Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-048"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.3.3-048"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Z veliko pozornostjo sem sledil vaši zelo živahni razpravi, ki ji je bila podlaga zelo dobro vmesno poročilo poročevalca gospoda Karl-Heinza Florenza, za kar se mu tudi zahvaljujem in mu ob temu poročilu čestitam. Rad bi še posebej povedal, da se nam zdi pomembno, da je Začasni odbor za podnebne spremembe, za katerega je gospod Sacconi povedal, da je v njem dobro, pozitivno vzdušje, da je torej poglobljeno razpravljal o vprašanjih podnebnih sprememb na svojih tematskih zasedanjih in da je tudi z veliko večino sprejel vmesno poročilo o znanstvenih dejstvih v zvezi s podnebnimi spremembami. Še posebej pa pozdravljamo odločitev Evropskega parlamenta, da se je Začasnemu odboru za podnebne spremembe podaljšal mandat do februarja 2009. V tem vidimo še poseben dodaten dokaz, da je Evropski parlament, gospod predsedujoči, s svojo dejavnostjo podprl ambiciozno politiko Evropske unije na področju podnebnih sprememb v mednarodnem okviru in da skrbi, da so politične odločitve podprte z najnovejšimi izsledki znanosti. Veseli smo tudi napovedi, iz današnje razprave, da bo temu ritmu sledila tudi obravnava podnebno energetskega svežnja, ki naj bi pomenil resno realizacijo zavez Evropskega sveta iz marca 2008. Vaša razprava je bila taka, kot krasi vsak parlament. Bila je zelo angažirana, jaz sem jo razumel kot pozitivno kritičnost, kajti vsako mnenje je dragoceno, tudi tisto, ki je kritično. Iz vaše razprave lahko povzamem dve osnovni ugotovitvi. Evropska unija je in bo ostala sila, ki se je sposobna soočiti in sama, seveda v sodelovanju z vsemi globalnimi partnerji, potiskati resno soočenje s podnebnimi spremembami naprej. In druga ugotovitev, podnebne spremembe niso samo problem, ampak so lahko tudi priložnost. Učinkovito pa jih lahko rešujemo predvsem z ukrepanjem na globalni ravni. Rad bi še posebej povedal, da se v Evropski uniji uspešno in zelo poglobljeno pripravljajo v okviru podnebno energetsko podnebnega svežnja vsi tisti ukrepi, s katerimi se lahko na te posledice podnebnih sprememb učinkovito odzovemo. Prehod na varno in trajnostno nizkoogljično gospodarstvo bo vplival na številne politike pa tudi na gospodarsko in vsakodnevno življenje ljudi, državljanov. Na številnih področjih Evropske unije so potrebni usklajeni politični ukrepi. Tukaj bi podprl vaše misli, da moramo ostati skupaj, ne samo v globalnih odločitvah, ampak tudi enotni v podrobnostih, ki so vezane na te politične ukrepe. Še posebej bi rad omenil sinergije med podnebnimi spremembami in energetiko. Tukaj je potrebno, da se oblikujejo skladne evropske in nacionalne politike na področju raziskav in razvoja in inovacij; da spodbujamo trajnostni prometni sistem, ki bo državam članicam omogočal, da sprejmejo potrebne ukrepe v boju proti podnebnih spremembam; da izboljšamo energetsko učinkovitost, še posebej energetsko učinkovitost v stavbah pa tudi vseh drugih virov v vseh sektorjih, in da obveščamo potrošnike o učinkoviti rabi energije, da bi s tem zmanjšali družbene posledice in tudi izkoristili nove priložnosti. Kot je že omenjeno v poročilu gospoda Florenza, je znanost o podnebnih spremembah trdno osnovana in tudi priznana, dejstvo, da je sedanje globalno segrevanje posledica človekovega delovanja, pa je znanstveno neizpodbitno. Dovolite mi, da samo na kratko komentiram vaše različne poglede na znanstveni okvir IPCC-ja. Jaz se tukaj zavzemam za to, da spoštujemo polje politike. Evropski parlament je eminentni prostor politike. Da seveda spoštujemo tudi polje znanosti, ki pa je zavezano načelom raziskovalne etike in znanstvene korektnosti. In da ob tem ne pozabimo na prostor državljana, preprostega človeka, ki se ga bodo posamezni ukrepi dotikali v njegovi kvaliteti življenja, tudi ko bo načrtoval svoj družinski proračun in svojo prihodnost."@sl20
lpv:translated text
"( ) S velkým zájmem jsem sledoval tuto skutečně živou diskusi, která je dobrým základem pro průběžnou zprávu předloženou panem zpravodajem Karl-Heinzem Florenzem, za kterou mu děkuji a blahopřeji. Zvláště bych chtěl vyzdvihnout, že se zdá velmi důležité, že Dočasný výbor pro změnu klimatu jednal podle pana Sacconiho správně, když diskutoval na svých jednáních o otázkách změny klimatu v pozitivní atmosféře, a také to, že průběžnou zprávu o vědeckých údajích týkajících se změny klimatu přijal výraznou většinou. Přivítali jsme zvláště rozhodnutí Evropského parlamentu prodloužit mandát Dočasného výboru pro změnu klimatu do února 2009. Vážený pane předsedající, vnímáme toto rozhodnutí jako další důkaz toho, že v oblasti změny klimatu Evropský parlament svými kroky podporuje ambiciózní politiku Evropské unie na mezinárodní úrovni, přičemž dbá na to, aby jeho politická rozhodnutí vycházela z nejnovějších vědeckých výsledků. Těší nás i informace, která zazněla v dnešní diskusi, že debata o balíčku opatření pro změnu klimatu bude pokračovat, což znamená vážné plnění závazků, které Evropská rada přijala v roce 2008. Vaše diskuse by prospěla každému parlamentu. Byla skutečně velmi angažovaná. Vnímám ji jako pozitivní kritiku, protože každý názor je drahocenný, i ten kritický. Z vaší diskuse mohu shrnout dva základní závěry. Evropská unie stále je a bude silou, která dokáže čelit..., samozřejmě se všemi globálními partnery, a dále podporovat závažnou konfrontaci se změnou klimatu. A druhý závěr je ten, že změna klimatu není jen problémem, ale může být zároveň i příležitostí. Tuto otázku můžeme řešit účinně jen tehdy, když budeme jednat zejména na celosvětové úrovni. Dále bych rád podotkl, že v rámci balíčku klimatické a energetické politiky Evropská unie úspěšně a důkladně připravuje všechna opatření, kterými můžeme účinně bojovat proti následkům změny klimatu. Přechod na bezpečné a udržitelné hospodářství s malými emisemi CO ovlivní množství politických opatření včetně hospodářství a každodenního života lidí. Koordinovaná politická opatření jsou potřebná v mnohých oblastech Evropské unie. Zde bych chtěl podpořit vaše myšlenky v souvislosti s tím, že musíme držet pohromadě nejen při globálních rozhodnutích, ale musíme být jednomyslní, i pokud jde o podrobnosti spojené s těmito politickými opatřeními. Zvláště bych chtěl připomenout součinnost mezi změnou klimatu a energetikou. Vzhledem k tomu je potřebné vytvořit harmonizované evropské a vnitrostátní politiky v oblasti výzkumu, rozvoje a inovací. Musíme podporovat udržitelný systém dopravy, který umožní členským státům přijímat potřebná opatření v boji proti změně klimatu. Musíme zvýšit energetickou účinnost, zejména pokud jde o budovy, ale i jiné zdroje energie ve všech odvětvích a musíme neustále informovat spotřebitele o účinném využívání energie, aby se snížily sociální důsledky a abychom co nejlépe využili nové příležitosti. Jak se ve zprávě pana Florenze uvádí, věda o změně klimatu poskytuje uznávané důkazy a skutečnost, že současné globální oteplování je důsledkem lidské činnosti, je vědecky nepopiratelná. Dovolte mi, abych se krátce vyjádřil k vašim různým názorům na vědecký rámec panelu IPCC. V této otázce dávám přednost respektování oblasti politiky. Evropský parlament je významnou politickou arénou. Samozřejmě bychom měli respektovat i oblast vědy, ale takovou, která se řídí etickými zásadami výzkumu a vědeckou přesností. Zároveň bychom neměli zapomínat na prostor pro občana, běžného člověka, kterého ovlivní každé jedno opatření ve smyslu kvality jeho života i tehdy, když si bude připravovat rodinný rozpočet a plánovat svou budoucnost."@cs1
"( ) Jeg har med stor interesse fulgt Deres livlige diskussion, som var et meget godt grundlag for interimsbetænkningen fra ordføreren, hr. Karl-Heinz Florenz, som jeg takker og lykønsker ham med. Jeg vil især gerne sige, at det forekommer vigtigt, at Det Midlertidige Udvalg om Klimaændringer, ifølge hr. Sacconi, har klaret sig godt og drøftet spørgsmål om klimaændringer i en positiv stemning i løbet af deres møder, og også at den med et stort flertal har vedtaget en interimsbetænkning om videnskabelige kendsgerninger om klimaændringer. Vi bifalder især Europa-Parlamentets beslutning om at forlænge mandatet for Det Midlertidige Udvalg om Klimaændringer til februar 2009. Vi ser dette som et særligt yderligere bevis for, at Europa-Parlament på området for klimaændringer støtter EU's ambitiøse politik på internationalt plan med sine handlinger, der sørger for, at dets politiske beslutninger bliver støttet med de seneste videnskabelige resultater. Vi er også tilfredse med annonceringen i dagens forhandling om, at debatten om klimaændringspakken vil følge, hvilket skulle betyde en seriøs opfyldelse af de forpligtelser, som Det Europæiske Råd lavede i marts 2008. Jeres diskussion var på en sådan måde, at den ville gavne ethvert parlament. Den var meget involveret, og jeg forstod det som en positiv kritik, eftersom hver udtalelse er kostbar, og også en kritisk. Ud fra Deres diskussion kan jeg opsummere to grundlæggende konklusioner. EU er og vil forblive en kraft, der er i stand til at imødekomme ... selvfølgelig i samarbejde med alle dets globale partnere, at fortsætte med at presse på for en alvorlig konfrontation om klimaændringer. Og en anden konklusion er, at klimaændringer ikke kun er et problem, men det kan også være en mulighed. Men vi kan håndtere det effektivt primært ved at handle på globalt plan. Jeg vil også gerne sige, at inden for klima- og energipakken har EU succes og forbereder grundigt alle de foranstaltninger, som vi effektivt kan imødegå konsekvenserne af klimaændringerne med. Overgangen til en sikker og bæredygtig kulstoffattig økonomi vil påvirke en lang række politikker, herunder økonomi og folks dagligdag. Koordinerede politiske foranstaltninger er nødvendige på mange områder i EU. Det er her, jeg vil støtte Deres tanker om, at vi må holde sammen, ikke kun om globale beslutninger, men også for at blive enige om detaljerne i forbindelse med disse politiske foranstaltninger. Jeg vil især gerne nævne synergierne mellem klimaændringer og energi. I den henseende skal der skabes harmoniske europæiske og nationale politikker inden for forskning, udvikling og innovation, og vi skal skabe et bæredygtigt transportsystem, der gør det muligt for medlemsstaterne at vedtage de nødvendige foranstaltninger til at bekæmpe klimaændringer. Vi skal forbedre energieffektiviteten, især i bygninger, samt andre energikilder i samtlige sektorer, og holde brugerne informerede om en effektiv udnyttelse af energi, med henblik på at mindske de sociale konsekvenser og også for at få mest muligt ud af nye muligheder. Som det allerede er blevet nævnt i hr. Florenz' betænkning, er videnskaben om klimaændringer veletableret og anerkendt, og det faktum, at den nuværende globale opvarmning er en konsekvens af menneskelig aktivitet, er videnskabeligt uigendriveligt. Lad mig kort kommentere på Deres forskellige meninger om de videnskabelige rammer for IPCC. På dette område er jeg tilhænger af at respektere området for politik. Europa-Parlamentet er en fremtrædende politisk arena. Selvfølgelig bør vi også respektere området for videnskab, som imidlertid har forpligtet sig til de etiske principper for forskning og videnskabelig nøjagtighed. Samtidig bør vi ikke glemme borgernes rum, den almindelige mand, der vil blive berørt af de enkelte foranstaltninger i form af kvaliteten af hans liv, også når han udarbejder sin families budget og planlægger sin fremtid."@da2
". Ich habe mit großem Interesse Ihre lebhafte Diskussion verfolgt, die eine sehr gute Grundlage für den vom Berichtererstatter, Herrn Karl-Heinz Florenz, zur Verfügung gestellten Zwischenbericht war, für den ich ihm danke und zu dem ich ihm gratuliere. Insbesondere halte ich es für wichtig festzustellen, dass Herrn Sacconi zufolge der Nichtständige Ausschuss zum Klimawandel seine Sache gut gemacht und während seiner Sitzungen Themen zum Klimawandel in einer positiven Atmosphäre diskutiert hat, so dass mit großer Mehrheit ein Zwischenbericht zu wissenschaftlichen Fakten bezüglich des Klimawandels angenommen werden konnte. Vor allem begrüßen wir die Entscheidung des Europäischen Parlaments, das Mandat für den Nichtständigen Ausschuss zum Klimawandel bis Februar 2009 zu verlängern. Wir betrachten das, Herr Präsident, als einen weiteren Beweis dafür, dass das Europäische Parlament im Bereich Klimawandel die ehrgeizige Politik der Europäischen Union auf internationaler Ebene unterstützt und dabei dafür Sorge trägt, dass seine politischen Entscheidungen durch die neuesten wissenschaftlichen Ergebnisse untermauert werden. Wir freuen uns auch über die in der heutigen Debatte angekündigte Aussprache zum Maßnahmenbündel bezüglich des Klimawandels. Das ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur Erfüllung der vom Europäischen Rat im März 2008 eingegangenen Verpflichtungen. Ihre Debatte würde jedem Parlament nutzen. Sie war sehr engagiert; ich habe sie als positive Kritik verstanden, da jede Meinung, auch eine kritische, wertvoll ist. Aus Ihrer Debatte haben sich zwei grundlegende Aussagen ergeben. Die Europäische Union ist und bleibt eine Kraft, die sich den Problemen stellt … natürlich in Zusammenarbeit mit all ihren globalen Partnern, eine Kraft, die weiterhin auf eine ernsthafte Auseinandersetzung in Bezug auf Klimaänderungen drängt. Und die andere Aussage ist, dass der Klimawandel nicht nur ein Problem darstellt, sondern auch eine Chance sein kann. Wir können uns dieser Thematik jedoch vor allem durch globales Handeln effektiv annehmen. Außerdem möchte ich feststellen, dass die Europäische Union im Rahmen des Maßnahmenbündels zur Klima- und Energiepolitik erfolgreich und gründlich all jene Maßnahmen vorbereitet, mit deren Hilfe wir den Folgen des Klimawandels wirksam entgegentreten können. Der Übergang zu einer sicheren und nachhaltigen CO armen Wirtschaft wird auf zahlreiche Strategien, auf die Wirtschaft und das tägliche Leben der Menschen Einfluss haben. Koordinierte politische Maßnahmen sind in vielen Bereichen der Europäischen Union nötig. Hier möchte ich mich Ihnen anschließen. Ja, wir müssen zusammenhalten, und zwar nicht nur im Hinblick auf globale Entscheidungen, sondern wir müssen auch mir einer Stimme sprechen, wenn es um die Details geht, die mit diesen politischen Maßnahmen verbunden sind. Ich möchte insbesondere die Synergien zwischen Klimawandel und Energie erwähnen. In dieser Hinsicht gilt es, harmonische europäische und nationale politische Strategien auf dem Gebiet der Forschung, Entwicklung und Innovation zu entwickeln; wir müssen ein nachhaltiges Verkehrssystem fördern, das die Mitgliedstaaten in die Lage versetzt, im Kampf gegen den Klimawandel die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen; wir müssen die Energieeffizienz, insbesondere die von Gebäuden, verbessern und andere Energiequellen in allen Bereichen optimieren sowie die Verbraucher über den effizienten Gebrauch von Energie auf dem Laufenden halten, um soziale Folgen auf ein Mindestmaß zu beschränken und auch, um die neuen Chancen bestmöglich zu nutzen. Wie bereits im Bericht von Herrn Florenz festgestellt wurde, ist die wissenschaftliche Arbeit zum den Klimawandel etabliert und anerkannt und die Tatsache, dass die gegenwärtige globale Erwärmung eine Folge menschlichen Handelns ist, wissenschaftlich nicht zu widerlegen. Gestatten Sie mir, kurz auf Ihre unterschiedlichen Ansichten zum wissenschaftlichen Rahmen des IPCC einzugehen. In dieser Angelegenheit bin ich dafür, das Gebiet der Politik zu respektieren. Das Europäische Parlament ist ein angesehenes politisches Forum. Natürlich sollten wir auch das Gebiet der Wissenschaft respektieren, das aber den ethischen Prinzipien von Forschung und wissenschaftlicher Präzision verpflichtet ist. Gleichzeitig sollten wir einen weiteren Bereich nicht vergessen: den Bürger, der durch einzelne Maßnahmen in seiner Lebensqualität beeinflusst wird, nicht zuletzt bei der Planung seines Familienbudgets und seiner Zukunft."@de9
"Παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον την έντονη συζήτηση σας, με αφορμή την ενδιάμεση έκθεση που συνέταξε ο εισηγητής κ. Karl-Heinz Florenz, τον οποίο και θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ. Ειδικότερα, θα ήθελα να αναφέρω ότι σημαντικό γεγονός αποτελεί το ότι η Προσωρινή Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος, σύμφωνα με τον κ. Sacconi, ενήργησε σωστά και συζήτησε τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής σε θετικό κλίμα κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της, και επιπλέον ότι ενέκρινε με μεγάλη πλειοψηφία την ενδιάμεση έκθεση σχετικά με τα επιστημονικά δεδομένα για την αλλαγή του κλίματος. Χαιρετίζουμε ειδικότερα την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να παρατείνει την εντολή της Προσωρινής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή μέχρι το Φεβρουάριο του 2009. Κύριε Πρόεδρε, κατά τη γνώμη μου αυτό αποτελεί μια ακόμη απόδειξη ότι στη σφαίρα της κλιματικής αλλαγής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τις ενέργειές του στηρίζει τη φιλόδοξη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διεθνές επίπεδο, φροντίζοντας ώστε οι πολιτικές του αποφάσεις να στηρίζονται στα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα. Μας χαροποιεί, επίσης, η ανακοίνωση που έγινε στη σημερινή συζήτηση, ότι ο διάλογος σχετικά με τη δέσμη μέτρων για την κλιματική αλλαγή θα συνεχιστεί, γεγονός που αποτελεί σημαντική εκπλήρωση των δεσμεύσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις οποίες προέβη τον Μάρτιο του 2008. Η συζήτησή σας δεν μπορεί παρά να αποτελέσει όφελος για κάθε κοινοβούλιο. Υπήρξαν πολλές διενέξεις, το οποίο αποτελεί θετικό γεγονός, από τη στιγμή που κάθε άποψη έχει τη δική της αξία, συμπεριλαμβανομένων και των επικρίσεων. Από τη συζήτησή σας μπορώ να εξάγω δύο βασικά συμπεράσματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και θα συνεχίσει να είναι μια δύναμη ικανή να αντιμετωπίζει…, σε συνεργασία, βεβαίως, με τους εταίρους της από ολόκληρο τον κόσμο, θα συνεχίσει να ασκεί πιέσεις για μια σοβαρή αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί απλώς ένα πρόβλημα, αλλά μπορεί επίσης, να αποτελέσει και μια ευκαιρία. Μπορούμε, ωστόσο, να την αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά, δρώντας κυρίως σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα ήθελα, επίσης, να προσθέσω ότι με τις δεσμεύσεις της όσον αφορά το κλίμα και την ενέργεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει επιτυχώς και επιμελώς όλα εκείνα τα μέτρα με τα οποία θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η μετάβαση σε μια ασφαλή και αειφόρο οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα θα επηρεάσει πολυάριθμες πολιτικές, μεταξύ άλλων την οικονομία και την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Συντονισμένα πολιτικά μέτρα κρίνονται απαραίτητα σε πολλούς τομείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο σημείο αυτό, συμμερίζομαι την άποψή σας ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι, όχι μόνο όσον αφορά αποφάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και όσον αφορά την ομοφωνία σχετικά με τις λεπτομέρειες που συνδέονται με τα συγκεκριμένα πολιτικά μέτρα. Ειδικότερα, θα ήθελα να αναφέρω τις συνέργειες μεταξύ κλιματικής αλλαγής και ενέργειας. Σχετικά με το παραπάνω, οι ευρωπαϊκές και οι εθνικές πολιτικές πρέπει να εναρμονιστούν στους τομείς της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας. Πρέπει να ενθαρρύνουμε ένα αειφόρο σύστημα μεταφορών, παροτρύνοντας τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν τα απαραίτητα μέτρα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Πρέπει να βελτιώσουμε την ενεργειακή απόδοση, ιδίως στα κτίρια, καθώς και άλλες πηγές ενέργειας σε όλους τους τομείς και να συνεχίσουμε να ενημερώνουμε τους καταναλωτές για την αποδοτική χρήση της ενέργειας, προκειμένου να μειωθούν οι κοινωνικές επιπτώσεις και να αξιοποιηθούν στο μέγιστο νέες ευκαιρίες. Όπως ήδη ανέφερε ο κ. Florenz στην έκθεσή του, η επιστημονική εξήγηση για την κλιματική αλλαγή είναι θεμελιωμένη και αναγνωρισμένη και το γεγονός ότι η σημερινή αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας, είναι επιστημονικά αδιάσειστο. Ας μου επιτραπεί να διατυπώσω ένα σύντομο σχόλιο αναφορικά με τις διαφορετικές απόψεις για το επιστημονικό πλαίσιο της IPCC. Εν προκειμένω, τάσσομαι υπέρ του σεβασμού του χώρου της πολιτικής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι μια διαρκής πολιτική αρένα. Φυσικά, θα πρέπει να σεβόμαστε και τον χώρο της επιστήμης, ο οποίος, εξάλλου, δεσμεύεται από τις ηθικές αρχές της έρευνας και της επιστημονικής ακρίβειας. Ταυτόχρονα, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τον χώρο του πολίτη, του απλού ανθρώπου, που θα επηρεαστεί σε ατομικό επίπεδο από τα μέτρα, όσον αφορά την ποιότητα της ζωής του, όπως όταν σχεδιάζει τον οικογενειακό του προϋπολογισμό και το μέλλον του."@el10
"( ) I have followed with great interest your very lively discussion, which was a very good basis for the interim report provided by the rapporteur, Mr Karl-Heinz Florenz, for which I thank him, and congratulate him on it. I would particularly like to say that it seems important that the Temporary Committee on Climate Change, has, according to Mr Sacconi, been doing well and discussed climate change issues in a positive atmosphere during their sessions, and also that it has, by a large majority, adopted an interim report on scientific facts concerning climate change. We particularly welcome the European Parliament's decision to extend the mandate to the Temporary Committee on Climate Change to February 2009. Mr President, we see this as a particular additional proof that in the sphere of climate change the European Parliament supports the ambitious policy of the European Union at an international level with its actions, taking care that its political decisions are backed with the latest scientific results. We are also pleased with the announcement in today's debate that the debate on the climate change bundle will follow, which should mean a serious fulfilment of the commitments made by the European Council in March 2008. Your discussion was such that it would benefit any parliament. It was very involved; I understood it as a positive criticism, since every opinion is precious, including a critical one. From your discussion I can summarise two basic conclusions. The European Union is and will remain a force capable of facing up to ... of course, in cooperation with all its global partners, to continue pushing for a serious confrontation on climate changes. And another conclusion, that the climate change is not just a problem, but it can also be an opportunity. However, we can deal with it effectively primarily by acting at a global level. I should also like to say that, within the climate and energy bundle, the European Union is successfully and thoroughly preparing all those measures with which we can effectively counter the consequences of the climate change. The transition to a safe and sustainable low carbon economy will influence numerous policies including the economy and people’s everyday lives. Coordinated political measures are required in numerous areas of the European Union. This is where I would support your thoughts, that we have to stick together, not just concerning global decisions, but also to be unanimous regarding the details connected with these political measures. I should particularly like to mention the synergies between climate change and energy. In this respect, harmonious European and national policies must be created in the area of research, development and innovations; we must encourage a sustainable transport system, enabling the member States to adopt the necessary measures in fighting climate change; we must improve energy efficiency, particularly that in buildings, as well as other sources of energy in all sectors, and keep informing consumers about the efficient use of energy, in order to reduce the social implications and also to make the most of new opportunities. As has already been mentioned in Mr Florenz's report, the science on climate change is well established and recognised, and the fact that the current global warming is a consequence of human activity is scientifically irrefutable. Allow me to briefly comment on your differing views on the scientific framework of the IPCC. On this matter I am in favour of respecting the field of politics. The European Parliament is an eminent political arena. Of course we should also respect the field of science, which is, however, committed to the ethical principles of research and scientific accuracy. At the same time we should not forget the space of the citizen, the ordinary man, who will be affected by individual measures in terms of quality of his life, including when he is working out his family budget and planning his future."@en4
"( ) He seguido con enorme interés su animado debate, que constituyó una excelente base para el informe provisional facilitado por el ponente, el señor Karl-Heinz Florenz, al que agradezco y felicito por su labor. En particular, me gustaría señalar que parece importante que la Comisión Temporal del Cambio Climático, de acuerdo con el señor Sacconi, haya funcionado bien y haya debatido las cuestiones del cambio climático en una atmósfera positiva durante sus sesiones, y también que, por una amplia mayoría, haya aprobado un informe provisional sobre datos científicos relativos al cambio climático. Celebramos en especial la decisión del Parlamento Europeo de ampliar el mandato de la Comisión Temporal del Cambio Climático hasta febrero de 2009. Señor Presidente, consideramos tal medida como una prueba concreta más de que, en el terreno del cambio climático, el Parlamento Europeo apoya la ambiciosa política de la Unión Europea a escala internacional y sus acciones, procurando que sus decisiones políticas se vean respaldadas por los resultados científicos más recientes. Nos complace asimismo el anuncio realizado en el debate de hoy respecto a que continuará el debate sobre el paquete de medidas relativas al cambio climático, lo que debe dar lugar al cumplimiento riguroso de los compromisos asumidos por el Consejo Europeo en marzo de 2008. El debate fue tal que beneficiaría a cualquier parlamento. Hubo una gran implicación; lo considero como una crítica positiva, puesto que toda opinión es preciosa, incluidas las de índole crítica. De su debate puedo extraer dos conclusiones básicas. La Unión Europea es y seguirá siendo una fuerza capaz de afrontar… , lógicamente, en colaboración con todos sus interlocutores mundiales, para seguir impulsando un tratamiento riguroso de los cambios climáticos. Otra conclusión es que el cambio climático no es sólo un problema, sino que también puede representar una oportunidad. En cualquier caso, podremos abordarlo eficazmente, sobre todo, mediante una actuación a escala mundial. Me gustaría añadir que, en el marco del paquete de medidas sobre clima y energía, la Unión Europea prepara con éxito y de manera exhaustiva todas aquellas medidas con las que puede contrarrestar eficazmente las consecuencias del cambio climático. La transición a una economía segura y sostenible con un bajo nivel de emisión de carbono influirá en numerosas políticas, incluida la economía y la vida ordinaria de los ciudadanos. Se requieren medidas políticas coordinadas en numerosos ámbitos de la Unión Europea. A este respecto, respaldo su consideración de que hemos de aunar esfuerzos, no sólo en lo que respecta a las decisiones de ámbito mundial, sino también para actuar con unanimidad en lo que atañe a los pormenores relacionados con estas medidas políticas. Me gustaría mencionar en particular las sinergias entre el cambio climático y la energía. En este sentido, han de formularse políticas europeas y nacionales armoniosas en el campo de la investigación, el desarrollo y las innovaciones; debemos fomentar un sistema de transporte sostenible, que capacite a los Estados miembros para adoptar las medidas necesarias en la lucha contra el cambio climático; hemos de mejorar la eficacia energética, sobre todo en los edificios, así como otras fuentes de energía en todos los sectores, y mantener informados a los consumidores acerca del uso eficiente de la energía, con el fin de atenuar las repercusiones sociales, y de aprovechar al máximo las nuevas oportunidades. Como se menciona en el informe del señor Florenz, la ciencia sobre el cambio climático se encuentra consolidada y reconocida, y el hecho de que el calentamiento global en curso es consecuencia de la actividad humana es científicamente irrefutable. Permítanme que comente brevemente sus visiones discrepantes respecto al marco científico del IPCC. A este respecto, estoy a favor de respetar el ámbito de la política. El Parlamento Europeo constituye un foro político eminente. Lógicamente, debemos respetar igualmente el ámbito de la ciencia, que se encuentra comprometida en cualquier caso con los principios éticos de la investigación y la precisión científica. Al mismo tiempo, no debemos olvidar el espacio del ciudadano, del hombre de la calle, que se verá afectado por determinadas medidas en su calidad de vida, y también cuando elabore su presupuesto familiar y planifique su futuro."@es21
"( ) Olen suure huviga jälginud teie äärmiselt elavat arutelu, mis oli väga hea alus vaheraportile, mille esitas raportöör Karl-Heinz Florenz, mille eest ma tänan ja õnnitlen teda. Eriti oluline tundub see, et kliimamuutuste ajutise komisjoni töö, nagu ütles härra Sacconi, on kohtumiste ajal hästi kulgenud ja arutelud kliimamuutuste teemal on toimunud positiivses õhkkonnas, ning samuti see, et enamik neist võttis vastu vaheraporti kliimamuutuste teaduslike faktide kohta. Eelkõige tervitame Euroopa Parlamendi otsust pikendada kliimamuutuste ajutise komisjoni mandaati 2009. aasta veebruarini. Härra juhataja, meie võtame seda täiendava tõendina, et kliimamuutuste valdkonnas toetab Euroopa Parlament oma tegevusega Euroopa Liidu ambitsioonikat poliitikat rahvusvahelisel tasandil, hoolitsedes selle eest, et poliitilised otsused tugineksid viimastele teaduslikele tulemustele. Samuti oleme rahul sellega, et tänasel arutelul teatati kliimamuutusi käsitlevate küsimuste alase arutelu jätkumisest, mis tähendab tõsist pühendumist Euroopa Ülemkogus 2008. aasta märtsis antud lubadustele. Teie arutelust võidaks iga parlament. Ta oli väga huvitatud ja ma mõistan, et see oli positiivne kriitika, sest iga arvamus, ka kriitiline, on väärtuslik. Teie arutelust võin ma kokkuvõtlikult välja tuua kaks peamist järeldust. Euroopa Liit on ja jääb jõuks, mis on võimeline silmitsi seisma väljakutsetega, loomulikult koostöös kõigi ülemaailmsete partneritega, et jätkata tõsist vastuseisu kliimamuutustele. Ja teine järeldus on, et kliimamuutused ei ole ainult probleem, vaid need võivad olla ka võimalus. Siiski saame tulemuslikult sellega tegeleda eelkõige ülemaailmsel tasandil tegutsemise kaudu. Soovin öelda ka seda, et kliima- ja energiapaketi raames valmistab Euroopa Liit edukalt ja põhjalikult ette kõik need meetmed, millega me saame tõhusalt vastu astuda kliimamuutuste tagajärgedele. Üleminek turvalisele ja jätkusuutlikule vähe süsinikdioksiidi tekitavale majandusele avaldab mõju mitmele valdkonnale, sealhulgas majandus ja inimeste igapäevane elu. Vaja on koordineeritud poliitilisi meetmeid mitmes Euroopa Liidu valdkonnas. Siinkohal toetan ma teie mõtteid, et peame hoidma kokku mitte ainult ülemaailmsete otsuste osas, vaid peame olema ühehäälsed ka nimetatud poliitiliste meetmetega seotud üksikasjade osas. Eelkõige soovin mainida kliimamuutuste ja energeetika vahelist koostoimet. Selles osas tuleb luua ühtlustatud Euroopa ja riiklikud poliitikad teadusuuringute, arendustegevuse ja innovatsiooni valdkonnas, me peame julgustama jätkusuutlikku transpordisüsteemi, võimaldades liikmesriikidel vastu võtta kliimamuutuste vastu võitlemiseks vajalikud meetmed; me peame parandama energiatõhusust, eriti ehitistes, samuti teiste energiaallikate kasutamist kõikides sektorites, ja jätkuvalt teavitama tarbijaid energia tõhusast kasutamisest, et vähendada sotsiaalseid mõjutusi ning kasutama parimal viisil uusi võimalusi. Nagu Karl-Heinz Florenzi raportis juba nimetati, on kliimamuutustega tegelev teadus kõrgel tasemel ja tunnustatud ning asjaolu, et ülemaailmne soojenemine on inimtegevuse tagajärg, on teaduslikult ümberlükkamatu. Lubage lühidalt kommenteerida teie erinevaid vaateid valitsustevahelise kliimamuutuste rühma teadusliku raamistiku kohta. Selles osas pooldan ma poliitikute tegevuse austamist. Euroopa Parlament on väljapaistev poliitiline areen. Loomulikult peame me austama ka teadlaste tegevust, mis lähtub siiski uurimis- ja teadustegevuse õigsuse eetilistest põhimõtetest. Samal ajal ei tohiks me unustada ka kodaniku, tavalise inimese elukeskkonda, kelle elukvaliteedile hakkavad erinevad meetmed mõju avaldama, sealhulgas perekonna eelarve kujundamisele ja tuleviku kavandamisele."@et5
"( ) Olen seurannut vilkasta keskusteluanne suurella mielenkiinnolla. Se on erinomainen pohja esittelijä Karl-Heinz Florenzin väliaikaiselle mietinnölle. Kiitän esittelijää ja onnittelen häntä mietinnöstä. Haluan erityisesti todeta, että vaikuttaa tärkeältä, että ilmastonmuutosta käsittelevä väliaikainen valiokunta on, kuten Guido Sacconi kertoi, pärjännyt hyvin ja tarkastellut ilmastonmuutosta kokouksissaan myönteisessä ilmapiirissä ja että se on myös suurella enemmistöllä antanut väliaikaisen mietinnön ilmastonmuutokseen liittyvistä tieteellisistä tosiasioista. Olemme erityisen tyytyväisiä Euroopan parlamentin päätökseen jatkaa ilmastonmuutosta käsittelevän väliaikaisen valiokunnan toimivaltuuksia helmikuuhun 2009. Arvoisa puhemies, katsomme tämän olevan erityinen lisätodiste siitä, että Euroopan parlamentti tukee ilmastonmuutoksen alalla Euroopan unionin kunnianhimoista kansainvälisen tason politiikkaa toimillaan, joilla se huolehtii siitä, että sen poliittisia päätöksiä tukevat viimeisimmät tieteelliset tulokset. Olemme tyytyväisiä myös tämänpäiväisessä keskustelussa esitettyyn ilmoitukseen, että ilmastonmuutoskeskustelua jatketaan, minkä olisi merkittävä Eurooppa-neuvoston maaliskuussa 2008 tekemien sitoumusten vakavaa noudattamista. Keskustelunne laatu olisi eduksi mille tahansa parlamentille. Se oli hyvin kantaaottava, ja ymmärsin sen myönteiseksi kritiikiksi, sillä kaikki mielipiteet ovat arvokkaita, myös kriittiset. Johdan keskustelustanne kaksi johtopäätöstä. Euroopan unioni on ja pysyy voimana, joka kykenee, luonnollisesti yhteistyössä kaikkialla maailmassa toimivien kumppaniensa kanssa, edelleen vaatimaan ilmastonmuutosta koskevaa vakavaa keskustelua. Toinen johtopäätös on, että ilmastonmuutos ei ole pelkästään ongelma, vaan se voi olla myös mahdollisuus. Voimme kuitenkin toimia sen osalta tehokkaasti pääasiassa maailmanlaajuisella tasolla. Haluan myös todeta, että ilmasto- ja energiapaketillaan Euroopan unioni valmistelee menestyksekkäästi ja perusteellisesti kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla voimme tehokkaasti torjua ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Siirtyminen turvalliseen ja kestävään vähän hiiltä käyttävään talouteen vaikuttaa moniin politiikan aloihin, myös talouteen ja ihmisten jokapäiväiseen elämään. Monilla Euroopan unionin aloilla tarvitaan koordinoituja poliittisia toimenpiteitä. Tämän osalta kannatan ajatustanne, jonka mukaan meidän on toimittava yhdessä, eikä pelkästään maailmanlaajuisissa päätöksissä, vaan meidän on myös oltava yksimielisiä näihin poliittisiin toimenpiteisiin liittyvistä yksityiskohdista. Erityisesti haluan mainita ilmastonmuutoksen ja energian välisen yhteisvaikutuksen. Tämän vuoksi on luotava tasapainoista yhteisön ja kansallista politiikkaa tutkimuksen, kehittämisen ja innovoinnin alalla. Meidän on edistettävä kestävää liikennejärjestelmää, ja annettava jäsenvaltioille mahdollisuus ottaa käyttöön tarvittavat toimenpiteet ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Meidän on lisättävä energiatehokkuutta, erityisesti rakennuksissa, sekä muita energialähteitä kaikilla aloilla ja tiedotettava kuluttajille energian tehokkaasta käytöstä sosiaalisten vaikutusten vähentämiseksi sekä uusien mahdollisuuksien mahdollisimman tehokkaaksi hyödyntämiseksi. Kuten Karl-Heinz Florenzin mietinnössä jo todetaan, ilmastonmuutosta käsittelevä tiede on vakiintunutta ja tunnustettua, ja se, että maapallon nykyinen lämpeneminen on seurausta ihmisen toiminnasta, on tieteellisesti kiistatonta. Kommentoin lyhyesti poikkeavia kantojanne IPCC:n tieteellisestä kehyksestä. Tässä asiassa kannatan politiikan alan kunnioittamista. Euroopan parlamentti on arvostettu poliittinen foorumi. Tietenkin meidän on kunnioitettava myös tieteen alaa, joka kuitenkin on sitoutunut tutkimuksen eettisiin periaatteisiin ja tieteelliseen tarkkuuteen. Emme kuitenkaan saa unohtaa myöskään kansalaisten, tavallisten ihmisten asemaa, sillä yksittäiset toimenpiteet vaikuttavat heihin elämänlaadun osalta, myös heidän laskiessaan perheensä taloutta ja suunnitellessaan tulevaisuuttaan."@fi7
"J’ai suivi avec grand intérêt votre discussion très animée, qui est une excellente base pour le rapport intermédiaire présenté par le rapporteur, M. Karl-Heinz Florenz, que je remercie et que je félicite. Je tiens particulièrement à dire qu’il me semble important que la commission temporaire sur le changement climatique ait, selon M. Sacconi, travaillé efficacement et discuté des questions relatives au changement climatique dans une atmosphère positive au cours de ses séances, et qu’elle ait adopté à une large majorité un rapport sur les données scientifiques du changement climatique. Nous saluons particulièrement la décision du Parlement européen de prolonger le mandat de la commission temporaire sur le changement climatique jusqu’en février 2009. Monsieur le Président, nous considérons qu’il s’agit d’une preuve supplémentaire indiquant que dans le domaine du changement climatique, le Parlement européen soutient la politique ambitieuse de l’Union européenne au niveau international de par ses actions en prenant soin de fonder ses décisions politiques sur les dernières découvertes scientifiques. Nous sommes également heureux de l’annonce faite lors du débat d’aujourd’hui quant à l’imminence du débat prochain consacré au paquet législatif sur le changement climatique, ce qui permettrait de respecter les engagements pris par le Conseil européen en mars 2008. Votre échange de vues, tel qu’il s’est présenté, serait bénéfique à n’importe quel parlement. Il a été très engagé; je l’ai entendu comme étant une critique positive, puisque toutes les opinions sont précieuses, y compris les opinions critiques. Sur la base de vos discussions, je peux résumer deux conclusions principales. L’Union européenne est et restera une force capable de faire face à ... bien sûr, en collaboration avec tous ses partenaires mondiaux, pour continuer à encourager une confrontation sérieuse en matière de changement climatique. Une autre conclusion est que le changement climatique n’est pas seulement un problème, mais qu’il peut aussi représenter une opportunité. Toutefois, la meilleure façon d’y faire face est d’agir au niveau mondial. Je souhaite également dire que, avec l’ensemble législatif sur le climat et l’énergie, l’Union européenne prépare minutieusement et avec succès toutes ces mesures qui nous permettront de faire face efficacement au changement climatique. La transition vers une économie décarbonée sûre et durable influencera de nombreuses politiques, y compris l’économie et la vie quotidienne des citoyens. Des mesures politiques coordonnées sont requises dans de nombreux domaines de l’Union européenne. C’est ici que je soutiendrais vos opinions pour dire que nous devons nous serrer les coudes, non seulement pour les décisions globales, mais aussi pour nous montrer unanimes en ce qui concerne les détails de ces mesures politiques. Je tiens en particulier à mentionner les synergies entre le changement climatique et l’énergie. Dans cette perspective, il convient de créer des politiques européennes et nationales homogènes dans le domaine de la recherche, du développement et de l’innovation. Nous devons encourager la création d’un système de transport durable pour permettre aux États membres d’adopter les mesures nécessaires pour lutter contre le changement climatique; nous devons améliorer le rendement énergétique, en particulier celui des bâtiments, ainsi que d’autres sources d’énergie dans tous les secteurs, et continuer à informer les consommateurs à propos de l’utilisation efficace de l’énergie afin de réduire les conséquences sociales et de profiter au maximum des nouvelles opportunités. Comme le mentionne le rapport de M. Florenz, la science du changement climatique est bien établie et reconnue, et le fait que le réchauffement planétaire actuel est la conséquence des activités humaines est scientifiquement irréfutable. Permettez-moi de commenter brièvement vos divergences d’opinions concernant le cadre scientifique du GIEC. Dans ce domaine, je recommande de respecter le domaine politique. Le Parlement européen est une arène politique éminente. Nous devons bien sûr respecter le domaine de la science, qui est toutefois lié par les principes éthiques de la recherche et de l’exactitude scientifique. Mais nous ne devons pas non plus oublier l’espace du citoyen, de l’homme ordinaire, qui sera touché par les différentes mesures au niveau de sa qualité de vie, y compris au moment d’élaborer son budget familial et de planifier son avenir."@fr8
"( ) Nagy érdeklődéssel követtem az igen élénk vitát, amely jó alapot teremt az előadó, Karl-Heinz Florenz úr által készített időközi jelentéshez. E jelentést köszönöm, és annak kapcsán elismerésemet fejezem ki neki. Külön is szeretném megemlíteni azt a fontosnak mutatkozó elemet, hogy az éghajlatváltozással foglalkozó ideiglenes bizottság — Sacconi úr szerint is — megfelelően működik, ülései során kedvező légkörben vizsgálta az éghajlatváltozással kapcsolatos témákat, majd nagy többséggel fogadta el az éghajlatváltozással összefüggő tudományos tényeket összefoglaló időközi jelentését. Üdvözöljük az Európai Parlament döntését, hogy 2009 februárig meghosszabbította az éghajlatváltozással foglalkozó ideiglenes bizottság megbízatását. Elnök úr, mi ezt további bizonyítéknak látjuk arra nézve, hogy az Európai Parlament az éghajlatváltozás kérdéskörében támogatja az Európai Unió nemzetközi színtéren követett, konkrét lépésekkel kiegészített ambiciózus politikáját, és ennek során figyelmet fordít arra is, hogy a politikai döntéseket a legfrissebb tudományos eredmények támasszák alá. Örülünk annak is, hogy — mint a mai vita folyamán bejelentésre került — az éghajlatváltozással kapcsolatos csomag vitája folytatódik, és kötődik az Európai Tanács által 2008 márciusában elfogadott kötelezettségek komoly szándékú teljesítéséhez. Az Önök vitája becsületére válna bármely parlamentnek. Igen változatos volt, és ezt pozitív értékelésként mondom, hiszen minden vélemény értékes, még a bíráló is. Vitájuk alapján két alapvető következtetésre jutottam. Az Európai Unió olyan erő, és az is marad, amely képes arra, hogy megfeleljen… természetesen globális partnereivel való együttműködésén keresztül, az éghajlatváltozással szembeni komoly fellépés igényének. A másik következtetés: az éghajlatváltozás nem csupán probléma, de lehetőség is. Bármiként is tekintünk erre, hatékony fellépés csak globális szinten képzelhető el. Azt is szeretném elmondani, hogy az éghajlat és energiacsomag keretében az Európai Unió sikeresen és alaposan készíti elő azokat az intézkedéseket, amelyek révén hatékonyan küzdhet az éghajlatváltozás következményei ellen. A biztonságos és fenntartható, alacsony széntartalmú gazdaságba való átmenet számos politikára kihatással lesz, beleértve a gazdaságot, és az emberek mindennapi életét is. Összehangolt politikai intézkedések szükségesek számos uniós területen. És itt támogatnám felvetéseiket, hogy össze kell tartanunk. De nemcsak a globális döntéseket illetően, hanem egyet kell értenünk az ezen politikai döntésekhez kapcsolódó részletekben is. Különösen szeretném kihangsúlyozni az éghajlatváltozás és az energia közti szinergiákat. E tekintetben az összehangolt európai és nemzeti politikák elengedhetetlenek a kutatás, a fejlesztés és az innováció terén. Bátorítanunk kell a fenntartható közlekedési rendszereket, lehetővé téve a tagállamok számára, hogy meghozhassák az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez szükséges intézkedéseket. Fokoznunk kell az energiafelhasználás hatékonyságát, különösen az épületeknél, de más energiaforrásokhoz kapcsolódóan is, valamennyi ágazatban. A társadalmi következmények csökkentése, az új lehetőségek maximális kihasználása érdekében, tájékoztatnunk kell a fogyasztókat az energia hatékony felhasználásának módozatairól. Amint az már említést nyert Florenz úr jelentésében, az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó tudomány megalapozott és elismert, továbbá azon tény, hogy a jelenlegi globális felmelegedés az emberi tevékenység következménye, tudományosan cáfolhatatlan. Engedjék meg, hogy röviden elidőzzek az IPCC tudományos jellegét érintő véleménykülönbségeknél. E tekintetben magam a politikai terület tiszteletben tartását pártolom. Az Európai Parlament tekintélytisztelő politikai fórum. Természetesen, a tudomány világát is meg kell becsülnünk, annak mozgását azonban a kutatás és a tudományos pontosság etikai elvei irányítják. Ugyanakkor nem feledkezhetünk el a polgárok, a mindennapi emberek képezte szféráról sem, hiszen az ő életük minőségét befolyásolja majd minden egyes intézkedés. Beleértve ebbe a családi költségvetések kimunkálását, vagy éppen a jövő tervezését is."@hu11
". − Ho seguito con grande interesse la vostra discussione estremamente vivace, che ha costituito una base molto buona per la relazione interlocutoria presentata dal relatore, l’onorevole Karl-Heinz Florenz, per la quale mi congratulo e lo ringrazio. In modo particolare, desidero dire che sembra importante che, secondo l’onorevole Sacconi, nel corso delle sue sessioni, la commissione temporanea sul cambiamento climatico se la sia cavata bene e abbia discusso le questioni relative al cambiamento climatico in un’atmosfera positiva e che abbia anche adottato, a larga maggioranza, una relazione interlocutoria sui fatti scientifici relativi al cambiamento climatico. Accogliamo con favore in modo particolare la decisione del Parlamento europeo di estendere fino al febbraio 2009 il mandato della commissione temporanea sul cambiamento climatico. Signor Presidente, consideriamo questo fatto come una prova aggiuntiva specifica che, nell’ambito del cambiamento climatico, il Parlamento europeo appoggi con le sue azioni a livello internazionale l’ambiziosa politica dell’Unione europea, avendo cura che le sue decisioni politiche siano supportate dai più recenti risultati scientifici. Siamo altresì lieti dell’annuncio, fatto nel corso della discussione di oggi, che seguirà poi il dibattito sul pacchetto cambiamento climatico, il che significa il pieno rispetto degli impegni presi dal Consiglio europeo nel marzo 2008. La vostra discussione è stata tale che ne trarrebbe vantaggio qualsiasi parlamento. E’ stata molto complessa; la prendo come una critica positiva, dato che tutte le opinioni sono preziose, anche quelle critiche. Dalla vostra discussione posso trarre due conclusioni fondamentali. L’Unione europea è e rimarrà una forza capace di far fronte… certamente, in cooperazione con i suoi a livello mondiale, alle continue pressioni al fine di ottenere un confronto serio sui cambiamenti climatici. Mentre la seconda conclusione consiste nel fatto che il cambiamento climatico non è solo un problema, ma anche un’opportunità. Possiamo tuttavia farvi fronte efficacemente innanzi tutto agendo a livello globale. Desiderò altresì dire che, nel quadro del pacchetto clima ed energia, l’Unione europea sta preparando con successo e in modo accurato tutte quelle misure con cui potremmo in effetti rispondere alle conseguenze del cambiamento climatico. La transizione verso un’economia a basse emissioni di biossido di carbonio sicura e sostenibile influenzerà diverse politiche, tra cui l’economia e la vita quotidiana dei cittadini. In diverse aree dell’Unione europea, sono necessarie misure politiche coordinate e qui è dove desidero appoggiare le vostre riflessioni secondo le quali dobbiamo aiutarci a vicenda, non solo in merito alle decisioni globali, ma essere altresì unanimi in merito ai dettagli relativi a tali misure politiche. Desidero menzionare in modo particolare le sinergie tra cambiamento climatico ed energia. A tal proposito è necessario creare politiche europee e nazionali armoniose nei settori della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione; dobbiamo incoraggiare un sistema di trasporti sostenibile, che permetta agli Stati membri di adottare le misure necessarie nella lotta al cambiamento climatico; dobbiamo migliorare l’efficienza energetica, in particolare negli edifici, così come altre fonti di energia in tutti i settori, nonché tenere informati i consumatori in merito a un utilizzo efficiente dell’energia, al fine di ridurre le implicazioni sociali e anche per sfruttare al massimo le nuove opportunità. Come è già stato accennato nella relazione dell’onorevole Florenz, la scienza del cambiamento climatico è ben consolidata e riconosciuta e il fatto che l’attuale riscaldamento globale sia una conseguenza dell’attività umana è scientificamente inconfutabile. Permettetemi di commentare brevemente i vostri punti di vista relativi al quadro scientifico dell’IPCC. In merito a tale questione sono a favore del rispetto dell’ambito politico. Il Parlamento europeo costituisce un’arena politica illustre. Certamente dobbiamo rispettare anche l’ambito scientifico, che è, tuttavia, impegnato secondo i principi etici della ricerca e dell’accuratezza scientifica. Non dobbiamo dimenticare, al contempo, lo spazio dei cittadini, dell’uomo comune, che sarà colpito da misure individuali in termini di qualità della vita, anche quando calcola il suo bilancio familiare e pianifica il suo futuro."@it12
"( ) − Įdėmiai sekiau tokią gyvą jūsų diskusiją. Debatai buvo labai geras pagrindas pranešėjo Karlo-Heinzo Florenzo pateiktai tarpinei ataskaitai, už kurią aš jam dėkoju ir sveikinu jį. Labai noriu pasakyti, kad svarbu, jog Laikinajam klimato kaitos komitetui, pasak pono G. Sacconi, sekasi gerai. Komiteto sesijose klimato kaitos klausimai aptariami pozityvioje aplinkoje. Tarpinė mokslinių duomenų apie klimato kaitą ataskaita buvo priimta didžiąja dauguma. Labai sveikiname Europos Parlamento sprendimą pratęsti Laikinojo klimato kaitos komiteto mandatą iki 2009 m. vasario mėn. Gerb. Pirmininke, suprantame tai, kaip papildomą įrodymą, kad Europos Parlamentas remia ambicingą Europos Sąjungos tarptautinio mąsto politiką konkrečiais veiksmais ir rūpinasi, kad politiniai sprendimai būtų pagrįsti naujausiomis mokslinėmis išvadomis. Džiugu girdėti šios dienos debatuose pranešimą, kad klimato kaitos priemonių paketo aptarimas bus tęsiamas. Tai reiškia, kad Europos Tarybos 2008 m. kovo mėn. prisiimti įsipareigojimai gali būti iš tiesų įvykdyti. Tokia diskusija būtų naudinga bet kokiame parlamente. Diskusijos dalyviai buvo labai įsijautę. Kai kurias išsakytas nuomones suvokiu kaip teigiamą kritiką, nes kiekviena nuomonė yra brangi, net ir kritiška. Išklausęs jūsų diskusijos galiu apibendrinti dvi svarbiausias išvadas. Europos Sąjunga yra jėga, galinti (žinoma − bendradarbiaujant su tarptautiniais partneriais) tęsti darbą rimtai priešindamasi klimato kaitai, ir liks tokia jėga. Kita išvada − klimato kaita yra ne tik problema, tačiau ir galimybė. Tačiau efektyviai pasinaudoti šia galimybe galime tik veikdami pasaulio mastu. Taip pat noriu pasakyti, kad Europos Sąjunga sėkmingai ir nuosaikiai rengia visas klimato ir energetikos komplekso priemones, kurių reikia veiksmingai reaguoti į klimato kaitos padarinius. Perėjimas į saugią ir tvarią mažo anglies kiekio ekonomiką paveiks įvairiausius politikos aspektus, ekonomiką ir kasdienį žmonių gyvenimą. Daugelyje Europos Sąjungos sričių būtina taikyti koordinuotas priemones. Pritariu jūsų išsakytoms mintims, kad turime būti susitelkę − ne tik pasaulinio masto sprendimų priėmimo prasme, tačiau taip pat būti vienbalsiai, kai kalbama apie detales, susijusias su šiomis politinėmis priemonėmis. Norėčiau ypatingai atkreipti dėmesį į klimato kaitos ir energetikos sinergiją. Reikia sukurti darnią Europos Sąjungos ir nacionalinę visų šalių politiką mokslinių tyrimų, plėtros ir naujovių srityse. Turime skatinti tvarios transporto sistemos formavimą, kuri padėtų valstybėms narėms taikyti reikiamas pasipriešinimo klimato kaitai priemones. Turime didinti energijos naudojimo efektyvumą, ypač pastatuose, o taip pat visų kitų rūšių energijos visose srityse. Turime informuoti visuomenę apie efektyvų energijos naudojimą. Taip sušvelninsime socialinius padarinius ir gausime didžiausią naudą iš naujųjų galimybių. Kaip minima K. H. Florenzo ataskaitoje, klimato kaitos moksliniai faktai tvirti ir pripažįstami. To fakto, kad dabartinis pasaulio atšilimas yra žmogaus veiklos padarinys, moksliškai nuginčyti neįmanoma. Leiskite man trumpai pakomentuoti jūsų besiskiriančias nuomones dėl IPCC mokslinės platformos. Linkstu gerbti politikos sritį. Europos Parlamentas − svarbi politinė arena. Tačiau, žinoma, mes turėtume gerbti ir mokslo sritį nepamiršdami, kad mokslas turi paisyti mokslinės etikos ir tikslumo. Taip pat turime nepamiršti piliečio, paprasto žmogaus, kurį paveiks taikomos priemonės − jo gyvenimo kokybę, tai, kaip jis planuoja savo šeimos biudžetą ir kuria savo ateitį."@lt14
"Es ar lielu interesi sekoju jūsu ļoti dzīvajai diskusijai, kas bija ļoti labs pamats starpposma ziņojumam, ko sagatavoja referents kungs, par ko es viņam saku paldies un ar ko es viņu apsveicu. Es vēlos jo īpaši pateikt to, ka Pagaidu komiteja saistībā ar klimata pārmaiņām, pēc kunga teiktā, strādā labi un savās sesijās pozitīvā atmosfērā ir apspriedusi klimata pārmaiņas; tā ir arī ar lielu balsu vairākumu pieņēmusi starpposma ziņojumu par zinātniskiem faktiem attiecībā uz klimata pārmaiņām. Mēs jo īpaši atzinīgi vērtējam Eiropas Parlamenta lēmumu pagarināt Pagaidu komitejas saistībā ar klimata pārmaiņām mandātu līdz 2009. gada februārim. Priekšsēdētāja kungs, mēs to redzam kā īpašu papildu pierādījumu, ka klimata pārmaiņu jomā Eiropas Parlaments ar savu darbību atbalsta Eiropas Savienības vērienīgo politiku starptautiskā līmenī, rūpējoties, lai tās politiskie lēmumi ir pamatoti ar jaunākajiem zinātniskajiem secinājumiem. Mēs arī priecājamies par paziņojumu šodienas debatēs, ka drīz sāksies debates par klimata pārmaiņu paketi, kam būtu jānozīmē nopietna to saistību izpilde, ko Eiropas Padome uzņēmās 2008. gada martā. Jūsu diskusija ir ieguvums jebkuram parlamentam. Tā bija ļoti komplicēta; es to uztvēru kā pozitīvu kritiku, jo ikviens viedoklis ir vērtīgs, tai skaitā arī kritisks viedoklis. No jūsu diskusijas es varu apkopot divus galvenos secinājumus. Eiropas Savienība ir un paliks spēks, kas spēj stāties pretī temperatūras kāpumam, protams, sadarbībā ar visiem tās globālajiem partneriem, lai turpinātu skubināt uz nopietnu cīņu pret klimata pārmaiņām. Otrs secinājums ir tāds, ka klimata pārmaiņas ir ne tikai problēma, bet tās var būt arī iespēja. Taču mēs varam tās efektīvi risināt, pirmkārt, rīkojoties globālā līmenī. Es gribētu pateikt arī to, ka saistībā ar klimata un enerģētikas paketi Eiropas Savienība sekmīgi un vispusīgi gatavo visus tos pasākumus, ar kuriem mēs varam efektīvi darboties pretī klimata pārmaiņu sekām. Pāreja uz drošu un ilgtspējīgu zema oglekļa satura emisiju ekonomiku ietekmēs virkni politikas jomu, starp tām arī ekonomiku un cilvēku ikdienas dzīvi. Daudzās Eiropas Savienības darbības jomās ir vajadzīgi saskaņoti politiski pasākumi. Šajā aspektā es atbalstu jūsu uzskatu, ka mums ir jāturas kopā ne tikai attiecībā uz globāliem lēmumiem, bet arī jābūt vienprātīgiem attiecībā uz tām detaļām, kas saistītas ar šiem politiskajiem pasākumiem. Jo īpaši es gribētu uzsvērt sinerģijas starp klimata pārmaiņām un enerģētiku. Šajā sakarībā ir jāizstrādā saskaņota Eiropas un valstu politika pētniecības, attīstības un jauninājumu jomā; mums ir jāveicina ilgtspējīga transporta sistēma, ļaujot dalībvalstīm pieņemt vajadzīgos pasākumus klimata pārmaiņu ierobežošanā; mums ir jāuzlabo energoefektivitāte, jo īpaši ēkās, kā arī jāpilnveido citi enerģijas ieguves avoti visās nozarēs; ir jāinformē patērētāji par enerģijas efektīvu izmantošanu, lai samazinātu neefektīvas izmantošanas sociālās sekas, kā arī vislabāk izmantotu jaunas iespējas. Kā jau minēts kunga ziņojumā, zinātne par klimata pārmaiņām ir labi pamatota un atzīta, un fakts, ka pašreizējā globālā sasilšana ir cilvēku darbības sekas, ir zinātniski neapstrīdams. Ļaujiet man izteikt īsu komentāru par jūsu atšķirīgajiem viedokļiem attiecībā uz zinātnisko sistēmu. Šajā jautājumā es atbalstu politikas jomas respektēšanu. Eiropas Parlaments ir ievērojama politiska arēna. Protams, mums būtu arī jāņem vērā zinātnes joma, kas tomēr ir pakļauta pētniecības ētiskajiem principiem un zinātniskai precizitātei. Vienlaikus mums nevajadzētu aizmirst par pilsoņu, vienkāršo cilvēku, telpu, jo atsevišķi pasākumi ietekmēs cilvēku dzīves kvalitāti, arī tad, kad viņš veidos savu ģimenes budžetu un plānos savu nākotni."@lv13
"Z veliko pozornostjo sem sledil vaši zelo živahni razpravi, ki ji je bila podlaga zelo dobro vmesno poročilo poročevalca gospoda Karla Heinza Florenza, za kar se mu tudi zahvaljujem in mu ob temu poročilu čestitam. Rad bi še posebej povedal, da se nam zdi pomembno, da je Začasni odbor za podnebne spremembe, za katerega je gospod Sacconi povedal, da je v njem dobro, pozitivno vzdušje, da je torej poglobljeno razpravljal o vprašanjih podnebnih sprememb na svojih tematskih zasedanjih in da je tudi z veliko večino sprejel vmesno poročilo o znanstvenih dejstvih v zvezi s podnebnimi spremembami. Še posebej pa pozdravljamo odločitev Evropskega parlamenta, da se je Začasnemu odboru za podnebne spremembe podaljšal mandat do februarja 2009. V tem vidimo še poseben dodaten dokaz, da je Evropski parlament, gospod predsedujoči, s svojo dejavnostjo podprl ambiciozno politiko Evropske unije na področju podnebnih sprememb v mednarodnem okviru in da skrbi, da so politične odločitve podprte z najnovejšimi izsledki znanosti. Veseli smo tudi napovedi, iz današnje razprave, da bo temu ritmu sledila tudi obravnava podnebno energetskega svežnja, ki naj bi pomenil resno realizacijo zavez Evropskega sveta iz marca 2008. Vaša razprava je bila taka, kot krasi vsak parlament. Bila je zelo angažirana, jaz sem jo razumel kot pozitivno kritičnost, kajti vsako mnenje je dragoceno, tudi tisto, ki je kritično. Iz vaše razprave lahko povzamem dve osnovni ugotovitvi. Evropska unija je in bo ostala sila, ki se je sposobna soočiti in sama, seveda v sodelovanju z vsemi globalnimi partnerji, potiskati resno soočenje s podnebnimi spremembami naprej. In druga ugotovitev, podnebne spremembe niso samo problem, ampak so lahko tudi priložnost. Učinkovito pa jih lahko rešujemo predvsem z ukrepanjem na globalni ravni. Rad bi še posebej povedal, da se v Evropski uniji uspešno in zelo poglobljeno pripravljajo v okviru podnebno energetsko podnebnega svežnja vsi tisti ukrepi, s katerimi se lahko na te posledice podnebnih sprememb učinkovito odzovemo. Prehod na varno in trajnostno nizkoogljično gospodarstvo bo vplival na številne politike pa tudi na gospodarsko in vsakodnevno življenje ljudi, državljanov. Na številnih področjih Evropske unije so potrebni usklajeni politični ukrepi. Tukaj bi podprl vaše misli, da moramo ostati skupaj, ne samo v globalnih odločitvah, ampak tudi enotni v podrobnostih, ki so vezane na te politične ukrepe. Še posebej bi rad omenil sinergije med podnebnimi spremembami in energetiko. Tukaj je potrebno, da se oblikujejo skladne evropske in nacionalne politike na področju raziskav in razvoja in inovacij; da spodbujamo trajnostni prometni sistem, ki bo državam članicam omogočal, da sprejmejo potrebne ukrepe v boju proti podnebnih spremembam; da izboljšamo energetsko učinkovitost, še posebej energetsko učinkovitost v stavbah pa tudi vseh drugih virov v vseh sektorjih, in da obveščamo potrošnike o učinkoviti rabi energije, da bi s tem zmanjšali družbene posledice in tudi izkoristili nove priložnosti. Kot je že omenjeno v poročilu gospoda Florenza, je znanost o podnebnih spremembah trdno osnovana in tudi priznana, dejstvo, da je sedanje globalno segrevanje posledica človekovega delovanja, pa je znanstveno neizpodbitno. Dovolite mi, da samo na kratko komentiram vaše različne poglede na znanstveni okvir IPCC-ja. Jaz se tukaj zavzemam za to, da spoštujemo polje politike. Evropski parlament je eminentni prostor politike. Da seveda spoštujemo tudi polje znanosti, ki pa je zavezano načelom raziskovalne etike in znanstvene korektnosti. In da ob tem ne pozabimo na prostor državljana, preprostega človeka, ki se ga bodo posamezni ukrepi dotikali v njegovi kvaliteti življenja, tudi ko bo načrtoval svoj družinski proračun in svojo prihodnost."@mt15
"Ik heb uw uiterst levendige discussie met grote belangstelling gevolgd. De discussie vormde een uitstekende basis voor het interim-verslag van de rapporteur, de heer Karl-Heinz Florenz. Ik wil hem bedanken voor zijn verslag en hem hiermee feliciteren. Ik wil in het bijzonder zeggen dat het belangrijk lijkt dat de Tijdelijke Commissie klimaatverandering het, volgens de heer Sacconi, goed heeft gedaan en tijdens vergaderingen in een positieve atmosfeer heeft gediscussieerd over kwesties ten aanzien van klimaatverandering en eveneens met een grote meerderheid een interim-verslag over de wetenschappelijke feiten betreffende klimaatverandering heeft aangenomen. We zijn met name ingenomen met het besluit van het Europees Parlement om het mandaat van de Tijdelijke Commissie klimaatverandering tot februari 2009 te verlengen. Mijnheer de Voorzitter, we zien dit vooral als extra bewijs dat het ambitieuze beleid van de Europese Unie op het gebied van klimaatverandering op internationaal niveau wordt ondersteund met acties van het Europees Parlement, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de politieke besluiten worden ondersteund door de nieuwste wetenschappelijke resultaten. We zijn eveneens ingenomen met de aankondiging tijdens het debat van vandaag dat het debat over de maatregelen ten aanzien van klimaatverandering hierop zal volgen, wat betekent dat er serieus wordt voldaan aan de toezeggingen die door de Europese Raad in maart 2008 zijn gedaan. Uw discussie was van een dusdanig niveau dat ieder parlement hiervan zou profiteren. Er werd een grote betrokkenheid aan de dag gelegd. Ik heb dit opgevat als positieve kritiek omdat alle meningen, ook kritische meningen, waardevol zijn. Uit uw discussie kan ik twee fundamentele conclusies trekken. De eerste conclusie is dat de Europese Unie een macht is en blijft die in staat is om uitdagingen aan te gaan. Dit natuurlijk in samenwerking met al haar partners wereldwijd, zodat er steeds wordt gestreefd naar een serieuze confrontatie over klimaatverandering. De andere conclusie is dat klimaatverandering niet slechts een probleem vormt, maar ook een kans kan zijn. We kunnen hier echter vooral effectief mee omgaan door op wereldwijd niveau te handelen. Ik wil ook graag zeggen dat de Europese Unie er op het gebied van klimaat en energie in is geslaagd alle grondige maatregelen voor te bereiden die nodig zijn om de gevolgen van klimaatverandering te bestrijden. De overgang naar een veilige en duurzame economie met een lage CO uitstoot zal gevolgen hebben voor een groot aantal beleidsmaatregelen, waaronder op het gebied van de economie en het dagelijkse leven van de bevolking. Gecoördineerde politieke maatregelen zijn vereist op talrijke gebieden van de Europese Unie. Hierin deel ik uw mening dat we eensgezind moeten zijn, niet alleen als het gaat om wereldwijde beslissingen maar we moeten ook unaniem zijn als het gaat om de details die zijn gerelateerd aan de politieke maatregelen. Ik wil in het bijzonder uw aandacht vestigen op de synergie tussen klimaatverandering en energie. In dit opzicht moeten er harmonieuze Europese en nationale beleidsmaatregelen worden opgesteld op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en innovatie. We moeten een duurzaam vervoerssysteem stimuleren, zodat de lidstaten de noodzakelijke maatregelen kunnen treffen om klimaatverandering te bestrijden. We moeten de energiezuinigheid verbeteren, vooral in gebouwen, maar ook bij andere energiebronnen in alle sectoren. We moeten consumenten blijven voorlichten over efficiënt energiegebruik, zodat de sociale gevolgen worden beperkt en nieuwe mogelijkheden optimaal worden benut. Zoals in het verslag van de heer Florenz al wordt gezegd, zijn de wetenschappelijke feiten van klimaatverandering alom vastgesteld en erkend. Het feit dat de huidige opwarming van de aarde een gevolg is van menselijke activiteit is wetenschappelijk gezien onweerlegbaar. Graag wil ik in het kort wat opmerkingen maken over uw verschillende meningen over het wetenschappelijke raamwerk van de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering. Ten aanzien van deze kwestie ben ik ervoor om de politiek te respecteren. Het Europees Parlement is een eminente politieke arena. Natuurlijk moeten we ook de wetenschap respecteren, die echter is toegewijd aan de ethische beginselen van onderzoek en wetenschappelijke accuratesse. Tegelijkertijd moeten we ook de burgers niet vergeten. De gewone man zal de gevolgen merken van individuele maatregelen als het gaat om de kwaliteit van leven, bijvoorbeeld bij het bepalen van het gezinsbudget en het plannen van de toekomst."@nl3
"( ) Z zainteresowaniem śledziłem tę ożywioną dyskusję, która stanowi bardzo dobrą podstawę sprawozdania przedstawionego przez sprawozdawcę, pana posła Karla-Heinza Florenza, za które mu dziękuję i którego mu gratuluję. Chciałbym powiedzieć, że wydaje mi się szczególnie istotne, że Komisja tymczasowa do spraw zmian klimatycznych, według pana posła Sacconi'ego, pracuje bardzo dobrze i omawia zmiany klimatyczne w pozytywnej atmosferze, a także, że znaczną większością głosów przyjęła wersję tymczasową sprawozdania w sprawie danych naukowych dotyczących zmian klimatycznych. Ze szczególnym zadowoleniem przyjmujemy decyzję Parlamentu Europejskiego mającą na celu rozszerzenie mandatu Komisji tymczasowej do spraw zmian klimatycznych do lutego 2009 roku. Panie przewodniczący! Postrzegamy to jako dodatkowy dowód tego, że w sferze zmian klimatycznych Parlament Europejski popiera ambitną politykę Unii Europejskiej na szczeblu międzynarodowym swoimi działaniami i zapewnia, by decyzje polityczne miały poparcie ostatnich badań naukowych. Jesteśmy także bardzo zadowoleni z ogłoszenia podczas dzisiejszej debaty, że nastąpi później debata na temat pakietu zmian klimatycznych, co jest wypełnieniem zobowiązań podjętych przez Radę Europejską w marcu 2008 roku. Dyskusja ta przyniosłaby korzyści każdemu parlamentowi. Była ona dosyć zawiła; zrozumiałem ją jako krytykę konstruktywną, ponieważ każda opinia, nawet krytyczna, jest bardzo cenna. Z dyskusji tej mogę wysnuć dwa główne wnioski. Unia Europejska jest i pozostanie siła zdolną do stawienia czoła ... oczywiście we współpracy ze wszystkimi globalnymi partnerami, będzie nadal domagać się konfrontacji w kwestii zmian klimatycznych. Kolejnym wnioskiem jest to, że zmiana klimatyczna jest nie tylko problemem, ale może być także szansą. Jednakże możemy się z nią efektywnie uporać, jedynie działając na szczeblu globalnym. Chciałbym także powiedzieć, że w pakiecie klimatycznym i energetycznym Unia Europejska gruntownie i z powodzeniem przygotowuje działania, które mogą efektywnie przeciwdziałać konsekwencjom zmian klimatycznych. Przejście do bezpiecznej dla środowiska gospodarki niskoemisyjnej będzie miało wpływ na politykę, a także na gospodarkę i życie codzienne. W licznych obszarach Unii Europejskiej wymagane są skoordynowane działania polityczne. Właśnie tutaj chciałbym wyrazić poparcie dla sugestii, abyśmy trzymali się razem, nie tylko w globalnych decyzjach, ale także abyśmy byli jednomyślni w kwestii szczegółów związanych z działaniami politycznymi. Chciałbym szczególnie wspomnieć synergię pomiędzy zmianami klimatycznymi i energią. Należy stworzyć harmonijną politykę europejską i w poszczególnych państwach członkowskich w dziedzinie badań, rozwoju i innowacji; musimy wspierać bezpieczny dla środowiska system transportu, umożliwiający państwom członkowskim podjęcie działań koniecznych do zwalczania zmian klimatycznych; musimy poprawić wydajność energetyczną, szczególnie w budynkach, a także inne źródła energii we wszystkich sektorach; musimy nadal informować konsumentów o wydajnym zastosowaniu energii, aby zredukować społeczne implikacje i wykorzystać nowe możliwości. Jak już zostało wspomniane w sprawozdaniu pana posła Florenza, stanowisko nauki w kwestii zmian klimatycznych ma ustaloną reputację, a fakt, że obecne ocieplenie klimatyczne zostało spowodowane działalnością człowieka, jest niepodważalny. Pozwolę sobie krótko skomentować różne poglądy na temat naukowych podstaw IPCC. W tej kwestii popieram respektowanie zakresu polityki. Parlament Europejski jest wybitną areną polityczną. Oczywiście powinniśmy także szanować naukę, która jednak jest oparta na zasadach etycznych badań i dokładności naukowej. Jednocześnie nie powinniśmy zapominać o przestrzeni obywatela, zwykłego człowieka, którego jakość życia ulegnie zmianie, również w kwestii budżetu domowego i planowania przyszłości."@pl16
"( ) Foi com grande interesse que acompanhei este vivo debate, que teve como base o relatório intercalar que nos foi apresentado pelo seu relator, o senhor deputado Karl-Heinz Florenz. Quero agradecer-lhe e felicitá-lo pelo seu trabalho. Quero salientar a importância de, segundo o senhor deputado Sacconi, a Comissão Temporária sobre as Alterações Climáticas estar a trabalhar bem e ter debatido a questão das alterações climáticas num ambiente positivo. Também é importante que esta comissão tenha aprovado por larga maioria um relatório intercalar sobre a evidência científica relacionada com as alterações climáticas. Estamos particularmente satisfeitos com a decisão do Parlamento Europeu de estender o mandato da Comissão Temporária sobre as Alterações Climáticas até Fevereiro de 2009. Senhor Presidente, vemos nisso mais uma prova de que, em matéria de alterações climáticas, o Parlamento Europeu demonstra apoiar com as suas acções a política ambiciosa da União Europeia no plano internacional, cuidando também para que as suas decisões políticas tenham como base os dados científicos mais recentes. Congratulamo-nos igualmente com a notícia anunciada no debate de hoje, de que a discussão em torno do pacote das alterações climáticas irá prosseguir, o que demonstra muita seriedade no cumprimento dos compromissos assumidos pelo Conselho Europeu em Março de 2008. A discussão foi digna de qualquer parlamento. Foi muito complexa; no meu entendimento, encaro-a como uma crítica construtiva, pois todas as opiniões são preciosas, incluindo as negativas. O debate aponta para duas conclusões básicas que irei resumir aqui. A União Europeia é e continuará a ser uma potência capaz de enfrentar as alterações climáticas e, é claro, em cooperação com os seus parceiros globais, continuará a pressionar para que se enfrente as alterações climáticas com seriedade. A outra conclusão é a de que as alterações climáticas não são apenas um problema, mas podem ser também uma oportunidade. Podemos lidar com este desafio de modo eficaz agindo a nível global. Gostaria igualmente de dizer que, no âmbito da associação clima-energia, a União Europeia está a preparar detalhadamente e com êxito todas aquelas medidas necessárias ao combate eficaz às consequências das alterações climáticas. A transição para uma economia assente num baixo teor de carbono, segura e sustentável, irá influenciar inúmeras políticas, incluindo a economia e o dia-a-dia das pessoas. Necessitamos de medidas políticas coordenadas em vários domínios da União Europeia. É neste sentido que apoio a vossa ideia de que temos de nos manter unidos não apenas no que diz respeito às decisões globais. Também temos de ser unânimes em relação aos pormenores dessas medidas políticas. Não queria deixar de mencionar as sinergias entre as alterações climáticas e a energia. Neste sentido, são necessárias medidas nacionais e europeias harmoniosas no domínio da investigação, desenvolvimento e inovação; temos de dar incentivos a um sistema de transportes sustentáveis, permitindo que os Estados-Membros adoptem as medidas necessárias ao combate às alterações climáticas; temos de melhorar a eficiência energética, especialmente nos edifícios, e em todos os restantes sectores; temos de manter os consumidores informados sobre o uso eficiente da energia para reduzir os custos sociais e aproveitar ao máximo as novas oportunidades. Como já mencionado no relatório do senhor deputado Florenz, o conhecimento científico sobre as alterações climáticas está comprovado e é amplamente reconhecido. É um facto cientificamente irrefutável que o aquecimento global dos dias de hoje advém da actividade humana. Permitam-me tecer um breve comentário sobre as vossas opiniões divergentes em relação ao quadro científico do IPCC. Em relação a este assunto, sou a favor de se respeitar a política. O Parlamento Europeu é um fórum político eminente. É claro que também temos de respeitar a ciência, que se rege, no entanto, pelos princípios da investigação e da precisão dos dados científicos. Também não nos devemos esquecer do cidadão comum, cuja qualidade de vida será afectada por certas medidas, influenciando o seu orçamento doméstico e os seus planos para o futuro."@pt17
"Z veliko pozornostjo sem sledil vaši zelo živahni razpravi, ki ji je bila podlaga zelo dobro vmesno poročilo poročevalca gospoda Karla Heinza Florenza, za kar se mu tudi zahvaljujem in mu ob temu poročilu čestitam. Rad bi še posebej povedal, da se nam zdi pomembno, da je Začasni odbor za podnebne spremembe, za katerega je gospod Sacconi povedal, da je v njem dobro, pozitivno vzdušje, da je torej poglobljeno razpravljal o vprašanjih podnebnih sprememb na svojih tematskih zasedanjih in da je tudi z veliko večino sprejel vmesno poročilo o znanstvenih dejstvih v zvezi s podnebnimi spremembami. Še posebej pa pozdravljamo odločitev Evropskega parlamenta, da se je Začasnemu odboru za podnebne spremembe podaljšal mandat do februarja 2009. V tem vidimo še poseben dodaten dokaz, da je Evropski parlament, gospod predsedujoči, s svojo dejavnostjo podprl ambiciozno politiko Evropske unije na področju podnebnih sprememb v mednarodnem okviru in da skrbi, da so politične odločitve podprte z najnovejšimi izsledki znanosti. Veseli smo tudi napovedi, iz današnje razprave, da bo temu ritmu sledila tudi obravnava podnebno energetskega svežnja, ki naj bi pomenil resno realizacijo zavez Evropskega sveta iz marca 2008. Vaša razprava je bila taka, kot krasi vsak parlament. Bila je zelo angažirana, jaz sem jo razumel kot pozitivno kritičnost, kajti vsako mnenje je dragoceno, tudi tisto, ki je kritično. Iz vaše razprave lahko povzamem dve osnovni ugotovitvi. Evropska unija je in bo ostala sila, ki se je sposobna soočiti in sama, seveda v sodelovanju z vsemi globalnimi partnerji, potiskati resno soočenje s podnebnimi spremembami naprej. In druga ugotovitev, podnebne spremembe niso samo problem, ampak so lahko tudi priložnost. Učinkovito pa jih lahko rešujemo predvsem z ukrepanjem na globalni ravni. Rad bi še posebej povedal, da se v Evropski uniji uspešno in zelo poglobljeno pripravljajo v okviru podnebno energetsko podnebnega svežnja vsi tisti ukrepi, s katerimi se lahko na te posledice podnebnih sprememb učinkovito odzovemo. Prehod na varno in trajnostno nizkoogljično gospodarstvo bo vplival na številne politike pa tudi na gospodarsko in vsakodnevno življenje ljudi, državljanov. Na številnih področjih Evropske unije so potrebni usklajeni politični ukrepi. Tukaj bi podprl vaše misli, da moramo ostati skupaj, ne samo v globalnih odločitvah, ampak tudi enotni v podrobnostih, ki so vezane na te politične ukrepe. Še posebej bi rad omenil sinergije med podnebnimi spremembami in energetiko. Tukaj je potrebno, da se oblikujejo skladne evropske in nacionalne politike na področju raziskav in razvoja in inovacij; da spodbujamo trajnostni prometni sistem, ki bo državam članicam omogočal, da sprejmejo potrebne ukrepe v boju proti podnebnih spremembam; da izboljšamo energetsko učinkovitost, še posebej energetsko učinkovitost v stavbah pa tudi vseh drugih virov v vseh sektorjih, in da obveščamo potrošnike o učinkoviti rabi energije, da bi s tem zmanjšali družbene posledice in tudi izkoristili nove priložnosti. Kot je že omenjeno v poročilu gospoda Florenza, je znanost o podnebnih spremembah trdno osnovana in tudi priznana, dejstvo, da je sedanje globalno segrevanje posledica človekovega delovanja, pa je znanstveno neizpodbitno. Dovolite mi, da samo na kratko komentiram vaše različne poglede na znanstveni okvir IPCC-ja. Jaz se tukaj zavzemam za to, da spoštujemo polje politike. Evropski parlament je eminentni prostor politike. Da seveda spoštujemo tudi polje znanosti, ki pa je zavezano načelom raziskovalne etike in znanstvene korektnosti. In da ob tem ne pozabimo na prostor državljana, preprostega človeka, ki se ga bodo posamezni ukrepi dotikali v njegovi kvaliteti življenja, tudi ko bo načrtoval svoj družinski proračun in svojo prihodnost."@ro18
"( ) S veľkým záujmom som sledoval túto skutočne živú diskusiu, ktorá je dobrým základom na priebežnú správu predloženú pánom spravodajcom Karl-Heinzom Florenzom, za ktorú mu ďakujem a blahoželám. Obzvlášť by som chcel vyzdvihnúť, že sa zdá veľmi dôležité, že Dočasný výbor pre klimatické zmeny konal podľa pána Sacconiho správne, keď diskutoval o otázkach zmeny klímy v pozitívnej atmosfére na svojich rokovaniach, aj to, že veľkou väčšinou prijal priebežnú správu o vedeckých faktoch týkajúcich sa zmeny klímy. Osobitne sme privítali rozhodnutie Európskeho parlamentu predĺžiť mandát Dočasného výboru pre klimatické zmeny do februára 2009. Vážený pán predsedajúci, vnímame toto rozhodnutie ako ďalší dôkaz toho, že v oblasti klimatickej zmeny Európsky parlament podporuje ambicióznu politiku Európskej únie na medzinárodnej úrovni svojimi krokmi, pričom dbá na to, aby jeho politické rozhodnutia vychádzali z najnovších vedeckých výsledkov. Teší nás aj oznámenie, ktoré zaznelo v dnešnej diskusii, že debata o balíku opatrení pre zmenu klímy bude pokračovať, čo by znamenalo vážne plnenie záväzkov, ktoré Európska rada prijala v 2008. Vaša diskusia by prospela každému parlamentu. Bola skutočne veľmi angažovaná. Vnímam ju ako pozitívnu kritiku, pretože každý názor je drahocenný, aj ten kritický. Z vašej diskusie môžem zhrnúť dva základné závery. Európska únia stále je a aj bude silou, ktorá dokáže čeliť..., samozrejme so všetkými globálnymi partnermi, a teda ďalej podporovať vážnu konfrontáciu s klimatickou zmenou. A druhý záver je ten, že zmena klímy nie je iba problémom, ale môže byť zároveň aj príležitosťou. Túto otázku môžeme riešiť účinne vtedy, ak budeme konať najmä na celosvetovej úrovni. Ďalej by som rád podotkol, že v rámci balíka klimatickej a energetickej politiky Európska únia úspešne a dôkladne pripravuje všetky opatrenia, ktorými môžeme účinne bojovať proti následkom zmeny klímy. Prechod na bezpečné a udržateľné hospodárstvo s malými emisiami CO ovplyvní množstvo politických opatrení vrátane hospodárstva a každodenného života ľudí. Koordinované politické opatrenia sú potrebné v mnohých oblastiach Európskej únie. Tu by som chcel podporiť vaše myšlienky v súvislosti s tým, že musíme držať pohromade nielen pri globálnych rozhodnutiach, ale musíme byť jednomyseľní, aj pokiaľ ide o podrobnosti spojené s týmito politickými opatreniami Osobitne by som chcel spomenúť súčinnosť medzi klimatickou zmenou a energetikou. Vzhľadom na to je potrebné vytvoriť harmonizované európske a vnútroštátne politiky v oblasti výskumu, rozvoja a inovácií. Musíme podporovať udržateľný systém dopravy, ktorý umožní členským štátom prijímať potrebné opatrenia v boji proti zmene klímy. Musíme zvýšiť energetickú účinnosť, najmä pokiaľ ide o budovy, ale aj iné zdroje energie vo všetkých odvetviach a musíme neustále informovať spotrebiteľov o účinnom využívaní energie, aby sa znížili sociálne dôsledky a aby sme čo najlepšie využili nové príležitosti. Ako sa uvádza v správe pána Florenza, veda o klimatických zmenách poskytuje uznávané dôkazy a skutočnosť, že súčasné globálne otepľovanie je dôsledkom ľudskej činnosti je vedecky nepopierateľná. Dovoľte mi, aby som sa krátko vyjadril k vašim rôznym názorom na vedecký rámec panela IPCC. V tejto otázke uprednostňujem rešpektovať oblasť politiky. Európsky parlament je významnou politickou arénou. Samozrejme, že by sme mali rešpektovať aj oblasť vedy, ale takú, ktorá sa riadi etickými zásadami výskumu a vedeckou presnosťou. Zároveň by sme nemali zabúdať na priestor pre občana, bežného človeka, ktorého ovplyvní každé jedno opatrenie v zmysle kvality jeho života, aj vtedy, keď si bude pripravovať rodinný rozpočet a plánovať svoju budúcnosť."@sk19
"( ) Jag har med stort intresse följt er mycket livliga diskussion, som var en mycket god grund för det interimsbetänkande som lagts fram av föredraganden Karl-Heinz Florenz, som jag tackar och gratulerar honom till. Jag vill särskilt säga att det förefaller viktigt att det tillfälliga utskottet för klimatförändringar, enligt Guido Sacconi, har lyckats väl och har diskuterat klimatförändringsfrågor i en positiv atmosfär under sina möten, och påpeka att det antagit ett interimsbetänkande om vetenskapliga fakta om klimatförändringen med stor majoritet. Vi välkomnar särskilt Europaparlamentets beslut att förlänga mandatet för det tillfälliga utskottet för klimatförändringar till februari 2009. Herr talman! Vi ser detta som ytterligare ett bevis på att Europaparlamentet inom klimatförändringsområdet stöder Europeiska unionens ambitiösa politik på internationellt plan och dess åtgärder, givet att dess politiska beslut underbyggs av de senaste vetenskapliga resultaten. Vi är också glada över tillkännagivandet i dagens debatt att debatten om klimatförändringspaketet kommer att följa, vilket innebär ett verkligt fullföljande av de åtaganden som Europeiska rådet gjorde i mars 2008. Er diskussion var sådan att den skulle ha gynnat varje parlament. Den var mycket engagerad. Jag uppfattade den som positiv kritik, eftersom varje åsikt är värdefull, även de kritiska. Från er diskussion kan jag sammanfattningsvis dra två grundläggande slutsatser. Europeiska unionen är och kommer att fortsätta att vara handlingskraftig... självklart, i samarbete med alla sina globala partner, för att fortsätta att trycka på för ett allvarligt menat motstånd mot klimatförändringen. Och en annan slutsats är att klimatförändringen inte bara är ett problem utan också en möjlighet. Vi kan dock främst tackla den genom att agera på global nivå. Jag vill också säga att inom klimat- och energipaketet förbereder Europeiska unionen framgångsrikt och grundligt alla de åtgärder som vi kan vidta för att effektivt motverka konsekvenserna av klimatförändringen. Övergången till ett säkert och hållbart samhälle med låga koldioxidutsläpp kommer att påverka en mängd politikområden, däribland ekonomin och människors vardagsliv. Samordnade politiska åtgärder krävs på en rad områden inom Europeiska unionen. Här vill jag stödja era tankegångar, att vi måste hålla ihop, inte bara i fråga om globala beslut utan även enas om detaljerna i samband med dessa politiska åtgärder. Jag vill särskilt nämna synergierna mellan klimatförändring och energi. Här måste samordnade politiska åtgärder inom EU och på nationell nivå tillkomma inom områden som forskning, utveckling och innovationer. Vi måste främja ett hållbart transportsystem, som gör det möjligt för medlemsstaterna att anta de nödvändiga åtgärderna för att bekämpa klimatförändring. vi måste förbättra energieffektiviteten, särskilt i byggnader, samt andra energikällor inom alla sektorer, och fortsätta att informera konsumenterna om effektiv användning av energi, för att kunna minska de sociala konsekvenserna och även få mesta möjliga ut av de nya möjligheterna. Som redan har nämnts i Karl-Heinz Florenz betänkande är forskningen om klimatförändring väl etablerad och erkänd och det faktum att den nuvarande globala uppvärmningen är en konsekvens av mänsklig verksamhet är vetenskapligt obestridligt. Tillåt mig att helt kort kommentera era olika sypunkter på IPCC:s vetenskapliga ramverk. Här är jag positiv till att respektera politikens område. Europaparlamentet är ett ansett politiskt forum. Självklart bör vi också respektera forskningens område, vilket dock lyder under de etiska principerna för forskning och vetenskaplig exakthet. Samtidigt får vi inte glömma medborgarnas sfär, den vanliga människan som kommer att påverkas av de enskilda åtgärderna när det gäller livskvaliteten, bland annat när det gäller familjens budget och planer för framtiden."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"2"1,19,3,9
"Janez Podobnik,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,2,22,7,21,4,17
"SL"5,1,19,14,16,11,2,22,7,4,21,17

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph