Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-046"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.3.3-046"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα κατ’ αρχας να χαιρετίσω και εγώ την ενδιάμεση έκθεση σχετικά με τα επιστημονικά δεδομένα για την αλλαγή του κλίματος, κυρίως διότι μέσα από αυτήν τονίζεται η σύγκλιση των απόψεων των επιστημόνων για την ύπαρξη του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, καθώς και τη σημαντική συμβολή του ανθρώπινου παράγοντα και κυρίως των επιλογών του στην εμφάνιση του φαινομένου. Η 4 έκθεση αξιολόγησης του IPCC αναφέρει ότι οι παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα αυξήθηκαν κατά περίπου 80% στο διάστημα μεταξύ 1970 και 2004 και ότι αυτές οι αυξήσεις οφείλονται κυρίως στη χρήση των ορυκτών καυσίμων. Έχοντας λοιπόν ως αδιαμφισβήτητο δεδομένο τη στενή σχέση που υπάρχει μεταξύ του κλίματος και του ενεργειακού σχεδιασμού, θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη δημιουργίας μιας ολοκληρωμένης μελέτης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που να υποδεικνύει τις πλέον ενδεδειγμένες και αποτελεσματικές ενεργειακές επιλογές."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, vážený pane komisaři, chci nejprve uvítat průběžnou zprávu o vědeckých údajích o změně klimatu. Jsem velmi ráda, že zdůrazňuje skutečnost, že se vědci shodli na závažnosti problému. Zpráva zároveň poukazuje na zásadní vliv lidského faktoru, zejména energetiky, na změnu klimatu. Ve Čtvrté hodnotící zprávě panelu IPCC se uvádí, že světové emise CO se od roku 1970 do roku 2004 zvýšily přibližně o 80 % a že toto zvýšení bylo způsobeno zejména využíváním fosilních paliv. Jestliže vycházíme z faktu, že mezi ovzduším a energetickým plánováním je velmi úzké spojení, pak chci zdůraznit, jak je potřebné vytvořit integrovaný plán na evropské úrovni, abychom zjistili, jaké jsou nejlepší a nejúčinnější energetické možnosti."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær! Jeg vil allerførst sige, at jeg glæder mig over interimsbetænkningen om de videnskabelige fakta bag klimaændringerne, især da det heri fremhæves, hvor samstemmende videnskabsfolk udtaler sig om problemets alvor og om den menneskelige faktors store andel heri, især på grund af dennes valg. Ifølge den fjerde vurderingsrapport fra IPCC er den globale udledning af CO vokset med ca. 80 % i tidsrummet 1970-2004, og denne stigning skyldes hovedsagelig brug af fossile brændstoffer. Da der givetvis er en snæver forbindelse mellem klima og energiplanlægning vil jeg gerne understrege vigtigheden af at udarbejde en samlet plan på europæisk niveau, hvor man peger på de mest anbefalelsesværdige og effektive energivalg."@da2
"Herr Präsident, Herr Kommissar! Auch ich möchte zunächst den Zwischenbericht über die wissenschaftlichen Fakten des Klimawandels begrüßen. Ich bin vor allem deswegen zufrieden, weil er die Tatsache hervorhebt, dass sich die Wissenschaftler über das Ausmaß des Problems einig sind. Der Bericht unterstreicht zudem die erheblichen Auswirkungen des menschlichen Faktors, insbesondere im Bereich Energie, auf den Klimawandel. Der vierte Sachstandsbericht des IPCC führt an, dass die weltweiten CO Emissionen im Zeitraum von 1970 bis 2004 um annähernd 80 % angestiegen sind und dass dieser Anstieg hauptsächlich auf die Nutzung fossiler Brennstoffe zurückzuführen ist. Angesichts der Tatsache, dass es einen unbestreitbaren Zusammenhang zwischen Klima und Energieplanung gibt, möchte ich die Notwendigkeit unterstreichen, auf europäischer Ebene ein integriertes System für Empfehlungen zu den am besten geeigneten und wirksamsten Optionen im Bereich Energie zu schaffen."@de9
"Mr President, Commissioner, let me first welcome the interim report on the scientific facts of climate change. I am particularly glad because it emphasises the fact that scientists agree on the seriousness of this problem. The report also brings out the major impact of the human factor, especially energy, on climate change. The Fourth Assessment Report of the IPCC states that world CO emissions increased by about 80% between 1970 and 2004, and that these increases were due mainly to the use of fossil fuels. Given that there is an undeniably close link between the climate and energy planning, I should like to point out how necessary it is to create an integrated plan at European level so that we know what the most advisable and effective energy choices might be."@en4
"Señor Presidente, Comisario, permítanme en primer lugar saludar la publicación del informe provisional sobre los datos científicos del cambio climático. Me satisface especialmente, porque hace hincapié en el hecho de que los científicos convienen respecto a la gravedad del problema. En el informe se plantea asimismo la notable repercusión del factor humano, y en especial de la energía, en el cambio climático. En el cuarto Informe de evaluación del IPCC se señala que las emisiones mundiales de CO aumentaron en un 80 % entre 1970 y 2004, y que tales incrementos se debieron fundamentalmente al uso de combustibles fósiles. Dado que existe un vínculo innegablemente estrecho entre el clima y la planificación energética, me gustaría destacar cuán necesario es formular un plan integrado a escala europea, de modo que sepamos cuáles podrían ser las opciones energéticas más aconsejables y eficaces."@es21
"Härra juhataja, volinik, lubage mul esmalt tervitada vaheraportit kliimamuutuste teaduslike faktide kohta. Mul on eriti hea meel selle üle, et raportis rõhutatakse asjaolu, et teadlased on nõus kõnealuse probleemi tõsidusega. Raportis tuuakse ka välja inimteguri, eriti energiakasutuse, peamine mõju kliimamuutustele. Valitsustevahelise kliimamuutuste rühma neljandas hindamisaruandes on toodud välja, et CO heide maailmas on aastatel 1970–2004 tõusnud umbes 80% ja et tõusu peamine põhjus on fossiilkütuste kasutamine. Eeldusel, et kliima ja energiaplaneerimise vahel on vaieldamatult tihe side, sooviksin ma osutada Euroopa tasandil integreeritud kava loomise vajalikkusele, et me teaksime, millised oleksid kõige soovitatavamad ja tõhusamad valikud energia tootmisel."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, aluksi totean olevani tyytyväinen väliaikaiseen mietintöön ilmastonmuutosta koskevista tieteellisistä tosiseikoista. Olen erityisen iloinen siitä, että siinä korostetaan tutkijoiden olevan yhtä mieltä ongelman vakavuudesta. Mietinnössä todetaan myös ihmisen toiminnan, erityisesti energia-alan, suuri vaikutus ilmastonmuutokseen. IPCC:n neljännessä arviointikertomuksessa todetaan, että maailman hiilidioksidipäästöt lisääntyivät noin 80 prosenttia vuodesta 1970 vuoteen 2004, ja että lisääntyminen johtui pääosin fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Koska ilmaston ja energiasuunnittelun välillä on kiistattoman läheinen yhteys, haluan korostaa, kuin tärkeää on laatia Euroopan tasolla yhdennetty suunnitelma, jotta tiedämme, mitkä ovat suositeltavat ja tehokkaat energiavalinnat."@fi7
"Monsieur le Président, permettez-moi tout d’abord de saluer le rapport intermédiaire sur les données scientifiques du changement climatique. Je suis particulièrement heureuse de constater qu’il souligne le consensus des scientifiques quant à la gravité de ce problème. Ce rapport souligne également l’importance capitale du facteur humain, et en particulier de l’énergie, sur le changement climatique. Le quatrième rapport d’évaluation du GIEC indique que les émissions globales de CO ont augmenté d’environ 80% entre 1970 et 2004, et que cette augmentation est due principalement à l’utilisation de combustibles fossiles. Étant donné le lien étroit indéniable entre le climat et la planification énergétique, j’aimerais souligner la nécessité de créer un plan intégré au niveau européen afin de savoir quels sont les choix les plus efficaces et les plus conseillés en matière d’énergie."@fr8
"Elnök úr, Biztos úr, elsőként hadd üdvözöljem az éghajlatváltozás tudományos adatait tartalmazó időközi jelentést! Különösen örülök annak, hogy a jelentés kiemeli a tudósok egyetértését a probléma súlyosságát illetően. Az anyag ugyancsak napvilágra hozza az emberi tényező, mindenekelőtt az energiafogyasztás komoly hatását az éghajlatváltozásra. Az IPCC negyedik helyzetértékelő jelentése azt mondja, hogy a világ CO kibocsátása 1970-2004 között vagy 80%-kal emelkedett, és ebben elsődlegesen a fosszilis üzemanyagok felhasználása játszott közre. Tekintve a tagadhatatlan kötődést az éghajlat és az energiatervezés között, szeretnék arra rámutatni, mennyire fontos európai szinten egy integrált terv kialakítása, hogy tudjuk, melyek lehetnek a leginkább javasolt, és leghatékonyabb energia választási lehetőségek."@hu11
"Signor Presidente, signor Commissario, accolgo innanzi tutto con favore la relazione interlocutoria sui fatti scientifici relativi al cambiamento climatico. Sono particolarmente lieta perché pone l’accento sul fatto che gli scienziati siano concordi in merito alla gravità del problema. La relazione mette altresì in evidenza il grande impatto del fattore umano, in particolare l’energia, sul cambiamento climatico. Il quarto rapporto di valutazione dell’IPPC afferma che le emissioni di CO a livello mondiale sono aumentate di circa l’80 per cento tra il 1970 e il 2004 e che tali aumenti sono dovuti principalmente all’utilizzo di combustibili fossili. Dato che esiste un legame stretto innegabile tra il clima e la pianificazione energetica, desidero sottolineare quanto sia necessaria la creazione di un piano integrato a livello europeo in modo tale da conoscere quali siano le scelte energetiche maggiormente indicate ed efficaci."@it12
"Gerb. Pirmininke, Komisare, lpirmiausia norėčiau pasveikinti tarpinę mokslinių duomenų apie klimato kaitą ataskaitą. Ypač džiaugiuosi dėl to, kad ataskaitoje pabrėžiama, jog mokslininkai sutaria dėl problemos rimtumo. Ataskaitoje taip pat išryškinama didžiulė žmogiškojo veiksnio, ir ypač energetikos, įtaka klimato kaitai. Ketvirtojoje IPCC vertinamojoje ataskaitoje nurodoma, kad CO išmetimas nuo 1970 iki 2004 m. išaugo beveik 80 proc. Šis padidėjimas daugiausia įvyko dėl iškasenų naudojimo kurui. Atsižvelgiant į tai, kad klimatas ir energetikos ūkio planavimas yra glaudžiai tarpusavyje susiję, noriu pabrėžti, kaip svarbu sukurti integruotą planą visos Europos mastu, kad žinotume, kokios energetikos galimybės yra efektyviausios ir rekomenduotinos."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, vispirms es vēlos apsveikt šo starpposma ziņojumu par klimata pārmaiņu zinātniskajiem faktiem. Es jo īpaši priecājos par to, ka tajā ir uzsvērts fakts, ka zinātnieki ir vienisprātis par šīs problēmas nopietnību. Ziņojumā ir arī norādīta cilvēka faktora, jo īpaši enerģijas, lielā ietekme uz klimata pārmaiņām. Ceturtajā novērtējuma ziņojumā ir apgalvots, ka laikā no 1970. līdz 2004. gadam pasaules CO emisijas ir palielinājušās par aptuveni 80 % un ka šo pieaugumu ir izraisījusi galvenokārt fosilās degvielas izmantošana. Ņemot vērā, ka pastāv nenoliedzami cieša saikne starp klimatu un enerģijas plānošanu, es gribētu norādīt to, cik nepieciešami ir izstrādāt integrētu plānu Eiropas līmenī, lai mēs zinātu, kāda varētu būt visvēlamākā un efektīvākā izvēle enerģētikas jomā."@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα κατ’ αρχας να χαιρετίσω και εγώ την ενδιάμεση έκθεση σχετικά με τα επιστημονικά δεδομένα για την αλλαγή του κλίματος, κυρίως διότι μέσα από αυτήν τονίζεται η σύγκλιση των απόψεων των επιστημόνων για την ύπαρξη του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, καθώς και τη σημαντική συμβολή στου ανθρώπινου παράγοντα και κυρίως των επιλογών του στην εμφάνιση του φαινομένου. Η 4 έκθεση αξιολόγησης του IPCC αναφέρει ότι οι παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα αυξήθηκαν κατά περίπου 80% στο διάστημα μεταξύ 1970 και 2004 και ότι αυτές οι αυξήσεις οφείλονται κυρίως στη χρήση των ορυκτών καυσίμων. Έχοντας λοιπόν ως αδιαμφισβήτητο δεδομένο τη στενή σχέση που υπάρχει μεταξύ του κλίματος και του ενεργειακού σχεδιασμού, θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη δημιουργίας μιας ολοκληρωμένης μελέτης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που να υποδεικνύει τις πλέον ενδεδειγμένες και αποτελεσματικές ενεργειακές επιλογές."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, commissaris, ten eerste verwelkom ik het interim-verslag over de wetenschappelijke feiten betreffende klimaatverandering. Ik ben vooral blij omdat er in het verslag wordt benadrukt dat wetenschappers het over de ernst van dit probleem eens zijn. Het verslag vestigt ook de aandacht op de belangrijke invloed van de menselijke factor op klimaatverandering, vooral als het gaat om energie. In het vierde beoordelingsverslag van de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (de IPCC ofwel het Intergovernmental Panel on Climate Change) staat dat tussen 1970 en 2004 de CO uitstoot wereldwijd ongeveer tachtig procent is gestegen en dat deze stijging voornamelijk is te wijten aan het gebruik van fossiele brandstoffen. Gezien het onweerlegbare nauwe verband tussen het klimaat en energieplanning, wil ik erop wijzen dat er een grote noodzaak bestaat op Europees niveau een geïntegreerd plan op te stellen, zodat we weten wat de beste en effectiefste energiekeuzen zijn."@nl3
"Panie przewodniczący, panie komisarzu! Na początku powiem, że z radością przyjmuje sprawozdanie w sprawie naukowych faktów dotyczących zmian klimatu. Szczególnie cieszę się z tego, że kładzie ono nacisk na wagę problemu. Sprawozdanie w jasny sposób podkreśla znaczenie czynnika ludzkiego, szczególnie energetycznego, w powstawaniu zmian klimatycznych. Czwarte sprawozdanie Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu stwierdza, że światowa emisja CO w latach 1970 - 2004 wzrosła o 80%, a wzrost ten jest spowodowany głównie stosowaniem paliw kopalnych. Biorąc pod uwagę niezaprzeczalne powiązania pomiędzy klimatem a planowaniem energetycznym, chciałabym podkreślić, że konieczne jest stworzenie zintegrowanego planu na szczeblu europejskim, tak abyśmy określili najbardziej zalecane i efektywne opcje energetyczne."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, em primeiro lugar, gostaria de manifestar a minha satisfação em relação ao relatório intercalar sobre os factos científicos das alterações climáticas. Apraz-me em especial o facto de nele se salientar que os cientistas estão de acordo quanto à gravidade deste problema. O relatório salienta igualmente o importante impacto do factor humano, especialmente das suas opções em matéria de energia, nas alterações climáticas. O quarto relatório de avaliação do IPCC refere que as emissões mundiais de CO aumentaram cerca de 80% entre 1970 e 2004, e que esse aumento ficou a dever-se principalmente à utilização de combustíveis fósseis. Dada a existência inegável de uma ligação estreita entre o clima e o planeamento energético, eu gostaria de salientar a necessidade de se criar um plano integrado a nível europeu que nos permita saber quais são as opções energéticas mais aconselháveis e eficazes com que podemos contar."@pt17
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα κατ’ αρχας να χαιρετίσω και εγώ την ενδιάμεση έκθεση σχετικά με τα επιστημονικά δεδομένα για την αλλαγή του κλίματος, κυρίως διότι μέσα από αυτήν τονίζεται η σύγκλιση των απόψεων των επιστημόνων για την ύπαρξη του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, καθώς και τη σημαντική συμβολή στου ανθρώπινου παράγοντα και κυρίως των επιλογών του στην εμφάνιση του φαινομένου. Η 4 έκθεση αξιολόγησης του IPCC αναφέρει ότι οι παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα αυξήθηκαν κατά περίπου 80% στο διάστημα μεταξύ 1970 και 2004 και ότι αυτές οι αυξήσεις οφείλονται κυρίως στη χρήση των ορυκτών καυσίμων. Έχοντας λοιπόν ως αδιαμφισβήτητο δεδομένο τη στενή σχέση που υπάρχει μεταξύ του κλίματος και του ενεργειακού σχεδιασμού, θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη δημιουργίας μιας ολοκληρωμένης μελέτης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που να υποδεικνύει τις πλέον ενδεδειγμένες και αποτελεσματικές ενεργειακές επιλογές."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, chcem najskôr privítať priebežnú správu o vedeckých faktoch o klimatickej zmene. Som osobitne rada preto, že zdôrazňuje skutočnosť, že vedci sa zhodli na vážnosti tohto problému. Správa zároveň poukazuje na hlavný vplyv ľudského faktora, najmä energetiky, na zmenu klímy. Vo štvrtej hodnotiacej správe panela IPCC sa uvádza, že svetové emisie CO sa zvýšili od roku 1970 do roku 2004 približne o 80 % a že toto zvyšovanie bolo spôsobené najmä využívaním fosílnych palív. Ak vychádzame z faktu, že medzi ovzduším a energetickým plánovaním je veľmi úzke spojenie, potom chcem zdôrazniť, aké potrebné je vytvoriť integrovaný plán na európskej úrovni, aby sme zistili, aké sú najlepšie a najúčinnejšie energetické možnosti."@sk19
"Gospod predsednik, gospod komisar, najprej naj povem, da se strinjam z vmesnim poročilom o znanstvenih raziskavah na področju podnebnih sprememb. Še posebej sem zadovoljna, ker poudarja dejstvo, da se znanstveniki strinjajo glede resnosti problema. Prav tako poročilo izpostavlja velik vpliv ljudi na podnebne spremembe, zlasti kar zadeva porabo energije. V četrtem ocenjevalnem poročilu medvladnega foruma o podnebnih spremembah je navedeno, da so se emisije med letoma 1970 in 2004 zvišale za približno 80 % in da je to v glavnem posledica uporabe fosilnih goriv. Glede na to, da je področje načrtovanja v zvezi s podnebnimi spremembami tesno povezano s področjem načrtovanja v zvezi z energetskimi viri, želim izpostaviti, da je treba oblikovati celosten načrt na evropski ravni, da bomo na področju energije lahko sprejeli najprimernejše in najučinkovitejše odločitve."@sl20
"Herr talman, herr kommissionsledamot! Låt mig först välkomna interimsbetänkandet om vetenskapliga fakta om klimatförändringar. Jag är särskilt glad över att det i betänkandet betonas att forskarna är överens om hur allvarligt detta problem är. I betänkandet klargörs också den mänskliga faktorns stora inverkan, och särskilt energi, på klimatförändringen. I den fjärde bedömningsrapporten från IPCC anges att världens koldioxidutsläpp ökade med omkring 80 procent mellan 1970 och 2004, och att dessa ökningar huvudsakligen berodde på användningen av fossila bränslen. Eftersom det finns ett obestridligt samband mellan klimatet och energiplanering vill jag framhålla hur nödvändigt det är att skapa en integrerad plan på EU-nivå så att vi vet vad de mest välbetänkta och effektiva energialternativen kan vara."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"2"5,1,19,14,16,11,2,3,13,9,21,4,17,12,8
"η"18,15,10

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph