Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-041"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.3.3-041"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Elnök úr, gratulálok Florenz úrnak a kiváló jelentéséhez. A klímaváltozás tudományos alapjairól folytatott vita rendkívül fontos, mert sajnos mi politikusok gyakran a tényeket se vesszük figyelembe, pedig a tények rendkívül makacs dolgok. Egyetértek Martin Schulzcal, hogy fejezzük be a hitvitát és vegyük figyelembe a tényeket. Például a Duna–Tisza között Magyarországon, a magyar pusztán 30–40 év alatt 3–4 méterrel csökkent a talajvízszint, komoly elsivatagosodás ment végbe, ami azt jelenti, hogy a tudósok felmérték, hogy 50%-ban a klímaváltozás és 50%-ban az emberi rossz tevékenység okozta ezt az elsivatagosodást. Vagyis igenis vegyük figyelembe azt, amit a tudósok mondanak. És azzal is egyetértek, hogy az Unió önmagában nem oldja meg a problémát, ha az USA, Japán, Kína, Brazília és a fejlődő világ ehhez nem partner. Köszönöm a figyelmet."@hu11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, blahopřeji panu Florenzovi k jeho skvělé zprávě. Diskuse o vědeckém základě změny klimatu je nesmírně významná, protože, bohužel, my politici často neumíme vzít v úvahu fakta, i když fakta jsou velmi trvalé věci. Souhlasím s Martinem Schulzem, že bychom již měli zastavit debatu o přesvědčení a začít hovořit o faktech. Například v Maďarsku hladina podzemní vody v Maďarské nížině mezi řekami Dunajem a Tisou klesla za posledních třicet až čtyřicet let o 3 až 4 metry. Objevuje se závažné vysychání, což znamená, že vědci na základě měření zjistili, že vysychání je zpola způsobené změnou klimatu a z druhé půlky škodlivou lidskou činností. Zkrátka, měli bychom vážně zapřemýšlet nad tím, co vědci říkají. Souhlasím také s tím, že Evropská unie nedokáže tento problém vyřešit sama. USA či Japonsko, Čína, Brazílie a rozvojový svět musí být v této iniciativě našimi partnery. Děkuji vám za pozornost."@cs1
"Hr. formand! Jeg lykønsker hr. Florenz med hans fremragende betænkning. Debatten om det videnskabelige grundlag for klimaændringer er overordentlig vigtig, for vi politikere undlader desværre ofte at tage de faktiske omstændigheder i betragtning, selv om fakta er meget vedholdende sager. Jeg er enig med Martin Schulz i, at vi bør sætte en stopper for den debat, der er baseret på tro, og overveje de faktiske forhold. I Ungarn, f.eks., er grundvandsniveauet på den ungarske slette mellem floderne Donau og Tisza faldet med 3-4 m i løbet af de seneste 30-40 år. Der har fundet en alvorlig ørkendannelse sted, hvilket betyder, at videnskabsfolk har taget målinger og konstateret, at 50 % af ørkendannelsen skyldes klimaændringer, og 50 % skyldes skadelige menneskelige aktiviteter. Kort sagt, lad os tage behørigt hensyn til, hvad videnskabsfolkene siger. Jeg er også enig i, at EU ikke kan løse dette problem alene. USA, Japan, Kina, Brasilien og udviklingslandene skal være partnere i dette foretagende."@da2
"Herr Präsident! Ich gratuliere Herrn Florenz zu seinem ausgezeichneten Bericht. Die Aussprache zur wissenschaftlichen Grundlage des Klimawandels ist außerordentlich bedeutsam, da wir Politiker leider oftmals die Fakten unberücksichtigt lassen, obgleich diese zu den sehr beständigen Dingen gehören. Ich teile die Meinung von Martin Schulz, dass wir die auf Glauben beruhende Debatte beenden und uns den Tatsachen zuwenden müssen. So ist zum Beispiel in der ungarischen Tiefebene zwischen den Flüssen Donau und Theiß der Grundwasserspiegel in den letzten 30 bis 40 Jahren um 3 bis 4 Meter gesunken; dort ist eine ernst zu nehmende Wüstenbildung zu beobachten. Die Wissenschaftler haben Messungen durchgeführt und dabei festgestellt, dass die Wüstenbildung zu 50 % auf den Klimawandel und zu 50 % auf Schaden verursachende Eingriffe des Menschen zurückzuführen ist. Kurz gesagt, schenken wir doch den Aussagen der Wissenschaftler die gebotene Aufmerksamkeit. Auch ich bin der Meinung, dass die Europäische Union das Problem allein nicht lösen kann; die USA, Japan, China, Brasilien und die Entwicklungsländer müssen als Partner an diesem Projekt mitwirken. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, συγχαίρω τον κ. Florenz για την εξαιρετική του έκθεση. Ο διάλογος για την επιστημονική βάση της κλιματικής αλλαγής είναι εξαιρετικά σημαντικός, διότι, δυστυχώς, εμείς οι πολιτικοί συχνά δεν κατορθώνουμε να λάβουμε υπόψη μας τα δεδομένα, παρόλο που αυτά αποτελούν σταθερές. Θα συμφωνήσω με τον κ. Martin Schultz ότι θα πρέπει να θέσουμε τέρμα στο διάλογο που στηρίζεται σε δοξασίες και να εκτιμήσουμε τα δεδομένα. Στην Ουγγαρία, για παράδειγμα, η στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα στην ουγγρική πεδιάδα, μεταξύ των ποταμών Δούναβη και Tisza, υποχώρησε κατά 3-4 μέτρα μέσα στα προηγούμενα 30-40 χρόνια· η ερημοποίηση που συνέβη ήταν σοβαρότατη, καθώς επιστημονικές μετρήσεις έδειξαν ότι οφείλεται κατά 50% στην κλιματική αλλαγή και 50% στη ζημιογόνο ανθρώπινη δραστηριότητα. Εν ολίγοις, ας δώσουμε την πρέπουσα σημασία στις δηλώσεις των επιστημόνων. Συμφωνώ, επίσης, με την άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δύναται να λύσει μόνη της το εν λόγω πρόβλημα. Οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, η Κίνα, η Βραζιλία και ο αναπτυσσόμενος κόσμος θα πρέπει να είναι εταίροι μας στο συγκεκριμένο εγχείρημα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας."@el10
"Mr President, I congratulate Mr Florenz on his outstanding report. The debate on the scientific basis of climate change is exceptionally important, because sadly we politicians often fail to take the facts into account, although facts are very persistent things. I agree with Martin Schulz that we should call a halt to the debate based on beliefs and consider the facts. In Hungary, for example, the groundwater level on the Hungarian Plain between the rivers Danube and Tisza has fallen by 3-4 metres over the past 30-40 years; serious desertification has occurred, meaning that scientists have taken measurements and found that desertification is 50% due to climate change and 50% due to harmful human activity. In short, let us give due consideration to what the scientists are saying. I also agree that the European Union cannot resolve this problem by itself; the USA, Japan, China, Brazil and the developing world must be partners in this undertaking. Thank you for your attention."@en4
"Señor Presidente, Felicito al señor Florenz por su sobresaliente informe. El debate sobre el fundamento científico del cambio climático es excepcionalmente importante, porque, tristemente, nosotros, los políticos, solemos dejar de tener en cuenta los hechos, a pesar que la realidad es tozuda. Convengo con Martin Schulz en que debemos poner fin al debate basado en las creencias, y pasar a considerar los hechos. En Hungría, por ejemplo, el nivel de las aguas subterráneas en la llanura húngara entre los ríos Danubio y Tisza ha caído en unos 3 o 4 metros en los últimos 30 a 40 años; se ha producido una grave desertización, en el sentido de que los científicos han tomado mediciones y han determinado que tal proceso se debe en un 50 % al cambio climático, y en el 50 % restante a la actividad humana nociva. En breve, otorguemos la consideración debida a lo que señalan los científicos. También estoy de acuerdo en que la Unión Europea no puede resolver el problema por si misma; los Estados Unidos, Japón, China, Brasil y el resto de países en desarrollo deben participar en esta empresa. Gracias por su atención."@es21
"Härra juhataja, õnnitlen Karl-Heinz Florenzit silmapaistva raporti puhul. Arutelu kliimamuutuste teadusliku põhjendatuse üle on erakordselt tähtis, sest õnnetuseks meie, poliitikud, jätame sageli faktid kahe silma vahele, kuigi faktid on väga visad asjad. Ma olen nõus Martin Schulziga, et me peaksime lõpetama uskumustel põhineva arutelu ning võtma arvesse fakte. Näiteks Ungaris on põhjavee tase Ungari tasandikul Doonau ja Tisza jõe vahel viimase 30–40 aasta jooksul langenud 3–4 meetrit; on ilmnenud tõsine kõrbestumine, ma pean silmas, et teadlased on korraldanud mõõtmisi ja leidnud, et kõrbestumine on põhjustatud 50% ulatuses kliimamuutustest ja 50% ulatuses kahjulikust inimtegevusest. Lühidalt, võtkem teadlaste sõnumeid asjakohaselt arvesse. Olen samuti nõus, et Euroopa Liit ei saa seda probleemi üksi lahendada; Ameerika Ühendriigid, Jaapan, Hiina, Brasiilia ja arengumaad peavad selles ettevõtmises kaasa lööma. Tänan tähelepanu eest."@et5
"Arvoisa puhemies, onnittelen Karl-Heinz Florenzia hänen merkittävän mietintönsä johdosta. Keskustelu ilmastonmuutoksen tieteellisestä perustasta on erityisen tärkeää, koska me poliitikot valitettavasti usein jätämme tosiseikat huomiotta, vaikka tosiseikat ovat varsin pysyviä asioita. Olen samaa mieltä Martin Schulzin kanssa siitä, että meidän on lopetettava uskomuksiin perustuva keskustelu ja tarkasteltava tosiseikkoja. Esimerkiksi Unkarissa Tonavan ja Tisza-joen välisen tasangon pohjaveden korkeus on laskenut viimeisten 30–40 vuoden aikana 3–4 metriä. Aavikoituminen on vakava ongelma, sillä tutkijat ovat tehneet mittauksia ja todenneet, että aavikoitumisen syynä on 50 prosenttisesti ilmastonmuutos ja 50 prosenttisesti ihmisen haitallinen toiminta. Totean lyhyesti: tutkikaamme tarkkaan, mitä tutkijat kertovat. Olen myös samaa mieltä siitä, ettei Euroopan unioni pysty yksin ratkaisemaan ongelmaa, vaan Yhdysvaltojen, Japanin, Kiinan, Brasilian ja kehitysmaiden on oltava yhteistyökumppaneita tässä hankkeessa. Kiitos mielenkiinnostanne."@fi7
"Monsieur le Président, je félicite M. Florenz pour cet excellent rapport. Ce débat consacré aux fondements scientifiques du changement climatique est particulièrement important car malheureusement, nous autres responsables politiques, nous oublions souvent de tenir compte des faits, alors que ceux-ci sont têtus. Je suis d’accord avec Martin Schulz pour dire que nous devons oublier les débats fondés sur les convictions pour nous consacrer aux faits. En Hongrie par exemple, le niveau de la nappe aquifère de la Plaine hongroise entre le Danube et la Tisza a chuté de 3-4 mètres au cours des 30-40 dernières années. Avec pour corollaire une désertification importante. Selon les mesures effectuées par des scientifiques, la désertification est due pour moitié à l’activité humaine et pour moitié au changement climatique. Bref, accordons l’attention qui convient aux paroles des scientifiques. Je suis également d’accord pour dire que l’Union européenne ne peut résoudre seule ce problème. Les États-Unis, le Japon, la Chine, le Brésil et les pays en voie de développement doivent être ses alliés dans cette entreprise. Merci pour votre attention."@fr8
"Signor Presidente, mi congratulo con l’onorevole Florenz per la notevole relazione. Il dibattito sulle basi scientifiche del cambiamento climatico è di straordinaria importanza, poiché purtroppo noi politici spesso manchiamo di tener conto dei fatti, sebbene i fatti siano molto persistenti. Concordo con l’onorevole Martin Schulz in merito al fatto che dovremmo arrestare il dibattito basato sulle convinzioni e considerare i fatti. In Ungheria, ad esempio, il livello delle acque sotterranee della Grande pianura ungherese tra il fiume Danubio e il fiume Tibisco è calato di 3-4 metri nel corso degli ultimi 30-40 anni; si è verificata una grave desertificazione, il che significa che gli scienziati hanno eseguito delle misurazioni e hanno scoperto che la desertificazione è dovuta per il 50 per cento al cambiamento climatico e per il 50 per cento alla dannosa attività dell’uomo. In breve, consideriamo nel modo dovuto quanto dicono gli scienziati. Sono inoltre concorde nel dire che l’Unione europea non può risolvere questo problema da sola; USA, Giappone, Cina, Brasile e i paesi in via di sviluppo devono essere in questa impresa. Grazie per l’attenzione."@it12
"Gerb. Pirmininke, sveikinu pranešėją K. H. Florenzą su puikia ataskaita. Debatai apie klimato kaitos mokslinį pagrindimą labai svarbūs. Liūdna, tačiau mes, politikai, dažnai neatsižvelgiame į faktus, nors faktai yra aiškūs. Sutinku su Martinu Schulzu, kuris ragina liautis diskutavus apie įsitikinimus ir remtis debatuose tik faktais. Pvz., Vengrijoje gruntinio vandens lygis Vengrijos lygumoje tarp Dunojaus iš Tišos upių per pastaruosius 30–40 metų nukrito 3–4 metrais. Vyksta tikrai ženklus dykinės formavimosi procesas. Mokslininkai atliko tyrimus ir nustatė, kad dykuma 50 proc. atsiranda dėl klimato kaitos ir 50 proc. dėl kenksmingos žmogaus veiklos. Trumpai sakant, turime rimtai atsižvelgti į tai, ką sako mokslininkai. Taip pat sutinku, kad Europos Sąjunga negali viena išspręsti šios problemos. Šiame darbe partneriais turi tapti JAV, Japonija, Kinija, Brazilija ir besivystančiojo pasaulio šalys. Ačiū jums už dėmesį."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es apsveicu kungu ar viņa izcilo ziņojumu. Debates par klimata pārmaiņu zinātnisko pamatu ir ārkārtīgi svarīgas, jo diemžēl mēs, politiķi, bieži neņemam vērā faktus, lai gan fakti ir ļoti neatlaidīgi. Es piekrītu kungam, ka mums būtu jāaptur debates, kas balstītas uz ticējumiem, un jāņem vērā fakti. Ungārijā, piemēram, gruntsūdeņu līmenis Ungārijas līdzenumā starp Donavu un Tišu pēdējo 30–40 gadu laikā ir nokrities par 3–4 metriem; ir notikusi pārtuksnešošanās, zinātnieki ir veikuši mērījumus un konstatējuši, ka 50 % pārtuksnešošanos izraisa klimata pārmaiņas un 50 % izraisa cilvēku postošā darbība. Īsumā, apsvērsim pienācīgi to, ko saka zinātnieki. Es arī piekrītu tam, ka Eiropas Savienība viena pati nevar atrisināt šo problēmu; ASV, Japānai, Ķīnai, Brazīlijai un jaunattīstības pasaulei ir jābūt partneriem šajā jautājumā. Paldies jums par uzmanību."@lv13
"Elnök úr, gratulálok Florenz úrnak a kiváló jelentéséhez. A klímaváltozás tudományos alapjairól folytatott vita rendkívül fontos, mert sajnos mi politikusok gyakran a tényeket se vesszük figyelembe, pedig a tények rendkívül makacs dolgok. Egyetértek Martin Schulzcal, hogy fejezzük be a hitvitát és vegyük figyelembe a tényeket. Például a Duna–Tisza között Magyarországon, a magyar pusztán 30–40 év alatt 3–4 méterrel csökkent a talajvízszint, komoly elsivatagosodás ment végbe, ami azt jelenti, hogy a tudósok felmérték, hogy 50%-ban a klímaváltozás és 50%-ban az emberi rossz tevékenység okozta ezt az elsivatagosodást. Vagyis igenis vegyük figyelembe azt, amit a tudósok mondanak. És azzal is egyetértek, hogy az Unió önmagában nem oldja meg a problémát, ha az USA, Japán, Kína, Brazília és a fejlődő világ ehhez nem partner. Köszönöm a figyelmet."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik feliciteer de heer Florenz met zijn uitstekende verslag. Het debat over de wetenschappelijke basis van klimaatverandering is buitengewoon belangrijk omdat wij politici helaas vaak geen rekening houden met de feiten, hoe hardnekkig deze ook zijn. Ik ben het eens met Martin Schulz dat we ons bij het debat niet langer moeten laten leiden door meningen, maar dat we ons moeten richten op de feiten. In Hongarije bijvoorbeeld is het grondwaterniveau van de Hongaarse Laagvlakte tussen de rivieren de Donau en de Tisza de laatste dertig à veertig jaar ongeveer drie tot vier meter gedaald. Er heeft zich in ernstige mate woestijnvorming voorgedaan. Dit houdt in dat wetenschappers metingen hebben verricht en hebben geconstateerd dat de woestijnvorming voor vijftig procent is te wijten aan klimaatverandering en voor vijftig procent aan schadelijke menselijke activiteiten. Kortom, we moeten ruime aandacht schenken aan wat de wetenschappers zeggen. Ik ben het er ook mee eens dat de Europese Unie dit probleem niet alleen kan oplossen. De Verenigde Staten, Japan, China, Brazilië en de ontwikkelingswereld moeten onze partners zijn bij het vinden van een oplossing. Dank u voor uw aandacht."@nl3
"Panie przewodniczący! Gratuluję panu posłowi Florenzowi tego wybitnego sprawozdania. Debata na temat naukowych podstaw zmian klimatycznych jest niezwykle istotna, ponieważ niestety my, politycy, często nie bierzemy pod uwagę uporczywych faktów. Zgadzam się z panem posłem Martinem Schulzem w kwestii konieczności wstrzymania debaty opartej na opiniach i zastanowienia się nad faktami. Na przykład na Węgrzech poziom wód gruntowych na Nizinie Węgierskiej pomiędzy rzekami Dunaj i Cisa obniżył się o 3-4 metry w ciągu ostatnich 30-40 lat; nastąpiło znaczne pustynnienie; naukowcy podjęli pewne badania i odkryli, że pustynnienie jest w 50% spowodowane zmianami klimatycznymi i w 50% szkodliwą działalnością człowieka. Krótko mówiąc, powinniśmy należycie rozważyć słowa naukowców. Zgadzam się także z tym, że Europa nie może rozwiązać tego problemu sama; częścią tego przedsięwzięcia muszą być USA, Japonia, Chiny, Brazylia i kraje rozwijające się. Dziękuję za uwagę."@pl16
"Senhor Presidente, felicito o senhor deputado Florenz por este magnífico relatório. O debate sobre os fundamentos científicos das alterações climáticas é de enorme importância, dado que, infelizmente, nós, políticos, não tomamos muitas vezes em consideração os factos embora os factos sejam coisas muito persistentes. Concordo com o senhor deputado Martin Schulz quando diz que deveríamos pôr fim ao debate com base em crenças e considerar os factos. Na Hungria, por exemplo, o nível das águas subterrâneas no Planalto Húngaro entre os rios Danúbio e Tisza baixou entre 3 e 4 metros nos últimos 30 a 40 anos; ocorreu uma grave desertificação, e os cientistas fizeram medições e verificaram que essa desertificação se deve, em 50%, a alterações climáticas e em 50% a actividade humana prejudicial. Em resumo, temos de dar a devida atenção ao que os cientistas dizem. Concordo que a União Europeia não pode resolver este problema sozinha; os EUA, o Japão, a China, o Brasil e os países em desenvolvimento devem ser parceiros neste empreendimento. Obrigado pela vossa atenção."@pt17
"Elnök úr, gratulálok Florenz úrnak a kiváló jelentéséhez. A klímaváltozás tudományos alapjairól folytatott vita rendkívül fontos, mert sajnos mi politikusok gyakran a tényeket se vesszük figyelembe, pedig a tények rendkívül makacs dolgok. Egyetértek Martin Schulzcal, hogy fejezzük be a hitvitát és vegyük figyelembe a tényeket. Például a Duna–Tisza között Magyarországon, a magyar pusztán 30–40 év alatt 3–4 méterrel csökkent a talajvízszint, komoly elsivatagosodás ment végbe, ami azt jelenti, hogy a tudósok felmérték, hogy 50%-ban a klímaváltozás és 50%-ban az emberi rossz tevékenység okozta ezt az elsivatagosodást. Vagyis igenis vegyük figyelembe azt, amit a tudósok mondanak. És azzal is egyetértek, hogy az Unió önmagában nem oldja meg a problémát, ha az USA, Japán, Kína, Brazília és a fejlődő világ ehhez nem partner. Köszönöm a figyelmet."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, blahoželám pánovi Florenzovi k jeho skvelej správe. Diskusia o vedeckom základe klimatickej zmeny je nesmierne významná, pretože žiaľ my, politici, často nevieme brať do úvahy fakty, hoci fakty sú veľmi trvalé veci. Súhlasím s Martinom Schulzom, že by sme už mali zastaviť debatu na základe presvedčení a začať hovoriť o faktoch. Napríklad v Maďarsku hladina podzemnej vody na Maďarskej nížine, medzi riekami Dunaj a Tisa, klesla za posedných tridsať až štyridsať rokov o 3 až 4 metre. Objavuje sa vážne vysúšanie, čo znamená, že vedci na základe meraní zistili, že vysúšanie je z polovice spôsobené zmenou klímy a z druhej polovice škodlivou ľudskou činnosťou. Skrátka, mali by sme poriadne pouvažovať nad tým, čo hovoria vedci. Súhlasím aj s tým, že Európska únia nedokáže tento problém vyriešiť sama. USA či Japonsko, Čína, Brazília a rozvojový svet musia byť v tejto iniciatíve našimi partnermi. Ďakujem Vám za pozornosť."@sk19
"Gospod predsednik, gospodu Florenzu čestitam za odlično poročilo. Razprava o znanstveni podlagi podnebnih sprememb je zelo pomembna, ker na žalost politiki pogosto ne upoštevamo dejstev, čeprav se jim je težko izogniti. Strinjam se z gospodom Schulzem, da moramo končati z razpravami, ki temeljijo na mnenjih, in upoštevati dejstva. Na Madžarskem se je na primer raven podzemne vode v Panonski nižini med rekama Donavo in Tiso v zadnjih 30−40 letih znižala za 3−4 metre; nastala je močna dezertifikacija; znanstveniki so opravili meritve in ugotovili, da obstajata dva vzroka dezertifikacije – podnebne spremembe in škodljiva človekova dejavnost, vsakemu od njiju pripisujejo 50-odstotno krivdo. Skratka, o izjavah znanstvenikov moramo dobro premisliti. Prav tako se strinjam, da Evropska unija ne more sama rešiti tega problema; pri tej nalogi morajo sodelovati tudi Japonska, Brazilija in države v razvoju. Hvala za vašo pozornost."@sl20
"Herr talman! Jag gratulerar Karl-Heinz Florenz till hans enastående betänkande. Diskussionen om den vetenskapliga grunden i klimatförändringsfrågan är oerhört viktig, eftersom vi politiker ofta underlåter att ta hänsyn till fakta trots att fakta är mycket beständiga ting. Jag instämmer med Martin Schulz i att vi bör avsluta den diskussion som baseras på tyckanden och beakta fakta. I Ungern, till exempel, har grundvattennivån på den ungerska slätten mellan floderna Donau och Tisza fallit med 3–4 meter under de senaste 30–40 åren. Kraftig ökenspridning har inträffat, vilket medfört att forskarna har gjort mätningar och konstaterat att ökenspridningen till 50 procent beror på klimatförändring och till 50 procent på skadlig mänsklig verksamhet. Kort sagt, låt oss ägna eftertanke åt vad forskarna säger. Jag instämmer också i att Europeiska unionen inte kan lösa problemet på egen hand. Förenta staterna, Japan, Kina, Brasilien och den utvecklade världen måste vara partner i detta företagande. Tack för er uppmärksamhet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph