Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-063"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.4.3-063"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, let me first thank Mrs Oomen-Ruijten and the Foreign Affairs Committee for a very solid, firm and balanced report. In the accession negotiations with Turkey six chapters have been opened so far and, as Mr Lenarčič said, it should be possible to open two more chapters during the Slovenian presidency, namely company law and intellectual property. The Negotiating Framework with Turkey spells out these values, and it is the Commission’s duty to monitor them. The Commission’s role in the accession process can be described as ‘the friend who tells the truth’ – even if the truth is sometimes unwelcome in parts of the EU or in Turkey. Thus we cannot be indifferent to what is happening in candidate countries, least of all to events that affect our shared democratic values. I note your concern about the implications of the AKP closure case. Certainly, the ruling of the Constitutional Court should be compatible with democratic principles and the rule of law, including the guidelines of the Venice Commission of the Council of Europe. We want to see Turkey move on from this case by respecting European values. Turkey cannot afford another wasted year on reforms and we need to see progression, not regression, in meeting democratic principles. Let me wind up with a few words on Cyprus. Now it is time for the leaders of the two communities to end the deadlock and move towards reunification of the island. I trust Turkey will fully contribute to a solution. The Commission endorses a renewed UN process and will fully support both communities on the island to make the necessary difficult compromises. Let me recall in this context one simple but absolutely fundamental guiding principle of the EU enlargement policy, which applies to every candidate country, including Turkey: the pace of negotiations depends on the progress made in legal and democratic reforms – and especially on their implementation. In other words, the technical talks on chapters make up the walls and rooms of the house – maybe even the roof one day – while the legal and democratic reforms constitute the very foundations of any new EU member’s construction. And, as every builder knows, one must first make very solid foundations before moving on to putting the walls together. So, first the reforms, then progress in the technical negotiations. That is why I find Mrs Oomen-Ruijten’s report so pertinent. The Commission shares her views on the slow pace of the reforms. Yet certain legislative reforms have taken place. I note that you welcome the new Law on Foundations, and at your request the Commission will report on this law and its implementation in our next progress report on Turkey in the coming autumn. Moreover, the recent revision of the infamous Article 301 is a step forward. What ultimately counts, however, is its proper implementation to guarantee the freedom of expression for everybody in Turkey. In addition to the fundamental freedoms of expression and religion, further progress is essential in such areas as cultural and linguistic rights, the rights of women and children, and the rights of trade unions. All in all, a renewed focus on EU-related reforms is absolutely essential, which should also assist in overcoming the current political crisis. This is the message President Barroso conveyed during our recent visit to Turkey. Both government and opposition parties should engage in dialogue and search for compromise on the sensitive issues dominating the domestic debate, including the constitutional reform process. Both secularism and democracy need to be defended in this context. I regret that the Law on the Ombudsman has been blocked for two years by the Constitutional Court. I welcome the fact that you urge it to be unblocked, so as to set up the Ombudsman’s Office without delay. We all know how important the Ombudsman’s function has been in keeping authorities accountable and enhancing citizens’ rights in the EU Member States. The essence of these reforms is to ensure Turkey’s transformation into an open and modern society, with full respect for freedom and democracy, diversity and tolerance – that is, for democratic secularism. The very existence of our Union rests on the basic values of democracy, the rule of law and human rights that we share among ourselves. They are the basis of the family spirit and the contract of marriage, as Jacques Delors put it, to which we Europeans have committed ourselves."@en4
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, nejprve chci poděkovat paní Oomen-Ruijtenovej a Výboru pro zahraniční věci za velmi kompaktní a vyváženou zprávu. V přístupových jednáních s Tureckem se nám již podařilo otevřít šest kapitol, a jak říkal pan Lenarčič, mělo by být možno otevřít i další dvě kapitoly ještě v době slovinského předsednictví, tedy kapitolu týkající se práva obchodních společností a kapitolu o duševním vlastnictví. Rámec jednání s Tureckem jasně pojmenovává tyto hodnoty a je povinností Komise, aby sledovala jejich dodržování. Úlohu Komise v přístupovém procesu lze popsat jako úlohu „přítele, který říká pravdu“, i když pravda někdy v některých částech Unie nebo v Turecku není vítaná. Proto nemůžeme být lhostejní k tomu, co se děje v kandidátských zemích, a už vůbec ne k událostem, které se příčí naším společným demokratickým hodnotám. Mám na mysli znepokojení na základě důsledků případu zákazu strany AKP. Rozhodnutí ústavního soudu by samozřejmě mělo být v souladu s demokratickými zásadami a se zásadou právního státu, ale i s pokyny Benátské komise Rady Evropy o zákazu politických stran. Byli bychom rádi, kdyby se Turecko odklonilo od tohoto případu a respektovalo evropské hodnoty. Turecko si nemůže dovolit ztratit další rok reforem a musí prokázat pokrok a nikoli regresi v dodržování demokratických zásad. Svou řeč chci ukončit několika slovy ohledně kyperské otázky. Nastal čas, aby se hlavní představitelé obou společenství pohnuli z mrtvého bodu směrem k novému sjednocení ostrova. Věřím, že Turecko přispěje k řešení situace. Komise podporuje obnovený proces OSN a obě společenství na ostrově v přijímání nevyhnutelných a těžkých kompromisů. Dovolte mi, abych v této souvislosti připomenul jednu celkem jednoduchou, ale úplně základní zásadu politiky rozšiřování EU, která platí pro každou kandidátskou zemi včetně Turecka: rychlost jednání závisí na pokroku dosáhnutého v oblasti právních a demokratických reforem, a zejména na jejich uplatňování v praxi. Jinými slovy, technické debaty o kapitolách tvoří zdi a místnosti domu – možná nakonec vytvoří i střechu domu –, zatímco právní a demokratické reformy představují absolutní základy stavby kteréhokoli nového člena Evropské unie. A každý stavitel velmi dobře ví, že se nejprve musí položit pevné základy a teprve potom je možné začít stavět zdi. Takže nejprve jsou potřeba reformy a teprve potom mohou nastat jednání o technických záležitostech. Proto považuji zprávu paní Oomen-Ruijtenové za relevantní. Komise souhlasí s jejím pohledem na pomalý průběh reforem, i přesto, že jsme několik legislativních reforem zaznamenali. Beru na vědomí, že vítáte nový zákon o nadacích a na vaši žádost Komise podá zprávu o tomto zákoně a jeho realizaci v další zprávě o pokroku Turecka na podzim tohoto roku. Podobně je krokem vpřed i nedávná úprava neslavně známého článku 301. V konečném důsledku se tato úprava bude započítávat, pouze pokud se bude správně uplatňovat v praxi a pokud se tím zabezpečí svoboda projevu pro každého v Turecku. Kromě základních svobod projevu a náboženského vyznání je nezbytný další pokrok v oblastech, jako jsou kulturní a jazyková práva, práva žen a dětí a práva odborů. Obecně bude naprosto nezbytné obnovit zaměření země na reformy týkající se EU, které by mohly zároveň pomoci překonat současnou politickou krizi. Toto je poselství pana předsedy Barrosa, které zaznělo na naší nedávné návštěvě v Turecku. Vláda i opoziční strany by měly vést dialog a hledat kompromisy v citlivých otázkách, které dominují v domácí diskusi včetně procesu reformy ústavy. V této souvislosti je potřeba uchránit sekularismus i demokracii země. Lituji, že už dva roky blokuje ústavní soud návrh zákona o ombudsmanovi. Vítám skutečnost, že naléháte na ústavní soud, aby tento zákon odblokoval, aby bylo možno bezodkladně vytvořit úřad ombudsmana. Všichni víme, jak důležitá je funkce ombudsmana, který kontroluje úřady, zda plní své povinnosti a podporuje práva občanů v členských státech Evropské unie. Smyslem těchto reforem je zajistit transformaci Turecka na otevřenou a moderní společnost, která ctí svobodu a demokracii, různorodost a toleranci, tedy demokratický sekularismus. Sama existence naší unie se zakládá na fundamentálních hodnotách demokracie, právního státu a lidských práv, které navzájem sdílíme. Jsou základem rodinného ducha a manželské smlouvy – jak řekl Jacques Delors –, které my, Evropané, ctíme."@cs1
". Fru formand! Jeg vil først og fremmest takke fru Oomen-Ruijten og Udenrigsudvalget for en meget solid, fast og afbalanceret betænkning. I forbindelse med tiltrædelsesforhandlingerne med Tyrkiet er der indtil videre åbnet seks kapitler, og som hr. Lenarčič nævnte, bør det være muligt yderligere at åbne to kapitler under det slovenske formandskab, navnlig selskabsret og intellektuel ejendomsret. Forhandlingsrammen med Tyrkiet definerer disse værdier, og det er Kommissionens opgave at overvåge dem. Kommissionens rolle i tiltrædelsesprocessen kan beskrives som "en ven, der fortæller sandheden", også selv om sandheden ind imellem er uønsket i dele af EU eller Tyrkiet. Vi kan derfor ikke være ligeglade med, hvad der sker i kandidatlandene, og slet ikke med begivenheder, der påvirker vores fælles demokratiske værdier. Jeg bemærker Deres bekymring over følgerne af sagen om lukning af AKP-partiet. Forfatningsdomstolens afgørelse skal være forenelig med de demokratiske værdier og retsstaten, herunder retningslinjerne fra Europarådets Venedigkommission. Vi ønsker, at Tyrkiet frigør sig fra denne sag og respekterer de europæiske værdier. Tyrkiet har ikke råd til at spilde endnu et år på reformer, og vi skal se udvikling og ikke forringelser i form af overholdelse af de demokratiske principper. Lad mig slutte med et par bemærkninger vedrørende Cypern. Det er nu på tide, at lederne i de to samfund bryder dødvandet og i stedet bevæger sig mod en genforening af øen. Jeg tror, at Tyrkiet vil bidrage fuldt ud til en løsning. Kommissionen støtter en fornyet FN-proces og støtter fuldt ud begge samfund på øen i deres bestræbelser på at indgå de nødvendige og vanskelige kompromiser. I den forbindelse minder jeg om et enkelt, men fuldstændigt grundlæggende vejledende princip for EU's udvidelsespolitik, som gælder alle kandidatlande, herunder Tyrkiet: Forhandlingstempoet afhænger af fremskridtene i retslige og demokratiske reformer - og navnlig af deres gennemførelse. De tekniske drøftelser af kapitler udgør med andre ord husets vægge og rum - måske en skønne dag også taget - mens de retslige og demokratiske reformer udgør selve fundamentet for enhver ny medlemsstats opbygning. Som enhver entreprenør ved, er det nødvendigt først at skabe et meget solidt fundament, før væggene kan opbygges. Der skal dermed først indføres reformer og dernæst ske fremskridt i de tekniske forhandlinger. Dette er grunden til, at jeg finder fru Oomen-Ruijtens betænkning relevant. Kommissionen deler hendes synspunkter vedrørende reformernes langsomme udvikling. Visse lovgivningsreformer er allerede gennemført. Jeg bemærker, at De glæder Dem over den nye lovgivning om foreninger, og på Deres anmodning vil Kommissionen udtale sig om denne lovgivning og dens gennemførelse i den næste statusrapport om Tyrkiet det kommende efterår. Den seneste ændring af den berygtede artikel 301 er et skridt i den rigtige retning. Det, der i sidste ende tæller, er imidlertid selve gennemførelsen for at sikre ytringsfrihed for alle i Tyrkiet. Ud over de grundlæggende ytrings- og religionsfriheder er der et afgørende behov for yderligere fremskridt med henblik på kulturelle og sproglige rettigheder, kvinders og børns rettigheder og fagforeningsrettigheder. Generelt set er et fornyet fokus på EU-relaterede reformer af afgørende betydning, og det skal ligeledes bidrage til at løse den nuværende politiske krise. Denne meddelelse kom fra formand Barroso under vort seneste besøg i Tyrkiet. Såvel regeringen som oppositionspartierne skal indgå i en dialog og søge et kompromis om følsomme emner, som dominerer den nationale debat, herunder processen vedrørende forfatningsreformer. Såvel sekularisme som demokrati skal forsvares i den henseende. Jeg beklager, at forfatningsdomstolen har udsat lovgivningen om ombudsmanden i to år. Jeg glæder mig over det faktum, at De opfordrer til en ophævelse deraf, således at ombudsmandens kontor kan oprettes uden forsinkelser. Vi er alle bevidste om, hvor væsentlig ombudsmandens funktion har været i forbindelse med at lade myndighederne stå til ansvar samt styrke borgernes rettigheder i EU-medlemsstaterne. Essensen i disse reformer er at sikre Tyrkiets overgang til et åbent og moderne samfund med fuld respekt for frihed og demokrati, mangfoldighed og tolerance - dvs. demokratisk sekularisme. Selve eksistensen af vores Union hviler på grundlæggende demokratiske værdier, retsstaten og menneskerettigheder, som vi alle deler. Disse værdier er grundlaget for den familiære ånd og en ægteskabskontrakt, som vi alle har forpligtet os til, sådan som Jacques Delors udtrykte det."@da2
". − Frau Präsidentin! Zunächst einmal möchte ich Frau Oomen-Ruijten und dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten für diesen sehr soliden, konsequenten und ausgewogenen Bericht danken. In den Beitrittsverhandlungen mit der Türkei wurden bisher sechs Verhandlungskapitel eröffnet, und – wie Herr Lenarčič bereits sagte – es sollte möglich sein, im Laufe der slowenischen Präsidentschaft noch zwei weitere Kapitel zu eröffnen, nämlich zum Gesellschaftsrecht und zum geistigen Eigentum. Der Verhandlungsrahmen für die Türkei macht diese Werte noch einmal deutlich, und es ist die Pflicht der Kommission, sie zu überwachen. Die Rolle der Kommission im Beitrittsprozess ist ungefähr die eines Freundes, der einem die Wahrheit sagt, auch wenn die Wahrheit zuweilen in Teilen der EU oder in der Türkei nicht gerade willkommen ist. Somit können wir nicht gleichgültig bleiben gegenüber dem, was in den Kandidatenländern vor sich geht, am allerwenigsten gegenüber Vorgängen, die unsere gemeinsamen demokratischen Werte gefährden. Noch etwas zu Ihrer Sorge über die Folgen der Schließung der AK-Partei. Natürlich sollten die Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofs mit demokratischen und Rechtsstaatsprinzipien vereinbar sein, einschließlich der Richtlinien der Venedig-Kommission des Europarats. Wir wollen, dass die Türkei diesbezüglich im weiteren Verlauf die europäischen Wertvorstellungen beachtet. Die Türkei kann es sich nicht leisten, bei diesen Reformen ein weiteres Jahr zu verlieren. Wir müssen Fortschritte erkennen, keine Rückschritte, wenn es um die Erfüllung demokratischer Grundprinzipien geht. Lassen Sie mich abschließend noch ein paar Worte über Zypern sagen. Es ist an der Zeit für die politischen Führer der beiden Volksgruppen, aus der Sackgasse herauszufinden und eine Wiedervereinigung der Insel anzustreben. Ich vertraue darauf, dass die Türkei ihren Beitrag zu einer Lösung leisten wird. Die Kommission befürwortet einen erneuten UN-Prozess und wird beide Volksgruppen auf der Insel bei der Ausarbeitung der notwendigen schwierigen Kompromisse voll unterstützen. Erlauben Sie mir, in diesem Zusammenhang an ein simples, aber absolut fundamentales Leitprinzip der EU-Erweiterungspolitik zu erinnern, das für jedes Kandidatenland, einschließlich der Türkei, gilt: Das Tempo der Verhandlungen hängt ab vom Fortschritt juristischer und demokratischer Reformen, vor allem aber von deren Umsetzung. Mit anderen Worten, die technischen Gespräche über einzelne Kapitel bilden die Wände und Räume eines Hauses, vielleicht eines Tages auch das Dach, während die juristischen und demokratischen Reformen das Fundament für den Bau jedes neuen EU-Mitglieds darstellen. Wie jeder Maurer weiß, muss aber zuerst ein sehr solides Fundament errichtet werden, bevor man daran gehen kann, die Wände hochzuziehen. Also: zuerst die Reformen, dann der Fortschritt bei den technischen Verhandlungen. Deswegen finde ich den Bericht von Frau Oomen-Ruijten so relevant. Die Kommission teilt ihre Ansichten über das langsame Reformtempo. Einige Gesetzesreformen haben jedoch stattgefunden. Ich stelle fest, dass Sie das neue Stiftungsgesetz begrüßen, und auf Ihr Ersuchen hin wird die Kommission über dieses Gesetz und seine Umsetzung im nächsten Fortschrittsbericht über die Türkei im kommenden Herbst berichten. Darüber hinaus ist die kürzlich erfolgte Änderung des berüchtigten Artikels 301 des Strafgesetzbuchs ein Schritt in die richtige Richtung. Was am Ende zählt, ist jedoch die ordnungsgemäße Umsetzung dieses Artikels, damit die Meinungsfreiheit für jedermann in der Türkei garantiert ist. Neben den Grundrechten auf Meinungs- und Religionsfreiheit sind weitere Fortschritte in Bereichen wie kulturelle und sprachliche Rechte, Frauenrechte und Kinderrechte sowie Rechte der Gewerkschaften unabdingbar. Alles in allem muss das Augenmerk erneut auf EU-relevante Reformen gerichtet werden, was übrigens auch bei der Überwindung der aktuellen politischen Krise hilfreich sein könnte. Diese Botschaft hat Präsident Barroso anlässlich unseres letzten Besuchs in der Türkei übermittelt. Sowohl die Regierungs- als auch die Oppositionsparteien sollten den Dialog suchen und Kompromisslösungen anstreben bei den heiklen Themen, die die innenpolitische Debatte beherrschen, einschließlich des Prozesses der Verfassungsreform. In diesem Zusammenhang gilt es, sowohl die Säkularität als auch die Demokratie zu verteidigen. Es ist bedauerlich, dass der Verfassungsgerichtshof das Gesetz über den Ombudsmann seit zwei Jahren blockiert. Ich begrüße es, dass Sie mit Nachdruck dazu auffordern, hier zu einer Entscheidung zu gelangen und das Amt eines Ombudsmanns unverzüglich einzuführen. Wir alle wissen, wie wichtig die Funktion des Ombudsmanns für die demokratische Kontrolle von Behörden und für den Ausbau der Bürgerrechte in den EU-Mitgliedstaaten stets war. Die Quintessenz dieser Reformen ist, den Umbau der Türkei in eine offene und moderne Gesellschaft sicherzustellen, in der Freiheit und Demokratie, Vielfalt und Toleranz geachtet werden, d. h. in einen demokratischen säkularen Staat. Die Existenz der Europäischen Union beruht auf den gemeinsamen Grundwerten der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte. Sie bilden die Basis des Familiensinns und des Ehevertrags, wie Jacques Delors es ausgedrückt hat, zu dem wir Europäer uns verpflichtet haben."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου καταρχάς να ευχαριστήσω την κ. Oomen-Ruijten και την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για την πολύ σοβαρή, αυστηρή και ισορροπημένη έκθεση που ετοίμασαν. Στις διαπραγματεύσεις προσχώρησης με την Τουρκία έχουν ανοιχθεί έξι κεφάλαια μέχρι στιγμής και, όπως ανέφερε ο κ. Lenarčič, θα πρέπει να είναι δυνατό να ανοιχθούν ακόμη δύο κεφάλαια κατά τη διάρκεια της σλοβενικής Προεδρίας, και συγκεκριμένα, το εταιρικό δίκαιο και η πνευματική ιδιοκτησία. Το διαπραγματευτικό πλαίσιο για την Τουρκία διατυπώνει σαφώς αυτές τις αξίες και αποτελεί καθήκον της Επιτροπής να τις παρακολουθεί. Ο ρόλος της Επιτροπής στη διαδικασία προσχώρησης μπορεί να περιγραφεί ως «ο φίλος που λέει την αλήθεια» – ακόμη και αν η αλήθεια ορισμένες φορές δεν είναι ευπρόσδεκτη σε μέρη της ΕΕ ή στην Τουρκία. Συνεπώς, δεν μπορούμε να είμαστε αδιάφοροι μπροστά στα όσα συμβαίνουν στις υποψήφιες χώρες, πόσο μάλλον σε γεγονότα που επηρεάζουν τις κοινές δημοκρατικές μας αξίες. Επισημαίνω την ανησυχία σας σχετικά με τις συνέπειες της υπόθεσης απαγόρευσης του AKP. Σίγουρα, η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου πρέπει να συμμορφώνεται με τις δημοκρατικές αρχές και το κράτος δικαίου, συμπεριλαμβανομένων και των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Θέλουμε να δούμε την Τουρκία να αφήνει πίσω της αυτήν την υπόθεση σεβόμενη της ευρωπαϊκές αξίες. Η Τουρκία δεν δύναται να χάσει άλλο ένα έτος σε μεταρρυθμίσεις και εμείς θέλουμε να δούμε εξέλιξη, όχι οπισθοδρόμηση στην εκπλήρωση των δημοκρατικών αρχών. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω με λίγα λόγια για την Κύπρο. Τώρα είναι πια καιρός οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων να άρουν το αδιέξοδο και να προχωρήσουν προς την επανένωση του νησιού. Ευελπιστώ ότι η Τουρκία θα συμβάλει στον μέγιστο βαθμό στην εξεύρεση μιας λύσης. Η Επιτροπή εγκρίνει την ανανεωμένη διαδικασία στο πλαίσιο του ΟΗΕ και θα στηρίξει πλήρως και τις δύο κοινότητες του νησιού για να προβούν στους απαραίτητους δύσκολους συμβιβασμούς. Επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω σε αυτό το πλαίσιο μια απλή αλλά απόλυτα θεμελιώδη κατευθυντήρια αρχή της πολιτικής διεύρυνσης της ΕΕ, η οποία ισχύει για κάθε υποψήφια χώρα, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας: ο ρυθμός των διαπραγματεύσεων εξαρτάται από την πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά τις νομικές και δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις – και ιδιαίτερα όσον αφορά την εφαρμογή τους. Με άλλα λόγια, οι τεχνικές συνομιλίες για τα κεφάλαια συνιστούν την τοιχοποιία και τα δωμάτια της οικίας –ίσως μια μέρα ακόμη και την οροφή– ενώ οι νομικές και δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις συνιστούν τα ίδια τα θεμέλια της οικοδομής κάθε νέου μέλους της ΕΕ. Και, όπως γνωρίζει κάθε οικοδόμος, πρώτα πρέπει να τεθούν πολύ γερά θεμέλια και μετά να προχωρήσει κανείς στην τοιχοποιία. Επομένως, πρώτα πρέπει να υλοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις και μετά να προχωρήσουμε στις τεχνικές διαπραγματεύσεις. Για αυτόν τον λόγο θεωρώ την έκθεση της κ. Oomen-Ruijten τόσο συναφή. Η Επιτροπή συμμερίζεται τις απόψεις της σχετικά με τον αργό ρυθμό των μεταρρυθμίσεων. Ωστόσο, ορισμένες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις έχουν υλοποιηθεί. Επισημαίνω ότι χαιρετίζετε τον νέο νόμο περί ιδρυμάτων και κατόπιν αιτήματός σας, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση για τον εν λόγω νόμο και την εφαρμογή του στην επόμενη έκθεση προόδου μας για την Τουρκία το ερχόμενο φθινόπωρο. Επιπλέον, η πρόσφατη αναθεώρηση του περιβόητου άρθρου 301 αποτελεί ένα βήμα προόδου. Ωστόσο, αυτό που έχει σημασία τελικά είναι η σωστή εφαρμογή του για τη διασφάλιση της ελευθερίας της έκφρασης για όλους στην Τουρκία. Πέρα από τις θεμελιώδεις ελευθερίες της έκφρασης και της θρησκείας, ουσιαστική είναι και η περαιτέρω πρόοδος σε τομείς όπως τα πολιτιστικά και γλωσσικά δικαιώματα, τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών και τα δικαιώματα των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Εν γένει, η ανανεωμένη εστίαση σε μεταρρυθμίσεις σχετικές με την ΕΕ είναι απολύτως ουσιώδης, κάτι το οποίο θα συμβάλει επίσης στο να ξεπεραστεί η τρέχουσα πολιτική κρίση. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο διαβίβασε ο Πρόεδρος Barroso κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στην Τουρκία. Τόσο το κυβερνών κόμμα όσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης πρέπει να αναπτύξουν διάλογο και να αναζητήσουν συμβιβαστική λύση για τα ευαίσθητα θέματα που κυριαρχούν στις εγχώριες συζητήσεις, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας συνταγματικής μεταρρύθμισης. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να υποστηριχθούν τόσο ο κοσμικός χαρακτήρας του κράτους όσο και η δημοκρατία. Θα ήθελα να εκφράσω τη λύπη μου για το γεγονός ότι ο νόμος για τον διαμεσολαβητή παρεμποδιζόταν για δύο χρόνια από το Συνταγματικό Δικαστήριο. Χαιρετίζω το γεγονός ότι ζητάτε την άρση της παρεμπόδισής του προκειμένου να συσταθεί χωρίς καθυστέρηση η υπηρεσία του Διαμεσολαβητή. Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του Διαμεσολαβητή στο να καθιστά τις αρχές υπόλογες και να ενισχύει τα δικαιώματα των πολιτών στα κράτη μέλη της ΕΕ. Η ουσία αυτών των μεταρρυθμίσεων είναι να διασφαλιστεί η μετατροπή της Τουρκίας σε μία ανοιχτή και σύγχρονη κοινωνία που να σέβεται πλήρως την ελευθερία και τη δημοκρατία, την πολυμορφία και την ανοχή – δηλαδή, τον δημοκρατικό κοσμικό χαρακτήρα της χώρας. Η ίδια η ύπαρξη της Ένωσής μας στηρίζεται στις βασικές αξίες της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που μοιραζόμαστε. Αυτές αποτελούν τη βάση του οικογενειακού πνεύματος και του συμβολαίου γάμου, όπως το έθεσε ο Ζακ Ντελόρ, με τα οποία έχουμε δεσμευθεί ως Ευρωπαίοι."@el10
"Señora Presidenta, permítame en primer lugar agradecer a la señora Oomen-Ruijten y a la Comisión de Asuntos Exteriores un informe muy sólido, riguroso y equilibrado. En las negociaciones de adhesión con Turquía se han abierto seis capítulos hasta la fecha y, como señaló el señor Lenarčič, podrán abrirse otros dos durante la Presidencia eslovena, a saber, los relativos a la ley de sociedades y la propiedad intelectual. En el marco de negociación con Turquía se describen con detalle tales valores, y es deber de la Comisión ocuparse de su seguimiento. El papel de la Comisión en el proceso de adhesión puede describirse como el «del amigo que dice la verdad», aún cuando, en ocasiones, ésta no sea bien recibida en partes de la UE o en Turquía. En este sentido, no podemos permanecer indiferentes respecto a lo que sucede en los países candidatos, y menos aún, respecto a los acontecimientos que afectan a nuestros valores democráticos compartidos. Tomo nota de su inquietud respecto a las consecuencias del caso de la proscripción del AKP. Indudablemente, el fallo del Tribunal Constitucional debería ser compatible con los principios democráticos y el Estado de Derecho, incluidas las directrices de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa. Deseamos que Turquía supere este caso sobre la base del respeto por los valores europeos. Turquía no puede permitirse otro año malgastado en reformas, y hemos de ver progresos, y no una regresión, en el cumplimiento de los principios democráticos. Permítanme concluir con un breve comentario acerca de Chipre. Ha llegado la hora de que los líderes de las dos comunidades pongan fin al estancamiento y avancen hacia la reunificación de la isla. Confío en que Turquía contribuirá plenamente a la consecución de una solución. La Comisión respalda un proceso renovado de las Naciones Unidas, y apoyará plenamente a las dos comunidades de la isla para que asuman los compromisos difíciles y necesarios que resulten pertinentes. Permítanme que recuerde en este contexto un principio rector simple, pero absolutamente esencial, de la política de ampliación de la UE, que se aplica a todo país candidato, incluida Turquía: el ritmo de las negociaciones depende del progreso alcanzado en las reformas jurídicas y democráticas, y sobre todo, de la ejecución de éstas. En otras palabras, las conversaciones técnicas sobre los capítulos permiten realizar las paredes y las habitaciones de la casa, puede incluso que el tejado en ocasiones, mientras que las reformas jurídicas y democráticas constituyen propiamente los cimientos de la construcción de todo nuevo miembro de la UE. Además, todo constructor sabe que, en primer lugar, hay que sentar unos cimientos muy sólidos antes de seguir adelante y erigir las paredes. En definitiva, primero las reformas, y después el avance en las negociaciones técnicas. Por esta razón considero tan pertinente el informe de la señora Oomen-Ruijten. La Comisión comparte sus puntos de vista sobre la lentitud en el ritmo de las reformas. Con todo, ciertas reformas legislativas sí han tenido lugar. Compruebo que usted acoge favorablemente la nueva Ley de bases y, a petición suya, la Comisión informará de la misma y de su ejecución en nuestro próximo informe de situación sobre Turquía, el otoño que viene. Por otra parte, la reciente revisión del infame artículo 301 representa un paso adelante. Lo que cuenta en última instancia, sin embargo, es su ejecución pertinente para garantizar la libertad de expresión de todos en Turquía. Además de las libertades fundamentales de expresión y religiosa, resulta esencial un mayor avance en áreas tales como los derechos culturales y lingüísticos, los derechos de las mujeres y de los niños, y los derechos de los sindicatos. En definitiva, resulta absolutamente esencial adoptar un enfoque renovado respecto a las reformas relacionadas con la UE, que debe facilitar asimismo la superación de la crisis política actual. Tal es el mensaje que transmitió el Presidente Barroso durante su reciente visita a Turquía. Tanto el Gobierno, como los partidos de la oposición deben entablar un diálogo y una búsqueda de soluciones de compromiso respecto a las cuestiones sensibles que dominan el debate nacional, incluido el proceso de reforma constitucional. Tanto el laicismo, como la democracia han de defenderse en este contexto. Lamento que la Ley del defensor del pueblo haya sido bloqueada durante dos años por el Tribunal Constitucional. Celebro el hecho de que inste usted a su desbloqueo, de manera que pueda establecerse una Oficina del Defensor del Pueblo sin demora. Todos sabemos lo importante que ha sido la función del Defensor del Pueblo para que las autoridades asuman responsabilidades y se promuevan los derechos de los ciudadanos en los Estados miembros de la UE. La esencia de estas reformas consiste en garantizar la transformación de Turquía en una sociedad abierta y moderna, con pleno respeto de la libertad y la democracia, la diversidad y la tolerancia, es decir, del laicismo democrático. La misma existencia de nuestra Unión se fundamenta en los valores básicos de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos que todos compartimos. Constituyen la base del espíritu de familia y el contrato matrimonial, en palabras de Jacques Delors, con los que nos hemos comprometido los europeos."@es21
"Proua juhataja, lubage mul esmalt tänada Ria Oomen Ruijtenit ja väliskomisjoni väga põhjapaneva, kindla ja tasakaalustatud raporti eest. Ühinemisläbirääkimistel Türgiga on seni avatud kuus peatükki ja nagu Janez Lenarčič ütles, peaks Sloveenia eesistujariigiks oleku ajal olema võimalik veel kahe, äriühinguõigust ja intellektuaalomandit käsitleva peatüki avamine. Läbirääkimisraamistik Türgiga sõnastab need väärtused ning komisjoni ülesanne on neid jälgida. Komisjoni rolli ühinemisprotsessis võib kirjeldada sõnadega „sõber, kes räägib tõtt” – isegi kui seda tõde mõnes ELi või Türgi osas kuulda ei soovita. Seega ei saa me jääda ükskõikseks kandidaatriikides toimuva suhtes, ammugi mitte sündmuste suhtes, mis mõjutavad meie ühiseid demokraatlikke väärtusi. Ma panen tähele teie muret Õigluse ja Arengu Partei sulgemise kohtuasja järelmõjude pärast. Kindlasti peaks konstitutsioonikohtu otsus olema kooskõlas demokraatia ja õigusriigi põhimõtetega, samuti Euroopa Nõukogu Veneetsia komisjoni suunistega. Me tahame, et Türgi liiguks sellest kohtuasjast edasi, austades sealjuures euroopalikke väärtusi. Türgi ei saa endale lubada reformide tegemisel veel ühe aasta raiskamist ning meil on vaja näha demokraatlike põhimõtete täitmisel edasi-, mitte tagasiminekut. Lubage mul lõpetada mõne sõnaga Küprose kohta. Nüüd on käes aeg, et kahe kogukonna juhid lõpetaksid paigaltammumise ja liiguksid saare taasühendamise poole. Ma usun, et Türgi teeb lahenduse leidmisel täielikult koostööd. Komisjon kiidab heaks uuendatud ÜRO protsessi ning toetab täielikult saare mõlemat kogukonda vajalike raskete kompromisside tegemisel. Lubage mul selles kontekstis meenutada ühte ELi laienemispoliitika lihtsat, kuid täiesti alustrajavat juhtpõhimõtet, mis kehtib iga kandidaatriigi, ka Türgi, suhtes: läbirääkimiste tempo sõltub õiguslike ja demokraatlike reformide, eriti nende rakendamise alal saavutatud edust. Teiste sõnadega, tehnilised kõnelused peatükkide üle moodustavad maja seinad ja toad – ühel päeval võib-olla ka katuse –, aga õiguslikud ja demokraatlikud reformid on iga uue ELi liikme ülesehituse vundamendiks. Ning iga ehitaja teab, et enne seinte püstitamist tuleb rajada väga kindel vundament. Seega esmalt reformid, seejärel edasijõudmine tehnilistes läbirääkimistes. Sellepärast peangi Ria Oomen-Ruijteni raportit sedavõrd asjakohaseks. Komisjon jagab tema arvamust reformide aeglase tempo kohta. Siiski on teatud õigusloomega seotud reformid toimunud. Ma panen tähele, et te tervitate uut sihtasutuste seadust ning teie soovil esitab komisjon raporti selle seaduse ja selle rakendamise kohta oma järgmises Türgi eduaruandes eeloleval sügisel. Lisaks on samm edasi kurikuulsa karistusseadustiku artikli 301 hiljutine muutmine. Viimasena on oluline siiski selle korrektne rakendamine, et tagada Türgis igaühele sõnavabadus. Lisaks sõna- ja usuvabadusele on oluline edasijõudmine ka sellistes valdkondades nagu kultuurilised ja keelelised õigused, naiste ja laste õigused ning ametiühingute õigused. Kokkuvõttes on tingimata vajalik uus keskendumine ELiga seotud reformidele, mis peaks olema abiks ka praeguse poliitilise kriisi ületamisel. Selle sõnumi edastas president Barroso oma hiljutisel Türgi visiidil. Nii valitsevad kui ka opositsioonierakonnad peaksid astuma dialoogi ning otsima riiklikus arutelus valitsevate tundlike küsimuste, kaasa arvatud põhiseadusliku reformiprotsessi osas kompromissi. Selles kontekstis tuleb kaitsta nii ilmalikkust kui ka demokraatiat. Mul on kahju, et konstitutsioonikohus on kaks aastat blokeerinud ombudsmani seadust. Ma tervitan asjaolu, et te kutsute üles seda blokeerimist lõpetama, mis võimaldaks viivitamata moodustada ombudsmani büroo. Me kõik teame, kuivõrd oluline on olnud ombudsmani roll ametivõimude vastutusele sundimisel ning kodanike õiguste suurendamisel ELi liikmesriikides. Nende reformide põhisisu on tagada Türgi muutumine avatud ja kaasaegseks ühiskonnaks, kus austatakse täielikult vabadust ja demokraatiat, mitmekesisust ja sallivust ehk demokraatlikku ilmalikkust. Kogu meie liidu olemasolu tugineb meie ühistele demokraatia, õigusriigi ja inimõiguste põhiväärtustele. Need on Jacques Delors’ sõnul aluseks sellele perekonnavaimule ja abielulepingule, millele meie, eurooplased, oleme pühendunud."@et5
"Arvoisa puhemies, kiitän aluksi Ria Oomen-Ruijtenia sekä ulkoasioiden valiokuntaa hyvin vankasta, tiukasta ja tasapainoisesta mietinnöstä. Turkin liittymisneuvotteluissa on tähän mennessä avattu kuusi neuvottelulukua, ja kuten neuvoston puheenjohtaja Lenarčič totesi, kahden uuden neuvotteluluvun avaamisen pitäisi olla mahdollista Slovenian puheenjohtajuuskaudella. Ne koskevat yhtiölakia sekä teollis- ja tekijänoikeuksia. Turkin neuvottelukehyksessä esitetään nämä arvot, ja komission tehtävänä on seurata niitä. Liittymisprosessissa komission tehtävää voidaan kuvata ”totuuden kertovaksi ystäväksi” – vaikka totuus ei aina ole toivotun kaltainen jossain EU:n osassa tai Turkissa. Emme siis voi olla välinpitämättömiä sen suhteen, mitä ehdokasvaltioissa tapahtuu, varsinkaan sellaisten tapahtumien suhteen, jotka vaikuttavat yhteisiin demokraattisiin arvoihimme. Panin merkille huolenne AKP:n lakkauttamista koskevan asian vaikutuksista. Perustuslakituomioistuimen ratkaisun on todellakin oltava demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden mukainen, myös Euroopan neuvoston Venetsian komission suuntaviivojen mukainen. Toivomme Turkin ratkaisevan asian kunnioittaen eurooppalaisia arvoja. Turkilla ei ole enää varaa tuhlata yhtään vuotta uudistuksiin, ja meidän on saatava nähdä demokraattisten periaatteiden edistyvän, ei taantuvan. Lopuksi muutama sana Kyproksesta. Kahden yhteisön johtajien on nyt aika päästä umpikujasta ja edetä kohti saaren yhdistämistä. Luotan Turkin osallistuvan osaltaan täysimääräisesti ratkaisun löytämiseen. Komissio kannattaa uudistettua YK:n menettelyä ja tukee täysin saaren molempia yhteisöjä tarvittavien vaikeiden kompromissien tekemisessä. Tässä yhteydessä haluan palauttaa mieliin yhden yksinkertaisen, mutta aivan perustavaa laatua olevan EU:n laajentumispolitiikan perusperiaatteen, jota sovelletaan kaikkiin ehdokasvaltioihin, myös Turkkiin: neuvottelujen tahti perustuu lainsäädännöllisten ja demokraattisten uudistusten edistymiseen ja erityisesti niiden täytäntöönpanoon. Toisin sanoen teknisillä neuvottelulukuja koskevilla keskusteluilla rakennetaan talon huoneet ja seinät – ehkä jonain päivänä jopa kattokin – mutta lainsäädännölliset ja demokraattiset uudistukset muodostavat minkä tahansa EU:n uuden jäsenen rakenteen perusteet. Ja kuten jokainen rakentaja tietää, ennen seinien pystyttämistä on tehtävä hyvin vankat perustukset. Ensin siis uudistukset, sitten teknisten neuvottelujen edistyminen. Tämän vuoksi pidän Ria Oomen-Ruijtenin mietintöä niin olennaisena. Komissio jakaa hänen näkemyksensä uudistusten hitaudesta. Joitakin lainsäädännöllisiä uudistuksia on toki tapahtunut. Havaitsen teidän olevan tyytyväisiä uskonnollisia yhdyskuntia koskevaan lakiin, ja pyynnöstänne komissio kertoo tästä laista ja sen täytäntöönpanosta seuraavassa Turkkia koskevassa kertomuksessamme tulevana syksynä. Lisäksi rikoslain pahamaineisen 301 artiklan hiljattainen tarkistus on askel eteenpäin. Viime kädessä merkitystä on kuitenkin vain sen asianmukaisella täytäntöönpanolla ilmaisunvapauden takaamiseksi kaikille Turkissa. Perustavaa laatua olevien ilmaisunvapauden ja uskonnonvapauden lisäksi olennaista on edistyminen kulttuuria ja kieltä koskevien oikeuksien, naisten ja lasten oikeuksien sekä ammattiliittojen oikeuksien kaltaisilla aloilla. Kaiken kaikkiaan tarvitaan ehdottomasti painopisteen asettamista uudelleen EU:hun liittyviin uudistuksiin, ja tämän olisi myös autettava nykyisestä poliittisesta kriisistä selviytymisessä. Tämän viestin puheenjohtaja Barroso antoi vieraillessamme hiljattain Turkissa. Niin hallituksen kuin oppositiopuolueidenkin on sitouduttava vuoropuheluun ja etsittävä kompromisseja kansallista keskustelua hallitsevissa aiheissa, myös perustuslakiuudistusta koskevassa prosessissa. Tässä yhteydessä on puolustettava sekä sekularismia että demokratiaa. Pahoittelen sitä, että perustuslakituomioistuin on jo kaksi vuotta pidätellyt oikeusasiamiestä koskevaa lakia. Olen iloinen siitä, että parlamentti kehottaa perustuslakituomioistuinta jouduttamaan lopullista päätöstään, jotta hallitus voi perustaa oikeusasiamiehen viraston viipymättä. Me kaikki tiedämme oikeusasiamiehen toiminnan merkityksen viranomaisten vastuun ja kansalaisten oikeuksien lisäämisessä EU:n jäsenvaltioissa. Näiden uudistusten tarkoitus on taata Turkin muuttuminen avoimeksi ja nykyaikaiseksi yhteiskunnaksi, joka kunnioittaa täysimääräisesti vapautta ja demokratiaa, moninaisuutta ja suvaitsevaisuutta – tätä on demokraattinen sekularismi. Koko unionimme olemassaolo perustuu demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien periaatteille, jotka me kaikki jaamme. Kuten Jacques Delors sanoi, ne ovat sen perheen yhteishengen ja avioliittosopimuksen perusta, johon me eurooppalaiset olemme sitoutuneet."@fi7
"Madame la Présidente, permettez-moi tout d’abord de remercier Mme Oomen-Ruijten et la commission des affaires étrangères pour ce rapport solide et équilibré. Six chapitres ont été ouverts jusqu’à présent dans les négociations d’adhésion avec la Turquie et, comme l’a dit M. Lenarčič, il devrait être possible d’en ouvrir deux autres au cours de la présidence slovène, à savoir ceux du droit des sociétés et de la propriété intellectuelle. Le cadre de négociation avec la Turquie exprime ces valeurs, et la Commission a le devoir de veiller à leur respect. Le rôle de la Commission dans le processus d’adhésion est celui d’un ami qui dit toujours la vérité - même si cette vérité dérange parfois l’Union européenne ou la Turquie. Nous ne pouvons donc rester indifférents aux événements qui se produisent dans les pays candidats, et surtout pas aux événements qui ont un impact sur nos valeurs démocratiques communes. Je prends note de votre préoccupation relative aux conséquences de l'affaire concernant la dissolution de l'AKP. Il va de soi que l’arrêt de la Cour constitutionnelle devrait respecter les principes de la démocratie et de l'État de droit, y compris les lignes directrices de la Commission de Venise et du Conseil européen. Nous souhaitons voir la Turquie aller de l’avant après cette affaire en respectant les valeurs européennes. La Turquie ne peut pas se permettre de gâcher une nouvelle année de réformes, et nous devons la voir progresser et non reculer sur la voie du respect des principes démocratiques. Permettez-moi de terminer par quelques mots sur Chypre. Le moment est venu pour les responsables des deux communautés de sortir de l’impasse et de progresser vers la réunification de l’île. Je ne doute pas que la Turquie contribue pleinement à la solution. La Commission est favorable à un processus renouvelé au sein de l’ONU, et soutiendra pleinement les deux communautés de l’île pour leur permettre de trouver les compromis difficiles nécessaires. Permettez-moi dans ce contexte de rappeler un principe simple, mais fondamental, de la politique d’élargissement de l’Union européenne, qui s’applique à tous les pays candidats, y compris la Turquie: la vitesse d’avancement des négociations dépend des progrès réalisés dans l’adoption de réformes juridiques et démocratiques, mais aussi et surtout dans leur mise en œuvre. En d’autres termes, les discussions techniques sur les chapitres sont les murs et les pièces de la maison - peut-être même, un jour, son toit -, mais ce sont les réformes juridiques et démocratiques qui constituent les fondations de la construction d’un nouveau membre de l’Union européenne. Et, comme chacun le sait, il faut commencer par poser des fondations solides avant de monter les murs. Les réformes viennent donc avant l’avancement des négociations techniques. C’est pourquoi le rapport de Mme Oomen-Ruijten me semble si pertinent. La Commission partage son avis quand à la lenteur des réformes. Pourtant, certaines réformes législatives ont eu lieu. Je remarque que vous vous félicitez de l’adoption de la nouvelle loi sur les fondations. À votre demande, la Commission abordera cette loi et son implémentation dans son prochain rapport sur les progrès accomplis par la Turquie cet automne. En outre, la récente révision du tristement célèbre article 301 est une mesure positive. Ce qui compte, cependant, c’est sa mise en œuvre correcte pour garantir la liberté d’expression de tous les Turcs. Outre les libertés fondamentales d’expression et de culte, d’autres progrès sont essentiels dans des domaines tels que les droits culturels et linguistiques, les droits des femmes et des enfants et les droits des syndicats. D’une façon générale, une focalisation renouvelée sur les réformes orientées vers l’Union européenne est essentielle et pourrait également contribuer à surmonter la crise politique actuelle. Tel a été le message du président Barroso lors de notre récente visite en Turquie. Les partis d’opposition et du gouvernement doivent se lancer dans un dialogue et rechercher un compromis sur les questions délicates qui dominent le débat au niveau national, y compris le processus de réforme constitutionnelle. Dans ce contexte, il faut défendre à la fois la démocratie et la laïcité. Je regrette que la Cour constitutionnelle bloque depuis deux ans la loi sur le Médiateur. Je me félicite que vous réclamiez son déblocage afin de permettre la création rapide de l’Office du Médiateur. Nous savons tous le rôle important joué par le Médiateur pour contrôler les autorités et pour améliorer les droits des citoyens dans les États membres de l’Union européenne. Ces réformes visent essentiellement à faire de la Turquie une société ouverte et moderne respectant pleinement la liberté, la démocratie, la diversité et la tolérance - bref, la laïcité démocratique. L’existence même de notre Union repose sur les valeurs fondamentales de la démocratie, de l’État de droit et des droits de l’homme que nous partageons. Ces valeurs sont le fondement de l’esprit de famille et du contrat de mariage, comme le disait Jacques Delors, que les Européens se sont engagés à respecter."@fr8
"Elnök asszony, elsőként is hadd köszönjem meg Oomen-Ruijten asszonynak és a Külügyi Bizottságnak igen tartalmas, egyértelmű és kiegyensúlyozott jelentését. A Törökországgal folytatott csatlakozási tárgyalásokon eddig hat fejezet megnyitására került sor, és amint azt Lenarčič úr kifejtette, a szlovén elnökség alatt talán még két további fejezet is megnyitásra kerülhet. A társasági jog és a szellemi tulajdonok fejezetéről van szó. A Törökországgal kialakított tárgyalások keretében megfogalmazódnak ezek az értékek, és a Bizottság kötelessége, hogy érvényesülésük tekintetében ellenőrzést végezzen. A Bizottság feladata a csatlakozási folyamatban, egyébként, úgy írható le, mint egy „baráté, aki megmondja az igazat”, még akkor is, ha az igazságot néha nem is fogadják örömmel az EU, vagy éppen Törökország oldalán. Nem lehetünk érzéketlenek a felvételre váró országokban történteket illetően. S különösen akkor, ha az általunk közösen osztott demokratikus értékrendek érintettek. Érzékeltem aggodalmukat az AKP betiltásának lehetséges következményeivel összefüggésben. Egyértelmű, hogy az Alkotmánybíróság ítéletének összhangban kell állnia a demokratikus elvekkel, a törvényességgel, beleértve ebbe az Európa Tanács velencei bizottságának irányelveit is. Szeretnénk azt látni, hogy Törökország ezt az ügyet az európai értékek mentén oldja meg. Törökország nem engedheti meg, hogy egy további évet veszítsen el a reformok kapcsán. A demokratikus elveknek való megfelelésben nekünk a haladást, és nem a visszaesést kell tapasztalnunk! Hadd zárjam hozzászólásomat Ciprussal. Itt az idő a két közösség vezetői számára, hogy elmozduljanak a holtpontról, és lépjenek a sziget újraegyesítése érdekében. Bízom abban, hogy Törökország teljes mértékben hozzájárul a megoldáshoz. A Bizottság támogatja a felújított ENSZ-folyamatot, és teljes mértékben támogatja a sziget mindkét közösségét a nehéz, de szükséges kompromisszumok meghozatalában. Ebben az összefüggésben hadd idézzem vissza az EU bővítési politikájának egy egyszerű, de mégis alapvetően meghatározó elvét, amely minden jelölt országra, így Törökországra is érvényes: a tárgyalások üteme a jogi és demokratikus reformokban való előrehaladástól, és különösen a reformok teljesítésétől függ. Más szavakkal, a fejezetekről folyó technikai tárgyalások jelentik a házépítés során a falak és a terek, majd talán egy nap a tetőnek is kialakítását, míg a jogi és demokratikus reformok képezik bármely új uniós tag felépítményének alapjait. S amint azt minden építkező tudja, az embernek elsőként nagyon szilárd alapot kell teremtenie, mielőtt továbblépne a falak felhúzásában. Tehát a sorrend: elsőként a reformok, majd a technikai tárgyalásokon való előrehaladás. Ezért is találom Oomen-Ruijten asszony jelentését oly helyénvalónak. A Bizottság osztja véleményét a reformok lassú menetét illetően. Miközben azért bizonyos törvényhozási reformok történtek is. Jegyeztem, hogy Önök üdvözölték az Alapítványokról szóló új törvényt, és az Önök kérésére az elkövetkező ősszel, következő jelentésünkben, a Bizottság be is számol e törvényről, annak végrehajtásáról. A hírhedt 301-es cikk közelmúltbeli felülvizsgálata előrelépésként értékelhető. Ami azonban végül is számít, az annak megfelelő végrehajtása, az, hogy Törökországban a szólásszabadság mindenki számára szavatolt legyen. A szólás- és vallásszabadság, mint alapvető szabadságok biztosítása mellett elengedhetetlen a további előrelépés olyan területeken is, mint a kulturális és nyelvi jogok, a nők és gyermekek jogai, a szakszervezetek jogai. Mindent egybevetve, alapvető, hogy ismét az EU-hoz kapcsolódó reformok kerüljenek a középpontba. Mindez segítheti a jelenlegi politikai válság leküzdését is. Ez az az üzenet, amelyet Barroso elnök legutóbbi látogatásunk során Törökországba vitt. Mind a kormánynak, mind az ellenzéki pártoknak be kell kapcsolódniuk a párbeszédbe, keresniük kell a hazai vitát uraló kérdésekben, így az alkotmányos reformfolyamat kérdésében is, a kompromisszumokat. Mind az állam világi jellegét, mind a demokráciát meg kell védeni. Sajnálom, hogy az ombudsmannal foglalkozó törvényt az Alkotmánybíróság két éve visszatartja. Üdvözlöm, hogy Önök sürgetik az akadályok elhárítását, az országgyűlési biztosok hivatalának késedelem nélküli felállítását. Mindannyian tudjuk, hogy az EU tagállamaiban milyen fontos az ombudsman megbízatása a hivatalok számonkérhetősége, és a polgárok jogainak erősítése terén. E reformok lényege, Törökország nyitott és modern, a szabadságot és demokráciát, a különbözőséget és türelmet, azaz a demokratikus szekularizációt teljes mértékben tiszteletben tartó társadalomba való átmenetének biztosítása. Uniónk puszta létét határozzák meg azok a demokratikus alapértékek, az a törvényesség, és azok az emberi jogok, amelyekben mindannyian hiszünk. Ezek képezik alapját annak a családias hangulatnak, vagy amint Jacques Delors mondta, házassági szerződésnek, amelyet mi, európaiak kialakítottunk."@hu11
". − Signora Presidente, desidero innanzi tutto ringraziare l’onorevole Oomen-Ruijten e la commissione per gli affari esteri per questa relazione molto solida, ferma ed equilibrata. Ad oggi nei negoziati di adesione con la Turchia sono stati aperti sei capitoli e, come ha affermato il Presidente Lenarčič, deve essere possibile aprire altri due capitoli durante la Presidenza slovena e nella fattispecie quelli del diritto societario e della proprietà intellettuale. Il quadro negoziale con la Turchia spiega chiaramente tali valori ed è compito della Commissione vigilare su di essi. Il ruolo della Commissione del processo di adesione può essere descritto come “l’amico che dice la verità” – anche se la verità non è sempre ben accolta in alcune parti dell’UE o in Turchia. Non possiamo pertanto essere indifferenti a quello che sta succedendo nei paesi candidati, tanto meno a eventi che influiscono sui nostri valori democratici condivisi. Noto la vostra preoccupazione circa le implicazioni del caso della chiusura dell’AKP. Certamente la sentenza della Corte costituzionale deve essere compatibile con i principi democratici e lo Stato di diritto, ivi compresi gli orientamenti della Commissione di Venezia del Consiglio d’Europa. Desideriamo che la Turchia superi questo caso mediante il rispetto dei valori europei. La Turchia non si può permettere di perdere un altro anno sulle riforme e noi dobbiamo vedere una progressione, e non una regressione, nel rispetto dei principi democratici. Desidero concludere dicendo alcune parole su Cipro. Per i delle due comunità è ora tempo di porre fine all’ e di andare verso la riunificazione dell’isola. Sono fiducioso che la Turchia contribuirà appieno alla ricerca di una soluzione. La Commissione appoggia un rinnovato processo ONU e sosterrà pienamente entrambe le comunità presenti sull’isola affinché giungano ai difficili compromessi necessari. In questo contesto desidero ricordarvi un principio guida semplice ma assolutamente fondamentale della politica di allargamento dell’UE, che si applica ad ogni paese candidato, tra cui la Turchia: la velocità dei negoziati dipende dai progressi compiuti nella riforma giuridica e democratica – e in particolare dalla loro attuazione. In altre parole i colloqui tecnici sui capitoli costruiscono i muri e le stanze della casa – forse un giorno persino il tetto – mentre la riforma giuridica e democratica costituisce proprio le fondamenta per la costruzione di qualsiasi nuovo Stato membro dell’UE. E, come sanno tutti i costruttori, si deve prima costruire fondamenta solide per poi passare a tirare su i muri. Pertanto, prima le riforme e poi i progressi nei negoziati tecnici. Ecco perché reputo la relazione dell’onorevole Oomen-Ruijten così pertinente. La Commissione condivide le sue opinioni relative al lento ritmo con cui procedono le riforme. Eppure talune riforme legislative hanno già avuto luogo. Noto che accogliete con favore la nuova legge sulle fondazioni e la Commissione riferirà su vostra richiesta in merito a tale legge e alla sua attuazione nella nostra prossima relazione sui progressi compiuti dalla Turchia del prossimo autunno. La recente revisione dell’ignobile articolo 301, inoltre, costituisce un passo avanti. Ciò che conta alla fine, tuttavia, è la sua adeguata attuazione al fine di garantire la libertà d’espressione per tutti in Turchia. Oltre alle libertà fondamentali d’espressione e di religione, sono fondamentali ulteriori progressi in settori quali i diritti culturali e linguistici, i diritti delle donne e dei minori e i diritti sindacali. Tutto sommato è assolutamente fondamentale un rinnovato interesse nelle riforme connesse all’UE, che dovrebbe altresì contribuire a superare l’attuale crisi politica. Questo è il messaggio del Presidente Barroso trasmesso durante la nostra recente visita in Turchia. Sia il governo che i partiti dell’opposizione si devono impegnare nel dialogo e nella ricerca di un compromesso sulle questioni sensibili che dominano il dibattito interno, tra cui il processo di riforma costituzionale. Sia la laicizzazione che la democrazia devono essere difese in tale contesto. Deploro che la Corte costituzionale abbia bloccato per due anni la legge sul difensore civico. Accolgo con favore il fatto che insistiate che venga sbloccata, in modo tale da istituire senza indugio l’ufficio del difensore civico. Tutti noi sappiamo quanto sia stata importante la funzione del difensore civico nel mantenere le responsabilità delle autorità e nel promuovere i diritti dei cittadini negli Stati membri dell’UE. L’essenza di tali riforme è di garantire la trasformazione della Turchia in una società aperta e moderna, in cui vi sia il pieno rispetto di libertà e democrazia, diversità e tolleranza – vale a dire per una laicizzazione democratica. L’effettiva esistenza della nostra Unione poggia sui valori fondamentali di democrazia, Stato di diritto e diritti umani che tutti noi condividiamo. Essi costituiscono la base del senso della famiglia e del contratto di matrimonio, come ha affermato Jacques Delors, nei quali noi europei ci siamo impegnati."@it12
"Ponia Pirmininke, visų pirma noriu padėkoti poniai Oomen-Ruijten ir užsienio reiklų komitetui, už parengtą rimtą, tvirtą ir subalansuotą atskaitą. Derybų dėl narystės su Turkija metu iki šiol buvo aptarti šeši skyriai ir, kaip minėjo ponas Lenarčič, būtų galima aptarti dar du skyrius – dėl įmonių įstatymų ir intelektualiosios nuosavybės – Slovėnijos pirmininkavimo laikotarpiu. Derybų su Turkija pagrinduose šios vertybės išdėstytos ir Komisijos pareiga stebėti, kaip jų paisoma. Komisijos vaidmenį derybų dėl narystės procese galima nusakyti žodžiais „draugas, pasakantis tiesą“ – net tada, jei tiesos išgirsti nenori ES arba Turkija. Todėl mes negalime abejingai stebėti, kas vyksta kandidatuojančiose valstybėse, ypač jei tai susiję su visiems mums bendromis demokratinėmis vertybėmis. Jūs išreiškėte nerimą dėl AKP bylos uždarymo išvadų. Žinoma, Konstitucinio Teismo vadovavimas turi būti suderinamas su demokratiniais principais ir teisine valstybe, įskaitant Europos Tarybos Venecijos komisijos nuostatas. Mes norime, kad Turkija spręstų šį atvejį demonstruodama pagarbą Europos vertybėms. Turkija negali sau leisti prarasti dar vienerius metus vykdydama reformas, be to, mes norime matyti pažangą, o ne regresą siekiant demokratinių principų. Baigdamas noriu tarti keletą žodžių apie Kiprą. Dabar abiejų bendrijų lyderiams pats metas išeiti iš aklavietės ir siekti salos suvienijimo. Tikiu, kad Turkija pasirengusi priimti sprendimą. Komisija pritaria atnaujintam JTO procesui ir visiškai remia abi salos bendruomenes, kurioms reikia priimti būtinus ir sudėtingus kompromisus. Kalbėdamas apie tai, noriu priminti vieną paprastą, bet visiškai būtiną ES išplėtimo politikos principą, taikomą kiekvienai kandidatuojančiai valstybei, įskaitant ir Turkiją. Derybų trukmę lemia teisinių ir demokratinių reformų vykdymo progresas, ypač jų taikymas. Kitaip tariant, techninių aspektų aptarimas yra tarsi namo sienos ir kambariai – galbūt kada nors ir stogas, – o teisinės ir demokratinės reformos atitinka bet kurios naujos ES narės konstitucijos pagrindą. Ir, kaip kiekvienas statybininkas žino, iš pradžių reikia pasirūpinti labai tvirtais pamatais, o paskui statyti sienas. Todėl pirmumas teikiamas reformoms, o tada bus galima vykdyti technines derybas. Todėl ponios Oomen-Ruijten pranešimas man atrodo itin aktualus. Komisija pritaria jos nuomonei, kad reformos vykdomos lėtai. Vis dėlto tam tikros teisinės reformos įvykdytos. Pastebėjau, kad jus džiugina naujas fondų įstatymas, be to, jūsų pageidavimu Komisija pateiks pranešimą apie šį įstatymą ir jo vykdymą, kai kitą rudenį kalbėsime apie Turkijos pažangos ataskaitą. Be to, pastaroji 301 straipsnio peržiūra yra žingsnis pirmyn. Tačiau iš tiesų svarbiausia yra tai, ar jis bus tinkamai vykdomas, siekiant kiekvienam Turkijos piliečiui garantuoti saviraiškos laisvę. Be to, kalbant apie pagrindines saviraiškos ir religijos laisves, reikia pasakyti, kad būtina siekti tolesnio progreso tokiose srityse, kaip kultūra ir lingvistinės teisės, taip pat moterų ir vaikų teisės bei profesinių sąjungų teisės. Apskritai būtina atnaujinti požiūrį į su ES susijusias reformas ir stengtis įveikti dabartinę politinę krizę. Tai mintis, kurią išsakė Pirmininkas Barroso pastarojo vizito į Turkiją metu. Tiek vyriausybė tiek opozicinės partijos turi pradėti dialogą ir rasti kompromisą spręsdamos jautrius klausimus, įskaitant konstitucinės reformos procesą, kurių gausu vidaus reikalų debatuose. Būtina ginti pasaulietiškumą ir demokratiją. Apgailestauju, kad Konstitucinis Teismas dvejiems metams užblokavo ombudsmeno įstatymą. Tačiau džiugina tai, kad jūs skatinate jį atblokuoti, kad būtų nedelsiant paskirtos ombudsmeno pareigos. Visi žinome, kokios svarbios buvo ombudsmeno funkcijos, užtikrinant pareigūnų atskaitingumą ir apsaugant piliečių teises ES valstybėse narėse. Šių reformų esmė ta, kad Turkija turi pavirsti atvira ir modernia visuomene, kurioje gerbiama laisvė ir demokratija, įvairovė ir tolerancija, kitaip tariant demokratiškas pasaulietiškumas. Pamatinės mūsų Sąjungos vertybės yra demokratija, teisinė valstybė ir žmogaus teisės – jas visi gerbiame. Jos yra šeimos dvasios ir santuokos sutarties pagrindas, kaip išsireiškė Jacques Delors, kurio mes, europiečiai, esame įsipareigoję laikytis."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, atļaujiet man vispirms pateikties kundzei un Ārlietu komitejai par ļoti pārliecinošu, stingru un līdzsvarotu ziņojumu. Pievienošanās sarunās ar Turciju līdz šim ir atvērtas sešas sadaļas un, kā sacīja kungs, Slovēnijas prezidentūras laikā būtu iespējams atvērt vēl divas sadaļas, proti, uzņēmējdarbības tiesību un intelektuālā īpašuma sadaļas. Turcijas sarunu pamatnostādnes skaidri norāda šīs vērtības, un Komisijas pienākums ir tās uzraudzīt. Komisijas lomu pievienošanās procesā var raksturot kā „draugu, kurš pasaka patiesību” — pat, ja patiesība dažkārt ir nevēlama pa daļai ES vai Turcijai. Tādējādi mēs nevaram būt vienaldzīgi pret to, kas notiek kandidātvalstīs, vismazāk pret notikumiem, kuri ietekmē mūsu kopīgās demokrātiskās vērtības. Es ievēroju jūsu bažas saistībā ar likvidēšanas sekām. Protams, ka Konstitucionālās tiesas nolēmumam, kā arī Eiropas Padomes Venēcijas komisijas pamatnostādnēm jāatbilst demokrātijas principiem un tiesiskumam. Mēs gribam redzēt, kā Turcija pēc šīs lietas turpina iet uz priekšu, ievērojot Eiropas vērtības. Turcija nevar atļauties vēl vienu izniekotu gadu darbā pie reformām, un demokrātisko principu izpildē mēs gribam redzēt progresu, nevis regresu. Atļaujiet man noslēgt savu runu ar dažiem vārdiem par Kipru. Tagad abu kopienu līderiem ir pienācis laiks iziet no strupceļa un virzīties uz salas atkalapvienošanu. Es ticu, ka Turcija pilnībā dos savu ieguldījumu risinājumā. Komisija apstiprina atjaunotu ANO procesu un pilnībā atbalstīs salas abas kopienas, lai panāktu grūtos, bet nepieciešamos kompromisus. Šajā sakarā atļaujiet man atgādināt kādu vienkāršu, bet ļoti būtisku ES paplašināšanās politikas pamatprincipu, kas attiecas uz ikvienu kandidātvalsti, arī Turciju: sarunu gaita ir atkarīga no juridisko un demokrātisko reformu progresa — un it īpaši no to izpildes. Citiem vārdiem sakot, tehniskās sarunas par sadaļām veido ēkas sienas un istabas — kādu dienu varbūt pat jumtu — kamēr juridiskās un demokrātiskās reformas veido jebkuras jaunas ES dalībvalsts ēkas pamatus. Katrs celtnieks zina, ka pirms sienu uzstādīšanas ir jāieliek ļoti stingri pamati. Tātad vispirms reformas, pēc tam tehniskās sarunas. Tāpēc es uzskatu, ka kundzes ziņojums patiesi attiecas uz lietu. Komisija piekrīt viņas viedoklim par reformu lēno gaitu. Tomēr dažas tiesību aktu reformas ir notikušas. Es pamanīju, ka jūs apsveicāt jauno Nodibinājumu likumu, un pēc jūsu lūguma Komisija ziņos par šo likumu un tā izpildi mūsu nākamajā progresa ziņojumā par Turciju nākamajā rudenī. Turklāt apkaunojošā 301. panta nesenā pārskatīšana ir solis uz priekšu. Taču galu galā būtiska ir tā pareiza izpilde, lai ikvienam garantētu vārda brīvību Turcijā. Papildus vārda un reliģijas pamatbrīvībām būtisks ir tālāks progress tādās jomās kā kultūras un valodu tiesības, sieviešu un bērnu tiesības un arodbiedrību tiesības. Pats svarīgākais ir no jauna pievērsties ar ES saistītām reformām, kurām arī ir jāpalīdz pārvarēt pašreizējo politisko krīzi. Šis ir priekšsēdētāja kunga nodotais vēstījums Turcijai mūsu nesenā Turcijas apmeklējuma laikā. Gan valdībai, gan opozīcijas partijām jāiesaistās dialogā un jāmeklē kompromiss jutīgajos jautājumos, kas dominē iekšpolitikas diskusijās, starp tiem arī jautājumos par konstitucionālo reformu procesu. Šajā kontekstā vajag aizstāvēt gan sekulārismu, gan demokrātiju. Es izsaku nožēlu, ka Konstitucionālā tiesa divus gadus bloķē Likumu par ombudu. Es atzinīgi vērtēju faktu, ka jūs mudināt to atbloķēt, lai nekavējoties izveidotu ombuda biroju. Mēs visi zinām, kāda nozīme bija ombudam, kad iestādēm tika noteikta atbildība un pilsoņu tiesības ES dalībvalstīs tika palielinātas. Šo reformu būtība ir nodrošināt Turcijas pārveidošanu par atvērtu un modernu sabiedrību, kurā pilnībā tiek respektēts demokrātisks sekulārisms, proti, brīvība un demokrātija, dažādība un tolerance. Pati Eiropas Savienības pastāvēšana balstās uz mums kopīgi piederošām demokrātijas pamatvērtībām — tiesiskumu un cilvēktiesībām. Tās, kā sacīja kungs, ir ģimeniskuma un laulības pamats ar kurām mēs, eiropieši, esam sevi sasaistījuši."@lv13
"Madam President, let me first thank Mrs Oomen-Ruijten and the Foreign Affairs Committee for a very solid, firm and balanced report. In the accession negotiations with Turkey six chapters have been opened so far and, as Mr Lenarčič said, it should be possible to open two more chapters during the Slovenian presidency, namely company law and intellectual property. The Negotiating Framework with Turkey spells out these values, and it is the Commission’s duty to monitor them. The Commission’s role in the accession process can be described as ‘the friend who tells the truth’ – even if the truth is sometimes unwelcome in parts of the EU or in Turkey. Thus we cannot be indifferent to what is happening in candidate countries, least of all to events that affect our shared democratic values. I note your concern about the implications of the AKP closure case. Certainly, the ruling of the Constitutional Court should be compatible with democratic principles and the rule of law, including the guidelines of the Venice Commission of the Council of Europe. We want to see Turkey move on from this case by respecting European values. Turkey cannot afford another wasted year on reforms and we need to see progression, not regression, in meeting democratic principles. Let me wind up with a few words on Cyprus. Now it is time for the leaders of the two communities to end the deadlock and move towards reunification of the island. I trust Turkey will fully contribute to a solution. The Commission endorses a renewed UN process and will fully support both communities on the island to make the necessary difficult compromises. Let me recall in this context one simple but absolutely fundamental guiding principle of the EU enlargement policy, which applies to every candidate country, including Turkey: the pace of negotiations depends on the progress made in legal and democratic reforms – and especially on their implementation. In other words, the technical talks on chapters make up the walls and rooms of the house – maybe even the roof one day – while the legal and democratic reforms constitute the very foundations of any new EU member’s construction. And, as every builder knows, one must first make very solid foundations before moving on to putting the walls together. So, first the reforms, then progress in the technical negotiations. That is why I find Mrs Oomen-Ruijten’s report so pertinent. The Commission shares her views on the slow pace of the reforms. Yet certain legislative reforms have taken place. I note that you welcome the new Law on Foundations, and at your request the Commission will report on this law and its implementation in our next progress report on Turkey in the coming autumn. Moreover, the recent revision of the infamous Article 301 is a step forward. What ultimately counts, however, is its proper implementation to guarantee the freedom of expression for everybody in Turkey. In addition to the fundamental freedoms of expression and religion, further progress is essential in such areas as cultural and linguistic rights, the rights of women and children, and the rights of trade unions. All in all, a renewed focus on EU-related reforms is absolutely essential, which should also assist in overcoming the current political crisis. This is the message President Barroso conveyed during our recent visit to Turkey. Both government and opposition parties should engage in dialogue and search for compromise on the sensitive issues dominating the domestic debate, including the constitutional reform process. Both secularism and democracy need to be defended in this context. I regret that the Law on the Ombudsman has been blocked for two years by the Constitutional Court. I welcome the fact that you urge it to be unblocked, so as to set up the Ombudsman’s Office without delay. We all know how important the Ombudsman’s function has been in keeping authorities accountable and enhancing citizens’ rights in the EU Member States. The essence of these reforms is to ensure Turkey’s transformation into an open and modern society, with full respect for freedom and democracy, diversity and tolerance – that is, for democratic secularism. The very existence of our Union rests on the basic values of democracy, the rule of law and human rights that we share among ourselves. They are the basis of the family spirit and the contract of marriage, as Jacques Delors put it, to which we Europeans have committed ourselves."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, ten eerste wil ik mevrouw Oomen-Ruijten en de Commissie buitenlandse zaken bedanken voor een uiterst solide, overtuigend en evenwichtig verslag. Bij de toetredingsonderhandelingen met Turkije zijn tot dusver zes hoofdstukken geopend en, zoals de heer Lenarčič zei, moet het tijdens het Sloveense voorzitterschap mogelijk zijn om nog twee hoofdstukken te openen, en wel over het vennootschapsrecht en over intellectueel eigendom. Deze waarden zijn in het onderhandelingskader voor Turkije geformuleerd en het is de plicht van de Commissie hierop toezicht te houden. De rol van de Commissie in het toetredingsproces kan worden gezien als “de vriend die de waarheid vertelt”, zelfs als de waarheid soms niet welkom is in delen van de EU of in Turkije. We kunnen derhalve niet onverschillig zijn voor wat er zich afspeelt in kandidaat-landen, vooral niet als het gaat om gebeurtenissen die onze gedeelde democratische waarden beïnvloeden. Ik heb nota genomen van uw zorgen over de gevolgen van de zaak tot opheffing van de AKP. De uitspraak van het Constitutionele Hof moet in ieder geval in overeenstemming zijn met democratische beginselen en met de rechtsorde, waaronder de richtlijnen van de Commissie van Venetië van de Raad van Europa. We willen dat Turkije deze zaak afsluit en hierbij Europese waarden respecteert. Turkije kan het zich niet veroorloven nog een jaar te verspillen als het gaat om hervormingen. Er moet worden voldaan aan democratische beginselen en we willen hierbij vooruitgang zien, geen achteruitgang. Ik wil afsluiten met een paar opmerkingen over Cyprus. Het is nu tijd dat de leiders van de twee bevolkingsgroepen een eind maken aan de impasse en stappen doen in de richting van de hereniging van het eiland. Ik vertrouw erop dat Turkije volledig zal bijdragen aan een oplossing. De Commissie spreekt haar goedkeuring uit over een hernieuwd VN-proces en zal volledige steun bieden aan beide bevolkingsgroepen op het eiland zodat de benodigde compromissen kunnen worden gesloten. Ik wil u in dit verband herinneren aan een eenvoudig maar absoluut fundamenteel leidend beginsel van het uitbreidingsbeleid van de EU, dat van toepassing is op elk kandidaat-land, inclusief Turkije: het tempo van de onderhandelingen is afhankelijk van de voortgang die wordt gemaakt met de gerechtelijke en democratische hervormingen, en met name van de tenuitvoerlegging hiervan. Met andere woorden, de technische besprekingen vormen de muren en kamers van het huis, en misschien zelfs op een dag het dak van het huis, terwijl de gerechtelijke en democratische hervormingen de fundering vormen van het huis van elk nieuw EU-lid. En, zoals elke bouwer weet, moeten er eerst stevige funderingen zijn voordat er aan de muren kan worden begonnen. Dus eerst moeten de hervormingen plaatsvinden, pas dan kunnen de technische onderhandelingen doorgang vinden. Daarom vind ik het verslag van mevrouw Oomen-Ruijten ook zo relevant. De Commissie deelt haar mening als het gaat om het langzame tempo van de hervormingen. Er zijn wel bepaalde hervormingen in de wetgeving doorgevoerd. Ik heb vastgesteld dat u de wet op de stichtingen verwelkomt en op uw verzoek zal de Commissie de komende herfst in haar volgende voortgangsverslag over Turkije verslag doen van deze wet en de tenuitvoerlegging hiervan. Bovendien is de onlangs uitgevoerde herziening van het beruchte artikel 301 een stap in de goede richting. Waar het echter uiteindelijk om gaat is de correcte tenuitvoerlegging hiervan, zodat de vrijheid van meningsuiting voor iedereen in Turkije wordt gewaarborgd. Naast de fundamentele vrijheden van meningsuiting en godsdienst, is er ook verdere voortgang nodig op gebieden ten aanzien van culturele en taalkundige rechten, rechten voor vrouwen en kinderen, en rechten voor vakbonden. Kortom, een hernieuwde focus op aan de EU gerelateerde hervormingen is absoluut noodzakelijk. Dit zou ook bijdragen aan het te boven komen van de huidige politieke crisis. Dit is eveneens de boodschap die voorzitter Barroso heeft overgebracht tijdens ons recente bezoek aan Turkije. De regering en de oppositiepartijen moeten de dialoog aangaan en zoeken naar compromissen als het gaat om de gevoelige kwesties die het binnenlandse debat domineren, waaronder het grondwettelijke hervormingsproces. Zowel secularisme als de democratie moeten in dit verband worden verdedigd. Ik vind het spijtig dat de wet op de ombudsman al twee jaar wordt geblokkeerd door het Constitutionele Hof. Ik verwelkom het feit dat u erop aandringt dat deze blokkade wordt opgeheven, zodat het ambt van ombudsman onverwijld kan worden ingesteld. We weten allemaal wat voor een belangrijke rol de functie van ombudsman speelt, want een ombudsman zorgt ervoor dat de autoriteiten rekenschap moeten afleggen en verbetert de rechten van burgers in de EU-lidstaten. De kern van de hervormingen is ervoor te zorgen dat Turkije wordt omgevormd tot een open en moderne samenleving, met volledig respect voor vrijheid en democratie, diversiteit en tolerantie, en met name voor democratisch secularisme. Het bestaan van onze Unie rust op de gedeelde grondwaarden van de democratie, de rechtsorde en de mensenrechten. Zij vormen de basis van de familiegeest en de huwelijksovereenkomst, zoals Jacques Delors dit heeft geformuleerd, waarvoor wij Europeanen ons inzetten."@nl3
"Pani przewodnicząca! Pozwolę sobie w pierwszym rzędzie podziękować posłance Oomen-Ruijten i Komisji Spraw Zagranicznych za bardzo solidne, mocne i wyważone sprawozdanie. W trakcie negocjacji akcesyjnych z Turcją zostało dotychczas otwartych sześć rozdziałów i, jak to powiedział pan poseł Janez Lenarčič, w okresie prezydencji słoweńskiej powinno być możliwe otwarcie dwóch dalszych rozdziałów, a konkretnie prawo o spółkach i własność intelektualna. Ramy negocjacyjne dla Turcji artykułują te wartości, a obowiązkiem Komisji jest je monitorować. Rolę Komisji w procesie akcesyjnym można opisać jako „przyjaciel, który mówi prawdę” – nawet jeżeli prawda ta jest czasem niewygodna dla UE czy Turcji. Dlatego też nie możemy przechodzić obojętnie obok tego, co dzieje się w krajach kandydujących, a przynajmniej obok tego, co ma wpływ na nasze wspólne wartości demokratyczne. Dostrzegam państwa niepokój o następstwa sprawy delegalizacji partii AKP. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego powinien być oczywiście zgodny z demokratycznymi zasadami i rządami prawa, a w tym z wytycznymi Komisji Weneckiej Rady Europy. Pragniemy ujrzeć, jak Turcja znajduje rozwiązanie dla tej sprawy poprzez poszanowanie europejskich wartości. Turcja nie może sobie pozwolić na zmarnotrawienie kolejnego roku na wdrażanie reform. Musimy widzieć postęp, a nie regres w stosowaniu demokratycznych zasad. Pozwolę sobie zakończyć paroma słowami na temat Cypru. Czas już, aby przywódcy tych dwóch społeczności wyszli z impasu i zaczęli działać na rzecz reunifikacji wyspy. Ufam, ze Turcja z całych sił przyczyni się do rozwiązania tej sprawy. Komisja popiera wznowienie procesu na forum ONZ i będzie w pełni popierać obydwie zamieszkujące tę wyspę społeczności w dochodzeniu do niezbędnych, trudnych kompromisów. Pozwolę sobie przypomnieć w tym kontekście jedną prostą, lecz absolutnie podstawową zasadę polityki rozszerzenia UE, która dotyczy każdego kraju kandydackiego, w tym Turcji: postęp w negocjacjach zależy od postępu reform prawnych i demokratycznych – a zwłaszcza od ich wdrażania. Innymi słowy, rozmowy techniczne dotyczące rozdziałów tworzą ściany i pomieszczenia domu - pewnego dnia może nawet dach - podczas gdy prawne i demokratyczne reformy stanowią właśnie fundamenty budowli nowego członka UE. A jak to wie każdy budowniczy, zanim zaczniemy wznosić ściany, musimy najpierw położyć bardzo solidne fundamenty. A więc najpierw reformy, a potem postęp w negocjacjach technicznych. Oto dlaczego uważam sprawozdanie pani poseł Oomen-Ruijten’s za tak trafne. Komisja podziela jej poglądy dotyczące powolnego tempa reform. Jednak pewne reformy ustawodawcze zostały przeprowadzone. Dostrzegam, że z zadowoleniem przyjmuje pani nową ustawę o fundacjach i że na pani wniosek Komisja przedstawi informacje dotyczące tego prawa i jego wdrażanie w naszym następnym sprawozdaniu z postępów na temat Turcji, które ukaże się nadchodzącej jesieni. Ponadto niedawna rewizja niesławnego artykułu 301 to krok naprzód. Jednak ostateczne znaczenie będzie mieć jego należyte stosowanie, które zagwarantuje każdemu w Turcji swobodę wypowiedzi. Oprócz podstawowych wolności słowa i wyznania, zasadnicze znaczenie ma dalszy postęp w takich obszarach, jak prawa kulturalne i językowe, prawa kobiet i dzieci oraz prawa związków zawodowych. Ogólnie rzecz biorąc, ponowne skupienie się na reformie nawiązującej do UE ma absolutnie najważniejsze znaczenie i to powinno również pomóc w przezwyciężeniu obecnego kryzysu politycznego. Tak brzmi przesłanie przewodniczącego Barroso, przekazane w trakcie naszej niedawnej wizyty w Turcji. Zarówno rząd, jak i partie opozycyjne powinny nawiązać dialog poszukiwać kompromisu w delikatnych sprawach, które dominują krajową debatę, takich jak proces reformy konstytucyjnej. W tym kontekście należy bronić zarówno demokracji, jak i świeckiego charakteru państwa. Żałuję, że ustawa o rzeczniku praw obywatelskich była przez dwa lata blokowana przez Trybunał Konstytucyjny. Z zadowoleniem przyjmuję fakt, że nalega pani na jego odblokowanie, tak aby Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich został powołany bez opóźnień. Wszyscy wiemy, jak ważną funkcję pełni rzecznik w państwach członkowskich UE, egzekwując odpowiedzialność władz i wspierając prawa obywateli. Zasadniczy sens tych reform polega na zagwarantowaniu, że Turcja przekształci się w otwarte i nowoczesne społeczeństwo, w pełni szanujące wolność i demokrację, różnorodność i tolerancję - czyli demokratyczną świeckość. Samo istnienie naszej Unii opiera się na podstawowych wartościach demokracji, rządach prawa i prawach człowieka, które podzielamy. Stanowią one podstawę ducha rodzinnego i kontraktu małżeńskiego, jak to ujął Jacques Delors, do którego zobowiązaliśmy się my, Europejczycy."@pl16
"Senhora Presidente, deixe-me primeiro agradecer à senhora deputada Oomen-Ruijten e à Comissão dos Assuntos Externos o seu relatório consistente, firme e equilibrado. Abriram-se até agora seis capítulos durante as negociações de adesão com a Turquia e, como afirmou o Sr Deputado Mr Lenarčič, deveria ser possível abrir mais dois capítulos durante a Presidência da Eslovénia, nomeadamente, o direito das sociedades e os direitos de propriedade intelectual. O Quadro de Negociações com a Turquia enuncia esses valores, e compete à Comissão fiscalizá-los. Pode descrever-se o papel da Comissão no processo de adesão como "o amigo que diz a verdade", mesmo que a verdade por vezes seja incómoda em alguns territórios da UE ou na Turquia. Portanto, não podemos permanecer indiferentes ao que está a acontecer nos países candidatos, e muito menos aos acontecimentos que afectam os valores democráticos que partilhamos. Registo a vossa preocupação com as implicações do processo de encerramento do Partido AKP. Certamente que o acórdão do Tribunal Constitucional deveria ser compatível com os princípios democráticos do Estado de Direito, incluindo as directrizes da Comissão de Veneza do Conselho da Europa. Pretendemos que a Turquia avance com este processo, no respeito dos valores europeus. A Turquia não se pode dar ao luxo de desperdiçar mais um ano com reformas, e precisamos de ver progresso e não retrocesso, no cumprimento dos princípios democráticos. Permita-me rematar com algumas palavras sobre Chipre. Chegou agora a altura de os líderes das duas comunidades terminarem o impasse e avançarem para a reunificação. Confio que a Turquia contribuirá plenamente para uma solução. A Comissão subscreve um processo renovado nas Nações Unidas e dá o seu total apoio a ambas as comunidades na ilha no sentido de obter os difíceis mas necessários compromissos. Permita-me que relembre, neste âmbito, um princípio orientador simples mas absolutamente fundamental da política de alargamento da UE, o qual se aplica a todos os países candidatos, inclusive a Turquia: o ritmo das negociações depende dos progressos realizados no domínio das reformas democráticas e, sobretudo, da sua implementação. Por outras palavras, as conversações de carácter técnico sobre os capítulos representam as paredes e as divisões da casa – talvez mesmo o tecto, um dia – enquanto que as reformas democráticas constituem os alicerces da construção de qualquer novo membro da União Europeia. E, como qualquer construtor sabe, é preciso primeiro lançar alicerces sólidos antes de erguermos as paredes. Por conseguinte, primeiro precisamos das reformas e só depois se deve passar às negociações de teor técnico. É por essa razão que o relatório da senhora deputada Oomen-Ruijten se afigura tão pertinente. A Comissão partilha da opinião da senhora deputada que as reformas estão a prosseguir em ritmo lento. No entanto, certas reformas legislativas já se realizaram. Noto que acolheram a nova Lei sobre as Fundações e que, a vosso pedido, a Comissão se pronunciará, no Outono que vem, sobre esta lei e respectiva implementação no nosso próximo relatório referente aos progressos realizados pela Turquia. Além disso, a recente revisão do abominável artigo 301.º representa um avanço. O que conta, ao fim ao cabo, é a sua aplicação de modo adequado a fim de assegurar a liberdade de expressão para todos na Turquia. Para além das liberdades fundamentais de expressão e de religião, torna-se essencial avançar ainda mais em domínios como os direitos culturais e linguisticos, os direitos das mulheres e das crianças, e os direitos dos sindicatos. Em suma, é absolutamente essencial conferir uma atenção renovada às reformas relativas à UE, as quais deverão também ajudar a superar a actual crise política. É esta a mensagem que Senhor Presidente Barroso transmitiu durante a sua recente visita à Turquia. Tanto o governo como os partidos da oposição deveriam entabular um diálogo na procura de um compromisso sobre questões sensíveis que dominam o debate nacional, incluindo o processo de reforma constitucional. Tanto o laicismo como a democracia necessitam de ser defendidos neste âmbito. Lamento que a Lei relativa ao Provedor de Justiça se encontre bloqueada à dois anos pelo Tribunal Constitucional. Saúdo o facto de V. Exa ter solicitado que a mesma seja desbloqueada de modo a que o Governo institua esse cargo sem demora. Sabemos a importância que o Provedor de Justiça tem na responsabilização das autoridades e no reforço dos direitos dos cidadãos nos Estados-Membros da União Europeia. A essência destas reformas consiste em assegurar a transformação da Turquia em uma sociedade moderna e aberta, com pleno respeito pela liberdade e a democracia, a diversidade e a tolerância, isto é, pelo laicismo democrático. A própria existência da nossa União assenta em valores básicos da democracia, do estado de direito e dos direitos humanos que partilhamos, e que constituem a base do espírito de família, do contrato de casamento, tal como afirmou Jacques Delors, em que nós europeus estamos empenhados."@pt17
"Madam President, let me first thank Mrs Oomen-Ruijten and the Foreign Affairs Committee for a very solid, firm and balanced report. In the accession negotiations with Turkey six chapters have been opened so far and, as Mr Lenarčič said, it should be possible to open two more chapters during the Slovenian presidency, namely company law and intellectual property. The Negotiating Framework with Turkey spells out these values, and it is the Commission’s duty to monitor them. The Commission’s role in the accession process can be described as ‘the friend who tells the truth’ – even if the truth is sometimes unwelcome in parts of the EU or in Turkey. Thus we cannot be indifferent to what is happening in candidate countries, least of all to events that affect our shared democratic values. I note your concern about the implications of the AKP closure case. Certainly, the ruling of the Constitutional Court should be compatible with democratic principles and the rule of law, including the guidelines of the Venice Commission of the Council of Europe. We want to see Turkey move on from this case by respecting European values. Turkey cannot afford another wasted year on reforms and we need to see progression, not regression, in meeting democratic principles. Let me wind up with a few words on Cyprus. Now it is time for the leaders of the two communities to end the deadlock and move towards reunification of the island. I trust Turkey will fully contribute to a solution. The Commission endorses a renewed UN process and will fully support both communities on the island to make the necessary difficult compromises. Let me recall in this context one simple but absolutely fundamental guiding principle of the EU enlargement policy, which applies to every candidate country, including Turkey: the pace of negotiations depends on the progress made in legal and democratic reforms – and especially on their implementation. In other words, the technical talks on chapters make up the walls and rooms of the house – maybe even the roof one day – while the legal and democratic reforms constitute the very foundations of any new EU member’s construction. And, as every builder knows, one must first make very solid foundations before moving on to putting the walls together. So, first the reforms, then progress in the technical negotiations. That is why I find Mrs Oomen-Ruijten’s report so pertinent. The Commission shares her views on the slow pace of the reforms. Yet certain legislative reforms have taken place. I note that you welcome the new Law on Foundations, and at your request the Commission will report on this law and its implementation in our next progress report on Turkey in the coming autumn. Moreover, the recent revision of the infamous Article 301 is a step forward. What ultimately counts, however, is its proper implementation to guarantee the freedom of expression for everybody in Turkey. In addition to the fundamental freedoms of expression and religion, further progress is essential in such areas as cultural and linguistic rights, the rights of women and children, and the rights of trade unions. All in all, a renewed focus on EU-related reforms is absolutely essential, which should also assist in overcoming the current political crisis. This is the message President Barroso conveyed during our recent visit to Turkey. Both government and opposition parties should engage in dialogue and search for compromise on the sensitive issues dominating the domestic debate, including the constitutional reform process. Both secularism and democracy need to be defended in this context. I regret that the Law on the Ombudsman has been blocked for two years by the Constitutional Court. I welcome the fact that you urge it to be unblocked, so as to set up the Ombudsman’s Office without delay. We all know how important the Ombudsman’s function has been in keeping authorities accountable and enhancing citizens’ rights in the EU Member States. The essence of these reforms is to ensure Turkey’s transformation into an open and modern society, with full respect for freedom and democracy, diversity and tolerance – that is, for democratic secularism. The very existence of our Union rests on the basic values of democracy, the rule of law and human rights that we share among ourselves. They are the basis of the family spirit and the contract of marriage, as Jacques Delors put it, to which we Europeans have committed ourselves."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, najskôr sa chcem poďakovať pani Oomen-Ruijtenovej a Výboru pre zahraničné veci za veľmi kompaktnú a vyváženú správu. V prístupových rokovaniach s Tureckom sa nám už podarilo otvoriť šesť kapitol, a ako povedal pán Lenarčič, malo by byť možné otvoriť aj ďalšie dve kapitoly ešte počas slovinského predsedníctva, teda kapitolu týkajúcu sa práva obchodných spoločností a kapitolu o duševnom vlastníctve. Rámec rokovaní s Tureckom jasne pomenúva tieto hodnoty a je povinnosťou Komisie, aby sledovala ich dodržiavanie. Úlohu Komisie v prístupovom procese môžeme opísať ako úlohu „priateľa, ktorý hovorí pravdu“, aj keď pravda niekedy v niektorých častiach Únie alebo v Turecku nie je vítaná. Preto nemôžeme byť ľahostajní k tomu, čo sa deje v kandidátskych krajinách, a už vôbec nie k udalostiam, ktoré sa priečia našim spoločným demokratickým hodnotám. Mám na mysli znepokojenie na základe dôsledkov prípadu zákazu strany AKP. Rozhodnutie ústavného súdu by, samozrejme, malo byť v súlade s demokratickými zásadami a so zásadou právneho štátu, ale aj s usmerneniami Benátskej komisie Rady Európy o zákaze politických strán. Boli by sme radi, keby sa Turecko odklonilo od tohto prípadu a rešpektovalo európske hodnoty. Turecko si nemôže dovoliť stratiť ďalší rok reforiem a musí preukázať pokrok a nie regresiu v dodržiavaní demokratických zásad. Svoj príhovor chcem ukončiť niekoľkými slovami na margo cyperskej otázky. Nastal čas, aby sa hlavní predstavitelia obidvoch spoločenstiev pohli z mŕtveho bodu smerom k opätovnému zjednoteniu ostrova. Verím, že Turecko celou mierou prispeje k riešeniu situácie. Komisia podporuje obnovený proces OSN a obidve spoločenstvá na ostrove v prijímaní nevyhnutných a ťažkých kompromisov. Dovoľte mi, aby som v tejto súvislosti pripomenul jednu celkom jednoduchú, ale úplne základnú zásadu politiky rozširovania EÚ, ktorá platí pre každú kandidátsku krajinu vrátane Turecka: rýchlosť rokovaní závisí od pokroku dosiahnutého v oblasti právnych a demokratických reforiem, a najmä od ich uplatňovania v praxi. Inými slovami, technické debaty o kapitolách tvoria múry a miestnosti domu – možno nakoniec vytvoria aj strechu domu –, kým právne a demokratické reformy predstavujú absolútne základy stavby ktoréhokoľvek nového člena Európskej únie. No a každý staviteľ veľmi dobre vie, že sa najskôr musia položiť pevné základy, a až potom je možné začať murovať steny. Takže najskôr sú potrebné reformy a až potom môžu napredovať rokovania o technických záležitostiach. Preto považujem správu pani Oomen-Ruijtenovej za relevantnú. Komisia súhlasí s jej pohľadom na pomalý priebeh reforiem, hoci sme niekoľko legislatívnych reforiem zaznamenali. Beriem na vedomie, že vítate nový zákon o nadáciách a na vašu žiadosť Komisia podá správu o tomto zákone a jeho vykonávaní v ďalšej správe o pokroku Turecka v jeseni tohto roku. Podobne aj nedávna úprava neslávne známeho článku 301 je krokom vpred. V konečnom dôsledku sa táto úprava bude rátať, iba ak sa bude správne uplatňovať v praxi a ak sa ním zabezpečí sloboda prejavu pre každého v Turecku. Okrem základných slobôd prejavu a vierovyznania je nevyhnutný ďalší pokrok v oblastiach, ako sú kultúrne a jazykové práva, práva žien a detí a práva odborov. Vo všeobecnosti bude úplne nevyhnutné obnoviť zameranie krajiny na reformy týkajúce sa EÚ, ktoré by mohli zároveň pomôcť prekonať súčasnú politickú krízu. Toto je posolstvo pána predsedu Barrosa, ktoré zaznelo na našej nedávnej návšteve v Turecku. Vláda aj opozičné strany by mali viesť dialóg a hľadať kompromisy v citlivých otázkach, ktoré dominujú v domácej diskusii vrátane procesu reformy ústavy. V tejto súvislosti je potrebné ochrániť sekularizmus aj demokraciu krajiny. Ľutujem, že ústavný súd dva roky blokuje návrh zákona o ombudsmanovi. Vítam skutočnosť, že naliehate na ústavný súd, aby tento zákon odblokoval, aby bolo možné bezodkladne vytvoriť úrad ombudsmana. Všetci vieme, aká dôležitá je funkcia ombudsmana, ktorý kontroluje úrady, či si plnia povinnosti a podporuje práva občanov v členských štátoch Európskej únie. Zmyslom týchto reforiem je zabezpečiť transformáciu Turecka na otvorenú a modernú spoločnosť, ktorá si ctí slobodu a demokraciu, rôznorodosť a toleranciu, teda demokratický sekularizmus. Samotná existencia našej únie sa zakladá na fundamentálnych hodnotách demokracie, právneho štátu a ľudských práv, ktoré navzájom zdieľame. Sú základom rodinného ducha a manželskej zmluvy – ako povedal Jacques Delors –, ktoré si my, Európania, ctíme."@sk19
"Gospa predsednica, najprej se zahvaljujem gospe Oomen-Ruijten in odboru za zunanje zadeve za zelo temeljito, odločno in uravnoteženo poročilo. V pristopnih pogajanjih s Turčijo je bilo do zdaj obravnavanih šest poglavij in, kot je dejal gospod Lenarčič, bi bilo med slovenskim predsedovanjem mogoče obravnavati še dve, tj. pravo gospodarskih družb in pravice intelektualne lastnine. Pogajalski okvir s Turčijo odpravlja te vrednote in Komisija mora to spremljati. Komisija mora biti pri pristopnem procesu iskrena, čeprav resnica v nekaterih delih EU ali v Turčiji ni vedno dobrodošla. Zato ne moremo biti brezbrižni do dogajanja v državah kandidatkah, še najmanj pa do dogodkov, ki vplivajo na naše skupne demokratične vrednote. Opažam, da ste zaskrbljeni glede posledic primera ukinitve Stranke za pravičnost in razvoj. Zagotovo mora biti odločitev ustavnega sodišča v skladu z demokratičnimi načeli in pravno državo, vključno s smernicami Beneške komisije Sveta Evrope. Želimo, da Turčija s tem primerom dokaže spoštovanje evropskih vrednot. Turčija ne more zapraviti še enega leta z reformami, pri doseganju demokratičnih načel moramo napredovati, ne nazadovati. Naj končam z vprašanjem Cipra. Zdaj je čas, da se voditelji obeh skupnosti premaknejo z mrtve točke in napredujejo v smeri ponovne združitve otoka. Verjamem, da si bo Turčija za rešitev zelo prizadevala. Komisija odobrava prenovljeni postopek ZN in bo pri sklepanju nujnih zapletenih kompromisov v celoti podprla obe skupnosti na otoku. Naj v tem okviru opomnim na preprosto, vendar zagotovo temeljno vodilno načelo politike širitve EU, ki velja za vse države članice, vključno s Turčijo: hitrost pogajanj je odvisna od napredka pravnih in demokratičnih reform ter zlasti od njihovega izvajanja. To pomeni, da tehnične razprave sestavljajo ogrodje, medtem ko so pravne in demokratične reforme dejanski temelji zgradbe vsake nove države članice EU. In vsak graditelj ve, da je treba najprej postaviti trdne temelje in šele nato graditi dalje. Zato najprej uvedimo reforme, nato pa se posvetimo napredku in tehničnim pogajanjem. Zato menim, da je poročilo gospe Oomen-Ruijten tako ustrezno. Komisija se strinja z njo glede počasnega napredovanja reform. Kljub temu so bile uvedene nekatere zakonodajne reforme. Opazil sem, da se strinjate z novim zakonom o ustanovah in Komisija bo na vašo zahtevo ob našem naslednjem poročilu o napredku Turčije jeseni poročala o tem zakonu in njegovem izvajanju. Poleg tega nedavna revizija razvpitega člena 301 pomeni napredek. Vendar je na koncu pomembno njegovo ustrezno izvajanje, da se zagotovi svoboda izražanja za vse prebivalce Turčije. Poleg temeljnih svoboščin glede izražanja in veroizpovedi je nujen nadaljnji napredek na področjih, kot so jezikovne in kulturne pravice, pravice žensk in otrok ter pravice sindikatov. Skratka, nujno potreben je nov način osredotočanja na reforme v zvezi z EU, kar bo pripomoglo tudi k premagovanju sedanjih političnih kriz. To sporočilo je posredoval predsednik Barroso na našem nedavnem obisku v Turčiji. Vlada in opozicijske stranke morajo vzpostaviti dialog in iskati kompromisne rešitve glede občutljivih tem, ki prevladujejo v razpravah na domačih tleh, vključno s procesom ustavne reforme. V tem smislu je treba ščititi oboje, sekularizem in demokracijo. Žal mi je, da je ustavno sodišče dve leti oviralo uvedbo zakona o varuhu človekovih pravic. Strinjam se, da ustavno sodišče ne sme ovirati uvedbe tega zakona in da se brez odlašanja ustanovi urad varuha človekovih pravic. Vsi vemo, kako pomembna je vloga varuha človekovih pravic pri ohranjanju pristojnosti organov in državljanskih pravic v državah članicah EU. Bistvo teh reform je zagotoviti, da Turčija postane odprta in sodobna družba, ki v celoti spoštuje svobodo in demokracijo, raznolikost in strpnost, tj. demokratični sekularizem. Celo obstoj naše unije temelji na osnovnih demokratičnih vrednotah, pravni državi in človekovih pravicah. Predstavljajo temelje družine in zakonske zveze, katerim smo se, kot je dejal Jacques Delors, Evropejci zavezali."@sl20
"Fru talman! Låt mig först tacka Ria Oomen-Ruijten och utskottet för utrikesfrågor för ett mycket gediget, bestämt och balanserat betänkande. I anslutningsförhandlingarna med Turkiet har redan sex kapitel öppnats hittills och, som Janez Lenarčič sa, bör det vara möjligt att öppna två kapitel till under det slovenska ordförandeskapet, nämligen bolagsrätt och immaterialrätt. I förhandlingsramen för Turkiet finns dessa värden klart uttalade och det är kommissionens skyldighet att övervaka dem. Kommissionens roll i anslutningsprocessen kan beskrivas som ”vännen som säger sanningen” – även om sanningen ibland är ovälkommen i vissa delar av EU eller i Turkiet. Vi kan såldes inte vara likgiltiga inför vad som sker i kandidatländerna, minst av allt inför händelser som berör våra delade demokratiska värden. Jag konstaterar med oro konsekvenserna av upplösningen av AKP. Den konstitutionella domstolens avgörande måste förvisso vara förenligt med demokratiska principer och rättsstatsprincipen, inbegripet riktlinjerna från Europarådets Venedigkommission. Vi vill se Turkiet gå vidare från detta fall genom att respektera europeiska värden. Turkiet kan inte kosta på sig ännu ett förlorat reformår och vi behöver se framsteg, inte tillbakagång, när det gäller att följa demokratiska principer. Låt mig avrunda med att säga ett par ord om Cypern. Nu är det dags för ledarna för de två samhällena att avbryta dödläget och gå vidare mot att återförena ön. Jag är förvissad om att Turkiet kommer att ge sitt fulla bidrag till en lösning. Kommissionen stöder en återupplivad FN-process och kommer att ge båda samhällena på ön sitt fulla stöd för att möjliggöra de oundvikligen svåra kompromisserna. Låt mig i detta sammanhang erinra om en enkel men absolut grundläggande princip som vägleder EU:s utvidgningspolitik, som gäller för varje kandidatland, även Turkiet: takten i förhandlingarna är beroende av de framsteg som görs i rättsliga och demokratiska reformer – och särskilt i deras genomförande. Med andra ord utgör de tekniska samtalen om kapitlen väggarna och rummen i huset – kanske till och med taket en dag – medan de rättsliga och demokratiska reformerna utgör själva grunden för byggandet av varje ny EU-medlem. Och som varje byggare vet måste man ha en mycket fast grund innan man kan gå vidare och sätta samman väggarna. Alltså först reformer, sedan framsteg i de tekniska förhandlingarna. Det är därför som Ria Oomen-Ruijtens betänkande är så väsentligt. Kommissionen delar hennes syn på den långsamma takten i reformerna. Vissa lagreformer har dock skett. Jag konstaterar att ni välkomnar den nya lagen om stiftelser och att ni begär att kommissionen ska rapportera om denna lag och dess genomförande i vår nästa lägesrapport om Turkiet nästa höst. Vidare är revisionen nyligen av den beryktade artikel 301 ett steg framåt. Det som till sist räknas är dock att den verkligen genomförs så att yttrandefriheten garanteras för alla i Turkiet. Utöver de grundläggande yttrande- och religionsfriheterna är ytterligare framsteg nödvändiga inom sådana områden som kulturella och språkliga rättigheter, kvinnors och barns rättigheter samt fackföreningarnas rättigheter. Sammantaget är en återupplivad inriktning på EU-relaterade reformer av absolut avgörande betydelse, som också måste bidra till att lösa den rådande politiska krisen. Detta är det budskap som ordförande José Manuel Barroso framförde under vårt besök nyligen i Turkiet. Både regering och oppositionspartier bör inleda samtal och söka efter kompromisser om känsliga frågor som dominerar den inhemska debatten, bland annat om den konstitutionella reformprocessen. Både sekularism och demokrati behöver försvaras i detta sammanhang. Jag beklagar att lagen om ombudsmannaämbetet under två år har stoppats av Turkiets konstitutionella domstol. Jag välkomnar att ni uppmanar den konstitutionella domstolen att gå vidare så att ombudsmannens kontor kan inrättas utan dröjsmål. Vi vet alla hur viktig ombudsmannaämbetet har varit för att hålla myndigheterna ansvariga och förstärka de medborgerliga rättigheterna i EU:s medlemsstater. Det väsentliga i dessa reformer är att sörja för att Turkiet omvandlas till ett öppet och modernt samhälle med full respekt för frihet och demokrati, mångfald och tolerans – det vill säga för demokratisk sekularism. Själva existensen av vår union vilar på de grundläggande värdena demokrati, rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna, som vi själva har gemensamt. De är grunden för familjekänslan och äktenskapskontraktet, som Jacques Delors uttryckte det, som vi européer har förbundit oss till."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Jacques Delors "13
"Lenarčič "13
"Olli Rehn,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph