Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-068"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.4.3-068"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Collega’s, er is de laatste paar weken, zoals u waarschijnlijk heeft gezien, veel kritiek vanuit bepaalde kringen in Turkije op de commissaris en op mijzelf. Wij zouden Turkije niet goed begrijpen. Wij zouden eigenlijk niet precies doorhebben wat er nu aan de hand is in Turkije. Ik moet toegeven, soms begrijp ik een aantal zaken in Turkije inderdaad niet. Zo begrijp ik niet dat veel mensen in Turkije er géén probleem mee hebben dat de regeringspartij, die bij de laatste verkiezingen 47 procent heeft gehaald, het gevaar loopt door het constitutionele hof verboden te worden. Wat ik ook niet begrijp, is dat zo gemakkelijk over de aanbevelingen van de Raad van Europa over het verbieden van politieke partijen wordt heengestapt, omdat duidelijk is dat de zaak tegen de AKP op geen enkele manier aan die criteria voldoet. Wat ik ook niet begrijp, is dat er zo gemakkelijk heen gesprongen wordt over het feit dat, door de AKP en de DTP te verbieden, ongeveer 90 procent van de stemmen in het zuidoosten ongeldig worden verklaard, met alle gevolgen van dien. Wat ik inderdaad ook niet begrijp, is dat er zoveel commotie ontstaan is in Turkije over het feit dat de commissaris en ikzelf kritiek hebben op het feit dat het volgens ons een politieke rechtszaak is die, als zij leidt tot het verbieden van de regeringspartij, inderdaad serieuze consequenties zal hebben. Dat te zeggen is volgens mij onze plicht en dat zullen wij ook blijven doen. Maar er is meer wat ik niet begrijp. Wat ik ook niet begrijp, is waarom het op 1 mei in Istanboel voor de autoriteiten onmogelijk was om de vakbonden toe te staan vreedzaam te demonstreren, ook op het Taksimplein, zo’n symbolische plek sinds 1977. Wat ik inderdaad ook niet begrijp, is waarom het onmogelijk was voor de autoriteiten om een onderscheid te maken tussen relschoppers en vakbonden die gebruik willen maken van hun democratische rechten. En wat ik ook niet begrijp, is waarom er zo veel buitensporig geweld nodig was tegen vreedzame demonstranten en onschuldige passanten. Laat ik eindigen met de hoop uit te spreken dat dit Parlement doorgaat, zoals in dit verslag, met het aanmoedigen van hervormingen, maar ook met het bekritiseren van de regering én de oppositie als deze niet plaatsvinden, op een manier die ik zou willen omschrijven als helder, duidelijk, met respect voor elkaars opvattingen, maar zonder taboes. Ik ben ervan overtuigd dat, als dat gebeurt, wij elkaar dan in Turkije en de Europese Unie uiteindelijk nog beter zullen begrijpen."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážené dámy a pánové, jak jste pravděpodobně postřehli, v posledních týdnech jsme si spolu s panem komisařem vysloužili hodně kritiky od určitých kruhů v Turecku. Tvrdí, že pořádně nerozumíme Turecku a že si skutečně neuvědomujeme, co se v Turecku děje. Musím připustit, že někdy se v Turecku najdou věci, kterým nerozumím. Například nechápu, že mnohým lidem v Turecku nepřekáží, že vládní straně, která získala v posledních volbách 47 % hlasů, hrozí, že ji ústavní soud zakáže. Nerozumím ani tomu, že se tak jednoduše obcházejí doporučení Rady Evropy v souvislosti se zákazem politických stran, protože je zjevné, že soudní řízení proti straně AKP v žádném případě stanovená kritéria nesplňuje. Nechápu, jak je možné, že se tak jednoduše přehlíží skutečnost, že zákazem AKP a DTP se prohlásilo asi 90 % hlasů jihovýchodní části země za neplatné, se vším, co k tomu patří. Nerozumím ani tomu, že nastal tak velký rozruch v Turecku proto, že pan komisař a já jsme se kriticky vyjádřili ke skutečnosti, že podle našeho názoru politické následky tohoto případu, pokud dojde k zákazu vládní strany, budou velmi závažné. Podle mého názoru je naší povinností na to upozornit a budeme to činit i nadále. Je tu ještě několik dalších věcí, kterým nerozumím. Nechápu, proč úřady nedokázaly zajistit, aby se odboráři mohli v klidu zúčastnit prvomájového shromáždění v Istanbulu, dokonce na náměstí Taksim, které je od roku 1977 symbolickým místem. Velmi dobře nerozumím ani tomu, proč úřady nedokázaly rozlišit výtržníky od odborářů, kteří chtěli uplatnit svá demokratická práva. Nerozumím ani tomu, proč se muselo použít nepřiměřené násilí proti mírumilovným demonstrantům a nevinným okolostojícím. Na závěr svého příspěvku chci vyjádřit naději, že tento Parlament bude podobně jako v této zprávě i nadále podporovat reformy i vyjadřovat kritiku vlády a opozice, pokud se tyto reformy nebudou realizovat způsobem, který bych popsal jako jasný a explicitní, se vzájemnou úctou k rozdílným názorům, ale bez tabu. Jsem přesvědčený, že pokud se to podaří, bude si Evropská unie s Tureckem nakonec daleko lépe rozumět."@cs1
"Fru formand, mine damer og herrer! Som De sandsynligvis ved, har kommissæren og jeg i de sidste par uger været udsat for en del kritik fra visse kredse i Tyrkiet. Det siges, at vi ikke forstår Tyrkiet rigtigt, og at vi ikke er helt klar over, hvad der i øjeblikket foregår i Tyrkiet. Jeg må indrømme, at der sommetider er nogle ting i Tyrkiet, som jeg ikke forstår. F.eks. forstår jeg ikke, at der er mange mennesker i Tyrkiet, der ikke har indvendinger imod, at regeringspartiet, som ved det sidste valg opnåede 47 % af stemmerne, risikerer at blive forbudt af forfatningsdomstolen. Hvad jeg heller ikke forstår, er, at man så let ignorerer Europarådets henstillinger om forbud mod politiske partier, fordi det er tydeligt, at sagen mod AKP på ingen som helst måde opfylder disse kriterier. Hvad jeg heller ikke forstår, er, at man så let ignorerer, at 90 % af stemmerne i den sydøstlige del af landet erklæres ugyldige med alt, hvad deraf følger, hvis AKP og DTP forbydes. Hvad jeg faktisk heller ikke forstår, er, at der er opstået så stort et postyr i Tyrkiet over, at kommissæren og jeg har kritiseret, at det efter vores opfattelse er en politisk retssag, som, hvis den fører til et forbud mod regeringspartiet, virkelig vil få alvorlige konsekvenser. Det er efter min mening vores pligt at sige dette, og det vil vi også fortsætte med at gøre. Der er imidlertid flere ting, jeg ikke forstår. Hvad jeg heller ikke forstår, er, hvorfor det for myndighederne var umuligt at tillade fagforeningerne at demonstrere fredeligt den 1. maj i Istanbul, også på Taksimpladsen, som har været et meget symbolsk sted siden 1977. Hvad jeg faktisk heller ikke forstår, er, hvorfor det for myndighederne var umuligt at skelne mellem urostiftere og fagforeninger, som ønsker at benytte deres demokratiske rettigheder. Og hvad jeg heller ikke forstår, er, hvorfor det var nødvendigt at anvende så uforholdsmæssigt omfattende vold mod fredelige demonstranter og uskyldige forbipasserende. Lad mig slutte med at udtrykke håb om, at Parlamentet fortsætter, som i denne betænkning, med at opmuntre til at indføre reformer, men også med at kritisere regeringen og oppositionen, hvis disse reformer ikke indføres, på en måde, som jeg vil beskrive som klar, tydelig, med respekt for hinandens opfattelser, men uden tabuer. Jeg er overbevist om, at vi i Tyrkiet og i EU, hvis dette sker, i sidste instans vil forstå hinanden endnu bedre."@da2
". Sehr geehrte Damen und Herren! Sie haben wahrscheinlich bemerkt, dass der Kommissar und ich uns in den letzten Wochen heftige Kritik aus bestimmten Kreisen in der Türkei eingehandelt haben. Wir würden die Türkei nicht recht verstehen, wir würden eigentlich nicht durchschauen, was in der Türkei passiert. Zugegebenermaßen verstehe ich mitunter einige Dinge in der Türkei tatsächlich nicht. Beispielsweise begreife ich nicht, dass nicht wenige in der Türkei kein Problem damit haben, dass die Regierungspartei, die bei den letzten Wahlen 47 % der Stimmen gewann, Gefahr läuft, vom Verfassungsgerichtshof verboten zu werden. Ebenso verstehe ich nicht, dass man sich so einfach über die Empfehlungen des Europarates zum Verbot politischer Parteien hinwegsetzt, denn es ist klar, dass das Verfahren gegen die AKP in keiner Weise diese Kriterien erfüllt. Ich verstehe auch nicht, dass so leicht darüber hinweggesehen wird, dass aufgrund des Verbots der AKP und der DTP etwa 90 % der Stimmen im Südosten für ungültig erklärt wurden, mit allen sich daraus ergebenden Folgen. Außerdem kann ich nicht nachvollziehen, dass in der Türkei so viel Aufhebens um die Kritik gemacht wird, die der Kommissar und ich daran äußerten, dass es sich unseres Erachtens um ein politisches Verfahren handelt, das, wenn es zum Verbot der Regierungspartei führt, tatsächlich ernste Folgen haben wird. Ich halte es für unsere Pflicht, das zu sagen, und das werden wir auch weiterhin tun. Gleichwohl sind mir auch andere Dinge unverständlich. Ich begreife nicht, weshalb die Behörden den Gewerkschaften nicht gestatten konnten, am 1 Mai in Istanbul friedlich zu demonstrieren, auch auf dem Taksim-Platz, einem seit 1977 symbolischen Ort. Ich kann auch wirklich nicht verstehen, weshalb die Behörden nicht zwischen Randalierern und Gewerkschaften unterscheiden konnten, die von ihren demokratischen Rechten Gebrauch machen. Ich begreife ebenso wenig, weshalb gegen friedliche Demonstranten und unschuldige Passanten derart übermäßige Gewalt eingesetzt werden musste. Zum Schluss möchte ich der Hoffnung Ausdruck verleihen, dass dieses Parlament weiterhin wie in diesem Bericht Reformen anmahnt, aber auch die Regierung und die Opposition kritisiert, wenn diese Reformen nicht stattfinden, und zwar auf eine Weise, die ich als klar, deutlich, unter Achtung der gegenseitigen Auffassungen, aber ohne Tabus beschreiben möchte. Meiner Überzeugung nach werden wir uns, wenn dies geschieht, in der Türkei und der Europäischen Union letztendlich noch besser verstehen."@de9
". Κυρίες και κύριοι, όπως ενδεχομένως έχετε διαπιστώσει, τις τελευταίες δύο εβδομάδες ο Επίτροπος και εγώ αποτελέσαμε αντικείμενο οξείας κριτικής από ορισμένους κύκλους στην Τουρκία. Ισχυρίζονται ότι δεν κατανοούμε επαρκώς την Τουρκία, ότι δεν αντιλαμβανόμαστε πραγματικά τι συμβαίνει στην Τουρκία. Οφείλω να παραδεχθώ ότι ορισμένες φορές υπάρχουν αρκετά πράγματα στην Τουρκία τα οποία δεν κατανοώ. Για παράδειγμα, δεν μπορώ να καταλάβω το ότι πολλοί άνθρωποι στην Τουρκία δεν έχουν κανένα πρόβλημα με το γεγονός ότι το κυβερνών κόμμα, το οποίο κέρδισε το 47% των ψήφων στις τελευταίες εκλογές κινδυνεύει να απαγορευθεί από το Συνταγματικό Δικαστήριο. Αυτό που επίσης δεν καταλαβαίνω είναι το πώς οι συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης για την απαγόρευση των πολιτικών κομμάτων παραβλέφθηκαν με τόση ευκολία, γιατί είναι σαφές ότι η υπόθεση εναντίον του AKP δεν πληροί με κανένα τρόπο τα κριτήρια. Αυτό που επίσης δεν καταλαβαίνω είναι το γεγονός ότι παραβλέπεται με τόση ευκολία το ότι, με την απαγόρευση του AKP και του DTP, το 90% των ψήφων στα νοτιοανατολικά της χώρας κηρύσσονται άκυρες, με όλα όσα αυτό συνεπάγεται. Αυτό που επίσης δεν καταλαβαίνω είναι το γιατί έγινε τόσο μεγάλη φασαρία στην Τουρκία για το γεγονός ότι ο Επίτροπος και εγώ ασκήσαμε κριτική στο ότι, κατά τη γνώμη μας, μια πολιτική υπόθεση είναι αυτή που, σε περίπτωση που οδηγήσει στην απαγόρευση του κυβερνώντος κόμματος θα έχει πραγματικά σοβαρές συνέπειες. Κατά την άποψή μου, αποτελεί καθήκον μας να το πούμε και οφείλουμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα πράγματα που δεν καταλαβαίνω. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι το γιατί υπήρξε αδύνατο για τις αρχές να επιτρέψουν στις συνδικαλιστικές οργανώσεις να διαδηλώσουν ειρηνικά στην Κωνσταντινούπολη την 1η Μαΐου, ακόμη και στην πλατεία Ταξίμ, ένα τόσο συμβολικό μέρος από το 1977. Αυτό που επίσης πραγματικά δεν καταλαβαίνω είναι το γιατί υπήρξε αδύνατο για τις αρχές να διακρίνουν τους ταραχοποιούς από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που ζητούσαν να ασκήσουν τα δημοκρατικά τους δικαιώματα. Επίσης, δεν καταλαβαίνω γιατί υπήρξε απαραίτητη αυτή η τόσο υπερβολική βία κατά ειρηνικών διαδηλωτών και αθώων περαστικών. Θα κλείσω εκφράζοντας την ελπίδα ότι το Κοινοβούλιο θα συνεχίσει, όπως στην παρούσα έκθεση, να ενθαρρύνει τις μεταρρυθμίσεις, αλλά και να ασκεί κριτική στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση αν αυτές δεν υλοποιηθούν, κατά τρόπο τον οποίο θα χαρακτήριζα ως σαφή, ρητό, με σεβασμό για τις απόψεις του άλλου, αλλά χωρίς ταμπού. Πιστεύω ακράδαντα ότι, αν αυτό συμβεί, εμείς στην Τουρκία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε στο τέλος ο ένας τον άλλο καλύτερα."@el10
". Ladies and gentlemen, as you have probably seen, in the last couple of weeks the Commissioner and I have come in for a great deal of criticism from certain circles in Turkey. It is claimed that we do not understand Turkey properly, that we do not really realise what is going on in Turkey. I must admit, sometimes there are a number of things in Turkey that I do not understand. For instance, I cannot understand that many people in Turkey have no problem with the fact that the governing party, which won 47% of the votes in the last elections, is in danger of being banned by the Constitutional Court. What I also do not understand is that the Council of Europe recommendations on the prohibition of political parties were so easily passed over, because it is clear that the case against the AKP in no way meets the criteria. What I also do not understand is that it is so easily overlooked that, by banning the AKP and the DTP, about 90% of votes in the south-east were declared invalid, with all that that entails. What I also do not understand is that so much fuss was made in Turkey about the Commissioner and I criticising the fact that, in our opinion, a political case is one that, if it leads to the banning of the governing party, will really have serious consequences. In my view, it is our duty to say that and we should continue doing so. However, there are other things I do not understand. What I do not understand is why it was impossible for the authorities to allow the trade unions to demonstrate peacefully in Istanbul on 1 May, even in Taksim Square, such a symbolic place since 1977. What I also do not really understand is why it was impossible for the authorities to distinguish between rioters and trade unions seeking to exercise their democratic rights. I also do not understand why so much excessive violence was necessary against peaceful demonstrators and innocent passers-by. I shall end by expressing the hope that this Parliament will continue, as in this report, to encourage reforms, but also to criticise the government and the opposition if these do not take place, in a way that I would describe as clear, explicit, with respect for each other’s views, but without taboos. I firmly believe that, if that happens, we in Turkey and the European Union will in the end understand each other better."@en4
". Señorías, como probablemente habrán visto, en las dos últimas semanas el Comisario y yo hemos sido objeto de numerosas críticas formuladas por ciertos círculos en Turquía. Se ha afirmado que no comprendemos bien Turquía, que no nos damos cuenta verdaderamente de lo que sucede en este país. Debo admitir que, en ocasiones, suceden cosas en Turquía que no comprendo. Por ejemplo, no puedo entender que a muchos ciudadanos turcos no les parezca un problema que el partido en el gobierno, que obtuvo el 47 % de los votos en las últimas elecciones, corra el peligro de ser prohibido por el Tribunal Constitucional. Tampoco comprendo que las recomendaciones del Consejo de Europa sobre la prohibición de partidos políticos se pasaran por alto tan alegremente, porque está claro que el caso contra el AKP no cumple en absoluto los criterios. Lo que tampoco entiendo es que se pase por alto tan fácilmente que, al prohibir al AKP y al DTP, en torno al 90 % de los votos en el sudeste se declararon nulos, con todo lo que ello conlleva. Tampoco comprendo que se armara un escándalo en Turquía porque el Comisario y yo criticáramos el hecho de que, en nuestra opinión, un caso político es aquel que, si da lugar a la prohibición del partido en el gobierno, tendrá verdaderamente consecuencias graves. Desde mi punto de vista, es nuestro deber señalar tal circunstancia, y debemos seguir haciéndolo. En cualquier caso, hay otras cosas que no entiendo. No comprendo por qué les resultó imposible a las autoridades permitir que los sindicatos se manifestaran pacíficamente en Estambul el 1 de mayo, incluso en la plaza de Taksim, un lugar tan simbólico desde 1977. Tampoco entiendo por qué fue imposible para las autoridades distinguir entre los alborotadores y los sindicatos que trataban de ejercer sus derechos democráticos. Tampoco entiendo por qué fue necesaria tanta violencia excesiva contra pacíficos manifestantes e inocentes transeúntes. Para concluir, quiero manifestar la esperanza de que este Parlamento continúe, como en el informe, promoviendo reformas, pero también criticando al Gobierno y a la oposición si tales reformas no se producen, de un modo que describiría como claro, explícito, con respeto por los puntos de vista de los demás, pero sin tabúes. Creo firmemente que, si eso sucede, en Turquía y en la Unión Europea acabaremos entendiéndonos mejor los unos a los otros."@es21
". Daamid ja härrad, nagu olete tõenäoliselt näinud, oleme volinikuga viimastel nädalatel pälvinud teatavatelt Türgi ringkondadelt kõvasti kriitikat. Väidetakse, et me ei saa Türgist õigesti aru ning me ei mõista, mis tegelikult Türgis toimub. Pean tunnistama, et Türgis on mitmeid asju, millest ma alati aru ei saa. Näiteks ma ei saa aru, miks paljud Türgi inimesed ei näe mingit probleem selles, kui viimastel valimistel 47% häältest kogunud valitsevat erakonda ähvardab keelustamine konstitutsioonikohtu poolt. Samuti ei saa ma aru sellest, et Euroopa Nõukogu soovitustest erakondade keelustamise kohta mindi sedavõrd lihtsalt mööda, sest Õigluse ja Arengu Partei kohtuasi ei vasta mingil juhul neile tingimustele. Veel ei mõista ma seda, kui kergesti vaadatakse mööda asjaolust, et Õigluse ja Arengu Partei ning Demokraatliku Ühiskonna Partei keelustamisega kuulutati kehtetuks umbes 90% riigi kaguosas antud häältest koos kõige sellega kaasnevaga. Lisaks ei mõista ma seda, kui palju kära tehti Türgis voliniku ja minu väljendatud kriitika üle, et meie arvates on poliitilise kohtuasjaga tegemist juhul, kui valitseva erakonna keelustamise korral kaasnevad sellega tõsised tagajärjed. Minu arvates on meie kohus seda öelda ja me peame seda jätkuvalt tegema. Ent on veel teisi asju, mida ma ei mõista. Ma ei saa aru sellest, miks ametivõimude jaoks on võimatu lubada ametiühingutel pidada 1. mail Istanbulis Taksimi väljakul, mis on 1977. aastast sedavõrd sümboolse tähendusega koht, isegi rahumeelseid meeleavaldusi. Samuti ei saa ma päriselt aru, miks ametivõimud ei suutnud teha vahet mässajatel ja ametiühingutel, kes tahtsid kasutada oma demokraatlikke õigusi. Veel ei saa ma aru, miks rahumeelsete meeleavaldajate ja süütute möödakäijate suhtes oli vaja rakendada sedavõrd palju ülemäärast vägivalda. Lõpetuseks avaldan lootust, et see parlament jätkab sarnaselt käesoleva raportiga reformide tagantõhutamist, kuid ühtlasi ka valitsuse ja opositsiooni kritiseerimist, kui reformid ei toimu viisil, mida ma nimetaksin selgeks, avalaks, üksteise arvamusi austavaks ja tabudeta lähenemisviisiks. Ma usun kindlalt, et kui see juhtub, hakkame Türgis ja Euroopa Liidus lõpuks üksteist paremini mõistma."@et5
". Hyvät kollegat, kuten olette todennäköisesti havainneet, minä ja komission jäsen olemme parin viime viikon aikana saaneet osaksemme paljon kritiikkiä tietyissä piireissä Turkissa. On väitetty, että emme ymmärrä Turkkia kunnolla, että emme todella ymmärrä, mitä Turkissa on tapahtumassa. Minun on myönnettävä, että toisinaan Turkissa on paljon asioita, joita en ymmärrä. En esimerkiksi ymmärrä sitä, ettei monilla turkkilaisilla ole mitään sitä vastaan, että valtapuolue, joka sai viime vaaleissa 47 prosenttia äänistä, on vaarassa tulla perustuslakituomioistuimen kieltämäksi. En myöskään ymmärrä sitä, että Euroopan neuvoston poliittisten puolueiden kieltämistä koskevat suositukset sivuutettiin niin helposti, sillä on selvää, että AKP:n tapauksessa edellytykset eivät missään tapauksessa täyty. En myöskään ymmärrä sitä, että niin helposti katsotaan läpi sormien sitä, että AKP:n ja DTP:n kieltämisellä noin 90 prosenttia maan kaakkoisosassa annetuista äänistä mitätöidään kaikkine seurauksineen. En ymmärrä sitäkään, että Turkissa nostettiin niin suuri meteli siitä, että minä ja komission jäsen kritisoimme sitä, että tällaisella poliittisella tapauksella on valtapuolueen kieltämiseen johtaessaan vakavia vaikutuksia. Katson velvollisuudeksemme sanoa sen, ja meidän on edelleen toimittava näin. On kuitenkin muitakin asioita, joita en ymmärrä. En ymmärrä miksi viranomaisten oli mahdoton hyväksyä ammattiliittojen rauhanomaista mielenosoitusta Istanbulissa 1. toukokuuta, varsinkaan vuodesta 1977 alkaen niin symbolisella Taksimin aukiolla. En todellakaan ymmärrä myöskään miksi viranomaisten oli niin mahdoton erottaa toisistaan mellakoitsijoita ja demokraattisia oikeuksiaan harjoittavia ammattiliikkeitä. En ymmärrä myöskään liiallisen väkivallan tarvetta rauhanomaisia mielenosoittajia ja viattomia ohikulkijoita kohtaan. Lopuksi esitän toiveen, että parlamentti jatkaa tämän mietinnön tavoin uudistuksiin rohkaisemista, mutta myös hallituksen ja opposition kritisoimista, jos uudistukset eivät toteudu. Toivon tämän tapahtuvan selkeällä, yksiselitteisellä tavalla toisten näkemyksiä kunnioittaen, mutta ilman kiellettyjä puheenaiheita. Uskon vakaasti, että jos näin tapahtuu, ymmärrämme Turkissa ja Euroopan unionissa lopultakin paremmin toisiamme."@fi7
"Mesdames et Messieurs, comme vous l’avez sans doute remarqué, le commissaire et moi-même avons fait l’objet de critiques virulentes ces dernières semaines dans certains cercles turcs. On dit que nous ne comprenons pas bien la Turquie, que nous n’avons pas réellement conscience de ce qui se passe en Turquie. Je dois l’admettre, il m’arrive de ne pas comprendre certaines choses qui se passent en Turquie. Par exemple, je ne comprends pas pourquoi de nombreuses personnes en Turquie acceptent sans problème l’idée que le parti au pouvoir, qui a remporté 47% des votes lors des dernières élections, soit menacé d’interdiction par la Cour constitutionnelle. Je ne comprends pas non plus comment les recommandations du Conseil européen sur l’interdiction des partis politiques ont pu être ignorées si facilement, car il est clair que le dossier à l’encontre de l’AKP ne respecte pas ces critères. Je ne comprends pas non plus comment on peut ignorer que l’interdiction de l’AKP et du DTP reviendrait à ignorer 90% des votes exprimés dans la région du sud-est, avec toutes les conséquences que cela implique. Je ne comprends pas non plus comment la critique exprimée par le commissaire et moi-même, selon laquelle une affaire politique risque d’avoir des conséquences graves si elle entraîne l’interdiction du parti au pouvoir, a pu entraîner un tel scandale en Turquie. Je pense qu’il est de notre devoir de le dire et de continuer à le dire. Mais il y a encore d’autres choses que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi les autorités ne peuvent se résoudre à permettre aux syndicats de manifester pacifiquement le 1 mai à Istanbul, même sur la place Taksim, qui possède une telle valeur symbolique depuis 1977. Je ne comprends pas non plus pourquoi les autorités se sont montrées incapables de faire la différence entre des émeutiers et des syndicats s’efforçant de faire valoir leurs droits démocratiques. Je ne comprends pas non plus pourquoi il a fallu faire preuve d’une telle violence contre des manifestants pacifiques et des innocents qui se trouvaient là par hasard. Pour conclure, j’exprime l’espoir que ce Parlement continue, comme dans ce rapport, à encourager les réformes, mais aussi à critiquer le gouvernement et l’opposition si ces réformes n’ont pas lieu, et ce de façon claire, explicite, respectueuse des opinions de chacun, mais sans tabous. Je suis fermement convaincu que si nous le faisons, la Turquie et l’Union européenne finiront par mieux se comprendre."@fr8
". Hölgyeim és uraim, amint ezt talán Önök is megtapasztalták, az elmúlt hetekben a Biztos és jómagam tekintélyes bírálatokban részesültünk bizonyos török körök részéről. Az a vád ellenünk, hogy nem értjük meg Törökországot, és nem fogjuk fel azt, mi is történik abban az országban. El kell ismernem, történik egy csomó dolog Törökországban, amit nem értek. Például, nem foghatom fel, hogy Törökországban sokaknak nem okoz gondot az, hogy a kormányzó pártot, amely az elmúlt választásokon a szavazatok 47%-át kapta, az alkotmánybírósági betiltás veszélye fenyegeti. Ugyancsak nem értem, hogy az Európa Tanácsnak a politikai pártok betiltásával kapcsolatos ajánlásai felett oly könnyedén átsiklottak, hiszen a napnál világosabb, hogy az AKP elleni vádak semmiképpen sem felelnek meg az ottani kritériumoknak. És azt sem értem, miként lehet oly könnyedén eltekinteni attól, hogy az AKP és a DTP betiltásával a délkeleti országrészek szavazatainak 90-át érvénytelenítenék, ennek minden következményével együtt. Azt sem értem, hogy Törökországban miért csaptak akkora hűhót, amikor a Biztos és jómagam bírálni merészeltük egy ügyet, amely — véleményünk szerint — politikai jellegű, és amely, amennyiben a kormányzópárt betiltásához vezet, igen súlyos következményekkel járhat. Megítélésem szerint, kötelességünk volt mindezt elmondani, és a jövőben is ezt kell tennünk! Vannak azonban egyéb dolgok is, amit nem értek. Nem foghatom fel, hogy miért volt lehetetlen a hatóságok számára a szakszervezetek május 1-i békés tüntetését engedélyezni, akár a Taksim téren is, amely oly szimbolikus jelentőségű hely 1977 óta? Nem értem, miért nem tudták a hatóságok megkülönböztetni a lázadókat a demokratikus jogaik gyakorlására törekvő szakszervezetektől. Nem értem, hogy miért volt szükség az erőszak oly szélsőséges alkalmazására a békés tüntetővel és ártatlan járókelőkkel szemben? Befejezésül, szeretném kifejezni reményemet, hogy ez a Parlament — mint e jelentésben is történik — továbbra is bátorítja a reformokat, de felvállalja a kormány és az ellenzék bírálatát is, feltéve, hogy ez olyan formában történik, amelyet én világosnak, egyértelműnek, egymás nézeteit tiszteletben tartónak, de egyben tabukat nem ismerőnek is tekinthetek. Határozottan az a meggyőződésem, hogy amennyiben ez történik, akkor végül mi, Törökország és az Európai Unió, jobban megértjük egymást."@hu11
". Onorevoli colleghi, come avrete probabilmente notato, nelle ultime due settimane il Commissario e io siamo stati molto criticati da alcuni ambienti turchi. Si sostiene che non comprendiamo la Turchia in modo adeguato, che non ci rendiamo realmente conto di quanto sta accadendo nel paese. Devo ammettere che a volte ci sono diversi aspetti della Turchia che non comprendo. Non riesco a capire, ad esempio, il fatto che molte persone in Turchia non considerano un problema il fatto che il partito di maggioranza, che nelle ultime elezioni ha ottenuto il 47 per cento dei voti, stia correndo il rischio di essere vietato dalla Corte costituzionale. Un’altra cosa che non comprendo è il fatto che le raccomandazioni del Consiglio d’Europa sul divieto dei partiti politici siano passate così facilmente, dato che è chiaro che il caso contro l’AKP non ne rispetta affatto i criteri. Un’altra cosa che non capisco è il fatto che è così facile lasciarsi sfuggire che, vietando l’AKP e il DTP, circa il 90 per cento dei voti del sud-est sono stati dichiarati nulli, con tutto ciò che comporta. Ancora, non capisco il motivo per cui in Turchia sia stato fatto così tanto perché io e il signor Commissario abbiamo criticato il fatto che, dal nostro punto di vista, un caso politico, se porta al divieto del partito di maggioranza, comporta conseguenze davvero gravi. A mio avviso, è nostro dovere affermarlo e dobbiamo continuare a farlo. Vi è tuttavia un’altra cosa che non comprendo. Ciò che non capisco è perché per le autorità sia stato impossibile permettere ai sindacati di dimostrare pacificamente a Istanbul il 1° maggio, anche in piazza Taksim, luogo molto simbolico dal 1977. Un’altra cosa che davvero non riesco a capire è perché per le autorità sia stato impossibile distinguere tra rivoltosi e sindacati che cercano di esercitare i loro diritti democratici. Non capisco neppure perché sia stata necessaria una violenza così eccessiva contro i dimostranti pacifici e i passanti innocenti. Concluderò esprimendo la speranza che questo Parlamento continui, come nella presente relazione, a incoraggiare le riforme, ma anche, qualora esse non vengano attuate, a criticare il governo e l’opposizione, secondo modalità che descriverei come chiare, esplicite, rispettose delle reciproche opinioni, ma senza tabù. Credo fermamente che, se ciò accadrà, tutti noi, in Turchia e nell’Unione europea, alla fine ci capiremo meglio."@it12,12
". Ponios ir ponai, kaip tikriausiai įsitikinote, per pastarąsias porą savaičių Komisaras ir aš gavome nemažai kritinių pastabų iš atitinkamų Turkijos sluoksnių. Teigiama, kad mes neteisingai suprantame Turkijos situaciją, kad iš tiesų nesuvokiame, kas vyksta Turkijoje. Turiu pripažinti, kad kai kurių Turkijoje vykstančių procesų kartais nesuprantu. Pavyzdžiui, nesugebu suvokti, kad daugybė Turkijos piliečių nelaiko problema to fakto, jog valdančioji partija, gavusi 47 % balsų praėjusių metų rinkimuose, gali būti uždrausta Konstitucinio Teismo. Taip pat nesuprantu, kaip pavyko taip paprastai ignoruoti Europos Tarybos rekomendacijas dėl politinių partijų veiklos uždraudimo, nes akivaizdu, jog byla prieš AKP neatitinka jokių kriterijų. Taip pat nesuprantu, kaip galima neatsižvelgti į tai, kad uždraudžiant AKP ir DTP, 90 % balsų pietryčių regione bus paskelbti negaliojančiais. Nesuprantu ir to, kodėl Turkijoje tiek diskusijų sukėlė Komisaro ir mano išsakyta nuomonė, kad politiniu požiūriu valdančiosios partijos veiklas uždraudimas sukels nemažai rimtų problemų. Manau, kad mūsų pareiga yra tai pasakyti ir mes toliau tai tvirtinsime. Tačiau yra ir kitų reiškinių, kurių nesuprantu. Nesuprantu, kodėl valdžios pareigūnai laikė neįmanomu leisti profesinėms sąjungoms surengti taikią demonstraciją Stambule gegužės 1 d., netgi Taksimo skvere, kuris laikomas simboline vieta nuo 1977 m. Taip pat negaliu suvokti, kodėl profesinių sąjungų, siekiančių išsakyti savo demokratines teises, pareigūnai nesugebėjo atskirti nuo riaušininkų. Be to, nesuprantu, kam reikėjo tiek daug itin griežtų priemonių, nukreiptų prieš taikus demonstrantus ir nekaltus praeivius. Tikiuosi, kad šis Parlamentas, kaip išsakyta šiame pranešime, ir toliau skatins reformas, be to, kritikuos vyriausybės ir opozicijos veiksmus, jei jie stokos aiškumo, akivaizdumo, pagarbos kitokioms pažiūroms. Aš tikiu, kad jei taip nutiks Turkijos ir Europos Sąjungos piliečiai geriau supras vieni kitus."@lt14
"Dāmas un kungi, kā jūs droši vien pamanījāt, pēdējās pāris nedēļās komisāra kungs un es saņēmām daudz kritikas no noteiktām Turcijas aprindām. Tiek izteikts apgalvojums, ka mēs pareizi neizprotam Turciju, ka mēs īstenībā neapzināmies, kas notiek Turcijā. Man jāatzīst, ka dažreiz Turcijā ir diezgan daudzas lietas, kuras es nesaprotu. Piemēram, es nevaru saprast, ka daudzi cilvēki Turcijā neuzskata par problēmu faktu, ka valdošo partiju, kas pēdējās vēlēšanās ieguva 47 % balsu, Konstitucionālā tiesa draud aizliegt. Tas, ko es vēl nevaru saprast ir, ka Eiropas Padomes ieteikumus par politisko partiju aizliegumu vienkārši neņēma vērā, jo ir skaidrs, ka argumenti pret nekādā ziņā neatbilst kritērijiem. Arī to es nevaru saprast, ka tik vienkārši neņēma vērā to, ka, aizliedzot un apmēram 90 % balsu dienvidaustrumos atzina par nederīgām ar visu, kas no tā izriet. Arī to es nevaru saprast, ka Turcijā sacēla tādu kņadu par to, ka komisāra kungs un es kritizējām faktu, ka, pēc mūsu domām, tas ir politisks arguments, ja tas noved pie valdošās partijas aizlieguma, un tam patiešām būs nopietnas sekas. Pēc manām domām, mūsu pienākums ir to pateikt, un mums ir jāturpina to darīt. Taču ir vēl citas lietas, ko es nesaprotu. Tas, ko es nesaprotu ir, kāpēc varas iestādes nevarēja ļaut arodbiedrībām mierīgi demonstrēt Stambulā, 1. maijā, pat Taksima laukumā - tādā simboliskā vietā kopš 1977. gada. Tas, ko es arī patiešām nesaprotu ir, kāpēc varas institūcijas nespēja atšķirt dumpiniekus no arodbiedrībām, kas centās realizēt savas demokrātiskās tiesības. Es arī nesaprotu, kāpēc bija vajadzīga tik pārmērīga vardarbība pret mierīgiem demonstrācijas dalībniekiem un nevainīgiem garāmgājējiem. Es pabeigšu, izsakot cerību, ka šis Parlaments turpinās, kā atspoguļots šajā ziņojumā, veicināt reformas, bet arī kritizēt valdību un opozīciju, ja reformas nestājas spēkā tādā veidā, ko es raksturotu kā skaidru, precīzi formulētu, respektējot vienam otra uzskatus, bet bez tabu. Man ir stingra pārliecība, ka, ja tas notiks, beigās mēs Turcijā un Eiropas Savienībā viens otru sapratīsim labāk."@lv13
"Collega's, er is de laatste paar weken, zoals u waarschijnlijk heeft gezien, veel kritiek vanuit bepaalde kringen in Turkije op de commissaris en op mijzelf. Wij zouden Turkije niet goed begrijpen. Wij zouden eigenlijk niet precies doorhebben wat er nu aan de hand is in Turkije. Ik moet toegeven, soms begrijp ik een aantal zaken in Turkije inderdaad niet. Zo begrijp ik niet dat veel mensen in Turkije er géén probleem mee hebben dat de regeringspartij, die bij de laatste verkiezingen 47% heeft gehaald, het gevaar loopt door het constitutionele hof verboden te worden. Wat ik ook niet begrijp, is dat zo gemakkelijk over de aanbevelingen van de Raad van Europa over het verbieden van politieke partijen wordt heengestapt, omdat duidelijk is dat de zaak tegen de AKP op geen enkele manier aan die criteria voldoet. Wat ik ook niet begrijp, is dat er zo gemakkelijk heen gesprongen wordt over het feit dat, door de AKP en de DTP te verbieden, ongeveer 90% van de stemmen in het zuidoosten ongeldig worden verklaard, met alle gevolgen van dien. Wat ik inderdaad ook niet begrijp, is dat er zoveel commotie ontstaan is in Turkije over het feit dat de commissaris en ikzelf kritiek hebben op het feit dat het volgens ons een politieke rechtszaak is die, als zij leidt tot het verbieden van de regeringspartij, inderdaad serieuze consequenties zal hebben. Dat te zeggen is volgens mij onze plicht en dat zullen wij ook blijven doen. Maar er is meer wat ik niet begrijp. Wat ik ook niet begrijp, is waarom het op 1 mei in Istanboel voor de autoriteiten onmogelijk was om de vakbonden toe te staan vreedzaam te demonstreren, ook op het Taksimplein, zo'n symbolische plek sinds 1977. Wat ik inderdaad ook niet begrijp, is waarom het onmogelijk was voor de autoriteiten om een onderscheid te maken tussen relschoppers en vakbonden die gebruik willen maken van hun democratische rechten. En wat ik ook niet begrijp, is waarom er zo veel buitensporig geweld nodig was tegen vreedzame demonstranten en onschuldige passanten. Laat ik eindigen met de hoop uit te spreken dat dit Parlement doorgaat, zoals in dit verslag, met het aanmoedigen van hervormingen, maar ook met het bekritiseren van de regering én de oppositie als deze niet plaatsvinden, op een manier die ik zou willen omschrijven als helder, duidelijk, met respect voor elkaars opvattingen, maar zonder taboes. Ik ben ervan overtuigd dat, als dat gebeurt, wij elkaar dan in Turkije en de Europese Unie uiteindelijk nog beter zullen begrijpen."@mt15,15
". Panie i panowie! Jak zapewne widzieliście, w ciągu ostatnich kilku tygodni komisarz i ja staliśmy się celem poważnej krytyki ze strony pewnych kręgów w Turcji. Twierdzi się, że nie rozumiemy należycie Turcji, że naprawdę nie zdajemy sobie sprawy z tego, co dzieje się w Turcji. Muszę przyznać, że czasem w Turcji dzieje się wiele rzeczy, których nie rozumiem. Na przykład nie rozumiem tego, że wiele osób w Turcji nie widzi problemu w tym, że partia rządząca, która w ostatnich wyborach uzyskała 47% głosów, jest zagrożona wydaniem zakazu działalności przez Trybunał Konstytucyjny. Nie rozumiem też tego, że zalecenia Rady Europy dotyczące delegalizacji partii politycznych zostały potraktowane tak lekko, ponieważ w przypadku procesu przeciw partii AKP wyraźnie widać, że nie spełnia on tych kryteriów. Nie rozumiem też tego, że tak łatwo przychodzi uznanie za nieważne faktu, że poprzez delegalizację DTP i AKP uznaje się za nieważne około 90% głosów oddanych w południowej części kraju, wraz ze wszystkim, co się z tym wiąże. Nie rozumiem też, dlaczego Turcja robi tyle zamieszania w związku z tym, że pan komisarz i ja krytykujemy ten fakt i że naszym zdaniem sprawa polityczna w tym przypadku pociąga za sobą poważne następstwa, jeżeli prowadzi do zakazu działalności partii rządzącej. Moim zdaniem naszym obowiązkiem jest postępować tak dalej. Są jednak jeszcze inne rzeczy, których nie rozumiem. Nie rozumiem, dlaczego okazało się niemożliwe, aby władze nie pozwoliły związkom zawodowym zorganizować pokojowej demonstracji 1 maja w Istambule, nawet na placu Taksim, który od 1977 r. jest miejscem symbolicznym. Naprawdę nie rozumiem, dlaczego władze nie potrafiły odróżnić puczystów od związków zawodowych starających się wyegzekwować swoje demokratyczne prawa. Nie rozumiem też, dlaczego zaszła potrzeba użycia tak wielkiej i niepotrzebnej przemocy przeciw pokojowo nastawionym demonstrantom i niewinnym przechodniom. Wreszcie, mam nadzieję, że ten Parlament będzie kontynuować, podobnie jak to sprawozdanie, poparcie dla reform, ale też krytykować rząd i opozycję, jeżeli nie będą one realizowane w sposób, który opisałbym jako wyraźny, jasny, z szacunkiem dla poglądów drugiej strony, ale bez tabu. Usilnie wierzę, że jeżeli tak się stanie, to Turcja i Unia Europejska będą w końcu wzajemnie lepiej się rozumieć."@pl16
"Senhoras e Senhores Deputados, como provavelmente verificaram, no decurso das últimas duas semanas, o Comissário e eu fomos alvo de grandes críticas por parte de certos círculos da Turquia. Declarava-se que não compreendemos devidamente a Turquia e que não fazemos realmente ideia do que está a acontecer no país. Devo confessar que, por vezes, há algumas coisas na Turquia que não compreendo. Não posso compreender, por exemplo, que na Turquia muitas pessoas não tenham qualquer problema com o facto de o partido do Governo, que nas últimas eleições, ganhou 47% dos votos, estar a correr o risco de ser proibido oficialmente pelo Tribunal Constitucional. O que também não compreendo é que as recomendações do Conselho da Europa sobre a proibição dos partidos políticos fossem tão facilmente ignoradas, porque é evidente que o caso contra o AKP de forma alguma preenche esses critérios. O que também não compreendo é que seja tão facilmente ignorado que, ao proibir oficialmente o AKP e o DTP, cerca de 90% dos votos no Sudeste seriam declarados inválidos, com tudo o que isso implica. O que também não compreendo é que na Turquia se tenha feito tanto espalhafato pelo facto de o senhor Comissário e eu termos criticado o facto de, em nossa opinião, um caso político ser um caso que, se conduz à proibição oficial do partido do governo, terá realmente graves consequências. A meu ver, é nosso dever dizê-lo, e devíamos continuar a fazê-lo. Todavia, há mais coisas que não compreendo. O que não compreendo é por que motivo era impossível às autoridades permitir aos sindicatos demonstrar pacificamente em Istambul no dia 1 de Maio, inclusive na Praça Taksim, um local tão simbólico, desde 1977. O que também não compreendo realmente é por que motivo era impossível as autoridades distinguirem entre desordeiros e sindicatos a procurar exercer os seus direitos democráticos. Não compreendo também o motivo por que foi necessário exercer uma violência tão excessiva sobre manifestantes pacíficos e transeuntes inocentes. Vou terminar, manifestando a esperança de que este Parlamento continue, como neste relatório, a encorajar reformas, mas também a criticar o governo e a oposição, se as reformas não tiverem lugar, de um modo que eu descreveria como claro, explícito, com respeito mútuo pelas respectivas opiniões, mas sem tabus. Estou firmemente convicto de que, se assim acontecer, nós, na Turquia e na União Europeia, acabaremos por nos compreendermos melhor uns aos outros."@pt17
"Collega's, er is de laatste paar weken, zoals u waarschijnlijk heeft gezien, veel kritiek vanuit bepaalde kringen in Turkije op de commissaris en op mijzelf. Wij zouden Turkije niet goed begrijpen. Wij zouden eigenlijk niet precies doorhebben wat er nu aan de hand is in Turkije. Ik moet toegeven, soms begrijp ik een aantal zaken in Turkije inderdaad niet. Zo begrijp ik niet dat veel mensen in Turkije er géén probleem mee hebben dat de regeringspartij, die bij de laatste verkiezingen 47% heeft gehaald, het gevaar loopt door het constitutionele hof verboden te worden. Wat ik ook niet begrijp, is dat zo gemakkelijk over de aanbevelingen van de Raad van Europa over het verbieden van politieke partijen wordt heengestapt, omdat duidelijk is dat de zaak tegen de AKP op geen enkele manier aan die criteria voldoet. Wat ik ook niet begrijp, is dat er zo gemakkelijk heen gesprongen wordt over het feit dat, door de AKP en de DTP te verbieden, ongeveer 90% van de stemmen in het zuidoosten ongeldig worden verklaard, met alle gevolgen van dien. Wat ik inderdaad ook niet begrijp, is dat er zoveel commotie ontstaan is in Turkije over het feit dat de commissaris en ikzelf kritiek hebben op het feit dat het volgens ons een politieke rechtszaak is die, als zij leidt tot het verbieden van de regeringspartij, inderdaad serieuze consequenties zal hebben. Dat te zeggen is volgens mij onze plicht en dat zullen wij ook blijven doen. Maar er is meer wat ik niet begrijp. Wat ik ook niet begrijp, is waarom het op 1 mei in Istanboel voor de autoriteiten onmogelijk was om de vakbonden toe te staan vreedzaam te demonstreren, ook op het Taksimplein, zo'n symbolische plek sinds 1977. Wat ik inderdaad ook niet begrijp, is waarom het onmogelijk was voor de autoriteiten om een onderscheid te maken tussen relschoppers en vakbonden die gebruik willen maken van hun democratische rechten. En wat ik ook niet begrijp, is waarom er zo veel buitensporig geweld nodig was tegen vreedzame demonstranten en onschuldige passanten. Laat ik eindigen met de hoop uit te spreken dat dit Parlement doorgaat, zoals in dit verslag, met het aanmoedigen van hervormingen, maar ook met het bekritiseren van de regering én de oppositie als deze niet plaatsvinden, op een manier die ik zou willen omschrijven als helder, duidelijk, met respect voor elkaars opvattingen, maar zonder taboes. Ik ben ervan overtuigd dat, als dat gebeurt, wij elkaar dan in Turkije en de Europese Unie uiteindelijk nog beter zullen begrijpen."@ro18
"Vážené dámy a páni, ako ste pravdepodobne postrehli, v posledných týždňoch sme si spolu s pánom komisárom vyslúžili veľa kritiky od určitých kruhov v Turecku. Tvrdia, že poriadne nerozumieme Turecku a že si skutočne neuvedomujeme, čo sa v Turecku deje. Musím pripustiť, že niekedy sa nájdu v Turecku veci, ktorým nerozumiem. Napríklad, nechápem, že mnohým ľuďom v Turecku neprekáža, že vládnej strane, ktorá získala v posledných voľbách 47 % hlasov, hrozí, že ju ústavný súd zakáže. Nerozumiem ani tomu, že sa tak jednoducho obchádzajú odporúčania Rady Európy v súvislosti so zákazom politických strán, pretože je zjavné, že súdne konanie proti strane AKP v žiadnom prípade nespĺňa stanovené kritériá. Nechápem, ako je možné, že sa tak jednoducho prehliada skutočnosť, že zákazom AKP a DTP sa vyhlásilo asi 90 % hlasov juhovýchodnej časti krajiny za neplatných, so všetkým, čo k tomu patrí. Nerozumiem ani tomu, že nastal taký veľký rozruch v Turecku preto, že pán komisár a ja sme sa kriticky vyjadrili ku skutočnosti, že podľa nášho názoru politické následky tohto prípadu, ak dôjde k zákazu vládnej strany, budú veľmi vážne. Podľa môjho názoru je našou povinnosťou na toto upozorňovať a budeme to robiť aj naďalej. Je tu ešte niekoľko ďalších vecí, ktorým nerozumiem. Nechápem, prečo úrady nedokázali zabezpečiť, aby sa mohli odborári pokojne zúčastniť na prvomájovom zhromaždení v Istanbule, dokonca na námestí Taksim, ktoré je takým symbolickým miestom od roku 1977. Veľmi dobre nerozumiem ani tomu, prečo úrady nedokázali odlíšiť výtržníkov od odborárov, ktorí chceli uplatniť svoje demokratické práva. Nerozumiem ani tomu, prečo sa muselo použiť nadmerné násilie proti mierumilovným demonštrantom a nevinným okoloidúcim. Na záver svojho príspevku chcem vyjadriť nádej, že tento Parlament, podobne ako v tejto správe, bude aj ďalej podporovať reformy, ale aj vyjadrovať kritiku vlády a opozície, ak sa tieto reformy nebudú vykonávať, spôsobom, ktorý by som opísal ako jasný a explicitný so vzájomnou úctou pre rozdielne názory, ale bez tabu. Som presvedčený, že ak sa to podarí, tak si bude Európska únia s Tureckom nakoniec oveľa lepšie rozumieť."@sk19
". Gospe in gospodje, kot ste najbrž že videli, sva bila z gospodom komisarjem v zadnjih nekaj tednih tarči ostrih kritik nekaterih krogov v Turčiji. Obtožujejo naju, da Turčije ne razumeva ustrezno in da se dejansko ne zavedava tamkajšnjih razmer. Priznati moram, da včasih res ne razumem nekaterih stvari, ki se dogajajo v Turčiji. Na primer, ne razumem, zakaj večino ljudi v Turčiji ne moti, da ustavno sodišče namerava prepovedati vladno stranko, ki je na zadnjih volitvah prejela 47 % glasov. Ne razumem, kako je lahko Turčija sprejela priporočila Sveta Evrope v zvezi s prepovedjo političnih strank, ko pa je očitno, da tožba zoper Stranke za pravičnost in razvoj ne izpolnjuje zahtev iz teh priporočil. Ne razumem, kako se lahko tako preprosto zanemari dejstvo, da bo s prepovedjo Stranke za pravičnost in razvoj ter Stranke demokratične Turčije približno 90 % glasov z jugovzhoda razglašenih za neveljavne, kar bo imelo resne posledice. Ne razumem, zakaj so se v Turčiji tako razburili, ko sva z gospodom komisarjem kritizirala dejstvo, da bo nameravana prepoved vladne stranke imela resne politične posledice. Menim, da je naša dolžnost, da takšno početje kritiziramo še naprej. Vendar so tudi nekatere druge stvari, ki jih ne razumem. Ne razumem, zakaj organi sindikatom niso dovolili miroljubnih demonstracij v Istanbulu 1. maja, pri čemer to ni bilo dovoljeno niti na trgu Taksim, ki je postal simboličen kraj po dogodkih iz leta 1977. Ne razumem, zakaj organi niso znali razlikovati med izgredniki in sindikalisti, ki so želeli uveljaviti svoje demokratične pravice. Ne razumem niti tega, zakaj je bilo potrebno uporabiti prekomerno silo proti miroljubnim demonstrantom in nedolžnim mimoidočim. Za konec upam, da bo ta parlament v skladu s tem poročilom še naprej spodbujal reforme ter kritiziral vlado in opozicijo, če te reforme ne bodo uvedene, pri čemer te kritike morajo biti jasne in odkrite ob upoštevanju stališč obeh strani. V tem primeru odločno verjamem, da se bosta Turčija in Evropska unija na koncu bolje razumeli."@sl20
". Mina damer och herrar! Som ni förmodligen har sett har kommissionsledamoten och jag under de senaste veckorna fått ta emot en hel del kritik från vissa kretsar i Turkiet. Det hävdas att vi inte har förstått Turkiet ordentligt, att vi inte riktigt förstår vad som pågår i Turkiet. Jag måste medge att det ibland är en del saker i Turkiet som jag inte förstår. Exempelvis kan jag inte förstå att många personer i Turkiet inte bekymrar sig över att regeringspartiet, som i det senaste valet erövrade 47 procent av rösterna, löper risk att förbjudas av den konstitutionella domstolen. Det som jag inte heller kan förstå är att Europarådets rekommendationer för förbud av politiska partier så lättvindigt förbigicks, eftersom det är uppenbart att det som anförs mot AKP inte på något vis uppfyller villkoren. Det som jag inte heller kan förstå är det så lättvindigt bortses från att genom att förbjuda AKP och DTP, kommer omkring 90 procent av rösterna i sydost att ha förklarats ogiltiga, med allt vad det medför. Det som jag inte heller förstår är att det väckte så mycket uppståndelse i Turkiet att kommissionsledamoten och jag kritiserade en politisk rättegång som om den leder till att det regerande partiet förbjuds kommer att få mycket allvarliga konsekvenser. Enligt min mening är det vår skyldighet att säga detta och vi bör fortsätta att göra det. Det finns dock andra saker som jag inte förstår. Det som jag inte förstår är varför det var omöjligt för myndigheterna att tillåta fackföreningar att fredligt demonstrera i Istanbul den 1 maj, inte ens på Taksimtorget, som är en så symbolfylld plats sedan 1977. Det jag inte heller riktigt kan förstå är varför det är så omöjligt för myndigheterna att göra åtskillnad mellan upprorsmakare och fackföreningar som försöker utöva sina demokratiska rättigheter. Jag kan inte heller förstå varför så mycket övervåld var nödvändigt mot fredliga demonstranter och oskyldiga förbipasserande. Jag ska avsluta genom att uttrycka min förhoppning om att detta parlament kommer att fortsätta, som i detta betänkande, att uppmuntra reformer men också att kritisera regeringen och oppositionen om dessa inte kommer till stånd på ett sätt som jag skulle vilja beskriva som klart och uttryckligt med respekt för varandras ståndpunkter men utan tabun. Det är min bestämda övertygelse att om detta sker kommer vi i Turkiet och Europeiska unionen till sist att förstå varandra mycket bättre."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph