Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-078"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.4.3-078"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κυρία Πρόεδρε, εάν και εφόσον η Τουρκία συμμορφωθεί πλήρως με όλα τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει με τη συμφωνία σύνδεσης και το συμπληρωματικό πρωτόκολλο της Άγκυρας, τότε θα πρέπει να μπορεί να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για εμάς είναι ξεκάθαρο ότι ο στόχος είναι η πλήρης ένταξη της Τουρκίας και ότι η οποιαδήποτε μορφή εταιρικής σχέσης δεν αποτελεί εναλλακτική επιλογή. Η προοπτική ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί και μοχλό πίεσης για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των κατοίκων της Τουρκίας, των Κούρδων και των θρησκευτικών μειονοτήτων. Παρ’ όλη την ανησυχία που μας διακατέχει αναφορικά με τη δικαστική διαδικασία που βρίσκεται υπό εξέλιξη σχετικά με το κυβερνών κόμμα και την επιφανειακή αλλαγή στο άρθρο 301 του ποινικού κώδικα, θεωρούμε ότι η Τουρκία έχει σημειώσει κάποια βήματα προόδου. Όμως για να προχωρήσει απρόσκοπτα η ενταξιακή της πορεία πρέπει να πράξει όσα και οι προηγούμενες υπό ένταξη χώρες και να συμμορφωθεί με τις συμβατικές της υποχρεώσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Ως εκ τούτου η Τουρκία οφείλει να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της. Να ανοίξει τα αεροδρόμια, τα λιμάνια της σε αεροπλάνα και πλοία της Κυπριακής Δημοκρατίας και να άρει το βέτο για τη συμμετοχή της Κύπρου σε διεθνείς οργανισμούς. Σήμερα, και μέσα από τις εξελίξεις που παρακολουθούμε των προσπαθειών που γίνονται από την Ελληνοκυπριακή και την Τουρκοκυπριακή κοινότητα, κατόπιν της συμφωνίας της 21ης Μαρτίου, ανάμεσα στους ηγέτες των δύο πλευρών στην Κύπρο, η Τουρκία οφείλει να μην προβάλλει εμπόδια."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, pokud Turecko zcela splní všechna kodaňská kritéria a závazky, které přijalo v rámci dohody o přidružení a Dodatkového protokolu k Ankarské dohodě, bude mít možnost a mělo by vstoupit do Evropské unie. Je nám naprosto jasné, že cílem je úplný vstup Turecka a partnerství jakéhokoli jiného druhu není vhodnou alternativou. Vyhlídky Turecka na vstup do Evropské unie vytvoří tlak na zemi, aby začala dodržovat lidská práva každého, kdo žije v Turecku, včetně Kurdů a náboženských menšin. I přes naše znepokojení v souvislosti se soudním řízením, které probíhá proti vládní straně, a povrchní změnou článku 301 trestního zákoníku věříme, že Turecko dosáhlo určitého pokroku. Pokud však má bez překážek pokračovat v cestě ke vstupu, musí zrealizovat to, co všechny země před vstupem, a splnit závazky vůči EU jako celku vyplývající ze Smlouvy. Proto musí dodržet svoje závazky, musí otevřít svůj vzdušný prostor a námořní přístavy letadlům a lodím Kyperské republiky a zrušit veto účasti Kypru v mezinárodních organizacích. Dnes, kdy sledujeme pokrok dosažený díky úsilí řeckého a tureckého kyperského společenství po dohodě z 21. března mezi vůdci dvou stran Kypru, nesmí stát Turecko v cestě."@cs1
"Fru formand! Når først Tyrkiet til punkt og prikke opfylder alle Københavnskriterierne og de forpligtelser, landet har indgået, med associeringsaftalen og tillægsprotokollen til Ankaraaftalen, kan og bør det optages i EU. For os står det klart, at målet er Tyrkiets fulde optagelse, og at et partnerskab i en eller anden form ikke er noget alternativ. Tyrkiets udsigter til EU-medlemskab er også en løftestang for respekten af alle tyrkiske indbyggeres menneskerettigheder, herunder kurderne og religiøse mindretal. Selv om vi er bekymrede over den retssag, der er i gang, vedrørende regeringspartiet og den overfladiske ændring af straffelovens § 301, mener vi, at Tyrkiet har gjort fremskridt. For at landets optagelsesproces kan fortsætte uhindret, må det imidlertid gøre det samme som tidligere tiltrædelseslande og tilpasse sig de traktatmæssige forpligtelser over for EU som helhed. Tyrkiet er derfor nødt til at opfylde sine forpligtelser. Det er nødt til at åbne sine lufthavne og havne for Republikken Cyperns fly og skibe og ophæve sit veto mod Cyperns deltagelse i internationale organisationer. Tyrkiet må ikke stille sig i vejen i dag, hvor vi ser fremskridt takket være det græskcypriotiske og det tyrkiskcypriotiske samfunds indsats efter aftalen af 21. marts mellem de to cypriotiske parters ledere."@da2
"Frau Präsidentin! Wenn die Türkei die Kopenhagen-Kriterien und die Verpflichtungen, die sie im Assoziierungsabkommen und im Zusatzprotokoll von Ankara übernommen hat, uneingeschränkt erfüllt, kann und sollte sie der EU beitreten. Für uns steht fest, dass das Ziel die Vollmitgliedschaft der Türkei ist und dass eine wie immer geartete Partnerschaft keine Alternative dazu darstellt. Die Perspektive des EU-Beitritts wird die Türkei dahingehend unter Druck setzen, dass sie die Menschenrechte aller Einwohner einschließlich der Kurden und der religiösen Minderheiten achtet. Obwohl wir wegen des laufenden Gerichtsverfahrens gegen die Regierungspartei und der oberflächlichen Änderung von Artikel 301 des Strafgesetzbuchs besorgt sind, hat die Türkei unserer Auffassung nach gewisse Fortschritte erzielt. Wenn aber ihr Beitrittskurs ungehindert fortgesetzt werden soll, muss sie – wie dies auch frühere Beitrittskandidaten getan haben – ihren vertraglichen Verpflichtungen gegenüber der Europäischen Union insgesamt nachkommen. Die Türkei muss also ihre Zusagen einlösen, ihre Flug- und Seehäfen für Flugzeuge und Schiffe der Republik Zypern öffnen und ihr Veto gegen die Mitwirkung Zyperns in internationalen Organisationen aufheben. Heute, da wir dank der Anstrengungen der griechischen und der türkisch-zypriotischen Gemeinschaften nach dem Abkommen vom 21. März zwischen den politisch Verantwortlichen der beiden zypriotischen Parteien Fortschritte erkennen können, darf die Türkei nicht im Wege stehen."@de9
"Madam President, provided that Turkey complies fully with all the Copenhagen criteria and the obligations it has entered into under the Association Agreement and the Supplementary Protocol to the Ankara Agreement, it can and should accede to the EU. It is perfectly clear to us that the aim is Turkey’s full accession and that a partnership of some kind is not an alternative. The prospect of Turkey’s accession to the EU will put pressure on the country to respect the human rights of everyone living in Turkey, including Kurds and religious minorities. Despite our concerns about the court proceedings now in progress on the question of the ruling party and the superficial change to Article 301 of the Criminal Code, we believe that Turkey has made some progress. However, if her accession course is to proceed unhindered, she must do as previous accession countries have done and comply with its treaty obligations to the EU as a whole. Turkey must therefore honour its commitments, open its air and sea ports to the aircraft and ships of the Republic of Cyprus, and lift the veto on Cyprus’s participation in international organisations. Today, as we watch progress being made thanks to the efforts of the Greek and Turkish Cypriot communities following the agreement of 21 March between the leaders of the two sides in Cyprus, Turkey must not stand in the way."@en4
"Señora Presidenta, siempre y cuando Turquía cumpla rigurosamente todos los criterios de Copenhague, así como las obligaciones que ha contraído con arreglo al Acuerdo de Asociación y el Protocolo adicional del Acuerdo de Ankara, puede y debe acceder a la UE. No nos cabe duda alguna de que el objetivo es la plena adhesión de Turquía, y que una asociación de algún tipo no constituye una alternativa. La perspectiva de la integración de Turquía en la UE ejercerá presión para que el país respete los derechos humanos de todos sus habitantes, incluidos los kurdos y las minorías religiosas. A pesar de nuestras inquietudes respecto al proceso judicial actualmente en curso respecto a la cuestión del partido en el gobierno y la modificación superficial del artículo 301 del Código Penal, creemos que Turquía ha logrado algunos avances. No obstante, si se pretende que su trayectoria hacia la adhesión se recorra sin dificultad, Turquía debe actuar como anteriores países en vías de adhesión, y cumplir las obligaciones que le atañen conforme al tratado con el conjunto de la UE. En este sentido, Turquía debe cumplir sus compromisos, abrir sus aeropuertos y puertos de mar a las aeronaves y embarcaciones de la República de Chipre, y levantar el veto que pesa sobre la participación de Chipre en organismos internacionales. Actualmente, en un contexto en el que podemos observar los avances logrados gracias a los esfuerzos de las comunidades grecochipriota y turcochipriota tras el acuerdo de 21 de marzo entre los dirigentes de las dos partes en Chipre, Turquía ha de abstenerse de entorpecer el proceso."@es21
"Proua juhataja, kui Türgi täidab täielikult kõik Kopenhaageni kriteeriumid ning assotsieerimislepingu ja Ankara lepingu lisaprotokolliga võetud kohustused, võib ja peab ta ELiga ühinema. Meile on täiesti selge, et eesmärk on Türgi täielik ühinemine ning mingit laadi partnerlus ei ole alternatiiv. ELiga ühinemise väljavaade avaldab Türgile survet kõigi Türgi elanike, kaasa arvatud kurdide ja usuvähemuste inimõiguste austamiseks. Vaatamata meie murele valitseva erakonna suhtes käimasoleva kohtumenetluse pärast ning karistusseadustiku artikli 301 pealiskaudse muutmise pärast usume, et Türgi on teinud teatavaid edusamme. Ent takistamatuks ühinemiskursil jätkamiseks peab Türgi järgima varasemate ühinenud riikide eeskuju ning täitma lepinguga ELi kui terviku ees võetud kohustusi. Seega peab Türgi kinni pidama võetud lubadustest, avama oma lennujaamad ja sadamad Küprose Vabariigi õhusõidukitele ja laevadele ning tühistama veto Küprose osalemisele rahvusvahelistes organisatsioonides. Kui me täna näeme Küprose kreeka ja türgi kogukondade jõupingutustega saavutatud edusamme pärast kahe osapoole juhtide kokkulepet 21. märtsil, siis Türgi ei tohi seda takistada."@et5
"Arvoisa puhemies, jos Turkki täyttää kaikki Kööpenhaminan kriteerit ja noudattaa sille assosiaatiosopimuksen ja Ankaran sopimuksen lisäpöytäkirjan mukaan kuuluvia velvoitteita, se voi ja sen kuuluukin liittyä EU:hun. Meille on täysin selvää, että tavoitteena on Turkin täysjäsenyys ja ettei jonkinlainen kumppanuus ole edes vaihtoehto. Turkin mahdollinen liittyminen EU:hun asettaa valtiolle paineita kaikkien Turkissa asuvien ihmisoikeuksien, myös kurdien ja uskonnollisten vähemmistöjen, kunnioittamisessa. Vaikka olemmekin huolissamme valtapuoluetta koskevasta oikeudenkäynnistä ja rikoslain 301 artiklan pintapuolisesta muutoksesta, katsomme Turkin edenneen jonkin verran. Jotta sen liittymisprosessi etenisi vaikeuksitta, sen on toimittava kuten edellisetkin ehdokasvaltiot ovat tehneet ja noudatettava täysimääräisesti sopimusvelvoitteitaan EU:n suhteen. Turkin on siis noudatettava sitoumuksiaan, avattava ilmatilansa ja satamansa Kyproksen tasavallan lentokoneille ja laivoille ja kumottava kieltonsa Kyproksen osallistumiselle kansainvälisiin organisaatioihin. Kun nyt tarkastelemme edistystä, joka on toteutunut Kyproksen kreikkalais- ja turkkilaisyhteisöjen ansiosta Kyproksen molempien osapuolten johtajien välillä 21. maaliskuuta tehdyn sopimuksen jälkeen, Turkki ei saa tulla tielle."@fi7
"Madame la Présidente, si la Turquie respecte pleinement les critères de Copenhague et les obligations qu’elle a acceptées au titre de l’accord d’association et du protocole supplémentaire de l’accord d’Ankara, elle peut et doit accéder à l’Union européenne. « Il est parfaitement clair à nos yeux que l’objectif est l’adhésion de la Turquie, et qu’un autre type de partenariat n’est pas une alternative envisageable. La perspective de l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne contraindra le pays à respecter les droits de l’homme de tous les habitants de Turquie, y compris les Kurdes et les minorités religieuses. Malgré nos préoccupations relatives à la procédure judiciaire actuellement en cours contre le parti au pouvoir et aux modifications superficielles de l’article 301 du code pénal, nous pensons que la Turquie a réalisé certains progrès. Cependant, pour arriver au bout de son trajet d’adhésion, la Turquie doit faire ce que d’autres pays candidats ont fait avant elle et respecter toutes les obligations imposées par les traités qu’elle a conclus avec l’Union européenne. La Turquie doit donc respecter ses engagements, ouvrir ses ports et ses aéroports aux avions et aux navires de la République de Chypre et lever son veto à la participation de Chypre aux organisations internationales. Aujourd’hui, alors que nous observons les progrès réalisés suite aux efforts des communautés grecque et turque de Chypre suite à l’accord du 21 mars entre les dirigeants des deux parties de l’île, la Turquie ne doit pas y faire obstacle."@fr8
"Elnök asszony, feltéve, hogy Törökország teljesíti a koppenhágai kritériumok mindegyikét, valamint a Társulási Megállapodásban, továbbá az Ankara Megállapodás Kiegészítő Jegyzőkönyvében foglalt összes követelményt, csatlakozhat, csatlakoznia kell az EU-hoz. Tökéletesen világos számunkra, hogy a cél Törökország teljes körű csatlakozása, és valamiféle partnerség nem lehet ennek alternatívája. Az ország csatlakozásának kilátásai nyomást gyakorolnak Törökországra, hogy az országban élő összes polgár, így a kurdok és a vallási kisebbségek emberi jogait is tartsa tiszteletben. A folyamatban lévő, az uralkodó párthoz, illetve büntetőtörvénykönyv 301. cikkének látszólagos módosításához köthető bírósági eljárásokkal kapcsolatos aggodalmaink ellenére, úgy véljük, hogy Törökország elért bizonyos haladást. Azonban ahhoz, hogy csatlakozási folyamata akadálytalanul valósulhasson meg, követnie kell a korábbi, csatlakozásra váró országokat, és egészében teljesítenie kell az EU felé szerződéses kötelezettségeit. Törökországnak tehát tiszteletben kell tartania vállalásait, meg kell nyitnia légi és tengeri kikötőit a Ciprusi Köztársaság repülői és hajói előtt, valamint véget kell vetnie annak, hogy megvétózza Ciprus csatlakozását a nemzetközi szervezetekhez. Ma, amikor figyelemmel kísérjük a két ciprusi fél vezetőinek március 21-i megállapodását követő, a görög és török ciprióta közösség erőfeszítéseinek köszönhető haladást, Törökországnak nem szabad a kibontakozás útjába állnia."@hu11
"Signora Presidente, a patto che la Turchia rispetti pienamente tutti i criteri di Copenhagen e gli obblighi che si è assunta nel quadro dell’accordo di associazione e del protocollo addizionale all’accordo di Ankara, essa può e deve entrare nell’UE. Per noi è perfettamente chiaro che l’obiettivo è la piena adesione della Turchia e che un partenariato di altro genere non costituisce un’alternativa. Le prospettive di adesione all’UE della Turchia eserciteranno pressione sul paese per quanto concerne il rispetto dei diritti umani di tutti coloro che vivono in Turchia, ivi compresi i curdi e le minoranze religiose. Nonostante le nostre preoccupazioni riguardo ai procedimenti giurisdizionali attualmente in corso in merito alla questione del partito di maggioranza e alla modifica superficiale dell’articolo 301 del codice penale, riteniamo che la Turchia abbia compiuto qualche progresso. Tuttavia, se il suo corso di adesione deve procedere senza ostacoli, deve agire nei confronti dell’UE nel suo insieme come hanno fatto i precedenti paesi in via di adesione e rispettare gli obblighi previsti dal Trattato. La Turchia deve pertanto onorare i suoi impegni, aprire i suoi porti marittimi e i suoi aeroporti alle navi e agli aerei della Repubblica di Cipro, e togliere il veto alla partecipazione di Cipro alle organizzazioni internazionali. Oggi, mentre guardiamo i progressi compiuti grazie agli sforzi della comunità turca e greca che vivono a Cipro in seguito all’accordo del 21 marzo tra i delle due parti in cui è divisa Cipro, la Turchia non deve essere d’ostacolo."@it12
"Ponia Pirmininke, Jei Turkijai pavyks išpildyti visus Kopenhagos kriterijus ir įvykdyti įsipareigojimus, kurių ji prisiėmė pagal susivienijimo sutartį ir Ankaros sutarties papildomą protokolą, ji galės ir turės įstoti į ES. Visiškai aišku, kad tikslas yra visateisė Turkijos narystė ir jokio tipo partnerystės negalima laikyti alternatyviu sprendimu. Turkijos narystė ES įpareigos šalį gerbti žmogaus teises ir jas taikyti visiems Turkijos piliečiams, įskaitant kurdus ir religinių mažumų atstovus. Nepaisant to, kad šiuo metu vyksta teismo procesas dėl valdančiosios partijos, taip pat neatsižvelgiant į paviršinius baudžiamojo kodekso 301 straipsnio pakeitimus, mes manome, kad galima kalbėti apie šiokią tokią Turkijos pažangą. Tačiau norint, kad stojimo procesas būtų sklandus, valstybė, kaip ir anksčiau stojusios narės, turi įvykdyti sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ES kaip visumai. Todėl Turkija turi gerbti savo pažadus, oro ir jūrų uostus atverti Kipro Respublikos lėktuvams ir laivams, taip pat panaikinti veto teisę dėl Kipro dalyvavimo tarptautinėse organizacijose. Šiandien, kai jau galima konstatuoti pažangą, kurią garantuoja Kipro graikų ir turkų bendrijų susitarimas, kurį abiejų šalių lyderiai sudarė kovo 21 d., Turkija neturi sustoti."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, ja Turcija pilnībā atbildīs visiem Kopenhāgenas kritērijiem un saistībām, ko tā ir uzņēmusies saskaņā ar Asociācijas nolīgumu un papildu protokolu Ankaras nolīgumam, tā varēs un tai būs jāpievienojas ES. Mums ir pilnīgi skaidrs, ka mērķis ir Turcijas pilnīga pievienošanās un ka kaut kāda veida partnerattiecības nav alternatīva. Turcijas izredzes pievienoties ES būs spiediens uz valsti, ievērot ikviena Turcijā dzīvojošā cilvēktiesības, ieskaitot kurdus un reliģiskās minoritātes. Neskatoties uz mūsu bažām par tiesvedību, kas pašlaik notiek valdošās partijas sakarā, un par Kriminālkodeksa 301. panta virspusējām izmaiņām, mēs ticam, ka Turcija ir sasniegusi zināmus panākumus. Taču, ja tās pievienošanās gaita turpināsies netraucēti, tai ir jārīkojas tā, kā ir rīkojušās agrākās kandidātvalstis, un kopumā jāpilda ES līguma saistības. Tāpēc Turcijai ir jāciena tās saistības, jāatver tās gaisa un jūras ostas Kipras Republikas lidmašīnām un kuģiem un jāatceļ aizliegums Kipras dalībai starptautiskās organizācijās. Šodien mēs vērojam sasniegto progresu, pateicoties grieķu un turku kipriešu kopienu pūlēm, ievērojot 21. marta līgumu starp abu pušu Kipras līderiem, Turcija nedrīkst stāties ceļā."@lv13
"Κυρία Πρόεδρε, εάν και εφόσον η Τουρκία συμμορφωθεί πλήρως με όλα τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει με τη συμφωνία σύνδεσης και το συμπληρωματικό πρωτόκολλο της Άγκυρας, τότε θα πρέπει να μπορεί να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για εμάς είναι ξεκάθαρο ότι ο στόχος είναι η πλήρης ένταξη της Τουρκίας και ότι η οποιαδήποτε μορφή εταιρικής σχέσης δεν αποτελεί εναλλακτική επιλογή. Η προοπτική ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί και μοχλό πίεσης για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των κατοίκων της Τουρκίας, των Κούρδων, των θρησκευτικών μειονοτήτων. Παρ’ όλη την ανησυχία που μας διακατέχει αναφορικά με τη δικαστική διαδικασία που βρίσκεται υπό εξέλιξη σχετικά με το κυβερνόν κόμμα και την επιφανειακή αλλαγή στο άρθρο 301 του Ποινικού Κώδικα, θεωρούμε ότι η Τουρκία έχει σημειώσει κάποια βήματα προόδου. Όμως για να προχωρήσει απρόσκοπτα η ενταξιακή της πορεία πρέπει να πράξει όσα και οι προηγούμενες υπό ένταξη χώρες και να συμμορφωθεί με τις συμβατικές της υποχρεώσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Ως εκ τούτου η Τουρκία οφείλει να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της. Να ανοίξει τα αεροδρόμια, τα λιμάνια της σε αεροπλάνα και πλοία της Κυπριακής Δημοκρατίας και να άρει το βέτο για τη συμμετοχή της Κύπρου σε διεθνείς οργανισμούς. Σήμερα, και μέσα από τις εξελίξεις που παρακολουθούμε των προσπαθειών που γίνονται από την Ελληνοκυπριακή και την Τουρκοκυπριακή κοινότητα, κατόπιν της συμφωνίας της 21 Μαρτίου, ανάμεσα στους ηγέτες των δύο πλευρών στην Κύπρο, η Τουρκία οφείλει να μην προβάλλει εμπόδια."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, mits Turkije geheel aan alle criteria van Kopenhagen en de verplichtingen die zij onder de Associatieovereenkomst en het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst van Ankara is aangegaan voldoet, kan zij en moet zij tot de EU toetreden. Het is ons volkomen duidelijk dat het de bedoeling is dat Turkije volledig toetreedt en dat de een of andere vorm van partnerschap geen alternatief is. Het vooruitzicht van Turkije tot de EU toe te treden zal het land onder druk zetten om van iedereen die in Turkije woont, waaronder ook Koerden en religieuze minderheden, de mensenrechten te eerbiedigen. Ondanks onze bezorgdheid over de rechtszaken die op dit moment gaande zijn over de kwestie van de regeringspartij en de oppervlakkige wijziging van artikel 301 van het Wetboek van strafrecht, geloven wij dat Turkije wat vooruitgang heeft geboekt. Maar om het toetredingstraject onbelemmerd te kunnen laten voortgaan, moet het land hetzelfde doen als de landen die eerder toegetreden zijn en voldoen aan haar verplichtingen aan de EU als geheel onder het Verdrag. Daarom moet Turkije haar verplichtingen nakomen, haar lucht- en zeehavens openstellen voor vliegtuigen en schepen van de Republiek Cyprus en het veto op de deelname van Cyprus aan internationale organisaties opheffen. Terwijl we momenteel, dankzij de inspanningen van de Griekse en Turkse gemeenschappen op Cyprus na de overeenkomst van 21 maart tussen de leiders van de twee Cypriotische groeperingen, vooruitgang zien, mag Turkije niet in de weg staan."@nl3
"Pani przewodnicząca! Pod warunkiem, że Turcja wywiąże się w pełni ze wszystkich kryteriów kopenhaskich i zobowiązań, które podjęła na mocy porozumienia o stowarzyszeniu i protokołu uzupełniającego do układu z Ankary, może i powinna ona wejść do UE. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że celem jest pełna akcesja Turcji i że pewnego rodzaju partnerstwo nie stanowi alternatywy. Perspektywa wejścia Turcji do UE zmusi ten kraj do poszanowania praw człowieka przysługujących wszystkim mieszkańcom Turcji, w tym Kurdom i mniejszościom wyznaniowym. Pomimo naszych obaw dotyczących postępowania sądowego, jakie toczy się obecnie w sprawie partii rządzącej oraz powierzchownych zmian w art. 301 Kodeksu Karnego, jesteśmy zdania, że Turcja zrobiła pewien postęp. Jeżeli jednak jej proces akcesyjny ma rozwijać się bez przeszkód, musi ona, podobnie jak poprzednie kraje kandydackie, spełniać swoje zobowiązania traktatowe wobec UE jako całości. Turcja musi więc honorować swoje zobowiązania, otworzyć swoje porty powietrzne i morskie dla samolotów i statków Republiki Cypru oraz cofnąć swoje weto w sprawie udziału Cypru w organizacjach międzynarodowych. Dziś, gdy oglądamy postępy czynione dzięki wysiłkom greckich i tureckich społeczności cypryjskich w następstwie porozumienia z dnia 21 marca zawartego pomiędzy przywódcami obu stron na Cyprze, Turcja nie może stwarzać przeszkód."@pl16
"Senhora Presidente, a Turquia pode e deve aderir à UE, desde que cumpra na íntegra todos os critérios de Copenhaga e as obrigações que assumiu no âmbito do Acordo de Associação e do Protocolo Adicional ao Acordo. Está perfeitamente claro para nós que o objectivo é a plena adesão da Turquia e que uma qualquer parceria não constitui alternativa. A perspectiva de adesão da Turquia à UE irá pressionar o país a respeitar os direitos humanos de todos os que ali vivem, incluindo os curdos e as minorias religiosas. Apesar das preocupações que nos suscitam os procedimentos judiciais em curso sobre o partido governamental e a alteração superficial ao artigo 301.º do Código Penal, consideramos que a Turquia realizou alguns progressos. No entanto, para que a sua caminhada para a adesão prossiga sem obstáculos, este país tem de fazer o que os anteriores candidatos à adesão fizeram, e cumprir as suas obrigações para com a UE como um todo, tal como exigem os Tratados. A Turquia deve, portanto, honrar os seus compromissos, abrir os seus aeroportos e os seus portos às aeronaves e aos navios da República de Chipre, e levantar o veto à participação de Chipre em organizações internacionais. Hoje, quando observamos os progressos que estão a ser feitos graças aos esforços das comunidades cipriotas turca e grega na sequência do acordo de 21 de Março entre os líderes das duas partes de Chipre, a Turquia não deve levantar obstáculos."@pt17
"Κυρία Πρόεδρε, εάν και εφόσον η Τουρκία συμμορφωθεί πλήρως με όλα τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει με τη συμφωνία σύνδεσης και το συμπληρωματικό πρωτόκολλο της Άγκυρας, τότε θα πρέπει να μπορεί να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για εμάς είναι ξεκάθαρο ότι ο στόχος είναι η πλήρης ένταξη της Τουρκίας και ότι η οποιαδήποτε μορφή εταιρικής σχέσης δεν αποτελεί εναλλακτική επιλογή. Η προοπτική ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί και μοχλό πίεσης για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των κατοίκων της Τουρκίας, των Κούρδων, των θρησκευτικών μειονοτήτων. Παρ’ όλη την ανησυχία που μας διακατέχει αναφορικά με τη δικαστική διαδικασία που βρίσκεται υπό εξέλιξη σχετικά με το κυβερνόν κόμμα και την επιφανειακή αλλαγή στο άρθρο 301 του Ποινικού Κώδικα, θεωρούμε ότι η Τουρκία έχει σημειώσει κάποια βήματα προόδου. Όμως για να προχωρήσει απρόσκοπτα η ενταξιακή της πορεία πρέπει να πράξει όσα και οι προηγούμενες υπό ένταξη χώρες και να συμμορφωθεί με τις συμβατικές της υποχρεώσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Ως εκ τούτου η Τουρκία οφείλει να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της. Να ανοίξει τα αεροδρόμια, τα λιμάνια της σε αεροπλάνα και πλοία της Κυπριακής Δημοκρατίας και να άρει το βέτο για τη συμμετοχή της Κύπρου σε διεθνείς οργανισμούς. Σήμερα, και μέσα από τις εξελίξεις που παρακολουθούμε των προσπαθειών που γίνονται από την Ελληνοκυπριακή και την Τουρκοκυπριακή κοινότητα, κατόπιν της συμφωνίας της 21 Μαρτίου, ανάμεσα στους ηγέτες των δύο πλευρών στην Κύπρο, η Τουρκία οφείλει να μην προβάλλει εμπόδια."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, ak Turecko úplne splní všetky kodanské kritériá a záväzky, ktoré prijalo v rámci asociačnej zmluvy a Dodatočného protokolu Ankarskej dohody, bude mať možnosť a malo by vstúpiť do Európskej únie. Je nám úplne jasné, že cieľom je úplný vstup Turecka a partnerstvo akéhokoľvek iného druhu nepredstavuje vhodnú alternatívu. Vyhliadky Turecka na vstup do Európskej únie vytvoria tlak na krajinu, aby začala rešpektovať ľudské práva každého, kto žije v Turecku, vrátane Kurdov a náboženských menšín. Napriek nášmu znepokojeniu v súvislosti so súdnym konaním, ktoré prebieha proti vládnej strane a povrchnou zmenou článku 301 trestného zákonníka, veríme, že Turecko dosiahlo určitý pokrok. Ak ale má bez prekážok pokračovať na ceste k vstupu, musí vykonať to, čo všetky krajiny pred svojím vstupom a splniť záväzky voči EÚ ako celku vyplývajúce zo zmluvy. Preto musí dodržať svoje záväzky, musí otvoriť svoj vzdušný priestor a námorné prístavy lietadlám a lodiam Cyperskej republiky a zrušiť veto účasti Cypru v medzinárodných organizáciách. Dnes, keď sledujeme pokrok dosiahnutý vďaka úsiliu gréckeho a tureckého cyperského spoločenstva po dohode z 21. marca medzi vodcami dvoch strán Cypru, Turecko nesmie stáť v ceste."@sk19
"Gospa predsednica, če bo Turčija v celoti izpolnila vsa københavnska merila in zahteve, h katerim se je zavezala v skladu s pridružitvenim sporazumom in dodatnim protokolom k sporazumu iz Ankare, bo lahko pristopila k EU. V celoti se zavedamo, da je cilj doseči polni pristop Turčije in da drugačna oblika partnerstva ni nadomestna možnost. Zaradi možnosti pristopa Turčije k EU bo država prisiljena spoštovati človekove pravice vseh prebivalcev Turčije, vključno s Kurdi in verskimi manjšinami. Čeprav smo zaskrbljeni glede trenutnega sodnega postopka proti vladni stranki in površinske spremembe člena 301 kazenskega zakonika, menimo, da je Turčija dosegla določen napredek. Da bi proces pristopa neovirano potekal še naprej, mora Turčija tako kot pristopne države pred njo izpolniti pogodbene obveznosti do EU kot celote. Zato mora Turčija spoštovati svoje obveznosti, omogočiti dostop letalom in ladjam Republike Ciper do svojih letališč in pristanišč ter umakniti veto na sodelovanje Cipra v mednarodnih organizacijah. Turčija ne sme ovirati napredka, ki je bil dosežen po zaslugi sporazuma, ki so ga 21. marca sklenili voditelji grške in turške skupnosti na Cipru."@sl20
"Fru talman! Förutsatt att Turkiet helt uppfyller Köpenhamnskriterierna och de åtaganden som landet har gjort enligt associeringsavtalet och tilläggsprotokollet till Ankaraavtalet kan och bör Turkiet anslutas till EU. Det står helt klart för oss att målet är Turkiets fulla anslutning och att ett partnerskap av något slag inte är ett alternativ. Utsikterna för Turkiets anslutning till EU kommer att sätta tryck på landet att respektera de mänskliga rättigheterna för alla som bor i Turkiet, inbegripet kurder och religiösa minoriteter. Trots våra farhågor om de pågående domstolsförhandlingarna om det regerande partiet och den kosmetiska ändringen av artikel 301 i straffbalken anser vi att Turkiet har gjort vissa framsteg. Om landets anslutningskurs ska kunna fortsätta oförhindrat måste det göra som tidigare anslutningsländer har gjort och följa fördragsskyldigheterna mot EU som helhet. Turkiet måste därför infria sina åtaganden, öppna sina flygplatser och hamnar för flygplan och fartyg från Republiken Cypern och upphöra med vetot mot Cyperns deltagande i internationella organisationer. I dag när vi ser att framsteg görs inte minst tack vare insatserna från de grekiska och turkcypriotiska samhällena efter avtalet den 21 mars mellan ledarna för de två sidorna på Cypern, får Turkiet inte stå i vägen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"ης"18,15

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph