Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-053"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.3.3-053"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"A klímaváltozás tudományosan alátámasztott jellemzőinek figyelembevétele nélkülözhetetlen az ezen a téren hozott döntések meghozatalához. A téves következtetéseken alapuló helytelen döntések kockázata ugyanis legalább akkora, mint a tétlenségé. Egyvalamit érdemes megállapítanunk: az éghajlat változása tudományosan is igazolható tény, orvoslása gyors és hatékony megoldásokat sürget. A tudományos tények higgadt figyelembevétele abban is segítségünkre lehet, hogy felmérjük: a piaci alapú környezetvédelmi eszközök hogyan járulhatnak hozzá a környezeti minőség fejlesztéséhez. Úgy véljük, hogy a piacbarát ösztönzők népszerűsítése érdekében további erőfeszítésekre van szükség a tagállamok részéről. Üdvözölendő fejlemény az emissziókereskedelmi rendszer megteremtése, amely piaci mechanizmusokra alapozva közelíti meg a kibocsátás csökkentés kérdését. A rendszer működése bizonyíték arra, hogy a piac, a verseny és a környezetvédelem nem egymást kizáró fogalmak. Magyarországon számos példa támasztja alá, hogy a téves következtetések helytelen döntésekhez vezethetnek. A biomassza-gazdálkodás valójában szálfák égetését jelenti, a bioüzemanyagok erőltetett támogatásának káros következményei pedig egyre inkább nyilvánvalóak. Az ezen a két téren hozott intézkedések nem felelnek meg a fenntarthatósági követelményeknek, mindemellett nem nyújtanak piacbarát választ a problémára. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy az éghajlat változása olyan intézkedések meghozatalát követeli meg, amelyek a tudományos megalapozottság mellett nem hagyják figyelmen kívül a piaci mechanizmusokat sem."@hu11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Je naprosto nevyhnutelné, abychom zohlednili fakta změny klimatu vyplývající z vědeckých důkazů, když budeme přijímat rozhodnutí v těchto souvislostech. Ostatně riziko přijetí nesprávných rozhodnutí vycházejících z nesprávných závěrů je přinejmenším tak velké jako riziko nečinnosti. Myslím si, že je třeba připomenout ještě jednu věc. Změna klimatu je faktem, který je vědecky dokázaný, proto jsou potřebná rychlá a účinná opatření na nápravu tohoto vývoje. Střízlivá úvaha o vědeckých údajích nám může také pomoci vyhodnotit, jakým způsobem mohou nástroje ochrany životního prostředí orientované na trh přispět k zlepšení kvality životního prostředí. Podle našeho názoru je potřeba většího úsilí ze strany členských států o popularizaci podnětů příznivých pro trh. Vytvoření systému obchodování s emisemi, který přistupuje k otázce snížení emisí na základě tržních mechanismů, je vítaným úspěchem. Skutečnost, že systém funguje, je důkazem toho, že trh, hospodářská soutěž a ochrana životního prostředí nejsou myšlenky, které by se navzájem vylučovaly. V Maďarsku máme mnoho příkladů, které ukazují, jak mohou nesprávné závěry způsobit nesprávná rozhodnutí. Produkce biomasy ve skutečnosti znamená spalování dřeva. Škodlivé důsledky násilné podpory biopaliv jsou stále zřetelnější. Opatření, která se v těchto dvou oblastech realizují, nesplňují požadavky udržitelnosti a kromě toho nedovedou na tento problém ani nabídnout odpověď, která by byla pro trh příznivá. Chtěli bychom zdůraznit, že změna klimatu vyžaduje zahájit kroky, které budou vycházet nejen z vědeckých důkazů, ale zohlední také hledisko tržních mechanismů."@cs1
"Det er absolut nødvendigt at tage hensyn til de faktiske klimaændringer baseret på videnskabelige beviser, når der træffes beslutninger i denne henseende. Når alt kommer til alt, er risikoen ved at træffe de forkerte beslutninger baseret på fejlagtige konklusioner mindst lige så stor som risikoen ved passivitet. En ting er værd at bemærke her: Klimaændringerne er en kendsgerning, der kan underbygges videnskabeligt, og der er et presserende behov for hurtige og effektive foranstaltninger til at afhjælpe det. Nøgtern overvejelse af de videnskabelige kendsgerninger kan også hjælpe os med at vurdere, hvordan markedsbaserede miljøbeskyttelsesinstrumenter kan bidrage til at forbedre kvaliteten af miljøet. Efter vores opfattelse er en større indsats nødvendig fra medlemsstaternes side for at udbrede markedsvenlige incitamenter. Oprettelsen af emissionshandelssystemet, der tager fat på spørgsmålet om reduktion af emissionerne på grundlag af markedsmekanismer, er en meget velkommen udvikling. Det faktum, at systemet fungerer, er et bevis på, at markedet, konkurrence og miljøbeskyttelse ikke er uforenelige idéer. I Ungarn er der mange eksempler, der viser, hvordan fejlagtige konklusioner kan føre til, at der træffes forkerte beslutninger. Biomasseproduktion betyder i virkeligheden brændende træ. De skadelige konsekvenser af tvungen støtte til biobrændstoffer bliver stadig mere tydelige. De foranstaltninger, der iværksættes i disse to områder, lever ikke op til bæredygtighedskravene, og de undlader desuden at tilbyde et markedsvenligt svar på problemet. Vi vil gerne understrege, at klimaændringerne kræver, at der iværksættes foranstaltninger, der ikke kun tager hensyn til den videnskabelige dokumentation, men også tillader markedsmekanismer at spille en rolle."@da2
". Wenn Entscheidungen zum Klimawandel getroffen werden, müssen die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhenden Fakten zu diesem Gebiet unbedingt Berücksichtigung finden. Schließlich ist die Gefahr, falsche Entscheidungen ausgehend von falschen Schlussfolgerungen zu treffen, mindestens genauso groß wie die Gefahr der Untätigkeit. Eines sollte hier unterstrichen werden: Der Klimawandel ist eine Tatsache, die sich wissenschaftlich belegen lässt, und die Gegensteuerung verlangt schnelle und effiziente Maßnahmen. Auch nüchternes Betrachten der wissenschaftlichen Fakten kann uns da bei der Beurteilung helfen, wie marktgestützte Umweltschutzinstrumente zur Verbesserung der Qualität der Umwelt beitragen können. Wir meinen, dass die Mitgliedstaaten größere Anstrengungen zur Verbreitung marktfreundlicher Anreize unternehmen sollten. Die Schaffung des Emissionshandelssystems, das der Senkung der Emissionen auf der Basis der Marktmechanismen dient, ist eine sinnvolle Maßnahme. Die Tatsache, dass das System funktioniert, beweist, dass Markt, Wettbewerb und Umweltschutz keine sich gegenseitig ausschließenden Elemente sind. Ungarn kennt viele Beispiele, die belegen, wie aus falschen Schlussfolgerungen falsche Entscheidungen entstehen können. Die Produktion von Biomasse ist in Wirklichkeit nichts anderes als das Verbrennen von Holz; die negativen Folgen einer erzwungenen Unterstützung der Biokraftstoffe treten immer deutlicher zutage. Die in diesen beiden Bereichen ergriffenen Maßnahmen werden den Anforderungen an die Nachhaltigkeit nicht gerecht und bieten darüber hinaus keine marktfreundliche Lösung des Problems. Wir möchten hier betonen, dass der Klimawandel Maßnahmen erfordert, die nicht nur den wissenschaftlichen Nachweis berücksichtigen, sondern auch Marktmechanismen eine angemessene Rolle zugestehen."@de9
"Για τη λήψη σχετικών αποφάσεων είναι ζωτικής σημασίας να ληφθούν υπόψη τα δεδομένα για την αλλαγή του κλίματος που βασίζονται σε επιστημονικές αποδείξεις. Ο κίνδυνος, εξάλλου, της λήψης λανθασμένων αποφάσεων που βασίζονται σε εσφαλμένα συμπεράσματα είναι τουλάχιστον ίδιος με τον κίνδυνο της απραξίας. Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί γεγονός που μπορεί να αιτιολογηθεί επιστημονικώς και ότι επιβάλλεται να ληφθούν επειγόντως γρήγορα και αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπισή της. Η αντικειμενική θεώρηση των επιστημονικών δεδομένων μπορεί, επίσης, να μας βοηθήσει στην αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο τα μέσα περιβαλλοντικής προστασίας που συνδέονται με την αγορά μπορούν να συμβάλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος. Κατά την άποψή μας, χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια, εκ μέρους των κρατών μελών, για τη διάδοση ευνοϊκών κινήτρων φιλικών προς την αγορά. Θετική εξέλιξη αποτελεί η δημιουργία του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών που αποτελεί προσέγγιση του ζητήματος της μείωσης εκπομπών βάσει μηχανισμών της αγοράς. Το γεγονός ότι το σύστημα λειτουργεί αποτελεσματικά αποδεικνύει ότι αγορά, ανταγωνισμός και περιβαλλοντική προστασία δεν αποτελούν ιδέες που αποκλείουν η μία την άλλη. Στην Ουγγαρία υπάρχουν πολλά παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι εσφαλμένα συμπεράσματα μπορούν να καταλήξουν στη λήψη λάθος αποφάσεων. Η παραγωγή βιομάζας, στην πραγματικότητα σημαίνει καύση ξυλείας. Οι βλαβερές επιπτώσεις της βεβιασμένης στήριξης των βιοκαυσίμων γίνονται όλο και πιο εμφανείς. Τα μέτρα που εφαρμόστηκαν στους δύο αυτούς τομείς δεν πληρούν τις απαιτήσεις βιωσιμότητας και, εκτός από αυτό, δεν αποτελούν μια φιλική για την αγορά λύση του προβλήματος. Θα θέλαμε, επίσης, να επισημάνουμε ότι η κλιματική αλλαγή απαιτεί την εφαρμογή μέτρων που δεν λαμβάνουν υπόψη τους μόνο τις επιστημονικές αποδείξεις, αλλά επιτρέπουν και στους μηχανισμούς της αγοράς να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο."@el10
"It is absolutely vital to take into account the facts of climate change based on the scientific evidence when making decisions in this regard. After all, the risk of taking the wrong decisions based on mistaken conclusions is at least as great as the risk of inaction. One thing is worth noting here: climate change is a fact that can be substantiated scientifically, and rapid and effective measures are urgently needed to remedy it. Sober consideration of the scientific facts can also help us to assess how market-based environmental protection instruments can contribute to enhancing the quality of the environment. In our opinion, greater effort is needed on the part of the Member States to popularise market-friendly incentives. The creation of the emissions trading system, which approaches the issue of emissions reduction on the basis of market mechanisms, is a welcome development. The fact that the system works is proof that the market, competition and environmental protection are not mutually exclusive ideas. In Hungary there are many examples that demonstrate how mistaken conclusions can result in wrong decisions being made. Biomass production in reality means burning timber; the harmful consequences of forced support for biofuels are becoming increasingly apparent. The measures put in place in these two areas do not meet sustainability requirements, and besides, they fail to offer a market-friendly response to the problem. We would like to stress that climate change calls for measures to be initiated that not only take into account the scientific evidence, but also allow market mechanisms to play a role."@en4
"Resulta esencial que se tengan en cuenta los datos del cambio climático basados en las pruebas científicas cuando se adopten decisiones sobre esta cuestión. Después de todo, el riesgo de tomar las decisiones erróneas sobre la base de conclusiones equivocadas es al menos tan grande como el de no actuar. Cabe señalar lo siguiente a este respecto: el cambio climático es un hecho que puede corroborarse científicamente, y es urgente adoptar medidas rápidas y eficaces para corregirlo. Una consideración ponderada de los datos científicos puede ayudar asimismo a evaluar la manera en que los instrumentos de protección medioambiental basados en el mercado pueden contribuir a la mejora de la calidad del medio ambiente. En nuestra opinión, se requiere un mayor esfuerzo por parte de los Estados miembros para popularizar los incentivos adaptados al mercado. La creación del régimen de comercio de derechos de emisión, que aborda la cuestión de la reducción de las emisiones sobre la base de los mecanismos del mercado, constituye un avance acogido favorablemente. El hecho de que el sistema funcione prueba que el mercado, la competencia y la protección del medio ambiente no son conceptos mutuamente excluyentes. En Hungría existen numerosos ejemplos que demuestran cómo unas conclusiones erróneas pueden derivar en la adopción de decisiones equivocadas. La producción de biomasa exige en la práctica que se queme leña; las consecuencias nocivas de un apoyo obligado a los biocarburantes resultan cada vez más evidentes. Las medidas puestas en práctica en estas dos áreas no satisfacen los requisitos de sostenibilidad y, además, no proporcionan una respuesta al problema adaptada al mercado. Nos gustaría subrayar que el cambio climático exige que se emprendan medidas que no sólo tengan en cuenta las pruebas científicas, sino que también permitan que los mecanismos del mercado desempeñen cierto papel."@es21
"Väga oluline on võtta arvesse kliimamuutuste teaduslikke fakte, kui tehakse selles valdkonnas otsuseid. Kõigele lisaks, risk võtta vastu ebaõigetel järeldustel põhinevaid valesid otsuseid on vähemalt sama suur kui tegematajätmise risk. Siin väärib mainimist see, et kliimamuutused on teaduslikult põhjendatav fakt ning et peame viivitamata võtma kiireid ja tõhusaid meetmeid selle leevendamiseks. Teaduslike faktide kaine arvestamine võib aidata ka hinnata turupõhiste keskkonnakaitsevahendite panust keskkonna kvaliteedi parandamisesse. Meie arvates peavad liikmesriigid tegema suuremaid jõupingutusi, et populariseerida turusõbralikke algatusi. Turumehhanismil põhineva saastekvootidega kauplemise süsteemi loomine heite vähendamise eesmärgil on teretulnud areng. Asjaolu, et süsteem töötab, on kinnitus, et turu, konkurentsi ja keskkonnakaitse ideed ei välista üksteist. Ungaris leidub palju näiteid, kuidas ebaõigetest järeldustest võivad tuleneda valed otsused. Biomassi tootmine tähendab tegelikkuses puidu põletamist; jätkuvalt tulevad ilmsiks biokütuste tootmise pealesunnitud toetamise kahjulikud tagajärjed. Nendes kahes valdkonnas kehtestatud meetmed ei vasta jätkusuutlikkuse nõuetele ja lisaks ei paku need probleemile turusõbralikku lahendust. Me soovime rõhutada, et kliimamuutused vajavad meetmete võtmist, mis ei arvesta ainult teaduslikke tõendeid, vaid lubavad ka turumehhanismidel oma osa mängida."@et5
"On ehdottoman tärkeää ottaa huomioon tieteelliseen näyttöön perustuvat ilmastonmuutosta koskevat tosiseikat tehtäessä tätä koskevia päätöksiä. Loppujen lopuksi vääriin päätelmiin perustuvien väärien päätösten tekemisen riski on vähintään yhtä suuri, kuin toimettomuuden riski. On pantava merkille yksi seikka: ilmastonmuutos on tosiasia, joka voidaan todentaa tieteellisesti, ja tarvitaan nopeita ja tehokkaita toimenpiteitä sen korjaamiseksi. Tieteellisten tosiasioiden vakava pohdinta voi myös auttaa meitä arvioimaan sitä, kuinka markkinapohjaiset ympäristönsuojeluvälineet voivat osaltaan vahvistaa ympäristön laatua. Katsomme, että jäsenvaltioiden on tehtävä enemmän ympäristöystävällisten kannustimien yleistämiseksi. Päästökauppajärjestelmän luominen, jolla tarkastellaan päästöjen vähentämistä markkinamekanismien perusteella, on myönteistä kehitystä. Järjestelmän toiminta todistaa, että markkinat, kilpailu ja ympäristönsuojelu eivät sulje pois toisiaan. Unkarissa monet esimerkit osoittavat, kuinka väärät johtopäätökset voivat johtaa väärien päätösten tekemiseen. Biomassan tuotanto tarkoittaa todellisuudessa puun polttamista, joten biopolttoaineiden voimakkaan tukemisen haitalliset vaikutukset ovat yhä selvempiä. Näillä kahdella alalla käyttöön otetut toimenpiteet eivät täytä kestävyysvaatimuksia, eikä niillä sitä paitsi tarjota markkinaystävällistä vastausta ongelmaan. Haluamme korostaa, että ilmastonmuutos edellyttää toimenpiteitä, joissa ei pelkästään oteta huomioon tieteellisiä havaintoja vaan myös sallitaan markkinamekanismien tehdä tehtävänsä."@fi7
"Il est absolument vital de tenir compte des faits du changement climatique sur base des preuves scientifiques pour prendre des décisions dans ce domaine. Après tout, le risque lié à la prise de mauvaises décisions sur base de conclusions erronées est au moins aussi important que le risque lié à l’inaction. Il convient de remarquer une chose: le changement climatique est un fait scientifiquement prouvé, et des mesures rapides et efficaces sont nécessaires pour y remédier. L’examen objectif des réalités scientifiques peut également nous aider à évaluer comment des instruments de protection de l’environnement basés sur le marché peuvent contribuer à améliorer la qualité de l’environnement. Selon nous, des efforts plus importants sont nécessaires de la part des États membres pour populariser les incitants basés sur le marché. La création du système d’échange d’émissions, qui approche la question de la réduction des émissions sur la base des mécanismes du marché, est une évolution à saluer. Le fait que le système fonctionne est la preuve que le marché, la concurrence et la protection de l’environnement ne sont pas des idées qui s’excluent mutuellement. En Hongrie aussi, de nombreux exemples démontrent comment des conclusions erronées peuvent entraîner de mauvaises décisions. La production de biomasse revient en fait à brûler du bois. Les conséquences néfastes du soutien forcé aux biocarburants deviennent de plus en plus apparentes. Les mesures mises en place dans ces deux domaines ne répondent pas aux exigences en matière de durabilité, et par ailleurs, elles n’apportent pas au problème une solution compatible avec le marché. Nous tenons à souligner le fait que le changement climatique nécessite des mesures qui tiennent compte des connaissances scientifiques, tout en permettant aux mécanismes du marché de jouer un rôle."@fr8
". Quando si prendono decisioni in merito a tale questione, è assolutamente fondamentale tener conto dei dati concreti relativi al cambiamento climatico basati su prove scientifiche. Dopotutto, il rischio di prendere decisioni sbagliate sulla base di conclusioni errate è per lo meno altrettanto elevato quanto la mancanza d’azione. Vale la pena notare una cosa in proposito: il cambiamento climatico è un dato di fatto che può essere scientificamente dimostrato e sono urgentemente necessarie misure rapide ed efficaci per porvi rimedio. Un serio esame dei fatti scientifici può altresì aiutarci a valutare come strumenti di protezione ambientale basati sul mercato possano contribuire a promuovere la qualità dell’ambiente. A nostro avviso, sono necessari maggiori sforzi da parte degli Stati membri al fine di diffondere incentivi non dannosi per il mercato. La creazione del sistema di scambio delle quote di emissione, che affronta la questione della riduzione delle emissioni sulla base dei meccanismi di mercato, costituisce uno sviluppo gradito. Il fatto che il sistema funzioni costituisce una prova che il mercato, la concorrenza e la protezione ambientale non sono idee reciprocamente esclusive. In Ungheria vi sono molti esempi che dimostrano come conclusioni sbagliate possano risultare in decisioni errate. Produzione di biomassa significa in realtà bruciare legname; le conseguenze dannose del sostegno obbligato ai biocarburanti stanno diventando sempre più evidenti. Le misure messe in atto in questi due settori non rispettano i requisiti di sostenibilità e inoltre non offrono una risposta al problema non dannosa per il mercato. Desideriamo porre l’accento sul fatto che il cambiamento climatico richiede l’avvio di misure che non solo tengano conto delle prove scientifiche, ma anche permettano ai meccanismi di mercato di assumere peso ."@it12
"− Būtina atsižvelgti į klimato kaitos faktus, pagrįstus moksliškai, kai daromi sprendimai šioje srityje. Galų gale, juk netinkamų sprendimų priėmimo, remiantis klaidingomis išvadomis, rizika yra nei kiek ne menkesnė už neveiklumo pavojų. Verta pastebėti vieną dalyką: klimato kaita yra faktas, pagrindžiamas moksliškai. Būtina nedelsiant imtis veiksmingų šio reiškinio taisymo priemonių. Blaivi atžvalga į mokslinius faktus gali padėti mums įvertinti, kaip aplinkos apsaugos priemonės, grindžiamos rinkos dėsniais, gali padėti pagerinti aplinkos kokybę. Mūsų manymu, valstybės narės galėtų labiau pasistengti populiarindamos rinkos dėsniais pagrįstas iniciatyvas. Išmetimo kvotų prekybos sistemos, kuri sprendžia išmetimo mažinimo problemą naudodama rinkos mechanizmus, sukūrimas yra labai sveikintinas žingsnis. Tai, kad ši sistema veikia, įrodo, kad rinka, konkurencija ir aplinkos apsauga nėra nesuderinamos vertybės. Vengrijoje yra daug pavyzdžių, rodančių, kaip klaidingos išvados gali paskatinti priimti netinkamus sprendimus. Biomasės gamyba iš tiesų reiškia medienos deginimą. Vis aiškesni tampa žalingos priverstinės paramos biokurui padariniai. Šiose dviejose srityse panaudotos priemonės neatitinka tvarumo kriterijų ir, be to, jos neužtikrina jokio rinkai priimtino problemos sprendimo. Norėtume pabrėžti, kad klimato kaitos problemai spręsti reikia priemonių, kurios ne tik pagrįstos moksliniais faktais, tačiau ir leidžia veikti rinkos mechanizmams."@lt14
"Pieņemot lēmumus šajā sakarībā, ir ļoti būtiski ņemt vērā klimata pārmaiņu faktus, kas ir pamatoti uz zinātniskiem pierādījumiem. Galu galā risks, pieņemot nepareizus lēmumus, kas pamatoti uz nepareiziem secinājumiem, ir vismaz tikpat liels kā risks, nedarot neko. Viena lieta ir tā vērta, lai to šeit atzīmētu: klimata pārmaiņas ir fakts, ko var zinātniski pamatot, un steidzami ir vajadzīgi ātri un efektīvi pasākumi, lai tās mazinātu. Zinātnisko faktu mierīga izskatīšana var mums arī palīdzēt novērtēt, kā uz tirgu pamatoti vides aizsardzības instrumenti var veicināt vides kvalitātes uzlabošanu. Pēc mūsu domām, no dalībvalstu puses ir vajadzīgi lielāki pūliņi, lai popularizētu tirgum draudzīgus stimulus. Emisiju tirdzniecības sistēma, kas aplūko emisiju samazināšanas jautājumu, pamatojoties uz tirgus mehānismiem, ir atzinīgi vērtējams sasniegums. Fakts, ka šī sistēma darbojas, ir pierādījums tam, ka tirgus, konkurence un vides aizsardzība nav savstarpēji izslēdzošas lietas. Ungārijā ir daudz piemēru, kas parāda, kā nepareizi izdarīti secinājumi izraisa nepareizu lēmumu pieņemšanu. Biomasas ražošana faktiski nozīmē kokmateriālu sadedzināšanu; piespiedu atbalsta biodegvielām kaitīgās sekas kļūst arvien vairāk acīmredzamas. Pasākumi, kas ieviesti šajās divās jomās, neatbilst ilgtspējas prasībām, un turklāt tie nesniedz tirgum draudzīgu atbildi uz šo problēmu. Es gribētu uzsvērt, ka klimata pārmaiņas prasa, lai tiktu uzsākti tādi pasākumi, kas ne tikai ņem vērā zinātniskos pierādījumus, bet ļauj savu lomu spēlēt arī tirgus mehānismiem."@lv13
"A klímaváltozás tudományosan alátámasztott jellemzőinek figyelembevétele nélkülözhetetlen az ezen a téren hozott döntések meghozatalához. A téves következtetéseken alapuló helytelen döntések kockázata ugyanis legalább akkora, mint a tétlenségé. Egyvalamit érdemes megállapítanunk: az éghajlat változása tudományosan is igazolható tény, orvoslása gyors és hatékony megoldásokat sürget. A tudományos tények higgadt figyelembevétele abban is segítségünkre lehet, hogy felmérjük: a piaci alapú környezetvédelmi eszközök hogyan járulhatnak hozzá a környezeti minőség fejlesztéséhez. Úgy véljük, hogy a piacbarát ösztönzők népszerűsítése érdekében további erőfeszítésekre van szükség a tagállamok részéről. Üdvözölendő fejlemény az emissziókereskedelmi rendszer megteremtése, amely piaci mechanizmusokra alapozva közelíti meg a kibocsátáscsökkentés kérdését. A rendszer működése bizonyíték arra, hogy a piac, a verseny és a környezetvédelem nem egymást kizáró fogalmak. Magyarországon számos példa támasztja alá, hogy a téves következtetések helytelen döntésekhez vezethetnek. A biomassza-gazdálkodás valójában szálfák égetését jelenti, a bioüzemanyagok erőltetett támogatásának káros következményei pedig egyre inkább nyilvánvalóak. Az ezen a két téren hozott intézkedések nem felelnek meg a fenntarthatósági követelményeknek, mindemellett nem nyújtanak piacbarát választ a problémára. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy az éghajlat változása olyan intézkedések meghozatalát követeli meg, amelyek a tudományos megalapozottság mellett nem hagyják figyelmen kívül a piaci mechanizmusokat sem."@mt15
". Het is een absolute noodzaak dat er op basis van het wetenschappelijk bewijs rekening wordt gehouden met de feiten van klimaatverandering wanneer er op dit gebied besluiten worden genomen. Het risico van het nemen van de verkeerde besluiten op basis van incorrecte conclusies is tenslotte minstens even groot als het risico van geen actie ondernemen. Een ding is de moeite waard om hier op te merken: klimaatverandering is een feit dat wetenschappelijk kan worden bewezen en er zijn snelle en effectieve maatregelen nodig om klimaatverandering aan te pakken. Een nuchtere evaluatie van de wetenschappelijke feiten kan ons ook helpen bij het beoordelen van de manier waarop op de markt gebaseerde milieubeschermingsinstrumenten kunnen bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van het milieu. Wij zijn van mening dat lidstaten meer moeten doen om ervoor te zorgen dat marktvriendelijke stimulansen aanslaan. Het opzetten van het emissiehandelssysteem, verwant aan het vraagstuk over het verminderen van uitstoot op basis van marktmechanismen, is een welkome ontwikkeling. Het feit dat het systeem werkt, is het bewijs dat de markt, concurrentie en milieubescherming elkaar niet uitsluiten. In Hongarije zijn veel voorbeelden te vinden van incorrecte conclusies die hebben geresulteerd in de verkeerde besluiten. De productie van biomassa betekent in werkelijkheid het verbranden van hout. De schadelijke gevolgen van de gedwongen steun aan biobrandstoffen worden steeds duidelijker. De maatregelen die op deze twee gebieden zijn getroffen, voldoen niet aan duurzaamheidsvereisten. Bovendien bieden ze geen marktvriendelijk antwoord op het probleem. We willen benadrukken dat klimaatverandering vraagt om maatregelen die niet alleen rekening houden met het wetenschappelijke bewijs, maar die ook de ruimte geven aan marktmechanismen."@nl3
"Uwzględnienie faktów dotyczących zmiany klimatu, zebranych w oparciu o dowody naukowe przy podejmowaniu decyzji w tej sprawie ma zasadnicze znaczenie Niezależnie od wszystkiego, ryzyko podjęcia błędnych decyzji w oparciu o mylne wnioski jest równie wysokie, jak ryzyko płynące z bezczynności. Warto tu zauważyć jedną rzecz: zmiana klimatu jest uzasadnionym naukowo faktem; potrzebne są szybkie i skuteczne środki na rzecz zapobieżenia jej. Trzeźwe rozważenie faktów naukowych może również pomóc nam w ocenie tego, jak instrumenty ochrony środowiska działające w oparciu o rynek mogą przyczynić do poprawy jakości środowiska. Naszym zdaniem, niezbędne są większe wysiłki ze strony państw członkowskich na rzecz popularyzacji przyjaznych rynkowi instrumentów zachęty. Stworzenie systemu handlu emisjami, w ramach którego stosowano by podejście do sprawy zmniejszenia emisji wykorzystujące mechanizmy rynkowe, jest posunięciem bardzo pożądanym. Fakt, że ten system działa, stanowi dowód na to, że rynek, konkurencja i ochrona środowiska nie są wzajemnie wykluczającymi się elementami. Na Węgrzech mamy wiele przykładów, które pokazują, jak mylne wnioski mogą skutkować błędnymi decyzjami. Produkcja biomasy oznacza w rzeczywistości spalanie drewna; szkodliwe następstwa wymuszonego wsparcia dla biopaliw stają się coraz bardziej oczywiste. Środki zastosowane w tych dwóch obszarach nie spełniają wymogów zrównoważonego podejścia, a ponadto nie oferują przyjaznej dla rynku odpowiedzi na ten problem. Chcielibyśmy zaznaczyć, że zmiana klimatu wymaga zastosowania takich środków, które nie tylko uwzględniają dowody naukowe, ale też pozwalają odgrywać pewną rolę mechanizmom rynkowym."@pl16
"É absolutamente vital ter em consideração os factos das alterações climáticas com base em provas científicas, quando se tomam decisões sobre esta matéria. Temos de admitir que o risco de tomar decisões erradas baseadas em conclusões enganadoras é, no mínimo, tão grande quanto o risco da inacção. Devemos salientar aqui um ponto: as alterações climáticas são um facto que pode ser comprovado cientificamente, e são necessárias medidas rápidas e eficientes para as mitigar. Uma ponderação séria dos factos científicos pode ajudar-nos a avaliar a forma como os instrumentos de protecção ambiental baseados no mercado podem contribuir para melhorar a qualidade do ambiente. Na nossa opinião, é necessário um maior esforço por parte dos Estados-Membros em popularizar incentivos amigos do mercado. A criação do regime de comércio de licenças de emissão, que aborda a questão da redução de emissões com base nos mecanismos do mercado, é uma solução bem-vinda. O facto de esse regime funcionar é a prova de que o mercado, a concorrência e a protecção ambiental não são ideias que se excluem mutuamente. A Hungria tem muitos exemplos que demonstram como conclusões erradas podem levar à tomada de decisões erradas. A produção de biomassa implica, na realidade, a queima de madeira; as consequências prejudiciais do apoio forçado aos biocombustíveis estão a tornar-se cada vez mais visíveis. As medidas implementadas nestas duas áreas não cumprem os requisitos de sustentabilidade e, ainda por cima, não oferecem uma resposta amiga do mercado para a resolução do problema. Gostaríamos de salientar que as alterações climáticas exigem a adopção de medidas que não só tenham em consideração as provas científicas mas também permitam que os mecanismos de mercado desempenhem um papel."@pt17
"A klímaváltozás tudományosan alátámasztott jellemzőinek figyelembevétele nélkülözhetetlen az ezen a téren hozott döntések meghozatalához. A téves következtetéseken alapuló helytelen döntések kockázata ugyanis legalább akkora, mint a tétlenségé. Egyvalamit érdemes megállapítanunk: az éghajlat változása tudományosan is igazolható tény, orvoslása gyors és hatékony megoldásokat sürget. A tudományos tények higgadt figyelembevétele abban is segítségünkre lehet, hogy felmérjük: a piaci alapú környezetvédelmi eszközök hogyan járulhatnak hozzá a környezeti minőség fejlesztéséhez. Úgy véljük, hogy a piacbarát ösztönzők népszerűsítése érdekében további erőfeszítésekre van szükség a tagállamok részéről. Üdvözölendő fejlemény az emissziókereskedelmi rendszer megteremtése, amely piaci mechanizmusokra alapozva közelíti meg a kibocsátáscsökkentés kérdését. A rendszer működése bizonyíték arra, hogy a piac, a verseny és a környezetvédelem nem egymást kizáró fogalmak. Magyarországon számos példa támasztja alá, hogy a téves következtetések helytelen döntésekhez vezethetnek. A biomassza-gazdálkodás valójában szálfák égetését jelenti, a bioüzemanyagok erőltetett támogatásának káros következményei pedig egyre inkább nyilvánvalóak. Az ezen a két téren hozott intézkedések nem felelnek meg a fenntarthatósági követelményeknek, mindemellett nem nyújtanak piacbarát választ a problémára. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy az éghajlat változása olyan intézkedések meghozatalát követeli meg, amelyek a tudományos megalapozottság mellett nem hagyják figyelmen kívül a piaci mechanizmusokat sem."@ro18
"Je absolútne nevyhnutné, aby sme zdôraznili fakty zmeny klímy vychádzajúce z vedeckých dôkazov, keď budeme prijímať rozhodnutia v týchto súvislostiach. Napokon riziko prijatia nesprávnych rozhodnutí vychádzajúcich z nesprávnych záverov je prinajmenšom také veľké ako riziko nečinnosti. Myslím si, že treba spomenúť ešte jednu vec. Klimatická zmena je faktom, ktorý je vedecky dokázaný, preto sú potrebné rýchle a účinné opatrenia na nápravu tohto vývoja. Triezva úvaha o vedeckých faktoch nám môže takisto pomôcť vyhodnotiť, akým spôsobom môžu nástroje ochrany životného prostredia orientované na trh prispieť k zlepšeniu kvality životného prostredia. Podľa nášho názoru, je potrebné väčšie úsilie zo strany členských štátov o popularizáciu podnetov priaznivých pre trh. Vytvorenie systému obchodovania s emisiami, ktorý pristupuje k otázke zníženia emisií na základe trhových mechanizmov je vítaným úspechom. Skutočnosť, že systém funguje je dôkazom toho, že trh, hospodárska súťaž a ochrana životného prostredia nie sú myšlienky, ktoré by sa navzájom vylučovali. V Maďarsku máme mnoho príkladov, ktoré ukazujú, ako môžu nesprávne závery spôsobiť nesprávne rozhodnutia. Produkcia biomasy v skutočnosti znamená spaľovanie dreva. Škodlivé dôsledky násilnej podpory biopalív sú čoraz zreteľnejšie. Opatrenia, ktoré sa vykonávajú v týchto dvoch oblastiach nespĺňajú požiadavky udržateľnosti a okrem toho nedokážu ponúknuť ani odpoveď na tento problém, ktorá by bola priaznivá pre trh. Chceli by sme zdôrazniť, že klimatická zmena si vyžaduje začatie krokov, ktoré budú vychádzať nielen z vedeckých dôkazov, ale zohľadnia aj hľadisko trhových mechanizmov."@sk19
"Ko se sprejema s tem povezane odločitve, je nujno upoštevati dejstva podnebnih sprememb, ki temeljijo na znanstvenih dokazih. Ne nazadnje je nevarnost sprejemanja napačnih odločitev zaradi zmotnih sklepov vsaj tako velika kot nevarnost v primeru neukrepanja. Vredno je omeniti, da so podnebne spremembe dejstvo, ki ga je mogoče znanstveno utemeljiti, in da je treba za rešitev te težave ukrepati hitro in učinkovito. Uravnovešen premislek o znanstvenih dejstvih lahko pripomore tudi k naši oceni, kako lahko tržni instrumenti za varstvo okolja prispevajo k boljšemu stanju okolja. Menimo, da si morajo države članice bolj prizadevati za splošno razširitev pobud, ki so ugodne za trge. Vzpostavitev sistema za trgovanje z emisijami, ki je povezan z vprašanjem zmanjšanja emisij na podlagi tržnih mehanizmov, je dobrodošla. Dejstvo, da sistem deluje, dokazuje, da se zamisli v zvezi s trgom, konkurenčnostjo in varstvom okolja ne izključujejo. Na Madžarskem obstaja veliko primerov, ki dokazujejo, da se lahko zaradi zmotnih sklepov narobe odločimo. Proizvodnja biomase dejansko pomeni sežiganje lesa; škodljive posledice vsiljene podpore za biogoriva so vedno bolj očitne. Uvedeni ukrepi na teh dveh področjih ne dosegajo zahtev glede trajnosti in poleg tega ne zagotavljajo rešitve problema, ki bi bila ugodna za trg. Želimo poudariti, da je treba zaradi podnebnih sprememb uvesti ukrepe, ki ne upoštevajo le znanstvenih dokazov, ampak omogočajo tudi delovanje tržnih mehanizmov."@sl20
"Det är absolut nödvändigt att vi beaktar fakta om klimatförändringen baserat på vetenskapliga bevis när vi fattar beslut därom. Trots allt är risken för att fatta fel beslut baserat på felaktiga slutsatser lika stora som risken av att vara passiv. En sak som är värd att notera här är att klimatförändringen är ett faktum som kan bevisas vetenskapligt och att snabba och effektiva åtgärder krävs för att avhjälpa den. Ett objektivt övervägande av vetenskapliga fakta kan också hjälpa oss att bedöma hur marknadsbaserade miljöskyddsinstrument kan bidra till att förbättra miljökvaliteten. Enligt vår mening krävs större insatser från medlemsstaternas sida för att popularisera marknadsvänliga incitament. Inrättandet av systemet för utsläppshandel, där vi närmar oss frågan om utsläppsminskningar utifrån marknadsmekanismer, är en välkommen utveckling. Att systemet fungerar är bevis för att marknaden, konkurrensen och miljöskyddet inte är varandra uteslutande aspekter. I Ungern finns det många exempel på hur felaktiga slutsatser kan leda till felaktiga beslut. Biomassaproduktion innebär i praktiken förbränning av ved. De skadliga konsekvenserna av påskyndat stöd till biobränslen blir alltmer uppenbara. De åtgärder som införs inom dessa båda områden uppfyller inte hållbarhetskraven, och dessutom erbjuder de inte ett marknadsvänligt svar på problemet. Vi vill framhålla att klimatförändringen kräver att åtgärder införs som inte bara tar hänsyn till vetenskapliga bevis utan även tillåter marknadsmekanismerna spela en roll."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph