Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-081"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.4.3-081"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, le rapport de notre collègue Ria Oomen-Ruijten est fouillé, honnête, courageux dans un moment fort pour la Turquie, et je lui rends hommage. Mais ce rapport appartient à un genre qui, à mon sens, devient de plus en plus irréel. Le Parlement européen et beaucoup d'autres avec lui continuent à faire semblant, comme si notre inlassable pédagogie pouvait faire changer la Turquie! Car c'est de cela qu'il s'agit: de la contradiction entre ce pays, cette nation, ce grand peuple, son évolution et le projet que nous voulons conduire ensemble. La Turquie est un État-nation, un des derniers, un des plus forts, un des plus conscients. Son unité est de type nationaliste et on le voit bien en ce concerne la reconnaissance du génocide arménien. Sa politique est de plus en plus sensiblement inspirée par une religion unique, alors qu'il s'éloigne de la laïcité qui était la base même de sa constitution. Il manifeste une volonté d'indépendance alors que nous, ici, nous voulons mettre en œuvre un principe d'intégration, de délégation de compétences et de souveraineté. Il y a une collision frontale et fondamentale entre les deux. Arrêtons de nous illusionner, arrêtons de dire aux Turcs tout et son contraire, et de leur faire croire que nous sommes prêts soit à accepter leur adhésion sans réaliser vraiment les critères de Copenhague, soit à la refuser à cause d'eux, alors qu'il s'agit fondamentalement de nous, de ce que nous nous voulons que devienne le projet européen. Et définissons une structure durable de partenariat qui, dans un esprit gagnant-gagnant, permette à la Turquie d'assumer son rôle de puissance régionale et à l'Union européenne de poursuivre la construction de son identité dans le monde."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, zpráva vypracovaná naší kolegyní Riou Oomen-Ruijtenovou je podrobná, upřímná a odvážná v tomto pro Turecko rozhodujícím období, a proto jí chci k tomuto úspěchu poblahopřát. Tuto zprávu však lze přiřadit k žánru, který se podle mne stává stále větší fikcí. Parlament a mnohé další instituce dále pokračují v přetvářce, jako kdyby naše neúnavné poučování mohlo Turecko změnit. To je opravdové těžiště celého problému – rozpor mezi tímto velkým národem a jeho vývojem na jedné straně a projektem, na kterém bychom chtěli spolupracovat, na straně druhé. Turecko je národní stát, jeden z posledních takovéhoto druhu, jeden z nejsilnějších a nejvíce uvědomělých. Jeho jednota je založena na nacionalismu, což je jasně viditelné i v souvislosti s uznáním genocidy v Arménii. Jeho politika se stále více inspiruje jediným náboženstvím a nedrží se sekulárních hledisek, které tvoří základ jeho ústavy. Projevuje touhu po nezávislosti, zatímco my se snažíme uplatňovat zásadu integrace a delegování pravomocí a suverenity. Není to nic jiného než přímý střet obou stran. Nepodléhejme iluzím, přestaňme Turkům ve všem radit a přesvědčovat je, že jsme skutečně ochotni schválit jejich vstup, aniž by reálně splnili kodaňská kritéria, nebo se kvůli nim těchto kritérií vzdát, když to, o co tu ve skutečnosti jde, jsme my a naše představa evropského projektu. Měli bychom určit strukturu trvalého partnerství, která bude využívat přístup ziskovosti obou stran, abychom umožnili Turecku převzít úlohu regionální velmoci a Evropské unii pokračovat v budování vlastní světové identity."@cs1
"Fru formand! Vores kollega Ria Oomen-Ruijtens betænkning er grundig, oprigtig og fuld af mod på et afgørende tidspunkt for Tyrkiet, og det jeg vil ønske hende tillykke med. Imidlertid hører betænkningens substans til noget, som efter min opfattelse bliver mere og mere uvirkeligt. Parlamentet og mange andre institutioner bliver ved med at hykle, som om vores utrættelige pædagogik kunne lave om på Tyrkiet! For det er det, det handler om, nemlig modsætningen mellem dette land, denne nation, dette store folk, dets udvikling og det projekt, vi ønsker at fremme i fællesskab. Tyrkiet er en nationalstat, en af de sidste, en af de stærkeste og en af de mest bevidste. Dens enhed er nationalistisk, og det kan tydeligt ses i forbindelse med anerkendelsen af folkedrabet på armenierne. Statens politik inspireres mere og mere mærkbart af én religion, og den bevæger sig dermed væk fra den sekularisme, som var selve grundlaget for landets forfatning. Den tilkendegiver et ønske om uafhængighed, mens vi her bestræber os på at gennemføre et princip om integration, delegation af beføjelser og suverænitet. Der er et frontalt og fundamentalt sammenstød mellem de to ønsker. Så lad os holde op med at gøre os illusioner, med at sige hvad som helst og det modsatte til tyrkerne og med at bilde dem ind, at vi er parate til enten at indvillige i deres medlemskab, selv om de egentlig ikke opfylder Københavnskriterierne, eller afvise det på grund af samme kriterier, når det faktisk drejer sig om os, om hvordan vi ønsker, det europæiske projekt skal udvikle sig fremover. Lad os i stedet fastlægge en holdbar partnerskabsstruktur ud fra princippet om gensidige fordele, således at Tyrkiet kan varetage sin rolle som regionalmagt og EU fortsætte opbygningen af sin identitet over for verden."@da2
"Frau Präsidentin! Der Bericht unserer Kollegin Ria Oomen-Ruijten ist detailliert, ehrlich und – wenn man den für die Türkei schwierigen Zeitpunkt bedenkt – auch mutig. Ich möchte sie dazu beglückwünschen. Dieser Bericht gehört jedoch zu einem Genre, das meiner Ansicht nach immer mehr den Bezug zur Wirklichkeit verliert. Das Europäische Parlament und viele andere Institutionen vermitteln immer noch den Eindruck, als könnten wir mit unseren unermüdlichen Erziehungsversuchen die Türkei ändern. Das ist nämlich der entscheidende Punkt: der Widerspruch zwischen diesem Land, dieser Nation, diesem großartigen Volk und seiner Entwicklung auf der einen sowie dem Projekt, das wir gemeinsam durchführen wollen, auf der anderen Seite. Die Türkei ist ein Nationalstaat, einer der letzten seiner Art, einer der stärksten und selbstbewusstesten. Seine Einheit besitzt nationalistischen Charakter, was in der Haltung zur Anerkennung des Völkermords in Armenien deutlich zum Ausdruck kommt. Seine Politik wird zunehmend von einer Einheitsreligion getragen, zumal das Land sich immer mehr von den säkularen Prinzipien entfernt, die eigentlich die Grundlage seiner Verfassung bilden. Es strebt nach Unabhängigkeit, während wir hier ein Prinzip der Integration, der Verlagerung von Zuständigkeiten und der Souveränität anwenden wollen. Das läuft auf einen Frontalzusammenstoß zwischen beiden Seiten hinaus. Hören wir auf, uns Illusionen zu machen, hören wir auf, den Türken alles vorschreiben zu wollen und sie glauben zu machen, dass wir bereit sind, ihren Beitritt zu akzeptieren, ohne dass sie die Kriterien von Kopenhagen tatsächlich erfüllen, oder aber, dass wir ihn wegen ebendieser Kriterien ablehnen, wenn es doch in Wirklichkeit um uns geht, darum, was wir mit unserem europäischen Projekt verbinden. Lassen Sie uns außerdem eine dauerhafte Partnerschaftsstruktur festlegen, die für beide Seiten von Vorteil ist und es der Türkei ermöglicht, ihre Rolle als regionale Macht zu übernehmen, und der Europäischen Union gestattet, ihre globale Identität weiter zu festigen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, η έκθεση της συναδέλφου μας Ria Oomen-Ruijten είναι διεξοδική, ειλικρινής και θαρραλέα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για την Τουρκία και θα ήθελα να τη συγχαρώ για αυτό. Ωστόσο, η έκθεση αποτελεί μέρος ενός είδους το οποίο αισθάνομαι ότι έχει αρχίσει να αγγίζει τα όρια της φαντασίας. Το Κοινοβούλιο και πολλά άλλα όργανα συνεχίζουν με τα προσχήματά τους, λες και οι ακούραστες νουθεσίες μας μπορούν να αλλάξουν την Τουρκία. Αυτό αποτελεί στην πραγματικότητα την καρδιά του προβλήματος: η αντίφαση μεταξύ αυτής της χώρας, αυτού του έθνους, αυτού του πολυπληθούς λαού, της εξέλιξής της και του έργου το οποίο επιθυμούμε να κάνουμε μαζί. Η Τουρκία είναι ένα κράτος-έθνος, ένα από τα τελευταία του είδους του, ένα από τα ισχυρότερα και ένα από τα πιο συνειδητοποιημένα. Η ενότητά της είναι εθνικιστική ενότητα και αυτό μπορεί να διαπιστωθεί σαφώς σε σχέση με την αναγνώριση της γενοκτονίας της Αρμενίας. Η πολιτική της εμπνέεται ολοένα και περισσότερο από μία και μοναδική θρησκεία, ακόμη και καθώς αποσύρεται από τις κοσμικές πτυχές που αποτελούν την ίδια τη βάση του συντάγματός της. Εκδηλώνει την επιθυμία της για ανεξαρτησία, ενώ εδώ επιθυμούμε να εφαρμόσουμε μια αρχή ενσωμάτωσης και εκχώρησης εξουσιών και κυριαρχίας. Αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από μία μετωπική σύγκρουση μεταξύ των δύο μερών. Ας μην έχουμε ψευδαισθήσεις, ας σταματήσουμε να λέμε στους Τούρκους οτιδήποτε και τα πάντα και να τους αφήνουμε να πιστεύουν ότι είμαστε πρόθυμοι είτε να εγκρίνουμε την προσχώρησή τους χωρίς την ουσιαστική εκπλήρωση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης είτε να την απορρίψουμε λόγω αυτών, ενώ αυτό που διακυβεύεται στην ουσία είμαστε εμείς και το πώς θέλουμε να μοιάζει το ευρωπαϊκό μας εγχείρημα. Επιπλέον, ας καθορίσουμε μια βιώσιμη δομή εταιρικής σχέσης που χρησιμοποιεί μια προσέγγιση με εξασφαλισμένο κέρδος για όλους και που θα δώσει τη δυνατότητα στην Τουρκία να αναλάβει τον ρόλο της ως περιφερειακή δύναμη και στην ΕΕ να συνεχίσει με την οικοδόμηση της παγκόσμιάς ταυτότητάς της."@el10
"Madam President, the report by our colleague Ria Oomen-Ruijten is thorough, honest and courageous at a very testing time for Turkey, and I wish to congratulate her on this. The report, however, forms part of a genre that I feel is becoming increasingly unreal. Parliament and many other institutions are carrying on with their pretences, as though our tireless teachings can change Turkey. This, in fact, is the crux of the matter: the contradiction between this country, this nation, this great people, its evolution and the project we wish to operate together. Turkey is a nation-state, one of the last of its kind, one of the strongest and one of the most aware. Its unity is a nationalist unity, and this is clearly discernable in relation to the acknowledgement of genocide in Armenia. Its policy is increasingly inspired by a single religion even as it backs away from the secular aspects that form the very basis of its constitution. It manifests its desire for independence, while here we wish to implement a principle of integration and delegation of powers and sovereignty. This is nothing other than a head-on collision between both parties. Let us be under no illusions, let us refrain from telling the Turks anything and everything, and having them believe we are willing either to accept their accession without actually meeting the Copenhagen criteria, or reject it because of them, when what is actually at stake is us, and what we want our European project to be. Furthermore, let us define a durable partnership structure that uses a win-win approach to allow Turkey to take up its role as a regional power, and the EU to continue the construction of its world identity."@en4
"Señora Presidenta, el informe a cargo de nuestra colega Ria Oomen-Ruijten es exhaustivo, sincero y valiente, en un período muy difícil para Turquía, y deseo felicitarla por su labor. No obstante, el informe pertenece a un género que, en mi opinión, resulta cada vez más irreal. El Parlamento y muchas otras instituciones siguen adelante con sus pretensiones, como si nuestras incesantes enseñanzas pudieran cambiar Turquía. Esto, de hecho, constituye el quid de la cuestión: la contradicción entre este país, esta nación, este gran pueblo, su evolución y el proyecto que deseamos llevar adelante juntos. Turquía es un Estado-nación, uno de los últimos en su género, uno de los más fuertes y uno de los más conscientes. Su unidad es de índole nacionalista, y esto puede discernirse claramente en relación con el reconocimiento del genocidio de Armenia. Su política se inspira cada vez más en una religión única, aún cuando esto suponga una marcha atrás respecto a los aspectos laicos que conforman el fundamento de su constitución. Manifiesta su deseo de independencia, mientras que aquí deseamos aplicar un principio de integración y de delegación de poderes y soberanía. La consecuencia no es otra que una colisión frontal entre las dos partes. No caigamos en falsas ilusiones, abstengámonos de impartir tantas instrucciones a los turcos, y de hacerles creer que estamos dispuestos a aceptar su adhesión sin que se satisfagan en realidad los criterios de Copenhague, o a rechazarla a causa de tales criterios, cuando lo que está en juego en realidad es nosotros mismos, y lo que queremos que sea nuestro proyecto europeo. Por otra parte, definamos una estructura de asociación duradera, basada en un planteamiento en que todos ganen, para permitir a Turquía asumir su papel como potencia regional, y a la UE seguir adelante con la construcción de su identidad en el mundo."@es21
"Proua juhataja, meie kolleegi Ria Oomen-Ruijteni raport on põhjalik, aus ja julge Türgi jaoks väga raskel ajal ning ma tahan teda selle puhul õnnitleda. Samas kuulub see raport žanri, mis kardetavasti muutub üha ebarealistlikumaks. Parlament ja paljud teised institutsioonid teesklevad jätkuvalt, otsekui suudaks väsimatu õpetamine Türgit muuta. See on tegelikult asja tuum: vastuolu selle riigi, selle suure rahva, selle arengu ja selle projekti vahel, mida me koos tahame edendada. Türgi on üks viimaseid omataolisi rahvusriike, üks tugevamaid ja teadlikumaid. Selle ühtsus on rahvuslik ühtsus ning see tuleb selgelt välja Armeenias toimunud genotsiidi tunnistamise küsimuses. Türgi poliitika saab üha enam inspiratsiooni ühe usu ideest ning kaugeneb samal ajal oma põhiseaduse aluseks olevatest ilmalikest aspektidest. See väljendub sõltumatuse soovis, samas kui meie soov siin on rakendada integreerumise ning võimu ja suveräänsuse delegeerimise põhimõtet. See pole muud kui kahe poole laupkokkupõrge. Ei maksa luua illusioone ega jätta türklastele midagi ütlemata, lastes neil uskuda, et me oleme valmis lubama nende ühinemist ilma Kopenhaageni kriteeriume täitmata või sellest nende tõttu keelduma, kui tegelikult oleme kaalul meie ise ja meie Euroopa projekti edasine saatus. Lisaks määrakem kindlaks vastupidav partnerlusstruktuur, mis kasutab vastastikku kasulikku lähenemisviisi, et võimaldada Türgil võtta piirkondliku tugipunkti roll ning ELil jätkata maailmas oma identiteedi kujundamist."@et5
"Arvoisa puhemies, kollegamme Ria Oomen-Ruijtenin mietintö on perusteellinen, rehellinen ja rohkea Turkin hyvin vaikeana aikana, ja onnittelen esittelijää tästä. Mietintö kuuluu kuitenkin lajityyppiin, josta on mielestäni tulossa yhä epätodellisempi. Parlamentti ja monet muut toimielimet jatkavat teeskentelyään, jonka mukaan uupumaton opettamisemme voisi muuttaa Turkkia. Tämä on itse asiassa asian ydin: ristiriita valtion, kansakunnan, hienon Kansan ja sen kehityksen ja toisaalta toivomamme yhteisen hankkeen välillä. Turkki on kansallisvaltio, yksi viimeisiä lajissaan, yksi vahvimpia ja tietoisimpia. Sen yhtenäisyys on nationalistista yhtenäisyyttä, ja tämä on selvästi havaittavissa suhteessa Armenian kansanmurhan tunnustamiseen. Turkin politiikka perustuu yhä enemmän yhteen uskontoon ja se jopa perääntyy oman perustuslakinsa pohjana olevasta sekularismista. Se ilmaisee riippumattomuutta koskevia haluja, kun taas me täällä haluamme yhdentymisen, vallan jakautumisen ja suvereniteetin periaatteiden täytäntöönpanoa. Tämähän on selvä nokkakolari osapuolten välillä. Unohtakaamme haavekuvat, pidättäytykäämme kertomasta Turkille mitään ja kaikkea ja saamasta turkkilaiset uskomaan, että olemme halukkaita joko hyväksymään heidän liittymisensä ilman Kööpenhaminan kriteerien tosiasiallista täyttymistä tai hylkäämään sen niiden takia, kun itse asiassa on kyse meistä, ja siitä minkälaisen me haluamme Eurooppa-hankkeemme olevan. Lisäksi määrittäkäämme kestävä kumppanuusrakenne, jossa sovelletaan kaikkia hyödyttävää lähestymistapaa, jotta Turkki voi ottaa asemansa alueellisena valtana ja EU jatkaa oman identiteettinsä rakentamista maailmassa."@fi7
"Elnök asszony, képviselőtársam, Ria Oomen-Ruijten asszony jelentése alapos, becsületes és bátor munka, amely Törökország számára érzékeny időpontban született. Gratulálok az előadónak. A jelentés maga azonban, olyan műfaj példázata, amelyet magam mind inkább életidegennek érzékelek. A Parlament és a többi intézmény folyamatosan áltatja önmagát, mintha fáradhatatlan tanításaink révén megváltoztathatnánk Törökországot. Lényegében itt rejlik a bökkenő: az ország, e nemzet, e nagy nép, annak fejlődése, valamint az általunk kivitelezni kívánt projekt közötti ellentmondásban. Törökország nemzetállam, az egyik utolsó a maga nemében, az egyik legerősebb, és leginkább tudatos nemzet. Egysége, nemzeti egység, és ez egyértelműen felismerhető az örményországi népirtás elismerésének ügyével kapcsolatban. Az ország politikáját mind markánsabban egyetlen vallás hatása determinálja, miközben hátrafelé mozdul el azoktól a világi elemektől, amelyek alkotmányának alapelemeit jelentik. Törökország jelét adja függetlenség iránti vágyának, miközben mi az integráció, valamint a hatalom és szuverenitás átadásának elvét próbáljuk meg érvényesíteni. Ez nem más, mint két fél frontális ütközése. Ne legyenek illúzióink, tartózkodjunk attól, hogy a törököknek bármiről és mindenről beszéljünk, és hogy abba a hitbe ringassuk őket, hogy vagy hajlandók vagyunk csatlakozásukat elfogadni anélkül, hogy megfelelnének a koppenhágai kritériumoknak, vagy éppen azok miatt utasítjuk vissza őket, miközben ténylegesen az a kérdés, hogy mik vagyunk mi, és milyen európai projektet is akarunk. Továbbá, alakítsunk ki egy tartós partnerségi struktúrát, amelyben a pozitív összegű játék szabályai érvényesülnek, és amely lehetővé teszi Törökország számára a regionális hatalom szerepének betöltését, miközben az EU folytatja globális identitásának meghatározását."@hu11
"Signora Presidente, la relazione della nostra onorevole collega Ria Oomen-Ruijten è approfondita, onesta e coraggiosa in un momento forte per la Turchia e per questo desidero congratularmi con lei. Questa relazione, tuttavia, appartiene a un genere che sento diventare sempre più irreale. Il Parlamento e molte altre istituzioni continuano a fingere, come se la nostra instancabile pedagogia possa far cambiare la Turchia. Dato che in effetti è questo di cui si tratta: la contraddizione tra questo paese, questa nazione, questo grande popolo, la sua evoluzione e il progetto che desideriamo portare avanti insieme. La Turchia è uno Stato nazione, uno degli ultimi nel suo genere, uno dei più forti e uno dei più consapevoli. La sua unità è del tipo nazionalista, il che è chiaramente discernibile in relazione al riconoscimento del genocidio in Armenia. La sua politica è sempre più ispirata da un’unica religione anche mentre si allontana dalla laicità che costituisce proprio la base della sua costituzione. Manifesta un desiderio di indipendenza, mentre noi qui desideriamo attuare un principio di integrazione e delegazione dei poteri e della sovranità. Ciò non è altro che una collisione frontale tra le due parti. Smettiamo di illuderci, smettiamo di dire ai turchi tutto e il contrario di tutto e di far credere loro che siamo pronti o ad accettare la loro adesione senza il rispetto effettivo dei criteri di Copenhagen o a rifiutarla a causa di essi, quando si tratta fondamentalmente di noi e di quello che vogliamo che diventi il progetto europeo. Definiamo inoltre una struttura di partenariato sostenibile che si avvalga di un approccio vantaggioso che permetta alla Turchia di assumersi il suo ruolo di potenza regionale e all’UE di continuare la costruzione della sua identità nel mondo."@it12
"Ponia Pirmininke, mūsų kolegės Ria Oomen-Ruijten ataskaita yra išsami, sąžininga ir drąsi, pateikta Turkijai lemiamu laikotarpiu, todėl noriu pasveikinti pranešėją. Tačiau ataskaitos pobūdis yra kiek nerealistiškas. Parlamentas ir dauguma kitų institucijų bando nuduoti, kad mūsų nenuilstami pamokslai gali pakeisti Turkiją. Štai kokia yra dalyko esmė: mes norime pažaboti šios šalies, šios didelės tautos prieštaravimus, jos evoliuciją ir ateities perspektyvas. Turkija yra tautinė valstybė – viena iš nedaugelio tokio tipo – be to, ji yra viena iš stipriausių ir labiausiai susivokusių. Jos vienybė yra tautinė vienybė ir tai akivaizdu, kai kalbama apie genocido pripažinimą Armėnijoje. Jos vedama politika pagrįsta viena religija, netgi kai sprendžiami pasaulietiniai klausimai, kurie sudaro konstitucijos pagrindą. Ji skelbia savo troškimą būti nepriklausoma, tuo tarpu kai mes norime, kad būtų taikomi integracijos, jėgų perskirstymo ir suvereniteto principai. Tai būtų ne kas kita kaip dviejų šalių susidūrimas kaktomis. Nepuoselėkime iliuzijų, susilaikykime nuo bet kokių pastabų Turkijos adresu, nekurstykite jų tikėjimo, kad mes siekiame jų narystės net tuo atveju, jei nebus visiško atitikimo Kopenhagos kriterijams, arba dėl šių kriterijų ketiname atmesti jos kandidatūrą, nes esminis dalykas esame mes patys ir mūsų Europos projektas. Be to, turime apibrėžti ilgalaikio bendradarbiavimo struktūrą, kurioje taikomas visiems palankus požiūris, kad Turkija galėtų prisiimti regioninės jėgos vaidmenį, o ES toliau kurtų savo identitetą pasaulyje."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, mūsu kolēģes kundzes ziņojums ir vispusīgs, godīgs un drosmīgs Turcijas visizšķirošākajā pārbaudes laikā, un vēlos viņu apsveikt ar šo ziņojumu. Taču šis ziņojums ir daļa no žanra, kas, manuprāt, kļūst aizvien vairāk nereāls. Parlaments un daudzas citas iestādes turpina izteikt savas pretenzijas, it kā mūsu nenogurstošās pamācības varētu mainīt Turciju. Faktiski tā ir lietas būtība: pretrunas starp šo valsti, šo tautu, šiem lieliskajiem cilvēkiem, tās attīstību un to projektu, kurā mēs vēlamies kopīgi darboties. Turcija ir nācijas valsts, viena no pēdējām šāda veida valstīm, viena no spēcīgākajām un viena no viszinošākajām. Tās vienotība ir nacionālistu vienotība, un tas ir skaidri redzams attiecībā uz Armēnijas genocīda atzīšanu. Tās politika aizvien vairāk iedvesmojas no vienas vienīgas reliģijas, pat tā, ka tā virzās prom no laicīgajiem aspektiem, kas veido tās konstitūcijas pašu pamatu. Tā izrāda savu vēlmi pēc neatkarības, savukārt mēs šeit vēlamies īstenot integrācijas principu un pilnvaru un suverenitātes deleģēšanu. Tas nav nekas cits kā divu pušu sadursme. Nelolosim ilūzijas, atturēsimies no kaut kā vai visa teikšanas turkiem, un likšanas viņiem ticēt, ka mēs vēlamies vai nu pieņemt viņu pievienošanos bez faktiskas Kopenhāgenas kritēriju izpildīšanas vai to dēļ noraidīt viņu pievienošanos, kad faktiski uz spēles esam likti mēs paši un tas, kādu mēs gribam savu Eiropas projektu. Turklāt definēsim ilgstošu partnerības struktūru, kurā izmantota abpusēji izdevīga pieeja, lai ļautu Turcijai uzņemties tās lomu kā reģionālai varai, bet ES turpināt tās pasaules identitātes veidošanu."@lv13
"Madame la Présidente, le rapport de notre collègue Ria Oomen-Ruijten est fouillé, honnête, courageux dans un moment fort pour la Turquie, et je lui rends hommage. Mais ce rapport appartient à un genre qui, à mon sens, devient de plus en plus irréel. Le Parlement européen et beaucoup d'autres avec lui continuent à faire semblant, comme si notre inlassable pédagogie pouvait faire changer la Turquie! Car c'est de cela qu'il s'agit: de la contradiction entre ce pays, cette nation, ce grand peuple, son évolution et le projet que nous voulons conduire ensemble. La Turquie est un État-nation, un des derniers, un des plus forts, un des plus conscients. Son unité est de type nationaliste et on le voit bien en ce concerne la reconnaissance du génocide arménien. Sa politique est de plus en plus sensiblement inspirée par une religion unique, alors qu'il s'éloigne de la laïcité qui était la base même de sa constitution. Il manifeste une volonté d'indépendance alors que nous, ici, nous voulons mettre en œuvre un principe d'intégration, de délégation de compétences et de souveraineté. Il y a une collision frontale et fondamentale entre les deux. Arrêtons de nous illusionner, arrêtons de dire aux Turcs tout et son contraire, et de leur faire croire que nous sommes prêts soit à accepter leur adhésion sans réaliser vraiment les critères de Copenhague, soit à la refuser à cause d'eux, alors qu'il s'agit fondamentalement de nous, de ce que nous nous voulons que devienne le projet européen. Et définissons une structure durable de partenariat qui, dans un esprit gagnant-gagnant, permette à la Turquie d'assumer son rôle de puissance régionale et à l'Union européenne de poursuivre la construction de son identité dans le monde."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, het verslag van onze collega Ria Oomen-Ruijten is grondig, eerlijk en moedig in deze tijd vol beproevingen voor Turkije, en ik wil haar daarmee graag feliciteren. Het verslag valt echter in een genre dat, naar mijn mening, steeds onwezenlijker wordt. Het Parlement en veel andere instellingen blijven de schijn ophouden, alsof onze onvermoeibare opvoedkundige pogingen Turkije kunnen veranderen. Feitelijk is dit de kern van de zaak: de tegenstrijdigheid tussen dit land, deze natie, dit fantastische volk, haar evolutie en het project dat we samen willen ondernemen. Turkije is een natiestaat, een van de laatste in zijn soort, een van de sterkste en een van de landen die zich daar het meest bewust van is. Haar eenheid is een nationalistische eenheid, en dat is duidelijk waarneembaar voor wat betreft de erkenning van de genocide in Armenië. Het beleid raakt steeds meer geïnspireerd op één enkele religie, zelfs als deze de rug toekeert aan de seculiere aspecten, die nu juist precies de basis van haar grondwet vormen. Zij draagt haar wil tot onafhankelijkheid uit, terwijl wij hier het beginsel van integratie en het delegeren van macht en soevereiniteit willen implementeren. Dit is precies een frontale botsing tussen beide partijen. Laten we geen illusies hebben; laten we ervan afzien de Turken zowel het een als het ander te vertellen, en hen te laten geloven dat we ofwel bereid zijn hun toetreding te aanvaarden zonder dat ze feitelijk aan de criteria van Kopenhagen voldoen of hun toetreding daarom af te wijzen, terwijl het eigenlijk om ons gaat, en hoe we ons Europees project voor ogen hebben. Laten we maar een structuur bepalen van een duurzaam partnerschap met een win-winbenadering, zodat Turkije zijn rol als regionale macht kan oppakken en de EU verder aan de profilering van haar identiteit in de wereld kan werken."@nl3
"Pani przewodnicząca! Sprawozdanie naszej koleżanki Rii Oomen Ruijten jest bardzo dogłębne, uczciwe i odważne teraz, gdy Turcja przechodzi czas wielkiej próby. Chciałbym jej w związku z tym pogratulować. Sprawozdanie to jednak stanowi przykład gatunku literackiego, który, jak sądzę, zaczyna stawać się coraz bardziej nierealny. Parlament i wiele innych instytucji wciąż zgłaszają swoje pretensje, jakby te nasze nieustające nauki mogły zmienić Turcję. Takie w istocie jest sedno sprawy: sprzeczność pomiędzy tym krajem, tym narodem, tymi wspaniałymi ludźmi, jego rozwojem a projektem, który chcielibyśmy prowadzić wspólnie. Turcja jest państwem narodowym, jednym z ostatnich tego rodzaju, jednym z najsilniejszych i jednym z najbardziej świadomych. Jej jedność to jedność nacjonalistyczna i jest to wyraźnie widoczne w związku z kwestią uznania ludobójstwa w Armenii. Jego polityka w coraz większym stopniu czerpie natchnienie z jednej religii, nawet jeśli opiera się na cechach świeckich, które stanowią zasadniczą podstawę jego konstytucji. Okazuje ono swoje pragnienie niezależności, podczas gdy my tutaj pragniemy wdrożyć zasadę integracji delegacji uprawnień i suwerenności. Nie jest to nic innego, jak czołowe zderzenie obydwu stron. Przestańmy karmić się iluzjami, powstrzymajmy się od mówienia Turkom czegokolwiek i wszystkiego, nie każąc im wierzyć, że zamierzamy albo zaakceptować ich akcesję bez rzeczywistego spełnienia kryteriów kopenhaskich, albo też odrzucić ją z ich powodu, podczas gdy tak naprawdę to ryzyko jest po naszej stronie, dotyczy tego, czym chcemy, aby był nasz europejski projekt. Ponadto określmy trwałą strukturę partnerstwa, wykorzystujące podejście na zasadzie obopólnych korzyści, które pozwoli Turcja odgrywać rolę regionalnego mocarstwa, a UE kontynuować budowę jej tożsamości w świecie."@pl16
"Senhora Presidente, o relatório da nossa colega Ria Oomen-Ruijten é documentado, honesto, corajoso neste momento difícil para a Turquia, pelo que gostaria de lhe prestar homenagem. Mas este relatório pertence a um género que, em minha opinião, está cada vez mais fora da realidade. O Parlamento Europeu e muitos outros com ele continuam a fingir, como se a nossa incansável pedagogia pudesse modificar a Turquia! Pois é isso que está em causa: a contradição entre o país, a nação, este grande povo, a sua evolução, e o projecto que queremos desenvolver em conjunto. A Turquia é um Estado-nação, um dos últimos, um dos mais fortes, um dos mais conscientes. A sua unidade é de tipo nacionalista, o que se pode verificar no que respeita ao reconhecimento do genocídio arménio. A sua política é cada vez mais claramente inspirada numa religião única, afastando-se portanto da laicidade que constituía a própria base da sua constituição. Manifesta uma vontade de independência, enquanto que nós, aqui, pretendemos pôr em prática um princípio de integração, de delegação de competências e de soberania. Existe uma colisão frontal e fundamental entre as duas partes. Deixemo-nos de ilusões, deixemo-nos de dizer aos Turcos tudo e o seu contrário e de lhes fazer crer que estamos dispostos: ou a aceitar a sua adesão sem o cumprimento efectivo dos critérios de Copenhaga; ou a recusá-la por causa deles, quando se trata fundamentalmente de nós, daquilo que queremos que se torne o projecto europeu. Temos de definir uma estrutura sustentável de parceria que, num espírito de ambas as partes saírem a ganhar, permita à Turquia assumir o seu papel de potência regional e à União Europeia prosseguir a construção da sua identidade no mundo."@pt17
"Madame la Présidente, le rapport de notre collègue Ria Oomen-Ruijten est fouillé, honnête, courageux dans un moment fort pour la Turquie, et je lui rends hommage. Mais ce rapport appartient à un genre qui, à mon sens, devient de plus en plus irréel. Le Parlement européen et beaucoup d'autres avec lui continuent à faire semblant, comme si notre inlassable pédagogie pouvait faire changer la Turquie! Car c'est de cela qu'il s'agit: de la contradiction entre ce pays, cette nation, ce grand peuple, son évolution et le projet que nous voulons conduire ensemble. La Turquie est un État-nation, un des derniers, un des plus forts, un des plus conscients. Son unité est de type nationaliste et on le voit bien en ce concerne la reconnaissance du génocide arménien. Sa politique est de plus en plus sensiblement inspirée par une religion unique, alors qu'il s'éloigne de la laïcité qui était la base même de sa constitution. Il manifeste une volonté d'indépendance alors que nous, ici, nous voulons mettre en œuvre un principe d'intégration, de délégation de compétences et de souveraineté. Il y a une collision frontale et fondamentale entre les deux. Arrêtons de nous illusionner, arrêtons de dire aux Turcs tout et son contraire, et de leur faire croire que nous sommes prêts soit à accepter leur adhésion sans réaliser vraiment les critères de Copenhague, soit à la refuser à cause d'eux, alors qu'il s'agit fondamentalement de nous, de ce que nous nous voulons que devienne le projet européen. Et définissons une structure durable de partenariat qui, dans un esprit gagnant-gagnant, permette à la Turquie d'assumer son rôle de puissance régionale et à l'Union européenne de poursuivre la construction de son identité dans le monde."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, správa vypracovaná našou kolegyňou Riou Oomen-Ruijtenovou je podrobná, úprimná a odvážna v tomto rozhodujúcom období pre Turecko, a preto jej chcem k tomuto úspechu zablahoželať. Túto správu však môžeme priradiť k žánru, ktorý sa podľa mňa stáva čoraz väčšou fikciou. Parlament a mnohé ďalšie inštitúcie ďalej pokračujú v pretvárke, ako keby naše neúnavné poučovanie mohlo zmeniť Turecko. Toto je naozaj ťažisko celého problému – rozpor medzi týmto veľkým národom a jeho vývojom na jednej strane a projektom, na ktorom by sme chceli spolupracovať, na strane druhej. Turecko je národný štát, jeden z posledných takéhoto druhu, jedným z najsilnejších a najviac uvedomelých. Jeho jednota je založená na nacionalizme, čo je jasne viditeľné aj v súvislosti s uznaním genocídy v Arménsku. Jeho politika sa čoraz viac inšpiruje jediným náboženstvom, keď sa nepridržiava sekulárnych hľadísk, ktoré tvoria základ jeho ústavy. Prejavuje túžbu po nezávislosti, zatiaľ čo my sa usilujeme uplatňovať zásadu integrácie a delegovania právomocí a suverenity. Nie je to nič iné ako priama kolízia obidvoch strán. Nepodliehajme ilúziám, prestaňme Turkom vo všetkom radiť a presviedčať ich, že sme skutočne ochotní schváliť ich vstup bez toho, aby reálne splnili kodanské kritériá, alebo sa pre nich vzdať týchto kritérií, keďže to, o čo tu v skutočnosti ide, sme my a naša predstava európskeho projektu. Napokon, mali by sme určiť štruktúru trvalého partnerstva, ktorá bude využívať prístup ziskovosti obidvoch strán, aby sme umožnili Turecku, nech si prevezme svoju úlohu regionálnej veľmoci a Európskej únii, nech pokračuje v budovaní vlastnej svetovej identity."@sk19
"Gospa predsednica, čestitam naši kolegici gospe Rii Oomen-Ruijten za temeljito, iskreno in pogumno poročilo v času velike preizkušnje za Turčijo. Vendar poročilo ni povsem realno. Parlament in številne druge institucije si namreč še naprej zatiskajo oči, da lahko s svojimi neutrudnimi pridigami spremenimo Turčijo. Bistvo težave je nasprotje med razvojem te države in njenega naroda ter projektom, pri katerem želimo sodelovati. Turška je ena od zadnjih, najmočnejših in najbolj ozaveščenih nacionalnih držav. Turška enotnost temelji na nacionalizmu, kar dokazuje tudi dejstvo, da Turčija ne priznava armenskega genocida. Njena politika vedno bolj temelji na eni veri, čeprav se oddaljuje od posvetnih vidikov, ki predstavljajo temelj turške ustave. Turška politika je usmerjena v neodvisnost, medtem ko si v EU prizadevamo za načelo vključevanja, prenosa pooblastil in suverenosti. Interesi obeh strani so v navzkrižju. Ne smemo si zatiskati oči in Turčije pustiti v prepričanju, da bomo odobrili njihov pristop brez izpolnjevanja københavnskih meril ali ga zaradi teh meril zavrnili, saj so v dejanski nevarnosti EU in naši cilji v zvezi z evropskim projektom. Poleg tega moramo opredeliti trajnostno obliko partnerstva, ki bi bilo koristno za obe strani, s čimer bi Turčija lahko prevzela svojo vlogo regionalne velesile, EU pa nadaljevala z oblikovanjem svoje svetovne identitete."@sl20
"Fru talman! Betänkandet av vår kollega Ria Oomen-Ruijten är grundligt, ärligt och modigt i en mycket rannsakande tid för Turkiet och jag vill gratulera henne till det. Betänkandet ingår dock i en genre som jag finner alltmer verklighetsfrämmande. Parlamentet och många andra institutioner fortsätter med sina pretentioner som om vårt outtröttliga undervisande skulle kunna förändra Turkiet. Detta är faktiskt den springande punkten: motsägelsen mellan detta land, denna nation, detta fantastiska folk, dess evolution och det projekt som vi önskar driva tillsammans. Turkiet är en nationalstat, en av de sista i sitt slag, en av de starkaste och en av de mest medvetna. Dess sammanhållning är en nationalistisk sammanhållning, och detta är klart skönjbart i samband med erkännandet av folkmordet mot armenierna. Dess politik blir allt mer influerat av en enda religion även när det retirerar från de sekulära aspekter som utgör själva grunden för dess konstitution. Landet manifesterar sin vilja till självständighet, medan vi här önskar genomföra en integrationsprincip och delegering av befogenheters suveränitet. Detta är inget mindre än en frontalkollision mellan de båda parterna. Låt oss inte hysa några illusioner, låt oss avhålla oss från att tala om för turkarna allt och intet, och få dem att tro att vi är villiga att acceptera deras anslutning utan att de faktiskt uppfyller Köpenhamnskriterierna eller avslå den på grund av dem, när det som i själva verket står på spel är vi själva och vad vi vill att vårt europeiska projekt ska vara. Låt oss vidare definiera en hållbar partnerskapsstruktur med en för båda parter gynnsam uppläggning som tillåter att Turkiet ikläder sig rollen som regional stormakt och EU bygger vidare på sin världsidentitet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph