Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-056"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.3.3-056"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Kliima muutub ja selle taga on inimtegevus. Kui ma 40 aasta eest Antarktika uurimisjaamas jääproove võtsin, siis me seda veel ei teadnud. Täna on tuhandete teadlaste tööd koondav IPCC kliimamuutuste olemasolu piisavalt tõestanud ja meie asi on jätkuva tõestamise asemel tegutseda. Ses mõttes olen täiesti nõus raportöör Florenzi lähenemisega. Euroopa Liit peab olema ambitsioonikas ja võtma eesmärgi pigem 30%-lisele kasvuhoonegaaside emissioonide vähendamisele aastaks 2020. Vastasel juhul on keerukas oodata teistelt riikidelt tõsist panust. On kummaline, et ülemkogus valitseb üldiste eesmärkide osas üksmeel, aga kui jutuks tuleb autode heitgaaside CO sisaldus või mõni teine konkreetne meede eesmärkideni jõudmiseks, siis ei julgeta enam ambitsioonikaid sihte seada. Nii ei saa kliimamuutustega efektiivselt võidelda. Toetan muudatusettepanekuid, mis juhivad tähelepanu vajadusele põhjalikumalt uurida ja modelleerida ookeanide ja merede seisundit ning kliimamuutuste mõju kalastikule. Ma ei saa kuidagi nõustuda mõnede muudatusettepanekutega, milles väljendatakse kahtlust kliimamuutuste toimumise küsimuses, rõhutatakse fossiilkütuste ja tuumaenergia tähtsust ning naeruvääristatakse taastuvenergia arendamist. Usun, et parlamendi ajutisest kliimamuutuste komisjonist on olnud abi, et erinevate elualadega tegelevate saadikute seas teadlikkust tõsta ja ühispositsiooni sõnastada. Kompromissina on komisjoni mandaadi pikendamine üheksaks kuuks ehk Poznani kohtumiseni mõistlik. Pikem tähtaeg oleks võinud meie olulise töö teha liigselt valimiste-lõhnaliseks."@et5
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Klima se mění a mění se v důsledku lidské činnosti. Před čtyřmi roky, když jsem sbíral vzorky ledu na výzkumné stanici v Antarktidě, nebyli jsme si této skutečnosti vědomi. Dnes panel IPCC, který shromažďuje práci tisíce vědců, poskytl dostatečné důkazy toho, že změna klimatu opravdu probíhá. Naším úkolem je jednat a nikoli sbírat další důkazy. V tomto bodě se plně shoduji s přístupem, který převzal pan zpravodaj Florenz. Evropská unie musí být ambiciózní a schválit cíl blížící se třicetiprocentnímu snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020. Jinak se věci zkomplikují a nebudeme moci v klidu očekávat skutečné příspěvky od ostatních zemí. Je zvláštní, že vyšší fórum hlasuje jednomyslně o bodu všeobecných cílů, ale když přijdou na řadu cíle týkající se obsahu emisí CO ve výfukových plynech aut nebo jiná konkrétní opatření, není už toto fórum tak ambiciózní. Takto se proti změně klimatu bojovat účinným způsobem nedá. Podporuji návrhy změn a doplňků, které zaměřují pozornost na potřebu vypracovat podrobnější studie a modely situace v oceánech a na mořích a vlivu změny klimatu na rybí faunu. Nemohu však souhlasit s některými návrhy změn a doplňků, ve kterých jsou vyjádřeny pochybnosti o tom, zda změna klimatu skutečně probíhá. Zdůrazňuje se význam fosilních paliv a jaderné energie a přitom se zesměšňuje vývoj obnovitelných zdrojů energie. Jsem přesvědčen, že Dočasný výbor parlamentu pro změnu klimatu napomohl zvýšit informovanost zástupců odlišných profesí a zformovat společný postoj. Proto je kompromis prodloužení mandátu tohoto výboru až do setkání v Poznani rozumným, delší termín by mohl znamenat, že bychom tuto důležitou práci vykonávali s příliš velkou pozorností věnovanou volbám."@cs1
"Klimaet ændrer sig, og det gør det på grund af menneskelig aktivitet. For fyrre år siden, da jeg tog isprøver på den antarktiske forskningsstation, var vi endnu uvidende om dette faktum. I dag har IPCC, der samler arbejdet fra tusinder af videnskabsfolk, fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at klimaændringerne finder sted, og vores opgave er at handle i stedet for at fortsætte med at levere beviser. På dette punkt er jeg helt enig i ordførerens, hr. Florenz, fremgangsmåde. EU skal være ambitiøs og vedtage et mål, der er tættere på en reduktion på 30 % af drivhusgasserne inden år 2020. Ellers vil sagen blive gjort indviklet i forventning om ægte bidrag fra andre lande. Det er mærkeligt, at et højere forum stemmer enstemmigt om detaljerne i generelle mål, men når det kommer til mål for indholdet af CO emissioner i biludstødninger eller flere andre særlige foranstaltninger, drister det sig ikke længere til at være så ambitiøs. Det er ikke sådan, man tackler klimaændringerne effektivt. Jeg støtter de forslag til ændringer, som fokuserer på behovet for at foretage mere detaljerede undersøgelser og modeller af situationen på havene og påvirkning af klimaændringer på fiskefaunaen. Jeg er imidlertid ikke enig i flere af de forslag til ændringer, hvor der er udtrykt tvivl med hensyn til, om klimaændringerne virkelig finder sted, og betydningen af fossile brændstoffer og atomenergi er understreget, og udvikling af vedvarende energi er latterliggjort. Jeg mener, at Parlamentets Midlertidige Udvalg om Klimaændringer har bidraget til at øge bevidstheden blandt repræsentanter fra forskellige samfundslag og til at fastlægge en fælles holdning. Som et kompromis er udvidelsen af udvalgets mandat til ni måneder, indtil Poznanmødet, rimelig. En længere frist ville kunne betyde, at vi udfører vores vigtige arbejde med alt for meget øje for valget."@da2
". Das Klima wandelt sich, und der Wandel wird vom Menschen verursacht. Vor vierzig Jahren, als ich auf der antarktischen Forschungsstation Eisproben entnommen habe, waren wir uns dessen noch nicht bewusst. Nunmehr hat der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderungen (IPCC), bei dem die Arbeiten Tausender Wissenschaftler zusammenlaufen, hinreichende Beweise für den Klimawandel geliefert. Unsere Aufgabe besteht nun darin gegenzusteuern – es geht nicht mehr darum, weitere Beweise zu liefern. In diesem Punkt stimme ich mit dem vom Berichterstatter, Herrn Florenz, gewählten Ansatz voll überein. Die Europäische Union muss sich ein ehrgeiziges Ziel setzen und eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen bis 2020 so um die 30 % ins Auge fassen, alles andere kompliziert die Sache in Erwartung der tatsächlichen Beiträge der anderen Länder. Es ist schon eigenartig, dass sich ein übergeordnetes Forum einstimmig für die Einzelfrage allgemeiner Zielsetzungen entscheidet, doch wenn es letztendlich um die inhaltlichen Ziele für CO Emissionen in den Abgasen von Kraftfahrzeugen oder um verschiedene andere konkrete Maßnahmen geht, dann ist von den ehrgeizigen Zielen nicht mehr viel zu spüren. So kann der Herausforderung des Klimawandels nicht wirksam begegnet werden. Ich unterstütze die Änderungsanträge, in denen die Notwendigkeit genauerer Untersuchungen und von Modellen bezüglich der Situation der Ozeane und Meere und des Einflusses des Klimawandels auf die Fischfauna unterstrichen wird. Nicht zustimmen kann ich jedoch solchen Änderungsanträgen, in denen daran gezweifelt wird, dass der Klimawandel überhaupt stattfindet, in denen die Bedeutung fossiler Brennstoffe und der Kernenergie nachdrücklich betont und die Entwicklung erneuerbarer Energiequellen belächelt wird. Ich glaube, dass der Nichtständige Ausschuss zum Klimawandel die Sensibilisierung der Vertreter verschiedener Bevölkerungsschichten und die Herausbildung eines gemeinsamen Standpunktes gefördert hat. Die Verlängerung des Mandats des Ausschusses um neun Monate bis zur Konferenz in Poznań ist eine annehmbare Kompromisslösung. Eine darüber hinausgehende Verlängerung könnte unserer so bedeutsamen Tätigkeit leicht den Charakter einer Wahlkampfveranstaltung verleihen."@de9
"Το κλίμα αλλάζει και αυτό συμβαίνει εξαιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας. Σαράντα χρόνια πριν, όταν πήρα δείγματα πάγου σε έναν ερευνητικό σταθμό στην Ανταρκτική, τότε ακόμη αγνοούσαμε αυτό το γεγονός. Σήμερα, η IPCC, η οποία συγκεντρώνει το έργο χιλιάδων επιστημόνων, έχει παράσχει επαρκείς αποδείξεις ότι η κλιματική αλλαγή όντως συμβαίνει και δουλειά μας είναι να δράσουμε και όχι να παρέχουμε αποδείξεις. Σε αυτό το σημείο συμφωνώ πλήρως με την προσέγγιση που υιοθέτησε ο εισηγητής μας, ο κ. Florenz. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να είναι φιλόδοξη και να θέσει έναν στόχο που να πλησιάζει το 30% στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2020. Σε αντίθετη περίπτωση, το ζήτημα θα περιπλακεί εν αναμονή γνήσιων συνεισφορών από άλλες χώρες. Είναι περίεργο το γεγονός ότι ένα ανώτερο φόρουμ ψηφίζει ομόφωνα περαιτέρω γενικούς στόχους, αλλά όταν πρόκειται για στόχους που αφορούν το CO που περιέχεται στις εκπομπές από τις εξατμίσεις των αυτοκινήτων ή διάφορα άλλα ειδικά μέτρα, δεν επιδεικνύει ανάλογη φιλοδοξία. Με αυτόν τον τρόπο, δεν αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά η κλιματική αλλαγή. Στηρίζω τις προτάσεις τροπολογιών που εστιάζουν την προσοχή στην ανάγκη διεξαγωγής πιο λεπτομερών μελετών και μοντέλων για την κατάσταση των ωκεανών και των θαλασσών και για την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην ιχθυοπανίδα. Δεν δύναμαι, ωστόσο, να συμφωνήσω με κάποιες προτάσεις τροπολογιών οι οποίες διατυπώνουν αμφιβολίες για το αν πραγματικά συμβαίνει η κλιματική αλλαγή και οι οποίες υπερτονίζουν τη σημασία των ορυκτών καυσίμων και της πυρηνικής ενέργειας και γελοιοποιούν την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θεωρώ ότι η Προσωρινή Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος βοήθησε στην ευαισθητοποίηση εκπροσώπων με διαφορετικές πορείες ζωής και στην υιοθέτηση μιας κοινής στάσης. Λογικό συμβιβασμό αποτελεί η παράταση κατά εννέα μήνες της εντολής της επιτροπής μέχρι τη συνάντηση του Πόζναν. Μια μεγαλύτερη προθεσμία ίσως θα μας ανάγκαζε να εργαζόμαστε πάνω σε σημαντικά θέματα, έχοντας το νου μας στις εκλογές."@el10
"The climate is changing and it is doing so because of human activity. Forty years ago, when I took ice samples at the Antarctic research station, we were as yet unaware of that fact. Today the IPCC, which collates the work of thousands of scientists, has provided sufficient proof that climate change is happening, and our job is to act rather than to continue to provide proof. On that point I am in full agreement with the approach taken by the rapporteur, Mr Florenz. The European Union must be ambitious and adopt a target closer to a 30% reduction in greenhouse emissions by the year 2020. Otherwise the matter will be complicated in anticipation of genuine contributions from other countries. It is odd that a higher forum votes unanimously on the detail of general targets but when it comes to targets for the content of CO emissions in car exhausts or several other specific measures it no longer ventures to be so ambitious. This is not how to tackle climate change effectively. I support the proposals for amendments which focus attention on the need to make more detailed studies and models of the situation of the oceans and seas and the influence of climate change on fish fauna. I am, however, unable to agree with several of the proposals for amendments in which doubts are expressed as to whether climate change is really happening, the importance of fossil fuels and nuclear energy is emphasised and the development of renewable energy is ridiculed. I believe that Parliament’s Temporary Committee on Climate Change has helped to raise awareness among representatives of different walks of life and to set out a common position. As a compromise the extension of the Committee’s mandate for nine months until the Poznan meeting is reasonable. A longer deadline might have meant our doing important work with too much of an eye on elections."@en4
"El clima cambia, y la causa de este proceso es la actividad humana. Hace cuarenta años, cuando tomaba muestras de hielo en una estación de investigación antártica, no éramos conscientes aún de ese hecho. En la actualidad, el IPCC, que coteja la labor de miles de científicos, ha proporcionado pruebas suficientes de que el cambio climático se está produciendo, y nuestra labor consiste ahora en actuar, más que en seguir aportando tales pruebas. En este sentido, estoy plenamente de acuerdo con el planteamiento adoptado por el ponente, el señor Florenz. La Unión Europea debe ser ambiciosa y adoptar un objetivo más cercano a una reducción del 30 % de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2020. De lo contrario, el asunto se complicará, a la espera de las contribuciones reales de otros países. Resulta extraño que un foro de alto nivel vote unánimemente respecto a los pormenores de objetivos generales y que, cuando se trata de los objetivos relativos al contenido de las emisiones de CO en los tubos de escape de los automóviles, o de otras medidas concretas, deje de atreverse a actuar de manera tan ambiciosa. Ésa no es la manera de abordar el cambio climático con eficacia. Apoyo las propuestas de enmienda que otorgan prioridad a la necesidad de elaborar estudios y modelos más detallados de la situación de los océanos y los mares, y de la influencia del cambio climático en la fauna pesquera. Sin embargo, no puedo convenir con varias de las propuestas de enmienda en las que se expresan dudas respecto al acaecimiento real del cambio climático, se subraya la importancia de los combustibles fósiles y la energía nuclear, y se ridiculiza el desarrollo de energías renovables. Creo que la Comisión Temporal del Cambio Climático del Parlamento ha contribuido a concienciar a los representantes de muy diversos sectores, y a exponer una posición común. Como solución de compromiso, la ampliación del mandato de la Comisión por un plazo de nueve meses, hasta la reunión de Poznan, es razonable. Un plazo límite mayor podría haber dado lugar a que abordáramos tareas relevantes con la atención demasiado puesta en las elecciones."@es21
"Ilmasto muuttuu, ja se johtuu ihmisen toiminnasta. Kun neljäkymmentä vuotta sitten otin jäänäytteitä etelänavan tutkimusasemalla, emme vielä olleet tästä tietoisia. Nyt hallitusten välinen ilmastopaneeli, joka kokoaa tuhansien tutkijoiden työn, on tarjonnut riittävää näyttöä siitä, että ilmastonmuutos todella tapahtuu, ja meidän tehtävämme on toimia lisänäytön hankkimisen sijaan. Tässä olen täysin samaa mieltä esittelijän Karl-Heinz Florenzin valitsemasta lähestymistavasta. Euroopan unionin on oltava kunnianhimoinen ja valittava lähempänä 30 prosenttia oleva tavoite kasvihuonekaasujen vähentämisessä vuoteen 2020 mennessä. Muutoin asia monimutkaistuu muiden valtioiden todellisia sitoumuksia odotettaessa. On outoa, että korkea-arvoinen foorumi äänestää yksimielisesti yleisten tavoitteiden yksityiskohdista, mutta kun on kyse autojen pakokaasujen hiilidioksidipäästösisältöä koskevista tavoitteista tai monista muista erityistoimenpiteistä, ei enää pyritäkään kunnianhimoisiin tavoitteisiin. Näin ei torjuta tehokkaasti ilmastonmuutosta. Kannatan tarkistusehdotuksia, joissa kiinnitetään huomiota valtamerien ja merien tilanteen yksityiskohtaisempien tutkimusten ja mallien sekä ilmastonmuutoksen kaloihin kohdistuvien vaikutusten tutkimisen tarpeeseen. En kuitenkaan voi hyväksyä useita tarkistusehdotuksia, joissa esitetään epäilyksiä siitä, onko ilmastonmuutos todella toteutumassa, korostetaan fossiilisten polttoaineiden ja ydinenergian merkitystä ja pilkataan uusiutuvan energian kehittämistä. Katson ilmastonmuutosta käsittelevän parlamentin väliaikaisen valiokunnan auttaneen lisäämään eri alojen edustajien tietoisuutta ja laatimaan yhteistä kantaa. Kompromissiratkaisuna valiokunnan toimikauden jatkaminen yhdeksällä kuukaudella Poznanin kokoukseen asti on perusteltu. Pidempi jatkoaika olisi saattanut merkitä sitä, että teemme tärkeää työtämme liiaksi vaaleja silmällä pitäen."@fi7
"Le climat change, et il change à cause de l’activité humaine. Il y a quarante ans, lorsque je prélevais des échantillons de glace dans une station de recherche dans l’Antarctique, nous n’en avions pas encore conscience. Aujourd’hui le GIEC, qui rassemble le travail de milliers de scientifiques, a apporté des preuves suffisantes du changement climatique, et notre travail est de réagir au lieu de continuer à apporter encore plus de preuves. Sur ce point, je suis entièrement d’accord avec l’approche du rapporteur, M. Florenz. L’Union européenne doit faire preuve d’ambition et adopter un objectif plus proche d’une réduction de 30% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020. Dans le cas contraire, le problème se compliquera en attendant les véritables contributions d’autres pays. Il est étonnant de voir un forum supérieur voter à l’unanimité sur le détail d’objectifs généraux, avant d’hésiter au moment de se prononcer sur les objectifs en matière de teneur en CO des gaz d’échappement ou sur un certain nombre d’autres mesures spécifiques. Ce n’est pas une façon efficace de faire face au changement climatique. Je soutiens les propositions d’amendements qui concentrent l’attention sur la nécessité de réaliser des études et des modèles plus détaillés de la situation des océans et des mers et de l’impact du changement climatique sur les poissons. Par contre, je ne peux me ranger à plusieurs propositions d’amendements qui expriment des doutes quant à la réalité du changement climatique, qui insistent sur l’importance des combustibles fossiles ou de l’énergie nucléaire ou qui tournent en ridicule le développement des énergies renouvelables. Je pense que la commission temporaire du Parlement sur le changement climatique a contribué à sensibiliser à ce problème les députés de toutes origines et à définir une position commune. La prolongation du mandat de la commission pendant neuf mois jusqu’à la réunion de Poznań est raisonnable. Une échéance plus lointaine nous aurait contraints à faire un travail important en pleine période électorale."@fr8
"Az éghajlat változik, és ennek oka az emberi tevékenység. Negyven éve, amikor jégmintákat gyűjtöttem az antarktiszi kutatóállomáson, még nem voltunk tudatában ennek a ténynek. Ma, a sok ezer kutató munkáját hasznosító IPCC elegendő bizonyítékkal szolgált az éghajlatváltozás tényének alátámasztására. A mi feladatunk most a cselekvés, és nem a további bizonyítás. Ezen a ponton teljes mértékben egyetértek az előadóval, Florenz úrral. Az Európai Unió legyen ambiciózus, és fogadjon el olyan célokat, amelyek közelebb visznek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 2020-ra tervezett 30%-os mérsékléséhez. Egyébként, más országok tényleges hozzájárulását is megelőlegezve, a helyzet a vártnál bonyolultabb is lehet. Igen fura ugyanis, hogy egy magasabb szintű fórum egyhangúan szavaz az általános célok részleteiről, majd amikor már olyan célokról esik szó, mint a gépkocsi-kipufogógáz kibocsátásának CO tartalma, vagy más konkrét intézkedések, akkor a felek fellépése korántsem bizonyul nagyra törőnek. Ez bizony, nem az éghajlatváltozás hatékony kezelésének módja. Támogatom a módosítási javaslatokat, amelyek felhívják a figyelmet további részletes tanulmányok elkészítésének, az óceánok és tengerek helyzete modellezésének, az éghajlatváltozás halállományra gyakorolt hatása vizsgálatának szükségességére. Nem tudok viszont egyetérteni azokkal a módosítási javaslatokkal, amelyek megkérdőjelezik az éghajlatváltozás tényét, amelyekben a fosszilis üzemanyagok és a nukleáris energia jelentősége kihangsúlyozást nyer, illetve a megújuló energia fejlesztése gúny tárgyát képezi. Úgy vélem, hogy a Parlament éghajlatváltozással foglalkozó ideiglenes bizottsága segített a különböző lakossági rétegek képviselőinek tudatosságát fokozni, és egy közös álláspontot előterjeszteni. A Bizottság megbízatásának kilenc hónappal, a poznani találkozóig történő meghosszabbítása ésszerű kompromisszum. Egy hosszabb határidő azt jelenthette volna, hogy egy igen fontos kérdést fél szemmel már a választásokra figyelve kezelünk."@hu11
". Il clima sta cambiando e ciò accade a causa dell’attività umana. Fino a 40 anni fa, quando ho prelevato dei campioni di ghiaccio dalla stazione di ricerca in Antartide, ne eravamo inconsapevoli. Oggi l’IPCC, che collaziona il lavoro di migliaia di scienziati, ha fornito prove sufficienti a dimostrare che il cambiamento climatico si sta verificando e il nostro compito è agire piuttosto che continuare a fornire prove. Su questo punto mi trovo pienamente d’accordo con l’approccio del relatore, l’onorevole Florenz. L’Unione europea deve essere ambiziosa e adottare un obiettivo più vicino a una riduzione del 30 per cento delle emissioni di gas a effetto serra entro l’anno 2020. Altrimenti la questione sarà complicata in previsione di contributi genuini da parte di altri paesi. E’ strano che un più elevato voti all’unanimità sul livello di dettaglio degli obiettivi generali, ma che, quando si tratta degli obiettivi relativi al contenuto delle emissioni di CO nei gas di scarico delle automobili o di diverse altre misure specifiche, non osa più essere così ambizioso. Questo non è il modo di affrontare in modo efficace il cambiamento climatico. Appoggio le proposte di modifica che concentrano l’attenzione sulla necessità di eseguire studi più dettagliati e modelli della situazione degli oceani e dei mari e dell’influenza del cambiamento climatico sulla fauna ittica. Non posso, tuttavia, trovarmi d’accordo su diverse proposte di modifica in cui si manifestano dubbi in merito al fatto che si stia verificando il cambiamento climatico, in cui è messa in risalto l’importanza dei combustibili fossili e dell’energia nucleare e in cui è ridicolizzato lo sviluppo dell’energia rinnovabile. Ritengo che la commissione temporanea sul cambiamento climatico del Parlamento abbia contribuito a sensibilizzare i rappresentanti di diversi livelli sociali e a individuare una posizione comune. Come compromesso è ragionevole l’estensione di nove mesi del mandato della commissione fino all’incontro di Poznań. Una scadenza più lunga per noi avrebbe voluto dire eseguire un compito importante dovendo tenere decisamente d’occhio le elezioni."@it12
"− Klimatas keičiasi ir taip yra dėl žmogaus veiklos. Prieš keturiasdešimt metų, kai ėmėme ledo mėginius Antarktidos tyrimų stotyje, dar nesuvokėme šio fakto. Šiandien tūkstančių mokslininkų darbą apibendrinusi IPCC pateikė pakankamus įrodymus, kad klimato kaita vyksta. Mūsų užduotis yra veikti, o ne ieškoti papildomų įrodymų. Šia prasme aš visiškai sutinku su pranešėjo K. H. Florenzo požiūriu. Europos Sąjunga turėtų būti ambicingesnė ir užsibrėžti šiltnamio dujų išmetimo sumažinimo iki 30 proc. iki 2020 m. tikslą. Antraip bus sunku tikėtis nuoširdaus kitų valstybių dalyvavimo. Keista, kad dėl bendrojo išmetimo tikslo vienbalsiai balsuoja palyginti didelis forumas, tačiau, kai balsuojama dėl CO išmetalų kiekio automobilių išmetamosiose dujose ar kitų konkrečių priemonių, balsuojančiųjų siekiai gerokai sumažėja. Taip klimato kaitos problemos veiksmingai spręsti neįmanoma. Pritariu papildymuose pateiktiems siūlymams, kuriuose primenama apie detalesnių tyrimų poreikį, taip pat apie vandenynų ir jūrų padėties, klimato kaitos jūrų gyvūnijai modeliavimą. Kita vertus, negaliu pritarti keliems papildymo pasiūlymams, kuriuose išreiškiamos abejonės dėl to, ar klimato kaita iš tiesų vyksta, akcentuojama iškasenų kuro ir branduolinės energetikos svarba, o iš atsinaujinančių šaltinių energetikos šaipomasi. Esu tikras, kad Parlamento Laikinasis klimato kaitos komitetas padėjo labiau informuoti įvairių gyvenimo sričių atstovus ir įtvirtinti bendrą poziciją. Komiteto mandato pratęsimas devyniais mėnesiais iki Poznanės susitikimo yra racionalus kompromisas. Ilgesnis pratęsimas galėtų būti suprastas taip, kad mes pernelyg orientuojamės į pasirengimą rinkimams."@lt14
"Klimats mainās, un tas notiek cilvēka darbības dēļ. Pirms četrdesmit gadiem, kad es ņēmu ledus paraugus Antarktikas pētniecības stacijā, mēs vēl neapzinājāmies šo faktu. Šodien kas salīdzina tūkstošiem zinātnieku darbu, ir sniegusi pietiekamus pierādījumus, ka klimata pārmaiņas notiek, un mūsu pienākums ir drīzāk rīkoties nekā turpināt sniegt pierādījumus. Šajā aspektā es pilnīgi piekrītu referenta kunga nostājai. Eiropas Savienībai ir jābūt mērķtiecīgākai un jāizvirza mērķis, kas noteiktu siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisiju samazināšanu tuvu 30 % līdz 2020. gadam. Pretējā gadījumā būs grūti cerēt uz citu valstu patiesu ieguldījumu. Dīvaini, ka augsta līmeņa forums vienprātīgi nobalso par vispārējiem mērķiem, taču, kad runa ir par mērķiem attiecībā uz CO emisiju saturu automašīnu izplūdes gāzēs vai vairākiem citiem konkrētiem pasākumiem, tas vairs nav tik vērienīgs. Tādā veidā nevar efektīvi risināt klimata pārmaiņu problēmas. Es atbalstu priekšlikumus grozījumiem, kuros uzmanība vērsta uz vajadzību veikt detalizētākus pētījumus un izstrādāt okeānu un jūru stāvokļa, kā arī klimata pārmaiņu ietekmes uz zivju faunu modeļus. Tomēr es nespēju piekrist vairākiem grozījumu priekšlikumiem, kuros ir izteiktas šaubas par to, vai klimata pārmaiņas patiešām notiek, ir uzsvērta fosilo degvielu un kodolenerģijas nozīme un ir izsmieta atjaunīgās enerģijas attīstība. Es uzskatu, ka Parlamenta Pagaidu komiteja saistībā ar klimata pārmaiņām ir palīdzējusi palielināt informētības līmeni dažādu sociālo grupu pārstāvju vidū un izvirzīt kopīgu nostāju. Šīs komitejas mandāta pagarināšana par deviņiem mēnešiem līdz Poznaņas sanāksmei ir saprātīga, jo tas ir kompromiss. Ilgāks termiņš varētu nozīmēt, ka mēs darām svarīgu darbu un pārāk daudz domājam par vēlēšanām."@lv13
"Kliima muutub ja selle taga on inimtegevus. Kui ma 40 aasta eest Antarktika uurimisjaamas jääproove võtsin, siis me seda veel ei teadnud. Täna on tuhandete teadlaste tööd koondav IPCC kliimamuutuste olemasolu piisavalt tõestanud ja meie asi on jätkuva tõestamise asemel tegutseda. Ses mõttes olen täiesti nõus raportöör Florenzi lähenemisega. Euroopa Liit peab olema ambitsioonikas ja võtma eesmärgi pigem 30%-lisele kasvuhoonegaaside emissioonide vähendamisele aastaks 2020. Vastasel juhul on keerukas oodata teistelt riikidelt tõsist panust. On kummaline, et ülemkogus valitseb üldiste eesmärkide osas üksmeel, aga kui jutuks tuleb autode heitgaaside CO2 sisaldus või mõni teine konkreetne meede eesmärkideni jõudmiseks, siis ei julgeta enam ambitsioonikaid sihte seada. Nii ei saa kliimamuutustega efektiivselt võidelda. Toetan muudatusettepanekuid, mis juhivad tähelepanu vajadusele põhjalikumalt uurida ja modelleerida ookeanide ja merede seisundit ning kliimamuutuste mõju kalastikule. Ma ei saa kuidagi nõustuda mõnede muudatusettepanekutega, milles väljendatakse kahtlust kliimamuutuste toimumise küsimuses, rõhutatakse fossiilkütuste ja tuumaenergia tähtsust ning naeruvääristatakse taastuvenergia arendamist. Usun, et parlamendi ajutisest kliimamuutuste komisjonist on olnud abi, et erinevate elualadega tegelevate saadikute seas teadlikkust tõsta ja ühispositsiooni sõnastada. Kompromissina on komisjoni mandaadi pikendamine 9 kuuks ehk Poznani kohtumiseni mõistlik. Pikem tähtaeg oleks võinud meie olulise töö teha liigselt valimiste-lõhnaliseks."@mt15
"Het klimaat verandert en dit wordt veroorzaakt door menselijke activiteiten. Toen ik veertig jaar geleden ijsmonsters nam bij het onderzoeksstation op de Zuidpool wisten we dit nog niet. De Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering, die het werk van duizenden wetenschappers verzamelt, heeft vandaag voldoende bewijs geleverd dat klimaatverandering daadwerkelijk plaatsvindt. In plaats van nog meer bewijs te leveren, is het onze taak om te handelen. Op dit punt ben ik het helemaal eens met de benadering van de rapporteur, de heer Florenz. De Europese Unie moet ambitieus zijn en voor 2020 een doelstelling aannemen die dichter bij de dertig procent ligt voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Anders wordt in afwachting van daadwerkelijke bijdragen van andere landen deze kwestie nog ingewikkelder. Het is vreemd dat een hoger forum anoniem is als het gaat om de details van algemene doelstellingen, maar dat dit forum niet langer ambitieus durft te zijn als het gaat om doelstellingen voor de inhoud van de CO uitstoot in uitlaatgassen van auto’s of andere specifieke maatregelen. Dit is niet de manier om klimaatverandering effectief aan te pakken. Ik ondersteun de voorstellen voor amendementen die gericht zijn op de noodzaak uitgebreider onderzoek te doen naar de situatie in de oceanen en zeeën en naar de invloed van klimaatverandering op de visfauna, en die gericht zijn op het maken van modellen hiervan. Ik ben het echter niet eens met een aantal van de voorstellen voor amendementen waarin er wordt getwijfeld aan het feit of klimaatverandering daadwerkelijk plaatsvindt, waarin het belang van fossiele brandstoffen en kernenergie wordt benadrukt en waarin de ontwikkeling van hernieuwbare energie belachelijk wordt gemaakt. Ik geloof dat de Tijdelijke Commissie klimaatverandering heeft bijdragen aan het geven van voorlichting aan vertegenwoordigers uit verschillende hoeken en aan het formuleren van een gemeenschappelijk standpunt. Als compromis is het redelijk dat het mandaat van de commissie met negen maanden wordt verlengd tot de vergadering in Poznań. Een langere deadline zou wellicht kunnen betekenen dat we dit belangrijke werk doen en hierbij te veel kijken naar de verkiezingen."@nl3
"Klimat się zmienia i dzieje się tak z powodu działalności człowieka. Czterdzieści lat temu, kiedy pobierałem próbki lodu na stacji badawczej w Antarktyce, nie byliśmy jeszcze tego świadomi. Dzisiaj IPCC, która porównuje wyniki pracy tysięcy naukowców, przedstawia wystarczające dowody na to, że zmiana klimatu istotnie zachodzi. Nasza rola powinna polegać raczej na działaniu, niż na dostarczaniu kolejnych dowodów. W tej kwestii zgadzam się w pełni z podejściem przyjętym przez sprawozdawcę, pana posła Florenz. Unia Europejska musi działać ambitnie i przyjąć cel bliższy 30% redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku 2020. W przeciwnym razie trudno będzie oczekiwać prawdziwego wkładu ze strony innych krajów. To dziwne, gdy forum wyższego szczebla głosuje zgodnie, jeśli chodzi o szczegóły celów ogólnych, a kiedy dochodzi do kwestii docelowej zawartości CO w spalinach samochodowych lub paru innych środków szczegółowych, to samo forum nie ryzykuje już tak ambitnych kroków. Nie jest to dobry sposób na skuteczne zajęcie się zmianą klimatu. Popieram projekty poprawek, które zwracają uwagę na potrzebę przeprowadzenia bardziej szczegółowych analiz i stworzenia modeli sytuacji oceanów i mórz oraz wpływu zmiany klimatu na faunę morską. Nie mogę jednak zgodzić się z kilkoma projektami poprawek, które wyrażają wątpliwości co do tego, czy zmiana klimatu w istocie zachodzi, podkreślają znaczenie paliw kopalnych i energetyki jądrowej oraz ośmieszają rozwój energii odnawialnych. Uważam, że komisja tymczasowa Parlamentu do spraw zmian klimatycznych pomogła zwiększyć świadomość wśród przedstawicieli różnych środowisk i przedstawić wspólne stanowisko. Rozsądne jest przedłużenie mandatu tej komisji na okres dziewięciu miesięcy do czasu planowanego spotkania w Poznaniu. Dłuższy termin mógłby oznaczać prowadzenie naszych ważnych prac przy nadmiernym zainteresowaniu wyborami."@pl16
"O clima está a mudar e isso deve-se à actividade humana. Há quarenta anos, quando recolhia amostras de gelo no posto de investigação da Antárctica, ainda não estávamos conscientes desse facto. Hoje, o IPCC, que colige o trabalho de milhares de cientistas, já forneceu provas suficientes de que as alterações climáticas são uma realidade e o nosso trabalho é agir em vez de continuar a apresentar provas. Estou plenamente de acordo com a abordagem do relator, o senhor deputado Florenz, a este respeito. A União Europeia tem de ser ambiciosa e adoptar um objectivo mais próximo de uma redução de 30% das emissões com efeito de estufa até ao ano 2020. De outra forma, a questão complica-se pela expectativa de contribuições genuínas de outros países. É estranho que um fórum superior vote unanimemente os pormenores de objectivos gerais mas, quando se trata de objectivos relativos ao teor de emissões de CO dos automóveis ou de várias outras medidas específicas, já não se atreva a ser tão ambicioso. Não é assim que se lida eficazmente com as alterações climáticas. Apoio as alterações propostas que chamam a atenção para a necessidade de mais estudos e modelos detalhados da situação dos oceanos e mares e da influência das alterações climáticas na fauna piscícola. Não posso, no entanto, concordar com algumas alterações em que se expressam dúvidas quanto à ocorrência efectiva de alterações climáticas, em que se enfatiza a importância dos combustíveis fósseis e da energia nuclear e em que se ridiculariza o desenvolvimento das energias renováveis. Penso que a Comissão Temporária sobre as Alterações Climáticas ajudou a aumentar a consciencialização dos representantes de diferentes sectores e a definir uma posição comum. Como compromisso, a prorrogação do mandato desta comissão por mais nove meses até à reunião de Poznan é razoável. Um prazo mais longo poderia dar a ideia de que estamos a fazer trabalho importante com os olhos demasiado postos nas eleições."@pt17
"Kliima muutub ja selle taga on inimtegevus. Kui ma 40 aasta eest Antarktika uurimisjaamas jääproove võtsin, siis me seda veel ei teadnud. Täna on tuhandete teadlaste tööd koondav IPCC kliimamuutuste olemasolu piisavalt tõestanud ja meie asi on jätkuva tõestamise asemel tegutseda. Ses mõttes olen täiesti nõus raportöör Florenzi lähenemisega. Euroopa Liit peab olema ambitsioonikas ja võtma eesmärgi pigem 30%-lisele kasvuhoonegaaside emissioonide vähendamisele aastaks 2020. Vastasel juhul on keerukas oodata teistelt riikidelt tõsist panust. On kummaline, et ülemkogus valitseb üldiste eesmärkide osas üksmeel, aga kui jutuks tuleb autode heitgaaside CO2 sisaldus või mõni teine konkreetne meede eesmärkideni jõudmiseks, siis ei julgeta enam ambitsioonikaid sihte seada. Nii ei saa kliimamuutustega efektiivselt võidelda. Toetan muudatusettepanekuid, mis juhivad tähelepanu vajadusele põhjalikumalt uurida ja modelleerida ookeanide ja merede seisundit ning kliimamuutuste mõju kalastikule. Ma ei saa kuidagi nõustuda mõnede muudatusettepanekutega, milles väljendatakse kahtlust kliimamuutuste toimumise küsimuses, rõhutatakse fossiilkütuste ja tuumaenergia tähtsust ning naeruvääristatakse taastuvenergia arendamist. Usun, et parlamendi ajutisest kliimamuutuste komisjonist on olnud abi, et erinevate elualadega tegelevate saadikute seas teadlikkust tõsta ja ühispositsiooni sõnastada. Kompromissina on komisjoni mandaadi pikendamine 9 kuuks ehk Poznani kohtumiseni mõistlik. Pikem tähtaeg oleks võinud meie olulise töö teha liigselt valimiste-lõhnaliseks."@ro18
"Klíma sa mení a mení sa v dôsledku ľudskej činnosti. Pred štyridsiatimi rokmi, keď som zbieral vzorky ľadu na výskumnej stanici v Antarktíde, neboli sme si vedomí tejto skutočnosti. Dnes panel IPCC, ktorý zhromažďuje prácu tisícov vedcov, poskytol dostatočné dôkazy toho, že naozaj prebieha zmena klímy. A našou úlohou je konať a nie zbierať ďalšie dôkazy. V tomto bode sa úplne zhodujem s prístupom, ktorý prevzal pán spravodajca Florenz. Európska únia musí byť ambiciózna a schváliť cieľ bližší tridsaťpercentnému zníženiu emisií skleníkových plynov do roku 2020. Inak sa veci skomplikujú a nebudeme môcť pokojne očakávať skutočné príspevky od ostatných krajín. Je zvláštne, že vyššie fórum hlasuje jednomyseľne o bode všeobecných cieľov, ale ak prídu na rad ciele týkajúce sa obsahu emisií CO vo výfukových plynoch áut, alebo ďalšie konkrétne opatrenia, toto fórum už nie je až také ambiciózne. Takto sa nedá bojovať proti zmene klímy účinným spôsobom. Podporujem návrhy zmien a doplnení, ktoré zameriavajú pozornosť na potrebu vypracovať podrobnejšie štúdie a modely situácie v oceánoch a na moriach a vplyvu zmeny klímy na faunu rýb. Nemôžem však súhlasiť s viacerými návrhmi zmien a doplnení, v ktorých sú vyjadrené pochybnosti o tom, či skutočne prebieha zmena klímy. Zdôrazňuje sa význam fosílnych palív a jadrovej energie a pritom sa zosmiešňuje vývoj obnoviteľných zdrojov energie. Som presvedčený, že Dočasný výbor parlamentu pre klimatické zmeny dopomohol zvýšiť informovanosť zástupcov rôznych zástupcov života a vytvoriť spoločnú pozíciu. Preto je rozumný kompromis predĺženie mandátu tohto výboru až do stretnutia v Poznani, dlhší termín by mohol znamenať, že by sme svoju dôležitú prácu vykonávali s príliš veľkou pozornosťou venovanou voľbám."@sk19
". Podnebje se spreminja zaradi človekove dejavnosti. Ko sem pred štiridesetimi leti vzel vzorec ledu na raziskovalni postaji na Antarktiki, se tega še nismo zavedali. Zdaj je IPCC, ki pregleduje delo več tisoč znanstvenikov, zagotovil zadosten dokaz za to, da se globalno segrevanje resnično dogaja, in naša naloga je ukrepati, ne pa še naprej zbirati dokaze. V tem smislu se popolnoma strinjam s pristopom poročevalca, gospoda Florenza. Evropska unija mora biti ambiciozna in sprejeti cilj, ki bo bližje 30-odstotnemu zmanjšanju emisij toplogrednih plinov do leta 2020. V nasprotnem primeru bo težko zahtevati zadostno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov od drugih držav. Nenavadno je, da višji forum soglasno sprejme podrobnosti splošnih ciljev, ko pa gre za cilje v zvezi s količinami emisij CO v izpušnih plinih avtomobilov ali številnimi drugimi specifičnimi ukrepi, ne upa več biti tako ambiciozen. Na ta način reševanje problema podnebnih sprememb ne bo učinkovito. Podpiram predloge za spremembe, ki se osredotočajo na potrebo po podrobnejših študijah ter vzorcih stanja oceanov in morij ter vpliva podnebnih sprememb na ribe. Vendar se ne strinjam s številnimi predlogi za spremembe, v katerih so izraženi dvomi glede tega, ali se podnebne spremembe res dogajajo, ter v katerih je poudarjena pomembnost fosilnih goriv, jedrske energije in razvoj obnovljivih virov energije ni obravnavan resno. Verjamem, da je začasni odbor Evropskega parlamenta za podnebne spremembe pripomogel k večji ozaveščenosti med predstavniki različnih okolij in oblikovanju skupnega stališča. Kot kompromisna rešitev je podaljšanje mandata odbora za devet mesecev, torej do srečanja v Poznanu, sprejemljivo. Če bi rok še podaljšali, se zaradi volitev ne bi mogli dovolj osredotočiti na to pomembno nalogo."@sl20
"Klimatet ändras och det beror på mänsklig verksamh. För fyrtio år sedan när jag tog isprover på forskningsstationen i Antarktis var vi fortfarande omedvetna om detta faktum. I dag har IPCC, som sammanställer arbete från tusentals forskare, gett tillräckliga bevis på att klimatförändringen faktiskt sker och det är vår uppgift att handla i stället för att fortsätta att lägga fram bevis. På den punkten instämmer jag helt med det upplägg som valts av föredraganden Karl-Heinz Florenz. Europeiska unionens arbete måste vara ambitiöst och man måste anta ett mål som ligger närmare en 30-procentig minskning av växthusgasutsläppen till år 2020. I annat fall kommer saken att bli komplicerad i väntan på verkliga bidrag från andra länder. Det hör till ovanligheterna att ett högre forum röstar enhälligt om detaljerna för allmänna mål men när det gäller målen för koldioxidhalten i avgaserna från bilar eller flera andra specifika åtgärder är det inte längre våghalsigt att vara så ambitiös. Detta är inte den rätta metoden att ta itu med klimatförändringen effektivt på. Jag stöder de ändringsförslag som fäster uppmärksamheten på behovet av att göra mer detaljerade undersökningar och modeller över läget i haven och klimatförändringens inflytande på fiskfaunan. Jag kan dock inte instämma i flera ändringsförslag där tvivel framförs om huruvida klimatförändringen verkligen sker, där vikten av fossila bränslen och kärnkraft betonas och utvecklingen av förnybar energi förlöjligas. Jag anser att parlamentets tillfälliga utskott om klimatförändringar har bidragit till att öka kunskapen hos företrädare för olika samhällsskikt och till att fastställa en gemensam position. Som en kompromiss är förlängningen av utskottets mandat i nio månader fram till Poznańmötet rimlig. En längre tid än så kunde ha inneburit att vi utför vårt viktiga arbete med alltför mycket uppmärksamhet på valet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"2"5,20,1,19,14,16,11,2,3,10,13,9,21,4,17,12,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph