Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-087"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.4.3-087"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, we all know that the main obstacle to Turkish progress towards democracy is the Turkish army, an army that not only controls millions of soldiers and their dependants, but also controls political parties and processes, the police and secret service, much of the judiciary (including the supreme and constitutional courts), as well as the religious, educational, social and economic affairs of the country. Since General Atatürk’s revolution in the 1920s, Turkey has in reality been under a military dictatorship, either directly or indirectly. Recently, the prospect of EU accession has given the opportunity for some brave people like the leaders of the AKP party to challenge the army supremacy. We have a duty to help these people not just with words, but in deeds. The army derives most of its strength from the support of the West. Billions of euros in direct aid and in lucrative joint defence ventures are given by the USA, Britain, Germany, Italy and Spain. These countries and others, including Russia and China, have a duty to cease all such economic support to the Turkish army until and unless true democracy is securely established in the country."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, všichni víme, že největší překážkou pokroku Turecka je turecká armáda, armáda, která má kontrolu nad miliony vojáků a jejich rodinnými příslušníky, ale i nad politickými stranami a procesy, policií a bezpečnostními službami, většinou soudců (včetně nejvyššího a ústavního soudu), a dokonce kontroluje i vše, co se týče náboženství, vzdělání, sociálních a hospodářských záležitostí země. Od revoluce generála Atatürka ve dvacátých letech 20. století je Turecko pod vojenskou diktaturou, přímo či nepřímo. Nedávno dala možnost vstupu do EU několika odvážným lidem, jako jsou vedoucí představitelé strany AKP, příležitost nadvládě armády vzdorovat. Máme povinnost těmto lidem pomoci nejen slovy, ale i činy. Armáda si svoji moc buduje na základě podpory Západu. Miliardy eur přímé pomoci a lukrativních společných obranných akcí dává turecké armádě USA, Velká Británie, Německo, Itálie i Španělsko. Tyto země spolu s dalšími včetně Ruska a Číny jsou povinny zastavit tuto hospodářskou pomoc turecké armádě, dokud se v zemi bezpečně nenastolí skutečná demokracie."@cs1
"Fru formand! Vi er alle klar over, at den største hindring for Tyrkiets vej mod demokrati er den tyrkiske hær - en hær, som ikke kun kontrollerer millioner af soldater og deres familiemedlemmer, men også kontrollerer politiske partier og processer, politiet og efterretningstjenesten samt en stor del af retssystemet (herunder højesteret og forfatningsdomstolene) samt landets religiøse, uddannelsesmæssige, sociale og økonomiske anliggender. Siden general Atatürks revolution i 1920'erne har Tyrkiet i realiteten været underlagt militærdiktatur, enten direkte eller indirekte. De seneste udsigter til optagelse i EU har givet nogle modige personer, som lederne af AKP-partiet, mulighed for at udfordre hærens suverænitet. Det er vores pligt at bistå disse personer ikke kun med ord, men også med handling. Hæren får størstedelen af sin styrke gennem støtte fra vesten. Milliarder af euro i direkte støtte og lukrative forsvarsmæssige joint ventures kommer fra USA, Storbritannien, Tyskland, Italien og Spanien. Disse lande og andre, herunder Rusland og Kina, har pligt til at standse denne form for økonomisk støtte til den tyrkiske hær, indtil der er indført et ægte og sikkert demokrati i landet."@da2
"Frau Präsidentin! Uns allen ist bekannt, dass das Haupthindernis für eine Weiterentwicklung der Türkei in Richtung Demokratie die türkische Armee ist; eine Armee, die nicht nur Millionen von Soldaten und deren Angehörige kontrolliert, sondern auch politische Parteien und Prozesse, Polizei und Geheimdienst, einen Großteil der Justiz (einschließlich des Obersten Gerichtshofs und des Verfassungsgerichts) sowie die religiösen, bildungspolitischen, sozialen und wirtschaftlichen Belange des Landes. Seit der Revolution von General Atatürk in den 1920er Jahren ist die Türkei de facto eine Militärdiktatur, ob direkt oder indirekt. Neuerdings bietet die Aussicht auf einen EU-Beitritt für einige mutige Leute, z. B. die Führer der AK-Partei, Anlass, diese Vormachtstellung des Militärs in Frage zu stellen. Wir haben die Pflicht, diesen Menschen nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten beizustehen. Die Armee schöpft den größten Teil ihrer Kraft aus der Unterstützung durch den Westen. In Form von direkten Hilfen und lukrativen Joint Ventures im Bereich der Verteidigung fließen Milliarden Euro aus den USA, Großbritannien, Deutschland, Italien und Spanien in die Türkei. Diese und andere Länder, einschließlich Russlands und Chinas, haben die Pflicht, die gesamte Wirtschaftshilfe für das türkische Militär so lange einzustellen, bis in der Türkei wirkliche demokratische Verhältnisse sicher verankert sind."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, όλοι γνωρίζουμε ότι το κύριο εμπόδιο στην πρόοδο της Τουρκίας προς τη δημοκρατία είναι ο τουρκικός στρατός, ένας στρατός που όχι μόνο ελέγχει εκατομμύρια στρατιώτες και τα προστατευόμενα μέλη τους, αλλά επίσης, ελέγχει πολιτικά κόμματα και δίκες, την αστυνομία και τις μυστικές υπηρεσίες, μεγάλο μέρος του δικαστικού σώματος (συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου και του συνταγματικού δικαστηρίου), καθώς και τις θρησκευτικές, εκπαιδευτικές, κοινωνικές και οικονομικές υποθέσεις της χώρας. Από την επανάσταση του Στρατηγού Ατατούρκ τη δεκαετία του 1920, η Τουρκία βρίσκεται ουσιαστικά υπό στρατιωτική δικτατορία, είτε άμεσα είτε έμμεσα. Πρόσφατα, η προοπτική της προσχώρησης στην ΕΕ έδωσε την ευκαιρία σε ορισμένους γενναίους ανθρώπους όπως τους ηγέτες του κόμματος AKP να αμφισβητήσουν την υπεροχή του στρατού. Έχουμε καθήκον να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους όχι μόνο με λόγια αλλά και με πράξεις. Ο στρατός αντλεί το μεγαλύτερο μέρος της ισχύος του από την υποστήριξη της Δύσης. Δισεκατομμύρια ευρώ δίνονται από τις ΗΠΑ, τη Βρετανία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία μέσω άμεσων ενισχύσεων και μέσω προσοδοφόρων κοινών αμυντικών επιχειρήσεων. Αυτές οι χώρες και άλλες, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας και της Κίνας, έχουν καθήκον να διακόψουν όλη αυτή την οικονομική στήριξη του τουρκικού στρατού μέχρι και έως ότου εγκαθιδρυθεί με ασφάλεια η πραγματική δημοκρατία στην χώρα."@el10
"Señora Presidenta, todos sabemos que el principal obstáculo al avance de Turquía hacia la democracia es el Ejército turco, un ejército que no sólo controla a millones de soldados a quienes dependen de éstos, sino que, asimismo, ejerce control sobre los partidos y los procesos políticos, la policía y el servicio secreto, buena parte del estamento judicial (incluidos los tribunales supremo y constitucional), así como sobre los asuntos religiosos, educativos, sociales y económicos del país.. Desde la revolución del Genera Atatürk allá por el decenio de 1920, Turquía se halla, en realidad, bajo una dictadura militar, de manera directa o indirecta. Recientemente, la perspectiva de adhesión a la UE ha dado ocasión a ciertos valientes como los dirigentes del partido AKP de desafiar la supremacía del Ejército. Tenemos el deber de ayudar a esas personas no sólo con palabras, sino asimismo con actos. El Ejército obtiene la mayoría de su fuerza del apoyo que le brinda Occidente. Los Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Italia y España conceden miles de millones de euros de ayuda directa y procedentes de lucrativas empresas comunes de defensa. Estos países y otros, incluidos Rusia y China, tienen la obligación de poner fin a todo este apoyo económico destinado al Ejército turco hasta que se establezca y se consolide una verdadera democracia en el país."@es21
"Proua juhataja, me kõik teame, et peamine takistus Türgi liikumisele demokraatia suunas on Türgi sõjavägi. See sõjavägi ei kontrolli ainult miljoneid sõdureid ja nende ülalpeetavaid, vaid kontrollib ka erakondi ja protsesse, politseid ja salateenistust, suurt osa kohtuvõimust (kaasa arvatud ülem- ja konstitutsioonikohtuid), samuti riigi usu-, haridus-, sotsiaal- ja majandusküsimusi. Alates kindral Atatürki revolutsioonist 1920. aastatel on Türgis sisuliselt valitsenud otsene või kaudne sõjaväeline diktatuur. Viimasel ajal on väljavaade ELiga ühinemisest andnud mõnedele vapratele inimestele, näiteks Õigluse ja Arengu Partei juhtidele, võimaluse astuda välja sõjaväe ülemvõimu vastu. Meie kohus on aidata neid inimesi mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes. Suurem osa sõjaväe tugevusest tuleneb lääne toetusest. Ameerika Ühendriigid, Suurbritannia, Saksamaa, Itaalia ja Hispaania annavad miljardite eurode ulatuses otsest abi ja korraldavad ahvatlevaid ühiseid kaitseüritusi. Nende ja teiste riikide, kaasa arvatud Venemaa ja Hiina, kohuseks on lõpetada igasuguse taolise majandusabi andmine Türgi sõjaväele seniks, kuni riigis on kindlalt rajatud tõeline demokraatia."@et5
"Arvoisa puhemies, me kaikki tiedämme, että suurin este Turkin edistymiselle demokratiaksi on Turkin armeija, joka valvoo sekä miljoonia sotilaita ja näiden huollettavia että poliittisia puolueita ja menettelyjä, poliisia ja turvallisuuspalvelua, suurta osaa oikeuslaitoksesta (myös korkeinta oikeutta ja perustuslakituomioistuimia) ja valtion uskontoa, koulutusta, sosiaali- ja talousasioita. Kenraali Atatürkin 1920-luvun vallankumouksesta asti Turkki on todellisuudessa ollut sotilasdiktatuuri suoraan tai epäsuorasti. Mahdollisuus EU:hun liittymisestä on hiljattain antanut joillekin rohkeille ihmisille, kuten AKP:n johtajille mahdollisuuden haastaa armeijan ylivalta. Velvollisuutemme on auttaa näitä ihmisiä sekä sanoin että teoin. Armeijan voima perustuu suurelta osin sen lännestä saamaan tukeen. Yhdysvallat, Yhdistynyt kuningaskunta, Saksa, Italia ja Espanja antavat miljardeja euroja suorana tukena sekä tuottoisina yhteisinä puolustushankkeina. Näiden ja muiden valtioiden, myös Venäjän ja Kiinan, velvollisuus on lopettaa kaikki tällainen taloudellinen tuki Turkin armeijalle siihen asti, että aito demokratia perustetaan turvallisesti valtioon."@fi7
"Madame la Présidente, nous savons tous que le principal obstacle au progrès de la Turquie sur la voie de la démocratie est l’armée turque, une armée qui contrôle non seulement des millions de soldats et leurs familles, mais aussi des partis et des processus politiques, la police, les services secrets, une bonne partie de la justice (y compris la Cour suprême et la Cour constitutionnelle), ainsi que l’enseignement et les affaires religieuses, sociales et économiques du pays. Depuis la révolution du général Atatürk dans les années 1920, la Turquie a toujours été en fait une dictature militaire, directement ou indirectement. Récemment, la perspective de l’adhésion à l’Union européenne a donné à quelques personnes courageuses, comme les dirigeants de l’AKP, la possibilité de remettre en question la suprématie de l’armée. Nous avons le devoir d’aider ces personnes non seulement par nos paroles, mais aussi par nos actions. L’armée tire la plus grande partie de sa puissance du soutien qu’elle reçoit de l’Occident. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne lui donnent des milliards d’euros sous forme d’aide directe et de contrats de défense conjoints. Ces pays et d’autres encore, comme la Russie et la Chine, doivent mettre un terme à toute aide économique en faveur de l’armée turque jusqu’a ce qu’une véritable démocratie voie le jour dans le pays."@fr8
"Elnök asszony, mi mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy a demokrácia felé való előrehaladásban Törökország legfőbb akadályát a hadsereg képezi. Ez olyan hadsereg, amely nemcsak a katonáknak és azok családtagjainak millióit tartja ellenőrzése alatt, de felügyeli az ország politikai pártjait és folyamatait, a rendőrséget és a titkosszolgálatokat, a bíróságok tekintélyes részét (beleértve a legfelső- és az alkotmánybíróságot), továbbá az ország vallási, oktatási, szociális és gazdasági ügyeit is. Atatürk tábornok 1920-as évekbeli forradalma óta, Törökországban — közvetlenül vagy közvetve, de — gyakorlatilag mindenkor katonai diktatúra érvényesült. Most, az EU-hoz való csatlakozás esélye alkalmat teremtett néhány bátor ember, így az AKP vezetői számára, hogy kihívást intézzenek a hadsereg mindenhatóságával szemben. Kötelességünk, hogy segítsük ezeket az embereket, és ne csak szóval, de tettel is. A hadsereg erejét elsősorban a nyugati támogatásokból meríti. Eurók milliárdjai érkeznek közvetlen segélyek vagy hasznot hozó védelmi ügyletek formájában az USA-ból, Nagy-Britanniából, Németországból, Olaszországból és Spanyolországból. Ezeknek az országoknak, meg másoknak, köztük Oroszországnak és Kínának az volna a feladata, hogy a török hadsereg ilyetén gazdasági támogatásban részesítését mindaddig szüneteltesse, amíg az országban a tényleges demokrácia nem valósul és szilárdul meg."@hu11
"Signora Presidente, tutti noi sappiamo che l’ostacolo principale che impedisce alla Turchia di progredire verso la democrazia è l’esercito turco, un esercito che non solo controlla milioni di soldati e le persone a loro carico, ma che controlla anche i partiti politici e i processi, la polizia e i servizi segreti, gran parte della magistratura (ivi comprese la Corte suprema e la Corte costituzionale), così come le questioni religiose, educative, sociali ed economiche del paese. In realtà, dalla rivoluzione del generale Atatürk degli anni venti, la Turchia si è trovata, direttamente o indirettamente, sotto una dittatura militare. Di recente, le prospettive di adesione all’UE hanno offerto ad alcune persone coraggiose, come i del partito AKP, l’occasione di sfidare la supremazia dell’esercito. Abbiamo il dovere di aiutare tali persone non solo con le parole, ma con i fatti. L’esercito trae la maggior parte della sua forza dal sostegno offerto dall’Occidente. Miliardi di euro in aiuti diretti e in lucrative iniziative rischiose di difesa comune vengono forniti da USA, Gran Bretagna, Germania, Italia e Spagna. Tali paesi insieme ad altri, tra cui Russia e Cina, hanno il dovere di interrompere tale appoggio economico a favore dell’esercito turco finché e a meno che non sia istituita in modo sicuro una vera democrazia nel paese."@it12
"Ponia Pirmininke, visi žinome, kad pagrindinė kliūtis, trukdanti Turkijai diegti demokratinius principus, yra Turkijos armija, nes ši armija ne tik kontroliuoja milijonų kareivių ir jų išlaikytinių gyvenimus, bet taip pat valdo politines partijas ir procesus, policiją ir slaptąsias tarnybas, daugumą teisminės valdžios institucijų (įskaitant aukščiausiąjį ir konstitucinį teismus), be to, religinius, švietimo, socialinius ir ekonominius valstybės santykius. Nuo 1920-ųjų generolo Atatürk revoliucijos Turkijoje tiesiogiai arba netiesiogiai buvo vykdoma karinė diktatūra. Neseniai tikimybė tapti ES nare tokiems drąsiems žmonėms, kaip AKP partijos lyderiai, pasiūlė galimybę kovoti su armijos viršenybe. Mes turime jausti pareigą padėti šiems žmonėms ne vien žodžiais, bet ir darbais. Daugiausia palaikymo armija gauna iš vakarų. Milijardai eurų, teikiami per tiesioginę paramą ir pelningus bendros apsaugos sumanymus, atkeliauja iš JAV, Britanijos, Vokietijos, Italijos ir Ispanijos. Šios ir kitos valstybės, įskaitant Rusiją ir Kiniją, turi sumažinti visą tokio tipo Turkijos armijai teikiamą ekonominę paramą, kol šalyje nebus įtvirtinta visiška demokratija."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, mēs visi zinām, ka galvenais šķērslis Turcijas progresam uz demokrātiju ir Turcijas armija, armija, kas ne tikai kontrolē miljoniem kareivju un viņu apgādājamos, bet arī politiskās partijas un procesus, policiju un slepeno dienestu, lielu daļu tiesu varas (ieskaitot augstākās un konstitucionālās tiesas), kā arī valsts reliģiskos, izglītības, sociālos un ekonomiskos jautājumus. Kopš ģenerāļa kunga revolūcijas divdesmitajos gados Turcijā tieši vai netieši ir valdījusi militāra diktatūra. Nesenās izredzes pievienoties ES ir devušas iespēju dažiem drosmīgiem cilvēkiem, piemēram partijas vadītājiem, apstrīdēt armijas pārākumu. Mūsu pienākums ir palīdzēt šiem cilvēkiem ne tikai ar vārdiem, bet arī ar darbiem. Armija gūst lielāko daļu sava spēka ar rietumu atbalstu. Miljardiem eiro tiešā palīdzībā un ar ienesīgiem, riskantiem līdzaizstāvības pasākumiem piešķir ASV, Lielbritānija, Vācija, Itālija un Spānija. Šīm un citām valstīm, ieskaitot Krieviju un Ķīnu, ir pienākums pārtraukt visu šādu ekonomisko atbalstu Turcijas armijai, kamēr vien valstī netiek nodibināta īsta demokrātija."@lv13
"Madam President, we all know that the main obstacle to Turkish progress towards democracy is the Turkish army, an army that not only controls millions of soldiers and their dependants, but also controls political parties and processes, the police and secret service, much of the judiciary (including the supreme and constitutional courts), as well as the religious, educational, social and economic affairs of the country. Since General Atatürk’s revolution in the 1920s, Turkey has in reality been under a military dictatorship, either directly or indirectly. Recently, the prospect of EU accession has given the opportunity for some brave people like the leaders of the AKP party to challenge the army supremacy. We have a duty to help these people not just with words, but in deeds. The army derives most of its strength from the support of the West. Billions of euros in direct aid and in lucrative joint defence ventures are given by the USA, Britain, Germany, Italy and Spain. These countries and others, including Russia and China, have a duty to cease all such economic support to the Turkish army until and unless true democracy is securely established in the country."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, we weten allemaal dat het Turkse leger de grootste belemmering van de Turkse ontwikkeling naar een democratie vormt. Het is een leger dat niet alleen de zeggenschap heeft over miljoenen soldaten en degenen die van hen afhankelijk zijn, maar ook over politieke partijen en processen, de politie en de geheime dienst, een groot deel van de rechterlijke macht (waaronder het hooggerechtshof en het constitutionele hof), alsook de religieuze, maatschappelijke, economische en onderwijszaken van het land. Sinds de revolutie van generaal Atatürk in de jaren 1920 leeft Turkije in feite onder een militair dictatorschap, zij het direct of indirect. Onlangs heeft het vooruitzicht van toetreding tot de EU de gelegenheid geschapen voor sommige moedige mensen, zoals de leiders van de AKP, om de opperheerschappij van het leger te betwisten. Wij hebben de plicht deze mensen te helpen, niet alleen met woorden, maar met daden. Het leger heeft haar macht grotendeels te danken aan de steun van het Westen. De VS, Groot-Brittannië, Duitsland, Italië en Spanje geven miljarden euro’s aan rechtstreekse hulp en aan lucratieve gezamenlijke militaire missies. Deze landen en andere landen, waaronder Rusland en China, hebben de plicht alle dergelijke financiële ondersteuning aan het Turkse leger te stoppen totdat en mits er in het land een werkelijke democratie stevig in het zadel zit."@nl3
"Pani przewodnicząca! Wszyscy wiemy, że główną przeszkodą na drodze postępu Turcji ku demokracji jest turecka armia, która nie tylko kontroluje miliony żołnierzy i ich rodziny, ale też kontroluje procesy i partie polityczne, policję i tajne służby, sporą część sądownictwa (w tym sąd najwyższy i trybunał konstytucyjny), jak również sprawy religijne, edukacyjne, społeczne i gospodarcze tego kraju. A to dlatego, że rewolucja generała Atatürka w latach dwudziestych XX wieku przebiegała w rzeczywistości w warunkach dyktatury wojskowej, pośredniej lub bezpośredniej. Ostatnio perspektywa wejścia do UE dała kilku odważnym ludziom, takim jak przywódcy partii AKP, okazję do rzucenia wyzwania supremacji armii. Mamy obowiązek, aby pomóc tym ludziom nie tylko słowami, ale też czynami. Większość swej siły armia ta czerpie ze wsparcia Zachodu. Miliardy euro w postaci bezpośredniej pomocy oraz lukratywnych wspólnych przedsięwzięć obronnych trafiają tam z USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch i Hiszpanii. Te kraje, a także inne, w tym Chiny i Rosja, mają obowiązek zaprzestać tego rodzaju wsparcia gospodarczego dla tureckiej armii, do czasu pewnego ustanowienia prawdziwej demokracji w tym kraju oraz pod warunkiem, że to nastąpi."@pl16
"Senhora Presidente, todos sabemos que o exército turco constitui o principal obstáculo ao progresso da Turquia na via democrática, exército esse que não só controla milhões de soldados e pessoas a cargo, mas também controla os partidos e processos políticos, a polícia e os serviços secretos, e grande parte da magistratura (incluindo o supremo tribunal e o tribunal constitucional), assim como os assuntos de carácter religioso, social, económico e de ensino no país. Desde que a revolução do General Atatürk, em 1920, que a Turquia tem estado na realidade debaixo de uma ditadura militar, directa ou indirectamente. Recentemente, a perspectiva de adesão tem conferido uma oportunidade a alguns indivíduos corajosos, como os líderes do Partido AKP para desafiarem a supremacia militar. Temos a obrigação de ajudar tais indivíduos não somente com palavras, mas com actos. A força do exército deriva em grande parte do auxílio do Ocidente, recebendo milhares de milhões de euros na forma de auxílio directo ou de em matéria de defesa provenientes dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, da Alemanha, da Itália e da Espanha. Estes e outros países, incluindo a Rússia e a China, têm a obrigação de cessar todo o apoio económico ao exército turco a menos que, e até que, a verdadeira democracia esteja firmemente implantada neste país."@pt17
"Madam President, we all know that the main obstacle to Turkish progress towards democracy is the Turkish army, an army that not only controls millions of soldiers and their dependants, but also controls political parties and processes, the police and secret service, much of the judiciary (including the supreme and constitutional courts), as well as the religious, educational, social and economic affairs of the country. Since General Atatürk’s revolution in the 1920s, Turkey has in reality been under a military dictatorship, either directly or indirectly. Recently, the prospect of EU accession has given the opportunity for some brave people like the leaders of the AKP party to challenge the army supremacy. We have a duty to help these people not just with words, but in deeds. The army derives most of its strength from the support of the West. Billions of euros in direct aid and in lucrative joint defence ventures are given by the USA, Britain, Germany, Italy and Spain. These countries and others, including Russia and China, have a duty to cease all such economic support to the Turkish army until and unless true democracy is securely established in the country."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, všetci vieme, že najväčšou prekážkou pokroku Turecka je turecká armáda, armáda, ktorá má kontrolu nad miliónmi vojakov a ich rodinnými príslušníkmi, ale aj nad politickými stranami a procesmi, políciou a bezpečnostnými službami, väčšinou sudcov (vrátane najvyššieho a ústavného súdu), a dokonca kontroluje aj všetko, čo sa týka náboženstva, vzdelania, sociálnych a hospodárskych záležitostí krajiny. Od revolúcie generála Atatürka v dvadsiatych rokoch 20. storočia je Turecko pod vojenskou diktatúrou, priamo či nepriamo. Nedávno možnosť vstupu do EÚ dala niekoľkým odvážnym ľuďom, ako sú vedúci predstavitelia strany AKP, príležitosť vzdorovať nadvláde armády. Máme povinnosť pomôcť týmto ľuďom nielen slovami, ale aj činmi. Armáda si svoju moc buduje na základe podpory od Západu. Miliardy eur priamej pomoci a lukratívnych spoločných obranných akcií dáva tureckej armáde USA, Veľká Británia, Nemecko, Taliansko a Španielsko. Tieto krajiny spolu s ďalšími vrátane Ruska a Číny sú povinné zastaviť takúto hospodársku pomoc tureckej armáde, pokiaľ sa v krajine bezpečne nenastolí skutočná demokracia."@sk19
"Gospa predsednica, vsi vemo, da je glavna ovira napredka Turčije na področju demokracije turška vojska, ki nadzoruje več milijonov vojakov in njihove vzdrževance, politične stranke in postopke, policijo in tajno službo, večji del sodstva (vključno z vrhovnim in ustavnim sodiščem) ter verske, izobraževalne, socialne in gospodarske razmere v državi. Od revolucije generala Atatürka v 20. letih prejšnjega stoletja je bila Turčija neposredno ali posredno pod vojaško diktaturo. Možnost pristopa k EU je nekatere pogumne ljudi, kot so voditelji Stranke za pravičnost in razvoj, spodbudila h kljubovanju vojaški nadvladi. Naša dolžnost je, da tem ljudem pomagamo z besedami in dejanji. Moč vojske temelji predvsem na podpori zahodnega sveta. Združene države, Združeno kraljestvo, Nemčija, Italija in Španija namenjajo milijarde eurov za neposredno pomoč ter donosno skupno obrambo. Te države, vključno z Rusijo in Kitajsko, morajo prekiniti takšno gospodarsko podporo turški vojski, dokler v državi ne bo vzpostavljena resnična demokracija."@sl20
"Fru talman! Vi vet alla att det största hindret för Turkiets framsteg mot demokrati är den turkiska armén, som inte bara kontrollerar miljontals soldater och deras underordnade, utan även kontrollerar politiska partier och processer, polisen och säkerhetstjänsten, en stor del av domstolsväsendet (inklusive högsta domstolen och konstitutionsdomstolen) samt även landets religiösa, utbildningsmässiga, sociala och ekonomiska angelägenheter. Sedan general Kemal Atatürks revolution på 1920-talet har Turkiet i själva verket styrts av en militärdiktatur, antingen direkt eller indirekt. Nyligen har utsikterna till EU-anslutning gett vissa modiga människor, som ledarna för AKP, möjlighet att utmana arméns ledarställning. Vi har en skyldighet att hjälpa dessa personer, inte bara med ord, utan även i handling. Armén hämtar det mesta av sin styrka från stödet från väst. Miljarder euro i direkt stöd och lukrativa gemensamma försvarssatsningar ges av Förenta staterna, Storbritannien, Tyskland, Italien och Spanien. Dessa länder och andra, däribland Ryssland och Kina, har en skyldighet att upphöra med allt ekonomiskt stöd till den turkiska armén till dess att verklig demokrati har säkrats i landet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph