Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-062"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.4.3-062"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Najprej bi se želel zahvaliti za poročilo, ki ga je pripravila gospa Ria Oomen-Ruijten in, ki po mnenju Sveta predstavlja pomemben prispevek k razpravi o pristopnem procesu Turčije. Glede razmer na jugovzhodu države, odločno obsojamo teroristične napade in izražamo solidarnost s turškim ljudstvom. Podpiramo prizadevanja Turčije, da zaščiti svoje prebivalstvo in se bori proti terorizmu. Opozarjamo pa, da je pri tem nujno treba upoštevati določila mednarodnega prava ter prizadevanja za ohranitev miru in stabilnosti v širši regiji. Kot je znano, napredek Turčije Evropska unija ocenjuje na podlagi izpolnjevanja københavnskih političnih meril in določil pogajalskega okvira za Turčijo. Napredek bo Svet ocenjeval tudi glede na izvajanje dodatnega protokola k ankarskemu sporazumu. V zvezi s tem obžalujemo, da Turčija te obveznosti še ni izpolnila in ni bilo napredka v smeri normalizacije odnosov z Republiko Ciper. Med pomembne vidike za napredek v pristopnih pogajanjih pa nedvomno sodijo tudi prizadevanja za dobre sosedske odnose in za mirno reševanje sporov v skladu z ustanovno listino Združenih narodov. Hvala lepa. Slovensko predsedstvo si prizadeva za nadaljnji napredek Turčije v njenem procesu približevanja Evropski uniji. V Svetu trenutno poteka razprava o preostalih osmih poročilih o pregledu usklajenosti zakonodaje, tako imenovanih poročilih. Če bodo tehnične priprave dobro napredovale, bomo na junijski pristopni konferenci med EU in Turčijo morda lahko odprli dve novi poglavji. Kar zadeva reforme v Turčiji se strinjamo z oceno Parlamenta, da je letošnje leto odločilno za ta proces in menimo, da Turčija te priložnosti ne bi smela zamuditi. Revidirano pristopno partnerstvo, sprejeto februarja letos, opredeljuje poglavitna prednostna področja, kjer bi morala država pospešiti reforme. Dejanski napredek pri teh reformah bo seveda neposredno vplival na nadaljnji potek pogajalskega procesa. Poudariti bi želel tudi, da delimo zaskrbljenost Parlamenta zaradi uvedbe postopka proti stranki za pravičnost in razvoj (AKP). Predsedstvo je podalo izjavo v kateri poudarja, da je delitev oblasti na izvršilno in sodno vejo temeljno načelo vseh demokratičnih družb in to načelo je treba spoštovati. Pozorno bomo spremljali razvoj dogodkov. Upamo, da bo izid tega postopka ustrezal demokratičnim standardom, načelom pravne države in upamo tudi, da zaradi tega postopka ne bo zastal proces potrebnih reform. Dovolite mi, da v nadaljevanju omenim nekatere vidike zagotavljanja temeljnih svoboščin in spoštovanja človekovih pravic. To so področja, kjer so reforme v državi še posebnega pomena. V zvezi s svobodo izražanja, pozdravljamo spremembe 301. člena kazenskega zakonika. Gre za korak v pravo smer, vendar bo za dejansko zagotovitev svobode izražanja potrebno, da se ta člen tudi ustrezno izvaja. Poleg tega, pa bi bilo treba uskladiti z evropskimi standardi tudi nekatere druge določbe. Kar zadeva svobodo veroizpovedi, pozdravljamo sprejetje zakona o fundacijah, ki je prav tako korak v pravo smer. Hkrati pa poudarjamo, da bo tudi na tem področju potrebno nadaljevati prizadevanja v smeri z zagotavljanjem verskega pluralizma v skladu z evropskimi merili. Glede civilno-vojaških odnosov je izid lanskoletne ustavne krize potrdil ključni pomen demokratičnega procesa. Vendar imajo vojaške sile še vedno znaten političen vpliv. V tem pogledu je potrebno utrditi civilni demokratični nadzor nad vojsko ter dodatno okrepiti nadzor parlamenta nad izdatki na obrambnem področju."@sl20
lpv:translated text
"( ) Úvodem bych chtěl vyjádřit dík za zprávu, kterou připravila paní Ria Oomen-Ruijtenová, která podle názoru Rady představuje významný přínos do diskuse o přístupovém procesu Turecka. Pokud jde o situaci na jihovýchodě země, odsuzujeme rázně teroristické útoky a tureckému národu vyjadřujeme naši solidaritu. Podporujeme snahy Turecka chránit obyvatelstvo a jeho boj proti terorismu. Zároveň však musíme upozornit, že je zcela nevyhnutelné, aby se dodržovala ustanovení mezinárodního práva a zachoval se mír a stabilita v širším regionu. Všichni dobře víte, že Evropská unie hodnotí pokrok Turecka na základě plnění politických kritérií stanovených v Kodani a na základě plnění ustanovení jednacího rámce pro Turecko. Rada bude hodnotit i plnění Dodatkového protokolu k Ankarské dohodě. V této souvislosti lituji, že Turecko stále ještě nesplnilo své závazky a nedosáhlo žádného pokroku směrem k normalizaci vztahů s Kyperskou republikou. Nejsou však pochyby o tom, že k důležitým stránkám pokroku přístupových jednání patří i úsilí o vytvoření dobrých vztahů se sousedy a mírové řešení sporů v souladu s ústavním dokumentem OSN. Děkuji. Slovinské předsednictví povzbuzovalo Turecko, aby usilovalo o větší pokrok v procesu přibližování se k možnosti vstupu do Evropské unie. V současnosti probíhá v Radě diskuse o zbývajících osmi zprávách o přizpůsobování zákonů, takzvaných kontrolních zprávách. Budou-li technické přípravy dobře pokračovat, budeme možná moci již v červnu na konferenci o přistoupení EU – Turecko otevřít další dvě nové kapitoly. Pokud jde o reformy v Turecku, souhlasíme s hodnocením Evropského parlamentu, že tento rok je pro tento proces rozhodujícím, a věříme, že Turecko nepromarní svou příležitost. Revidované přístupové partnerství, které bylo přijato v lednu tohoto roku, určuje hlavní oblasti priorit, ve kterých by měla země urychlit proces reforem. Samozřejmě právě skutečný pokrok těchto reforem přímo ovlivní další nasměrování procesu jednání. Chtěl bych zdůraznit, že i my sdílíme spolu s Evropským parlamentem obavy ze soudního řízení proti Straně spravedlnosti a rozvoje (AKP). Předsednictví vydalo prohlášení, ve kterém zdůrazňuje, že oddělení exekutivy a soudnictví je základní zásadou všech demokratických společností a že tato zásada se musí dodržovat. Budeme pozorně sledovat další vývoj situace. Doufáme, že výsledek jednání bude v souladu s demokratickými normami, v souladu se zásadou právního státu a že toto jednání neovlivní proces nezbytných reforem. Dovolte mi, abych připomněl i některá hlediska uznávání základních svobod a ochrany lidských práv. To jsou oblasti, ve kterých jsou další reformy v Turecku zvláště potřebné. V souvislosti se svobodou projevu vítáme změnu článku 301 trestního zákoníku. Je to krok správným směrem. Pokud se však má skutečně zabezpečit svoboda projevu, bude potřeba, aby se tento článek také důsledně uskutečňoval. Kromě toho je třeba harmonizovat s evropskými normami i další ustanovení. Pokud jde o náboženskou svobodu, vítáme přijetí zákona o nadacích, které je též krokem správným směrem. Zároveň zdůrazňujeme, že v této oblasti je potřeba vynaložit další úsilí směrem k zabezpečení náboženské plurality v souladu s evropskými kritérii. Co se týče civilně-vojenských vztahů, potvrdil výsledek ústavní krize z minulého roku klíčový význam demokratického procesu. Přesto mají odzbrojené síly stále velký politický vliv. V této souvislosti je třeba posílit občanskou a demokratickou kontrolu nad armádou a více posílit kontrolu parlamentu nad výdaji resortu obrany."@cs1
". - ( ) Fru formand! Først vil jeg gerne takke for betænkningen udarbejdet af Ria Oomen-Ruijten, som efter Rådets mening er et vigtigt bidrag til debatten i forbindelse med Tyrkiets tiltrædelsesproces. I forbindelse med situationen i landets sydøstlige del fordømmer vi i høj grad terrorangreb, og vi udtrykker vores solidaritet med den tyrkiske befolkning. Vi støtter Tyrkiets indsats for at beskytte befolkningen og bekæmpe terrorisme. Samtidig advarer vi om, at det er absolut nødvendigt at respektere bestemmelserne i international ret og bestræbe sig på at bevare fred og stabilitet i hele regionen. Som De alle ved, vurderer EU Tyrkiets fremskridt på grundlag af landets opfyldelse af de politiske Københavnskriterier og dets overholdelse af bestemmelserne for Tyrkiets forhandlingsrammer. Rådet vil ligeledes vurdere gennemførelsen af tillægsprotokollen til Ankaratraktaten. I den forbindelse beklager jeg, at Tyrkiet endnu ikke har opfyldt sine forpligtelser, og at der ikke er sket fremskridt med henblik på en normalisering af forholdet til Republikken Cypern. Blandt de væsentligste aspekter for fremskridt vedrørende tiltrædelsesforhandlingerne er der uden tvivl sket bestræbelser på at skabe gode forbindelser til naboområder og en fredelig løsning af stridigheder i overensstemmelse med FN's forfatningsdokument. Det slovenske formandskab har opfordret Tyrkiet til at opnå yderligere fremskridt i processen med at tilnærme sig EU. Der er på nuværende tidspunkt drøftelser i gang i Rådet om de otte resterende rapporter om gennemgangen af tilpasningen af lovgivningerne, de såkaldte screeningsrapporter. Hvis der sker fremskridt vedrørende de tekniske forberedelser, kan vi i juni måske tage hul på to nye kapitler i forbindelse med tiltrædelseskonferencen mellem EU og Tyrkiet. Hvad angår reformerne i Tyrkiet, er vi enige i Europa-Parlamentets vurdering af, at dette år er afgørende for processen, og vi mener ikke, at Tyrkiet må forpasse denne mulighed. Et revideret tiltrædelsespartnerskab, som blev vedtaget i februar 2008, definerer de væsentligste prioriteringsområder, hvor et land bør tilskynde reformer. Det er naturligvis de faktiske fremskridt i forbindelse med reformerne, som direkte påvirker den efterfølgende forhandlingsproces. Jeg vil også gerne understrege, at vi deler Europa-Parlamentets bekymringer vedrørende sagsanlæggene mod AKP-partiet. Formandskabet udsendte en udtalelse, som understregede, at en adskillelse mellem den lovgivende og udøvende magt er et grundlæggende princip i alle demokratiske samfund, og at dette princip skal respekteres. Vi bør nøje overvåge udviklingen. Vi håber, at resultatet af sagen vil være i overensstemmelse med demokratiske standarder i henhold til de grundlæggende retsstatsprincipper, og vi håber, at den nødvendige reformproces ikke vil blive påvirket af dette sagsanlæg. Jeg vil gerne nævne nogle aspekter vedrørende sikring af grundlæggende friheder og respekt for menneskerettighederne. Disse aspekter udgør områder, hvor der i Tyrkiet især er behov for reformer. Hvad angår ytringsfrihed, glæder vi os over ændringen af straffelovens artikel 301. Det er et skridt i den rigtige retning. For rent faktisk at sikre ytringsfrihed er det imidlertid nødvendigt at sikre en korrekt gennemførelse af denne artikel. Derudover er der behov for at harmonisere enkelte bestemmelser med de europæiske standarder. Hvad angår religionsfrihed, glæder vi os over vedtagelsen af lovgivningen om foreninger, som er et skridt i den rigtige retning. Samtidig understreger vi, at der er behov for yderligere fremskridt på dette område for at sikre religionspluralisme i overensstemmelse med de europæiske kriterier. Hvad angår de civile og militære forbindelser, bekræftede resultatet af sidste års forfatningsmæssige krise, at den demokratiske proces er af afgørende betydning. Ikke desto mindre har de væbnede styrker fortsat en betydelig politisk indflydelse. I den forbindelse er det nødvendigt at styrke den civile demokratiske kontrol frem for den militære samt yderligere at styrke parlamentets kontrol med forsvarsudgifterne."@da2
"Zu Beginn möchte ich Frau Ria Oomen-Ruijten meinen Dank für ihren Bericht aussprechen, der nach Meinung des Rates einen wichtigen Beitrag zur Debatte über den Beitrittsprozess der Türkei darstellt. Im Zusammenhang mit der Lage im Südosten des Landes verurteilen wir entschieden die Terroranschläge und bekunden unsere Solidarität mit dem türkischen Volk. Wir unterstützen die Anstrengungen der Türkei, ihre Bevölkerung zu schützen, sowie ihre Anstrengungen im Kampf gegen den Terrorismus. Gleichzeit machen wir jedoch darauf aufmerksam, dass es absolut notwendig ist, die Bestimmungen des Völkerrechts zu respektieren und danach zu streben, Frieden und Stabilität in der weiteren Region aufrechtzuerhalten. Wie Sie alle wissen, misst die Europäische Union die Fortschritte der Türkei daran, wie das Land die politischen Kriterien von Kopenhagen erfüllt und ob die gemachten Fortschritte mit den im Verhandlungsrahmen für die Türkei festgelegten Bestimmungen übereinstimmen. Der Rat wird auch die Umsetzung des Zusatzprotokolls zum Abkommen von Ankara bewerten. In diesem Zusammenhang bedaure ich, dass die Türkei ihren Verpflichtungen noch nicht nachgekommen ist und kein Fortschritt im Hinblick auf die Normalisierung der Beziehungen zur Republik Zypern erzielt wurde. Anstrengungen, gutnachbarliche Beziehungen zu entwickeln und Streitfälle friedlich zu lösen, und zwar in Übereinstimmung mit der Charta der Vereinten Nationen, gehören jedoch zweifellos zu den wichtigen Fortschritten in den Beitrittsverhandlungen. Vielen Dank. Der slowenische Ratsvorsitz hat die Türkei ermutigt, weitere Fortschritte in ihrem Annäherungsprozess auf dem Weg zum Beitritt zur Europäischen Union zu machen. Gegenwärtig ist im Rat eine Debatte über die acht noch ausstehenden Berichte zur Überprüfung der Angleichung der Rechtsvorschriften, die so genannten „Screening Reports“, im Gange. Falls die technischen Vorbereitungen gut vorankommen, können wir vielleicht auf der EU-Beitrittskonferenz der Türkei im Juni zwei neue Kapitel eröffnen. Was die Reformen in der Türkei angeht, stimmen wir mit der Einschätzung des Europäischen Parlaments überein, dass dieses Jahr für diesen Prozess entscheidend sein wird, und wir sind der Meinung, dass die Türkei diese Gelegenheit nicht verpassen sollte. In einer überarbeiteten und im Februar dieses Jahres beschlossenen Beitrittspartnerschaft sind die prioritären Bereiche festgelegt, in denen die Türkei den Reformprozess beschleunigen sollte. Natürlich wird der Verlauf des Verhandlungsprozesses vom tatsächlichen Fortschritt dieser Reformen direkt beeinflusst werden. Ferner möchte ich betonen, dass wir die Bedenken des Europäischen Parlaments bezüglich des gerichtlichen Vorgehens gegen die Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung (AKP) teilen. Der Ratsvorsitz hat eine Stellungnahme herausgegeben, in der unterstrichen wird, dass die Trennung von Exekutive und Judikative ein fundamentales Prinzip aller demokratischen Gesellschaften ist und dass dieses Prinzip respektiert werden muss. Wir werden die Entwicklungen sorgfältig beobachten. Wir hoffen, dass das Ergebnis des Prozesses mit demokratischen, den Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit folgenden Standards übereinstimmen wird und dass der erforderliche Reformprozess von diesen Verfahren nicht beeinflusst werden wird. Gestatten Sie mir, fortzufahren und einige Gesichtspunkte im Hinblick auf die Bekräftigung von Grundfreiheiten und die Achtung der Menschenrechte zu nennen. Dies sind Gebiete, auf denen Reformen in der Türkei besonders wichtig sind. In Bezug auf die freie Meinungsäußerung begrüßen wir die Änderung von Artikel 301 des Strafgesetzbuches. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung; um freie Meinungsäußerung jedoch auch wirklich zu garantieren, wird es nötig sein, diesen Artikel adäquat umzusetzen. Darüber hinaus gibt es einige andere Bestimmungen, die noch mit europäischen Standards in Einklang gebracht werden müssen. Was die Religionsfreiheit betrifft, so begrüßen wir die Annahme des Stiftungsgesetzes als einen Schritt in die richtige Richtung. Gleichzeitig betonen wir, dass weitere Anstrengungen auf diesem Gebiet in Richtung Sicherung des religiösen Pluralismus im Einklang mit europäischen Kriterien unternommen werden müssen. Im Hinblick auf zivil-militärische Beziehungen bestätigte der Ausgang der Verfassungskrise im letzten Jahr, dass der demokratische Prozess von entscheidender Bedeutung ist. Trotzdem verfügen die bewaffneten Streitkräfte nach wie vor über einen bedeutenden politischen Einfluss. In dieser Hinsicht ist es notwendig, die zivile demokratische Kontrolle über das Militär auszubauen und zusätzlich die Kontrolle des Parlaments über die Verteidigungsausgaben zu verstärken."@de9
"Καταρχάς θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στην κ. Ria Oomen-Ruijten για την έκθεση που ετοίμασε, η οποία κατά την άποψη του Συμβουλίου αποτελεί σημαντική συνεισφορά στη συζήτηση για τη διαδικασία προσχώρησης της Τουρκίας. Όσον αφορά την κατάσταση στα νοτιοανατολικά της χώρας, καταδικάζουμε απερίφραστα τις τρομοκρατικές επιθέσεις και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας προς τον τουρκικό λαό. Υποστηρίζουμε τις προσπάθειες της Τουρκίας να προστατεύσει τον λαό της και να καταπολεμήσει την τρομοκρατία. Ωστόσο, ταυτόχρονα θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι είναι απολύτως απαραίτητο να γίνονται σεβαστές οι διατάξεις του διεθνούς δικαίου και να καταβάλλεται προσπάθεια διατήρησης της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Όπως όλοι γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση αξιολογεί την πρόοδο της Τουρκίας βάσει της εκπλήρωσης εκ μέρους της των πολιτικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης και της συμμόρφωσής της με τις διατάξεις του πλαισίου των διαπραγματεύσεων για την Τουρκία. Το Συμβούλιο θα αξιολογεί επίσης την εφαρμογή του πρόσθετου πρωτοκόλλου στη Συνθήκη της Άγκυρας. Εν προκειμένω, θα ήθελα να εκφράσω τη λύπη μου για το γεγονός ότι η Τουρκία δεν έχει εκπληρώσει ακόμη τις υποχρεώσεις της και δεν έχει σημειώσει καμία πρόοδο ως προς την εξομάλυνση των σχέσεών της με την Κυπριακή Δημοκρατία. Ωστόσο, μεταξύ των σημαντικών πτυχών προόδου στις διαπραγματεύσεις προσχώρησης συγκαταλέγονται αναμφίβολα οι προσπάθειες που καταβάλλονται για τη δημιουργία σχέσεων καλής γειτονίας και ειρηνικής επίλυσης των διαφορών σύμφωνα με το συνταγματικό έγγραφο των Ηνωμένων Εθνών. Σας ευχαριστώ. Η σλοβενική Προεδρία ενθαρρύνει την Τουρκία να σημειώσει περαιτέρω πρόοδο στην πορεία προσέγγισης της προσχώρησής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επί του παρόντος βρίσκεται σε εξέλιξη στο Συμβούλιο μία συζήτηση για τις οχτώ υπόλοιπες εκθέσεις σχετικά με τους ελέγχους ευθυγράμμισης της νομοθεσίας, τις λεγόμενες εκθέσεις αξιολόγησης. Αν οι τεχνικές προετοιμασίες σημειώσουν σημαντική πρόοδο, ενδέχεται να είμαστε σε θέση να ανοίξουμε δύο νέα κεφάλαια στη διάσκεψη ΕΕ-Τουρκίας για την προσχώρηση τον Ιούνιο. Όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία, συμφωνούμε με την εκτίμηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι το τρέχον έτος είναι καθοριστικό για την εν λόγω διαδικασία και πιστεύουμε ότι η Τουρκία δεν πρέπει να χάσει αυτήν την ευκαιρία. Η αναθεωρημένη εταιρική σχέση προσχώρησης που εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους καθορίζει τους κύριους τομείς προτεραιότητας στους οποίους η χώρα θα πρέπει να επισπεύσει τις μεταρρυθμίσεις. Βεβαίως, αυτό που θα επηρεάσει άμεσα την περαιτέρω πορεία της διαπραγματευτικής διαδικασίας είναι η πραγματική πρόοδος των εν λόγω μεταρρυθμίσεων. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις προσφυγές κατά του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP). Η Προεδρία προέβη σε δήλωση τονίζοντας ότι ο διαχωρισμός της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας αποτελεί θεμελιώδη αρχή όλων των δημοκρατικών κοινωνιών και ότι η εν λόγω αρχή πρέπει να είναι σεβαστή. Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις προσεκτικά. Ελπίζουμε ότι το αποτέλεσμα των προσφυγών θα είναι σύμφωνο προς τα δημοκρατικά πρότυπα που λειτουργούν βάσει των αρχών του κράτους δικαίου και ελπίζουμε ότι η διαδικασία των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων δεν θα επηρεαστεί από τις εν λόγω προσφυγές. Επιτρέψτε μου να συνεχίσω αναφέροντας ορισμένες πτυχές που επιβεβαιώνουν τις βασικές ελευθερίες και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτοί είναι οι τομείς όπου οι μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Σε σχέση με την ελευθερία της έκφρασης, χαιρετίζουμε την τροποποίηση του άρθρου 301 του ποινικού κώδικα. Αποτελεί κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση· ωστόσο, προκειμένου να διασφαλιστεί πραγματικά η ελευθερία της έκφρασης, είναι απαραίτητο το εν λόγω άρθρο να εφαρμοστεί δεόντως. Πέραν τούτου χρειάζεται να εναρμονιστούν με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και ορισμένες άλλες διατάξεις. Όσον αφορά την ελευθερία της θρησκείας, χαιρετίζουμε την υιοθέτηση του νόμου περί ιδρυμάτων, που αποτελεί κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, τονίζουμε ότι πρέπει να καταβληθεί περαιτέρω προσπάθεια στον εν λόγω τομέα για τη διασφάλιση του θρησκευτικού πλουραλισμού σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά κριτήρια. Όσον αφορά τις σχέσεις του πολιτικού και του στρατιωτικού τομέα, η έκβαση της συνταγματικής κρίσης του περασμένου έτους επιβεβαίωσε ότι η δημοκρατική διαδικασία είναι καίριας σημασίας. Παρόλα αυτά, οι ένοπλες δυνάμεις εξακολουθούν να έχουν σημαντική πολιτική επιρροή. Από αυτήν την άποψη, είναι απαραίτητο να ενισχυθεί ο πολιτικός δημοκρατικός έλεγχος επί του στρατού και επιπλέον, να ενισχυθεί ο έλεγχος του Κοινοβουλίου επί των αμυντικών δαπανών."@el10
"( ) To begin with I should like to express my gratitude for the report prepared by Mrs Ria Oomen-Ruijten, which in the opinion of the Council represents an important contribution to the debate regarding Turkey's accession process. As regards the situation in the South-East of the country, we resolutely condemn the terrorist attacks, and express our solidarity with the Turkish people. We support Turkey's efforts to protect its population and its fight against terrorism. However, at the same time we would warn that it is absolutely necessary to respect the provisions of international law, and to endeavour to preserve peace and stability in the wider region. As it you all know, the European Union evaluates Turkey's progress on the basis of its fulfilment of the Copenhagen political criteria and its compliance with the provisions of the negotiations framework for Turkey. The Council will also be assessing the implementation of the additional protocol to the Ankara Treaty. In this connection I regret that Turkey has still not fulfilled its obligations, and no progress has been made towards the normalisation of relations with the Republic of Cyprus. However, amongst the important aspects of progress in the accession negotiations are, without any doubt, endeavours towards good relations with neighbours and a peaceful resolution of disputes, in line with the constitutional document of the United Nations. Thank you. The Slovenian Presidency has been encouraging Turkey to make further progress in its process of moving close to joining the European Union. A debate is currently under way in the Council on the eight remaining reports on the legislation alignment reviews, the so-called screening reports. If the technical preparations make good progress, maybe we shall be able to open two new chapters at the EU – Turkey accession conference in June. As regards the reforms in Turkey, we agree with the European Parliament's assessment that this year is decisive for this process, and we believe that Turkey should not miss this opportunity. A revised accession partnership, which was accepted in February of this year, defines the main fields of priority, in which the country should accelerate its reforms. Of course, it is the actual progress of these reforms that will directly influence the further course of the negotiation process. I would also like to emphasise that we share the European Parliament's concerns about the proceedings against the Justice and Development Party (AKP). The Presidency issued a statement emphasising that separation of executive and judicial branches is a fundamental principle of all democratic societies, and this principle must be respected. We shall carefully monitor the developments. We hope that the outcome of the proceedings will comply with democratic standards, operating under the principles of the rule of law, and we hope that the process of reforms required will not be affected by these proceedings. Allow me to continue by mentioning some aspects of affirmation of basic freedoms and the respect of human rights. These are the areas where the reforms in Turkey are especially important. In connection with the freedom of expression, we welcome the amendment of Article 301 of the Penal Code. It is a move in the right direction; however, in order to actually ensure freedom of expression it will be necessary for this article also to be adequately implemented. Apart from that some other provisions also need to be harmonised with the European standards. As regards freedom of religion, we welcome the adoption of the Law on Foundations, which is a move in the right direction. At the same time we emphasise that further efforts must be made in this area towards securing religious pluralism, in line with European criteria. As regards civilian-military relations, the outcome of the last year's constitutional crisis confirmed that the democratic process is of key importance. Nonetheless, the armed forces still have significant political influence. In this respect it is necessary to strengthen civilian democratic control over the military, and to additionally strengthen the Parliament's control over defence spending."@en4
"( ) Para empezar, me gustaría expresar mi agradecimiento por el informe preparado por la señora Ria Oomen-Ruijten, que, en opinión del Consejo, constituye una importante contribución al debate sobre el proceso de adhesión de Turquía. En cuanto a la situación en el sudeste del país, condenamos sin paliativos los atentados terroristas, y manifestamos nuestra solidaridad con el pueblo turco. Apoyamos el esfuerzo de Turquía por proteger a su población y en su lucha contra el terrorismo. No obstante, al mismo tiempo, queremos advertir de que es absolutamente necesario respetar las disposiciones del Derecho internacional, además de procurar la preservación de la paz y la estabilidad en el conjunto de la región. Como todos ustedes saben, la Unión Europea evalúa los progresos de Turquía sobre la base de su cumplimiento de los criterios políticos de Copenhague, y de las disposiciones del marco de las negociaciones para Turquía. El Consejo evaluará asimismo la ejecución del protocolo adicional al Tratado de Ankara. En este sentido, lamento que Turquía no haya cumplido aún sus obligaciones, y que no se haya avanzado hacia la normalización de las relaciones con la República de Chipre. No obstante, entre los aspectos importantes del progreso en las negociaciones de adhesión figuran, sin lugar a duda, los esfuerzos emprendidos para lograr unas buenas relaciones con los vecinos, y la resolución pacífica de los conflictos, de conformidad con el documento constitucional de las Naciones Unidas. Gracias. La Presidencia eslovena ha venido alentando a Turquía para que progrese en su proceso de aproximación a la incorporación a la Unión Europea. En el Consejo existe un debate actualmente en curso sobre los ocho informes restantes acerca de las revisiones de la adecuación de la legislación; los denominados informes de evaluación. Si los preparativos técnicos avanzan adecuadamente, puede que podamos abrir dos nuevos capítulos en la conferencia sobre adhesión de la UE y Turquía que se celebrará en junio. En lo que atañe a las reformas en Turquía, convenimos con la valoración del Parlamento Europeo de que el presente año es decisivo para el proceso, y creemos que Turquía no debe perder esta oportunidad. Un programa de asociación con vistas a la adhesión revisado, que fue aceptado en febrero de este año, define las principales áreas de prioridad en las que el país debe acelerar sus reformas. Lógicamente, será el progreso efectivo de tales reformas el que influirá directamente en el curso ulterior del proceso de negociación. Me gustaría subrayar asimismo que compartimos las inquietudes del Parlamento Europeo respecto a los procedimientos contra el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP). La Presidencia publicó una declaración en la que hizo hincapié en que la separación de los poderes ejecutivo y judicial constituye un principio fundamental de todas las sociedades democráticas, y que tal principio ha de respetarse. Realizaremos un seguimiento pormenorizado de los acontecimientos. Confiamos en que el resultado del procedimiento se atenga a las normas democráticas, con arreglo a los principios del Estado de Derecho, y en que el proceso de reformas requerido no se vea afectado por tal procedimiento. Permítanme continuar aludiendo a algunos aspectos de la afirmación de las libertades básicas y el respeto por los derechos humanos. Éstas son las áreas en las que las reformas en Turquía revisten especial importancia. En lo que atañe a la libertad de expresión, acogemos favorablemente la enmienda del artículo 301 del Código Penal. Constituye un paso en la dirección correcta; sin embargo, para garantizar en la práctica la libertad de expresión, será necesario también que dicho artículo se aplique de manera adecuada. Aparte de ésta, otras disposiciones también han de armonizarse con las normas europeas. Por lo que se refiere a la libertad religiosa, celebramos la aprobación de la Ley de bases, otro paso adelante en la dirección correcta. Asimismo, subrayamos que han de redoblarse los esfuerzos en esta área, con el fin de garantizar el pluralismo religioso, de conformidad con los criterios europeos. En lo tocante a las relaciones entre lo civil y lo militar, el resultado de la crisis constitucional del pasado ejercicio confirmó que el proceso democrático reviste una enorme importancia. En cualquier caso, las fuerzas armadas siguen ejerciendo una influencia política significativa. En este sentido, es necesario reforzar el control democrático civil sobre el Ejército, y consolidar además el control ejercido por el Parlamento sobre el gasto de defensa."@es21
"( ) Alustuseks tahan avaldada tänu Ria Oomen-Ruijteni koostatud raporti eest, mis nõukogu arvates annab olulise panuse Türgi ühinemisprotsessi käsitlevasse arutellu. Mis puudutab olukorda riigi kaguosas, siis mõistame terroristide rünnakud otsustavalt hukka ning väljendame solidaarsust Türgi inimestega. Me toetame Türgi jõupingutusi oma elanikkonna kaitsmisel ja terrorismi vastu võitlemisel. Samal ajal tahame hoiatada, et tingimata on vaja järgida rahvusvahelise õiguse sätteid ning püüda säilitada laiemas piirkonnas rahu ja stabiilsust. Nagu te kõik teate, hindab Euroopa Liit Türgi edasijõudmist Kopenhaageni poliitiliste kriteeriumide ja Türgi läbirääkimisraamistiku sätete täitmise põhjal. Samuti hindab nõukogu Ankara lepingu lisaprotokolli täitmist. Sellega seoses avaldan kahetsust, et Türgi ei ole endiselt oma kohustusi täitnud ning suhete normaliseerimisel Küprose Vabariigiga ei ole tehtud mingeid edusamme. Samas kuuluvad ühinemisläbirääkimistel edasijõudmise oluliste aspektide hulka kahtlemata püüdlused saavutada naabritega head suhted ning lahendada vaidlused rahumeelselt kooskõlas ÜRO asutamisdokumendiga. Tänan teid. Eesistujariik Sloveenia on õhutanud Türgit tegema uusi edusamme liikumisel Euroopa Liiduga ühinemise suunas. Nõukogus käib praegu arutelu kaheksa järelejäänud õigusaktide ühenduse õigusega vastavusse viimise läbivaatamist käsitleva raporti, nn läbivaatusraportite üle. Kui tehnilised ettevalmistused edenevad jõudsalt, on meil võib-olla võimalik avada juunis ELi ja Türgi vahelisel ühinemist käsitleval konverentsil kaks uut peatükki. Türgi reformide osas nõustume Euroopa Parlamendi hinnanguga, et käesolev aasta on selle protsessi jaoks otsustav, ning usume, et Türgi ei tohiks seda võimalust käest lasta. Käesoleva aasta veebruaris vastu võetud muudetud ühinemispartnerlus määratleb peamised prioriteetsed valdkonnad, kus riik peab reforme kiirendama. Loomulikult mõjutab edasist läbirääkimiste protsessi otseselt nende reformide tegelik edasijõudmine. Tahaksin samuti rõhutada, et me jagame Euroopa Parlamendi muret seoses hagiga Õigluse ja Arengu Partei vastu. Eesistujariik esitas avalduse, rõhutades, et täidesaatva ja kohtuvõimu lahusus on kõigi demokraatlike ühiskondade aluspõhimõte ja seda põhimõtet tuleb austada. Me jälgime neid arenguid hoolikalt. Loodame, et kohtumenetluse tulemus vastab õigusriigi põhimõtetel toimivatele demokraatlikele standarditele ning see menetlus ei mõjuta vajalikku reformiprotsessi. Järgmiseks lubage mul mainida mõningaid põhivabaduste tagamise ja inimõiguste austamisega seotud aspekte. Türgi reformid neis valdkondades on eriti olulised. Seoses sõnavabadusega tervitame karistusseadustiku artikli 301 muutmist. See on samm õiges suunas, kuid tegelikuks sõnavabaduse tagamiseks tuleb seda artiklit ka õigesti rakendada. Peale selle vajavad Euroopa standarditega ühtlustamist ka mõned teised sätted. Seoses usuvabadusega tervitame sihtasutuste seaduse vastuvõtmist, mis on samm õiges suunas. Samal ajal rõhutame, et selles valdkonnas tuleb teha täiendavaid jõupingutusi usulise mitmekesisuse tagamiseks vastavalt Euroopa kriteeriumidele. Tsiviil- ja militaarvaldkonna suhete osas kinnitas möödunud aasta põhiseadusliku kriisi tulemus demokraatliku protsessi võtmetähtsust. Sellegipoolest on relvajõududel veel suur poliitiline mõju. Selles osas tuleb tugevdada tsiviilorganite demokraatlikku kontrolli sõjaväe üle ning lisaks tugevdada parlamendi kontrolli kaitsekulutuste üle."@et5
"( ) Aluksi haluan ilmaista kiitollisuuteni Ria Oomen-Ruijtenin laatimasta mietinnöstä, joka on neuvoston mielestä merkittävä panos Turkin liittymisprosessia koskevassa keskustelussa. Valtion kaakkoisosien tilanteen osalta tuomitsemme tiukasti terrori-iskut ja ilmaisemme solidaarisuutemme Turkin kansalaisille. Tuemme Turkin pyrkimyksiä suojella väestöään ja torjua terrorismia. Samalla haluamme kuitenkin varoittaa, että on ehdottoman tärkeää noudattaa kansainvälisen oikeuden määräyksiä ja pyrkiä säilyttämään laajemmalla alueella rauha ja vakaus. Kuten kaikki tiedätte, Euroopan unioni arvioi Turkin edistymistä sen perusteella, kuinka Turkki täyttää Kööpenhaminan poliittiset kriteerit ja kuinka se noudattaa Turkin neuvottelukehyksen määräyksiä. Neuvosto arvioi myös Ankaran sopimuksen lisäpöytäkirjan täytäntöönpanoa. Tässä yhteydessä pahoittelen sitä, ettei Turkki vielä ole täyttänyt velvoitteitaan eikä suhteiden normalisoiminen Kyproksen tasavaltaan ole edistynyt lainkaan. Liittymisneuvottelujen edistymisen merkittäviä näkökohtia ovat kuitenkin epäilemättä pyrkimykset hyviin naapurisuhteisiin ja kiistojen rauhanomaiseen ratkaisuun YK:n peruskirjan mukaisesti. Paljon kiitoksia. Puheenjohtajavaltio Slovenia on kannustanut Turkkia edistymään prosessissaan, jossa se pyrkii lähestymään Euroopan unioniin liittymistä. Neuvostossa keskustellaan parhaillaan kahdeksasta jäljellä olevasta lainsäädännön mukauttamistarkistuksia koskevasta kertomuksesta, niin kutsutuista tarkastelukertomuksista. Jos tekniset valmistelut edistyvät hyvin, voimme kenties avata kaksi uutta neuvottelulukua EU:n ja Turkin välisessä liittymiskonferenssissa kesäkuussa. Turkin uudistusten osalta olemme samaa mieltä Euroopan parlamentin arviosta, jonka mukaan tämä vuosi on prosessin kannalta ratkaiseva, ja katsomme, että Turkin olisi tartuttava mahdollisuuteen. Tämän vuoden helmikuussa hyväksytyssä tarkistetussa liittymiskumppanuudessa määritetään pääasialliset painopistealat, joilla valtion olisi nopeutettava uudistuksiaan. Tietenkin varsinainen uudistusprosessi vaikuttaa välittömästi neuvotteluprosessiin ja neuvottelujen jatkoon. Haluan myös korostaa, että jaamme Euroopan parlamentin huolet Oikeus- ja kehityspuoluetta AKP:tä koskevasta oikeudenkäyntimenettelystä. Puheenjohtajavaltio antoi lausunnon, jossa se korosti, että toimeenpano- ja oikeusjärjestelmien erottaminen on kaikkien demokraattisten yhteiskuntien perusperiaate, jota on kunnioitettava. Seuraamme kehitystä tarkkaan. Toivomme oikeudenkäyntimenettelyn tuloksen olevan demokraattisten normien mukaisen, oikeusvaltion periaatteiden mukaan annetun ja toivomme, ettei menettely haittaa tarvittavia uudistusprosesseja. Jatkan mainiten joitakin näkökohtia, jotka koskevat perusvapauksien vahvistamista ja ihmisoikeuksien kunnioittamista. Juuri näillä aloilla uudistukset Turkissa ovat erityisen tärkeitä. Ilmaisunvapauden osalta olemme tyytyväisiä rikoslain 301 artiklan tarkistukseen. Se on muutos oikeaan suuntaan. Ilmaisunvapauden tosiasiallisen takaamisen vuoksi artiklaa olisi kuitenkin myös pantava asianmukaisesti täytäntöön. Tämän lisäksi joitakin muitakin säännöksiä on yhdenmukaistettava yhteisön normien kanssa. Uskonnonvapauden osalta olemme tyytyväisiä uskonnollisia yhdyskuntia koskevan lain hyväksymisestä, sillä se on askel oikeaan suuntaan. Samalla korostamme, että alalla tarvitaan lisäponnisteluja uskonnollisen pluralismin turvaamiseksi yhteisön kriteerien mukaisesti. Siviilien ja sotilasvoimien välisten suhteiden osalta viime vuoden perustuslakikriisin tulos vahvisti, että demokraattinen prosessi on ratkaisevan tärkeää. Armeijalla on silti edelleen merkittävä poliittinen vaikutusvalta. Tässä yhteydessä on tarpeen vahvistaa siviilien demokraattista valvontaa asevoimissa ja lisäksi lisätä parlamentin valvontaa puolustusmenojen osalta."@fi7
"Pour commencer, je souhaite exprimer ma gratitude pour le rapport préparé par Mme Ria Oomen-Ruijten, qui, aux yeux du Conseil, apporte une contribution importante au débat relatif au processus d’adhésion de la Turquie. En ce qui concerne la situation dans le sud-est du pays, nous condamnons résolument les attaques terroristes et nous exprimons notre solidarité avec le peuple turc. Nous soutenons les efforts de la Turquie pour protéger sa population, et nous soutenons sa lutte contre le terrorisme. Cependant, nous tenons à insister sur la nécessité de respecter les dispositions du droit international et de préserver la paix et la stabilité dans la région. Comme vous le savez tous, l’Union européenne évalue les progrès de la Turquie sur base du respect des critères politiques de Copenhague et de l’application des dispositions du cadre de négociation pour la Turquie. Le Conseil évaluera également la mise en œuvre du protocole additionnel au traité d’Ankara. À cet égard, je regrette que la Turquie n’ait toujours pas respecté ses obligations et qu’aucun progrès n’ait été fait en vue de la normalisation des relations avec la République de Chypre. Pourtant, il ne faut aucun doute que les efforts déployés pour entretenir de bonnes relations avec ses voisins et résoudre les conflits pacifiquement conformément au document constitutionnel des Nations Unies comptent parmi les éléments majeurs de l’avancement des négociations d’adhésion. Merci. La présidence slovaque a encouragé la Turquie à continuer ses progrès pour se rapprocher de l’adhésion à l’Union européenne. Un débat est actuellement en cours au sein du Conseil sur les huit rapports restant au sujet de l’examen de la mise en conformité législative, les rapports d’examen analytique Si les préparations techniques avancent bien, nous serons peut-être en mesure d’ouvrir deux nouveaux chapitres lors de la conférence sur l’adhésion qui rassemblera la Turquie et l’Union européenne en juin. En ce qui concerne les réformes en Turquie, nous sommes d’accord avec le Parlement européen pour dire que cette année est décisive pour ce processus, et nous pensons que la Turquie ne devrait pas laisser passer cette opportunité. Un partenariat d’adhésion revu, accepté en février de cette année, définit les principaux domaines prioritaires dans lesquels le pays doit accélérer ses réformes. Bien sûr, c’est l’avancement réel de ces réformes lui-même qui influencera directement la suite du processus de négociation. J’aimerais également souligner le fait que nous partageons les préoccupations du Parlement européen concernant la procédure lancée contre le Parti de la Justice et du Développement (AKP). La présidence a publié une déclaration insistant sur le fait que la séparation des pouvoirs exécutif et judiciaire est un principe fondamental de toutes les sociétés démocratiques, et que ce principe doit être respecté. Nous suivrons de près l’évolution de cette situation. Nous espérons que le résultat de cette procédure sera conforme aux normes démocratiques, dans le respect de l’État de droit, et nous espérons que cette procédure n’aura pas d’impact sur l’indispensable processus de réforme. Permettez-moi de continuer en mentionnant certains aspects de l’affirmation des libertés fondamentales et du respect des droits de l’homme. C’est dans ces domaines que les réformes à réaliser en Turquie sont particulièrement importantes. En ce qui concerne la liberté d’expression, nous saluons l’amendement de l’article 301 du code pénal. Il s’agit d’un pas dans la bonne direction. Cependant, pour assurer une liberté d’expression complète, il faudra également que cet article soit appliqué correctement. Certaines autres dispositions doivent également être harmonisées par rapport aux normes européennes. En ce qui concerne la liberté de culte, nous saluons l’adoption de la loi sur les fondations, qui représente un pas dans la bonne direction. Dans le même temps, nous soulignons la nécessité de faire des efforts supplémentaires dans ce domaine pour garantir le pluralisme religieux conformément aux critères européens. En ce qui concerne les relations entre l’armée et la société civile, le résultat de la crise constitutionnelle de l’année passée a confirmé l’importance capitale du processus démocratique. Les forces armées conservent cependant une influence politique considérable. Dans ce contexte, il est nécessaire de renforcer le contrôle démocratique civil sur l’armée et de renforcer le contrôle du Parlement sur les dépenses militaires."@fr8
"( ) Kezdésként, szeretném kifejezni elismerésemet a Ria Oomen-Ruijten asszony által készített jelentés kapcsán, amely a Tanács álláspontja szerint fontos hozzájárulást jelent a török csatlakozási folyamatról folyó vitához. Az ország délkeleti részének helyzetére vonatkozóan, határozottan elítéljük a terrortámadásokat, és kinyilvánítjuk szolidaritásunkat a török néppel. Támogatjuk Törökország erőfeszítéseit népének megvédése, a terrorizmussal szembeni küzdelme terén. Ugyanakkor arra is figyelmeztetünk, hogy alapvetően fontos a nemzetközi jogban foglaltak teljesítése, és olyan magatartás követése, amely a szélesebb régióban is a béke megőrzését és a stabilitást szolgálja. Amint azt mindannyian tudják, az Európai Unió a koppenhágai politikai kritériumok teljesítése, valamint a tárgyalási keretben foglalt rendelkezéseknek való megfelelés alapján értékeli Törökország haladását. A Tanács értékelést készít majd az Ankara Szerződéshez csatolt kiegészítő jegyzőkönyv teljesítéséről is. Ezzel összefüggésben, sajnálom, hogy Törökország mindmáig nem tett eleget kötelezettségeinek, nem jutott előbbre a Ciprusi Köztársasággal való kapcsolatainak normalizálásában. Azonban, a csatlakozási tárgyalásokon a haladást igazoló fontosabb elemek között — kétséget kizáróan — felfedezhetjük az ENSZ alkotmányos dokumentumaiban foglaltaknak megfelelő, a szomszédokkal való jó viszonyra törekvést, a viták békés megoldását célzó magatartást is. Köszönöm. A szlovén elnökség bátorította Törökországot, lépjen még előrébb az Európai Unióhoz való csatlakozás folyamatában. A Tanácsban most folyik a vita a még nyitott nyolc jogközelítési felülvizsgálati jelentésről, az úgynevezett átvilágítási jelentésekről. Amennyiben a technikai előkészületek jól haladnak, akkor talán két újabb fejezetet megnyithatunk a júniusi EU-Törökország csatlakozási tárgyalásokon. Ami a törökországi reformokat illeti, egyetértünk az Európai Parlament értékelésével, hogy ez az év sorsdöntő e folyamat tekintetében, és úgy véljük, Törökország nem szalaszthatja el az alkalmat. Az idén februárban elfogadott felülvizsgált csatlakozási partnerség megfogalmazza a prioritást jelentő területeket, amelyeken Törökországnak fel kell gyorsítania a reformokat. Természetesen e reformok tényleges előrehaladása bír majd közvetlen hatással a tárgyalási folyamatok majdani irányára. Szeretném azt is kiemelni, hogy osztjuk az Európai parlament aggodalmát az Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) elleni eljárás kapcsán. Az elnökség nyilatkozatot tett közzé, hangsúlyozva, hogy a végrehajtó és törvényhozó ágak elválasztása a demokratikus társadalmak egyik alapelve, és ezt az elvet tiszteletben kell tartani. Gondosan követjük az eseményeket. Reméljük, hogy az eljárások végkimenetele megfelel majd a törvényesség szellemében működő társadalom demokratikus normáinak, és reméljük, hogy a megkívánt reformfolyamatot ez az eljárás nem érinti. Hadd folytassam az alapvető szabadságok és az emberi jogok tiszteletben tartása megerősítésének néhány elemével. Ezek azok a területek, amelyeken Törökországban a reformok különösen fontosak. A szólásszabadsággal összefüggésben, üdvözöljük a Büntetőtörvénykönyv 301. cikkének módosítását. Ez a helyes irányban tett lépés. A szólásszabadság tényleges biztosításához azonban szükséges az is, hogy e cikket megfelelően végre is hajtsák. Ezen túl, néhány más rendelkezést is összhangba kell hozni az európai normákkal. A vallásszabadság terén, üdvözöljük az Alapítványokról szóló törvény elfogadását. Ez szintén a helyes irányban tett lépés. Ugyanakkor hangsúlyozzuk, az európai követelményekkel összhangban, további erőfeszítések kellenek a vallási pluralizmus biztosításához. A civil-katonai viszonyrendszert illetően, a múlt évi alkotmányos válság igazolta, hogy a demokratikus folyamat kulcsfontossággal bír. Mindazonáltal a fegyveres erőknek még komoly politikai befolyása van. Ebben a vonatkozásban, szükség van a fegyveres erők feletti civil demokratikus ellenőrzés megerősítésére, valamint tovább kell erősíteni a Parlament ellenőrzését a katonai kiadások felett."@hu11
". − Desidero iniziare esprimendo la mia gratitudine per la relazione redatta dall’onorevole Ria Oomen-Ruijten, che ad avviso del Consiglio rappresenta un importante contributo alla discussione relativa al processo di adesione della Turchia. In merito alla situazione nel sud-est del paese, condanniamo risolutamente gli attacchi terroristici e esprimiamo la nostra solidarietà alla popolazione turca. Appoggiamo gli sforzi della Turchia per proteggere il suo popolo e nella lotta al terrorismo. Al contempo tuttavia ribadiamo che è assolutamente necessario rispettare le disposizioni del diritto internazionale e sforzarsi di preservare la pace e la stabilità nella regione. Come tutti voi sapete, l’Unione europea valuta i progressi della Turchia in base al rispetto da parte sua dei criteri politici di Copenhagen e all’osservazione delle disposizioni nel quadro dei negoziati per la Turchia. Anche il Consiglio valuterà l’attuazione del protocollo allegato al Trattato di Ankara. A tal proposito mi rammarico che la Turchia non abbia ancora adempiuto i suoi obblighi e che non abbia compiuto alcun progresso verso la normalizzazione delle relazioni con la Repubblica di Cipro. Tuttavia, tra gli aspetti importanti dei progressi compiuti nei negoziati di adesione vi sono, senza alcun dubbio, gli sforzi verso buone relazioni con i paesi vicini e verso la risoluzione pacifica delle controversie, in linea con il documento costituzionale delle Nazioni Unite. Grazie. La Presidenza slovena ha incoraggiato la Turchia a compiere ulteriori progressi nel suo processo di avvicinamento all’adesione all’Unione europea. In seno al Consiglio è attualmente in corso un dibattito in merito alle otto relazioni rimanenti sulla revisione dell’allineamento legislativo, le cosiddette relazioni di . Se i preparativi tecnici compiono buoni progressi, nell’UE saremo forse in grado di aprire due nuovi capitoli – conferenza di adesione della Turchia a giugno. In merito alle riforme in Turchia, concordiamo con la valutazione del Parlamento europeo secondo la quale quest’anno è decisivo per tale processo e riteniamo che la Turchia non debba perdere tale opportunità. Una versione riveduta del partenariato per l’adesione, che è stata accettata nel febbraio di quest’anno, definisce gli ambiti prioritari principali in cui il paese deve accelerare le riforme. Certo sono i progressi effettivi di tali riforme che influenzeranno direttamente l’ulteriore corso del processo di negoziazione. Desidero altresì porre l’accento sul fatto che condividiamo le preoccupazioni del Parlamento europeo circa i procedimenti contro il Partito per la giustizia e lo sviluppo (AKP). La presidenza ha rilasciato una dichiarazione sottolineando che la separazione dell’esecutivo dalla magistratura costituisce un principio fondamentale di tutte le società democratiche e che tale principio va rispettato. Vigileremo attentamente sugli sviluppi. Ci auguriamo che il risultato di tali procedimenti rispetti le norme democratiche, operando secondo i principi dello Stato di diritto e ci auguriamo che tali procedimenti non influiscano sul processo di riforma richiesto. Permettetemi di continuare accennando ad alcuni aspetti dell’affermazione delle libertà fondamentali e del rispetto dei diritti umani. Si tratta di due ambiti in cui le riforme in Turchia sono particolarmente importanti. In riferimento alla libertà di espressione, accogliamo con favore l’emendamento dell’articolo 301 del codice penale, che costituisce un passo nella giusta direzione; tuttavia, al fine di garantire effettivamente la libertà di espressione, sarà necessario che tale articolo venga anche attuato in modo adeguato. A parte il fatto che anche altre disposizioni necessitano di essere armonizzate con le norme europee. In merito alla libertà di religione, accogliamo con favore l’adozione della legge sulle fondazioni, che costituisce un passo nella giusta direzione. Sottolineiamo al contempo che si devono compiere ulteriori sforzi in questo settore verso la garanzia del pluralismo religioso, in linea con i criteri europei. Riguardo alle relazioni tra civili ed esercito, il risultato della crisi costituzionale dello scorso anno ha confermato che il processo democratico è di importanza cruciale. Ciononostante le forze armate dispongono ancora di un’influenza politica significativa. A tal proposito è necessario rafforzare il controllo democratico civile dell’esercito e potenziare ulteriormente il controllo parlamentare della spesa per la difesa."@it12
"( ) Iš pradžių noriu padėkoti poniai Ria Oomen-Ruijten, parengusiai šią ataskaitą, kuri Tarybos nuomone yra nemenkas indėlis į debatus dėl Turkijos stojimo proceso. Kalbant apie valstybės pietryčiuose susiklosčiusią situaciją reikia pasakyti, kad mes ryžtingai smerkiame teroristų atakas ir išreiškiame savo solidarumą su Turkijos piliečiais. Mes remiame Turkijos pastangas apsaugoti visuomenę ir jos kovą su terorizmu. Tačiau tuo pačiu metu norime įspėti, kad yra būtina gerbti tarptautinių įstatymų nuostatas ir jų paisyti, norint užtikrinti taiką ir stabilumą didesniame regione. Kaip visi žinote, Europos Sąjunga vertina Turkijos progresą, pagrįstą Kopenhagos politiniais kriterijais, ir derybų su Turkija pagrindinių nuostatų paisymą. Taryba taip pat įvertins, kaip vykdomas Ankaros sutarties papildomas protokolas. Kalbėdamas apie tai noriu išreikšti apgailestavimą, kad Turkijai nepavyko įvykdyto savo įsipareigojimų ir nematyti jokio progreso normalizuojant santykius su Kipro Respublika. Tačiau nekyla abejonių, kad vieni iš svarbiausių derybų dėl narystės aspektų yra susiję su veiksmais, kuriais siekiama gerų santykių su kaimyninėmis valstybėmis ir taikių diskusijų išvadų, kaip numato JTO konstitucinis dokumentas. Ačiū. Slovėnija, kaip pirmininkaujančioji valstybė narė, skatino Turkiją siekti tolesnio progreso ir artėti prie tikslo – įstoti į Europos Sąjungą. Šiuo metu Taryboje vyksta debatai dėl aštuonių likusių pranešimų apie įstatymų išlyginimo apžvalgas, t. y. dėl taip vadinamų tikrinamųjų pranešimų. Jei pavyks išspręsti techninio pasirengimo klausimus, galbūt birželio mėnesį vyksiančioje konferencijoje dėl ES ir Turkijos stojimo pavyks aptarti du naujus aspektus. Kalbant apie Turkijoje vykdomas reformas reikia pasakyti, kad mes pritariame Europos Parlamento įvertinimui, jog šie metai yra lemiami šiame procese, todėl tikimės, kad Turkija nepraleis jai pasitaikiusios progos. Peržiūrėta stojimo partnerystė, kuri buvo nustatyta šių metų vasario mėnesį, apibrėžia pagrindines prioritetines sritis, kuriose šalyje turi būti įvykdytos reformos. Žinoma, tik faktinis šių reformų diegimas turės tiesioginės įtakos tolesnei derybų proceso eigai. Taip pat noriu akcentuoti, kad mums nesvetimi Europos Parlamento nuogąstavimai dėl veiksmų, nukreiptų prieš Teisingumo ir plėtros partiją (EKP). Pirmininkaujančioji valstybė narė pareiškė ir akcentavo, kad vykdomųjų ir teisminių organų atskyrimas yra pagrindinis visų demokratinių visuomenių principas, ir šį principą reikia gerbti. Mes atidžiai stebėsime plėtros procesą. Tikimės, kad proceso rezultatai atitiks demokratinius standartus, veikiančius atsižvelgiant į tisinės valstybės principus, be to, tikimės, kad šis teisminis nagrinėjimas nesutrukdys būtino reformų proceso. Leiskite tęsti ir paminėti kai kuriuos aspektus, susijusius pagrindinių laisvių užtikrinimu ir pagarba žmogaus teisėms. Tai sritys, kuriose Turkijoje labiausiai reikia reformų. Kalbant apie saviraiškos laisvę reikia pasakyti, kad mus džiugina baudžiamojo kodekso 301 straipsnio pataisa. Tai žingsnis teisinga kryptimi; tačiau norint iš tiesų užtikrinti saviraiškos laisvę, būtina, kad šis straipsnis būtų tinkamai taikomas. Be to, būtina su Europos standartais suderinti kai kurias kitas nuostatas. Kalbant apie religijos laisvę reikia pasakyti, kad mus džiugina fondų įstatymo priėmimas, nes tai taip pat žingsnis teisinga kryptimi. Tuo pačiu metu norime akcentuoti, kad būtina ir toliau dėti pastangas šioje srityje siekiant apsaugoti religinį pliuralizmą, kaip reikalauja Europos kriterijai. Kalbant apie pilietinius karinius santykius reikia pasakyti, kad praėjusių metų konstitucinė krizės rezultatai patvirtino, jog demokratinis procesas yra svarbiausias elementas. Vis dėlto, ginkluotosios pajėgos vis dar daro didelę politinę įtaką. Todėl būtina sugriežtinti politinę demokratinę karinių pajėgų kontrolę, be to, būtina sugriežtinti Parlamento apsaugos plėtros kontrolę."@lt14
"Iesākumā es vēlos izteikt pateicību par ziņojumu, ko sagatavoja kundze, kas pēc Padomes domām, atspoguļo svarīgu ieguldījumu debatēs, kuras saistītas ar Turcijas pievienošanās procesu. Attiecībā uz situāciju valsts dienvidaustrumos mēs nešaubīgi nosodām teroristiskos uzbrukumus un paužam savu solidaritāti ar Turcijas tautu. Mēs atbalstām Turcijas centienus aizsargāt savus iedzīvotājus un tās cīņu pret terorismu. Tomēr vienlaikus mēs brīdinām, ka ir absolūti nepieciešams ievērot starptautisko tiesību aktu noteikumus un censties saglabāt mieru un stabilitāti plašā reģionā. Kā jau jūs visi zināt, Eiropas Savienība novērtē Turcijas progresu Kopenhāgenas politisko kritēriju izpildē un to, ka Turcija pilda ES un Turcijas sarunu noteikumus. Padome vērtēs arī Ankāras Līguma papildu protokola izpildi. Šajā sakarībā man žēl, ka Turcija joprojām nav izpildījusi savus pienākumus un nav panākts nekāds progress attiecību normalizēšanā ar Kipras Republiku. Jo pievienošanās sarunu sekmīgu virzību neapšaubāmi rāda tādi svarīgi aspekti kā centieni pēc labām attiecībām ar kaimiņiem un mierīga strīdu risināšana saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas konstitucionālo dokumentu. Paldies. Slovēnijas prezidentūra iedrošināja Turciju turpināt tuvināšanās procesu, lai pievienotos Eiropas Savienībai. Šobrīd Padomē darba kārtībā ir debates par astoņiem atlikušajiem ziņojumiem par tiesību aktu saskaņošanas pārskatiem, tā dēvētajiem . Ja raiti virzīsies tehniskās sagatavošanas darbi, iespējams, ka mēs varēsim atvērt divas jaunas sadaļas ES–Turcijas pievienošanās konferencē jūnijā. Attiecībā uz reformām Turcijā mēs piekrītam Eiropas Parlamenta novērtējumam, ka šis ir izšķirošais reformu gads, un mēs ticam, ka Turcija nepalaidīs garām šo iespēju. Pārskatītajā pievienošanās partnerattiecību dokumentā, ko pieņēma šī gada februārī, ir noteiktas galvenās prioritāšu jomas, kurās valstij jāpaātrina savas reformas. Protams, ka tālāko sarunu gaitu noteiks šo reformu reālā virzība uz priekšu. Es arī vēlētos uzsvērt, ka mums ir kopīgas bažas ar Eiropas Parlamentu par tiesvedību pret Taisnīguma un attīstības partiju ( ). Prezidentūra izplatīja paziņojumu, uzsverot, ka izpildvaras un tiesu varas nozaru atdalīšana ir visu demokrātisko sabiedrību pamatprincips, un šis princips ir jāievēro. Mēs uzmanīgi sekosim notikumiem. Mēs ceram, ka tiesvedības iznākums atbildīs demokrātiskiem standartiem, darbosies saskaņā ar tiesiskuma principiem, un mēs ceram, ka šī tiesvedība neietekmēs nepieciešamo reformu gaitu. Ļaujiet man turpināt un minēt dažus aspektus, kas apstiprina, ka tiek ievērotas pamatbrīvības un cilvēktiesības. Šīs ir jomas, kurās reformas Turcijā ir īpaši svarīgas. Attiecībā uz vārda brīvību mēs atzinīgi vērtējam Kriminālkodeksa 301. panta grozījumu. Tas ir solis pareizajā virzienā; taču, lai faktiski nodrošinātu vārda brīvību, būs nepieciešams šo pantu arī atbilstīgi īstenot. Turklāt arī daži citi nosacījumi ir jāsaskaņo ar Eiropas standartiem. Attiecībā uz reliģijas brīvību mēs apsveicam Nodibinājumu likuma pieņemšanu, kas ir solis pareizajā virzienā. Vienlaikus mēs uzsveram, ka šajā jomā jāveic tālāki pasākumi, nodrošinot reliģisko plurālismu saskaņā ar Eiropas kritērijiem. Pagājušā gada konstitucionālās krīze apstiprināja, ka demokrātisks process ir ļoti svarīgs attiecībās starp civilajām un militārajām aprindām. Tomēr bruņotajiem spēkiem joprojām ir būtiska politiska ietekme. Šajā sakarībā ir jāstiprina civilā demokrātiskā kontrole pār militāro un papildus jāstiprina Parlamenta kontrole pār aizsardzības izdevumiem."@lv13
"Najprej bi se želel zahvaliti za poročilo, ki ga je pripravila gospa Ria Oomen-Ruijten in, ki po mnenju Sveta predstavlja pomemben prispevek k razpravi o pristopnem procesu Turčije. Glede razmer na jugovzhodu države, odločno obsojamo teroristične napade in izražamo solidarnost s turškim ljudstvom. Podpiramo prizadevanja Turčije, da zaščiti svoje prebivalstvo in se bori proti terorizmu. Opozarjamo pa, da je pri tem nujno treba upoštevati določila mednarodnega prava ter prizadevanja za ohranitev miru in stabilnosti v širši regiji. Kot je znano, napredek Turčije Evropska unija ocenjuje na podlagi izpolnjevanja kopenhagenskih političnih meril in določil pogajalskega okvira za Turčijo. Napredek bo Svet ocenjeval tudi glede na izvajanje dodatnega protokola k ankarskemu sporazumu. V zvezi s tem obžalujemo, da Turčija te obveznosti še ni izpolnila in ni bilo napredka v smeri normalizacije odnosov z Republiko Ciper. Med pomembne vidike za napredek v pristopnih pogajanjih pa nedvomno sodijo tudi prizadevanja za dobre sosedske odnose in za mirno reševanje sporov v skladu z ustanovno listino Združenih narodov. Hvala lepa. Slovensko predsedstvo si prizadeva za nadaljnji napredek Turčije v njenem procesu približevanja Evropski uniji. V Svetu trenutno poteka razprava o preostalih osmih poročilih o pregledu usklajenosti zakonodaje, tako imenovanih poročilih. Če bodo tehnične priprave dobro napredovale, bomo na junijski pristopni konferenci med EU in Turčijo morda lahko odprli dve novi poglavji. Kar zadeva reforme v Turčiji se strinjamo z oceno Parlamenta, da je letošnje leto odločilno za ta proces in menimo, da Turčija te priložnosti ne bi smela zamuditi. Revidirano pristopno partnerstvo, sprejeto februarja letos, opredeljuje poglavitna prednostna področja, kjer bi morala država pospešiti reforme. Dejanski napredek pri teh reformah bo seveda neposredno vplival na nadaljnji potek pogajalskega procesa. Poudariti bi želel tudi, da delimo zaskrbljenost Parlamenta zaradi uvedbe postopka proti stranki za pravičnost in razvoj (AKP). Predsedstvo je podalo izjavo v kateri poudarja, da je delitev oblasti na izvršilno in sodno vejo temeljno načelo vseh demokratičnih družb in to načelo je treba spoštovati. Pozorno bomo spremljali razvoj dogodkov. Upamo, da bo izid tega postopka ustrezal demokratičnim standardom, načelom pravne države in upamo tudi, da zaradi tega postopka ne bo zastal proces potrebnih reform. Dovolite mi, da v nadaljevanju omenim nekatere vidike zagotavljanja temeljnih svoboščin in spoštovanja človekovih pravic. To so področja, kjer so reforme v državi še posebnega pomena. V zvezi s svobodo izražanja, pozdravljamo spremembe 301. člena kazenskega zakonika. Gre za korak v pravo smer, vendar bo za dejansko zagotovitev svobode izražanja potrebno, da se ta člen tudi ustrezno izvaja. Poleg tega, pa bi bilo treba uskladiti z evropskimi standardi tudi nekatere druge določbe. Kar zadeva svobodo veroizpovedi, pozdravljamo sprejetje zakona o fundacijah, ki je prav tako korak v pravo smer. Hkrati pa poudarjamo, da bo tudi na tem področju potrebno nadaljevati prizadevanja v smeri z zagotavljanjem verskega pluralizma v skladu z evropskimi merili. Glede civilno-vojaških odnosov je izid lanskoletne ustavne krize potrdil ključni pomen demokratičnega procesa. Vendar imajo vojaške sile še vedno znaten političen vpliv. V tem pogledu je potrebno utrditi civilni demokratični nadzor nad vojsko ter dodatno okrepiti nadzor parlamenta nad izdatki na obrambnem področju."@mt15
"Ten eerste wil ik mevrouw Ria Oomen-Ruijten bedanken voor het verslag dat zij heeft opgesteld. De Raad is van mening dat dit verslag een belangrijke bijdrage levert aan het debat over het toetredingsproces van Turkije. Ten aanzien van de situatie in het zuidoosten van het land spreken wij onze scherpe veroordeling van de terroristische aanslagen uit en laten wij weten dat we solidair zijn met het Turkse volk. We ondersteunen Turkije bij inspanningen om de bevolking te beschermen en bij de strijd tegen terrorisme. Tegelijkertijd waarschuwen we dat het absoluut noodzakelijk is dat de bepalingen van de internationale wetgeving worden gerespecteerd en dat er wordt gestreefd naar het behoud van vrede en stabiliteit in de wijde regio. Zoals u allen weet, evalueert de Europese Unie de voortgang van Turkije door te kijken in hoeverre dit land voldoet aan de politieke criteria van Kopenhagen en in welke mate de bepalingen in het onderhandelingsraamwerk voor Turkije worden nageleefd. De Raad zal ook een evaluatie uitvoeren van de implementatie van het extra protocol van het verdrag van Ankara. In dit verband vind ik spijtig dat Turkije nog steeds niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan en dat er geen voortgang is als het gaat om de normalisatie van de betrekkingen met de Republiek Cyprus. De belangrijke aspecten van voortgang op het gebied van de toetredingsonderhandelingen zijn zonder twijfel onder meer inspanningen voor goede betrekkingen met buurlanden en een vreedzame oplossing van geschillen, overeenkomstig het oprichtingsdocument van de Verenigde Naties. Dank u wel. Het Sloveense voorzitterschap heeft Turkije aangemoedigd verdere stappen te nemen om dichterbij toetreding tot de Europese Unie te komen. In de Raad wordt momenteel gedebatteerd over de acht resterende verslagen over de evaluatie van de aanpassing van wetgeving, de zogenaamde screeningsverslagen. Als er goede vorderingen worden gemaakt met de technische voorbereidingen, kunnen we misschien twee nieuwe hoofdstukken openen bij de toetredingsconferentie van de EU en Turkije in juni. Als het gaat om de hervormingen in Turkije, zijn we het eens met de beoordeling van het Europees Parlement dat dit jaar doorslaggevend zal zijn voor dit proces en we geloven dat Turkije deze kans niet mag missen. Een herzien toetredingspartnerschap, dat in februari van dit jaar is geaccepteerd, definieert de belangrijkste prioriteitsgebieden waarvoor het land het hervormingsproces moet versnellen. Natuurlijk zal de daadwerkelijke voortgang van deze hervormingen rechtstreeks invloed hebben op het verdere verloop van het onderhandelingsproces. Ik wil eveneens benadrukken dat we de zorgen van het Europees Parlement delen als het gaat om de zaak die loopt tegen de AKP (de Gerechtigheids- en Ontwikkelingspartij). Het voorzitterschap heeft een verklaring uitgegeven waarin wordt benadrukt dat de scheiding tussen de uitvoerende en de rechterlijke macht een fundamenteel beginsel van alle democratische samenlevingen is en dat dit beginsel moet worden gerespecteerd. We zullen de ontwikkelingen op de voet volgen. We hopen dat de uitkomst van de zaak die is aangespannen, in overeenstemming zal zijn met democratische normen en dat hierbij wordt voldaan aan de beginselen van de rechtsorde. We hopen dat het vereiste hervormingsproces niet zal worden beïnvloed door deze zaak. Sta me toe door te gaan met het noemen van een aantal aspecten van de bevestiging van fundamentele vrijheden en van het respect voor mensenrechten. Op deze gebieden zijn hervormingen in Turkije met name belangrijk. Ten aanzien van de vrijheid van meningsuiting verwelkomen we het amendement op artikel 301 van het wetboek van strafrecht. Het is een stap in de goede richting. Om de vrijheid van meningsuiting echter daadwerkelijk te waarborgen is het noodzakelijk dat dit artikel ook adequaat wordt toegepast. Afgezien daarvan moeten ook een aantal andere bepalingen in overeenstemming worden gebracht met de Europese normen. Ten aanzien van de godsdienstvrijheid verwelkomen we de wet op de stichtingen. Dit is een stap in de goede richting. Tegelijkertijd benadrukken we dat er op dit gebied nog meer moet worden gedaan om, overeenkomstig Europese criteria, religieus pluralisme te waarborgen. Ten aanzien van de betrekkingen tussen het leger en het civiele gezag bevestigde de uitkomst van de grondwettelijke crisis vorig jaar dat het democratische proces uiterst belangrijk is. Toch hebben de strijdkrachten nog steeds een aanzienlijke politieke invloed. In dit opzicht is het noodzakelijk dat het civiele democratische gezag over het leger wordt versterkt en dat bovendien de zeggenschap van het parlement over het defensiebudget wordt verstevigd."@nl3
"( ) Na początku chciałbym wyrazić swoją wdzięczność za przygotowane przez poseł Rię Oomen-Ruijten sprawozdanie, które zdaniem Rady stanowi ważny wkład w debatę dotyczącą procesu akcesyjnego Turcji. Jeśli chodzi o sytuację na południowym wschodzie kraju, zdecydowanie potępiamy ataki terrorystyczne i wyrażamy naszą solidarność z obywatelami Turcji. Popieramy wysiłki Turcji na rzecz ochrony jej ludności przed terroryzmem. Jednocześnie ostrzegamy, że absolutnie niezbędne jest przestrzeganie postanowień prawa międzynarodowego oraz starania na rzecz zachowania pokoju i stabilności w szeroko pojętym regionie. Jak wszystkim wiadomo, Unia Europejska dokonuje oceny postępów Turcji na podstawie wypełniania przez nią politycznych kryteriów kopenhaskich i ich zgodności z postanowieniami ram negocjacyjnych dla Turcji. Rada będzie również oceniać realizację protokołu dodatkowego do układu z Ankary. W tym kontekście żałuję, że Turcja wciąż nie wypełniła swoich zobowiązań i nie poczyniła żadnych postępów w kierunku normalizacji stosunków z Republiką Cypryjską. Wśród ważnych aspektów postępu w negocjacjach akcesyjnych znajdują się bez wątpienia starania o utrzymanie dobrych stosunków z sąsiadami i pokojowe rozwiązywanie sporów, zgodnie z dokumentem konstytucyjnym ONZ. Dziękuję. Prezydencja słoweńska zachęca Turcję do dalszych postępów w procesie przybliżania się do członkostwa w Unii Europejskiej. Obecnie w Radzie toczy się debata w sprawie ośmiu pozostałych sprawozdań dotyczących przeglądu dostosowań legislacyjnych, tak zwanych sprawozdań z przeglądu ustawodawstwa krajowego pod kątem zgodności z dorobkiem UE. Jeżeli przygotowania techniczne będą czynić dobre postępy, to być może w trakcie konferencji akcesyjnej UE – Turcja w czerwcu będziemy mogli otworzyć dwa nowe rozdziały. Jeśli chodzi o reformę w Turcji, to zgadzamy się z oceną Parlamentu Europejskiego, która w tym roku ma decydujące znaczenie dla tego procesu i wierzymy, że Turcja nie zmarnuje tej okazji. Zrewidowane partnerstwo akcesyjne, przyjęte w lutym tego roku, określa główne obszary priorytetowe, w których ten kraj powinien przyspieszyć wdrażanie reform. Oczywiście, to obecny postęp tych reform będzie mieć bezpośredni wpływ na dalszy przebieg procesu negocjacji. Chciałbym również podkreślić, że podzielamy obawy Parlamentu Europejskiego dotyczące postępowania przeciw Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP). Prezydencja wydała oświadczenie podkreślające, ze rozdzielenie władzy wykonawczej od sądowniczej stanowi podstawową zasadę we wszystkich społeczeństwach demokratycznych i ta zasada musi być respektowana. Będziemy uważnie monitorować rozwój sytuacji. Mamy nadzieję, że wyniki postępowania będą zgodne z normami demokratycznymi, działaniami na zasadach rządów prawa i mamy nadzieję, że to postępowanie nie będzie mieć wpływu na proces niezbędnych reform. Pozwolą państwo, że będę kontynuować i wspomnę o kilku aspektach potwierdzenia wolności podstawowych i poszanowania praw człowieka. To są obszary, w który przeprowadzenie reformy jest dla Turcji szczególnie ważne. W związku z wolnością słowa z zadowoleniem przyjmujemy zmianę art. 301 kodeksu karnego. Jest to ruch we właściwym kierunku; aby jednak naprawdę zagwarantować swobodę wypowiedzi, niezbędne jest również odpowiednie wdrażanie tego artykułu. Oprócz tego niektóre inne przepisy wymagają harmonizacji z europejskimi normami. Jeśli chodzi o wolność wyznania, z zadowoleniem przyjmuję przyjęcie prawa o fundacjach, co stanowi krok we właściwym kierunku. Równocześnie podkreślamy potrzebę dalszych wysiłków w tym obszarze w kierunku zabezpieczenia pluralizmu religijnego zgodnie z europejskimi kryteriami. Jeśli chodzi o stosunki cywilno-wojskowe, to skutki zeszłorocznego kryzysu konstytucyjnego potwierdziły, że proces demokratyczny posiada kluczowe znaczenie. Niemniej jednak siły zbrojne wciąż mają znaczące wpływy polityczne. W odniesieniu do tego niezbędne jest wzmocnienie cywilnej kontroli demokratycznej nad sferą wojskową i dodatkowo wzmocnienie kontroli Parlamentu nad wydatkami na obronność."@pl16
"( ) Antes de mais nada, gostaria de agradecer o relatório apresentado pela senhora deputada Ria Oomen-Ruijten, que, na opinião do Conselho, é um contributo importante para a discussão relativa ao processo de adesão da Turquia. Relativamente à situação no sudeste do país, condenamos veementemente os ataques terroristas e manifestamos a nossa solidariedade para com o povo turco. Apoiamos os esforços da Turquia para proteger a sua população e combater o terrorismo. No entanto, também gostaríamos de chamar a atenção para a necessidade fundamental de respeitar as disposições do direito internacional e de fazer o possível para preservar a paz e a estabilidade na região envolvente. Como sabem, a União Europeia avalia o progresso turco com base nos critérios políticos de Copenhaga e na capacidade do país em cumprir as disposições estabelecidas no quadro de negociações com a Turquia. O Conselho também irá apreciar a implementação do protocolo adicional ao Tratado de Ancara. Relativamente a este ponto, lamento que a Turquia ainda não tenha cumprido as suas obrigações, não tendo havido progressos no sentido de normalizar as relações com a República do Chipre. Contudo, alguns dos factores de progresso importantes no âmbito das negociações com vista à adesão são, sem dúvida, os esforços da Turquia para manter boas relações com os seus vizinhos e a resolução pacífica de conflitos em conformidade com a Carta das Nações Unidas. Obrigado. A Presidência eslovena tem encorajado a Turquia a progredir no processo de adesão à União Europeia. Está a decorrer um debate no Conselho sobre os restantes oito relatórios de avaliação da compatibilidade da legislação turca com o acervo comunitário, ou seja, os ditos " ". Se os preparativos técnicos tiverem um bom avanço, talvez seja possível dar início a dois novos capítulos na conferência de Junho entre a UE e a Turquia. No que diz respeito às reformas em curso na Turquia, estamos de acordo com a avaliação feita pelo Parlamento Europeu de que este é um ano decisivo neste processo. Acreditamos que a Turquia não deve deixar escapar esta oportunidade. Uma revisão dos termos de adesão, aceite em Fevereiro deste ano, definiu as reformas prioritárias a terem lugar no país. É óbvio que o ritmo de progressão destas reformas irá influenciar directamente o curso das negociações. Também gostaria de sublinhar que estamos tão preocupados quanto o Parlamento Europeu no que diz respeito às acções contra o Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP). A Presidência emitiu uma declaração salientando que a separação entre o poder executivo e o judicial é um princípio fundamental de todas as sociedades democráticas que deve ser respeitado. Iremos acompanhar de perto estes desenvolvimentos. Esperamos que o desenlace destes acontecimentos esteja de acordo com os princípios da democracia e das leis da justiça. Ficamos também na expectativa de o processo de reformas exigido não seja afectado pelo sucedido. Permitam-me prosseguir fazendo menção a alguns aspectos da declaração de liberdades fundamentais e respeito pelos direitos do homem, áreas em que as reformas na Turquia são particularmente importantes. No que diz respeito à liberdade de expressão, congratulamo-nos com a alteração do artigo 301.º do Código Penal. É um passo na direcção certa. No entanto, para de facto garantir a liberdade de expressão, será necessária a implementação adequada deste artigo. No mais, existem outras disposições que terão de ser harmonizadas com os padrões europeus. No que toca à liberdade religiosa, congratulamo-nos com a lei sobre as fundações, que consideramos ser um passo em frente. Ao mesmo tempo, salientamos que são necessários mais esforços nesta área, de modo a assegurar o pluralismo religioso de acordo com os critérios da Europa. Quanto às relações entre civis e militares, os desdobramentos da crise constitucional do ano passado vieram a confirmar a importância fundamental do processo democrático. Ainda assim, as forças armadas continuam a ter uma influência política significativa. Neste sentido, é preciso reforçar o controlo da democracia por parte da sociedade civil, e não dos militares, e aumentar o poder do Parlamento na contenção do orçamento destinado à defesa."@pt17
"Najprej bi se želel zahvaliti za poročilo, ki ga je pripravila gospa Ria Oomen-Ruijten in, ki po mnenju Sveta predstavlja pomemben prispevek k razpravi o pristopnem procesu Turčije. Glede razmer na jugovzhodu države, odločno obsojamo teroristične napade in izražamo solidarnost s turškim ljudstvom. Podpiramo prizadevanja Turčije, da zaščiti svoje prebivalstvo in se bori proti terorizmu. Opozarjamo pa, da je pri tem nujno treba upoštevati določila mednarodnega prava ter prizadevanja za ohranitev miru in stabilnosti v širši regiji. Kot je znano, napredek Turčije Evropska unija ocenjuje na podlagi izpolnjevanja kopenhagenskih političnih meril in določil pogajalskega okvira za Turčijo. Napredek bo Svet ocenjeval tudi glede na izvajanje dodatnega protokola k ankarskemu sporazumu. V zvezi s tem obžalujemo, da Turčija te obveznosti še ni izpolnila in ni bilo napredka v smeri normalizacije odnosov z Republiko Ciper. Med pomembne vidike za napredek v pristopnih pogajanjih pa nedvomno sodijo tudi prizadevanja za dobre sosedske odnose in za mirno reševanje sporov v skladu z ustanovno listino Združenih narodov. Hvala lepa. Slovensko predsedstvo si prizadeva za nadaljnji napredek Turčije v njenem procesu približevanja Evropski uniji. V Svetu trenutno poteka razprava o preostalih osmih poročilih o pregledu usklajenosti zakonodaje, tako imenovanih poročilih. Če bodo tehnične priprave dobro napredovale, bomo na junijski pristopni konferenci med EU in Turčijo morda lahko odprli dve novi poglavji. Kar zadeva reforme v Turčiji se strinjamo z oceno Parlamenta, da je letošnje leto odločilno za ta proces in menimo, da Turčija te priložnosti ne bi smela zamuditi. Revidirano pristopno partnerstvo, sprejeto februarja letos, opredeljuje poglavitna prednostna področja, kjer bi morala država pospešiti reforme. Dejanski napredek pri teh reformah bo seveda neposredno vplival na nadaljnji potek pogajalskega procesa. Poudariti bi želel tudi, da delimo zaskrbljenost Parlamenta zaradi uvedbe postopka proti stranki za pravičnost in razvoj (AKP). Predsedstvo je podalo izjavo v kateri poudarja, da je delitev oblasti na izvršilno in sodno vejo temeljno načelo vseh demokratičnih družb in to načelo je treba spoštovati. Pozorno bomo spremljali razvoj dogodkov. Upamo, da bo izid tega postopka ustrezal demokratičnim standardom, načelom pravne države in upamo tudi, da zaradi tega postopka ne bo zastal proces potrebnih reform. Dovolite mi, da v nadaljevanju omenim nekatere vidike zagotavljanja temeljnih svoboščin in spoštovanja človekovih pravic. To so področja, kjer so reforme v državi še posebnega pomena. V zvezi s svobodo izražanja, pozdravljamo spremembe 301. člena kazenskega zakonika. Gre za korak v pravo smer, vendar bo za dejansko zagotovitev svobode izražanja potrebno, da se ta člen tudi ustrezno izvaja. Poleg tega, pa bi bilo treba uskladiti z evropskimi standardi tudi nekatere druge določbe. Kar zadeva svobodo veroizpovedi, pozdravljamo sprejetje zakona o fundacijah, ki je prav tako korak v pravo smer. Hkrati pa poudarjamo, da bo tudi na tem področju potrebno nadaljevati prizadevanja v smeri z zagotavljanjem verskega pluralizma v skladu z evropskimi merili. Glede civilno-vojaških odnosov je izid lanskoletne ustavne krize potrdil ključni pomen demokratičnega procesa. Vendar imajo vojaške sile še vedno znaten političen vpliv. V tem pogledu je potrebno utrditi civilni demokratični nadzor nad vojsko ter dodatno okrepiti nadzor parlamenta nad izdatki na obrambnem področju."@ro18
"( ) Na úvod by som chcel vyjadriť svoju vďaku za správu, ktorú pripravila pani Ria Oomen-Ruijtenová, ktorá podľa názoru Rady predstavuje významný prínos do diskusie o prístupovom procese Turecka. Pokiaľ ide o situáciu na juhovýchode krajiny, rázne odsudzujeme teroristické útoky a tureckému národu vyjadrujeme našu solidaritu. Podporujeme snahy Turecka chrániť svoje obyvateľstvo a jeho boj proti terorizmu. Zároveň však musíme upozorniť, že je úplne nevyhnutné, aby sa rešpektovali ustanovenia medzinárodného práva a zachoval sa mier a stabilita v širšom regióne. Všetci dobre viete, že Európska únia vyhodnocuje pokrok Turecka na základe plnenia politických kritérií stanovených v Kodani a na základe plnenia ustanovení rokovacieho rámca pre Turecko. Rada bude hodnotiť aj vykonávanie Dodatočného protokolu Ankarskej zmluvy. V tejto súvislosti ľutujem, že Turecko ešte stále nesplnilo svoje záväzky a nedosiahlo žiadny pokrok smerom k normalizácii vzťahov s Cyperskou republikou. Niet však pochýb o tom, že k dôležitým stránkam pokroku prístupových rokovaní patrí aj úsilie o vytvorenie dobrých vzťahov so susedmi a mierové riešenie sporov v súlade s ústavným dokumentom OSN. Ďakujem. Slovinské predsedníctvo povzbudzovalo Turecko, aby sa usilovalo dosiahnuť väčší pokrok v procese približovania sa k možnosti vstupu do Európskej únie. V súčasnosti v Rade prebieha diskusia o zostávajúcich ôsmich správach o prispôsobovaní zákonov, takzvaných kontrolných správach. Ak budú technické prípravy dobre napredovať, možno budeme môcť už v júni na prístupovej konferencii EÚ – Turecko otvoriť ďalšie dve nové kapitoly. Pokiaľ ide o reformy v Turecku, súhlasíme s hodnotením Európskeho parlamentu, že tento rok je rozhodujúcim pre tento proces a veríme, že Turecko nepremárni svoju príležitosť. Revidované prístupové partnerstvo, ktoré bolo prijaté v januári tohto roku, určuje hlavné oblasti priorít, v ktorých by mala krajina urýchliť reformný proces. Samozrejme, práve skutočný pokrok týchto reforiem priamo ovplyvní ďalšie smerovanie procesu rokovaní. Chcel by som zdôrazniť, že aj my zdieľame spolu s Európskym parlamentom obavy zo súdneho konania proti Strane spravodlivosti a rozvoja (AKP). Predsedníctvo vydalo vyhlásenie, v ktorom zdôrazňuje, že oddelenie exekutívy a súdnictva je základnou zásadou všetkých demokratických spoločností a že táto zásada sa musí dodržiavať. Budeme pozorne sledovať ďalší vývoj situácie. Dúfame, že výsledok konania bude v súlade s demokratickými normami, v súlade so zásadou právneho štátu a že toto pojednávanie neovplyvní proces nevyhnutných reforiem. Dovoľte mi, aby som spomenul aj niektoré hľadiská uznávania základných slobôd a ochrany ľudských práv. Sú to oblasti, v ktorých sú obzvlášť potrebné ďalšie reformy v Turecku. V súvislosti so slobodou prejavu vítame zmenu článku 301 trestného zákonníka. Je to krok správnym smerom. Ak sa však má skutočne zabezpečiť sloboda prejavu, bude potrebné, aby sa tento článok aj dôsledne vykonával. Okrem toho je potrebné harmonizovať aj ďalšie ustanovenia s európskymi normami. Pokiaľ ide o náboženskú slobodu, vítame prijatie zákona o nadáciách, ktoré je tiež krokom správnym smerom. Zároveň zdôrazňujeme, že v tejto oblasti je potrebné vynaložiť ďalšie úsilie smerom k zabezpečeniu náboženskej plurality v súlade s európskymi kritériami. Pokiaľ ide o civilno-vojenské vzťahy, výsledok minuloročnej ústavnej krízy potvrdil kľúčový význam demokratického procesu. Napriek tomu majú ozbrojené sily stále veľký politický vplyv. V tejto súvislosti je potrebné posilniť občiansku a demokratickú kontrolu nad armádou a väčšmi posilniť kontrolu parlamentu nad výdavkami rezortu obrany."@sk19
"( ) Till att börja med vill jag framföra mitt tack för betänkandet som utarbetats av Ria Oomen-Ruijten och som enligt rådsföreträdarens mening är ett viktigt bidrag till debatten om Turkiets anslutningsprocess. I fråga om läget i landets sydöstra delar fördömer vi bestämt terroristanfallen och uttrycker vår solidaritet med det turkiska folket. Vi stöder Turkiets insatser för att skydda sin befolkning och dess kamp mot terrorismen. Samtidigt vill vi varna för att det är absolut nödvändigt att respektera bestämmelserna i internationell rätt och att eftersträva att bevara freden och stabiliteten i hela regionen. Som ni alla vet utvärderar Europeiska unionen Turkiets framsteg utifrån landets fullföljande av de politiska Köpenhamnskriterierna och dess efterlevnad av bestämmelserna i förhandlingsramen för Turkiet. Rådet vill också utvärdera genomförandet av tilläggsprotokollet till Ankarafördraget. Här beklagar jag att Turkiet fortfarande inte fullgör sina förpliktelser och att inga framsteg har gjorts mot en normalisering av förbindelserna med Republiken Cypern. Bland de viktiga aspekterna för framsteg i anslutningsförhandlingarna finns dock utan tvekan arbetet med att upprätthålla goda förbindelser med grannländerna och en fredlig lösning på tvister i enlighet med FN:s grundstadgar. Tack. Sloveniens ordförandeskap har uppmuntrat Turkiet att göra ytterligare framsteg på sin väg mot att närma sig en anslutning till Europeiska unionen. En debatt pågår för närvarande i rådet om de åtta återstående rapporterna om granskningen av den rättsliga anpassningen. Om goda framsteg görs med de tekniska förberedelserna kanske vi kan öppna två nya kapitel vid konferensen i juni mellan EU och Turkiet om anslutningen. I fråga om reformerna i Turkiet instämmer vi med Europaparlamentets bedömning att detta är avgörande för processen och vi anser att Turkiet inte bör missa denna möjlighet. Ett reviderat anslutningspartnerskap, som vi godkände i februari i år, definierar de viktigaste prioriteringsområdena, där landet måste påskynda sina reformer. Självklart är det de verkliga framstegen i dessa reformer som direkt kommer att påverka förhandlingsprocessens fortsatta riktning. Jag vill framhålla att vi delar Europaparlamentets oro över de rättsliga åtgärderna mot AKP (rättvise- och utvecklingspartiet). Ordförandeskapet gjorde ett uttalande där man betonade att separationen mellan de verkställande och dömande verksamheterna är en grundläggande princip i alla demokratiska samhällen och att den principen måste respekteras. Vi måste följa utvecklingen noga. Vi hoppas att resultatet av domstolsförhandlingarna kommer att vara förenliga med demokratiska normer, följer rättsstatsprincipen och vi hoppas att den nödvändiga reformprocessen inte kommer att påverkas av dessa förhandlingar. Låt mig fortsätta genom att nämna vissa aspekter av bekräftelsen av grundläggande friheter och respekten för de mänskliga rättigheterna. På dessa områden är det särskilt viktigt med reformer i Turkiet. När det gäller yttrandefriheten välkomnar vi ändringen av artikel 301 i brottsbalken. Det är ett steg i rätt riktning, men för att verkligen kunna garantera yttrandefrihet är det nödvändigt att artikeln också genomförs på ett tillfredsställande sätt. Därutöver finns det en del andra bestämmelser som också behöver samordnas med europeiska normer. I fråga om religionsfrihet välkomnar vi antagandet av lagen om stiftelser, som är ett steg i rätt riktning. Samtidigt betonar vi att ytterligare arbete måste utföras inom detta område när det gäller att garantera religiös mångfald, i linje med EU:s kriterier. I fråga om relationerna mellan det civila och militära, bekräftade upplösningen av fjolårets konstitutionella kris att den demokratiska processen är av avgörande betydelse. Trots detta har dock militären fortfarande stort politiskt inflytande. Här är det nödvändigt att stärka den civila, demokratiska kontrollen över militären och att ytterligare stärka parlamentets kontroll över försvarsutgifterna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Janez Lenarčič,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,2,22,7,21,4,17
"SL"5,1,19,14,16,11,2,22,7,4,21,17
"atbilstības izvērtēšanas ziņojumiem"13
"screening reports"17
"„screening“"20

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph