Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-086"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.4.3-086"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κυρία Πρόεδρε, η Τουρκία έχει θέση στην ευρωπαϊκή οικογένεια και ο μόνος στόχος πρέπει να είναι η πλήρης ένταξη. Η Ένωση πρέπει να τιμήσει τις δεσμεύσεις της. Από τη δική της πλευρά η Τουρκία οφείλει να συμμορφωθεί με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει. Όμως, τον τελευταίο χρόνο ελάχιστη πρόοδος έχει επιτευχθεί στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η κατάργηση του περιβόητου άρθρου 301, καθώς και όλων των διατάξεων που προσβάλλουν την ελευθερία της έκφρασης παραμένει ο τελικός στόχος. Παράλληλα, η κατάσταση στη Νοτιοανατολική Τουρκία χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Καταδικάζοντας τη βία πιστεύουμε ότι πρέπει να βρεθεί με ειρηνικό τρόπο μια οριστική λύση. Η βία δεν μπορεί να απαντηθεί με βία. Στο ίδιο πνεύμα, πιστεύω, ότι πρέπει να γίνει σε βάθος έρευνα για τη χρήση του τουρκικού εδάφους από τα αμερικανικά αεροπλάνα σε σχέση με τις μυστικές προσαγωγές υπόπτων στο Γκουαντάνεμο. Στόχος πρέπει να είναι η οικοδόμηση μιας ειρηνικής, δημοκρατικής και σταθερής κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό μας προβληματίζουν ιδιαίτερα οι τελευταίες εξελίξεις στην Τουρκία σχετικά με τις συνέπειες της ενδεχόμενης απαγόρευσης του κόμματος AKP. Τέλος, θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια..."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, Turecko má své místo v evropské rodině a naším cílem je jeho plné přijetí. Evropská unie musí respektovat své závazky a Turecko musí respektovat kodaňská kritéria a z nich vyplývající povinnosti. V minulém roce jsme sledovali velmi malý pokrok v oblasti lidských práv. Zrušení neslavně známého článku 301 a všech ustanovení, která jsou výsměchem svobody projevu, zůstává naším konečným cílem. Kromě toho situace v jihovýchodním Turecku vyžaduje okamžitou reakci. Odsuzujeme násilí a jsme přesvědčeni, že je potřebné najít konečné řešení mírovou cestou. Na násilí se nesmí odpovídat dalším násilím. Proto si myslím, že je potřebné důkladně vyšetřit využívání území Turecka leteckými silami USA v souvislosti s tajným únosem podezřelých na vojenskou základnu v zálivu Guantánamo. Měli bychom se zaměřit na vytvoření mírové, demokratické a stabilní společnosti. Proto nás znepokojuje nejnovější vývoj v Turecku v důsledku možného zákazu Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP). Na závěr chci poděkovat zpravodajce..."@cs1
"Fru formand! Tyrkiet hører til i den europæiske familie, og det eneste mål bør være fuldt medlemskab. EU bør belønne det for dets engagement. Tyrkiet på sin side bør tilpasse sig Københavnskriterierne og de forpligtelser, landet har indgået. I det seneste år er der dog kun sket få fremskridt på menneskerettighedsområdet. Ophævelsen af den famøse § 31 samt alle bestemmelser, der er til hinder for udtryksfriheden, er det endelige mål. Samtidig kræver situationen i det sydøstlige Tyrkiet øjeblikkelig behandling. Vi fordømmer volden og mener, der bør findes en endelig løsning med fredelige midler. Vold må ikke mødes med vold. I den samme ånd mener jeg, at der bør iværksættes en grundig undersøgelse af amerikanske flys brug af tyrkisk territorium i forbindelse med de hemmelige bortførelser af mistænkte til Guantánamo. Målet bør være at opbygge et fredeligt, demokratisk og stabilt samfund. På denne baggrund er vi især bekymret over de seneste begivenheder i Tyrkiet vedrørende konsekvenserne af et eventuelt forbud mod AKP-partiet. Til sidst vil jeg gerne komplimentere ordføreren …"@da2
"Frau Präsidentin! Die Türkei hat einen Platz in der europäischen Familie, und unser einziges Ziel sollte die Vollmitgliedschaft sein. Die Union muss zu ihren Zusagen stehen. Die Türkei wiederum muss die Kopenhagener Kriterien und die von ihr übernommenen Verpflichtungen erfüllen. Allerdings wurden auf dem Gebiet der Menschenrechte im letzten Jahr nur sehr dürftige Fortschritte erzielt. Das Endziel bleibt die Aufhebung des berüchtigten Artikels 301 sowie aller Bestimmungen, die eine Verhöhnung der Meinungsfreiheit darstellen. Überdies müssen wir der Lage im Südosten der Türkei unsere unmittelbare Aufmerksamkeit schenken. Wir verurteilen die Gewalt und sind der Ansicht, dass eine endgültige Lösung auf friedlichem Wege gefunden werden muss. Gewalt darf nicht mit Gewalt beantwortet werden. Deshalb meine ich, dass es eine gründliche Untersuchung der Frage geben muss, ob amerikanische Flugzeuge im Zusammenhang mit der heimlichen Verschleppung von Verdächtigen nach Guantanamo türkisches Hoheitsgebiet genutzt haben. Unser Ziel muss der Aufbau einer friedlichen, demokratischen und stabilen Gesellschaft sein. Daher erfüllen uns die jüngsten Vorgänge in der Türkei im Hinblick auf die Folgen eines etwaigen Verbots der Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung (AKP) mit besonderer Sorge. Abschließend möchte ich der Berichterstatterin gratulieren…"@de9
"Madam President, Turkey has a place in the European family and our only aim should be full accession. The Union must honour its commitments. Turkey, in turn, must comply with the Copenhagen criteria and the obligations it has undertaken. However, very little progress has been achieved in the field of human rights in the past year. The repeal of the notorious Article 301 and of all the provisions that make a mockery of the freedom of expression remains the ultimate aim. Furthermore, the situation in south-east Turkey needs immediate attention. We condemn violence and believe that a definite solution must be found by peaceful means. Violence cannot be met with violence. This is why I believe there should be an in-depth investigation into the use of Turkish territory by US aircraft in connection with the secret abduction of suspects to Guantanamo Bay. We should aim to create a peaceful, democratic and stable society. For this reason, we are particularly concerned at the latest developments in Turkey resulting from repercussions of the possible banning of the Justice and Development Party (AKP). Let me conclude by congratulating the rapporteur..."@en4
"Señora Presidenta, Turquía tiene un lugar en la familia europea y nuestro único objetivo debería consistir en su plena adhesión. La Unión debe cumplir sus compromisos. Turquía, por su parte, debe cumplir los criterios de Copenhague y las obligaciones que ha contraído. No obstante, durante el año pasado se lograron muy pocos avances en el ámbito de los derechos humanos. La revocación del célebre artículo 301 y de todas las disposiciones que se mofan de la libertad de expresión sigue siendo el objetivo último. Además, la situación en la zona suroriental del país requiere una atención inmediata. Condenamos la violencia y creemos que ha de hallarse una solución definitiva por medios pacíficos. No se puede contrarrestar la violencia con más violencia. Por ello, creo que se debería llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre el uso que las aeronaves de los Estados Unidos han hecho del territorio turco en relación con el secuestro clandestino de sospechosos y su traslado a Guantánamo. Deberíamos aspirar a la creación de una sociedad pacífica, democrática y estable. Por dicha razón, nos preocupa especialmente la evolución reciente de los acontecimientos en Turquía derivada de las repercusiones de la posible prohibición del Partido para la Justicia y el Desarrollo (AKP). Permítanme que concluya felicitando a la ponente…"@es21
"Proua juhataja, Türgil on koht Euroopa peres ning meie ainus eesmärk peaks olema täielik ühinemine. Liit peab täitma oma lubadusi. Türgi omalt poolt peab täitma Kopenhaageni kriteeriume ning võetud kohustusi. Samas on viimasel aastatel inimõiguste valdkonnas väga vähe saavutatud. Lõppeesmärk on endiselt kurikuulsa karistusseadustiku artikli 301 ja kõigi sõnavabadust naeruvääristavate sätete tühistamine. Lisaks vajab olukord Türgi kaguosas kohest tähelepanu. Me mõistame hukka vägivalla ja usume, et selge lahendus tuleb leida rahumeelsete vahenditega. Vägivallale ei saa vastata vägivallaga. Sellepärast usun, et tuleb korraldada põhjalik uurimine selle kohta, kuidas kasutati Türgi territooriumil Ameerika Ühendriikide õhusõidukeid seoses Guantanamo Bay kahtlusaluste salajase röövimisega. Me peaksime püüdma luua rahumeelset, demokraatlikku ja stabiilset ühiskonda. Sel põhjusel tunneme eriti muret viimaste sündmuste pärast Türgis, mis tuleneksid Õigluse ja Arengu Partei võimaliku keelustamise mõjust. Lubage mul lõpetuseks õnnitleda raportööri …"@et5
"Arvoisa puhemies, Turkki kuuluu eurooppalaiseen perheeseen, ja täysjäsenyyden on oltava ainoa tavoitteemme. Unionin on kunnioitettava sitoumuksiaan. Turkin on puolestaan täytettävä Kööpenhaminan kriteerit ja hyväksymänsä velvoitteet. Ihmisoikeuksien alalla on kuitenkin edistytty hyvin vähän kuluneen vuoden aikana. Edelleen perimmäisenä tavoitteena on pahamaineisen 301 artiklan ja kaikkien sellaisten säännösten kumoaminen, joissa ilmaisunvapautta pilkataan. Lisäksi Kaakkois-Turkin tilanne edellyttää välittömiä toimia. Tuomitsemme väkivallan ja katsomme, että lopullinen ratkaisu on löydettävä rauhanomaisin keinoin. Väkivaltaan ei voi vastata väkivallalla. Tämän vuoksi katson, että olisi tutkittava huolellisesti Yhdysvaltojen lentokoneiden Turkin alueen käyttö epäiltyjen salaisissa sieppauksissa Guantanamo Bayhin. Meidän on pyrittävä luomaan rauhanomainen, demokraattinen ja vakaa yhteiskunta. Tämän vuoksi olemme erityisen huolissamme Turkin viimeaikaisista tapahtumista, jotka johtuvat oikeus- ja kehityspuolueen (AKP) mahdollisesta kieltämisestä. Lopuksi haluan onnitella esittelijää..."@fi7
"Madame la Présidente, la Turquie a sa place dans la famille européenne et notre seul objectif doit être l’adhésion complète. L’Union doit respecter ses engagements. La Turquie, quant à elle, doit respecter les critères de Copenhague et les engagements qu’elle a pris. Pourtant, très peu de progrès ont été accomplis dans le domaine des droits de l’homme au cours cette dernière année. L’objectif ultime reste l’abrogation du tristement célèbre article 301 et de toutes les dispositions qui se moquent de la liberté d’expression. En outre, la situation du sud-est de la Turquie nécessite une attention immédiate. Nous condamnons la violence et nous pensons qu’une solution définitive doit être trouvée par des voies pacifiques. On ne répond pas à la violence par la violence. C’est pourquoi je crois qu’une enquête approfondie devrait être lancée sur l’utilisation du territoire turc par des avions américains dans le cadre du transfert secret de suspects vers Guantanamo Bay. Nous devons avoir pour but la création d’une société pacifique, démocratique et stable. C’est pourquoi nous sommes préoccupés par les derniers développements en Turquie résultant des répercussions de l’interdiction possible du Parti de la justice et du développement (AKP). Je souhaite pour conclure remercier le rapporteur..."@fr8
"Elnök asszony, Törökországnak helye van az európai népek családjában, és mi kizárólag a teljes körű csatlakozásra törekedhetünk. Az Uniónak tartania kell magát elkötelezettségeihez. Törökországnak viszont, teljesítenie kell a koppenhágai kritériumokat, és vállalt kötelezettségeit. Az elmúlt évben azonban igen csekély előrelépés történt az emberi jogok kérdésében. Továbbra is a hírhedt 301. cikknek, továbbá minden, a szólásszabadságból tréfát űző rendelkezésnek visszavonása marad legfőbb célunk. Emellett Délkelet-Törökország helyzete is azonnali figyelmünket követeli meg. Elítéljük az erőszakot, és hisszük, hogy békés eszközökkel kell fellelni a végleges megoldást. Az erőszak ne szüljön erőszakot! Ezért is gondolom úgy, hogy alapos tanulmányozást igényel a törökországi területeknek amerikai repülőgépek általi felhasználása a titokban elrabolt gyanúsítottaknak a Guantanamo-öbölbe való szállítása során. Arra kell törekednünk, hogy egy békés, demokratikus és szilárd társadalmat teremtsünk. Ezért is aggasztanak az Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) lehetséges betiltásának kihatásaival összekapcsolható legutóbbi törökországi fejlemények. Engedjék meg, hogy gratuláljak az előadónak..."@hu11
"Signora Presidente, la Turchia ha il suo posto nella famiglia europea e il nostro unico scopo deve essere la sua piena adesione. L’Unione deve onorare gli impegni presi. La Turchia, a sua volta, deve rispettare i criteri di Copenaghen e gli obblighi che si è assunta. Tuttavia sono stati compiuti molti pochi progressi nell’ambito dei diritti umani nel corso dell’anno passato. L’abrogazione del famoso articolo 301 e di tutte le disposizioni che deridono la libertà d’espressione continua a essere lo scopo ultimo. La situazione nel sud-est della Turchia, inoltre, necessita di attenzione immediata. Condanniamo la violenza e riteniamo che debba essere trovata una soluzione chiara mediante mezzi pacifici. Non si può affrontare la violenza con la violenza. Ecco perché ritengo che vi debba essere un’indagine approfondita sull’utilizzo del territorio turco da parte degli aerei USA in relazione ai sequestri segreti di indiziati trasportati alla baia di Guantánamo. Dobbiamo mirare a creare una società pacifica, democratica e stabile. Per tale ragione, ci preoccupano in modo particolare gli ultimi sviluppi in Turchia derivanti dalle ripercussioni del possibile divieto del Partito giustizia e sviluppo (AKP). Desidero concludere congratulandomi con il relatore…"@it12
"Ponia Pirmininke, Turkijai parengta tinkama vieta Europos Sąjungoje ir mūsų tikslas yra visiškas jos įstojimas. Sąjunga turi paisyti savo įsipareigojimų. Turkija savo ruožtu turi siekti atitikti Kopenhagos kriterijų ir prisiimtų įsipareigojimų. Tačiau pastaraisiais metais žmogaus teisių srityje nuveikta iš tiesų nedaug. Pagarsėjusio 301 straipsnio ir visų priemonių, kurios saviraiškos laisvę paverčia pajuokos objektu, panaikinimas turi likti galutiniu tikslu. Be to, būtina nedelsiant atkreipti dėmesį į pietrytinėje Turkijos dalyje susiklosčiusią situaciją. Mes smerkiame žiaurumą ir tikime, kad tvirtą sprendimą reikia priimti taikiu keliu. Į jėgą negalima atsakyti jėga. Todėl aš manau, kad būtina išsamiai išanalizuoti klausimą, susijusį su JAV lėktuvais Turkijos teritorijoje – tai susiję su slaptu Gvantanamo įlankos įtariamųjų pagrobimu. Turime siekti sukurti taikią, demokratišką ir stabilią visuomenę. Dėl šios priežasties mums itin didelį nerimą kelia neseni Turkijos įvykiai, kuriuos paskatino atgarsiai apie galimą Teisingumo ir plėtros partijos (AKP) veiklos uždraudimą. Baigdamas noriu pasveikinti pranešėją..."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, Turcijai ir vieta Eiropas saimē, un mūsu vienīgajam mērķim vajadzētu būt, lai notiktu pilnīga pievienošanās. Eiropas Savienībai vajadzētu cienīt tās apņemšanos. Turcijai savukārt ir jāpakļaujas Kopenhāgenas kritērijiem un saistībām, ko tā ir uzņēmusies. Taču pagājušajā gadā cilvēktiesību jomā ir sasniegts ļoti mazs progress. Vispārzināmais 301. pants un visu to nosacījumu, kas izsmej izteikšanās brīvību, atcelšana paliek galīgais mērķis. Turklāt situācijai Turcijas dienvidaustrumos ir nepieciešama tūlītēja uzmanība. Mēs nosodām vardarbību un ticam, ka ir jāatrod noteikts risinājums ar miermīlīgu līdzekļu palīdzību. Vardarbībai nevar stāties pretī ar vardarbību. Šī iemesla dēļ es uzskatu, ka vajadzētu būt visaptverošai izmeklēšanai par to, kā ASV aviācija izmanto turku teritoriju saistībā ar slepeno aizdomīgo personu aizvešanu uz Gvantanamo līci. Mums vajadzētu censties radīt miermīlīgu, demokrātisku un stabilu sabiedrību. Šī iemesla dēļ mēs īpaši esam norūpējušies par pēdējo notikumu attīstību Turcijā saistībā ar iespējamo Taisnīguma un attīstības partijas ( ) aizliegumu. Ļaujiet man nobeigt, apsveicot referenti…"@lv13
"Κυρία Πρόεδρε, η Τουρκία έχει θέση στην ευρωπαϊκή οικογένεια και ο μόνος στόχος πρέπει να είναι η πλήρης ένταξη. Η Ένωση πρέπει να τιμήσει τις δεσμεύσεις της. Από τη δική της πλευρά η Τουρκία οφείλει να συμμορφωθεί με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει. Όμως, τον τελευταίο χρόνο ελάχιστη πρόοδος έχει επιτευχθεί στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η κατάργηση του περιβόητου άρθρου 301, καθώς και όλων των διατάξεων που προσβάλλουν την ελευθερία της έκφρασης παραμένει ο τελικός στόχος. Παράλληλα, η κατάσταση στη Νοτιοανατολική Τουρκία χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Καταδικάζοντας τη βία πιστεύουμε ότι πρέπει να βρεθεί με ειρηνικό τρόπο μια οριστική λύση. Η βία δεν μπορεί να απαντηθεί με βία. Στο ίδιο πνεύμα, πιστεύω, ότι πρέπει να γίνει σε βάθος έρευνα για τη χρήση του τουρκικού εδάφους από τα αμερικανικά αεροπλάνα σε σχέση με τις μυστικές προσαγωγές υπόπτων στο Γκουαντάνεμο. Στόχος πρέπει να είναι η οικοδόμηση μιας ειρηνικής, δημοκρατικής και σταθερής κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό μας προβληματίζουν ιδιαίτερα οι τελευταίες εξελίξεις στην Τουρκία σχετικά με τις συνέπειες της ενδεχόμενης απαγόρευσης του κόμματος AKP. Τέλος, θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια... ( )"@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, Turkije heeft een plek in de Europese familie en volledige toetreding moet ons enige doel zijn. De Unie moet zich aan haar verplichtingen houden. Op haar beurt moet Turkije voldoen aan de criteria van Kopenhagen en de verplichtingen die zij op zich heeft genomen. Maar het afgelopen jaar is er op het gebied van de mensenrechten maar weinig vooruitgang geboekt. Het herroepen van het beruchte artikel 301 en alle bepalingen die de spot drijven met de vrijheid van meningsuiting blijft het uiteindelijke doel. Verder moet er direct aandacht worden besteed aan de situatie in Zuidoost-Turkije. Wij zijn tegen geweld en geloven dat er op vreedzame wijze een definitieve oplossing moet worden gevonden. Geweld mag geen geweld oproepen. Daarom ben ik van mening dat er een grondig onderzoek moet worden uitgevoerd naar het gebruik van het Turkse grondgebied door Amerikaanse vliegtuigen in verband met de geheime afvoering van verdachten naar Guantanamo Bay. We moeten ernaar streven een vreedzame, democratische en stabiele samenleving te scheppen. Daarom zijn wij vooral bezorgd over de recente ontwikkelingen in Turkije die het gevolg zijn van het mogelijke verbod op de Partij van Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AKP). Ik zou graag willen afsluiten met de rapporteur te feliciteren..."@nl3
"Pani przewodnicząca! Turcja ma swoje miejsce w europejskiej rodzinie i naszym jedynym celem powinna być pełna akcesja. Unia musi honorować swoje zobowiązania. Z kolei Turcja musi spełniać kryteria kopenhaskie i podjęte przez siebie zobowiązania. Jednak postęp w dziedzinie praw człowieka w zeszłym roku był bardzo niewielki. Nadal celem końcowym pozostaje odrzucenie niesławnego artykułu 301 i wszystkich przepisów, które drwią z wolności słowa. Dodatkowo pilnej uwagi wymaga sytuacja w południowo-wschodniej Turcji. Potępiamy przemoc i uważamy, że końcowe rozwiązanie należy wypracować przy pomocy pokojowych środków. Nie można odpowiadać przemocą na przemoc. Oto, dlaczego uważam, że niezbędne jest dogłębne zbadanie kwestii wykorzystania tureckiego terytorium przez samoloty USA w związku z tajnymi uprowadzeniami podejrzanych nad zatokę Guantanamo. Powinniśmy dążyć do stworzenia pokojowego, demokratycznego i stabilnego społeczeństwa. Z tego powodu szczególnie niepokoją nas ostatnie wydarzenia w Turcji w związku z reperkusjami możliwej delegalizacji Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP). Pozwolę sobie zakończyć gratulacjami dla sprawozdawczyni..."@pl16
"Senhora Presidente, a Turquia tem lugar na família europeia e o nosso único objectivo deve ser a plena adesão. A União deve honrar os seus compromissos. A Turquia, por seu turno, deve cumprir os critérios de Copenhaga e as obrigações que assumiu. No entanto, foram muito poucos os progressos alcançados no domínio dos direitos humanos no ano passado. A revogação do tristemente célebre artigo 301.º e de todas as disposições que ofendem a liberdade de expressão continua a constituir o derradeiro objectivo. Além disso, a situação no sudeste da Turquia requer atenção imediata. Condenamos a violência e entendemos que tem de se encontrar uma solução definitiva pela via pacífica. Não se pode combater a violência com a violência. É por isso que penso que deveria realizar-se uma investigação minuciosa à utilização do território turco por aviões norte-americanos relacionada com os raptos secretos de suspeitos que foram transportados para a Baía de Guantánamo. O nosso objectivo deveria ser a criação de uma sociedade pacífica, democrática e estável. Por esse motivo, preocupam-nos especialmente os acontecimentos mais recentes ocorridos na Turquia relacionados com as repercussões da eventual proibição do Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP). Para concluir, gostaria de felicitar a relatora..."@pt17
"Κυρία Πρόεδρε, η Τουρκία έχει θέση στην ευρωπαϊκή οικογένεια και ο μόνος στόχος πρέπει να είναι η πλήρης ένταξη. Η Ένωση πρέπει να τιμήσει τις δεσμεύσεις της. Από τη δική της πλευρά η Τουρκία οφείλει να συμμορφωθεί με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει. Όμως, τον τελευταίο χρόνο ελάχιστη πρόοδος έχει επιτευχθεί στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η κατάργηση του περιβόητου άρθρου 301, καθώς και όλων των διατάξεων που προσβάλλουν την ελευθερία της έκφρασης παραμένει ο τελικός στόχος. Παράλληλα, η κατάσταση στη Νοτιοανατολική Τουρκία χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Καταδικάζοντας τη βία πιστεύουμε ότι πρέπει να βρεθεί με ειρηνικό τρόπο μια οριστική λύση. Η βία δεν μπορεί να απαντηθεί με βία. Στο ίδιο πνεύμα, πιστεύω, ότι πρέπει να γίνει σε βάθος έρευνα για τη χρήση του τουρκικού εδάφους από τα αμερικανικά αεροπλάνα σε σχέση με τις μυστικές προσαγωγές υπόπτων στο Γκουαντάνεμο. Στόχος πρέπει να είναι η οικοδόμηση μιας ειρηνικής, δημοκρατικής και σταθερής κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό μας προβληματίζουν ιδιαίτερα οι τελευταίες εξελίξεις στην Τουρκία σχετικά με τις συνέπειες της ενδεχόμενης απαγόρευσης του κόμματος AKP. Τέλος, θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια... ( )"@ro18
"Vážená pani predsedajúca, Turecko má svoje miesto v európskej rodine a naším cieľom je jeho plné prijatie. Európska únia musí rešpektovať svoje záväzky a Turecko musí rešpektovať kodanské kritériá a z nich vyplývajúce povinnosti. V minulom roku sme sledovali veľmi malý pokrok v oblasti ľudských práv. Zrušenie neslávne známeho článku 301 a všetkých ustanovení, ktoré sú výsmechom slobody prejavu, zostáva naším konečným cieľom. Okrem toho si situácia v juhovýchodnom Turecku vyžaduje okamžitú reakciu. Odsudzujeme násilie a sme presvedčení, že je potrebné nájsť konečné riešenie mierovou cestou. Na násilie sa nemôže odpovedať ďalším násilím. Preto si myslím, že je potrebné dôkladne vyšetriť využívanie územia Turecka leteckými silami USA v súvislosti s tajným únosom podozrivých na vojenskú základňu v zátoke Guantánamo. Mali by sme sa zamerať na vytvorenie mierovej, demokratickej a stabilnej spoločnosti. Preto nás znepokojuje najnovší vývoj v Turecku v dôsledku možného zákazu Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP). Na záver chcem poďakovať spravodajkyni..."@sk19
"Gospa predsednica, Turčija ima mesto v Evropski uniji, zato mora biti polni pristop naš edini cilj. Unija mora spoštovati svoje obveznosti. Po drugi strani mora Turčija izpolniti københavnska merila in obveznosti, h katerim se je zavezala. Vendar v preteklem letu ni bilo vidnega napredka na področju človekovih pravic. Najpomembnejši cilj še naprej ostaja razveljavitev zloglasnega člena 301 in vseh določb, ki omogočajo kršitve svobode izražanja. Poleg tega je treba pozornost nujno nameniti razmeram v jugovzhodni Turčiji. Obsojamo nasilje in menimo, da je treba poiskati končno rešitev na miren način. Nasilja ni mogoče preprečiti z nasiljem. Zato menim, da je treba izvesti temeljito preiskavo v zvezi z letali Združenih držav, ki naj bi turško ozemlje uporabljala za tihotapljenje osumljencev v Guantanamo. Prizadevati si moramo za mirno, demokratično in stabilno družbo. Zato smo zelo zaskrbljeni glede najnovejših dogodkov v Turčiji, ki so posledica morebitne prepovedi Stranke za pravičnost in razvoj. Za konec čestitam poročevalki ..."@sl20
"Fru talman! Turkiet har en plats i den europeiska familjen, och vårt enda mål bör vara fullständig anslutning. Unionen måste infria sina åtaganden. Turkiet måste i sin tur uppfylla Köpenhamnskriterierna och de skyldigheter landet har tagit på sig. Mycket få framsteg nåddes emellertid på området för mänskliga rättigheter under förra året. Upphävandet av den ökända artikel 301 och alla de bestämmelser som är en parodi på yttrandefriheten förblir det slutliga målet. Dessutom kräver situationen i sydöstra Turkiet omedelbar uppmärksamhet. Vi fördömer våld och anser att man måste finna en slutlig lösning med fredliga medel. Våld kan inte mötas med våld. Därför anser jag att det bör genomföras en djupgående utredning av amerikanska flygplans användning av turkiskt territorium i samband med de hemliga bortförandena av misstänkta till Guantánamobasen. Vi måste sikta på att skapa ett fredligt, demokratiskt och stabilt samhälle. Därför är jag särskilt orolig över den senaste utvecklingen i Turkiet till följd av efterverkningarna av det eventuella förbudet mot Rättvise- och utvecklingspartiet (AKP). Låt mig avsluta med att gratulera föredraganden …"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph