Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-039"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.3.3-039"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi! Vispirms es gribētu apsveikt ziņotāju ar skaidro un nepārprotamo pozīciju, kas, balstoties uz zinātnisko pētījumu rezultātiem, atzīst, ka globālā sasilšana tiešām notiek un tā ir cilvēku izraisīta. Jāatceras, ka vēl pirms dažiem gadiem daudzi ietekmīgi politiķi, ieskaitot atsevišķu lielvaru vadītājus, mēģināja to noliegt. Ziņojums iet pa soli tālāk un noraida kā zinātniski nepamatotus apgalvojumus, ka globālā sasilšana it kā nenotiekot un tās esot tikai dabīgas temperatūras svārstības. Ar šo ziņojumu ES atkal parāda, ka ir pasaules līderis cīņā ar globālo sasilšanu. Tomēr eiforijai nav pamata. Lai noturētu globālo sasilšanu 2 C robežās, pēc pašreizējā novērtējuma CO2 emisiju apjoms līdz 2050. gadam ir jāsamazina vismaz uz pusi. Šajā kontekstā nepamatoti optimistisks ir ziņojumā ietvertais apgalvojums, ka gandrīz visas ES dalībvalstis esot sasniegušas labu progresu Kioto mērķu izpildē. Laika posmā no 1990. līdz 2005. gadam ES 15 vecās dalībvalstis ir samazinājušas savu emisiju apjomu tikai par 2 %, un maz ticams, ka atlikušajos 5 gados tās samazinās savu emisiju apjomu par vēl 6 %, lai sasniegtu savu kolektīvo Kioto mērķi. Tikai fakts, ka jaunās ES dalībvalstis ir ievērojami straujāk samazinājušas emisijas, ļauj ES kopumā pretendēt uz globālā līdera statusu šajā jomā. Paredzams, ka ES jaunās dalībvalstis CO2 emisiju apjomu laikā līdz 2010. gadam samazinās par 21 %. Tikai šis fakts ļauj ES līderiem runāt par it kā ambiciozo 20 % emisijas samazinājuma mērķi līdz 2020. gadam. Šis mērķis, protams, ir apsveicams, tomēr svarīgi, lai lielāko šo samazinājuma daļu nodrošinātu lielākie piesārņotāji. Nedrīkst pieļaut mēģinājumus ES klimata izmaiņu politiku balstīt tikai uz jauno un arī atsevišķu veco dalībvalstu jau sasniegto, uzliekot tām papildu slogu, vienlaicīgi dodot atlaides lielākajiem piesārņotājiem. Tomēr neatkarīgi no emisiju samazinājuma sadalījuma starp ES dalībvalstīm mēs neko nepanāksim, ja netiks panākta globāla vienošanās un problēmas risināšanā iesaistītas tādas valstis kā ASV, Ķīna, Indija, Krievija un citas. Šim jautājumam ir jābūt prioritāram ES ārpolitikā un klimata izmaiņu politikā. Paldies par uzmanību!"@lv13
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, v první řadě bych chtěl poblahopřát zpravodaji k jasnému a jednoznačnému postoji, ve kterém na základě výsledků vědeckých studií uznává, že skutečně probíhá globální oteplování a že ho způsobují lidé. Nezapomínejme, že před několika lety se to mnoho vlivných politiků, včetně vůdců některých velmocí, pokoušelo popřít. Zpráva jde ještě o krok dále a odmítá jako vědecky nepodložená tvrzení, že vůbec neexistuje žádné globální oteplování a že jde jen o přirozené rozdíly teplot. Tato zpráva opět demonstruje, že Evropská unie je vedoucí světovou silou v souvislosti s globálním oteplováním. To však není důvod k jásotu. Pokud chceme udržet globální oteplování v hranicích 2 %, budeme muset podle odhadů snížit do roku 2050 objem emisí CO nejméně o polovinu. Vzhledem k tomu je tvrzení této zprávy, že skoro všechny státy EU dosáhly značného pokroku v plnění kjótských cílů, až příliš optimistické. V období od roku 1990 do roku 2005 snížilo 15 starších členských států EU emise pouze o 2 % a je velmi nepravděpodobné, že v průběhu budoucích pěti let sníží svoje emise o dalších 6 % s cílem splnit společný cíl z Kjóta. Pouze díky skutečnosti, že nové členské státy EU snížily své emise výrazně rychleji než Evropská unie jako celek, se může EU považovat za světového vůdce v této oblasti. Očekává se, že nové členské státy EU sníží do roku 2010 své emise CO o 21 %. Pouze na základě této skutečnosti mohou vůdci Evropské unie hovořit o zjevně ambiciózním cíli snížit emise do roku 2020 o 20 %. Samozřejmě že vítáme tento cíl, ale je velmi důležité, aby se o větší část tohoto snížení postarali největší znečišťovatelé. Je nepřijatelné, aby snahy politických opatření EU v oblasti změny klimatu byly založené pouze na existujících úspěších nových členských států a některých starších členských států. Je nepřijatelné, aby se tyto nové členské státy ještě více zatížily a největší znečišťovatelé zároveň dostali ještě větší úlevy. Bez ohledu na rozdělení snížení emisí mezi členskými státy EU nedosáhneme ničeho, pokud nevznikne celosvětová dohoda a pokud země jako Spojené státy, Čína, Indie, Rusko a ostatní se nebudou účastnit řešení tohoto problému. Tato otázka musí být prioritou zahraniční i klimatické politiky Evropské unie. Děkuji vám za pozornost."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Først og fremmest vil jeg gerne lykønske ordføreren med hans klare og utvetydige holdning, som på baggrund af resultaterne af de videnskabelige undersøgelser erkender, at global opvarmning virkelig sker, og at det er forårsaget af mennesker. Vi bør huske på, at for et par år siden prøvede mange indflydelsesrige politikere, herunder ledere af visse stormagter, stadig at benægte dette. Betænkningen går et skridt videre og afviser, som videnskabeligt ubegrundet, udtalelser om, at global opvarmning ikke er indtruffet, og at disse kun er naturlige variationer i temperaturen. Denne betænkning viser endnu en gang, at EU er førende i verden med hensyn til global opvarmning. Der er dog ingen grund til glæde. For at holde den globale opvarmning inden for grænserne på 2 %, skal mængden af CO emissioner ifølge de nuværende skøn reduceres med mindst halvdelen inden 2050. I denne sammenhæng er udtalelsen i betænkningen, at næsten alle EU-medlemsstater har gjort gode fremskridt med at opfylde Kyotomålene, alt for optimistisk. I perioden fra 1990 til 2005 reducerede de 15 gamle EU-medlemsstater kun deres emissioner med 2 %, og det er meget usandsynligt, at de i de resterende fem år vil reducere deres emissioner med yderligere 6 % for at opnå deres fælles Kyotomål. Det er kun takket være det faktum, at de nyere EU-medlemsstater har reduceret deres emissioner væsentligt hurtigere, at EU som helhed kan hævde status som verdens førende på dette område. Det forventes, at de nyere EU-medlemsstater vil reducere deres CO emissioner med 21 % i 2010. Det er kun dette forhold, der gør det muligt for EU-lederne at tale om det tilsyneladende ambitiøse mål om at reducere emissionerne med 20 % inden 2020. Selvfølgelig hilses målsætningen velkommen, men det er vigtigt, at de største forurenere skal nå den største del af denne reduktion. Det er ikke acceptabelt at tillade, at indsatsen om EU's politikker vedrørende klimaændringer kun baseres på de eksisterende resultater fra de nyere medlemsstater og isolerede ældre, og at lægge en ekstra byrde på dem, samtidig med at der tages hensyn til de største forurenere. Uanset fordelingen af emissionsreduktioner blandt EU-medlemsstaterne vil vi dog ikke opnå noget, medmindre der indgås en verdensomspændende aftale, og lande som USA, Kina, Indien, Rusland og andre er involveret i løsningen af problemet. Dette spørgsmål skal være en prioritet i EU's udenrigspolitik og klimapolitik."@da2
"Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst einmal möchte ich dem Berichterstatter für seine klare und eindeutige Stellungnahme danken, in der auf der Grundlage wissenschaftlicher Untersuchungen anerkannt wird, dass die globale Erwärmung wirklich stattfindet und dass sie von den Menschen verursacht wird. Erinnern wir uns daran, dass noch vor ein paar Jahren einflussreiche Politiker, darunter die Führer einiger Großmächte, versucht haben, das zu verneinen. Im Bericht geht es noch einen Schritt weiter, indem Aussagen, die globale Erwärmung finde nicht statt und es handele sich dabei nur um natürliche Temperaturschwankungen, als unwissenschaftlich verworfen werden. Dieser Bericht zeigt einmal mehr, dass die EU in Bezug auf die globale Erwärmung eine Führungsrolle in der Welt spielt. Das ist aber kein Grund zum Jubeln. Um die globale Erwärmung auf 2 % zu begrenzen, müssen die CO Emissionen laut aktuellen Schätzungen bis 2050 um mindestens die Hälfte reduziert werden. In diesem Zusammenhang ist die in dem Bericht getroffene Feststellung, dass fast alle EU-Mitgliedstaaten bei der Erfüllung der Kyoto-Ziele gute Fortschritte gemacht hätten, viel zu optimistisch. In der Zeit von 1990 bis 2005 haben die 15 alten EU-Staaten ihre Emissionen lediglich um 2 % gesenkt, und es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie es in den verbleibenden fünf Jahren schaffen werden, ihre Emissionen um weitere 6 % zu senken, um ihr gemeinsames Kyoto-Ziel zu erreichen. Allein der Tatsache, dass die neuen EU-Mitgliedstaaten ihre Emissionen erheblich schneller reduziert haben, ist es zu verdanken, dass die EU insgesamt von sich behaupten kann, auf diesem Gebiet weltweit führend zu sein. Es wird davon ausgegangen, dass die neuen EU-Mitgliedstaaten ihre CO Emissionen bis 2010 um 21 % senken. Allein deshalb können die führenden EU-Politiker über das offenbar ehrgeizige Ziel reden, die Emissionen bis 2020 um 20 % zu senken. Natürlich ist dieses Ziel zu begrüßen, aber es ist wichtig, dass die größten Umweltverschmutzer den größeren Teil der Reduzierung leisten. Es ist nicht akzeptabel, wenn die Anstrengungen der EU-Maßnahmen gegen den Klimawandel nur darauf beruhen, was von den neuen und einigen wenigen alten Mitgliedstaaten schon geleistet wurde, und dass ihnen dann noch mehr aufgebürdet wird, während gleichzeitig Zugeständnisse an die größten Umweltverschmutzer gemacht werden. Aber unabhängig davon, in welchen Ländern in der EU wir die Emissionen senken, wir werden nichts erreichen, solange es kein weltweites Abkommen gibt und solange nicht auch Länder wie die USA, China, Indien, Russland und andere an der Lösung des Problems beteiligt werden. Dieses Thema muss in der EU-Außen- und Klimaschutzpolitik Priorität haben. Danke für Ihre Aufmerksamkeit!"@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την σαφή και ξεκάθαρη στάση του η οποία βασίζεται στα αποτελέσματα επιστημονικών μελετών, αναγνωρίζει ότι η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη πράγματι συμβαίνει και ότι οφείλεται στους ανθρώπους. Ας μην ξεχνάμε ότι, λίγα χρόνια πριν, πολλοί πολιτικοί με μεγάλη επιρροή, μεταξύ των οποίων και ηγέτες ορισμένων μεγάλων δυνάμεων, προσπαθούσαν ακόμη να το αρνηθούν. Η έκθεση κάνει ένα βήμα μπροστά και απορρίπτει, ως μη τεκμηριωμένες επιστημονικώς, δηλώσεις σύμφωνα με τις οποίες η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη δεν υφίσταται και ότι πρόκειται για φυσιολογικές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. Η παρούσα έκθεση αποδεικνύει, για άλλη μια φορά, ότι η ΕΕ είναι πρωτοπόρος σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά το ζήτημα της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη. Αυτό, ωστόσο, δεν αποτελεί λόγο για να επαναπαυόμαστε. Προκειμένου να διατηρήσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας μέσα στα όρια της τάξης του 2%, σύμφωνα με τρέχουσες εκτιμήσεις, o όγκος των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα θα χρειαστεί να μειωθεί τουλάχιστον κατά το ήμισυ μέχρι το 2050. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, η δήλωση της έκθεσης σχετικά με την ικανοποιητική πρόοδο που έχουν σημειώσει σχεδόν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ στην προσπάθεια τήρησης των στόχων του Κιότο είναι υπεραισιόδοξη. Στο διάστημα μεταξύ 1990 και 2005 τα 15 παλαιά κράτη μέλη της ΕΕ μείωσαν τις εκπομπές τους μόνο κατά 2% και είναι σχεδόν απίθανο μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια να μειώσουν περαιτέρω τις εκπομπές τους κατά 6%, προκειμένου να επιτύχουν συλλογικά τον στόχο του Κιότο. Ο μοναδικός λόγος χάρη στον οποίο η ΕΕ ως σύνολο μπορεί να ισχυρίζεται ότι στον συγκεκριμένο τομέα κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως είναι το γεγονός ότι τα νεότερα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν μειώσει σημαντικά τις εκπομπές τους σε πολύ συντομότερο χρονικό διάστημα. Αναμένεται ότι τα νεότερα κράτη μέλη της ΕΕ θα μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 21% μέχρι το 2010. Χάρη σε αυτό το γεγονός, οι ηγέτες της ΕΕ μπορούν να μιλούν για τον προφανώς φιλόδοξο στόχο της μείωσης των εκπομπών κατά 20% μέχρι το 2020. Φυσικά, ο συγκεκριμένος στόχος είναι καλοδεχούμενος, αλλά είναι σημαντικό αυτοί που προκαλούν τη μεγαλύτερη ρύπανση να επιτύχουν και το μεγαλύτερο μέρος αυτής της μείωσης. Είναι ανεπίτρεπτο οι προσπάθειες της ΕΕ για τις πολιτικές σχετικά με την κλιματική αλλαγή να βασίζονται μόνο στα υφιστάμενα επιτεύγματα των νεότερων κρατών μελών και κάποιων μεμονωμένων παλαιότερων, και να επιβάλλονται πρόσθετα βάρη σε αυτά τα κράτη ενώ την ίδια στιγμή να γίνονται προσαρμογές για τα κράτη μέλη που ρυπαίνουν περισσότερο. Ωστόσο, πέρα από τον καταμερισμό των μειώσεων εκπομπών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, δεν θα επιτύχουμε τίποτα εάν δεν επιτευχθεί παγκόσμια συμφωνία και εάν δεν εμπλακούν στη λύση του προβλήματος χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ινδία, η Ρωσία και άλλες. Το παρόν ζήτημα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα στην εξωτερική πολιτική και στην πολιτική για την κλιματική αλλαγή της ΕΕ. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, first of all I would like to congratulate the rapporteur on his clear and unambiguous position, which, on the basis of the results of scientific studies, acknowledges that global warming is really happening and that it is caused by humans. We ought to remember that a few years ago many influential politicians, including leaders of certain major powers, were still trying to deny this. The report goes a step further and rejects, as scientifically unfounded, statements to the effect that global warming is not occurring and that these are only natural variations in temperature. This report once again demonstrates that the EU is a world leader with respect to global warming. This is no cause for elation, however. In order to keep global warming within the bounds of 2%, according to current estimates the volume of CO emissions will need to be reduced by at least half by 2050. In this context, the statement in the report to the effect that nearly all the EU Member States have made good progress in meeting the Kyoto targets is over-optimistic. In the period from 1990 to 2005 the 15 older EU Member States reduced their emissions by only 2%, and it is very unlikely that in the remaining five years they will reduce their emissions by a further 6%, in order to achieve their collective Kyoto target. It is only thanks to the fact that the newer EU Member States have reduced their emissions considerably more quickly that the EU as a whole can claim world leader status in this sphere. It is expected that the newer EU Member States will reduce their CO emissions by 21% by 2010. It is only this fact that enables the EU leaders to talk about the apparently ambitious target of reducing emissions by 20% by 2020. Of course, this target is to be welcomed, but it is important that the largest polluters should achieve the greater part of this reduction. It is not acceptable to allow the efforts of EU climate change policies to be based only on the existing achievements of the newer Member States and isolated older ones, and to place an additional burden on them, while at the same time making allowances for the largest polluters. Regardless of the allocation of emissions reductions among the EU Member States, however, we will not achieve anything unless worldwide agreement is reached and countries such as the United States, China, India, Russia and others are involved in solving the problem. This issue must be a priority in EU foreign policy and climate change policy. Thank you for your attention."@en4
"Señor Presidente, señorías, en primer lugar, me gustaría felicitar al ponente por su postura clara e inequívoca, en la que, sobre la base de los resultados de estudios científicos, se reconoce que el calentamiento global sucede en realidad y que se debe a la acción de los seres humanos. Debemos recordar que, hace unos años, numerosos políticos influyentes, incluidos los dirigentes de ciertas grandes potencias, trataban aún de negar tal hecho. El informe va un paso más allá y rechaza, por científicamente infundadas, las declaraciones en las que se afirma que el calentamiento global no está ocurriendo y que se trata únicamente de variaciones naturales de la temperatura. El informe pone de relieve una vez más que la UE es un líder mundial en lo que atañe al calentamiento global. En cualquier caso, no hay razón para la euforia. Para mantener el calentamiento global dentro de los límites del 2 %, de acuerdo con las estimaciones actuales, el volumen de las emisiones de CO tendrá que reducirse, al menos, a la mitad para 2050. En este contexto, la afirmación recogida en el informe de que casi todos los Estados miembros de la UE han obtenido notables avances en la satisfacción de los objetivos de Kyoto es excesivamente optimista. En el período comprendido entre 1990 y 2005, los 15 Estados miembros de la UE «antiguos» redujeron sus emisiones únicamente en un 2 %, y es muy poco probable que, en los cinco años que restan, vayan a reducir sus emisiones en un 6 % adicional, con el fin de alcanzar su objetivo colectivo de Kyoto. Sólo gracias al hecho de que los Estados miembros de la UE más recientes han reducido sus emisiones considerablemente más rápido puede la UE atribuirse el estatus de líder mundial en este ámbito. Se prevé que los Estados miembros de la UE más recientes habrán reducido sus emisiones de CO2 en un 21 % para 2010. Únicamente tal hecho permite que los líderes de la UE hablen del objetivo, aparentemente ambicioso, de reducir las emisiones en un 20 % para 2020. Lógicamente, este objetivo debe acogerse favorablemente, pero es importante que los que más contaminan logren la parte más sustancial de tal reducción. No es aceptable permitir que los esfuerzos de las políticas sobre cambio climático de la UE se basen únicamente en los logros alcanzados por los Estados miembros más nuevos, y por algunos de los antiguos, y que éstos soporten una carga adicional, mientras que, al mismo tiempo, se realizan asignaciones a los que más contaminan. En cualquier caso, con independencia de la asignación de las reducciones de las emisiones entre los Estados miembros de la UE, no lograremos nada si no se alcanza un acuerdo de ámbito mundial y países como los Estados Unidos, China, India, Rusia y otros participan en la solución del problema. Esta cuestión debe constituir una prioridad en las políticas exterior y de cambio climático de la UE. Gracias por su atención."@es21
"Härra juhataja, daamid ja härrad, esmalt lubage õnnitleda raportööri selge ja ühemõttelise seisukoha puhul, mis teaduslikele faktidele tuginedes võtab omaks, et tegelikult ülemaailmne soojenemine leiab aset ja seda põhjustab inimtegevus. Me võiksime meenutada, et paar aastat tagasi paljud mõjukad poliitikud, sealhulgas teatavate suurriikide juhid, püüdsid seda siiski eitada. Raportis astutakse samm edasi ja lükatakse tagasi avaldused, mis ei ole leidnud teaduslikku kinnitust, et ülemaailmse soojenemise efekti ei ilmne ja et need on vaid looduslikud temperatuurimuudatused. Käesoleva raportiga demonstreeritakse taas kord, et EL on maailma liider ülemaailmse soojenemisega tegelemisel. Siiski ei anna see põhjust ülevaks meeleoluks. Ülemaailmse soojenemise hoidmiseks 2 kraadi piires tuleks praeguste hinnangute kohaselt vähendada CO heitkogust aastaks 2050 vähemalt poole võrra. Selles kontekstis on raportis toodud mõju käsitlev seisukoht, et peaaegu kõik ELi liikmesriigid on hästi edenenud Kyoto sihteesmärkide täitmisel, liiga optimistlik. Ajavahemikul 1990–2005 vähendasid 15 ELi vanemat liikmesriiki heidet ainult 2% võrra ja on äärmiselt ebatõenäoline, et järelejäänud viie aasta jooksul vähendavad nad heidet veel 6% võrra, mis tagaks nende ühise Kyoto eesmärgi täitmise. Ainult tänu asjaolule, et ELi uuemad liikmesriigid on heitkoguseid vähendanud oluliselt kiiremini, võib EL tervikuna esitleda end maailmas esikohal olevana selles valdkonnas. Uuematelt ELi liikmesriikidelt oodatakse CO heitkoguste vähendamist 21% võrra aastaks 2010. Ainult see asjaolu võimaldab ELi juhtidel rääkida ilmselgelt ambitsioonikast eesmärgist vähendada heitkoguseid 20% võrra aastaks 2020. Loomulikult on selline eesmärk tervitatav, kuid on oluline, et suurimate saastajate ülesanne oleks saavutada heitkoguste määra suurim vähendamine. On vastuvõetamatu lubada ELi kliimamuutuste poliitika jõupingutusi rajada ainult uuemate ja üksikute vanemate liikmesriikide olemasolevatele saavutustele ning panna nende õlule täiendav lisakoormus, kui samal ajal tehakse mööndusi suurematele saastajatele. Siiski, hoolimata sellest, kuidas me otsustame heitkoguste vähendamise ELi liikmesriikide vahel, ei saavuta me midagi ilma ülemaailmse kokkuleppeta ja riigid, nagu Ameerika Ühendriigid, Hiina, India, Venemaa ja teised, kaasatakse probleemi lahendamisesse. Kõnealune küsimus peab olema ELi välispoliitika ja kliimamuutusi käsitleva poliitika prioriteet. Tänan tähelepanu eest."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, aivan aluksi haluan onnitella esittelijää hänen selkeästä ja yksiselitteisestä kannastaan, jonka mukaan tieteellisten tutkimusten perusteella on tunnustettava, että maapallon lämpeneminen on tosiasia ja että se on ihmisen aiheuttamaa. Meidän on muistettava, että muutama vuosi sitten monet vaikutusvaltaiset poliitikot, myös tiettyjen suurvaltojen johtajat, pyrkivät vielä kieltämään tämän. Mietinnössä otetaan askel eteenpäin ja hylätään väitteet, joiden mukaan maapallon lämpeneminen ei olisi tosiasia ja että kyse olisi vain lämpötilan luonnollisesta vaihtelusta. Mietintö osoittaa jälleen kerran, että EU on johtoasemassa maailmassa ilmaston lämpenemisen torjunnassa. Tämä ei kuitenkaan ole ilon aihe. Jotta maapallon lämpeneminen saadaan pysymään kahden prosentin rajoissa, on hiilidioksidipäästöjen määrää nykyarvioiden mukaan vähennettävä ainakin puoleen vuoteen 2050 mennessä. Tämän osalta mietinnössä esitetty toteamus, jonka mukaan lähes kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat edistyneet hyvin Kioton tavoitteiden saavuttamisessa, on ylioptimistinen. Ajanjaksolla vuodesta 1990 vuoteen 2005 EU:n 15 vanhaa jäsenvaltiota vähensivät päästöjään vain kaksi prosenttia, ja on hyvin epätodennäköistä, että ne jäljellä olevien viiden vuoden aikana vähentäisivät päästöjään vielä kuusi prosenttia saavuttaakseen yhteisen Kioton tavoitteen. On ainoastaan sen ansiota, että EU:n uudemmat jäsenvaltiot ovat vähentäneet päästöjään merkittävästi nopeammin kuin EU kokonaisuudessaan, että EU kokonaisuudessaan voi vaatia johtoasemaa maailmassa tällä alalla. EU:n uudempien jäsenvaltioiden odotetaan vähentävän hiilidioksidipäästöjään 21 prosenttia vuoteen 2010 mennessä. Ainoastaan tämän vuoksi EU:n johtajat voivat puhua ilmeisen kunnianhimoisesta tavoitteesta, päästöjen vähentämisestä 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Tavoite on tietenkin kannatettava, mutta on tärkeää, että suurimmat saastuttajat saavat aikaan suuremman osan vähennyksestä. Ei voida hyväksyä sitä, että EU:n ilmastonmuutospolitiikan pyrkimykset perustuvat ainoastaan uudempien jäsenvaltioiden nykyisiin saavutuksiin ja että vanhemmat jäsenvaltiot jäävät sen ulkopuolelle. Näin asetetaan uudemmille jäsenvaltioille ylimääräinen taakka samalla kun suurimmille saastuttajille myönnetään hyvityksiä. Riippumatta päästövähennysten jakautumisesta EU:n jäsenvaltioiden kesken emme kuitenkaan saavuta mitään, ellei maailmanlaajuiseen sopimukseen päästä ja elleivät Yhdysvaltojen, Kiinan, Intian, Venäjän ja muiden kaltaiset valtiot osallistu ongelman ratkaisuun. Tämän on oltava ensisijainen tavoite EU:n ulkopolitiikassa ja ilmastonmuutosta koskevassa politiikassa. Kiitos mielenkiinnostanne."@fi7
"( ) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je souhaite avant tout féliciter le rapporteur pour sa position claire qui, sur base des résultats des études scientifiques, admet l’existence du réchauffement planétaire et admet qu’il est causé par l’homme. Nous devons nous souvenir qu’il y a quelques années encore, de nombreux politiciens influents, y compris les dirigeants de certaines grandes puissances, essayaient encore de le nier. «Ce rapport va plus loin et rejette, en invoquant une absence de fondement scientifique, les affirmations selon lesquelles le réchauffement planétaire ne serait qu’une illusion et une variation normale des températures. Ce rapport démontre une fois de plus que l’Union européenne est un leader mondial en matière de réchauffement planétaire. Cela ne doit pourtant pas nous réjouir. Selon les estimations actuelles, pour maintenir le réchauffement planétaire dans une limite de 2%, le volume des émissions de CO devra être réduit au moins de moitié d’ici 2050. Dans ce contexte, l’affirmation dans le rapport selon laquelle presque tous les États membres de l’Union européenne ont fait des progrès important pour se rapprocher des objectifs de Kyoto est exagérément optimiste. Entre 1990 et 2005, les 15 anciens États membres de l’Union européenne n’ont réduit leurs émissions que de 2%, et il est fort peu probable qu’ils parviennent à réduire leurs émissions de 6% supplémentaires au cours des cinq années à venir pour atteindre leur objectif collectif de Kyoto. C’est uniquement parce que les nouveaux États membres ont réduit leurs émissions nettement plus rapidement que l’Union européenne dans son ensemble peut se prétendre à la pointe du progrès en la matière. On s’attend à ce que les nouveaux États membres réduisent leurs émissions de CO de 21% d’ici 2010. C’est uniquement grâce à cela que les dirigeants européens peuvent parler de l’objectif apparemment ambitieux de réduire les émissions de 20% d’ici 2020. Cet objectif mérite évidemment d’être salué, mais il est important que les principaux pollueurs assument la plus grande part de cette réduction. Il n’est pas acceptable de permettre que les efforts des politiques européennes en matière de changement climatique se basent uniquement sur les réalisations actuelles des nouveaux États membres et de quelques anciens États membres isolés, et leur imposent des contraintes supplémentaires tout en accordant une plus grande liberté aux principaux pollueurs. Toutefois, quelle que soit la répartition des réductions d’émissions parmi les États membres de l’Union européenne, nous n’arriverons à rien sans parvenir à conclure un accord global et sans impliquer des pays comme les États-Unis, la Chine, l’Inde, la Russie et d’autres dans la résolution de ce problème. Cette question doit être une priorité de la politique étrangère et de la politique climatique de l’Union européenne. Merci pour votre attention."@fr8
"Elnök úr, hölgyeim és uraim, mindenekelőtt gratulálok az előadónak tiszta és egyértelmű állásfoglalásáért, amely a tudományos tanulmányokra építve elismeri, hogy globális felmelegedés megy végbe, és azt emberek idézik elő. Emlékeznünk kell arra, hogy pár évvel korábban még befolyásos politikusok, köztük bizonyos nagyhatalmak vezetői is, igyekeztek cáfolni e tényt. A jelentés egy lépéssel tovább megy, és tudományosan megalapozatlanként visszautasítja a globális felmelegedést megkérdőjelező nézeteket, és azokat, amelyek szerint itt pusztán az éghajlat természetes módosulásairól van szó. A jelentés ismét azt igazolja, hogy az EU világviszonylatban vezető szerepet tölt be az éghajlatváltozás terén. Jókedvre azonban semmi okunk. Ahhoz hogy a globális felmelegedést a 2%-os határok közé szorítsuk, a jelenlegi becslések szerint a CO kibocsátás mennyiségét 2050-re legalább a felére kellene csökkentenünk. Ezzel összefüggésben, a jelentés azon állítása, miszerint szinte valamennyi uniós tagállam sikeresen előrelépett a kiotói célok felé vezető folyamatban, túlzottan optimistának mutatkozik. Az 1990-től 2005-ig terjedő időszakban a 15 régi tagállam kibocsátásait mindössze 2 %-kal mérsékelte, és igen valószínűtlennek tűnik, hogy az elkövetkező öt évben a kibocsátást további hat százalékkal fognák vissza a közös kiotói célkitűzés elérése érdekében. Az, hogy az EU, egységesen, e területen globális szinten vezetőnek tekinthető, csakis annak köszönhető, hogy az új tagországokban a kibocsátás jelentősen gyorsabban esett vissza. Az várható, hogy az új tagállamok 2010-re 21 %-kal mérséklik CO kibocsátásukat. Csakis e tény jogosítja fel az EU vezetőit arra, hogy a 2020-as 20%-os csökkentés nyilvánvalóan nagyra törő célkitűzéséről szólhassanak. Természetesen ez üdvözlendő cél, de fontos látnunk, hogy a legnagyobb szennyezőknek kellene e mérséklődés javát elérniük. Elfogadhatatlan, hogy az uniós éghajlat-változási politikák keretében teendő erőfeszítéseket kizárólag az új, és egyes, kivételt képező korábbi tagállamok által már elért eredményekre alapozzuk, illetve pótlólagos terheket rójunk rájuk, miközben a legnagyobb szennyezőknek engedményeket teszünk. Függetlenül attól, hogy miként oszlik meg a kibocsátás-csökkentés az EU tagjai között, aligha érünk el bármit, hacsak nem születik globális megállapodás olyan országoknak a problémák kezelésébe való bevonásáról, mint az USA, Kína, India, Oroszország és mások. E témát prioritásként kell kezelnünk az Unió kül- és éghajlat-változási politikájában. Köszönöm figyelmüket!"@hu11
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero innanzi tutto congratularmi con il relatore per la sua posizione chiara e inequivocabile, che, sulla base dei risultati degli studi scientifici, riconosce che il riscaldamento globale si sta realmente verificando e che è causato dall’uomo. Dobbiamo ricordare che qualche anno fa molti politici influenti, tra cui i di talune importanti potenze, cercavano ancora di negarlo. La relazione compie un passo avanti e rifiuta, in quanto non fondate dal punto di vista scientifico, dichiarazioni secondo le quali il riscaldamento globale non si sta verificando e che si tratta solo di naturali variazioni della temperatura. La presente relazione dimostra ancora una volta che l’UE è un a livello mondiale per quanto riguarda il riscaldamento globale, il che tuttavia non è affatto motivo di euforia. Al fine di mantenere il riscaldamento globale nei limiti del 2 per cento, secondo stime recenti il volume delle emissioni di CO dovrà essere ridotto almeno della metà entro il 2050. In tale contesto, l’affermazione contenuta nella relazione secondo cui quasi tutti gli Stati membri dell’UE hanno compiuto buoni progressi verso il rispetto degli obiettivi di Kyoto è eccessivamente ottimistica. Nel periodo tra il 1990 e il 2005 i vecchi Stati membri dell’UE hanno ridotto le loro emissioni solo del 2 per cento ed è molto improbabile che nel corso dei restanti cinque anni ridurranno le loro emissioni di un ulteriore 6 per cento al fine di rispettare il loro obiettivo collettivo di Kyoto. E’ solo grazie al fatto che i nuovi Stati membri dell’UE hanno ridotto considerevolmente le loro emissioni in modo più rapido che l’UE nel suo insieme può rivendicare uno di mondiale in questo ambito. Ci si aspetta che i nuovi Stati membri ridurranno le loro emissioni di CO del 21 per cento entro il 2010. E’ solo questo fatto che mette in condizione i europei di parlare di un obiettivo apparentemente ambizioso di ridurre le emissioni del 20 per cento entro il 2020. Certo, questo obiettivo deve essere accolto con favore, ma è importante che i principali responsabili delle emissioni realizzino la maggior parte di tale riduzione. E’ inaccettabile permettere che gli sforzi delle politiche dell’UE in materia di cambiamento climatico si basino solo sui risultati esistenti conseguiti dai nuovi Stati membri e da isolati vecchi Stati membri, così come è inaccettabile caricarli di oneri aggiuntivi, essendo al contempo indulgenti con i principali responsabili delle emissioni. A prescindere dalla distribuzione delle riduzioni delle emissioni tra gli Stati membri dell’UE, tuttavia, non otterremo nulla a meno che non si giunga a un accordo mondiale e paesi, quali Stati Uniti, Cina, India, Russia e altri, non siano coinvolti nella risoluzione del problema. Tale questione deve essere prioritaria nella politica estera e nella politica sul cambiamento climatico dell’UE. Grazie per l’attenzione."@it12
"Gerb. Pirmininke, gerbiamieji Parlamento nariai, pirmiausia noriu padėkoti mūsų pranešėjui už aiškią ir vienareikšmišką poziciją. Remiantis mokslinių tyrimų rezultatais, konstatuojama, kad pasaulinio klimato atšilimas iš tiesų vyksta ir, kad jo priežastis yra žmonių veikla. Turėtume prisiminti, kad vos prieš kelerius metus daugelis įtakingų politikų, įskaitant galingiausių pasaulio valstybių lyderius, mėgino tai neigti. Ataskaitos rengėjai žengė ryžtingą žingsnį ir atmetė kaip moksliškai nepagrįstą prielaidą, kad pasaulinio klimato atšilimo nėra ar, kad tai tik gamtiniai temperatūros svyravimai. Šia ataskaita ES dar kartą pasirodo kaip lyderė klimato kaitos reguliavimo srityje. Tačiau džiaugtis nėra dėl ko. Norint užtikrinti, kad pasaulio temperatūra nepakiltų daugiau kaip 2°C, anglies dvideginio išmetimą dabartiniais skaičiavimais iki 2050 m. reikia sumažinti ne mažiau kaip perpus. Atsižvelgiant į tai, ataskaitos teiginiai, jog beveik visos ES valstybės narės padarė gerą pažangą vykdant Kyote užsibrėžtus tikslus yra per daug optimistiški. Nuo 1990 iki 2005 m. 15 senųjų ES valstybių narių tesumažino savo išmetimą vos 2 proc. ir visiškai menkai tikėtina, kad per ateinančius penkerius metus išmetimas bus sumažintas dar 6 proc. − tik tada būtų pasiektas kolektyvinis Kyoto tikslas. Tik dėl to, kad naujosios ES valstybės narės gerokai sparčiau ženkliai sumažino savo išmetimą, visa Europos Sąjunga gali pretenduoti į pasaulinio lyderės statusą šioje srityje. Numatoma, kad naujosios ES valstybės narės savo CO išmetimą iki 2010 m. sumažins 21 proc. Tai leidžia ES lyderiams kalbėti apie aiškiai ambicingą tikslą sumažinti išmetimą 20 proc. iki 2020 m. Žinoma, tai sveikintinas tikslas, tačiau labai svarbu, kad daugiausia sumažintų didžiausi teršėjai. Visiškai neleistina, kad ES klimato kaitos politikos pastangos būtų grindžiamos vien tik dabartiniais naujųjų valstybių narių ir kai kurių atskirų senesniųjų valstybių narių pasiekimais, šias valstybes apkraunant dar didesne našta, o didžiausiems teršėjams būtų taikomos išlygos. Vis dėlto, nepaisant to, kaip išmetimo suvaržymai bus paskirstyti tarp ES valstybių narių, mes nepasieksime nieko, jeigu nebus pasiektas pasaulinis susitarimas ir sprendžiant šią problemą nepradės tokios valstybės kaip Jungtinės Amerikos Valstijos, Kinija, Indija, Rusija ir kitos. Ši problema turi būti ES užsienio politikos ir klimato kaitos politikos prioritetas. Dėkoju jums už dėmesį."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi! Vispirms es gribētu apsveikt ziņotāju ar skaidro un nepārprotamo pozīciju, kas, balstoties uz zinātnisko pētījumu rezultātiem, atzīst, ka globālā sasilšana tiešām notiek un tā ir cilvēku izraisīta. Jāatceras, ka vēl pirms dažiem gadiem daudzi ietekmīgi politiķi, ieskaitot atsevišķu lielvaru vadītājus, mēģināja to noliegt. Ziņojums iet pa soli tālāk un noraida kā zinātniski nepamatotus apgalvojumus, ka globālā sasilšana it kā nenotiekot un tās esot tikai dabīgas temperatūras svārstības. Ar šo ziņojumu ES atkal parāda, ka ir pasaules līderis cīņā ar globālo sasilšanu. Tomēr eiforijai nav pamata. Lai noturētu globālo sasilšanu 2 % robežās, pēc pašreizējā novērtējuma CO emisiju apjoms līdz 2050. gadam ir jāsamazina vismaz uz pusi. Šajā kontekstā nepamatoti optimistisks ir ziņojumā ietvertais apgalvojums, ka gandrīz visas ES dalībvalstis esot sasniegušas labu progresu Kioto mērķu izpildē. Laika posmā no 1990. līdz 2005. gadam ES 15 vecās dalībvalstis ir samazinājušas savu emisiju apjomu tikai par 2 %, un maz ticams, ka atlikušajos 5 gados tās samazinās savu emisiju apjomu par vēl 6 %, lai sasniegtu savu kolektīvo Kioto mērķi. Tikai fakts, ka jaunās ES dalībvalstis ir ievērojami straujāk samazinājušas emisijas, ļauj ES kopumā pretendēt uz globālā līdera statusu šajā jomā. Paredzams, ka ES jaunās dalībvalstis CO emisiju apjomu laikā līdz 2010. gadam samazinās par 21 %. Tikai šis fakts ļauj ES līderiem runāt par it kā ambiciozo 20 % emisijas samazinājuma mērķi līdz 2020. gadam. Šis mērķis, protams, ir apsveicams, tomēr svarīgi, lai lielāko šo samazinājuma daļu nodrošinātu lielākie piesārņotāji. Nedrīkst pieļaut mēģinājumus ES klimata izmaiņu politiku balstīt tikai uz jauno un arī atsevišķu veco dalībvalstu jau sasniegto, uzliekot tām papildu slogu, vienlaicīgi dodot atlaides lielākajiem piesārņotājiem. Tomēr neatkarīgi no emisiju samazinājuma sadalījuma starp ES dalībvalstīm mēs neko nepanāksim, ja netiks panākta globāla vienošanās un problēmas risināšanā iesaistītas tādas valstis kā ASV, Ķīna, Indija, Krievija un citas. Šim jautājumam ir jābūt prioritāram ES ārpolitikā un klimata izmaiņu politikā. Paldies par uzmanību!"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ten eerste wil ik de rapporteur gelukwensen met zijn duidelijke en ondubbelzinnige standpunt. Op basis van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek erkent hij in zijn standpunt dat de opwarming van de aarde daadwerkelijk plaatsvindt en dat dit wordt veroorzaakt door de mens. We moeten niet vergeten dat een paar jaar geleden veel invloedrijke politici, waaronder leiders van bepaalde grootmachten, het bestaan van dit probleem nog steeds probeerden te ontkennen. Het verslag gaat een stap verder en stelt dat er geen wetenschappelijke basis bestaat voor uitspraken waarin wordt gezegd dat de opwarming van de aarde niet plaatsvindt en dat het slechts gaat om natuurlijke temperatuurschommelingen. Dit verslag laat opnieuw zien dat de EU toonaangevend is als het gaat om de opwarming van de aarde. Er is echter geen reden voor blijdschap. Volgens de huidige schattingen moet de CO uitstoot in 2050 met ten minste de helft zijn verminderd om de opwarming van de aarde binnen de grenzen van twee procent te houden. De uitspraak in het verslag dat bijna alle EU-lidstaten goede vorderingen hebben gemaakt als het gaat om de verwezenlijking van de Kyoto-doelstellingen, is in dit verband te optimistisch. In de periode van 1990 tot 2005 hebben de vijftien oudere EU-lidstaten hun uitstoot met slechts twee procent weten te verminderen en het is onwaarschijnlijk dat zij in de resterende vijf jaar hun uitstoot met nog eens zes procent kunnen verminderen om hun gezamenlijke Kyoto-doelstelling te verwezenlijken. Het is alleen te danken aan het feit dat de nieuwere EU-lidstaten hun uitstoot sneller hebben weten te verminderen, dat de EU als geheel kan zeggen dat zij wereldwijd toonaangevend op dit gebied is. Naar verwachting hebben de nieuwere EU-lidstaten hun CO uitstoot in 2010 met eenentwintig procent verminderd. Alleen dankzij dit feit kunnen EU-leiders praten over de schijnbare ambitieuze doelstelling de uitstoot tegen 2020 met twintig procent te verminderen. Natuurlijk moeten we deze doelstelling verwelkomen, maar het is belangrijk dat de grootste vervuilers het merendeel van de uitstootvermindering voor hun rekening nemen. Het is niet acceptabel dat de inspanningen op het gebied van het EU-beleid tegen klimaatverandering alleen worden gebaseerd op de bestaande verrichtingen van de nieuwere lidstaten en geïsoleerde prestaties van de oudere lidstaten. Op deze manier worden de nieuwere lidstaten extra belast, terwijl de grootste vervuilers geen last hebben van de gevolgen van hun gedrag. Maar de verdeling van de uitstootvermindering binnen de EU zal echter geen verschil maken als er niet op wereldwijd niveau overeenstemming wordt bereikt met landen zoals onder meer de Verenigde Staten, China, India, Rusland en als andere landen niet bij de oplossing van het probleem worden betrokken. Deze kwestie moet boven aan de agenda staan van het buitenlandbeleid en klimaatveranderingsbeleid van de EU. Dank u voor uw aandacht."@nl3
"Panie przewodniczący, panie i panowie! Po pierwsze chciałbym pogratulować sprawozdawcy zajęcia jasnego i jednoznacznego stanowiska, które na podstawie wyników badań naukowych uznaje, że globalne ocieplenie jest faktem i że zostało ono spowodowane przez człowieka. Powinniśmy pamiętać o tym, że kilka lat temu wpływowi politycy, w tym także przywódcy pewnych potęg, próbowali temu zaprzeczać. Sprawozdanie to jest krokiem naprzód i odrzuca, jako pozbawione naukowych podstaw, stwierdzenie, że globalne ocieplenie nie ma wcale miejsca i że jest to naturalne wahanie temperatury. Sprawozdanie to ponownie dowodzi, że UE jest światowym przywódcą w kwestii globalnego ocieplenia. Nie ma jednak powodów do radości. Aby utrzymać globalne ocieplenie w granicach 2%, według obecnych szacunków nasilenie emisji CO powinno zostać zredukowane przynajmniej o połowę do 2050 roku. W tym kontekście stwierdzenie, że prawie wszystkie państwa członkowskie UE poczyniły postępy w osiągnięciu celów z Kioto jest zbyt optymistyczne. W okresie 1990 - 2005 starsze państwa członkowskie zredukowały emisję jedynie o 2%, a mało prawdopodobne jest, aby w ciągu pozostałych pięciu lat zredukowały emisję o kolejne 6% i osiągnęły wspólny cel z Kioto. Unia Europejska może ubiegać się o pozycję światowego lidera w tej dziedzinie jedynie dzięki nowym państwom członkowskim, które zredukowały emisję znacznie szybciej. Oczekuje się, że nowe państwa członkowskie zredukują emisję CO o 21% do 2010 roku. Tylko to upoważnia przywódców UE do mówienia o ambitnym celu zredukowania emisji o 20% do 2020 roku. Oczywiście cel ten został przyjęty z zadowoleniem, ale ważne jest, aby największą rolę w redukcji odegrali ci, którzy najbardziej zanieczyszczają. Niedopuszczalne jest, aby wysiłki polityki UE w kwestii zmian klimatycznych oparte były jedynie na istniejących już osiągnięciach nowych państw członkowskich i pojedynczych starszych państw członkowskich; niedopuszczalne jest, aby obarczać ich całą odpowiedzialnością za zredukowanie emisji, podczas gdy toleruje się tych, którzy zanieczyszczają najbardziej. Bez względu na przydzielenie redukcji emisji wśród państw członkowskich nie uda nam się nic osiągnąć, chyba że osiągnięte zostanie światowe porozumienie, a kraje takie jak Stany Zjednoczone, Chiny, Indie, Rosja i inne zaangażują się w rozwiązanie problemu. Kwestia ta musi być priorytetem polityki zagranicznej UE i polityki zmian klimatycznych. Dziękuję za uwagę."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, em primeiro lugar, queria felicitar o relator pela sua posição, de reconhecimento claro e inequívoco, com base nos resultados de estudos científicos, por um lado, de que se está dar realmente a dar um fenómeno do aquecimento global e, por outro, de que ele é causado pelo Homem. Importa ter em mente que há alguns anos ainda numerosos políticos influentes, incluindo dirigentes de determinadas grandes potências, teimavam em negá-lo. Este relatório vai um passo mais além e rejeita, como cientificamente infundadas, as teses segundo as quais não há qualquer processo de aquecimento global em curso e as variações de temperatura registadas são perfeitamente naturais. O presente relatório demonstra, uma vez mais, que a UE é líder mundial em matéria de aquecimento global. Isso não constitui motivo para euforia, porém. Para conter o aquecimento global dentro da marca-limite de 2%, de acordo com as actuais estimativas, o volume das emissões de CO terá de ser reduzido, no mínimo, em 50% até 2050. Neste quadro, a afirmação constante do relatório de que quase todos os Estados-Membros da UE realizaram bons progressos na consecução das metas de Quioto peca por excesso de optimismo. No período 1990-2005 os 15 Estados-Membros mais antigos da UE reduziram as suas emissões em 2%, apenas, e é altamente improvável que, nos cinco anos que restam, venham a operar a redução adicional de 6% necessária para cumprirem a sua meta colectiva de Quioto. Se a UE, no seu conjunto, pode reclamar o estatuto de líder mundial neste domínio, deve-o exclusivamente ao facto de os seus Estados-Membros mais recentes terem reduzido as suas emissões a um ritmo consideravelmente mais acelerado. Espera-se que os Estados-Membros mais recentes reduzam as suas emissões de CO em 21% até 2010. É esse facto, unicamente, que permite aos dirigentes da UE falar na meta aparentemente ambiciosa de reduzir as emissões em 20% até 2020. Naturalmente, essa meta é de saudar, mas é importante que tal redução seja, maioritariamente, obra dos maiores poluidores. Não é aceitável que se permita que os esforços das políticas da UE em matéria de alterações climáticas assentem apenas nos actuais sucessos dos Estados-Membros mais recentes e de um ou outro dos mais antigos e que se pretenda impor-lhes um ónus adicional e, ao mesmo tempo, se contemporize com os maiores poluidores. Independentemente do rateio das reduções de emissões pelos Estados-Membros da UE, contudo, não lograremos atingir resultado algum, a menos que se chegue a um acordo à escala mundial e países como os Estados Unidos, a China, a Índia, a Rússia e outros se envolvam na resolução do problema. Esta questão tem de constituir uma prioridade da política externa e da política para as alterações climáticas da UE. Obrigado pela vossa atenção."@pt17
"Priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi! Vispirms es gribētu apsveikt ziņotāju ar skaidro un nepārprotamo pozīciju, kas, balstoties uz zinātnisko pētījumu rezultātiem, atzīst, ka globālā sasilšana tiešām notiek un tā ir cilvēku izraisīta. Jāatceras, ka vēl pirms dažiem gadiem daudzi ietekmīgi politiķi, ieskaitot atsevišķu lielvaru vadītājus, mēģināja to noliegt. Ziņojums iet pa soli tālāk un noraida kā zinātniski nepamatotus apgalvojumus, ka globālā sasilšana it kā nenotiekot un tās esot tikai dabīgas temperatūras svārstības. Ar šo ziņojumu ES atkal parāda, ka ir pasaules līderis cīņā ar globālo sasilšanu. Tomēr eiforijai nav pamata. Lai noturētu globālo sasilšanu 2 % robežās, pēc pašreizējā novērtējuma CO emisiju apjoms līdz 2050. gadam ir jāsamazina vismaz uz pusi. Šajā kontekstā nepamatoti optimistisks ir ziņojumā ietvertais apgalvojums, ka gandrīz visas ES dalībvalstis esot sasniegušas labu progresu Kioto mērķu izpildē. Laika posmā no 1990. līdz 2005. gadam ES 15 vecās dalībvalstis ir samazinājušas savu emisiju apjomu tikai par 2 %, un maz ticams, ka atlikušajos 5 gados tās samazinās savu emisiju apjomu par vēl 6 %, lai sasniegtu savu kolektīvo Kioto mērķi. Tikai fakts, ka jaunās ES dalībvalstis ir ievērojami straujāk samazinājušas emisijas, ļauj ES kopumā pretendēt uz globālā līdera statusu šajā jomā. Paredzams, ka ES jaunās dalībvalstis CO emisiju apjomu laikā līdz 2010. gadam samazinās par 21 %. Tikai šis fakts ļauj ES līderiem runāt par it kā ambiciozo 20 % emisijas samazinājuma mērķi līdz 2020. gadam. Šis mērķis, protams, ir apsveicams, tomēr svarīgi, lai lielāko šo samazinājuma daļu nodrošinātu lielākie piesārņotāji. Nedrīkst pieļaut mēģinājumus ES klimata izmaiņu politiku balstīt tikai uz jauno un arī atsevišķu veco dalībvalstu jau sasniegto, uzliekot tām papildu slogu, vienlaicīgi dodot atlaides lielākajiem piesārņotājiem. Tomēr neatkarīgi no emisiju samazinājuma sadalījuma starp ES dalībvalstīm mēs neko nepanāksim, ja netiks panākta globāla vienošanās un problēmas risināšanā iesaistītas tādas valstis kā ASV, Ķīna, Indija, Krievija un citas. Šim jautājumam ir jābūt prioritāram ES ārpolitikā un klimata izmaiņu politikā. Paldies par uzmanību!"@ro18
"Vážený pán predsedajúci, vážené dámy a páni, v prvom rade by som chcel zablahoželať spravodajcovi k jasnému a jednoznačnému postoju, v ktorom na základe výsledkov vedeckých štúdii uznáva, že skutočne prebieha globálne otepľovanie a že ho spôsobujú ľudia. Nezabúdajme, že pred niekoľkými rokmi mnoho vplyvných politikov vrátane vodcov niektorých veľmocí sa to pokúšali poprieť. Správa ide ešte o krok ďalej a odmieta ako vedecky nepodložené tvrdenia v súvislosti s tým, že vôbec neexistuje žiadne globálne otepľovanie a že ide iba o prirodzené rozdiely teplôt. Táto správa opäť demonštruje, že Európska únia je vedúcou svetovou silou v súvislosti s globálnym otepľovaním. Nie je to však dôvod na jasanie. Ak chceme udržať globálne otepľovanie v hraniciach 2 %, podľa odhadov budeme musieť do roku 2050 znížiť objem emisií CO najmenej o polovicu. Vzhľadom na to je tvrdenie tejto správy, že takmer všetky štáty EÚ dosiahli značný pokrok v plnení kjótskych cieľov až príliš optimistické. V období od roku 1990 do roku 2005 znížilo 15 starších členských štátov EÚ emisie iba o 2 % a je veľmi nepravdepodobné, že počas budúcich piatich rokov znížia svoje emisie o ďalších 6 %, s cieľom splniť kolektívny cieľ z Kjóta. Iba vďaka skutočnosti, že nové členské štáty EÚ znížili svoje emisie výrazne a rýchlejšie, ako Európska únia ako celok, sa môže EÚ považovať za svetového vodcu v tejto oblasti. Očakáva sa, že novšie členské štáty EÚ znížia svoje emisie CO o 21 % do roku 2010. Iba na základe tejto skutočnosti môžu vodcovia Európskej únie hovoriť o zjavne ambicióznom cieli znížiť emisie do roku 2020 o 20 %. Samozrejme, že vítame takýto cieľ, ale je veľmi dôležité, aby sa najväčší znečisťovatelia postarali o väčšiu časť tohto zníženia. Je neprijateľne, aby snahy politických opatrení EÚ v oblasti zmeny klímy boli založené iba na existujúcich úspechoch nových členských štátov a niektorých starších členských štátov. Je neprijateľné, aby sa ešte viac zaťažili tieto nové členské štáty a zároveň sa najväčší znečisťovatelia dostali ešte väčšie úľavy. Bez ohľadu na rozdelenie zníženia emisií medzi členskými štátmi EÚ nedosiahneme nič, ak nevznikne celosvetová dohoda a ak krajiny ako Spojené štáty, Čína, India, Rusko a ostatné sa nebudú zúčastňovať na riešení tohto problému. Táto otázka musí byť prioritou zahraničnej politiky Európskej únie tak, ako aj klimatickej politiky. Ďakujem Vám za pozornosť."@sk19
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, najprej čestitam poročevalcu za jasno in nedvoumno stališče, ki na podlagi rezultatov znanstvenih študij priznava, da se globalno segrevanje resnično dogaja in da ga povzročajo ljudje. Zavedati se moramo, da so pred nekaj leti številni vplivni politiki, vključno z voditelji nekaterih glavnih velesil, to zanikali. Poročilo je v tem smislu še korak naprej, saj zavrne izjave, ker naj bi bile znanstveno neutemeljene, ker naj se globalno segrevanje ne bi dogajalo in naj bi to bila le naravna nihanja temperature. To poročilo ponovno dokazuje, da je EU vodilna na svetu, kar zadeva globalno segrevanje. Vendar to ni razlog za ponos. Da globalno segrevanje ne bi preseglo meje 2 %, bo treba količino emisij CO glede na sedanje ocene do leta 2050 znižati vsaj za polovico. V tem smislu je izjava v poročilu, da so skoraj vse države članice EU uspešno napredovale pri doseganju ciljev kjotskega protokola, preveč optimistična. V obdobju 1990−2005 je 15 starejših držav članic EU znižalo svoje emisije le za 2 % in zelo malo verjetno je, da bodo v preostalih petih letih svoje emisije znižale še za dodatnih 6 %, s čimer bi dosegle skupen cilj kjotskega protokola. EU kot celota lahko velja za vodilno v svetu na tem področju le zato, ker so novejše države članice znižale svoje emisije veliko hitreje. Pričakuje se, da bodo nove države članice EU do leta 2010 znižale svoje emisije CO za 21 %. Le zato lahko voditelji EU govorijo o na videz ambicioznem cilju 20-odstotnega znižanja emisij do leta 2020. Seveda mora biti ta cilj dobrodošel, vendar je pomembno, da najbolj znižajo emisije največji povzročitelji onesnaženja. Ni sprejemljivo, da se dovoli, da prizadevanja politik EU v zvezi s podnebnimi spremembami temeljijo le na sedanjih dosežkih novejših in redkih starejših držav članic, ter da se jim naloži dodatno breme in hkrati ne omeji največjih povzročiteljev onesnaženja. Vendar ne glede na določitev znižanj emisij za države članice EU ne bomo dosegli ničesar, če ne bo dosežen svetovni sporazum in če države, kot so Združene države Amerike, Kitajska, Indija, Rusija in druge, ne bodo vključene v reševanje tega problema. Ta zadeva se mora prednostno obravnavati v okviru zunanje politike EU in politike boja proti podnebnim spremembam. Hvala za vašo pozornost."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar! För det första vill jag gratulera föredraganden till hans klara och otvetydiga ståndpunkt, som på grundval av resultaten från vetenskapliga studier, erkänner att global uppvärmning är en realitet och att den orsakas av människan. Vi måste komma ihåg att för ett par år sedan försökte många inflytelserika politiker, bland annat ledare för vissa stormakter, fortfarande att förneka detta. I betänkandet går man ett steg längre och avvisar som vetenskapligt ogrundade de påståenden som gjorts om att effekten av den globala uppvärmningen inte föreligger utan att det endast är naturliga temperaturvariationer. Betänkandet visar ännu en gång att EU är världsledare när det gäller global uppvärmning. Det finns dock ingen anledning till upprymdhet. För att kunna hålla den globala uppvärmningsökningen inom 2-gradersgränsen kommer enligt nuvarande uppskattningar koldioxidutsläppen att behöva halveras fram till 2050. I det här sammanhanget är uttalandet i betänkandet om att nästan alla EU-medlemsstater har gjort goda framsteg i sina insatser för att nå Kyotomålen överdrivet optimistiska. Under perioden 1990–2005 har de 15 äldre EU-medlemsstaterna minskat sina utsläpp med endast 2 procent och det är mycket osannolikt att de kommer att minska sina utsläpp med ytterligare 6 procent under de kommande fem åren för att uppnå sina gemensamma Kyotomål. Det är endast tack vare att de nyare EU-medlemsstaterna har minskat sina utsläpp betydligt snabbare som EU som helhet kan göra anspråk på sin status som världsledare på området. Det är väntat att de nyare EU-medlemsstaterna kommer att minska sina koldioxidutsläpp med 21 procent fram till 2010. Det är endast detta faktum som gör att EU-ledarna kan tala om det uppenbart ambitiösa målet att minska utsläppen med 20 procent till 2020. Självklart ska målet välkomnas men det är viktigt att de största förorenarna bör uppnå den största delen av minskningen. Det är inte acceptabelt att basera insatserna för EU:s klimatförändringspolitik enbart på befintliga resultat i de nya medlemsstaterna och i enstaka äldre, och att lägga ytterligare bördor på dem samtidigt som man gör eftergifter för de största förorenarna. Oavsett fördelningen av utsläppsminskningarna mellan EU:s medlemsstater kommer vi dock inte att uppnå något om inte en världsomfattande överenskommelse uppnås och länder som Förenta staterna, Kina, Indien, Ryssland med flera medverkar till att lösa problemet. Denna fråga måste prioriteras i EU:s utrikespolitik och klimatförändringspolitik. Tack för er uppmärksamhet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"2"18,15,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph