Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-070"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.4.3-070"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Presidente, onorevoli colleghi, noi ci asterremo su questa risoluzione, soprattutto per come non è trattata la questione curda. In particolare, non penso si possano definire semplicemente operazioni militari sproporzionate quelle condotte dalla Turchia nel nord dell’Iraq, anziché ribadire che ci troviamo di fronte a un’esplicita violazione del diritto internazionale. La questione curda non può essere ridotta solo ed unicamente ad una questione sociale. E’ una questione prima di tutto politica e noi dobbiamo dire in modo assolutamente chiaro al governo che deve aprire delle discussioni con le amministrazioni locali della regione curda e con il DTP. Non possiamo tacere sul fatto che non c’è un minimo accenno sulla risoluzione della Corte di Lussemburgo sulla diversa collocazione del PKK nelle liste dei terroristi come avviene invece finora. Pensiamo che sulla questione curda sono stati lanciati tantissimi appelli alla Turchia, ma che finora non è stato assolutamente notato alcuna modifica sostanziale. Questo è il motivo della nostra astensione."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, při tomto usnesení se zdržím hlasování, zejména vzhledem k tomu, jakým způsobem se obchází kurdská otázka. Konkrétně si nemyslím, že aktivity Turecka v severním Iráku je možné označit za nepřiměřené vojenské akce, myslím si, že bychom místo toho měli otevřeně říci, že jde o zjevné porušení mezinárodního práva. Kurdskou otázku nelze zjednodušit pouze na sociální problém. V první řadě je to politická otázka a my musíme dát vládě jednoznačně najevo, že musí začít otevřené rozhovory s místními úřady v kurdském regionu a se stranou DTP. Nemůžeme mlčet o skutečnosti, že se nezmiňuje o rozhodnutí soudu v Lucemburku o odlišném statutu přiděleném PKK na seznamu teroristů, než jaký měla dosud. Domníváme se, že se už objevilo množství výzev pro Turecko v souvislosti s kurdskou otázkou, ale dosud jsme nezaznamenali žádnou podstatnou změnu. To je též důvod, proč se zdržím hlasování."@cs1
". Fru formand, mine damer og herrer! Vi vil afholde os fra at stemme om denne beslutning, navnlig på grundlag af den måde, hvorpå det kurdiske problem er tilsidesat. Jeg mener især ikke, at Tyrkiets handlinger i det nordlige Irak blot kan beskrives som "uforholdsmæssige militære operationer"; vi bør i stedet understrege, at disse handlinger er en åbenlys overtrædelse af den internationale lovgivning. Det kurdiske problem kan ikke reduceres til blot at være et socialt spørgsmål. Det er først og fremmest et politisk spørgsmål, og vi skal gøre det klart og præcist over for regeringen, at den skal indlede drøftelser med lokale myndigheder i den kurdiske region og med DTP. Vi kan ikke acceptere det faktum, at afgørelsen afsagt af Domstolen i Luxembourg om den forskellige status, der gives til PKK vedrørende listen over terrorister, slet ikke nævnes, sådan som det indtil videre har været tilfældet. Vi mener, at Tyrkiet har modtaget mange opfordringer vedrørende det kurdiske problem, men at der indtil videre ikke er bemærket en vidtrækkende ændring. Dette er grunden til, at vi afholder os fra at stemme."@da2
". Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir werden uns zu diesem Entschließungsantrag der Stimme enthalten, hauptsächlich weil die Kurdenfrage ausgeblendet wurde. Insbesondere kann man meines Erachtens die von der Türkei im nördlichen Irak durchgeführten Operationen nicht einfach als „unverhältnismäßige Militäraktionen“ bezeichnen; stattdessen hätten wir lieber bekräftigt, dass es sich dabei um eine eklatante Völkerrechtsverletzung handelt. Die Kurdenfrage kann nicht nur zu einer sozialen Frage verharmlost werden. Sie ist vor allem ein politisches Problem, und wir müssen der Regierung klar machen, dass sie Gespräche mit den örtlichen Behörden der Kurdenregion und mit der DTP aufnehmen muss. Wir können nicht wortlos hinnehmen, dass nicht der leiseste Hinweis auf die Entscheidung des Gerichtshofs in Luxemburg erfolgt, wonach der bislang in den Terrorlisten geführten PKK ein anderer Status eingeräumt wird. Wir denken, es wurden unzählige Appelle zur Kurdenfrage an die Türkei gerichtet, ohne dass bisher irgendeine nennenswerte Änderung eingetreten wäre. Das ist der Grund für unsere Stimmenthaltung."@de9
". Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα απόσχουμε από την ψηφοφορία για αυτό το ψήφισμα, ιδιαίτερα λαμβανομένου υπόψη του τρόπου με τον οποίο παραμερίζεται το κουρδικό ζήτημα. Συγκεκριμένα, δεν πιστεύω ότι οι ενέργειες της Τουρκίας στο βόρειο Ιράκ μπορούν να περιγραφούν απλώς ως «δυσανάλογες στρατιωτικές επιχειρήσεις»· αντ’ αυτού θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι πρόκειται για ανοιχτή παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Το κουρδικό ζήτημα δεν μπορεί να υποβαθμιστεί απλά σε κοινωνικό ζήτημα. Είναι πάνω απ’ όλα ένα πολιτικό ζήτημα και πρέπει να αναφέρουμε με σαφείς όρους στην κυβέρνηση ότι πρέπει να ξεκινήσει συνομιλίες με τις τοπικές αρχές στην κουρδική περιοχή και με το DTP. Δεν μπορούμε να σωπαίνουμε όσον αφορά το γεγονός ότι δεν γίνεται ούτε νύξη για την απόφαση του Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου για τη διαφορετική θέση που δόθηκε στο PKK στους καταλόγους των τρομοκρατών όπως ίσχυε έως σήμερα. Πιστεύουμε ότι έγιναν πολλές εκκλήσεις στην Τουρκία για το κουρδικό ζήτημα αλλά έως σήμερα δεν έχει σημειωθεί καμία ουσιαστική αλλαγή. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο απέχουμε."@el10
". Madam President, ladies and gentlemen, we will abstain on this resolution, especially in view of the way the Kurdish issue is side-stepped. In particular, I do not believe that Turkey’s actions in northern Iraq can be described merely as ‘disproportionate military operations’; instead we should assert that this is an open violation of international law. The Kurdish issue cannot be reduced solely to a social matter. It is first and foremost a political issue and we must tell the government in no uncertain terms that it must open talks with the local authorities in the Kurdish region and with the DTP. We cannot keep silent on the fact that there is no hint of a mention of the Luxembourg Court’s decision on the different status given to the PKK on terrorist lists as has been the case to date. We believe that there have been many appeals to Turkey on the Kurdish issue but that hitherto no substantive change whatsoever has been noted. This is the reason for our abstention."@en4
". Señora Presidenta, señorías, nos abstendremos respecto a esta resolución, sobre todo a la vista del modo en que se elude la cuestión kurda. En particular, no creo que las acciones de Turquía en el norte de Iraq puedan describirse meramente como «operaciones militares desproporcionadas»; por el contrario, deberíamos declarar que se trata de una franca violación del Derecho Internacional. La cuestión kurda no puede reducirse únicamente a un asunto social. Se trata fundamentalmente de una cuestión política, y debemos indicar al Gobierno, sin ambages, que ha de iniciar conversaciones con las autoridades locales de la región kurda y con el DTP. No podemos mantenernos en silencio respecto al hecho de que no se haya mencionado en absoluto la sentencia del Tribunal de Luxemburgo respecto al estatus diferente otorgado al PKK en las listas de terroristas, como ha sucedido hasta la fecha. Creemos que se han dirigido numerosos llamamientos a Turquía respecto a la cuestión turca, pero que, hasta la fecha, no se ha observado cambio sustancial alguno. Tal es el motivo de nuestra abstención."@es21
". Proua juhataja, daamid ja härrad, me jätame selle otsuse hääletusel hääletamata, eeskätt arvestades kurdi küsimuse vältimist. Konkreetsemalt ma ei usu, et Türgi tegevust Põhja-Iraagis saab kirjeldada lihtsalt kui „ebaproportsionaalseid sõjalisi operatsioone”, vaid pigem peaksime rõhutama, et tegemist on rahvusvahelise õiguse avaliku rikkumisega. Kurdi küsimust ei saa taandada puhtalt sotsiaalseks küsimuseks. See on eelkõige poliitiline küsimus ning me peame valitsusele selgelt välja ütlema, et ta peab alustama kõnelusi kurdide piirkonna kohalike võimude ja Demokraatliku Ühiskonna Parteiga. Me ei saa vaikida asjaolust, et erinevalt varasemast ei mainita kuskil Luxembourgi kohtu otsust, mille kohaselt Kurdistani Töölisparteil on terroristide nimekirjades teistsugune staatus. Me usume, et seoses kurdi küsimusega on tehtud Türgile palju pöördumisi, kuid seni pole täheldatud mingisugust sisulist muutust. See on meie erapooletuks jäämise põhjus."@et5
". Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, äänestämme tyhjää tämän päätöslauselman osalta erityisesti sen vuoksi, että siinä sivuutetaan kurdikysymys. Olen erityisesti sitä mieltä, ettei Turkin toimia Pohjois-Irakissa voida kuvata pelkästään ”suhteettomaksi sotilaalliseksi operaatioksi” vaan sen sijaan on tunnustettava, että kyseessä on kansainväliseen oikeuteen kohdistuva avoin loukkaus. Kurdikysymystä ei voida typistää pelkästään sosiaaliseksi kysymykseksi. Se on ennen kaikkea poliittinen kysymys, ja meidän on kerrottava hallitukselle selkeästi, että sen on aloitettava keskustelut kurdialueen paikallisviranomaisten ja DTP:n kanssa. Emme voi vaieta siitä, ettei tähän mennessä ole mainittu sanallakaan Luxemburgin tuomioistuimen päätöstä PKK:n aseman muuttamisesta terroristiluettelossa. Katsomme, että Turkkiin on vedottu kurdikysymyksessä monta kertaa, mutta tähän mennessä ei ole havaittu minkäänlaista merkittävää muutosta. Tämän vuoksi äänestämme tyhjää."@fi7
". Elnök asszony, hölgyeim és uraim, tartózkodunk e határozat esetében, és mindenekelőtt azért, mert a kurd kérdés nem kapott kellő figyelmet. Külön is megemlítendő, hogy — úgy gondolom — Törökország észak-iraki akciói nem nevezhetők pusztán „aránytalan katonai műveleteknek”. Nekünk egyértelműen ki kellene nyilvánítanunk, hogy azok a nemzetközi jog nyílt megsértését jelentik. A kurd kérdés nem szűkíthető le egyszerű szociális üggyé. Ez mindenekelőtt politikai kérdés, és teljesen egyértelműen a török kormány tudomására kell hoznunk, hogy párbeszédet kell folytatnia a kurd körzet helyi hatóságaival, valamint a DTP-vel. Nem hallgathatunk arról sem, hogy semmiféle utalás nem történik a luxemburgi bíróságnak a PKK-nak a terrorista szervezetek listáján szereplő eltérő státuszára vonatkozó döntésére, amely mindmáig érvényes. Úgy véljük, számos kérés érkezett Törökországhoz a kurd kérdés kapcsán, de eddig érdemi változásokról nem számolhattunk be. Ez magyarázza tartózkodásunkat."@hu11
". Ponia Pirmininke, ponios ir ponai, mes ketiname susilaikyti, kai bus balsuojama dėl šios rezoliucijos, ypač dėl to, kaip atsižvelgta į kurdų klausimą. Noriu akcentuoti, kad nemanau, jog Turkijos veiksmus šiaurės Irake galima apibūdinti kaip vien „neproporcingas karines operacijas“; būtina pripažinti, kad tai atviras tarptautinių įstatymų pažeidimas. Kurdų klausimo negalima laikyti vien socialine problema. Tai visų pirma politinė problema ir mes turime nedviprasmiškai pasakyti vyriausybei, kad būtina pradėti atvirai kalbėti su vietiniais kurdų regiono pareigūnais ir DTP. Negalima nutylėti, kad nepaminėtas Liuksemburgo teismo sprendimas dėl kitokio statuso suteikimo PKK teroristų sąrašuose, kaip tai buvo iki šiol. Manome, kad buvo pateikta nemažai skundų dėl Turkijos ir kurdų klausimo, tačiau iki šiol negalima konstatuoti jokių esminių pasikeitimų. Todėl mes nutarėme susilaikyti."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi, mēs atturēsimies no šīs apņemšanās, it īpaši, ņemot vērā to, kā notiek izvairīšanās no kurdu jautājuma. Jo īpaši es neticu, ka Turcijas darbības Irākas ziemeļos var raksturot tikai kā „neproporcionālas militāras operācijas”; tā vietā mums ir jāatzīst, ka tas ir atklāts starptautisko tiesību pārkāpums. Kurdu jautājumu nevar samazināt vienīgi līdz sociālam cēlonim. Pirmām kārtām tas ir politisks jautājums, un mums ir skaidri jāpasaka valdībai, ka tai ir jāsāk sarunas ar vietējām varas iestādēm kurdu reģionos un ar . Mēs nevaram noklusēt faktu, ka nav ne ar mājienu pieminēts Luksemburgas tiesas lēmums par atšķirīga statusa piešķiršanu PKK attiecībā uz teroristu sarakstiem, kā tas bijis līdz šim. Mēs domājam, ka ir bijuši daudzi aicinājumi Turcijai attiecībā uz kurdu jautājumu, bet līdz šim pilnīgi nekādas būtiskas izmaiņas nav novērotas. Šis ir mūsu atturēšanās iemesls."@lv13
"Presidente, onorevoli colleghi, noi ci asterremo su questa risoluzione, soprattutto per come non è trattata la questione curda. In particolare, non penso si possano definire semplicemente operazioni militari sproporzionate quelle condotte dalla Turchia nel nord dell'Iraq, anziché ribadire che ci troviamo di fronte a un'esplicita violazione del diritto internazionale. La questione curda non può essere ridotta solo ed unicamente ad una questione sociale. È una questione prima di tutto politica e noi dobbiamo dire in modo assolutamente chiaro al governo che deve aprire delle discussioni con le amministrazioni locali della regione curda e con il DTP. Non possiamo tacere sul fatto che non c'è un minimo accenno sulla risoluzione della Corte di Lussemburgo sulla diversa collocazione del PKK nelle liste dei terroristi come avviene invece finora. Pensiamo che sulla questione curda sono stati lanciati tantissimi appelli alla Turchia, ma che finora non è stato assolutamente notato alcuna modifica sostanziale. Questo è il motivo della nostra astensione."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, wij zullen ons onthouden bij deze resolutie, vooral vanwege de manier waarop de Koerdische kwestie als een terzijde wordt afgedaan. Ik ben vooral van mening dat het optreden van Turkije in Noord-Irak niet slechts kan worden afgedaan als “disproportionele militaire operaties”. In plaats hiervan zouden we moeten verklaren dat dit optreden een openlijke schending van internationale wetten is. Het Koerdische probleem kan niet worden afgedaan als slechts een sociale kwestie. Het is bovenal een politieke kwestie en we moeten de regering in niet mis te verstane bewoordingen vertellen dat er besprekingen moeten worden gestart met de lokale autoriteiten in de Koerdische regio en met de DTP. We mogen niet zwijgen over het feit dat er met geen woord wordt gerept over de uitspraak van het Hof van Luxemburg over de andere status die aan de PKK op terroristenlijsten is gegeven dan tot nu toe het geval is geweest. We zijn van mening dat er veel oproepen aan Turkijes adres zijn geweest als het gaat om het Koerdische probleem, maar dat er tot nu geen aanzienlijke verandering is waargenomen. Dat is de reden voor onze onthouding."@nl3
". Pani przewodnicząca, panie i panowie! Wstrzymamy się od głosowania nad tą rezolucją, mając na uwadze zwłaszcza sposób, w jaki unika się kwestii kurdyjskiej. W szczególności nie wierzę, że działania Turcji w północnym Iraku można opisać zaledwie jako „nieproporcjonalne operacje wojskowe”. Zamiast tego powinniśmy stwierdzić, że jest to jawne pogwałcenie prawa międzynarodowego. Kwestii kurdyjskiej nie można sprowadzać wyłącznie do rangi zagadnienia społecznego. Jest to w pierwszym rzędzie kwestia polityczna i musimy wyraźnie powiedzieć rządowi, że musi on wszcząć rozmowy z władzami lokalnymi regionu kurdyjskiego i z DTP. Nie możemy milczeć też wobec faktu, że brak jest choćby najmniejszej wzmianki na temat decyzji luksemburskiego Trybunału w sprawie nadania Partii Pracujących Kurdystanu (PKK) na listach organizacji terrorystycznych odmiennego statusu, niż miało to to miejsce dotychczas. Uważamy, że do Turcji kierowano wiele apeli w sprawie kurdyjskiej, lecz do tej pory nie widać w tym kontekście żadnych znaczących zmian. Oto przyczyna, dla której wstrzymaliśmy się od głosu."@pl16
"Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, iremos abster-nos relativamente a esta resolução, sobretudo pela forma como a questão curda nela não é tratada. Em especial, não penso que as acções militares da Turquia no Norte do Iraque possam ser descritas simplesmente como "operações militares desproporcionadas"; em vez disso, deveríamos afirmar que estamos perante uma violação explícita do direito internacional. A questão curda não pode ser reduzida a uma mera questão social. É, antes de mais nada, uma questão política e nós devemos dizer, em termos absolutamente claros, ao governo que deve iniciar conversações com as autoridades locais da região curda e com o DTP. Não podemos passar em silêncio o facto de não haver a mais pequena referência à decisão do Tribunal do Luxemburgo sobre o diferente estatuto atribuído ao PKK nas listas dos terroristas, como tem acontecido até agora. Pensamos que já houve um grande número de apelos dirigidos à Turquia acerca da questão curda, mas, até agora, ainda não se verificou nenhuma mudança substancial. Essa é a razão da nossa abstenção."@pt17
"Presidente, onorevoli colleghi, noi ci asterremo su questa risoluzione, soprattutto per come non è trattata la questione curda. In particolare, non penso si possano definire semplicemente operazioni militari sproporzionate quelle condotte dalla Turchia nel nord dell'Iraq, anziché ribadire che ci troviamo di fronte a un'esplicita violazione del diritto internazionale. La questione curda non può essere ridotta solo ed unicamente ad una questione sociale. È una questione prima di tutto politica e noi dobbiamo dire in modo assolutamente chiaro al governo che deve aprire delle discussioni con le amministrazioni locali della regione curda e con il DTP. Non possiamo tacere sul fatto che non c'è un minimo accenno sulla risoluzione della Corte di Lussemburgo sulla diversa collocazione del PKK nelle liste dei terroristi come avviene invece finora. Pensiamo che sulla questione curda sono stati lanciati tantissimi appelli alla Turchia, ma che finora non è stato assolutamente notato alcuna modifica sostanziale. Questo è il motivo della nostra astensione."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, vážené dámy a páni, pri tomto uznesení sa zdržíme hlasovania, najmä vzhľadom na to, akým spôsobom sa obchádza kurdská otázka. Konkrétne si nemyslím, že aktivity Turecka v severnom Iraku je možné označiť za neprimerané vojenské akcie, myslím si, že by sme namiesto toho mali otvorene povedať, že ide o zjavné porušenie medzinárodného práva. Kurdská otázka sa nemôže zjednodušiť iba na sociálny problém. Je to v prvom rade politická otázka a my musíme dať vláde jednoznačne najavo, že sa musia začať otvorené rozhovory s miestnymi úradmi v kurdskom regióne a so stranou DTP. Nemôžeme mlčať o skutočnosti, že niet zmienky o rozhodnutí súdu v Luxemburgu o odlišnom štatúte pridelenom PKK v zozname teroristov, ako bolo tomu doteraz. Veríme, že sa už objavilo množstvo výziev na Turecko v súvislosti s kurdskou otázkou, ale doteraz sme nezaznamenali žiadnu podstatnú zmenu. Toto je aj dôvod, pre ktorý sa zdržíme hlasovania."@sk19
". Gospa predsednica, gospe in gospodje, vzdržali se bomo glasovanja o tej resoluciji, zlasti zaradi neupoštevanja kurdskega vprašanja. Ne verjamem namreč, da lahko ukrepe Turčije v severnem Iraku opišemo zgolj kot „nesorazmerne vojaške operacije“, saj očitno kršijo mednarodno pravo. Kurdskega vprašanja ni mogoče obravnavati zgolj s socialnega vidika. To je predvsem politično vprašanje, zato moramo odločno pozivati vlado, da vzpostavi dialog z lokalnimi organi v kurdski regiji in Stranko demokratične Turčije. Ne smemo molčati glede tega, da na terorističnih seznamih do zdaj še ni bilo omembe sodbe sodišča v Luxembourgu v zvezi z različnim statusom Kurdske delavske stranke. Menimo, da je bilo že veliko pozivov k ukrepanju Turčije v zvezi s kurdskim vprašanjem, vendar do zdaj še ni bilo opaziti nobene znatne spremembe. Zato smo se glasovanja vzdržali."@sl20
". Fru talman, mina damer och herrar! Vi kommer att avstå från att rösta om resolutionen, framför allt med hänsyn till det sätt på vilket kurdfrågan förbigåtts. Framför allt anser jag inte att Turkiets åtgärder i norra Irak kan beskrivas enbart som ”oproportionerliga militära operationer”, i stället bör vi hävda att detta är ett flagrant brott mot internationell rätt. Kurdfrågan kan inte reduceras till enbart en social fråga. Först och främst är det en politisk fråga och vi måste tala om för regeringen i bestämda ordalag att Turkiet måste inleda samtal med de lokala myndigheterna i den kurdiska regionen och med DTP. Vi kan inte tiga om det faktum att det inte finns någon antydan till att nämna EG-domstolens beslut om den annorlunda status som PKK ges på terroristlistan än vad som hittills varit fallet. Vi anser att det förekommit många vädjanden till Turkiet om kurdfrågan men att någon verklig förändring av något som helst slag inte har noterats än. Detta är anledningen till vår nedlagda röst."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph