Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-077"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.4.3-077"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio la relatrice per l’ottimo lavoro svolto, che puntualizza con grande precisione l’attuale situazione istituzionale, politica e sociale della Turchia. Al di là delle posizioni che vedono taluni più positivi ed altri più freddi, se non addirittura contrari, all’ingresso della Turchia nell’Unione europea, è innegabile che la Turchia sia molto in ritardo in termini di modernizzazione e di affermazione dei diritti umani. Certo, qualche sforzo è stato fatto, ma la corruzione rappresenta una vera e propria piaga, è ancora irrisolta la questione di Cipro, così come sono in alto mare i rapporti con gli armeni; c’è la vicenda curda, le violenze contro le donne sono ancora una nota dolente e lo stesso vale per i matrimoni forzati e i delitti d’onore. Preoccupante è anche la situazione delle registrazioni alla nascita dei bambini così come i bassi livelli di scolarizzazione. Questo elenco non è certamente esaltante e fotografa una situazione molto problematica che il Parlamento dovrà continuare a seguire con grande attenzione e intransigenza. Non si possono fare sconti sulla libertà e sui diritti fondamentali ....."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, chtěla bych poděkovat zpravodajce za vynikající práci a za to, že dokázala velmi jasně vystihnout současnou politickou, sociální a administrativní situaci v Turecku. Bez ohledu na to, zda je náš postoj ke vstupu Turecka do EU pozitivní, lhostejný nebo přímo nepřátelský, není pochyb o tom, že Turecko v oblasti modernizace a ochrany lidských práv velmi zaostává. Ano, zaznamenali jsme určité úsilí, ale korupce je skutečně pohromou pro Turecko, ani otázka Kypru se ještě nevyřešila, nemluvě o potřebě učinit ještě mnoho práce ve vztazích k Arménům. Dále je zde kurdská otázka, násilí páchané na ženách, které je stále bolavým problémem, což platí i pro sňatky z donucení a zločiny ze cti. Dalším důvodem znepokojení je situace v souvislosti s registrací porodů a nízká úroveň vzdělanosti. Toto není úplný seznam, je to pouze přehled o velmi těžké situaci, kterou musí Parlament neustále důkladně monitorovat. V otázce svobody a základních práv neexistují kompromisy..."@cs1
"Fru formand, mine damer og herrer! Jeg vil gerne takke ordføreren for det fremragende arbejde med henblik på klart at skildre den nuværende politiske, sociale og administrative situation i Tyrkiet. Uanset om holdningen til Tyrkiets tiltrædelse af EU er positiv, lunken eller til tider fjendtlig, kan det ikke argumenteres, at Tyrkiet er langt bagefter, hvad angår modernisering og menneskerettigheder. Der er ganske vist sket fremskridt, men korruption er fortsat en skamplet, og Cypernproblemet er endnu ikke løst, for ikke at nævne det faktum at der stadig skal gøres meget i forhold til Armenien. Der er ligeledes spørgsmålet om Kurdistan, og vold mod kvinder udgør fortsat et ømt punkt, hvilket også gælder for tvangsægteskaber og æresdrab. En anden grund til bekymring er situationen for registrering af et barns fødsel og det lave undervisningsniveau. Listen er bestemt ikke udtømmende, men den giver et lille billede af den vanskelige situation, som Parlamentet fortsat bør overvåge meget nøje og fast. Der kan ikke indgås kompromis i forbindelse med frihed og grundlæggende rettigheder"@da2
"Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich danke der Berichterstatterin für die ausgezeichnete Arbeit, die sie geleistet hat, um die gegenwärtige politische, gesellschaftliche und behördliche Situation in der Türkei zu verdeutlichen. Ungeachtet dessen, ob man einen positiven, halbherzigen oder sogar ablehnenden Standpunkt zum Beitritt der Türkei zur Europäischen Union einnimmt, gibt es nichts daran zu deuteln, dass die Türkei in puncto Modernisierung und Durchsetzung der Menschenrechte arg im Rückstand ist. Zugegeben, es wurden einige Anstrengungen unternommen, doch die Korruption ist eine echte Plage und die Zypernfrage ist immer noch ungelöst, ganz zu schweigen von den Beziehungen zu Armenien, die noch ein gutes Stück Arbeit erfordern werden. Das ist die Kurdenfrage; die Gewalt gegen Frauen ist immer noch ein wunder Punkt, was ebenso für Zwangsheiraten und Ehrenverbrechen gilt. Besorgniserregend sind außerdem die Lage bezüglich der Erfassung von Kindern bei der Geburt sowie die niedrigen Einschulungsraten. Diese Aufzählung ist gewiss nicht vollständig und spiegelt eine höchst problematische Situation wider, die das Parlament sehr sorgfältig und beharrlich überwachen muss. Es dürfen keine Abstriche von der Freiheit und von den Grundrechten gemacht werden..."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εξαιρετική δουλειά που έκανε ως προς την ιδιαίτερα σαφή αναγνώριση της τρέχουσας πολιτικής, κοινωνικής και διοικητικής κατάστασης στην Τουρκία. Ανεξάρτητα από το αν η άποψη του καθενός όσον αφορά την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι θετική, αδιάφορη ή κατηγορηματικά αρνητική, είναι αναμφισβήτητο το γεγονός ότι η Τουρκία υστερεί ως προς τον εκσυγχρονισμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ομολογουμένως, έχει καταβληθεί κάποια προσπάθεια, ωστόσο η διαφθορά αποτελεί πραγματικό πλήγμα και το ζήτημα της Κύπρου παραμένει ανεπίλυτο, για να μην αναφέρω και το ότι απαιτείται ακόμη πολλή δουλειά όσον αφορά τις σχέσεις της με τους Αρμενίους. Υπάρχει και το κουρδικό ζήτημα, η βία κατά των γυναικών εξακολουθεί να αποτελεί ευαίσθητο σημείο και το ίδιο ισχύει για τους αναγκαστικούς γάμους και τα εγκλήματα τιμής. Επίσης, ανησυχία προκαλεί η κατάσταση σχετικά με την καταγραφή των νεογέννητων παιδιών και τα χαμηλά επίπεδα σχολικής φοίτησης. Ο παρών κατάλογος σίγουρα δεν είναι εξαντλητικός, δίνει απλά μια εικόνα της πολύ δύσκολης κατάστασης την οποία το Κοινοβούλιο πρέπει να συνεχίσει να παρακολουθεί πολύ προσεκτικά και σταθερά. Δεν μπορεί να υπάρξει συμβιβασμός στην ελευθερία και τα βασικά δικαιώματα…"@el10
"Madam President, ladies and gentlemen, I would like to thank the rapporteur for the excellent work she has done to identify very clearly the current political, social and administrative situation in Turkey. Regardless of whether one’s position on the accession of Turkey to the European Union is positive, lukewarm or downright hostile, there can be no argument that Turkey lags way behind in terms of modernisation and human rights. Admittedly, some efforts have been made, but corruption is a genuine blight and the Cyprus issue remains unresolved, not to mention the fact that there is a lot of work to do in relations with the Armenians. There is the Kurdish question, violence against women is still a sore point and the same is true for forced marriages and honour crimes. Also cause for concern is the situation regarding registration of births and low levels of schooling. This list is certainly not exhaustive and gives a snapshot of a very difficult situation which Parliament must continue to monitor very carefully and steadfastly. There can be no compromise on freedom and basic rights …"@en4
"Señora Presidenta, señorías, me gustaría agradecer a la ponente la excelente labor que ha realizado para determinar con gran claridad la situación política, social y administrativa actual en Turquía. Con independencia de que la postura de uno respecto a la adhesión de Turquía a la Unión Europea sea positiva, tibia o decididamente hóstil, no puede discutirse que Turquía se encuentra muy rezagada en lo que se refiere a modernización y derechos humanos. Hay que admitir que se han realizado algunos esfuerzos, pero la corrupción es una auténtica plaga, y la cuestión de Chipre sigue sin resolver, por no mencionar el hecho de que queda mucho trabajo por hacer en lo que atañe a las relaciones con los armenios. Está también la cuestión kurda, la violencia contra las mujeres sigue siendo un doloroso problema, y lo mismo sucede con los matrimonios forzosos y los crímenes por honor. También es causa de preocupación la situación relativa al registro de nacimientos y los bajos niveles de escolarización. Indudablemente, esta lista no es exhaustiva, y ofrece únicamente una visión instantánea de una situación que el Parlamento debe seguir con gran exhaustividad y firmeza. No pueden existir soluciones de compromiso en lo que se refiere a la libertad y a los derechos básicos… ( )"@es21
"Proua juhataja, daamid ja härrad, ma tahaksin tänada raportööri tema eeskujuliku töö eest Türgi praeguse poliitilise, sotsiaalse ja haldusalase olukorra väga selgel kindlakstegemisel. Olenemata sellest, kas kellegi seisukoht Türgi Euroopa Liiduga ühinemise suhtes on positiivne, ükskõikne või selgelt vaenulik, ei saa olla kahtlust, et Türgi on kaasajastamise ja inimõiguste osas pikalt maha jäänud. Tõsi, teatavaid jõupingutusi on tehtud, kuid korruptsioon on reaalne häda ja Küprose probleem on endiselt lahendamata, rääkimata sellest, et suhetes armeenlastega on veel palju teha. Õhus on kurdi küsimus, naistevastane vägivald on endiselt valus punkt ning sama kehtib sundabielude ja aukuritegude kohta. Samuti põhjustab muret olukord sündide registreerimise valdkonnas ja madal haridustase. See loetelu ei ole kindlasti ammendav ning annab läbilõike väga keerulisest olukorrast, mida parlament peab jätkuvalt väga hoolikalt ja püsivalt jälgima. Vabaduse ja põhiõiguste osas ei tohi teha mingeid kompromisse …"@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, kiitän esittelijää siitä erinomaisesta työstä, jota hän on tehnyt kuvatessaan hyvin selvästi Turkin tämänhetkisen poliittisen, sosiaalisen ja hallinnollisen tilanteen. Riippumatta siitä, suhtautuuko myönteisesti, innottomasti tai täysin vihamielisesti Turkin liittymiseen Euroopan unioniin, ei voida kiistää sitä, että Turkki on kaukana jäljessä nykyaikaistamisessa ja ihmisoikeuksissa. Myönnettäköön, että joitakin ponnisteluja on toteutettu, mutta korruptio on varsinainen vitsaus ja Kyproksen kysymys on edelleen ratkaisematta, puhumattakaan siitä, että suhteissa armenialaisiin on vielä paljon tekemistä. On kurdikysymys, naisiin kohdistuva väkivalta on edelleen arka paikka, ja sama koskee pakkoavioliittoja ja kunniarikoksia. Huolta aiheuttaa myös syntyneitten rekisteröinti ja matala koulunkäyntiaste. Luettelo ei todellakaan ole tyhjentävä, vaan se antaa yleiskuvan hyvin vaikeasta tilanteesta, jota parlamentin on edelleen seurattava hyvin huolellisesti ja vankkumattomasti. Vapauden ja perusoikeuksien osalta ei voida tehdä kompromisseja…"@fi7
"Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je voudrais remercier le rapporteur pour l’excellent travail qu’elle a accompli afin de décrire clairement la situation politique, sociale et administrative de la Turquie aujourd’hui. Que l’on soit favorable, indifférent ou hostile à l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne, il est indéniable que la Turquie est à la traîne en matière de modernisation et de respect des droits de l’homme. Certes, des efforts ont été faits, mais la corruption reste un véritable fléau et le problème chypriote reste sans solution, sans oublier tout le travail qui reste à accomplir par rapport aux Arméniens. Il y a également le problème kurde, la violence contre les femmes demeure un point épineux, tout comme les mariages forcés ou encore les crimes d’honneur. La situation en matière d’enregistrement des naissances reste préoccupante, tout comme le faible degré de scolarité. Cette liste n’est certainement pas exhaustive et ne donne qu’un bref aperçu d’une situation très difficile que le Parlement doit continuer à surveiller avec soin et constance. Il ne peut y avoir de compromis en matière de liberté et de droits fondamentaux..."@fr8
"Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Köszönöm az előadónak kitűnő, Törökország jelenlegi politikai, társadalmi és közigazgatási helyzetét igen világosan feltáró munkáját. Függetlenül attól, hogy az ember Törökország Európai Unióhoz való csatlakozása tárgyában képviselt álláspontja kedvező, langyos vagy kifejezetten ellenséges, nem lehet vita abban a tekintetben, hogy Törökország elmarad a modernizáció, és az emberi jogok tiszteletben tartása terén. El kell ismerni, hogy bizonyos erőfeszítések történtek, de a korrupció valóságos métely, a ciprusi kérdés megoldatlan, nem beszélve arról, hogy nagyon sok még a teendő az örményekkel való kapcsolatokban is. Ott a kurd probléma, a nőkkel szembeni erőszak továbbra is fájó kérdése, és ugyanez mondható el a kényszerházasságokról és a becsületbeli bűntettekről. Aggodalomra ad okot a születési anyakönyvezés helyzete, valamint az iskoláztatás alacsony szintje. A lista korántsem kimerítő, és csak képeket villant fel arról a rendkívül bonyolult helyzetről, amelyet a Parlamentnek folyamatosan, igen gondosan és kitartóan követnie kell. Nem köthetünk kompromisszumot a szabadság és alapvető jogok kérdéseiben …"@hu11
"Ponia Pirmininke, ponios ir ponai, noriu padėkoti pranešėjai už atliktą puikų darbą siekiant labai aiškiai nusakyti dabartinę politinę, socialinę ir administracinę Turkijos situaciją. Neatsižvelgiant į tai, ar pritariama Turkijos narystei Europos Sąjungoje, ar į tai žiūrima abejingai, ar priešiškai, neįmanoma nepripažinti, kad Turkija atsilieka modernizavimo ir žmogaus teisių gynimo srityse. Galima paminėti kai kurias pastangas, bet korupcija tebėra tikra piktžaizdė, be to, neišspręstas Kipro klausimas, jau nekalbant apie tai, kad reikia nemažai nuveikti siekiant sureguliuoti santykius su armėnais. Liko kurdų klausimas, taip pat smurtas prieš moteris tebėra aktuali problema; tą patį galima pasakyti apie prievartines vedybas ir garbingus nusikaltimus. Nerimą kelia ir gimimų registravimo klausimas, taip pat žemas švietimo lygis. Šis sąrašas nėra baigtinis ir jis nurodo, kad situacija yra labai sudėtinga, kad Parlamentas turi ją nuolatos atidžiai stebėti. Negalima eiti į jokius kompromisus sprendžiant su pagrindinėmis teisėmis..."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, es vēlētos pateikties referentei par lielisko darbu, ko viņa paveica, lai ļoti skaidri identificētu pašreizējo politisko, sociālo un administratīvo situāciju Turcijā. Neatkarīgi no tā, vai nostāja Turcijas pievienošanās Eiropas Savienībai ir pozitīva, vienaldzīga vai atklāti naidīga, nevar būt strīdi par to, ka Turcija tālu atpaliek modernizācijas un cilvēktiesību ziņā. Jāatzīst, ka ir daži sasniegumi, bet korupcija ir patiesa sērga un Kipras jautājums paliek neatrisināts, nerunājot par faktu, ka ir daudz darāmā attiecībās ar armēņiem. Pastāv kurdu jautājums, vardarbība pret sievietēm joprojām ir sāpīgs jautājums un tas pats attiecas arī uz piespiedu laulībām un noziegumiem, aizstāvot godu. Iemesls satraukumam ir arī situācija saistībā ar dzimstības reģistrāciju un zemo izglītības līmeni. Šis saraksts, protams, nav pilnīgs un sniedz mums ļoti grūtas situācijas momentuzņēmumu, ko Parlamentam jāturpina ļoti uzmanīgi un nemitīgi pārraudzīt. Nevar būt kompromisu attiecībā uz brīvību un pamattiesībām …"@lv13
"Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio la relatrice per l'ottimo lavoro svolto, che puntualizza con grande precisione l'attuale situazione istituzionale, politica e sociale della Turchia. Al di là delle posizioni che vedono taluni più positivi ed altri più freddi, se non addirittura contrari, all'ingresso della Turchia nell'Unione europea, è innegabile che la Turchia sia molto in ritardo in termini di modernizzazione e di affermazione dei diritti umani. Certo, qualche sforzo è stato fatto, ma la corruzione rappresenta una vera e propria piaga, è ancora irrisolta la questione di Cipro, così come sono in alto mare i rapporti con gli armeni; c'è la vicenda curda, le violenze contro le donne sono ancora una nota dolente e lo stesso vale per i matrimoni forzati e i delitti d'onore. Preoccupante è anche la situazione delle registrazioni alla nascita dei bambini così come i bassi livelli di scolarizzazione. Questo elenco non è certamente esaltante e fotografa una situazione molto problematica che il Parlamento dovrà continuare a seguire con grande attenzione e intransigenza. Non si possono fare sconti sulla libertà e sui diritti fondamentali ....."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, ik wil de rapporteur bedanken voor het uitstekende werk dat ze heeft gedaan om de actuele politieke, sociale en bestuurlijke situatie in Turkije zeer duidelijk in kaart te brengen. Ongeacht of u nu positief, gematigd enthousiast of gewoonweg vijandig bent ten opzichte van de toetreding van Turkije tot de Europese Unie, behoeft het geen discussie dat Turkije ver achterloopt als het gaat om modernisatie en mensenrechten. Er zijn weliswaar wel een aantal inspanningen gedaan, maar corruptie is een wezenlijk probleem en er is nog steeds geen oplossing voor de kwestie rond Cyprus, om nog maar te zwijgen over het feit dat er nog steeds veel werk moet worden gedaan als het gaat om de betrekkingen met de Armeniërs. Dan is er het Koerdische probleem, en ook geweld tegen vrouwen is nog steeds een gevoelig punt, evenals gedwongen huwelijken en gevallen van eerwraak. Tevens is er reden tot zorg als het gaat om de situatie met het aangeven van geboortes en de lage scholingsniveaus. Deze lijst zeker niet compleet en geeft een kort overzicht van een uiterst ingewikkelde situatie die het Parlement steeds nauwkeurig en vastberaden in de gaten moet houden. Er kan geen compromis worden gesloten als het gaat om vrijheid en fundamentele rechten..."@nl3
"Pani przewodnicząca, panie i panowie! Chciałabym podziękować sprawozdawczyni za doskonałą pracę nad sporządzeniem bardzo jasnego opisu bieżącej sytuacji politycznej, społecznej i administracyjnej w Turcji. Niezależnie od tego, czy ktoś reprezentuje w stosunku do wejścia Turcji do Unii Europejskiej stanowisko pozytywne, umiarkowane czy zdecydowanie wrogie, to bezdyskusyjny jest fakt, że Turcja pozostaje w tyle, jeśli chodzi o modernizację i prawa człowieka. Oczywiście czyni się pewne wysiłki, lecz korupcja nadal jest plagą, a kwestia Cypru pozostaje nierozwiązana, nie wspominając już o tym, jak wiele pracy należy włożyć w stosunki z Ormianami. Jest kwestia kurdyjska; drażliwą sprawę wciąż stanowi przemoc wobec kobiet i to samo dotyczy małżeństw z przymusu i zabójstw honorowych. Niepokój budzi też sytuacja w zakresie rejestracji urodzeń i niski poziom kształcenia. Ta lista z pewnością nie jest wyczerpująca i daje obraz bardzo trudnej sytuacji, którą Parlament nadal musi bardzo uważnie i pilnie monitorować. Nie może być żadnego kompromisu ze strony wolności i podstawowych praw…"@pl16
"Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, gostaria de agradecer à relatora o excelente trabalhado realizado, que descreve com grande precisão a actual situação política, social e administrativa da Turquia. Independentemente de a nossa posição, no que respeita à adesão da Turquia à União Europeia, ser positiva, indiferente ou perfeitamente hostil, é inegável que a Turquia denota um grande atraso em termos de modernização e direitos humanos. Há que admitir que foram feitos alguns esforços, mas a corrupção é uma autêntica praga e a questão de Chipre continua por resolver, para não falar do muito trabalho que ainda há a fazer nas relações com os arménios. Há a questão curda, a violência contra as mulheres continua a ser um ponto doloroso e o mesmo se aplica aos casamentos forçados e aos crimes de honra. Igualmente preocupante é a situação que diz respeito ao registo dos nascimentos, assim como aos baixos níveis de escolaridade. Esta lista não é certamente exaustiva e dá-nos uma imagem de uma situação muito difícil, que o Parlamento deve continuar a acompanhar com muito cuidado e firmeza. Não se pode transigir no que toca à liberdade e aos direitos básicos…"@pt17
"Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio la relatrice per l'ottimo lavoro svolto, che puntualizza con grande precisione l'attuale situazione istituzionale, politica e sociale della Turchia. Al di là delle posizioni che vedono taluni più positivi ed altri più freddi, se non addirittura contrari, all'ingresso della Turchia nell'Unione europea, è innegabile che la Turchia sia molto in ritardo in termini di modernizzazione e di affermazione dei diritti umani. Certo, qualche sforzo è stato fatto, ma la corruzione rappresenta una vera e propria piaga, è ancora irrisolta la questione di Cipro, così come sono in alto mare i rapporti con gli armeni; c'è la vicenda curda, le violenze contro le donne sono ancora una nota dolente e lo stesso vale per i matrimoni forzati e i delitti d'onore. Preoccupante è anche la situazione delle registrazioni alla nascita dei bambini così come i bassi livelli di scolarizzazione. Questo elenco non è certamente esaltante e fotografa una situazione molto problematica che il Parlamento dovrà continuare a seguire con grande attenzione e intransigenza. Non si possono fare sconti sulla libertà e sui diritti fondamentali ....."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, vážené dámy a páni, chcela by som sa poďakovať spravodajkyni za vynikajúcu prácu a za to, že dokázala veľmi jasne vystihnúť súčasnú politickú, sociálnu a administratívnu situáciu v Turecku. Bez ohľadu na to, či je náš postoj k vstupu Turecka do EÚ pozitívny, ľahostajný alebo priamo nepriateľský, niet pochýb o tom, že Turecko v oblasti modernizácie a ochrany ľudských práv veľmi zaostáva. Áno, zaznamenali sme určité úsilie, ale korupcia je skutočne pliagou v Turecku, ani otázka Cypru sa ešte nevyriešila, nehovoriac o potrebe vykonať ešte veľa práce vo vzťahoch k Arménom. Ďalej je tu kurdská otázka, násilie páchané na ženách, ktoré je stále boľavým problémom, čo platí aj pre sobáše z donútenia a zločiny zo cti. Ďalším dôvodom znepokojenia je situácia v súvislosti s registráciou pôrodov a nízka úroveň vzdelávania. Toto nie je úplný zoznam, je to iba prehľad o veľmi ťažkej situácii, ktorú musí Parlament neustále dôkladne monitorovať. Neexistujú kompromisy v otázke slobody a základných práv…"@sk19
"Gospa predsednica, gospe in gospodje, zahvaljujem se poročevalki za njeno odlično poročilo, v katerem je zelo jasno opredelila sedanje politične, socialne in upravne razmere v Turčiji. Dejstvo je, da Turčija zelo zaostaja na področju posodobitve in človekovih pravic, ne glede na to, ali podpiramo njen pristop k Evropski uniji ali mu nasprotujemo. Določen napredek je sicer že bil dosežen, vendar so težave v zvezi s korupcijo, rešitvijo ciprskega vprašanja in odnosi z Armenci še vedno prisotne. Poleg tega obstajajo tudi težave v zvezi z rešitvijo kurdskega vprašanja, nasiljem nad ženskami ter prisilnimi porokami in zločini iz časti. Skrb vzbujajoče so tudi razmere v zvezi z registracijo rojstev in nizkim številom vpisov v šole. Ta seznam vsekakor ni dovolj obsežen in ne zajema v celoti zelo težkih razmer, ki jih mora Parlament zelo natančno in odločno spremljati še naprej. Svoboda in osnovne pravice ne smejo biti ogroženi …"@sl20
"Fru talman, mina damer och herrar! Jag vill tacka föredraganden för det utmärkta arbete hon har utfört genom att mycket tydligt beskriva det rådande politiska, sociala och administrativa läget i Turkiet. Oavsett om den inställning man har till Turkiets anslutning till Europeiska unionen är positiv, ljummen eller regelrätt fientlig kan det inte råda någon tvekan om att Turkiet är på efterkälken när det gäller modernisering och de mänskliga rättigheterna. Det medges att visst arbete utförts, men korruptionen är ett verkligt fördärv och Cypernfrågan är fortfarande olöst, för att inte tala om att det finns massor av arbete att utföra i förbindelserna med armenierna. Vi har kurdfrågan, våldet mot kvinnor är fortfarande en öm punkt och samma sak gäller tvångsäktenskap och hedersbrott. Ytterligare en anledning till oro är situationen vad gäller registrering av födslar och låga skolpliktsnivåer. Listan är helt säkert inte uttömmande och ger en ögonblicksbild av ett mycket svårt läge som parlamentet måste fortsätta att följa noga och ståndaktigt. När det gäller frihet och grundläggande rättigheter kan det inte bli några kompromisser. …"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph