Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-045"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.3.3-045"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Klimatické zmeny vážnym spôsobom ovplyvňujú nielen ekosystémy, ale aj hospodárstvo, verejné zdravie, bezpečnosť potravín a vody, ako aj migráciu. Najmodernejšie vedecké štúdie dokazujú, že trend globálneho otepľovania je aj ľudského pôvodu, a teda je na spoločnosti pripraviť účinné politické opatrenia. Vítam predbežnú správu Výboru pre klimatické zmeny a jeho odporúčania pre budúcu integrovanú politiku EÚ v oblasti klimatických zmien a silne podporujem názor, podľa ktorého by celosvetové zvýšenie priemernej teploty nemalo presiahnuť viac ako 2 °C. Navyše Európska únia by mala vynaložiť úsilie na zníženie emisií tak, aby teploty ostali hlboko pod touto dvojstupňovou hranicou. Dôležitým nástrojom v snahe o zmiernenie klimatických zmien by malo byť sprostredkovanie vedeckých dôkazov verejnosti, a tým prispieť k zvýšeniu informovanosti o tejto problematike."@sk19
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Klimatické změny závazným způsobem ovlivňují nejen ekosystémy, ale i hospodářství, veřejné zdraví, bezpečnost potravin a vody, jakož i migraci. Nejmodernější vědecké studie dokazují, že trend globálního oteplování je i lidského původu, a je tedy na společnosti, aby připravila účinná politická opatření. Vítám předběžnou zprávu Výboru pro změnu klimatu a jeho doporučení pro budoucí integrovanou politiku EU v oblasti změny klimatu a velmi podporuji názor, že by celosvětové zvýšení průměrné teploty nemělo přesáhnout víc než 2 °C. Evropská unie by navíc měla vynaložit úsilí na snížení emisí tak, aby teploty zůstaly hluboko pod touto hranicí dvou stupňů. Důležitým nástrojem ve snaze o zmírnění změny klimatu by mělo být zprostředkování vědeckých důkazů veřejnosti, což přispěje ke zvýšení informovanosti o této problematice."@cs1
"Hr. formand! Klimaændringer har alvorlige konsekvenser, ikke kun for økosystemer, men også for økonomien, den offentlige sundhed og fødevaresikkerhed samt indvandring. De nyeste videnskabelige undersøgelser fører til den overbevisning, at menneskelig aktivitet også har bidraget til den globale opvarmningstendens, og derfor påhviler det vores samfund at gennemføre effektive politiske foranstaltninger. Jeg glæder mig over denne interimsbetænkning fra Det Midlertidige Udvalg om Klimaændringer og dens anbefalinger om EU's kommende integrerede politik om klimaændringer, og jeg støtter stærkt den opfattelse, at den gennemsnitlige globale temperaturstigning skal begrænses til højst 2 °C. Hertil kommer, at EU bør gøre en indsats for at reducere emissionerne på en måde, der vil holde temperaturerne langt under dette skæringspunkt på 2 °C. Tilgængeliggørelse af videnskabeligt dokumenterede oplysninger for offentligheden og derved bidragelse til en øget offentlig bevidsthed om dette emne bør være et vigtigt instrument i klimatilpasningspolitikker."@da2
"Der Klimawandel hat ernsthafte Folgen, nicht nur für die Ökosysteme, sondern auch für die Wirtschaft, Volksgesundheit, die Wasser- und Ernährungssicherheit und die Migration. Jüngste wissenschaftliche Untersuchungen haben zu der Erkenntnis geführt, dass auch die Tätigkeit des Menschen zur globalen Erwärmung beigetragen hat, sodass wir nun die Pflicht haben, wirksame politische Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Ich begrüße den Zwischenbericht des Nichtständigen Ausschusses zum Klimawandel und seine Empfehlungen zur künftigen integrierten EU-Politik in Bezug auf den Klimawandel, und ich unterstütze nachdrücklich die Auffassung, dass der globale durchschnittliche Temperaturanstieg auf maximal 2°C begrenzt werden muss. Zusätzlich sollte die Europäische Union Maßnahmen zur Reduzierung der Emission einleiten, um den Temperaturanstieg deutlich unter der Zwei-Grad-Grenze zu halten. Ein wesentliches Instrument der Politik zur Eindämmung des Klimawandels ist die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für dieses Thema, indem man ihr wissenschaftlich fundierte Informationen zur Verfügung stellt."@de9
"H κλιματική αλλαγή έχει σοβαρές επιπτώσεις, όχι μόνο στα οικοσυστήματα, αλλά και στην οικονομία, στη δημόσια υγεία, στην ασφάλεια του νερού και των τροφίμων, καθώς και στη μετανάστευση. Πρόσφατες επιστημονικές μελέτες οδηγούν στην πεποίθηση ότι και η ανθρώπινη δραστηριότητα έχει συντελέσει στην τάση αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη, επομένως εναπόκειται στην κοινωνία μας η ευθύνη για την εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών μέτρων. Χαιρετίζω την ενδιάμεση έκθεση της Προσωρινής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή και τις συστάσεις της για τη μελλοντική ολοκληρωμένη πολιτική της ΕΕ για την αλλαγή του κλίματος και αποτελώ ένθερμο υποστηρικτή της άποψης περί περιορισμού της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη σε επίπεδα όχι υψηλότερα από 2°C. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καταβάλει προσπάθεια για να μειώσει τις εκπομπές έτσι ώστε να διατηρήσει τις θερμοκρασίες αρκετά χαμηλότερα από το εν λόγω κατώτατο όριο των 2°C. H διάθεση επιστημονικώς τεκμηριωμένων πληροφοριών στο ευρύ κοινό, που θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών για το συγκεκριμένο ζήτημα, αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τις πολιτικές μετριασμού της αλλαγής του κλίματος."@el10
"Climate change has serious implications, not only for ecosystems, but also for the economy, public health, water and food security, as well as migration. The latest scientific studies lead to the conviction that human activity too has contributed to the global warming trend and therefore the onus is on our society to implement effective political measures. I welcome the interim report by the Temporary Committee on Climate Change and its recommendations on the EU’s future integrated policy on climate change, and I strongly support the notion that the global average temperature increase should be limited to not more than 2°C. In addition to that, the European Union should make the effort to reduce emissions in a way that would keep the temperatures well below this two-degree cut-off point. Making scientifically proven information available to the public and so contributing to increased public awareness on this issue should be an important instrument in climate change mitigation policies."@en4
"El cambio climático tiene repercusiones graves, no sólo para los ecosistemas, sino también para la economía en su conjunto, la salud pública, la seguridad alimentaria y del agua, las migraciones, etc. Los estudios científicos más recientes dan lugar a la convicción de que la actividad humana también ha contribuido a la tendencia al calentamiento global y, por tanto, nuestra sociedad es responsable de ejecutar medidas políticas eficaces. Acojo favorablemente el informe provisional elaborado por la Comisión Temporal del Cambio Climático y sus recomendaciones sobre la futura política integrada de cambio climático de la UE, y apoyo firmemente la noción de que el aumento de la temperatura media mundial debe limitarse para que no supere los 2 ºC. Por otra parte, la Unión Europea debe procurar reducir las emisiones de un modo que propicie que se mantengan las temperaturas muy por debajo de ese umbral de los 2 ºC. La divulgación pública de la información científicamente contrastada, y la consiguiente contribución a la sensibilización de la población respecto a esta cuestión, debe constituir un elemento importante de las políticas de atenuación del cambio climático."@es21
"Kliimamuutustega kaasnevad väga tõsised mõjutused mitte üksnes ökosüsteemidele, vaid ka majandusele, rahvatervisele, vee ja toiduainetega varustatuse kindlusele ning samuti ka inimeste rändele. Viimased teaduslikud uurimused tõestavad veenvalt inimtegevuse mõju ülemaailmsele soojenemisele ja sellepärast lasub meie ühiskonnal kohustus rakendada tõhusaid poliitilisi meetmeid. Ma tervitan kliimamuutuste ajutise komisjoni vaheraportit ja selles sisalduvaid soovitusi ELi tulevase kliimamuutusi käsitleva integreeritud poliitika väljatöötamiseks ja ma toetan tugevalt arvamust, et keskmise ülemaailmse temperatuuri tõusu piir peaks olema kõige rohkem 2 °C. Lisaks sellele peab Euroopa Liit tegema jõupingutusi heite vähendamiseks viisil, mis hoiab temperatuuri pigem allpool nimetatud kahte kraadi. Teaduslikult tõestatud teabe avalikkusele kättesaadavaks tegemine ja panustamine üldsuse teadlikkuse tõstmisesse selle teema kohta peaksid olema kliimamuutuste mõju leevendamise poliitika tähtsad vahendid."@et5
"Ilmastonmuutoksella on vakavia vaikutuksia ekosysteemien lisäksi myös talouteen, kansanterveyteen, vesihuoltoon ja elintarviketurvallisuuteen sekä maastamuuttoon. Viimeisimmät tieteelliset tutkimukset päätyvät käsitykseen, jonka mukaan ihmisen toiminta on osaltaan vaikuttanut maapallon lämpenemiseen, ja tämän vuoksi yhteiskuntamme velvollisuutena ovat tehokkaat poliittiset toimenpiteet. Olen tyytyväinen ilmastonmuutosta käsittelevän väliaikaisen valiokunnan väliaikaiseen mietintöön ja sen EU:n tulevaa yhdennettyä ilmastonmuutospolitiikkaa koskeviin suosituksiin, ja kannatan vahvasti sitä, että maapallon keskilämmön nousu olisi rajattava enintään kahteen asteeseen. Tämän lisäksi Euroopan unionin olisi pyrittävä vähentämään päästöjä tavalla, jolla lämpötila voidaan pitää reilusti alle tämän kahden asteen raja-arvon. Tieteellisesti todistetun tiedon antaminen kansalaisten saataville ja tietoisuuden lisääminen tällä tavalla on tärkeä väline ilmastonmuutoksen hillitsemispolitiikassa."@fi7
"Le changement climatique a des conséquences graves, non seulement pour les écosystèmes, mais également pour l’économie, la santé publique, la sécurité alimentaire et de l’approvisionnement en eau, ou encore les migrations. Les dernières études scientifiques apportent la certitude que l’activité de l’homme a contribué au réchauffement mondial, et c’est donc à notre société qu’il revient d’appliquer des mesures politiques efficaces. Je salue le rapport intermédiaire de la commission temporaire sur le changement climatique et ses recommandations quant à la future politique européenne intégrée en matière de changement climatique. Je soutiens vivement l’approche consistant à limiter à 2°C l’augmentation de la température moyenne dans le monde. En outre, l’Union européenne devrait consentir les efforts nécessaires pour réduire ses émissions d’une façon qui permette de garder les températures largement en-deçà de ce maximum de deux degrés. La publication de données scientifiques prouvées et la sensibilisation accrue du public à cette question doivent constituer un instrument important des politiques de lutte contre le changement climatique."@fr8
"Az éghajlatváltozás súlyos következményekkel jár nemcsak az ökológiai rendszerekre, de a gazdaságra, a közegészségügyre, a víz- és élelmiszerbiztonságra, valamint a migrációra nézve is. A legutolsó tudományos tanulmányok arról győznek meg bennünket, hogy az emberi tevékenység szintén befolyásolta a globális felmelegedés folyamatát, és így a mi társadalmunk felelőssége, hogy ezzel összefüggésben hatékony politikai intézkedéseket foganatosítson. Üdvözlöm az éghajlatváltozással foglalkozó ideiglenes bizottság időközi jelentését, annak az EU majdani, éghajlatváltozást érintő integrált politikájára vonatkozó javaslatait. Erőteljesen támogatom a felvetést, hogy a globális hőmérséklet-emelkedés ne haladhassa meg a 2°C-t. Emellett, az Európai Uniónak oly módon kell erőfeszítéseket tennie a kibocsátás csökkentésére, hogy sikerüljön a hőmérsékletet még ezen a két fokos maximum-pontnál is alacsonyabban tartani. A tudományosan igazolt információknak a közvélemény számára történő átadása, és így a közvélemény e témával kapcsolatos tudatosságának fokozása, fontos eszköze lehet az éghajlatváltozás visszaszorításával kapcsolatos politikáknak."@hu11
"Il cambiamento climatico comporta gravi implicazioni, non solo per gli ecosistemi, ma anche per l’economia, la salute pubblica, la sicurezza idrica e alimentare, così come per la migrazione. I più recenti studi scientifici portano alla convinzione che anche l’attività umana abbia contribuito all’andamento del riscaldamento globale e pertanto spetta alla nostra società la responsabilità di attuare misure politiche efficaci. Accolgo con favore la relazione interlocutoria della commissione temporanea sul cambiamento climatico e le sue raccomandazioni sulla futura politica climatica dell’UE in materia di cambiamento climatico, e appoggio fermamente l’idea che l’aumento globale della temperatura media debba essere limitata a non più di 2°C. Oltre a ciò, l’Unione europea deve compiere gli sforzi necessari a ridurre le emissioni in modo tale da mantenere le temperature ben al di sotto del punto limite di due gradi. Rendere disponibili al pubblico le informazioni scientificamente provate e pertanto contribuire a una maggiore sensibilizzazione del grande pubblico in merito a questa questione deve costituire uno strumento importante delle politiche di mitigazione del cambiamento climatico."@it12
"Klimato kaita yra nepaprastai reikšmingas reiškinys ne tik ekosistemoms, bet ir ekonomikai, visuomenės sveikatai, vandens ir maisto atsargoms bei migracijai. Naujausi moksliniai tyrimai patvirtina, kad žmogaus veikla taip pat prisidėjo prie pasaulinio atšilimo, todėl mūsų visuomenės pareiga yra imtis efektyvių politinių priemonių. Noriu pasveikinti Laikinąjį klimato kaitos komitetą pateikus tarpinę ataskaitą bei rekomendacijas Europos Sąjungai dėl numatomos integruotos politikos klimato kaitos srityje. Aš tvirtai pritariu nuomonei, kad vidutinės pasaulio temperatūros augimas neturėtų viršyti 2°C. Be to, ES turėtų stengtis sumažinti dujų išmetimą tiek, kad kintanti temperatūra liktų gerokai žemiau šios nustatytos kritinės dviejų laipsnių ribos. Svarbi klimato kaitos mažinimo politikos dalis turėtų būti moksliškai pagrįstos informacijos prieinamumo visuomenei didinimas, taip plečiant šios problemos suvokimą visuomenėje."@lt14
"Klimata pārmaiņas ir atstājušas nopietnas sekas ne tikai uz ekosistēmām, bet arī uz ekonomiku, sabiedrības veselību, ūdens un pārtikas drošību, kā arī uz migrāciju. Jaunākie zinātniskie pētījumi rada pārliecību, ka arī cilvēku darbība ir veicinājusi globālās sasilšanas tendenci, un tādēļ mūsu sabiedrības pienākums ir ieviest efektīvus politiskus pasākumus. Es atzinīgi vērtēju Pagaidu komitejas saistībā ar klimata pārmaiņām starpposma ziņojumu un tā ieteikumus ES nākamajai integrētajai politikai klimata pārmaiņu jomā, un es stingri atbalstu ideju, ka globālās vidējās temperatūras pieaugums ir jāierobežo tā, lai tas nepārsniegtu 2°C. Papildus tam Eiropas Savienībai būtu jāvelta pūles, lai samazinātu emisijas tā, ka temperatūra saglabātos zem šiem diviem grādiem. Svarīgs instruments klimata pārmaiņu seku mazināšanas politikā ir zinātniski pierādītas informācijas publiskošana, kas veicina lielāku sabiedrības informētību šajā jautājumā."@lv13
"Klimatické zmeny vážnym spôsobom ovplyvňujú nielen ekosystémy, ale aj hospodárstvo, verejné zdravie, bezpečnosť potravín a vody, ako aj migráciu. Najmodernejšie vedecké štúdie dokazujú, že trend globálneho otepľovania je aj ľudského pôvodu, a teda je na spoločnosti pripraviť účinné politické opatrenia. Vítam predbežnú správu Výboru pre klimatické zmeny a ich odporúčania pre budúcu integrovanú politiku EÚ v oblasti klimatických zmien a silne podporujem názor, podľa ktorého by celosvetové zvýšenie priemernej teploty nemalo presiahnuť viac ako 2 °C. Navyše Európska únia by mala vynaložiť úsilie o zníženie emisií tak, aby teploty ostali hlboko pod touto dvojstupňovou hranicou. Dôležitým nástrojom v snahe o zmiernenie klimatických zmien by malo byť sprostredkovanie vedeckých dôkazov verejnosti, a tým prispieť k zvýšeniu informovanosti o tejto problematike."@mt15
"De klimaatverandering heeft ernstige gevolgen. Niet alleen voor ecosystemen, maar ook voor de economie, voor de volksgezondheid, voor de water- en voedselzekerheid en voor migratie. De meest recente wetenschappelijke onderzoeken leiden tot de overtuiging dat menselijke activiteiten ook hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. Het is dus de plicht van onze maatschappij om effectieve politieke maatregelen te implementeren. Ik verwelkom het interim-verslag van de Tijdelijke Commissie klimaatverandering en de aanbevelingen hierin voor het toekomstige geïntegreerde EU-beleid inzake klimaatverandering, en ik ben een groot voorstander van de opvatting dat de wereldwijde gemiddelde temperatuursstijging beperkt moet worden tot niet meer dan twee graden Celsius. Bovendien moet de Europese Unie zich inspannen om de uitstoot op een dusdanige manier te verminderen dat de temperatuurstijging ruim binnen deze grens van twee graden Celsius blijft. Een belangrijk middel voor beleid inzake de beperking van de klimaatverandering is het beschikbaar stellen van wetenschappelijk bewezen informatie aan de bevolking, zodat men op deze manier beter op de hoogte is."@nl3
"Zmiany klimatyczne maja poważne następstwa, nie tylko dla ekosystemów, ale także dla gospodarki, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa żywności i wody, a także migracji. Wyniki ostatnich badań naukowych prowadzą do przekonania, że działalność człowieka przyczyniła się do globalnego ocieplenia, tak więc ciężar wprowadzenia efektywnych środków politycznych spoczywa na naszych barkach. Z zadowoleniem przyjmuję sprawozdanie Komisji tymczasowej do spraw zmian klimatycznych i jej zalecenia w kwestii przeszłej zintegrowanej polityki UE dotyczącej zmian klimatycznych; zdecydowanie popieram pogląd, że wzrost średniej globalnej temperatury powinien zostać ograniczony do nie więcej niż 2°C. Ponadto Unia Europejska powinna zredukować emisję tak, aby utrzymać temperaturę znacznie poniżej granicy dwóch stopni. Udostępnianie naukowo udowodnionych informacji i przyczynianie się w ten sposób do podniesienia świadomości społecznej powinno być ważnym instrumentem polityki łagodzenia zmian klimatycznych."@pl16
"As alterações climáticas têm implicações graves, não só para os ecossistemas, mas também para a economia, a saúde pública, a segurança da água e a segurança alimentar, assim como para a migração. Os estudos científicos mais recentes demonstram que a actividade humana também contribuiu para a tendência do aquecimento global e, por isso, a nossa sociedade tem a obrigação de implementar medidas políticas eficazes. Congratulo-me com o relatório intercalar da Comissão Temporária sobre as Alterações Climáticas e com as suas recomendações relativas à futura política integrada da UE em matéria de alterações climáticas e apoio firmemente a ideia de que o aumento da temperatura média do planeta não deveria ultrapassar os 2ºC. Além disso, a União Europeia deveria fazer esforços para reduzir as emissões, de modo a que as temperaturas se mantenham muito abaixo deste limite de dois graus. A disponibilização ao público de informação comprovada cientificamente, contribuindo, assim, para a sensibilização do mesmo relativamente a esta questão, deveria constituir um instrumento importante das políticas que visam mitigar as alterações climáticas."@pt17
"Klimatické zmeny vážnym spôsobom ovplyvňujú nielen ekosystémy, ale aj hospodárstvo, verejné zdravie, bezpečnosť potravín a vody, ako aj migráciu. Najmodernejšie vedecké štúdie dokazujú, že trend globálneho otepľovania je aj ľudského pôvodu, a teda je na spoločnosti pripraviť účinné politické opatrenia. Vítam predbežnú správu Výboru pre klimatické zmeny a ich odporúčania pre budúcu integrovanú politiku EÚ v oblasti klimatických zmien a silne podporujem názor, podľa ktorého by celosvetové zvýšenie priemernej teploty nemalo presiahnuť viac ako 2 °C. Navyše Európska únia by mala vynaložiť úsilie o zníženie emisií tak, aby teploty ostali hlboko pod touto dvojstupňovou hranicou. Dôležitým nástrojom v snahe o zmiernenie klimatických zmien by malo byť sprostredkovanie vedeckých dôkazov verejnosti, a tým prispieť k zvýšeniu informovanosti o tejto problematike."@ro18
"Podnebne spremembe imajo pomembne posledice na ekosisteme, vendar tudi na gospodarstvo, javno zdravje, varnost preskrbe z vodo in hrano ter preseljevanje. Glede na zadnje znanstvene študije je k trendu globalnega segrevanja pripomogla tudi človeška dejavnost, zato je dolžnost naše družbe, da uvede učinkovite politične ukrepe. Strinjam se z vmesnim poročilom začasnega odbora za podnebne spremembe in njegovimi priporočili o prihodnji celostni politiki EU za področje podnebnih sprememb in zelo podpiram stališče, da je treba zvišanje povprečne temperature na svetu omejiti na največ 2°C. Poleg tega si mora Evropska unija prizadevati za zmanjšanje emisij na način, s katerim se bo ohranjala temperatura pod postavljeno mejo 2°. Pomemben instrument pri politikah ublažitve podnebnih sprememb sta omogočen dostop do znanstveno potrjenih informacij za javnost in prispevanje k javni ozaveščenosti na tem področju."@sl20
"Klimatförändringen har allvarliga konsekvenser, inte bara för ekosystemen utan även för ekonomi, folkhälsa, vatten och livsmedelssäkerhet, liksom för migrering. De senaste vetenskapliga undersökningarna ledde till övertygelsen om att människans verksamhet också har bidragit till den globala uppvärmningsutvecklingen och därför är det vårt samhälles skyldighet att genomföra effektiva politiska åtgärder. Jag välkomnar interimsrapporten från det tillfälliga utskottet för klimatförändring och dess rekommendationer om EU:s framtida integrerade politik för klimatförändring och jag stöder starkt tanken på att den globala genomsnittliga temperaturökningen måste begränsas till högst 2 °C. Därutöver bör Europeiska unionen arbeta för att minska utsläppen på ett sätt som håller temperaturerna klart under denna brytpunkt på två grader. Att göra vetenskapligt bevisad information tillgänglig för allmänheten och på så sätt bidra till ökad kunskap om frågan hos allmänheten bör vara ett viktigt instrument i politiken för att dämpa klimatförändringen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph