Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-067"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.4.3-067"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Frau Präsidentin! Auch von mir zunächst herzlichen Dank an Ria Oomen-Ruijten für die gute Zusammenarbeit. Das war genau so konstruktiv wie im letzten Herbst. Auch der Text ist hier von viel Konsens charakterisiert. Wir sind uns zwischen den Fraktionen hier einig, dass sich die Türkei weiterhin eigenständig, kontinuierlich, aber auch erheblich schneller in ihrem Auftreten verbessern muss. Wir sind uns auch darüber einig, dass man das von einem Beitrittskandidaten durchaus verlangen kann, ja verlangen muss. Auch sind wir der Meinung, dass die Reformen trotz der schweren innenpolitischen Krise weitergehen müssen. Ich will auf etwas eingehen, was Kollege Swoboda gerade gesagt hat: Die Europäische Union ist nicht Partei in diesem Verbotsverfahren. Die Worte von Kommissar Rehn sind hier richtig: Säkularismus und Demokratie müssen verteidigt werden, ansonsten sehe ich genau wie Sie, Herr Swoboda, dass hier ein grundlegendes demokratisches Problem auf uns zukommt, das die Beitrittsverhandlungen schwer belasten wird. Wichtig ist, dass viele der Probleme, mit denen wir uns hier beschäftigen, schon länger bestehen. Es gibt also nur einige Punkte, die wir hier hervorheben sollten. Wir haben es ja im letzten Jahr begrüßt, dass die türkische Regierung ein klares und eindeutiges Mandat für weitere Reformen bekommen hat. Wir haben gefordert, dass dieses Mandat genutzt wird, um die Reformen auch tatsächlich voranzutreiben. Wir begrüßen die Verabschiedung des Stiftungsgesetzes. Das ist ein positiver Schritt, aber unter dem Strich müssen wir sagen – und ich glaube, da besteht auch Einigkeit –, dass wir doch allgemein enttäuscht sind über das, was ereicht worden ist. Nehmen wir die Verfassungsreform: Sie wird durch die Kopftuchdebatte so überlagert, dass es keine echten Fortschritte bei der grundlegenden Erneuerung der Verfassung der Türkei gegeben hat. Die Kopftuchdebatte ist auch eine Frage von Meinungs- und Religionsfreiheit, sie darf aber nicht dazu benutzt werden, säkular eingestellte Frauen kulturell zu unterdrücken. Ein weiteres wichtiges Thema – gerade für die Liberale Fraktion – ist das Thema der Redefreiheit. Die so genannte Reform von Artikel 301 ist aus unserer Sicht jedenfalls nicht zufriedenstellend. Ich habe mit vielen Menschen in der Türkei selbst gesprochen, auch dort sehen wenige, dass dieser Versuch der Reform von Artikel 301 wirklich ernsthaft und fundiert ist, zumal es sich ja inzwischen um einen Symbolparagrafen handelt. Es gibt zahlreiche weitere Paragrafen im Strafgesetzbuch, die die Redefreiheit einschränken – ich will sie hier nicht im Einzelnen aufzählen –, hier ist noch viel zu tun. Ein weiterer Punkt, den ich kurz erwähnen will, ist das Verhältnis zur Türkei im Rahmen der EU und der NATO. Wir betonen hier, dass wir von der Türkei eine konstruktive Haltung zu ESVP-Missionen erwarten. Wir verstehen die Schwierigkeiten, die es gibt. Dennoch erwarten wir von einem Beitrittskandidaten einen europäischen Geist, wenn es um die Sicherheit europäischen Personals in Missionen wie EUPOL oder EULEX geht."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, i já začnu tím, že nejprve srdečně poděkuji paní Oomen-Ruijtenové za dobrou spolupráci, která byla stejně konstruktivní jako vloni na podzim. Charakteristickým rysem této zprávy je základní konsenzus. Parlamentní skupiny se shodly, že Turecko musí dosáhnout dalšího pokroku, a to daleko rychleji než dosud. Všichni jsme se shodli, že to je něco, co můžeme, ba musíme požadovat od kandidátské země. Zároveň věříme, že reformy se musí realizovat i přes hlubokou krizi na domácí politické scéně. Rád bych se vrátil k myšlence, kterou vyslovil pan Swoboda: Evropská unie není stranou tohoto procesu zákazu. Komisař Rehn správně podotkl, že sekularismus a demokracie se musí chránit, v opačném případě musím spolu s panem Swobodou konstatovat, že budeme čelit zásadnímu demokratickému problému, který vážně ztíží přístupová jednání. Důležité je poznamenat, že mnoho problémů, o kterých mluvíme, už určitý čas existuje, takže v této souvislosti je třeba zdůraznit pouze několik bodů. Vloni jsme uvítali skutečnost, že turecká vláda získala jasný a jednoznačný mandát pro další reformy. Vyzývali jsme Turecko, aby tohoto mandátu využilo ke skutečnému posunu v reformách. Vítáme schválení zákonu o nadacích. Je to pozitivní krok, ale musím říci – a myslím si, že se i v tomto shodneme –, že jsme z celkového dosaženého pokroku zklamáni. Podívejme se například na reformu ústavy. Zastiňuje ji debata o nošení šátku do té míry, že v základní obnově turecké ústavy se nedosáhlo vůbec žádného pokroku. Diskuse o šátku je též otázkou svobody náboženství a svobody myšlení, ale nelze ji zneužívat ke kulturnímu útlaku žen, které se hlásí k sekularismu. Dalším významným bodem, zejména pro skupinu liberálů, je svoboda vyjadřování. Takzvaná reforma článku č. 301 je z našeho pohledu nedostatečná. Hovořil jsem s mnoha lidmi v Turecku, ale velmi málo lidí tam věří, že tato reforma článku 301 je seriózní, zejména proto, že dnes je tento odstavec zákona již pouze symbolický. Existuje mnoho dalších odstavců trestního zákoníku, které omezují svobodu projevu. Nebudu je zde všechny vyjmenovávat, ale v této oblasti se musí učinit ještě hodně práce. Další bod, u kterého se chci zastavit, se týká vztahů s Tureckem v rámci EU a NATO. Chci zdůraznit, že od Turecka očekáváme, že projeví pozitivní přístup k misím evropské bezpečnostní a obranné politiky EU (ESDP). Uvědomujeme si existující těžkosti. Přesto očekáváme od kandidáta na vstup do EU, že se zachová v evropském duchu, pokud jde o bezpečnost evropských příslušníků misí jako EUPOL a EULEX."@cs1
"Fru formand! Også fra mig allerførst hjertelig tak til Ria Oomen-Ruijten for det gode samarbejde. Det var lige så konstruktivt som i efteråret. Teksten er også præget af stor konsensus. Grupperne er enige om, at Tyrkiet fortsat skal forbedre sin adfærd selvstændigt og kontinuerligt, men også væsentligt hurtigere. Det er vi også enige om, at man godt kan forlange af en tiltrædelseskandidat, ja at man må forlange det. Vi mener også, at reformerne skal fortsætte trods den alvorlige indenrigspolitiske krise. Jeg vil gerne kommentere noget, som hr. Swoboda netop sagde, nemlig at EU ikke er part i denne forbudssag. Her har kommissær Rehn ret: sekularisme og demokrati skal forsvares, eller tror jeg ligesom De, hr. Swoboda, at der er et principielt demokratisk problem under opsejling, som vil være en alvorlig belastning for tiltrædelsesforhandlingerne. Det er vigtigt at forstå, at mange af de problemer, vi taler om her, har eksisteret gennem længere tid. Der er altså kun nogle punkter, som vi bør fremhæve her. Sidste år hilste vi det velkommen, at den tyrkiske regering fik et klart og entydigt mandat til yderligere reformer. Vi krævede, at dette mandat skulle bruges til faktisk at fremme reformerne. Vi glæder os over vedtagelsen af lovgivningen om foreninger. Det er et positivt skridt, men som facit må vi sige - og det tror jeg, der er enighed om - at vi generelt er skuffede over, hvad der er opnået. Lad os tage forfatningsreformen. Den domineres i så høj grad af tørklædedebatten, at der ikke er sket nogen virkelige fremskridt med den grundlæggende fornyelse af Tyrkiets forfatning. Tørklædedebatten er også et spørgsmål om ytrings- og trosfrihed, men den må ikke blive brugt til at undertrykke sekulært indstillede kvinder kulturelt. Et andet vigtigt spørgsmål - netop for Den Liberale Gruppe - er spørgsmålet om ytringsfriheden. Den såkaldte reform af artikel 201 er i hvert fald ikke tilfredsstillende efter vores opfattelse. Jeg har selv talt med mange mennesker i Tyrkiet, og også der er det kun få, der mener, at dette forsøg på at reformere artikel 301 virkelig er alvorligt og velunderbygget, især da der er tale om en symbolsk paragraf. Der er mange andre paragrafer i straffeloven, som begrænser ytringsfriheden - jeg vil ikke remse dem alle op her - men her er stadig meget at gøre. Et andet punkt, som jeg kort vil nævne, er forholdet til Tyrkiet inden for EU og NATO. Her understreger vi, at vi forventer en konstruktiv holdning fra Tyrkiets side til ESFP-missioner. Vi forstår de vanskeligheder, der findes. Alligevel forventer vi en europæisk ånd fra tiltrædelseskandidaten, når det handler om europæisk personales sikkerhed i missioner som EUPOL eller EULEX."@da2
"Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ να αρχίσω εκφράζοντας τις θερμές ευχαριστίες μου στην κ. Oomen-Ruijten για την καλή συνεργασία που και αυτήν τη φορά υπήρξε τόσο εποικοδομητική όσο και το περασμένο φθινόπωρο. Χαρακτηριστικό αυτής της έκθεσης είναι η ουσιαστική συναίνεση. Οι κοινοβουλευτικές ομάδες συμφωνούν ότι η Τουρκία πρέπει να συνεχίσει να προβαίνει σε συνεχείς βελτιώσεις με δική της πρωτοβουλία, αλλά πρέπει να το πράξει με πολύ πιο ταχείς ρυθμούς από πριν. Συμφωνούμε, επίσης, ότι αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε και μάλιστα πρέπει να περιμένουμε από μία υποψήφια προς ένταξη χώρα. Πιστεύουμε, επίσης, ότι οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να επιδιωχθούν παρά τη μείζονα εγχώρια πολιτική κρίση. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα σημείο το οποίο μόλις έθιξε ο κ. Swoboda: η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συμμετέχει σε αυτήν τη διαδικασία απαγόρευσης. Ο Επίτροπος Rehn δικαιολογημένα αναφέρει ότι ο κοσμικός χαρακτήρας του κράτους και η δημοκρατία πρέπει να υποστηριχθούν· σε αντίθετη περίπτωση, όπως και ο κ. Swoboda, διαβλέπω ότι θα αντιμετωπίσουμε ένα θεμελιώδες δημοκρατικό πρόβλημα το οποίο θα επιβαρύνει σημαντικά τις διαπραγματεύσεις προσχώρησης. Αυτό που είναι σημαντικό να σημειωθεί είναι ότι πολλά από τα προβλήματα για τα οποία μιλάμε υπάρχουν εδώ και αρκετό καιρό, επομένως εδώ χρειάζεται να τονιστούν μόνο ορισμένα σημεία. Πέρυσι χαιρετίσαμε το γεγονός ότι η τουρκική κυβέρνηση έλαβε σαφή και κατηγορηματική εντολή για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις. Ζητήσαμε η εν λόγω εντολή να αξιοποιηθεί προκειμένου οι μεταρρυθμίσεις να προωθηθούν πραγματικά. Χαιρετίζουμε την υιοθέτηση του νόμου περί ιδρυμάτων. Πρόκειται για ένα θετικό βήμα, αλλά συνολικά, οφείλουμε να αναφέρουμε –και πιστεύω ότι υπάρχει ομοφωνία και σε αυτό το θέμα– ότι όλοι έχουμε απογοητευθεί από τα όσα έχουν επιτευχθεί. Ας δούμε τη συνταγματική μεταρρύθμιση: αυτή επισκιάζεται από τη συζήτηση για τη μαντίλα σε τέτοιο βαθμό που δεν έχει σημειωθεί πραγματική πρόοδος όσον αφορά τη θεμελιώδη ανανέωση του συντάγματος της Τουρκίας. Η συζήτηση για τη μαντίλα αποτελεί επίσης ζήτημα ελευθερίας της θρησκείας και ελευθερίας της γνώμης, αλλά δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την πολιτιστική καταπίεση των γυναικών που ενστερνίζονται στάσεις κοσμικού χαρακτήρα. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα, ιδιαίτερα για τη Ομάδα των Φιλελευθέρων, είναι η ελευθερία του λόγου. Η λεγόμενη μεταρρύθμιση του άρθρου 301 δεν είναι ικανοποιητική από τη δική μας οπτική γωνία. Έχω μιλήσει με πολλούς ανθρώπους στην ίδια την Τουρκία και, εκεί επίσης, πολύ λίγοι άνθρωποι πιστεύουν ότι η εν λόγω μεταρρύθμιση του άρθρου 301 είναι σοβαρή και εμπεριστατωμένη, ιδιαίτερα τώρα που αποτελεί συμβολική παράγραφο. Υπάρχουν πολλές άλλες παράγραφοι στον ποινικό κώδικα οι οποίες περιορίζουν την ελευθερία του λόγου. Δεν θέλω να τις απαριθμήσω όλες, αλλά υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν σε αυτόν τον τομέα. Ένα άλλο σημείο στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ επιγραμματικά αφορά τις σχέσεις με την Τουρκία εντός των πλαισίων της ΕΕ και του NATO. Θέλουμε να τονίσουμε ότι αναμένουμε από την Τουρκία να επιδείξει θετική στάση έναντι των αποστολών της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΕΠΑΑ). Κατανοούμε τις δυσκολίες που υπάρχουν. Παρόλα αυτά, αναμένουμε από μια υποψήφια προς ένταξη χώρα να επιδείξει ευρωπαϊκό πνεύμα όταν διακυβεύεται η ασφάλεια του προσωπικού των ευρωπαϊκών κοινοτήτων σε αποστολές όπως η EUPOL και EULEX."@el10
". Madam President, I too would like to start by expressing warm thanks to Mrs Oomen-Ruijten for the good cooperation, which was just as constructive this time as it was last autumn. Substantial consensus is a characteristic of this report. The parliamentary groups agree that Turkey must continue to make ongoing improvements of its own accord, but must do so far more rapidly than before. We also agree that this is something that we can, and indeed, must expect from an accession candidate. We also believe that the reforms must be pursued despite the major domestic political crisis. I would like to take up a point which Mr Swoboda has just made: the European Union is not party to this prohibition process. Commissioner Rehn is right to say that secularism and democracy must be defended; otherwise, like Mr Swoboda, I can see us facing a fundamental democratic problem which will place great strain on the accession negotiations. What is important to note is that many of the problems that we are talking about have existed for some time, so only a few points need to be emphasised here. Last year, we welcomed the fact that the Turkish Government had received a clear and unequivocal mandate for further reforms. We called for this mandate to be utilised in order to genuinely drive forward the reforms. We welcome the adoption of the Law on Foundations. That is a positive step, but on balance, we must say – and I think there is unanimity here as well – that we are all disappointed, overall, by what has been achieved. Let us take the constitutional reform: this is overshadowed by the headscarf debate to such an extent that no real progress has been made on the fundamental renewal of Turkey’s constitution. The headscarf debate is also an issue of freedom of religion and freedom of opinion, but it must not be used for the cultural oppression of women who espouse secular attitudes. Another important issue, especially for the Liberal Group, is freedom of speech. The so-called reform of Article 301 is unsatisfactory from our perspective. I have spoken to many people in Turkey itself and, there too, very few people believe that this reform of Article 301 is serious and well-founded, especially as it is now a symbolic paragraph. There are many other paragraphs in the Penal Code which restrict freedom of speech. I do not want to list them all, but there is still a great deal of work to do here. Another point which I would briefly like to mention concerns relations with Turkey within the EU and NATO frameworks. We wish to stress that we expect Turkey to show a positive attitude towards European Security and Defence Policy (ESDP) missions. We understand the difficulties that exist. Nonetheless, we expect an accession candidate to show a European spirit when the security of European personnel in missions such as EUPOL and EULEX is at stake."@en4
". Señora Presidenta, yo también deseo comenzar agradeciendo sinceramente a la señora Oomen-Ruijten su cooperación, tan constructiva en esta ocasión como lo fue el pasado otoño. Un consenso sustancial es una característica de este informe. Los grupos parlamentarios convienen en que Turquía debe seguir realizando mejoras continuas de motu propio, pero debe acelerar el ritmo de las mejoras. También estamos de acuerdo en que eso es algo que podemos, y de hecho, debemos esperar de un candidato a la adhesión. Creemos asimismo que las reformas deben procurarse a pesar de la importante crisis política interna. Me gustaría retomar una cuestión que el señor Swoboda acaba de plantear: la Unión Europea no considera favorablemente este proceso de prohibición. El Comisario Rehn tiene razón al señalar que hay que defender el laicismo y la democracia; de lo contrario, como el señor Swoboda, preveo que nos enfrentaremos a un problema democrático fundamental que generará grandes tensiones en las negociaciones de adhesión. Lo que es importante señalar es que muchos de los problemas de los que estamos hablando existen desde hace tiempo, por lo que es necesario subrayar algunas cuestiones concretas en esta ocasión. El año pasado, acogimos favorablemente el hecho de que el Gobierno turco hubiera recibido un mandato claro e inequívoco de emprender nuevas reformas. Instamos a que dicho mandato se utilizara para dar un verdadero impulso a las reformas. Ahora celebramos la aprobación de la Ley de bases. Se trata de un paso positivo, pero, teniendo en cuenta la situación en su conjunto, debo decir, y creo que existe unanimidad también a este respecto, que estamos todos decepcionados, en general, con lo que se ha conseguido. Consideremos la reforma constitucional: se ha visto eclipsada por el debate sobre el pañuelo en una medida tal, que no se ha logrado ningún avance efectivo en la renovación fundamental de la constitución turca. El debate sobre el pañuelo atañe también a la cuestión de la libertad religiosa y de opinión, pero no debe utilizarse para la opresión cultural de las mujeres que adoptan actitudes laicas. Otro asunto importante, especialmente para el Grupo Liberal, es el de la libertad de expresión. La denominada reforma del artículo 301 es poco satisfactoria desde nuestro punto de vista. He conversado con muchas personas en Turquía, y muy pocas creen que dicha reforma sea seria y fundamentada, sobre todo ahora que se trata de un artículo simbólico. Hay muchos otros artículos del Código Penal que limitan la libertad de expresión. No pretendo enumerárselos ahora, pero queda mucho trabajo por hacer en este ámbito. Otra cuestión que me gustaría mencionar brevemente es la de las relaciones con Turquía en el marco de la UE y de la OTAN. Queremos subrayar que esperamos que Turquía muestre una actitud positiva respecto a las misiones de la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD). Comprendemos las dificultades existentes. No obstante, esperamos de un candidato a la adhesión que ponga de manifiesto un espíritu europeo cuando está en juego la seguridad de personal europeo en misiones como EUPOL y EULEX."@es21
". Proua juhataja, ka mina tahaksin alustada sooja tänuavaldusega Ria Oomen-Ruijtenile hea koostöö eest, mis oli ka sel korral sama konstruktiivne kui möödunud sügisel. Seda raportit iseloomustab tugev konsensus. Parlamendifraktsioonid nõustuvad, et Türgi peab jätkama lubatud parendusi, kuid peab seda tegema varasemast kiiremini. Samuti nõustume, et ühinemiskandidaadilt võime ja peamegi seda ootama. Ühtlasi usume, et reforme tuleb jätkata, vaatamata suurele sisepoliitilisele kriisile. Tahaksin jätkata äsja Hannes Swoboda mainitud mõtet: Euroopa Liit ei ole selles keelustamisprotsessis osaline. Volinik Rehn ütles õigesti, et ilmalikkust ja demokraatiat tuleb kaitsta. Vastasel korral leian sarnaselt Hannes Swobodaga, et meie ette võib tõusta põhimõtteline demokraatia probleem, mis paneb ühinemisläbirääkimised suure pinge alla. Oluline on märkida, et paljud kõnealused probleemid on eksisteerinud juba mõnda aega, nii et siinkohal on vajadust rõhutada vaid üksikuid punkte. Möödunud aastal tervitasime asjaolu, et Türgi valitsus sai selge ja ühemõttelise mandaadi reformide jätkamiseks. Me kutsusime üles seda mandaati kasutama, et reformidega reaalselt edasi minna. Me tervitame sihtasutuste seaduse vastuvõtmist. See on positiivne samm, kuid üldpildis peame ütlema – ja arvan, et ka siin valitseb üksmeel –, et oleme kõik pettunud selles, kui vähe on saavutatud. Võtame näiteks põhiseadusliku reformi: pearätte käsitlev arutelu varjutab seda sellisel määral, et Türgi põhiseaduse aluste uuendamisel pole tehtud mingeid reaalseid edusamme. Pearätte käsitlev arutelu hõlmab ka usu- ja arvamusvabadust, kuid seda ei tohi kasutada ilmalikku suhtumist pooldavate naiste kultuuriliseks rõhumiseks. Veel üks oluline küsimus, eriti liberaalide fraktsiooni jaoks, on sõnavabadus. Karistusseadustiku artikli 301 nn reform on meie seisukohast mitterahuldav. Ma olen rääkinud paljude inimestega Türgis ja ka seal usuvad vaid väga vähesed, et artikli 301 reform on tõsine ja hästi põhjendatud, eriti kuna sellest on saanud sümboolne lõige. Karistusseadustikus on palju teisi sõnavabadust kitsendavaid lõike. Ma ei taha neid kõiki loetleda, kuid siin on veel palju tööd ära teha. Teine teema, mida tahan põgusalt mainida, käsitleb Türgi suhteid ELi ja NATO raamistikes. Tahame rõhutada, et me eeldame Türgilt positiivset suhtumist Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika missioonidesse. Me mõistame olemasolevaid raskusi. Sellegipoolest eeldame, et kandidaatriik ilmutaks euroopalikku vaimu, kui kaalul on Euroopa personali julgeolek sellistel missioonidel nagu EUPOL ja EULEX."@et5
". Arvoisa puhemies, minäkin haluan aluksi esittää lämpimät kiitokset Ria Oomen-Ruijtenille hyvästä yhteistyöstä, joka oli tällä kertaa aivan yhtä rakentavaa kuin viime syksynä. Merkittävä konsensus on leimallista tälle mietinnölle. Parlamentin poliittiset ryhmät ovat samaa mieltä siitä, että Turkin on tehtävä omalta osaltaan jatkuvia parannuksia, mutta sen on toimittava nopeammin kuin aiemmin. Olemme myös samaa mieltä siitä, että voimme odottaa ja meidän on odotettavakin tätä ehdokasvaltiolta. Katsomme myös, että uudistuksia on jatkettava merkittävästä kansallisesta poliittisesta kriisistä huolimatta. Tässä haluan tarttua seikkaan, jonka Hannes Swoboda juuri mainitsi: Euroopan unionilla ei ole osaa tässä kieltomenettelyssä. Komission jäsen Rehn on oikeassa todetessaan, että sekularismia ja demokratiaa on puolustettava. Muuten katson Hannes Swobodan tavoin meidän kohtaavan perustavaa laatua olevan demokraattisen ongelman, joka aiheuttaa merkittävän rasitteen liittymisneuvotteluille. On tärkeää panna merkille, että monet ongelmista, joista nyt keskustelemme, ovat olleet olemassa jo jonkin aikaa, joten on korostettava vain joitakin seikkoja. Viime vuonna ilmaisimme tyytyväisyytemme siihen, että Turkin hallitus oli saanut selkeät ja yksiselitteiset toimivaltuudet lisäuudistuksille. Kehotimme sitä käyttämään toimivaltuuksia uudistusten tosiasialliseksi edistämiseksi. Olemme tyytyväisiä uskonnollisia yhdyskuntia koskevan lain hyväksymiseen. Se on myönteinen askel, mutta tasapainon vuoksi on todettava – ja uskon tästäkin oltavan yksimielisiä – että olemme kaikki pettyneitä yleisiin saavutuksiin. Esimerkiksi käy perustuslakiuudistus: sitä varjostaa siinä määrin huivikeskustelu, että todellista edistystä Turkin perustuslain olennaisissa uudistuksissa ei ole ollut. Huivikeskustelu on myös uskonnonvapauteen ja mielipiteenvapauteen liittyvä asia, mutta sitä ei saa käyttää maallisen asenteen omaavien naisten kulttuuriseen sortoon. Toinen erityisesti liberaalien ryhmälle merkittävä asia on sananvapaus. Meidän näkökulmastamme rikoslain 301 artiklan niin kutsuttu uudistus ei ole tyydyttävä. Olen puhunut monien turkkilaisten kanssa, ja sielläkin vain harvat katsovat 301 artiklan uudistuksen olevan vakavasti otettava ja perusteltu, varsinkaan kun se nyt on symbolinen kohta. Rikoslaissa on monta muuta sananvapautta rajoittavaa kohtaa. En halua luetella niitä kaikkia, mutta tässä on vielä paljon tehtävää. Toinen asia, jonka haluan lyhyesti tuoda esiin, koskee suhteita Turkkiin EU:n ja Naton yhteydessä. Haluamme korostaa odottavamme Turkilta myönteistä asennetta Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (ETPP) operaatioihin. Ymmärrämme, että ongelmia on. Odotamme kuitenkin ehdokasvaltion osoittavan eurooppalaista henkeä tilanteessa, jossa on kyse EUPOLin ja EULEXin kaltaisten operaatioiden eurooppalaisen henkilöstön turvallisuudesta."@fi7
"Madame la Présidente, j’aimerais moi aussi commencer par exprimer mes remerciements chaleureux à Mme Oomen-Ruijten pour la qualité de sa coopération, aussi constructive cette année qu’elle le fut l’automne dernier. Ce rapport se caractérise par un degré élevé de consensus. Les groupes parlementaires sont d’accord pour dire que la Turquie doit continuer à s’améliorer d’elle-même, mais qu’elle doit le faire beaucoup plus rapidement que par le passé. Nous sommes également d’accord pour dire qu’il s’agit là de quelque chose que nous pouvons, que nous devons attendre d’un candidat à l’adhésion. Nous pensons également que les réformes doivent être poursuivies malgré la grave crise politique interne actuelle. J’aimerais reprendre un point que M. Swoboda vient de mentionner: l’Union européenne ne joue aucun rôle dans cette procédure d’interdiction. Le commissaire Rehn a raison de dire qu’il faut défendre la démocratie et la laïcité. Autrement, comme M. Swoboda, je pense que nous serons confrontés à un grave problème de démocratie qui mettra à mal les négociations d’adhésion. Il est important de remarquer qu’une bonne partie des problèmes dont nous parlons aujourd’hui existent depuis longtemps, nous pouvons donc nous contenter de souligner quelques points particuliers. L’année dernière, nous nous félicitions du fait que le gouvernement turc avait reçu un mandat clair et sans équivoque pour lancer de nouvelles réformes. Nous avons demandé que le mandat serve à faire réellement progresser les réformes. Nous saluons l’adoption de la loi sur les fondations. Il s’agit d’une mesure positive, mais au total, nous devons dire - et je crois qu’il y a unanimité à ce sujet - que nous sommes tous globalement déçus par les progrès accomplis. Prenons par exemple la réforme constitutionnelle: celle-ci est dominée par le débat sur le port du foulard à un point tel qu’aucun progrès réel n’a été accompli sur le renouvellement fondamental de la Constitution turque. Le débat sur le foulard est également une question de liberté de culte et de liberté d’opinion, mais il ne doit pas servir à opprimer culturellement les femmes qui adoptent une attitude laïque. Une autre question importante, en particulier pour le groupe libéral, est celle de la liberté d’expression. Selon nous, la prétendue réforme de l’article 301 est insuffisante. J’en ai discuté avec de nombreuses personnes en Turquie même, et là aussi, rares sont ceux qui pensent que cette réforme de l’article 301 est sérieuse et fondée, d’autant plus que ce paragraphe est désormais symbolique. De nombreux autres articles du code pénal limitent la liberté d’expression. Je ne souhaite pas les énumérer tous, mais il reste beaucoup de travail à accomplir dans ce domaine. Un autre point que je souhaite mentionner brièvement concerne les relations avec la Turquie dans le cadre de l’Union européenne et de l’OTAN. Nous tenons à souligner le fait que nous attendons une attitude positive de la Turquie envers les missions liées à la politique européenne de sécurité et de défense (PESD). Nous comprenons les difficultés existantes. Néanmoins, nous attendons d’un candidat à l’adhésion qu’il fasse preuve d’un esprit européen quand la sécurité du personnel européen est en jeu dans des missions telles qu’EUPOL et EULEX."@fr8
"Elnök asszony, szeretném kezdésként meleg köszönetemet kifejezni Oomen-Ruijten asszonynak a jó együttműködésért, amely az elmúlt őszihez hasonlóan sikeresnek bizonyult. E jelentés sajátossága a lényegi konszenzus. A parlamenti képviselőcsoportok egyetértenek abban, hogy Törökországnak folytatnia kell eredményeinek javítását, és mindezt sokkalta gyorsabban kell tennie, mint korábban. Ugyancsak megmutatkozik az egyetértés abban, hogy ez valami olyan, amelyet elvárhatunk, sőt, el kell várnunk egy tagjelölttől. Azt is hisszük, hogy a jelentős hazai politikai válságok ellenére a reformokat folytatni kell. Szeretnék egy, a Swoboda úr által előbb említett ponttal foglalkozni: az Európai Uniónak semmilyen szerepe sincs e betiltási folyamatban. Rehn biztosnak igaza van, amikor azt állítja, hogy a világi államot és a demokráciát védeni kell. Másrészt, mint Swoboda úr is, egy alapvetően a demokráciához kapcsolódó probléma jelentkezését látom ebben, amely igen komoly akadályokat gördít a csatlakozási tárgyalások elé. Fontos látnunk, hogy az említett problémák közül sok nem új keletű, így csak néhány elemet érdemes kihangsúlyozni. Múlt évben üdvözöltük azt, hogy a török kormány egyértelmű és világos felhatalmazást kapott a reformok folytatására. Azt kértük, hogy e megbízást használják fel a reformok tényleges felgyorsítása érdekében. Üdvözöljük az Alapítványokról szóló törvényt. Ez pozitív lépés, de —kiegyensúlyozásként — azt is el kell mondanunk, hogy –— és úgy gondolom, ebben is teljes az egyetértés köztünk —, hogy mindannyian elégedetlenek vagyunk az eddigi eredményekkel. Vegyük az alkotmányos reformot: ezt oly mértékben beárnyékolta a fejkendővita, hogy végül nem történt érdemi előrelépés a török alkotmány alapvető korszerűsítésében. A fejkendővita a vallásszabadság és a véleményszabadság kérdéséhez is kapcsolódik, de ezzel együtt nem használhatók fel a világi magatartást tanúsító nők kulturális elnyomására. Egy másik, és különösen a liberális képviselőcsoport számára fontos kérdés: a szólásszabadság. A mi megfontolásunk szerint a 301. cikknek úgymond reformja, nem kielégítő. Sokakkal beszéltem Törökországban, és ott is igen kevesen hiszik, hogy a 301. cikk reformját komolyan lehet venni, hogy az megalapozott. Mindenekelőtt azért, mert annak jelentősége szimbolikus, hiszen a büntetőtörvénykönyvben számos más rendelkezés korlátozza még a szólásszabadságot. Nem kívánom felsorolni ezeket, de még nagyon sok a teendőnk e téren. Egy másik, általam röviden említendő pont Törökország EU-n és NATO-n belüli kapcsolatait érinti. Szeretnénk kihangsúlyozni, elvárjuk Törökországtól, hogy kedvező magatartást tanúsítson az Európai Biztonsági és Védelmi Politika (ESDP) keretében végrehajtott küldetéseinknél. Tudatában vagyunk a jelentkező nehézségeknek. Ezzel együtt, elvárjuk egy tagjelölttől, hogy az európai szellemiséget igazolja akkor, amikor az európai állomány biztonsága forog kockán olyan küldetéseknél, mint az EUPOL és az EULEX."@hu11
". Signora Presidente, anch’io desidero iniziare ringraziando sentitamente l’onorevole Oomen-Ruijten per la buona cooperazione, che è stata costruttiva in quest’occasione proprio come lo è stata lo scorso autunno. Una convergenza sostanziale costituisce una caratteristica della presente relazione. I gruppi parlamentari concordano in merito al fatto che la Turchia debba continuare a compiere continui miglioramenti di sua spontanea volontà, ma che debba farlo molto più rapidamente che in passato. Concordiamo inoltre sul fatto che si tratta di qualcosa che possiamo e senza dubbio dobbiamo aspettarci da un paese candidato all’adesione. Riteniamo inoltre che le riforme debbano essere perseguite nonostante l’importante crisi politica interna. Desidero sollevare un punto cui ha appena accennato l’onorevole Swoboda: L’Unione europea non è una parte attiva di tale processo di divieto. Il Commissario Rehn ha ragione quando afferma che la laicizzazione e la democrazia vanno difese; altrimenti, come asserito dall’onorevole Swoboda, dovremo far fronte a un problema democratico fondamentale che porterà grandi tensioni sui negoziati di adesione. Ciò che è importante notare è che molti dei problemi di cui stiamo parlando esistono da tempo, pertanto vanno messi in rilievo solo pochi punti. Lo scorso anno abbiamo accolto con favore il fatto che il governo turco avesse ricevuto un mandato chiaro e inequivocabile per ulteriori riforme. Abbiamo richiesto che tale mandato venisse utilizzato al fine di portare effettivamente avanti le riforme. Accogliamo con favore l’adozione della legge sulle fondazioni. Si tratta di un passo positivo, ma tutto sommato dobbiamo dire – e ritengo che anche in questo caso vi sia l’unanimità – che in generale siamo tutti delusi da quanto è stato ottenuto. Prendiamo la riforma costituzionale: è adombrata dalla discussione sul velo a tal punto che nessun progresso effettivo è stato compiuto sul fondamentale rinnovo della costituzione turca. La discussione sul velo è altresì una questione di libertà di religione e di libertà di opinione, ma non deve essere utilizzata per l’oppressione culturale delle donne che abbracciano atteggiamenti laici. Un’altra questione importante, in particolare per il Gruppo liberale, è la libertà di parola. Dal nostro punto di vista, la cosiddetta riforma dell’articolo 301 non è soddisfacente. Ho parlato con molte persone nella stessa Turchia e, anche lì, sono molto pochi coloro che ritengono che questa riforma dell’articolo 301 sia seria e ben fondata, in particolare dato che ora costituisce un paragrafo simbolico. Vi sono molti altri paragrafi del codice penale che limitano la libertà di parola. Non desidero elencarli tutti, ma c’è ancora molto lavoro da fare in proposito. Un altro punto che desidero menzionare brevemente riguarda le relazioni con la Turchia nel quadro dell’UE e della NATO. Desideriamo sottolineare che ci aspettiamo che la Turchia mostri un atteggiamento positivo nei confronti delle missioni della Politica europea di sicurezza e di difesa (PESD). Comprendiamo le difficoltà esistenti, ciononostante ci aspettiamo che il paese candidato all’adesione mostri uno spirito europeo quando è in gioco la sicurezza delle truppe militari europee impegnate in missioni quali EUPOL e EULEX."@it12
". Ponia Pirmininke, ir aš visų pirma noriu išreikšti kuo nuoširdžiausią padėką poniai Oomen-Ruijten už efektyvų bendradarbiavimą, kuris buvo toks pat konstruktyvus, kaip ir pernai rudenį. Šiam pranešimui būdingas tvirtas sutarimas. Parlamento frakcijos sutinka, kad Turkija turi toliau tobulėti, tačiau pažanga turi būti spartesnė nei anksčiau. Mes taip pat sutinkame, kad to galime ir netgi turime reikalauti iš įstoti kandidatuojančios valstybės. Taip pat tikime, kad reformos turi būti įvykdytos, neatsižvelgiant į didžiulę vidaus politikos krizę. Noriu pritarti minčiai, kurią ką tik išsakė ponas Swoboda. Europos Sąjunga nedalyvauja šiame draudimo procese. Komisaras Rehn yra teisus, sakydamas, kad būtina apsaugoti pasaulietiškumą ir demokratiją; kitu atveju aš, kaip ir ponas Swoboda, numatau su demokratija susijusią problemą, su kuria teks susidurti, ir dėl kurios derybos dėl narystės bus labai įtemptos. Svarbu nepamiršti, kad dauguma šiuo metu aptariamų problemų egzistavo jau anksčiau, todėl dabar verta akcentuoti tik kai kuriuos aspektus. Pernai mes džiaugėmės tuo, kad Turkijos vyriausybei buvo suteikti aiškūs ir nedviprasmiai įgaliojimai skatinti reformas. Mes siūlėme šiuos įgaliojimus įtvirtinti, kad būtų galima iš tikrųjų vykdyti reformas. Mus džiugina tai, kad priimtas fondų įstatymas. Tai daug žadantis žingsnis, tačiau taip pat reikia pasakyti (ir man atrodo dėl to čia taip pat sutinkama), kad apskritai pasiekti rezultatai džiugesio nekelia. Galima kalbėti apie konstitucinę reformą. Ją visiškai nustelbė diskusijos dėl skarelių, todėl negalima kalbėti apie jokią realią pažangą, susijusią su esminiai Turkijos konstitucijos atnaujinimais. Diskusijos dėl skarelių taip pat susijusios su religijos laisvės ir nuomonės laisvės klausimais, bet jomis negalima skatinti kultūrinę moterų, kurioms būdingos pasaulietinės pažiūros, priespaudą. Kitas svarbus aspektas, kurį ypač akcentuoja liberalų frakcija, yra žodžio laisvė. Mūsų nuomone su 301 straipsniu susijusi reforma nėra efektyvi. Teko kalbėti su dauguma žmonių Turkijoje, daugumai iš kurių taip pat neatrodo, kad ši 301 straipsnio reforma yra pagrįsta, ypač žinant, kad šiuo metu tai tėra simbolinė pastraipa. Baudžiamajame kodekse yra nemažai kitų pastraipų, kuriomis apribojama žodžio laisvė. Neketinu visų jų vardyti, tačiau noriu pasakyti, kad nuveikti reikia dar daug. Kitas aspektas, kurį noriu paminėti, susijęs su Turkijos santykiais ES ir NATO sandarose. Norime akcentuoti, kad tikimės, jog Turkija pademonstruos teigiamą požiūrį į Europos saugumo ir gynybos politikos (ESDP) misijas. Suprantame, kad iškils problemų. Vis dėlto tikimės, kad kandidatuojanti įstoti valstybė pademonstruos europietišką dvasią, kai bus kalbama tokiais klausimais kaip Europos personalo apsauga tokiose misijose kaip EUPOL ir EULEX."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, arī es gribētu sākt, izsakot siltu pateicību kundzei par labu sadarbību, kura šoreiz bija tieši tikpat konstruktīva kā pagājušā gada rudenī. Šī ziņojuma raksturīga iezīme ir būtiska vienprātība. Parlamentārās grupas piekrīt, ka Turcijai tāpat kā līdz šim ir jāturpina nepārtraukti uzlabojumi, taču tai tas ir jādara daudz straujāk nekā līdz šim. Mēs arī piekrītam, ka tas ir kaut kas tāds, ko mēs varam un, patiesi, kas mums ir jāsagaida no pievienošanās kandidātes. Mēs arī uzskatām, ka šīs reformas ir jāveic, neraugoties uz nopietnajām pašmāju politiskajām krīzēm. Es gribētu turpināt ar to jautājumu, ko tikko pieminēja kungs: Eiropas Savienība nav šī aizliegšanas procesa dalībniece. Komisāram kungam ir taisnība, sakot, ka laicīgums un demokrātija ir jāaizsargā; pretējā gadījumā līdzīgi kungam es varu saskatīt mūs saskaramies ar būtisku demokrātijas problēmu, kas būs liels traips pievienošanās sarunās. Svarīgi ir atzīmēt ka daudzas problēmas, par ko mēs runājam, jau kādu laiku ir pastāvējušas, tādēļ šajā sakarībā ir jāuzsver tikai daži jautājumi. Pagājušajā gadā mēs atzinīgi vērtējām faktu, ka Turcijas valdība saņēma skaidru un nepārprotamu mandātu turpmākajām reformām. Mēs prasījām izmantot šo mandātu, lai patiesi turpinātu reformas. Mēs atzinīgi vērtējam fondu likuma pieņemšanu. Tas ir pozitīvs solis, bet līdzsvaram mums ir jāsaka – un es domāju, ka arī šajā jautājumā pastāv vienprātība – ka mēs visi galu galā esam vīlušies par to, kas ir sasniegts. Ņemsim konstitucionālo reformu: tā ir tik aizēnota ar debatēm par galvas lakatiem, ka nav panākts nekāds progress attiecībā uz Turcijas konstitūcijas atjaunošanu. Galvas lakati ir jautājums arī par reliģisko un uzskatu brīvību, bet to nedrīkst izmantot tādu sieviešu apspiešanai kultūras jomā, kuras atbalsta laicīgu nostāju. Cits svarīgs jautājums, it īpaši liberāļu frakcijai, ir vārda brīvība. Tā sauktā 301. panta reforma, pēc mūsu domām, nav apmierinoša. Es esmu runājis ar daudziem cilvēkiem pašā Turcijā, un arī tur tikai daži cilvēki tic, ka šī 301. panta reforma ir nopietna un pamatota, it īpaši tagad, kad tas ir simbolisks pants. Kriminālkodeksā ir daudzi citi panti, kas ierobežo vārda brīvību. Es negribu tos visus uzskaitīt, bet šeit vēl ir ļoti daudz darāmā. Cits punkts, kuru es vēlētos īsumā pieminēt, ir saistīts ar Turcijas attiecībām saistībā ar ES un NATO. Mēs vēlamies uzsvērt, ka mēs sagaidām, lai Turcija rādītu pozitīvu attieksmi pret Eiropas drošības un aizsardzības politikas (ESDP) misijām. Mēs izprotam pastāvošās grūtības. Neraugoties uz to, mēs sagaidām no pievienošanās kandidātvalsts, lai tā parādītu Eiropas cīņassparu, kad Eiropas personālsastāvs piedalās tādās misijās kā EUPOL un EULEX."@lv13
"Frau Präsidentin! Auch von mir zunächst herzlichen Dank an Ria Oomen-Ruijten für die gute Zusammenarbeit. Das war genau so konstruktiv wie im letzten Herbst. Auch der Text ist hier von viel Konsens charakterisiert. Wir sind uns zwischen den Fraktionen hier einig, dass sich die Türkei weiterhin eigenständig, kontinuierlich, aber auch erheblich schneller in ihrem Auftreten verbessern muss. Wir sind uns auch darüber einig, dass man das von einem Beitrittskandidaten durchaus verlangen kann, ja verlangen muss. Auch sind wir der Meinung, dass die Reformen trotz der schweren innenpolitischen Krise weitergehen müssen. Ich will auf etwas eingehen, was Kollege Swoboda gerade gesagt hat: Die Europäische Union ist nicht Partei in diesem Verbotsverfahren. Die Worte von Kommissar Rehn sind hier richtig: Säkularismus und Demokratie müssen verteidigt werden, ansonsten sehe ich genau wie Sie, Herr Swoboda, dass hier ein grundlegendes demokratisches Problem auf uns zukommt, das die Beitrittsverhandlungen schwer belasten wird. Wichtig ist, dass viele der Probleme, mit denen wir uns hier beschäftigen, schon länger bestehen. Es gibt also nur einige Punkte, die wir hier hervorheben sollten. Wir haben es ja im letzten Jahr begrüßt, dass die türkische Regierung ein klares und eindeutiges Mandat für weitere Reformen bekommen hat. Wir haben gefordert, dass dieses Mandat genutzt wird, um die Reformen auch tatsächlich voranzutreiben. Wir begrüßen die Verabschiedung des Stiftungsgesetzes. Das ist ein positiver Schritt, aber unter dem Strich müssen wir sagen – und ich glaube, da besteht auch Einigkeit –, dass wir doch allgemein enttäuscht sind über das, was ereicht worden ist. Nehmen wir die Verfassungsreform: Sie wird durch die Kopftuchdebatte so überlagert, dass es keine echten Fortschritte bei der grundlegenden Erneuerung der Verfassung der Türkei gegeben hat. Die Kopftuchdebatte ist auch eine Frage von Meinungs- und Religionsfreiheit, sie darf aber nicht dazu benutzt werden, säkular eingestellte Frauen kulturell zu unterdrücken. Ein weiteres wichtiges Thema – gerade für die Liberale Fraktion – ist das Thema der Redefreiheit. Die so genannte Reform von Artikel 301 ist aus unserer Sicht jedenfalls nicht zufriedenstellend. Ich habe mit vielen Menschen in der Türkei selbst gesprochen, auch dort sehen wenige, dass dieser Versuch der Reform von Artikel 301 wirklich ernsthaft und fundiert ist, zumal es sich ja inzwischen um einen Symbolparagrafen handelt. Es gibt zahlreiche weitere Paragrafen im Strafgesetzbuch, die die Redefreiheit einschränken – ich will sie hier nicht im Einzelnen aufzählen –, hier ist noch viel zu tun. Ein weiterer Punkt, den ich kurz erwähnen will, ist das Verhältnis zur Türkei im Rahmen der EU und der NATO. Wir betonen hier, dass wir von der Türkei eine konstruktive Haltung zu ESVP-Missionen erwarten. Wir verstehen die Schwierigkeiten, die es gibt. Dennoch erwarten wir von einem Beitrittskandidaten einen europäischen Geist, wenn es um die Sicherheit europäischen Personals in Missionen wie EUPOL oder EULEX geht."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ook ik wil mevrouw Oomen-Ruijten eerst hartelijk danken voor de goede samenwerking, die deze keer net zo constructief was als vorig jaar herfst. Een kenmerk van dit verslag is de aanzienlijke consensus. De parlementaire fracties zijn het erover eens dat Turkije uit eigen beweging doorlopend verbeteringen moet aanbrengen, maar dat dit in een veel sneller tempo moet gebeuren dan voorheen. We zijn het er ook over eens dat dit iets is wat we kunnen en zelfs moeten verwachten van een toetredingskandidaat. We geloven eveneens dat de hervormingen moeten worden doorgevoerd ondanks de grote binnenlandse politieke crisis. Ik wil graag ingaan op een punt dat de heer Swoboda zojuist heeft aangekaart: de Europese Unie is geen partij in dit verbodsproces. Commissaris Rehn zegt terecht dat secularisme en de democratie verdedigd moeten worden. Anders voorzie ik, net als de heer Swoboda, dat we te maken krijgen met een fundamenteel democratisch probleem waardoor de toetredingsonderhandelingen onder grote spanning zullen komen te staan. Het is belangrijk aan te tekenen dat veel van de aangekaarte problemen al enige tijd aan de orde zijn, dus slechts een paar punten hoeven hier benadrukt te worden. Vorig jaar verwelkomden we het feit dat de Turkse regering een duidelijk en ondubbelzinnig mandaat voor verdere hervormingen had ontvangen. We riepen ertoe op gebruik te maken van dit mandaat om daadwerkelijk vooruitgang met de hervormingen te boeken. We verwelkomen de aanname van de wet op de stichtingen. Dit is een positieve stap, maar over het geheel genomen moeten we zeggen, en ik geloof dat er ook op dit gebied unanimiteit is, dat we allemaal teleurgesteld zijn over wat er is bereikt. Neem de constitutionele hervorming. Deze wordt dermate overschaduwd door het hoofddoekjesdebat dat er geen werkelijke vooruitgang is geboekt als het gaat om de fundamentele vernieuwing van de Turkse grondwet. Het hoofddoekjesdebat heeft ook betrekking op de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting, maar dit debat mag niet worden gebruikt voor de culturele onderdrukking van vrouwen met een seculiere overtuiging. Een andere belangrijke kwestie, met name voor de liberale fractie, is de vrijheid van meningsuiting. Vanuit ons perspectief is de zogenaamde hervorming van artikel 301 onbevredigend. Ik heb met veel mensen in Turkije zelf gesproken en ook daar denken weinig mensen dat deze hervorming van artikel 301 serieus en goed gefundeerd is, vooral omdat dit artikel nu een symbolisch artikel is. Er zijn veel andere artikelen in het wetboek van strafrecht, die de vrijheid van meningsuiting beperken. Ik wil ze niet allemaal opnoemen, maar er is op dit gebied nog veel werk te doen. Een ander punt waar ik het kort over wil hebben gaat over de betrekkingen met Turkije in de context van de EU en de NAVO. We willen benadrukken dat we verwachten dat Turkije zich positief opstelt ten opzichte van missies in het kader van het Europees veiligheids- en defensiebeleid (EVDB). We begrijpen de moeilijkheden die er zijn. Toch verwachten we van een toetredingskandidaat dat er een Europese geest wordt tentoongespreid wanneer de veiligheid van Europees personeel op het spel staat, zoals bij de politiemissie en de rechtsstaatmissie van de Europese Unie."@nl3
"Pani przewodnicząca! Ja również chciałbym zacząć od wyrażenia gorących podziękowań dla pani poseł Oomen-Ruijten za dobrą współpracę, która tym razem była równie konstruktywna, jak zeszłej jesieni. Zasadniczy konsensus stanowi cechę charakterystyczną tego sprawozdania. Grupy parlamentarne są zgodne co do tego, że Turcja musi kontynuować bieżące ulepszenia we własnym zakresie, lecz musi to robić znacznie szybciej, niż przedtem. My również zgadzamy się, że to jest coś, czego możemy i, oczywiście, musimy oczekiwać od kandydata na członka. Uważamy również, że reformy należy forsować pomimo poważnego wewnętrznego kryzysu politycznego. Chciałbym podjąć wątek, który przed chwilą zaczął pan poseł Swoboda: Unia Europejska nie jest stroną w tym procesie wprowadzania zakazu. Komisarz Rehn słusznie powiedział, że świeckości i demokracji należy bronić; w innym bowiem razie, podobnie jak poseł Swoboda, uznam, że mamy do czynienia z zasadniczej wagi problemem dotyczącym demokracji, który spowoduje ogromne napięcia w negocjacjach akcesyjnych. Ważne jest, aby zwrócić uwagę, że wiele trudności, o których mówimy, istnieje już od jakiegoś czasu, toteż podkreślenia wymaga tutaj tylko kilka spraw. W zeszłym roku z zadowoleniem przyjęliśmy fakt, że turecki rząd otrzymał wyraźny i jednomyślny mandat dla prowadzenia dalszych reform. Wzywaliśmy, aby mandat ten został wykorzystany dla prawdziwego przyspieszenia reform. Z zadowoleniem przyjmujemy wiadomość o przyjęciu ustawy o fundacjach. To pozytywny krok, lecz dla równowagi musimy powiedzieć, że - i myślę, że w tej kwestii panuje jednogłośność - wszyscy jesteśmy ogólnie zawiedzeni dotychczasowymi osiągnięciami. Weźmy reformę konstytucyjną: debata w sprawie noszenia chust przyćmiewa ją do tego stopnia, że nie poczyniono dotychczas żadnych rzeczywistych postępów w zakresie zasadniczej odnowy tureckiej konstytucji. Debata w sprawie noszenia chust to także kwestia wolności wyznania i wolności przekonań, lecz nie wolno jej wykorzystywać do ucisku na tle kulturowym tych kobiet, które reprezentują postawy świeckie. Kolejną ważną sprawą, zwłaszcza dla Grupy Liberalnej, jest wolność słowa. Tak zwana reforma art. 301 jest z naszej perspektywy niezadowalająca. Rozmawiałem z bardzo wieloma ludźmi w samej Turcji i także tam bardzo niewiele osób wierzy, że reforma art. 301 jest znacząca i ma dobre podstawy, zwłaszcza, że teraz jest symbolicznym zapisem. W kodeksie karnym istnieje wiele innych paragrafów ograniczających wolność słowa. Nie chcę tu wymieniać ich wszystkich, ale w tym względzie pozostaje jeszcze bardzo wiele pracy. Kolejna sprawa, o której krótko wspomnę, dotyczy stosunków z Turcją w ramach UE i NATO. Pragniemy podkreślić, iż oczekujemy, że Turcja zaprezentuje pozytywne stanowisko w stosunku do misji w ramach Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (EPBiO). Rozumiemy istniejące trudności. Niemniej jednak oczekujemy, że kandydat na członka okaże europejskiego ducha wtedy, gdy chodzi o bezpieczeństwo europejskiego personelu, uczestniczącego w takich misjach, jak EUPOL i EULEX."@pl16
". Senhora Presidente, também eu quero começar por apresentar os meus sinceros agradecimentos à senhora deputada Oomen-Ruijten pela boa cooperação, que foi tão construtiva desta vez como o foi no passado Outono. Um grau substancial de consenso é uma das características deste relatório. Os grupos parlamentares concordam em que a Turquia tem de continuar a fazer melhorias constantes por sua própria iniciativa, mas que deve fazê-lo muito mais rapidamente do que até aqui. Concordamos igualmente em que isso é algo que podemos e, na verdade, devemos esperar de um candidato à adesão. Consideramos também que as reformas devem ser prosseguidos, apesar da grave crise política interna. Gostaria de retomar uma observação que o senhor deputado Swoboda acaba de fazer: a União Europeia não aprova este processo de proibição. O Senhor Comissário Rehn tem razão quando afirma que a laicidade e a democracia têm de ser defendidos; caso contrário, tal como o senhor deputado Swoboda, vejo-nos perante um problema democrático fundamental que colocará uma grande pressão nas negociações de adesão. É importante ter em conta que muitos dos problemas de que estamos a falar já existem há algum tempo, de modo que apenas alguns pontos precisam de ser aqui destacados. No ano passado, congratulámo-nos com o facto de o Governo turco ter recebido um mandato claro e inequívoco para a prossecução das reformas. Solicitámos que este mandato fosse utilizado para realmente fazer avançar as reformas. Congratulamo-nos com a aprovação da Lei das Fundações. É um passo positivo, mas, no cômputo geral, temos de dizer – e creio que também existe unanimidade a este respeito – que estamos todos decepcionados, de um modo geral, com o que foi conseguido. Tomemos a reforma constitucional: esta reforma é de tal modo ensombrada pelo debate em torno do véu, que não se registaram quaisquer verdadeiros progressos no que respeita à renovação de fundo da Constituição da Turquia. O debate sobre o véu é também uma questão de liberdade de religião e de liberdade de opinião, mas não deve servir para a opressão cultural das mulheres que adoptam comportamentos laicos. Outra questão importante, especialmente para o Grupo Liberal, é a liberdade de expressão. Do nosso ponto de vista, a denominada reforma do artigo 301.º é insatisfatória. Falei com muitas pessoas na própria Turquia e, também ali, muito poucas acreditam que esta reforma do artigo 301.º seja séria e bem fundada, especialmente por se tratar agora de um parágrafo simbólico. No Código Penal, existem muitos outros parágrafos que restringem a liberdade de expressão. Não pretendo enumerá-los todos, mas a verdade é que ainda há muito trabalho a fazer aqui. Outro ponto que gostaria de mencionar brevemente diz respeito às relações com a Turquia no quadro da UE e da NATO. Queremos salientar que esperamos que a Turquia revele uma atitude positiva em relação às missões da Política Europeia de Segurança e de Defesa (PESD). Compreendemos as dificuldades que existem. No entanto, esperamos que um candidato à adesão mostre um espírito europeu quando está em jogo a segurança de pessoal europeu destacado em missões como a EUPOL ou a EULEX."@pt17
"Frau Präsidentin! Auch von mir zunächst herzlichen Dank an Ria Oomen-Ruijten für die gute Zusammenarbeit. Das war genau so konstruktiv wie im letzten Herbst. Auch der Text ist hier von viel Konsens charakterisiert. Wir sind uns zwischen den Fraktionen hier einig, dass sich die Türkei weiterhin eigenständig, kontinuierlich, aber auch erheblich schneller in ihrem Auftreten verbessern muss. Wir sind uns auch darüber einig, dass man das von einem Beitrittskandidaten durchaus verlangen kann, ja verlangen muss. Auch sind wir der Meinung, dass die Reformen trotz der schweren innenpolitischen Krise weitergehen müssen. Ich will auf etwas eingehen, was Kollege Swoboda gerade gesagt hat: Die Europäische Union ist nicht Partei in diesem Verbotsverfahren. Die Worte von Kommissar Rehn sind hier richtig: Säkularismus und Demokratie müssen verteidigt werden, ansonsten sehe ich genau wie Sie, Herr Swoboda, dass hier ein grundlegendes demokratisches Problem auf uns zukommt, das die Beitrittsverhandlungen schwer belasten wird. Wichtig ist, dass viele der Probleme, mit denen wir uns hier beschäftigen, schon länger bestehen. Es gibt also nur einige Punkte, die wir hier hervorheben sollten. Wir haben es ja im letzten Jahr begrüßt, dass die türkische Regierung ein klares und eindeutiges Mandat für weitere Reformen bekommen hat. Wir haben gefordert, dass dieses Mandat genutzt wird, um die Reformen auch tatsächlich voranzutreiben. Wir begrüßen die Verabschiedung des Stiftungsgesetzes. Das ist ein positiver Schritt, aber unter dem Strich müssen wir sagen – und ich glaube, da besteht auch Einigkeit –, dass wir doch allgemein enttäuscht sind über das, was ereicht worden ist. Nehmen wir die Verfassungsreform: Sie wird durch die Kopftuchdebatte so überlagert, dass es keine echten Fortschritte bei der grundlegenden Erneuerung der Verfassung der Türkei gegeben hat. Die Kopftuchdebatte ist auch eine Frage von Meinungs- und Religionsfreiheit, sie darf aber nicht dazu benutzt werden, säkular eingestellte Frauen kulturell zu unterdrücken. Ein weiteres wichtiges Thema – gerade für die Liberale Fraktion – ist das Thema der Redefreiheit. Die so genannte Reform von Artikel 301 ist aus unserer Sicht jedenfalls nicht zufriedenstellend. Ich habe mit vielen Menschen in der Türkei selbst gesprochen, auch dort sehen wenige, dass dieser Versuch der Reform von Artikel 301 wirklich ernsthaft und fundiert ist, zumal es sich ja inzwischen um einen Symbolparagrafen handelt. Es gibt zahlreiche weitere Paragrafen im Strafgesetzbuch, die die Redefreiheit einschränken – ich will sie hier nicht im Einzelnen aufzählen –, hier ist noch viel zu tun. Ein weiterer Punkt, den ich kurz erwähnen will, ist das Verhältnis zur Türkei im Rahmen der EU und der NATO. Wir betonen hier, dass wir von der Türkei eine konstruktive Haltung zu ESVP-Missionen erwarten. Wir verstehen die Schwierigkeiten, die es gibt. Dennoch erwarten wir von einem Beitrittskandidaten einen europäischen Geist, wenn es um die Sicherheit europäischen Personals in Missionen wie EUPOL oder EULEX geht."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, aj ja začnem tým, že sa najskôr srdečne poďakujem pani Oomen-Ruijtenovej za dobrú spoluprácu, ktorá bola rovnako konštruktívna, ako aj vlani na jeseň. Charakteristickou črtou tejto správy je základný konsenzus. Parlamentné skupiny sa zhodli, že Turecko musí dosiahnuť ďalší pokrok, no oveľa rýchlejšie ako doteraz. Všetci sme sa zhodli, že je to niečo, čo môžeme, ba musíme požadovať od kandidátskej krajiny. Zároveň veríme, že reformy sa musia realizovať aj napriek hlbokej kríze na domácej politickej scéne. Rád by som sa vrátil k myšlienke, ktorú vyslovil pán Swoboda: Európska únia nie je stranou tohto procesu zákazu. Komisár Rehn správne podotkol, že sekularizmus a demokracia sa musia ochraňovať, v opačnom prípade musím spolu s pánom Swobodom konštatovať, že budeme čeliť základnému demokratickému problému, ktorý vážne zaťaží prístupové rokovania. Dôležité je poznamenať, že mnoho problémov, o ktorých hovoríme, už určitý čas existujú, takže v tejto súvislosti treba zdôrazniť iba niekoľko bodov. Minulý rok sme privítali skutočnosť, že turecká vláda získala jasný a jednoznačný mandát na ďalšie reformy. Vyzývali sme Turecko, aby využilo tento mandát na skutočný posun v reformách. Vítame schválenie zákona o nadáciách. Je to pozitívny krok, ale musíme povedať – a myslím si, že aj v tomto sa zhodneme –, že sme sklamaní z celkového dosiahnutého pokroku. Pozrime sa napríklad na reformu ústavy. Zatieňuje ju debata o nosení šatky až do takej miery, že v základnej obnove tureckej ústavy sa nedosiahol vôbec žiadny pokrok. Diskusia o šatke je tiež otázkou slobody náboženstva a slobody myslenia, no nemôže sa zneužívať na kultúrny útlak žien, ktoré sa hlásia k sekularizmu. Ďalším významným bodom, najmä pre Liberálnu skupinu, je sloboda reči. Takzvaná reforma článku č. 301 je z nášho pohľadu nedostatočná. Rozprával som sa s mnohými ľuďmi v Turecku, no aj tam veľmi málo ľudí verí, že táto reforma článku 301 je seriózna, najmä preto, že dnes už je tento odsek zákona iba symbolický. Existuje množstvo ďalších odsekov trestného zákonníka, ktoré obmedzujú slobodu prejavu. Nebudem ich tu všetky menovať, ale v tejto oblasti sa musí vykonať ešte veľa práce. Ďalší bod, pri ktorom sa chcem pozastaviť, sa týka vzťahov s Tureckom v rámcoch EÚ a NATO. Chceme zdôrazniť, že od Turecka očakávame, že prejaví pozitívny prístup k misiám európskej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ (ESDP). Uvedomujeme si existujúce ťažkosti. Napriek tomu očakávame od kandidáta na vstup do EÚ, že sa zachová v európskom duchu, pokiaľ ide o bezpečnosť európskych príslušníkov misií ako EUPOL a EULEX."@sk19
". Gospa predsednica, najprej se iskreno zahvaljujem gospe Oomen-Ruijten za njeno dobro sodelovanje, ki je bilo prav tako konstruktivno kot lani jeseni. Ena od značilnosti tega poročila je popolno soglasje. Parlamentarne skupine se strinjajo, da si mora Turčija še naprej na lastno pobudo prizadevati za izboljšanje, vendar to mora storiti še hitreje kot do zdaj. Prav tako se strinjamo, da od Turčije kot države kandidatke to lahko pričakujemo in tudi moramo pričakovati. Poleg tega menimo, da si je treba kljub veliki politični krizi v Turčiji še naprej prizadevati za reforme. Strinjam se z gospodom Swobodo, da mora Evropska unija nasprotovati prepovedi stranke. Komisar Rehn je pravilno povedal, da je treba zaščititi posvetnost in demokracijo, saj se v nasprotnem primeru strinjam z gospodom Swobodo, da bomo priča temeljni demokratični težavi, ki bo zelo ovirala pristopna pogajanja. Pomembno je, da številne težave, o katerih razpravljamo, obstajajo že dlje časa, zato je treba v zvezi s tem poudariti le nekatere točke. Lani smo podprli dejstvo, da je turška vlada jasno in odločno prejela mandat za nadaljnje reforme. K uporabi tega mandata smo pozivali, da bi spodbudili izvajanje reform. Podpiramo sprejetje zakona o ustanovah. To je sicer pozitiven korak, vendar menim, da smo na splošno vsi razočarani nad dosežki. Kot primer vzemimo ustavno reformo, ki jo je povsem zasenčila razprava o nošenju naglavnih rut, tako da ni bilo dejanskega napredka v zvezi s temeljno prenovo turške ustave. Razprava o nošenju naglavnih rut je tudi vprašanje verske svobode in svobode mnenja, vendar se ne sme uporabiti za kulturno zatiranje žensk, ki zagovarjajo posvetnost. Še eno vprašanje, ki je pomembno zlasti za liberalno skupino, je svoboda govora. Tako imenovana reforma člena 301 je po našem mnenju nezadovoljiva. Pogovoril sem se s številnimi ljudmi v Turčiji in tudi tam le redki verjamejo, da je ta reforma člena 301 resna in utemeljena, zlasti zato, ker je ta odstavek le simboličen. Turški kazenski zakonik vsebuje številne druge odstavke, ki omejujejo svobodo govora. Ne bom vseh našteval, vendar je še vedno treba veliko storiti v zvezi s tem. Še ena točka, ki jo bom na kratko omenil, zadeva odnose s Turčijo v okviru EU in Nata. Poudarjamo, da od Turčije pričakujemo pozitiven odnos do misij evropske varnostne in obrambne politike. Zavedamo se obstoječih težav. Kljub temu od države kandidatke pričakujemo, da ravna v evropskem duhu, kadar je ogrožena varnost evropskega osebja v misijah, kot sta EUPOL in EULEX."@sl20
". Fru talman! Även jag vill börja med att framföra mitt varmt kända tack till Ria Oomen-Ruijten för det goda samarbetet, som var lika konstruktivt denna gång som förra hösten. Betänkandet kännetecknas av stort samförstånd. Parlamentsgruppen instämmer i att Turkiet självmant måste fortsätta att göra fortlöpande förbättringar. Vi instämmer också i att detta är något som vi kan och verkligen måste vänta oss av en anslutningskandidat. Vi anser också att reformer måste fullföljas trots den stora inhemska politiska krisen. Jag vill ta upp en punkt som Hannes Swoboda just nämnde: Europeiska unionen medverkar inte i denna förbudsprocess. Kommissionsledamoten Olli Rehn har rätt i att säga att sekularism och demokrati måste försvaras, annars kan jag precis som Hannes Swoboda se att vi kommer att stå inför ett grundläggande demokratiproblem som kommer att vara en stor påfrestning på anslutningsförhandlingarna. Det som är viktigt att konstatera är att många av de problem vi läser om har funnits sedan en tid, och därför behöver bara några få punkter framhållas här. Förra året välkomnade vi att den turkiska regeringen hade fått ett klart och otvetydigt mandat för ytterligare reformer. Vi efterlyste att detta mandat skulle utnyttjas för att verkligen driva reformerna framåt. Vi välkomnar antagandet av lagen om stiftelser. Detta är ett positivt steg, men på det hela taget måste vi säga – och här tror jag det också råder enhällighet – att vi alla är generellt besvikna över vad som har uppnåtts. Låt oss ta den konstitutionella reformen: denna överskuggas av huvudduksdebatten i så hög grad att inga verkliga framsteg har gjorts i fråga om att i grunden förnya Turkiets konstitution. Huvudduksdebatten är också en fråga om religions- och yttrandefrihet men den får inte användas för kulturellt förtryck av kvinnor som ansluter sig till sekulära uppfattningar. En annan viktig fråga, särskilt för den liberala gruppen, är yttrandefrihet. Den så kallade reformen av artikel 301 är otillfredsställande från vårt perspektiv. Jag har talat med många personer i själva Turkiet och även där är det mycket få personer som anser att reformen av artikel 301 är seriös och välgrundad, särskilt som den nu är en symbolisk paragraf. Det finns många andra artiklar i brottsbalken som begränsar yttrandefriheten. Jag vill inte räkna upp dem alla men det finns fortfarande mycket arbete kvar att göra här. En annan punkt som jag kort vill nämna gäller förbindelserna med Turkiet inom ramen för EU och Nato. Vi vill betona att vi förväntar oss att Turkiet ska visa en positiv inställning till uppdrag inom ramen för den europeiska försvars- och säkerhetspolitiken. Så vitt vi förstår finns det fortfarande svårigheter. Vi väntar oss ändå att en anslutningskandidat ska uppvisa en europeisk anda när det gäller europeisk personal som löper risk på uppdrag som Europeiska unionens polisuppdrag, Eupol, och Europeiska unionens rättsstatsuppdrag i Kosovo, Eulex."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph