Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-065"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.4.3-065"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα κατ’ αρχήν να συγχαρώ την κ. Oomen και για την έκθεσή της αλλά και για τη συνεργασία της όλο αυτό το διάστημα. Η έκθεση στέλνει ένα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία, ότι δηλαδή ο ευρωπαϊκός δρόμος και η είσοδός της τελικά στην ευρωπαϊκή οικογένεια περνούν μέσα από: Πρώτον, τη συνέχιση και εμβάθυνση των μεταρρυθμίσεων σε όλους τους τομείς και τις δομές της. Δεύτερον, τον πλήρη και απόλυτο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Τρίτον, την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο και τη συμβολή σε μια δίκαιη και διαρκή λύση του Κυπριακού. Είναι η στιγμή να βοηθήσουμε όλοι τις πρωτοβουλίες του Προέδρου Χριστόφια που είναι σ’ αυτήν την κατεύθυνση. Τέταρτον, τις σχέσεις καλής γειτονίας γενικά και ειδικότερα με την Ελλάδα. Να σταματήσουν δηλαδή οι παραβιάσεις του FIR, να σταματήσουν οι προκλήσεις παντός είδους. Βεβαίως, στην Τουρκία υπάρχουν δυνάμεις που επιθυμούν την αποσταθεροποίηση, αλλά την ίδια ώρα υπάρχουν και Τούρκοι πολίτες που θέλουν μια Τουρκία πιο δημοκρατική, πιο προοδευτική, πιο αναπτυγμένη, πιο οικολογική, πιο κοινωνικά ευαίσθητη, πιο φιλειρηνική και με ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Οι πολίτες αυτοί χρειάζονται ένα μήνυμα ότι οι αγώνες τους είναι στη σωστή κατεύθυνση και η έκθεση της κ. Oomen, όπως και η συζήτηση που γίνεται σήμερα εδώ, στέλνει αυτό το μήνυμα."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, chci nejprve poblahopřát paní Oomen-Ruijtenové k její zprávě a neustálé spolupráci. Tato zpráva vysílá jasný signál Turecku, že na cestě do Evropy a nakonec i do evropské rodiny musí projíst těmito stadii. Za prvé, Turecko musí nadále posilovat reformy ve všech sektorech a strukturách. Za druhé, musí prokázat naprosté a absolutní dodržování lidských práv a práv menšin. Za třetí, oddíly turecké armády se musí stáhnout z Kypru a Turecko musí přispět ke spravedlivému a trvalému řešení kyperské otázky. Nastal čas, abychom všichni v tomto směru podpořili iniciativy prezidenta Christofiase. Za čtvrté, Turecko musí všeobecně dodržovat dobré sousedské vztahy, a zejména vztahy s Řeckem. To znamená, že musí skončit narušování letové informační oblasti i jakékoliv jiné provokace. Samozřejmě že v Turecku existují síly, které chtějí vyvolat destabilizaci země, zatímco někteří turečtí občané doufají v demokratičtější, pokrokovější, rozvinutější, ekologicky zodpovědné, sociálně uvědomělé, mírumilovné a evropsky orientované Turecko. Těmto občanům musíme poslat zprávu o tom, že jejich úsilí není marné, a to přesně činí i zpráva paní Oomen-Ruijtenové i diskuse, kterou dnes vedeme."@cs1
"Fru formand! Først vil jeg gerne rose fru Oomen-Ruijten både for hendes betænkning og for hendes samarbejde i hele denne periode. Med betænkningen sendes et klart signal til Tyrkiet om, at vejen til Europa og til optagelse i den europæiske familie går via: For det første fortsættelse og udvidelse af reformerne inden for alle sektorer og strukturer. For det andet fuld og absolut respekt for menneskerettighederne og minoriteternes rettigheder For det tredje skal de tyrkiske tropper forlade Cypern, og Tyrkiet skal bidrage til en retfærdig og varig løsning på det cypriotiske problem. Det er på tide, vi alle står bag præsident Christofias' initiativer i denne retning. For det fjerde gode naboskabsforhold generelt og specielt til Grækenland. Det betyder, at krænkelserne af flyveinformationsregionen og alle former for provokationer skal ophøre. Der er ganske vist kræfter i Tyrkiet, der ønsker destabilisering, men samtidig er der også tyrkiske borgere, der håber på et mere demokratisk, progressivt, udviklet, miljøbevidst, socialt bevidst samt mere fredselskende og europæisk orienteret samfund. Disse borgere skal vi sende et signal om, at de ikke kæmper forgæves, og det er det signal, fru Oomen-Ruijtens betænkning samt forhandlingen her i dag sender."@da2
". Frau Präsidentin! Zunächst möchte ich Frau Oomen-Ruijten für ihren Bericht und die Zusammenarbeit während der gesamten Zeit danken. Der Bericht vermittelt der Türkei die deutliche Botschaft, dass ihr Weg nach Europa und ihr letztendlicher Beitritt zur europäischen Familie über folgende Etappen führen. Erstens muss sie die Reformen in allen Bereichen und Strukturen fortsetzen und verstärken. Zweitens muss sie zeigen, dass sie die Menschenrechte und die Minderheitenrechte uneingeschränkt respektiert. Drittens muss sie ihre Truppen aus Zypern abziehen und einen Beitrag zu einer fairen und dauerhaften Lösung der Zypernfrage leisten. Es ist jetzt an der Zeit, dass wir alle die Initiativen von Präsident Christofias in dieser Richtung unterstützen. Viertens muss die Türkei allgemein gutnachbarliche Beziehungen, insbesondere zu Griechenland, unterhalten. Das bedeutet, dass die Verletzung des Fluginformationsgebietes und Provokationen aller Art aufhören müssen. Natürlich gibt es in der Türkei Kräfte, die eine Destabilisierung anstreben, zugleich gibt es aber auch türkische Bürger, die eine demokratischere, fortschrittlichere, entwickeltere, ökologischere, sozial bewusstere, friedensliebendere Türkei mit europäischer Ausrichtung wünschen. Diesen Bürgern muss die Botschaft vermittelt werden, dass ihr Kampf nicht vergeblich ist, und der Bericht von Frau Oomen-Ruijten und unsere heutige Aussprache gehen genau in diese Richtung."@de9
"Madam President, let me first congratulate Mrs Oomen-Ruijten on her report and also her cooperation throughout this time. The report sends a clear message to Turkey that its path towards Europe and its ultimate entry into the European family will pass through the following stages. Firstly, it must continue to strengthen reforms in all its sectors and structures. Secondly, it must show complete and absolute respect for human rights and the rights of minorities. Thirdly, Turkish troops must withdraw from Cyprus, and there must be a contribution towards a fair and lasting solution to the Cyprus issue. Now is the time for all of us to lend our support to President Christofias’s initiatives in this direction. Fourthly, Turkey must maintain good neighbourly relations in general, and with Greece in particular. This means that violations of the Flight Information Region must stop, as must provocations of all kinds. Of course, there are forces in Turkey wanting destabilisation, whereas some Turkish citizens hope for a more democratic, progressive, developed, environmentally conscious, socially aware, peace-loving and Europe-oriented Turkey. These citizens need to be given the message that their struggles are not in vain, and this is what Mrs Oomen-Ruijten’s report achieves, as does the discussion we are holding here today."@en4
"Señora Presidenta, permítame felicitar en primer lugar a la señora Oomen-Ruijten por su informe, así como por su cooperación a lo largo de este período. El informe envía un mensaje inequívoco a Turquía, respecto a que su camino hacia Europa, y su ingreso en última instancia en la familia europea, atravesará las siguientes etapas. En primer lugar, ha de seguir consolidando las reformas en todos sus sectores y estructuras. En segundo lugar, debe mostrar un respeto pleno y absoluto por los derechos humanos y de las minorías. En tercer lugar, las tropas turcas deben retirarse de Chipre, y Turquía ha de contribuir a la consecución de una solución justa y duradera para el problema de dicho país. Es hora ya de que todos prestemos nuestro apoyo a las iniciativas del Presidente Christofias en esta dirección. En cuarto lugar, Turquía debe mantener relaciones de buena vecindad en general, y con Grecia en particular. Esto significa que las violaciones de la región de información de vuelo deben terminar, al igual que las provocaciones de toda índole. Lógicamente, hay fuerzas en el país que desean la desestabilización, mientras que algunos ciudadanos turcos albergan la esperanza de vivir en una Turquía más democrática, progresista, desarrollada, medioambiental y socialmente concienciada, amante de la paz, y de orientación europea. A estos ciudadanos debe transmitírseles el mensaje de que su lucha no es en vano, y esto es lo que consigue el informe de la señora Oomen-Ruijten, al igual que el debate que celebramos aquí hoy."@es21
"Proua juhataja, lubage mul esmalt õnnitleda Ria Oomen-Ruijteni tema raporti puhul ning samuti tema koostöö puhul kogu selle aja jooksul. Raport saadab Türgile selge sõnumi, et tee Euroopa suunas ning lõpuks sisenemine Euroopa perekonda kulgeb läbi järgmiste etappide. Esiteks tuleb jätkuvalt tugevdada reforme kõigis sektorites ja struktuurides. Teiseks tuleb demonstreerida täielikku ja absoluutset austust inimõiguste ja vähemuste õiguste suhtes. Kolmandaks peavad Türgi väed Küproselt välja tõmbuma ning Türgi peab kaasa aitama Küprose probleemi õiglase ja püsiva lahenduse leidmisele. Nüüd on meil kõigil aeg toetada president Christofiase sellesuunalisi algatusi. Neljandaks peab Türgi säilitama heanaaberlikke suhteid üldiselt ning eriti Kreekaga. See tähendab, et lennuinfopiirkonna rikkumised ja igasugused provokatsioonid peavad lõppema. Loomulikult on Türgis destabiliseerimist ihkavaid jõude, samas kui mõned Türgi kodanikud loodavad, et Türgi muutub demokraatlikumaks, edumeelsemaks, arenenumaks, keskkonnateadlikumaks, sotsiaalselt teadlikumaks, rahuarmastavamaks ja Euroopale orienteeritumaks. Neile kodanikele tuleb anda sõnum, et nende võitlused ei ole asjatud ning seda Ria Oomen-Ruijteni raport ning ka täna siin peetav arutelu saavutavadki."@et5
"Arvoisa puhemies, aluksi haluan onnitella Ria Oomen-Ruijtenia hänen mietinnöstään ja kiittää hänen jatkuvasta yhteistyöstään. Mietinnössä lähetetään Turkille selkeä viesti, jonka mukaan sen tie kohti Euroopan unionia ja lopulta eurooppalaiseen perheeseen liittymistä etenee seuraavien vaiheiden kautta. Ensinnäkin sen on edelleen vahvistettava uudistuksia kaikilla aloillaan ja kaikissa rakenteissaan. Toiseksi sen on täysimääräisesti ja ehdottomasti kunnioitettava ihmisoikeuksia ja vähemmistöjen oikeuksia. Kolmanneksi turkkilaisten joukkojen on vetäydyttävä Kyproksesta, ja on pyrittävä tasapuolisen ja kestävän ratkaisun löytämiseen Kyproksen kysymyksessä. Meidän kaikkien on nyt annettava tukemme presidentti Christofiasin tätä koskeville aloitteille. Neljänneksi Turkin on säilytettävä yleisesti hyvät naapuruussuhteet, ja erityisesti suhteet Kreikkaan. Tämä tarkoittaa, että lentotiedotusalueen rikkomisen ja kaikkien vastaavien provokaatioiden on loputtava. Turkissa on tietenkin myös epävakautta toivovia voimia, kun taas toiset Turkin kansalaiset toivovat Turkista entistä demokraattisempaa, edistyvää, kehittynyttä, ympäristötietoista, yhteiskuntatietoista, rauhaa rakastavaa ja Eurooppaan suuntautuvaa valtiota. Näille kansalaisille on lähetettävä viesti, ettei heidän kamppailunsa ole turhaa, ja tässä Ria Oomen-Ruijtenin mietinnössä onnistutaan, kuten tässä keskustelussakin."@fi7
"Madame la Présidente, permettez-moi tout d’abord de remercier Mme Oomen-Ruijten pour ce rapport et pour sa collaboration tout au long de cette période. Ce rapport indique clairement à la Turquie que la voie de l’Europe, qui doit lui permettre de rejoindre finalement la famille européenne, passera par les étapes suivantes. Tout d’abord, elle doit continuer à renforcer les réformes dans tous les secteurs et dans toutes les structures. Deuxièmement, elle doit montrer un respect total et absolu des droits de l’homme et des droits des minorités. Troisièmement, les troupes turques doivent se retirer de Chypre, et la Turquie doit contribuer à une solution juste et durable à la question chypriote. Nous devons maintenant soutenir les initiatives du Président Christofias dans ce sens. Quatrièmement, la Turquie doit entretenir de bonnes relations avec ses voisins en général et avec la Grèce en particulier. Cela signifie que les violations de la région d’information de vol doivent cesser, comme doivent cesser les provocations de toutes sortes. Bien sûr, certaines forces en Turquie souhaitent la déstabiliser alors que d’autres citoyens turcs appellent de leurs vœux une Turquie plus démocratique, progressiste, développée, respectueuse de l’environnement, sociale, pacifique et davantage tournée vers l’Europe. Nous devons faire savoir à ces citoyens que leur lutte n’est pas vaine, et c’est ce que font le rapport de Mme Oomen-Ruijten et le débat que nous menons aujourd’hui."@fr8
"Elnök asszony, elsőként is gratulálok Oomen-Ruijten asszonynak jelentéséért, és köszönöm mindvégig megmutatkozó együttműködési készségét. A jelentés világosan megüzeni Törökországnak, hogy Európába vezető útja, majd csatlakozása az Európai Unióhoz, a következő szakaszokon halad keresztül. Elsőként, minden szektorában és minden szervezetén belül folytatnia kell a reformok megerősítését. Másodszor, teljes körben és abszolút módon tiszteletben kell tartania az emberi jogokat és a kisebbségek jogait. Harmadszor, a török csapatokat vissza kell vonni Ciprusról, és Törökországnak hozzá kell járulnia a ciprusi probléma tisztességes és tartós rendezéséhez. Most érkezett el az idő számunkra, hogy támogassuk Christofias elnök ez irányú kezdeményezéseit. Negyedszer, Törökországnak jószomszédi viszonyt kell fenntartania, általában is, de különösen Görögországgal. Ez azt jelenti, hogy a repüléstájékoztató körzet megsértését be kell szüntetnie, csakúgy, mint a provokációk bármely más formájának alkalmazását. Természetesen, vannak erők Törökországban, amelyek a destabilizálásra törekszenek, miközben a török polgárok egy demokratikusabb, haladóbb, fejlett, környezet-tudatos, szociálisan érzékeny, békeszerető és Európa-irányultságú Törökországot pártolnak. E polgárokhoz el kell jutnia az üzenetnek, hogy küzdelmük nem hiábavaló, és ezeket a célokat szolgálja Oomen-Ruijten asszony jelentése, amint mai vitánk is."@hu11
". Signora Presidente, desidero innanzi tutto congratularmi con l’onorevole Oomen-Ruijten per la sua relazione nonché per la sua cooperazione nel corso di tutto questo tempo. La relazione invia un messaggio chiaro alla Turchia secondo cui il suo percorso verso l’Europa e alla fine il suo ingresso nella famiglia europea passerà attraverso le seguenti fasi. Innanzi tutto, deve continuare a potenziare le riforme in tutti i suoi settori e strutture. In secondo luogo, deve mostrare totale e assoluto rispetto per i diritti umani e i diritti dei minori. In terzo luogo, le truppe turche devono ritirarsi da Cipro e vi deve essere un contributo verso una soluzione equa e duratura in merito alla questione di Cipro. E’ ormai tempo per tutti noi di offrire il nostro appoggio alle iniziative in questa direzione del Presidente Christofias. Quarto, la Turchia deve mantenere in generale relazioni di buon vicinato e con la Grecia in modo particolare, il che significa che devono finire le violazioni della regione di informazione di volo, così come le provocazioni di ogni genere. Vi sono senza dubbio in Turchia delle forze che vogliono la destabilizzazione del paese, mentre alcuni cittadini Turchi si augurano una Turchia più democratica, progressista, sviluppata, dotata di maggiore consapevolezza ambientale e sociale, amante della pace e orientata all’Europa. Si deve trasmettere a tali cittadini il messaggio che la loro lotta non è invano ed è quanto riesce a fare la relazione dell’onorevole Oomen-Ruijten, così come la discussione che teniamo qui oggi."@it12
"Ponia Pirmininke, visų pirma noriu pasveikinti ponią Oomen-Ruijten, parengusią ataskaitą, taip pat padėkoti už nuolatinį bendradarbiavimą. Ataskaitoje Turkijai aiškiai nurodyta, kad jos kelias į Europą ir galutinis įstojimas į Europos šeimą bus paženklintas tam tikrais etapais. Visų pirma ji turi efektyviau vykdyti reformas visuose sektoriuose ir struktūrose. Antra, ji turi demonstruoti visišką ir absoliučią pagarbą žmogaus teisėms ir mažumų teisėms. Trečia, Turkijos kariuomenė turi pasitraukti iš Kipro, be to, būtina rasti sąžiningą ir ilgalaikį sprendimą sprendžiant su Kiru susijusį klausimą. Pats metas palaikyti Pirmininko Christofias iniciatyvą, susijusią su šia problema. Ketvirta, Turkija turi palaikyti gerus kaimyninius santykius apskritai, o ypač su Graikija. Vadinasi, būtina sustabdyti pažeidimus skrydžių informacijos regione, taip pat bet kokio pobūdžio provokacinius veiksmus. Žinoma, Turkijoje yra jėgų, siekiančių destabilizuoti situaciją, tačiau kai kurie Turkijos piliečiai tikisi, kad Turkija taps demokratiškesne, progresyvia, išsivysčiusia, aplinkai žalos nedarančia, socialiai susivokusia, taiką puoselėjančia, europietiška valstybe. Šiems piliečiams reikia pasakyti, kad jų pastangos nėra bergždžios, o tai ir yra ponios Oomen-Ruijten ataskaitos esmė, taip pat ir šiandienos diskusijos esmė."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, ļaujiet man vispirms apsveikt kundzi ar viņas ziņojumu un arī ar sadarbību visā šajā laikā. Ziņojumā tiek raidīts skaidrs signāls Turcijai, ka tās ceļš uz Eiropu un tās galīgā ieiešana Eiropas ģimenē izies cauri šādiem posmiem. Pirmkārt, tai jāturpina nostiprināt reformas visās nozarēs un struktūrās. Otrkārt, tai ir pilnīgi un absolūti jāievēro cilvēktiesības un minoritāšu tiesības. Treškārt, Turcijas ir jāizved karaspēks no Kipras, un ir jādod ieguldījums taisnīgā un ilgstošā risinājumā Kipras jautājumā. Tagad ir laiks mums visiem atbalstīt prezidenta kunga iniciatīvas šajā virzienā. Ceturtkārt, Turcijai ir jāsaglabā labas kaimiņattiecības kopumā, un ar Grieķiju jo īpaši. Tas nozīmē, ka lidojumu informācijas reģionā ir jāpārtrauc pārkāpumi, kā arī visu veidu provokācijas. Protams, Turcijā ir spēki, kas vēlas destabilizāciju, savukārt daļa Turcijas pilsoņu cer uz demokrātiskāku, progresīvāku, attīstītāku, vidi aizsargājošāku, sociāli apzinātāku, mieru mīlošāku un uz Eiropu vairāk orientētu Turciju. Šiem pilsoņiem ir jādod ziņa, ka viņu cīņa nav veltīga, un tas ir pavēstīts ar kundzes ziņojumu mūsu šodienas diskusiju."@lv13
"Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα κατ’ αρχήν να συγχαρώ την κ. Oomen και για την έκθεσή της αλλά και για τη συνεργασία της όλο αυτό το διάστημα. Η έκθεση στέλνει ένα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία, ότι δηλαδή ο ευρωπαϊκός δρόμος και η είσοδός της τελικά στην ευρωπαϊκή οικογένεια περνούν μέσα από: Πρώτον, τη συνέχιση και εμβάθυνση των μεταρρυθμίσεων σε όλους τους τομείς και τις δομές της. Δεύτερον, τον πλήρη και απόλυτο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Τρίτον, την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο και τη συμβολή σε μια δίκαιη και διαρκή λύση του Κυπριακού. Είναι η στιγμή να βοηθήσουμε όλοι τις πρωτοβουλίες του Προέδρου Χριστόφια που είναι σ’ αυτήν την κατεύθυνση. Τέταρτον, τις σχέσεις καλής γειτονίας γενικά και ειδικότερα με την Ελλάδα. Να σταματήσουν δηλαδή οι παραβιάσεις του FIR, να σταματήσουν οι προκλήσεις παντός είδους. Βεβαίως, στην Τουρκία υπάρχουν δυνάμεις που επιθυμούν την αποσταθεροποίηση, αλλά την ίδια ώρα υπάρχουν και Τούρκοι πολίτες που θέλουν μια Τουρκία πιο δημοκρατική, πιο προοδευτική, πιο αναπτυγμένη, πιο οικολογική, πιο κοινωνικά ευαίσθητη, πιο φιλειρηνική και με ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Οι πολίτες αυτοί χρειάζονται ένα μήνυμα ότι οι αγώνες τους είναι στη σωστή κατεύθυνση και η έκθεση της κ. Oomen, όπως και η συζήτηση που γίνεται σήμερα εδώ, στέλνει αυτό το μήνυμα."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, eerst wil ik mevrouw Oomen-Ruijten gelukwensen met haar verslag en haar ook prijzen voor haar samenwerking tijdens het opstellen hiervan. Het verslag stuurt een duidelijke boodschap naar Turkije dat de weg naar Europa en de uiteindelijke toetreding tot de Europese familie uit de volgende stadia zal bestaan. Ten eerste moet dit land doorlopend werken aan het versterken van de hervormingen in alle sectoren en structuren. Ten tweede moet dit land volledig en absoluut respect tonen voor mensenrechten en de rechten van minderheden. Ten derde moeten de Turkse troepen worden teruggetrokken uit Cyprus en moet er een bijdrage worden geleverd aan een eerlijke en duurzame oplossing voor de kwestie rond Cyprus. Het is nu tijd dat wij allemaal onze steun geven aan de initiatieven van president Christofias op dit gebied. Ten vierde moet Turkije goede betrekkingen onderhouden met zijn buurlanden in het algemeen, en met Griekenland in het bijzonder. Dit houdt in dat alle schendingen van het vluchtinformatiegebied moeten ophouden, evenals alle andere soorten provocaties. Er zijn natuurlijk krachten in Turkije die uit zijn op destabilisatie, terwijl er ook Turkse burgers zijn die hopen op een democratischer, progressiever, ontwikkeld, milieubewust, op sociaal bewustzijn gestoeld, vredelievend en Europees georiënteerd Turkije. Deze burgers moeten de boodschap krijgen dat hun inspanningen niet voor niets zijn en dit is wat het verslag van mevrouw Oomen-Ruijten bereikt, net als de discussie die we hier vandaag voeren."@nl3
"Pani przewodnicząca! Pozwolę sobie w pierwszej kolejności pogratulować posłance Oomen-Ruijten jej sprawozdania, jak również prowadzonej przez nią w tym czasie współpracy. Sprawozdanie to zawiera wyraźne przesłanie do Turcji, że jej droga do Europy i w końcu jej wejście do europejskiej rodziny będą wieść przez następujące etapy: Po pierwsze, musi ona wzmacniać reformę we wszystkich swoich sektorach i strukturach. Po drugie, musi okazywać pełne i bezwzględne poszanowanie praw człowieka oraz praw mniejszości. Po trzecie, tureckie wojska muszą wycofać się z Cypru, a Turcja musi przyczynić się do wypracowania uczciwego i trwałego rozwiązania kwestii Cypru. Teraz przyszedł czas, abyśmy wszyscy udzielili poparcia inicjatywom w tym kierunku, podejmowanym przez prezydenta Christofiasa. Po czwarte, Turcja musi utrzymywać ogólnie stosunki dobrosąsiedzkie, a szczególnie z Grecją. To oznacza konieczność zaprzestania naruszeń rejonu informacji powietrznej, podobnie jak wszelkiego rodzaju prowokacji. Istnieją oczywiście w Turcji siły, które pragną destabilizacji, podczas gdy niektórzy obywatele Turcji mają nadzieję na bardziej demokratyczną, postępową, rozwiniętą, świadomą środowiskowo i społecznie, miłującą pokój i zorientowaną na Europę Turcję. Obywatelom tym potrzebne jest przesłanie, że ich walka nie idzie na marne, i jest to coś, co udało się pani poseł Oomen-Ruijten’s uczynić w jej sprawozdaniu, podobnie jak nam w prowadzonej dziś dyskusji."@pl16
"Senhora Presidente, gostaria de começar por felicitar a senhora deputada Oomen-Ruijten pelo seu relatório e também pela sua cooperação durante todo este tempo. O relatório envia uma mensagem clara à Turquia: a sua caminhada para a Europa e a sua entrada derradeira na família europeia passa pelo seguinte: Em primeiro lugar, tem de continuar a aprofundar as reformas em todos os seus sectores e estruturas. Em segundo lugar, tem de demonstrar respeito total e absoluto pelos direitos humanos e pelos direitos das minorias. Em terceiro lugar, as tropas turcas têm de sair de Chipre, e a Turquia tem de contribuir para se encontrar uma solução justa e duradoura para a questão cipriota. É chegada a hora de todos nós darmos o nosso apoio às iniciativas do Presidente Christofias que apontam nesta direcção. Em quarto lugar, a Turquia tem de manter relações de boa vizinhança em geral e com a Grécia em particular. Isto significa que tem de pôr termos às violações da Região de Informação de Voo e tem de acabar com todos os tipos de provocações. Obviamente, há forças na Turquia que desejam a desestabilização, mas há cidadãos turcos que têm esperança numa Turquia mais democrática, progressista, desenvolvida, com consciência ambiental e social, amante da paz e orientada para a Europa. É preciso enviar uma mensagem a esses cidadãos e dizer-lhes que as suas lutas não são em vão, e é isso mesmo que o relatório da senhora deputada Oomen-Ruijten consegue fazer, assim como a discussão que hoje estamos a realizar aqui."@pt17
"Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα κατ’ αρχήν να συγχαρώ την κ. Oomen και για την έκθεσή της αλλά και για τη συνεργασία της όλο αυτό το διάστημα. Η έκθεση στέλνει ένα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία, ότι δηλαδή ο ευρωπαϊκός δρόμος και η είσοδός της τελικά στην ευρωπαϊκή οικογένεια περνούν μέσα από: Πρώτον, τη συνέχιση και εμβάθυνση των μεταρρυθμίσεων σε όλους τους τομείς και τις δομές της. Δεύτερον, τον πλήρη και απόλυτο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Τρίτον, την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο και τη συμβολή σε μια δίκαιη και διαρκή λύση του Κυπριακού. Είναι η στιγμή να βοηθήσουμε όλοι τις πρωτοβουλίες του Προέδρου Χριστόφια που είναι σ’ αυτήν την κατεύθυνση. Τέταρτον, τις σχέσεις καλής γειτονίας γενικά και ειδικότερα με την Ελλάδα. Να σταματήσουν δηλαδή οι παραβιάσεις του FIR, να σταματήσουν οι προκλήσεις παντός είδους. Βεβαίως, στην Τουρκία υπάρχουν δυνάμεις που επιθυμούν την αποσταθεροποίηση, αλλά την ίδια ώρα υπάρχουν και Τούρκοι πολίτες που θέλουν μια Τουρκία πιο δημοκρατική, πιο προοδευτική, πιο αναπτυγμένη, πιο οικολογική, πιο κοινωνικά ευαίσθητη, πιο φιλειρηνική και με ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Οι πολίτες αυτοί χρειάζονται ένα μήνυμα ότι οι αγώνες τους είναι στη σωστή κατεύθυνση και η έκθεση της κ. Oomen, όπως και η συζήτηση που γίνεται σήμερα εδώ, στέλνει αυτό το μήνυμα."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, chcem najskôr zablahoželať pani Oomen-Ruijtenovej k jej správe a neustálej spolupráci. Táto správa vysiela jasný signál Turecku, že na ceste do Európy a nakoniec aj do európskej rodiny musí prejsť nasledovnými štádiami. Po prvé, Turecko musí naďalej posilňovať reformy vo všetkých sektoroch a štruktúrach. Po druhé, musí preukázať úplné a absolútne dodržiavanie ľudských práv a práv menšín. Po tretie, oddiely tureckej armády sa musia stiahnuť z Cypru a Turecko musí prispieť k spravodlivému a trvalému riešeniu cyperskej otázky. Nastal čas, aby sme všetci v tomto smere podporili iniciatívy prezidenta Christofiasa. Po štvrté, Turecko si musí udržiavať vo všeobecnosti dobré susedské vzťahy, a najmä vzťahy s Gréckom. Znamená to, že sa musí skončiť narúšanie letovej informačnej oblasti, ako aj akékoľvek ďalšie provokácie. Samozrejme, že v Turecku existujú sily, ktoré chcú vyvolať destabilizáciu krajiny, kým niektorí tureckí občania dúfajú v demokratickejšie, pokrokovejšie, rozvinutejšie, ekologicky zodpovedné, sociálne uvedomelé, mierumilovné a európsky orientované Turecko. Týmto občanom musíme vyslať správu o tom, že ich úsilie nie je márne a presne toto docieľuje aj správa pani Oomen-Ruijtenovej, ako aj diskusia, ktorú dnes vedieme."@sk19
". Gospa predsednica, najprej čestitam gospe Oomen-Ruijten za njeno poročilo in dosedanje sodelovanje. Poročilo pošilja jasno sporočilo Turčiji, da mora za pristop k Evropski uniji izpolniti številne zahteve. Prvič, Turčija mora še naprej krepiti reforme v vseh svojih sektorjih in strukturah. Drugič, prikazati mora celovito in dosledno spoštovanje človekovih pravic in pravic manjšin. Tretjič, Turčija mora umakniti svoje čete s Cipra ter si prizadevati za pravično in dolgoročno rešitev ciprskega vprašanja. Zdaj je čas, da vsi podpremo pobude predsednika Christofiasa v zvezi s tem. Četrtič, Turčija mora ohraniti dobre sosedske odnose, zlasti z Grčijo. To pomeni, da se morajo kršitve letalskega informativnega območja končati, vključno z vsakršnim izzivanjem. Seveda so v Turčiji sile, ki si želijo destabilizacijo, medtem ko nekateri turški državljani upajo na bolj demokratično, naprednejšo, bolj razvito, okoljsko in socialno ozaveščeno, miroljubno ter proevropsko Turčijo. Poročilo gospe Oomen-Ruijten in današnja razprava dokazujeta, da prizadevanje teh državljanov ni zaman."@sl20
"Fru talman! Låt mig först gratulera Ria Oomen-Ruijten till hennes betänkande och också till hennes samarbete under denna tid. Betänkandet sänder ett tydligt budskap till Turkiet att dess väg mot EU och slutliga inträde kommer att genomgå följande etapper. För det första måste Turkiet fortsätta att stärka reformerna inom alla sina sektorer och strukturer. För det andra måste landet införa och till fullo respektera de mänskliga rättigheterna och minoriteternas rättigheter. För det tredje måste turkiska styrkor dras tillbaka från Cypern, och Turkiet måste bidra till en rättvis och varaktig lösning av Cypernfrågan. Nu är det dags för oss alla att ge vårt stöd till president Dimitris Christofias initiativ i denna riktning. Vidare måste Turkiet upprätthålla goda grannförbindelser i allmänhet och med Grekland i synnerhet. Detta innebär att kränkningarna av flyginformationsregionen måste upphöra, liksom alla slag av provokationer. Självklart finns det krafter i Turkiet som önskar destabilisering, samtidigt som en del turkiska medborgare hoppas på ett mer demokratiskt, progressivt, utvecklat, miljömedvetet, socialt insiktsfullt, fredsälskande och Europainriktat Turkiet. Dessa medborgare behöver få veta att deras kamp inte är förgäves och detta är just det som Ria Oomen-Ruijtens betänkande åstadkommer, liksom de diskussioner som vi för här i dag."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph