Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-066"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.4.3-066"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Frau Präsidentin, Herr Ratsvorsitzender, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte zunächst der Kollegin Oomen-Ruijten für die sehr fruchtbringende und sehr konstruktive Zusammenarbeit danken. Ich möchte im Namen meiner Fraktion auch die Solidarität mit dem Kollegen Lagendijk zum Ausdruck bringen, weil wir alle unfairen Angriffe gegen ihn zurückweisen wollen. Ich möchte mich auf eine wesentliche Frage beschränken, nämlich die Frage des drohenden Verbots von zwei Parteien, der AK-Partei und der DTP. In beiden Fällen wollen wir klar und deutlich sagen, dass diese Verbote für uns völlig unakzeptabel wären und große Blockaden auf dem Weg der Türkei in die Europäische Union wären. Es ist aus unserem demokratischen Verständnis heraus undenkbar, dass ein Gerichtshof vielen Wählerinnen und Wählern nachträglich einfach das Recht wegnimmt, die politische Situation in ihrem Land durch Wahl selbst zu beeinflussen. Das ist bei der Regierungspartei unakzeptabel, das ist aber auch bei der DTP unakzeptabel. Es sprechen also grundsätzliche rechtliche demokratische Überlegungen dagegen. Was die DTP betrifft: Anstatt die Chance zu wahren, mit den Vertretern der kurdischen Bevölkerung zu reden und in einen Dialog einzutreten, weil wir gemeinsam mit den Türken den Terrorismus ablehnen, will man diese Partei auch noch verbieten. Ich weiß, dass nicht alle in der DTP zu einem Dialog bereit sind. Da muss man eben gegenseitig aufeinander zugehen und diesen Dialog entsprechend entwickeln. Daher fordern wir ganz klar und deutlich dazu auf, dass alle gemäßigten Kräfte in der Türkei alles daran setzen, dass diese beiden Parteien weiterhin im politischen Spektrum des Landes agieren können. Wir wissen, dass der Prozess lange dauert. Der Ausgang ist offen. Aber er muss ein Ziel haben, und das Ziel muss der Beitritt sein. Ein Ziel, für das wir in der Europäischen Union viel tun müssen, in Kommunikation mit unserer Bevölkerung, wofür aber auch die Türkei viel tun muss, indem sie die erforderlichen Reformen durchführt."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Vážená paní předsedající, vážený pane úřadující předsedo, vážený pane komisaři, vážené dámy a pánové, chci začít poděkováním paní Oomen-Ruijtenové za velmi plodnou a konstruktivní spolupráci. Jménem své skupiny chci vyjádřit solidaritu s panem Lagendijkem. Odsuzujeme všechny neoprávněné útoky proti jeho osobě. Svůj proslov omezím na jednu klíčovou záležitost, a to hrozící zákaz dvou politických stran, AKP a DTP. V obou případech chci velmi jasně říci, že takovéto zákazy jsou pro nás veskrze nepřijatelné a způsobily by velké překážky v pokračování Turecka na cestě k členství v Evropské unii. V našem chápání je nepochopitelné, aby soud velkému množství voličů jednoduše nepřiznal právo ovlivňovat politickou situaci ve vlastní zemi tím, že by volili svou oblíbenou stranu. Je to nepřijatelné v případě vládní strany, ale i v případě Strany za demokratickou společnosti (DTP). Ohrožena jsou základní práva a demokratické zásady, které nejsou s takovýmto jednáním slučitelné. Pokud jde o stranu DTP, místo toho, aby se využila příležitost k rozhovorům se zástupci kurdského národa a byl zahájen dialog, protože společně s Turky odmítáme terorismus, dochází tu k pokusu o zakázání této politické strany. Vím, že ne všichni členové DTP jsou ochotni vést dialog. V takovém případě je jednoduše potřebné najít přiměřený přístup, kterým bude možné takovýto dialog otevřít. Z tohoto důvodu jednoznačně vyzýváme všechny umírněné síly v Turecku, aby učinily vše pro zabezpečení toho, že tyto dvě strany budou moci na tureckém politickém poli dál existovat. Uvědomujeme si, že jde o zdlouhavý proces s otevřeným koncem, ale musí mít cíl a tímto cílem musí být vstup do EU. Je to cíl, pro jehož dosažení musíme my v Evropské unii učinit vše, co je v našich silách, v komunikaci s našimi občany. I Turecko musí učinit maximum tím, že uskuteční požadované reformy."@cs1
"Fru formand, hr. formand for Rådet, hr. kommissær, mine damer og herrer! Først vil jeg gerne takke fru Oomen-Ruijten for det meget frugtbare og konstruktive samarbejde. Jeg vil gerne på min gruppes vegne give udtryk for vores solidaritet med hr. Langendijk, fordi vi vil afvise alle de unfair angreb mod ham. Jeg vil begrænse mig til et vigtigt spørgsmål, nemlig spørgsmålet om risikoen for forbud mod to partier, AK-partiet og DTP. I begge tilfælde vil vi klart og tydeligt sige, at disse forbud ville være helt uacceptable for os og være alvorlige hindringer for Tyrkiets vej til EU. Ud fra vores demokratiske forståelse er det også utænkeligt, at en domstol efterfølgende bare fratager mange vælgere retten til at påvirke den politiske situation i deres land gennem valg. Det er uacceptabelt for regeringspartiet, men det er også uacceptabelt for DTP. Der er altså principielle retlige og demokratiske overvejelser, som taler imod det. Hvad DTP angår, så vil man forbyde dette parti i stedet for at udnytte chancen for at tale med repræsentanterne for den kurdiske befolkning og gå i dialog med dem, fordi vi sammen med tyrkerne afviser terrorismen. Jeg ved godt, at ikke alle i DTP er rede til en dialog. Så må man gensidigt nærme sig hinanden og udvikle denne dialog. Derfor opfordrer vi klart og tydeligt alle moderate kræfter i Tyrkiet til at gøre alt for at sikre, at disse to partier fortsat kan agere i det politiske spektrum i landet. Vi ved, at processen er langvarig. Resultatet er åbent. Men den må have et mål, og det mål skal være medlemskab. Et mål, som vi må gøre meget for i EU i kommunikation med vores befolkning, men som også Tyrkiet må gøre meget for ved at gennemføre de nødvendige reformer."@da2
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριες, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την κ. Oomen-Ruijten για την ιδιαίτερα καρποφόρα και εποικοδομητική συνεργασία. Εξ ονόματος της Ομάδας μου, θα ήθελα ακόμη να εκφράσω την αλληλεγγύη μου προς τον κ. Lagendijk: αποδοκιμάζουμε κάθε άδικη επίθεση εναντίον του. Θα ήθελα να περιοριστώ σε ένα βασικό ζήτημα και συγκεκριμένα, στην επαπειλούμενη απαγόρευση δύο κομμάτων, του AKP και του DTP. Και στις δύο περιπτώσεις θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι οι εν λόγω απαγορεύσεις είναι εντελώς απαράδεκτες για εμάς και συνιστούν μείζονα εμπόδια στην πρόοδο της Τουρκίας προς την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ακατανόητο για εμάς, με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη δημοκρατία, το γεγονός ότι ένα δικαστήριο μπορεί απλά να αρνηθεί σε πολυάριθμους ψηφοφόρους το δικαίωμα και στη συνέχεια τη δυνατότητα να επηρεάζουν την πολιτική κατάσταση στη χώρα τους ψηφίζοντας το κόμμα της προτίμησής τους. Αυτό είναι απαράδεκτο στην περίπτωση του κυβερνώντος κόμματος και είναι επίσης απαράδεκτο στην περίπτωση του Δημοκρατικού Κοινωνικού Κόμματος (DTP). Διακυβεύονται ουσιώδεις νομικές και δημοκρατικές αρχές οι οποίες αντιστρατεύονται αυτήν την πορεία δράσης. Όσον αφορά το DTP, αντί να αξιοποιηθεί η ευκαιρία για συνομιλία με τους εκπροσώπους του κουρδικού λαού και για έναρξη διαλόγου, γιατί –όπως και οι Τούρκοι– έτσι και εμείς καταδικάζουμε την τρομοκρατία, βρίσκεται σε εξέλιξη μια προσπάθεια απαγόρευσης και αυτού του κόμματος. Γνωρίζω ότι όλοι στο DTP είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν σε διάλογο. Σε αυτήν την περίπτωση, απλά πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια προσέγγισης προκειμένου ο εν λόγω διάλογος να αναπτυχθεί με τον δέοντα τρόπο. Κατά συνέπεια, καλούμε απερίφραστα όλες τις μετριοπαθείς δυνάμεις της Τουρκίας να καταβάλουν μέγιστη προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα δύο αυτά κόμματα θα μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν στο τουρκικό πολιτικό τοπίο. Γνωρίζουμε ότι αυτή είναι μία μακρά και ανοιχτή διαδικασία, αλλά πρέπει να έχει ένα στόχο και αυτός ο στόχος πρέπει να είναι η προσχώρηση. Αυτός είναι ένας στόχος για τον οποίο πρέπει να καταβληθεί η μέγιστη δυνατή προσπάθεια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να επιτευχθεί, σε επικοινωνία με τους πολίτες μας. Ωστόσο, και η Τουρκία πρέπει να καταβάλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια προβαίνοντας στις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις."@el10
". Madam President, Mr President-in-Office, Commissioner, ladies and gentlemen, I would like to start by thanking Mrs Oomen-Ruijten for the very fruitful and constructive cooperation. On behalf of my Group, I would also like to express our solidarity with Mr Lagendijk: we reject all the unfair attacks against him. I would like to confine myself to one key issue, namely the threatened ban on two parties, the AKP and the DTP. In both cases, we want to make it very clear that these bans would be completely unacceptable to us and would constitute major impediments to Turkey’s progress towards becoming a member of the European Union. It is unfathomable, in our understanding of democracy, that a court should simply deny numerous voters the right, after the fact, to influence the political situation in their country by casting their vote for their preferred party. This is unacceptable in the case of the governing party, and it is unacceptable, too, in the case of the Democratic Society Party (DTP). There are fundamental legal and democratic principles at stake which militate against such a course of action. As regards the DTP, instead of taking the opportunity to talk to representatives of the Kurdish people and enter into dialogue, because – together with the Turks – we reject terrorism, an attempt is under way to ban this party as well. I know that not everyone in the DTP is prepared to engage in dialogue. In that case, an approach simply has to be made in order to develop this dialogue appropriately. We therefore call unequivocally on all the moderate forces in Turkey to do their utmost to ensure that these two parties can continue to operate in Turkey’s political landscape. We know that this is a protracted and open-ended process, but it must have a goal, and this goal must be accession. It is a goal which, in the European Union, we must do our utmost to achieve, in communication with our citizens. However, Turkey too must do its utmost, by carrying out the reforms that are required."@en4
". Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio, Comisario, señorías, me gustaría comenzar agradeciendo a la señora Oomen-Ruijten su cooperación, altamente provechosa y constructiva. En nombre de mi Grupo, quisiera asimismo manifestar nuestra solidaridad con el señor Lagendijk: rechazamos todos los injustos ataques dirigidos contra su persona. Quisiera limitarme a comentar una sola cuestión fundamental, a saber, la amenaza de prohibición de dos partidos, el AKP y el DTP. En ambos casos, queremos dejar muy claro que tales prohibiciones serían completamente inaceptables para nosotros, y constituirían un importante impedimento para el avance de Turquía hacia la adhesión a la Unión Europea. Nos resulta incomprensible, con arreglo a nuestra interpretación de la democracia, que sencillamente, un tribunal deniegue a posteriori a numerosos votantes el derecho a influir en la situación política de su país mediante la emisión de su voto por el partido de sus preferencias. Es un hecho inaceptable en el caso del partido en el gobierno, y también en el del Partido para una Sociedad Democrática (DTP). Existen principios jurídicos y democráticos fundamentales en juego que militan en contra de tal curso de acción. Por lo que respecta al DTP, en lugar de aprovechar la oportunidad de dirigirse a los representantes del pueblo kurdo y entablar un diálogo, puesto que, junto con los turcos, rechazamos el terrorismo, se ha puesto en marcha una iniciativa para prohibir también este partido. Soy consciente de que no todos los miembros del DTP están dispuestos a participar en tal diálogo. En ese caso, ha de formularse sencillamente un planteamiento que permita desarrollar este diálogo de manera apropiada. Por tanto, dirigimos inequívocamente un llamamiento a todas las fuerzas moderadas en Turquía para que hagan cuanto esté en su mano para garantizar que estos dos partidos puedan seguir formando parte del espectro político turco. Sabemos que se trata de un proceso largo y sin final definido, pero debe tener una meta, y ésta ha de ser la adhesión. Es una meta que, en la Unión Europea, debemos hacer cuanto podamos por alcanzar, en comunicación con nuestros ciudadanos. En cualquier caso, Turquía también debe hacer cuanto esté en su mano, mediante la ejecución de las reformas necesarias."@es21
". Proua juhataja, härra eesistuja, volinik, daamid ja härrad, tahaksin alustuseks tänada Ria Oomen-Ruijtenit väga viljaka ja konstruktiivse koostöö eest. Oma fraktsiooni nimel tahan väljendada ka meie solidaarsust Joost Lagendijkiga: me kõik mõistame hukka ebaõiglased rünnakud tema vastu. Ma tahaksin piirduda ühe võtmeküsimusega, nimelt kahte erakonda, Õigluse ja Arengu Parteid ning Demokraatliku Ühiskonna Parteid ähvardava keelustamisega. Mõlemal juhul tahame väga selgelt välja öelda, et sellised keelud oleks meile täiesti vastuvõetamatud ning osutuksid suureks takistuseks Türgi liikumisele Euroopa Liiduga ühinemise suunas. Meie arusaama järgi on demokraatlikus riigis mõeldamatu, et kohus lihtsalt tagantjärele ei anna paljudele valijatele õigust mõjutada oma riigi poliitilist olukorda eelistatud erakonnale hääle andmisega. See on lubamatu nii valitseva erakonna kui ka Demokraatliku Ühiskonna Partei puhul. Kaalul on peamised õiguslikud ja demokraatlikud põhimõtted, mis on vastuolus sellise tegutsemisviisiga. Demokraatliku Ühiskonna Parteid üritatakse samuti keelustada, selle asemel et kurdi rahva esindajatega rääkida ja dialoogi astuda, sest – sarnaselt türklastega – mõistame me hukka terrorismi. Ma tean, et kõik Demokraatliku Ühiskonna Partei liikmed ei ole valmis dialoogi astuma. Sel juhul tuleb lihtsalt nende poole pöörduda, et seda dialoogi korrektselt arendada. Seetõttu kutsume ühehäälselt kõiki Türgi mõõdukaid jõude üles tegema kõik endast sõltuva, et need kaks erakonda saaks Türgi poliitilisel maastikul tegevust jätkata. Me teame, et see on pikaleveninud ja ebaselge lõpuga protsess, kuid sellel peab olema eesmärk ja see eesmärk peab olema ühinemine. Me peame Euroopa Liidus oma kodanikega suheldes andma oma parima selle eesmärgi saavutamiseks. Ent ka Türgi peab andma endast parima, viies ellu vajalikud reformid."@et5
". Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, aluksi haluan kiittää Ria Oomen-Ruijtenia hyvin hedelmällisestä ja rakentavasta yhteistyöstä. Haluan ryhmäni puolesta myös ilmaista solidaarisuutemme Joost Lagendijkia kohtaan: tuomitsemme kaikki epäreilut hyökkäykset häntä vastaan. Itse haluan tarkastella vain yhtä keskeistä seikkaa, nimittäin kahta puoluetta, AKP:ta ja DTP:ta koskevaa lakkautusuhkaa. Tahdomme molemmissa tapauksissa tehdä hyvin selväksi, ettemme todellakaan voi hyväksyä lakkautuksia ja että ne haittaisivat merkittävästi Turkin edistymistä kohti Euroopan unionin jäsenyyttä. Demokratiakäsityksessämme on aivan käsittämätöntä, että tuomioistuin yksinkertaisesti näin kieltäisi lukuisilta äänestäjiltä oikeuden vaikuttaa poliittiseen tilanteeseen valtiossa antamalla äänensä kannattamalleen puolueelle. Tätä ei voida hyväksyä valtapuolueen osalta eikä myöskään demokraattisen yhteisöpuolueen (DTP) osalta. Kyse on perustavaa laatua olevista oikeusperiaatteista ja demokraattisista periaatteista, jotka estävät tällaisen toiminnan. Sen sijaan, että tartuttaisiin mahdollisuuteen keskustella kurdien edustajien kanssa ja käynnistää vuoropuhelu, sillä kuten turkkilaiset, mekin vastustamme terrorismia, DTP-puoluekin pyritään kieltämään. Tiedän, etteivät kaikki DTP-puolueessa ole valmiita vuoropuheluun. Tässä tapauksessa on yksinkertaisesti lähestyttävä asiaa pyrkien kehittämään asianmukaista vuoropuhelua. Pyydämme siis yksiselitteisesti kaikkia Turkin maltillisia voimia tekemään kaikkensa varmistaakseen sen, että nämä kaksi puoluetta voivat jatkaa toimintaansa Turkin poliittisessa maastossa. Tiedämme, että prosessi on pitkittynyt ja avoin, mutta sillä on oltava tavoite, ja tavoitteen on oltava liittyminen jäseneksi. Meidän on Euroopan unionissa tehtävä kaikkemme tämän tavoitteen saavuttamiseksi vuoropuhelussa kansalaisten kanssa. Myös Turkin on kuitenkin tehtävä kaikkensa toteuttamalla tarvittavat uudistukset."@fi7
"Madame la Présidente, Monsieur le Président en exercice j’aimerais commencer par remercier Mme Oomen-Ruijten pour sa collaboration constructive et fructueuse. Au nom de mon groupe, j’aimerais également exprimer notre solidarité avec M. Lagendijk: nous rejetons toutes les attaques injustifiées à son encontre. Je souhaite me limiter à une question principale, à savoir la menace d’interdiction qui pèse sur deux partis, l’AKP et le DTP. Dans les deux cas, nous tenons à dire clairement que ces interdictions seraient tout à fait inacceptables à nos yeux, et qu’ils représenteraient un obstacle majeur à l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne. Dans notre perception de la démocratie, nous ne pouvons imaginer qu’un tribunal prive, a posteriori, de nombreux électeurs de leur droit d’influencer la situation politique de leur pays en votant pour le parti qu’ils préfèrent. C’est inacceptable dans le cas du parti au pouvoir, et c’est tout aussi inacceptable dans le cas du Parti de la Société Démocratique (DTP). Des principes juridiques et démocratiques fondamentaux s’opposent à une telle action. En ce qui concerne le DTP, au lieu de saisir l’opportunité de parler aux représentants du peuple kurde et d’entamer un dialogue parce que - comme les Turcs - nous rejetons le terrorisme, une tentative d’interdiction de ce parti est également en cours à l’heure actuelle. Je sais que tous les membres du DTP ne sont pas disposés à entamer le dialogue. Dans ce cas, il faut tenter un rapprochement de part et d’autre et développer ce dialogue de façon appropriée. Nous invitons donc sans ambiguïté toutes les forces modérées de Turquie à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que ces deux partis puissent continuer à fonctionner dans le paysage politique turc. Nous savons qu’il s’agit d’un processus long et ouvert, mais il doit avoir un but, et ce but est l’adhésion. C’est un objectif que nous devons tout faire pour atteindre au sein de l’Union européenne, en communiquant avec nos concitoyens. Mais la Turquie elle aussi doit faire tout son possible en adoptant les réformes requises."@fr8
". Elnök asszony, hivatalban lévő Elnök úr, Biztos úr, hölgyeim és uraim, szeretném azzal kezdeni, hogy köszönöm Oomen-Ruijten asszonynak a gyümölcsöző és konstruktív együttműködést. Csoportom nevében is kifejezem szolidaritásunkat Lagendijk úrral. Visszautasítunk minden, ellene irányuló tisztességtelen támadást. Szeretnék egyetlen témára szorítkozni. Nevezetesen, két párt betiltásának veszélyével foglalkoznék. Az AKP és a DTP pártokra gondolok. Mindkét esetre vonatkozóan szeretnénk nagyon világossá tenni, hogy betiltásuk teljes mértékben elfogadhatatlan volna számunkra, és súlyos akadályt jelentene Törökországnak az Európai Unió tagjává válása folyamatában. Demokrácia-értelmezésünk szerint, teljesen érthetetlen volna, hogy a bíróság egyszerűen figyelmen kívül hagyja szavazók egy csoportjának azon jogát, hogy országukban az általuk preferált pártra leadott szavazatuk révén befolyásolhassák a politikai helyzet alakulását. Ez elfogadhatatlan a kormányzó párt, de elfogadhatatlan a Demokratikus Társadalom Pártja (DTP) esetében is. Bizonyos alapvető jogi és demokratikus elvek forognak kockán, emiatt fel kell lépnünk az ilyen törekvésekkel szemben. Ami a DTP-t illeti: ahelyett, hogy élve az alkalommal tárgyalások és párbeszéd kezdődne a kurd nép képviselőivel, mert — a törökökkel együtt — magunk is elutasítjuk a terrorizmust, törekvések irányulnak e párt betiltására is. Tudom, a DTP-n belül nem mindenki áll készen a párbeszédre. Ilyen esetekben olyan magatartás követendő, amely mégis megfelelő formákat teremt a párbeszéd kialakításához. Előbbiek alapján, minden józan törökországi erőt egyértelműen arra szólítunk fel, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, a két párt folytathassa szereplését Törökország politikai közéletében. A török téma kapcsán tudjuk, hogy itt hosszú, megjósolhatatlan végű folyamatról van szó, de szükséges, hogy a folyamatnak legyen célja. A cél pedig nem lehet más, mint a csatlakozás. Ez olyan cél, amelynek megvalósulásáért nekünk itt, az Európai Unióban — a polgárainkkal való kommunikáció keretében is — mindent meg kell tennünk. Ugyanakkor Törökországnak is minden tőle telhetőt meg kell tennie, az elvárt reformok megvalósításával!"@hu11
". Signora Presidente, signor Presidente in carica del Consiglio, signor Commissario, onorevoli colleghi, desidero iniziare ringraziando l’onorevole Oomen-Ruijten per la cooperazione molto fruttuosa e costruttiva offerta. A nome del mio gruppo, desidero altresì esprimere all’onorevole Lagendijk la nostra solidarietà: respingiamo tutti gli attacchi sleali contro di lui. Desidero limitare il mio intervento a una sola questione fondamentale e cioè la minaccia di divieto nei confronti di due partiti, l’AKP e il DTP. In entrambi i casi, vogliamo che sia molto chiaro che questi due divieti per noi sarebbero completamente inaccettabili e costituirebbero un grande impedimento ai progressi della Turchia per diventare un membro dell’Unione europea. Per il nostro modo di intendere la democrazia, è incomprensibile che un tribunale semplicemente neghi a diversi elettori, dopo il fatto, il diritto di influenzare la situazione politica del loro paese esprimendo il loro voto per il partito che preferiscono. Ciò è inaccettabile nel caso del partito di maggioranza ed è inaccettabile anche nel caso del Partito della società democratica (DTP). Vi sono in gioco principi giuridici e democratici fondamentali, che si oppongono a questa linea di condotta. In merito al DTP, anziché cogliere l’opportunità per parlare ai rappresentanti della popolazione curda e avviare il dialogo, dato che – insieme ai turchi – rifiutiamo il terrorismo, è in corso un tentativo per vietare anche questo partito. So che non tutti nel DTP sono pronti a impegnarsi nel dialogo. In tal caso, va semplicemente adottato un approccio al fine di sviluppare tale dialogo in modo adeguato. Richiediamo pertanto in modo inequivocabile che tutte le forze moderate della Turchia facciano del loro meglio al fine di garantire che questi due partiti possano continuare a operare nel panorama politico turco. Sappiamo che si tratta di un processo di lunga durata e senza limiti di tempo, ma deve avere un obiettivo e tale obiettivo deve essere l’adesione. Si tratta di un obiettivo per il quale, nell’Unione europea, dobbiamo fare del nostro meglio per raggiungerlo, restando in contatto con i nostri cittadini. Anche la Turchia, tuttavia, deve fare del suo meglio, portando avanti le riforme necessarie."@it12
". Ponia Pirmininke, pone Pirmininke, Komisare, ponios ir ponai, visų pirma noriu padėkoti poniai Oomen-Ruijten už vaisingą ir konstruktyvų bendradarbiavimą. Savo grupės vardu taip pat noriu išreikšti pritarimą ponui Lagendijk: Mes smerkiame visą neteisingą kritiką jo adresu. Norėčiau kalbėti vienu esminiu klausimu, t. y. grasinimu uždrausti dvi partijas – AKP ir DTP. Abiem atvejais reikia aiškiai pasakyti, kad šie draudimai mums bus visiškai nepriimtini ir dėl to Turkijai kils daug sunkumų, siekiant tapti Europos Sąjungos nare. Atsižvelgiant į mūsų demokratijos suvokimą, nesuprantama, kaip teismas gali iš gausybės rinkėjų paprasčiausiai atimti teisę dalyvauti savo šalies politiniame procese balsuojant už pasirinktą partiją. Tai nepriimtina tiek valdančiosios partijos atžvilgiu, tiek Demokratinės visuomenės partijos (DTP) atžvilgiu. Egzistuoja pagrindiniai teisiniai ir demokratiniai principai, kurie užkerta kelią tokiems veiksmams. Kalbant apie DTP, reikia pasakyti, kad užuot pasinaudojus galimybe ir pasikalbėjus su kurdų atstovais bei užmezgus su jais dialogą, nes, kaip ir turkai, mes smerkiame terorizmą, rengiamasi uždrausti ir šią partiją. Žinau, kad ne visi DTP atstovai pasiruošę dalyvauti dialoge. Tokiu atveju paprasčiausiai reikia stengtis, kad dialogas būtų vedamas tinkama linkme. Todėl mes nedviprasmiškai kreipiamės į visas nuosaikiąsias Turkijos jėgas ir prašome dėti visas pastangas, siekiant užtikrinti, kad šios dvi partijos galėtų toliau figūruoti Turkijos politiniame žemėlapyje. Žinome, kad tai apsaugotas ir atviras procesas, tačiau būtina turėti tikslą, o tikslas yra narystė. Tai tikslas, kurios Europos Sąjungoje turime iš visų jėgų siekti, bendraudami su savo piliečiais. Tačiau Turkija taip pat turi pasistengti ir įvykdyti būtinąsias reformas."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, priekšsēdētāja vietnieka kungs, komisāra kungs, dāmas un kungi, es gribētu sākt ar pateikšanos kundzei par ļoti auglīgo un konstruktīvo sadarbību. Savas grupas vārdā es gribētu arī izteikt solidaritāti ar kungu: mēs noraidām visus netaisnīgos uzbrukumus viņam. Es gribētu pievērsties svarīgam jautājumam, proti, draudiem par divu partiju un aizliegšanu. Abos gadījumos mēs gribam ļoti skaidri pateikt, ka šie aizliegumi mums būs pilnīgi nepieņemami un tie radīs šķēršļus Turcijas progresam ceļā uz pievienošanos Eiropas Savienībai. Mūsu izpratnē par demokrātiju ir neaptverami, ka tiesa varētu neskaitāmiem balsotājiem pēc balsošanas vienkārši liegt tiesības ietekmēt politisko stāvokli viņu valstī tādēļ vien, ka viņi ir balsojuši par partiju, kurai viņi dod priekšroku. Tas ir nepieņemami gan attiecībā uz valdošo partiju, gan attiecībā uz Demokrātiskās sabiedrības partiju ( ). Attiecīgie juridiskie un demokrātiskie pamatprincipi apstrīd šādu rīcību. Tā vietā, lai izmantotu iespēju runāt un iesaistītos dialogā ar kurdu tautas pārstāvjiem, jo mēs kopā ar turkiem esam pret terorismu, tiek veikts mēģinājums aizliegt arī . Es zinu, ka ne visi biedri ir gatavi iesaistīties dialogā. Šajā gadījumā vienkārši ir jāizstrādā pieeja, lai atbilstīgi attīstītu šo dialogu. Tādēļ mēs nepārprotami aicinām visus mēreno spēkus Turcijā darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka šīs abas partijas var turpināt savu darbību Turcijas politiskajā arēnā. Mēs zinām, ka tas ir ilgs un beztermiņa process, taču procesam ir jābūt ar savu mērķi, un šim mērķim ir jābūt pievienošanās Eiropas Savienībai. Tas ir mērķis, kura sasniegšanai mums Eiropas Savienībā sadarbībā ar mūsu pilsoņiem ir jādara viss iespējamais. Taču arī Turcijai ir jādara viss iespējamais, veicot vajadzīgās reformas."@lv13
"Frau Präsidentin, Herr Ratsvorsitzender, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte zunächst der Kollegin Oomen-Ruijten für die sehr fruchtbringende und sehr konstruktive Zusammenarbeit danken. Ich möchte im Namen meiner Fraktion auch die Solidarität mit dem Kollegen Langendijk zum Ausdruck bringen, weil wir alle unfairen Angriffe gegen ihn zurückweisen wollen. Ich möchte mich auf eine wesentliche Frage beschränken, nämlich die Frage des drohenden Verbots von zwei Parteien, der AK-Partei und der DTP. In beiden Fällen wollen wir klar und deutlich sagen, dass diese Verbote für uns völlig unakzeptabel wären und große Blockaden auf dem Weg der Türkei in die Europäische Union wären. Es ist aus unserem demokratischen Verständnis heraus undenkbar, dass ein Gerichtshof vielen Wählerinnen und Wählern nachträglich einfach das Recht wegnimmt, die politische Situation in ihrem Land durch Wahl selbst zu beeinflussen. Das ist bei der Regierungspartei unakzeptabel, das ist aber auch bei der DTP unakzeptabel. Es sprechen also grundsätzliche rechtliche demokratische Überlegungen dagegen. Was die DTP betrifft: Anstatt die Chance zu wahren, mit den Vertretern der kurdischen Bevölkerung zu reden und in einen Dialog einzutreten, weil wir gemeinsam mit den Türken den Terrorismus ablehnen, will man diese Partei auch noch verbieten. Ich weiß, dass nicht alle in der DTP zu einem Dialog bereit sind. Da muss man eben gegenseitig aufeinander zugehen und diesen Dialog entsprechend entwickeln. Daher fordern wir ganz klar und deutlich dazu auf, dass alle gemäßigten Kräfte in der Türkei alles daran setzen, dass diese beiden Parteien weiterhin im politischen Spektrum des Landes agieren können. Wir wissen, dass der Prozess lange dauert. Der Ausgang ist offen. Aber er muss ein Ziel haben, und das Ziel muss der Beitritt sein. Ein Ziel, für das wir in der Europäischen Union viel tun müssen, in Kommunikation mit unserer Bevölkerung, wofür aber auch die Türkei viel tun muss, indem sie die erforderlichen Reformen durchführt."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, fungerend voorzitter, commissaris, dames en heren, ten eerste wil ik mevrouw Oomen-Ruijten bedanken voor de uiterst vruchtbare en constructieve samenwerking. Namens mijn fractie wil ik eveneens solidariteit met de heer Lagendijk betuigen. Wij verwerpen alle op hem gerichte oneerlijke aanvallen. Ik wil mijn opmerkingen graag beperken tot één belangrijke kwestie, namelijk het dreigende verbod op twee partijen, de AKP en de DTP. We willen zeer duidelijk stellen dat in beide gevallen een verbod compleet onacceptabel voor ons zal zijn en grote belemmeringen zal opwerpen als het gaat om de toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Het is in onze opvatting van democratie volledig ondenkbaar dat een rechtbank een groot aantal stemmers het recht ontneemt de politieke situatie in hun land te beïnvloeden nadat ze hun stem al hebben uitgebracht op de partij van hun voorkeur. Dit is onacceptabel in het geval van de regeringspartij en het is ook onacceptabel in het geval van de DTP (Partij voor een Democratische Samenleving). Er staan fundamentele juridische en democratische beginselen op het spel die indruisen tegen een dergelijke gang van zaken. Voor wat betreft de DTP, in plaats van de kans te grijpen om met de vertegenwoordigers van het Koerdische volk te praten en een dialoog te starten omdat wij, net als de Turken, tegen terrorisme zijn, wordt er geprobeerd deze partij ook te verbieden. Ik weet dat niet iedereen in de DTP bereid is de dialoog aan te gaan. In dat geval moet er gewoonweg een benadering worden gekozen die ervoor zorgt dat er op de juiste manier een dialoog wordt ontwikkeld. We roepen daarom alle gematigde krachten in Turkije ondubbelzinnig op hun uiterste best te doen om ervoor te zorgen dat deze twee partijen kunnen blijven functioneren in het Turkse politieke landschap. We weten dat dit een langdurig proces is waarvan de uitkomst onbekend is, maar het moet een doel hebben en dit doel moet toetreding zijn. We moeten in de Europese Unie onze uiterste best doen dit doel te verwezenlijken, hierbij communicerend met onze burgers. Maar Turkije moet ook zijn uiterste best doen door de vereiste hervormingen door te voeren."@nl3
". Pani przewodnicząca, panie urzędujący przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie! Chciałbym zacząć od tego, że bardzo dziękuję pani poseł Oomen-Ruijten’s za bardzo owocną i konstruktywną współpracę. Chciałbym również wyrazić w imieniu mojej grupy naszą solidarność z posłem Lagendijkiem: odrzucamy wszystkie niesprawiedliwe ataki skierowane przeciw niemu. Chciałbym ograniczyć się do jednej, kluczowej sprawy, a mianowicie zagrożenia wprowadzeniem zakazu działalności dwóch partii: AKP i DTP. W obydwu przypadkach chcemy powiedzieć bardzo wyraźnie, że zakazy te są całkowicie nie do przyjęcia i że będą stanowić poważne przeszkody na drodze postępu Turcji ku członkostwu w Unii Europejskiej. W naszym rozumieniu demokracji to niepojęte, że sąd może po prostu odmówić po fakcie licznym wyborcom prawa do wywierania wpływu na sytuację polityczną ich kraju poprzez głosowanie na preferowaną partię. Jest to niedopuszczalne w przypadku partii rządzącej, jak również w przypadku Partii Społeczeństwa Demokratycznego (DTP). Tu chodzi o fundamentalne zasady prawne i demokratyczne, które chronią przed takim obrotem spraw. Jeśli chodzi o partię DTP, to zamiast korzystać z okazji do rozmów z przedstawicielami Kurdów i zainicjowania dialogu dlatego, że – tak jak Turcy - odrzucamy terroryzm, próbuje się zdelegalizować także tę partię. Wiem, że nie każdy w DTP jest gotów do udziału w dialogu. W takim przypadku, trzeba zastosować takie podejście, dzięki któremu dialog rozwinie się w pożądany sposób. Dlatego też jednogłośnie wzywamy wszystkie umiarkowane siły w Turcji, aby czyniły wszystko, co w ich mocy na rzecz zagwarantowania, że te dwie partie będą nadal mogły funkcjonować w tureckim krajobrazie politycznym. Wiemy, że jest to długotrwały i otwarty proces, lecz musi on mieć jakiś cel, a celem tym musi być akcesja. Jest to cel, dla realizacji którego Unia Europejska, musi robić co w jej mocy w porozumieniu z naszymi obywatelami. Turcja jednak musi również robić, co w jej mocy, realizując wymagane reformy."@pl16
". Senhora Presidente, Senhor Presidente em exercício do Conselho, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, quero começar por agradecer à senhora deputada Oomen-Ruijten a muito frutífera e construtiva cooperação. Em nome do meu grupo, quero manifestar também a nossa solidariedade para com o colega Lagendijk, rejeitando todos os injustos ataques de que foi alvo. Gostaria de me limitar a uma questão fundamental, a saber, a ameaça de proibição de dois partidos, o AKP e o DTP. Em ambos os casos, queremos deixar bem claro que estas proibições seriam totalmente inaceitáveis para nós e que constituiriam um grande obstáculo ao progresso da Turquia na via da sua adesão à União Europeia. No nosso entendimento da democracia, é inconcebível que um tribunal pura e simplesmente negue a numerosos eleitores o direito de, posteriormente, influenciarem a situação política no seu país através do seu voto no partido da sua preferência. Isto é inaceitável no caso do partido do governo e é inaceitável, também, no caso do Partido da Sociedade Democrática (DTP). Há princípios jurídicos e democráticos fundamentais, que militam contra esse tipo de procedimento. No que diz respeito ao DTP, em vez de se aproveitar a ocasião para falar com os representantes do povo curdo e entrar em diálogo – juntamente com os Turcos, rejeitamos o terrorismo –, está em curso uma tentativa de proibir também esse partido. Sei que nem todos, no DTP, estão dispostos a dialogar. Assim sendo, terá de ser feita uma abordagem no sentido de desenvolver este diálogo de forma apropriada. Solicitamos de forma inequívoca a todas as forças moderadas na Turquia que façam todos os possíveis para garantir que estes dois partidos possam continuar a operar no panorama político da Turquia. Sabemos que este é um processo demorado e em aberto, mas deve ter um objectivo, e esse objectivo deve ser a adesão. É um objectivo que, na União Europeia, temos de fazer todos os possíveis por alcançar, em comunicação com os cidadãos. No entanto, a Turquia tem também de fazer o seu melhor, realizando as reformas que são necessárias."@pt17
"Frau Präsidentin, Herr Ratsvorsitzender, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte zunächst der Kollegin Oomen-Ruijten für die sehr fruchtbringende und sehr konstruktive Zusammenarbeit danken. Ich möchte im Namen meiner Fraktion auch die Solidarität mit dem Kollegen Langendijk zum Ausdruck bringen, weil wir alle unfairen Angriffe gegen ihn zurückweisen wollen. Ich möchte mich auf eine wesentliche Frage beschränken, nämlich die Frage des drohenden Verbots von zwei Parteien, der AK-Partei und der DTP. In beiden Fällen wollen wir klar und deutlich sagen, dass diese Verbote für uns völlig unakzeptabel wären und große Blockaden auf dem Weg der Türkei in die Europäische Union wären. Es ist aus unserem demokratischen Verständnis heraus undenkbar, dass ein Gerichtshof vielen Wählerinnen und Wählern nachträglich einfach das Recht wegnimmt, die politische Situation in ihrem Land durch Wahl selbst zu beeinflussen. Das ist bei der Regierungspartei unakzeptabel, das ist aber auch bei der DTP unakzeptabel. Es sprechen also grundsätzliche rechtliche demokratische Überlegungen dagegen. Was die DTP betrifft: Anstatt die Chance zu wahren, mit den Vertretern der kurdischen Bevölkerung zu reden und in einen Dialog einzutreten, weil wir gemeinsam mit den Türken den Terrorismus ablehnen, will man diese Partei auch noch verbieten. Ich weiß, dass nicht alle in der DTP zu einem Dialog bereit sind. Da muss man eben gegenseitig aufeinander zugehen und diesen Dialog entsprechend entwickeln. Daher fordern wir ganz klar und deutlich dazu auf, dass alle gemäßigten Kräfte in der Türkei alles daran setzen, dass diese beiden Parteien weiterhin im politischen Spektrum des Landes agieren können. Wir wissen, dass der Prozess lange dauert. Der Ausgang ist offen. Aber er muss ein Ziel haben, und das Ziel muss der Beitritt sein. Ein Ziel, für das wir in der Europäischen Union viel tun müssen, in Kommunikation mit unserer Bevölkerung, wofür aber auch die Türkei viel tun muss, indem sie die erforderlichen Reformen durchführt."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, vážený pán úradujúci predseda, vážený pán Komisár, vážené dámy a páni, chcem začať poďakovaním pani Oomen-Ruijtenovej za veľmi plodnú a konštruktívnu spoluprácu. V mene svojej skupiny chcem vyjadriť solidaritu s pánom Lagendijkom. Odsudzujeme všetky neoprávnené útoky proti jeho osobe. Svoj príhovor obmedzím na jednu kľúčovú záležitosť, a to hroziaci zákaz dvoch politických strán, AKP a DTP. V obidvoch prípadoch chceme veľmi jasne povedať, že takéto zákazy sú pre nás vonkoncom neprijateľné a spôsobili by veľké prekážky v pokračovaní Turecka na ceste k členstvu v Európskej únii. V našom chápaní demokracie je nepochopiteľné, aby súd veľkému množstvu voličov jednoducho nepriznal právo ovplyvňovať politickú situáciu vo svojej krajine na základe toho, že volili svoju obľúbenú stranu. Je to neprijateľné v prípade vládnej strany, ale aj v prípade Strany demokratickej spoločnosti (DTP). Ohrozené sú základné právne a demokratické zásady, ktoré nie sú zlučiteľné s takýmto konaním. Pokiaľ ide o stranu DTP, namiesto toho, aby sa využila príležitosť na rozhovory so zástupcami kurdského národa a začal sa dialóg, pretože spoločne s Turkami odmietame terorizmus, dochádza tu k pokusu o zakázanie tejto politickej strany. Viem, že nie všetci členovia DTP sú ochotní viesť dialóg. V takom prípade je jednoducho potrebné nájsť primeraný prístup, ktorým bude možné takýto dialóg otvoriť. Z tohto dôvodu jednoznačne vyzývame všetky umiernené sily v Turecku, nech urobia všetko pre to, aby zabezpečili, že tieto dve strany budú môcť na tureckom politickom poli ďalej existovať. Uvedomujeme si, že ide o zdĺhavý proces s otvoreným záverom, ale musí mať cieľ, no a tým cieľom musí byť vstup do EÚ. Je to cieľ, pre ktorého dosiahnutie musíme my v Európskej únii urobiť všetko, čo je v našich silách, v komunikácii s našimi občanmi. No aj Turecko musí urobiť maximum tým, že uskutoční požadované reformy."@sk19
". Gospa predsednica, gospod predsedujoči Svetu, gospod komisar, gospe in gospodje, najprej se zahvaljujem gospe Oomen-Ruijten za zelo uspešno in konstruktivno sodelovanje. V imenu svoje skupine izražam tudi solidarnost z gospodom Lagendijkom, kajti nasprotujemo vsem nepoštenim napadom nanj. Osredotočil se bom na eno ključno vprašanje, in sicer na prepoved, ki grozi Stranki za pravičnost in razvoj ter Stranki demokratične Turčije. V obeh primerih jasno poudarjamo, da bi bila takšna prepoved za nas nesprejemljiva in bi zelo ovirala napredek Turčije v zvezi s pristopom k Evropski uniji. V skladu z našim razumevanjem demokracije je nerazložljivo, kako lahko sodišče številnim volivcem zavrne pravico, da glasujejo za svojo stranko in s tem vplivajo na politične razmere v svoji državi. To je nesprejemljivo tako v primeru vladne stranke, kot tudi v primeru Stranke demokratične Turčije. Poleg tega to ni v skladu s temeljnimi pravnimi in demokratičnimi načeli. Kar zadeva Stranko demokratične Turčije, namesto da bi v skladu z našim prizadevanjem in prizadevanjem Turkov za boj proti terorizmu poskusili vzpostaviti dialog s predstavniki Kurdov, sodišče zdaj poskuša prepovedati tudi to stranko. Zavedam se, da nekateri iz Stranke demokratične Turčije niso pripravljeni vzpostaviti dialog. V tem primeru si je treba prizadevati za pristop, ki bi omogočil ustrezen razvoj tega dialoga. Zato odločno pozivamo vse turške organe, da si čim bolj prizadevajo za zagotovitev nadaljnjega političnega delovanja teh dveh strank v Turčiji. Zavedamo se, da je to dolgotrajen in odprt proces, vendar cilj tega procesa mora biti pristop. Za doseganje tega cilja je potrebno čim večje prizadevanje Evropske unije, ki je v skladu z interesi državljanov. Vendar si tudi Turčija mora čim bolj prizadevati za doseganje tega cilja, in sicer z izvajanjem zahtevanih reform."@sl20
". Fru talman, herr rådsordförande, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Jag vill börja med att tacka Ria Oomen-Ruijten för ett mycket givande och konstruktivt samarbete. På min grupps vägnar vill jag också uttrycka min solidaritet med Joost Lagendijk: vi avvisar alla de orättvisa angreppen mot honom. Jag vill begränsa mig till en enda nyckelfråga, nämligen hoten om förbud mot två partier, AKP och DTP. I båda fallen vill vi göra det mycket klart att dessa förbud är helt oacceptabla för oss och skulle utgöra betydande hinder för Turkiets framsteg mot att bli medlem av Europeiska unionen. Det är ofattbart enligt vår uppfattning om demokrati att en domstol helt enkelt i efterhand skulle förneka mängder av röstberättigande deras rätt att påverka det politiska läget i landet genom att lägga sin röst på det parti de önskar. Detta är oacceptabelt när det gäller det regerande partiet och det är också oacceptabelt när det gäller DTP (Democratic Society Party). Grundläggande rättsliga och demokratiska principer står på spel och omöjliggör ett sådant förfaringssätt. I fråga om DTP är ett försök att förbjuda även det partiet på gång, i stället för att ta tillfället i akt att tala med företrädarna för det kurdiska folket och inleda en dialog, eftersom vi – liksom turkarna – avvisar terrorism. Jag vet att inte alla i DTP är redo att inleda en dialog. I så fall måste ett närmande helt enkelt göras för att utveckla denna dialog ordentligt. Vi uppmanar därför klart och tydligt alla sansade krafter i Turkiet att göra sitt yttersta för att se till att dessa två partier kan fortsätta verka på Turkiets politiska arena. Vi vet att detta är en utdragen process utan tidsgräns, men den måste ha ett mål och detta mål måste vara anslutning. Det är ett mål som vi i Europeiska unionen måste göra vårt yttersta för att uppnå i dialog med våra medborgare. Men även Turkiet måste göra sitt yttersta genom att genomföra den reform som krävs."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"DTP,"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph