Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-038"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.3.3-038"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, Herr Kommissar, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte auch zuerst ganz herzlich unserem Berichterstatter für die geleistete Arbeit danken. Der Bericht – das wurde auch von den Vorrednern gesagt – bezieht sich ausnahmslos auf die wissenschaftlichen Fakten zum Klimawandel, die in den thematischen Sitzungen mit weltweit renommierten Sachverständigen eingehend erörtert wurden. Die Land- und Forstwirtschaft ist einer der von der Klimaänderung am stärksten betroffenen Wirtschaftsbereiche und hat daher ein großes Interesse an effizienten Klimaschutzmaßnahmen auf globaler Ebene. Eine Einbeziehung aller Staaten, insbesondere der Entwicklungsländer, in die Post-Kyoto-Periode ist unbedingt notwendig. Es ist auch wichtig, hervorzuheben, dass die Landwirtschaft keineswegs Preistreiber der Lebensmittelpreise ist, da beispielsweise beim Preis einer Semmel auf den Weizen, der hier verarbeitet wird, nicht einmal ganz 2 % der Kosten entfallen. Es ist auch bekannt, dass nachwachsende Rohstoffe für Treibstoffe pflanzlicher Herkunft bei ihrer Verbrennung nicht mehr CO frei setzen als während ihres Wachstums gebunden wurde und sie daher sehr wohl CO neutral sind. Aufgrund fundierter Forschungsergebnisse wurde anerkannt, dass der Mensch mitverantwortlich am Klimawandel ist. Gerade deswegen ist es wichtig, sowohl die Forschung zu intensivieren als auch durch effizientere Nutzung Energie zu sparen. Immerhin hat es auch 3 000 Jahre gedauert, bis akzeptiert wurde, dass die Erde keine Scheibe, sondern eine Kugel ist. Hohes Haus, ich wünsche mir daher eine seriöse Diskussion, da der Klimawandel ein globales gesamtgesellschaftliches Problem darstellt und keineswegs durch sektorale Politik in den einzelnen Mitgliedstaaten der EU zu lösen ist. Eine Lösung kann nur weltweit erzielt werden, und die Europäische Union sollte sehr wohl eine führende wie auch eine vermittelnde Rolle bei der Bekämpfung des Klimawandels einnehmen."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, vážený pane komisaři, vážené dámy a pánové, také bych chtěla nejprve ze srdce poděkovat našemu zpravodaji za vykonanou práci. Jak již říkali moji předřečníci, tato zpráva se odvolává výlučně na vědecká fakta, která se týkají změny klimatu, o kterých se podrobně diskutovalo na tematických setkáních se světoznámými odborníky. Sektor zemědělství a lesnictví je jedním z průmyslových odvětví, které jsou nejvíce zasaženy změnou klimatu, a proto mají největší zájem na vytvoření účinných opatření na ochranu před změnou klimatu, na ochranu ovzduší, která by se měla přijmout na celosvětové úrovni. Účast všech zemí, i rozvojových, na dohodě následující po Kjótském protokolu je nevyhnutelná. Zároveň je třeba podtrhnout, že zemědělství není vůbec rozhodující při stanovování cen potravin. Například mouka tvoří v ceně rohlíku méně než 2 % nákladů. Je též dobře známé, že obnovitelné zdroje paliv získávaných z plodin nevypouští víc CO než se v nich uskladnilo v době růstu, což znamená, že jsou ve skutečnosti CO neutrální. Na základě reálných zjištění výzkumu se také uznává, že částečně zodpovědnými za změnu klimatu jsou lidé. Z tohoto důvodu je důležité, abychom provedli ještě intenzivnější výzkum a šetřili energii prostřednictvím jejího účinného využívání. Můžeme sebrat odvahu na základě skutečnosti, že než lidé uznali, že Země je kulatá a ne plochá, uplynulo 3 000 let. Proto bych chtěla apelovat na tento Parlament, aby vedl vážnou diskusi, při které se uznává skutečnost, že změna klimatu je opravdu globálním problémem. Je to makrosociální problém, který se nedá vyřešit odvětvovými opatřeními v jednotlivých členských státech EU. Řešit tento problém můžeme pouze na celosvětové úrovni a Evropská unie by měla převzít vedoucí a zprostředkující úlohu v boji proti změně klimatu."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Jeg vil også gerne begynde med at takke vores ordfører varmt for det arbejde, han har præsteret. Betænkningen henviser som nævnt af de foregående talere uden undtagelse til de videnskabelige kendsgerninger vedrørende klimaændringen, som er blevet drøftet indgående på temamøderne med velrenommerede sagkyndige. Land- og skovbruget er en af de brancher, der er stærkest berørt af klimaændringen, og det har derfor en stor interesse i effektive klimabeskyttelsestiltag på globalt niveau. Det er absolut nødvendigt at inddrage alle stater, navnlig udviklingslandene, i postkyotoperioden. Det er også vigtigt at fremhæve, at det på ingen måde er landbruget, der driver fødevarepriserne i vejret, da udgifterne til hveden f.eks. kun udgør 2 % af prisen på et rundstykke. Det er også velkendt, at vedvarende råstoffer til vegetabilske brændstoffer ikke frigør mere CO ved forbrændingen, end der er blevet bundet under væksten, og at de derfor er CO neutrale. På grundlag af velfunderede forskningsresultater er det anerkendt, at mennesket har et medansvar for klimaændringen. Netop derfor er det vigtigt både at intensivere forskningen og at spare energi gennem en mere effektiv udnyttelse af den. Det tog også 3.000 år, før det blev accepteret, at jorden ikke er flad, men rund. Jeg ønsker mig derfor en seriøs diskussion, da klimaændringen er et globalt samfundsproblem, som på ingen måde kan løses med sektorpolitik i de enkelte medlemsstater i EU. Løsningen kan kun findes på verdensplan, og EU bør indtage en både ledende og formidlende rolle, når det gælder bekæmpelsen af klimaændringerne."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, αρχικά θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή μας για το έργο του. Η έκθεση, όπως δήλωσαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, αφορά αποκλειστικά τα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με την κλιματική αλλαγή, τα οποία συζητήθηκαν διεξοδικά από παγκοσμίως γνωστούς εμπειρογνώμονες κατά τη διάρκεια των θεματικών συναντήσεων. Ο τομέας της γεωργίας και της δασοκομίας αποτελεί μία από τις βιομηχανίες που επλήγησαν περισσότερο από την κλιματική αλλαγή και συνεπώς παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον για την υιοθέτηση αποτελεσματικών μέτρων προστασίας του κλίματος σε παγκόσμιο επίπεδο. Απαραίτητη είναι η ανάμειξη όλων των χωρών, και ειδικότερα των αναπτυσσόμενων χωρών, στην μετά το Κιότο διαδικασία. Επίσης, είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι η γεωργία με κανέναν τρόπο δεν αποτελεί δείκτη τιμών των τροφίμων: για παράδειγμα, το σιτάρι που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενός μικρού ψωμιού δεν ξεπερνά το 2% του κόστους του ψωμιού. Είναι, επίσης, γνωστό, ότι οι ανανεώσιμες πηγές για τα καύσιμα γεωργικής προέλευσης δεν απελευθερώνουν περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα από όσο είχε αποθηκευτεί κατά την ανάπτυξή τους, που σημαίνει ότι είναι όντως ουδέτερες σε διοξείδιο του άνθρακα. Έχει αναγνωριστεί επίσης, βάσει αδιάσειστων ερευνητικών ευρημάτων, ότι οι άνθρωποι ευθύνονται κατά ένα μέρος για την κλιματική αλλαγή. Για αυτόν το λόγο, είναι σημαντικό να διεξαχθούν εντατικότερες έρευνες, καθώς και να εξοικονομηθεί ενέργεια μέσω της αποδοτικότερης χρήσης. Ας αναλογιστούμε το γεγονός ότι πέρασαν 3 000 χρόνια μέχρι οι άνθρωποι να δεχτούν ότι η γη δεν είναι επίπεδη, αλλά στρογγυλή. Καλώ το Κοινοβούλιο να δεσμευτεί ως προς τη διεξαγωγή σοβαρού διαλόγου αναγνωρίζοντας ότι η κλιματική αλλαγή είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Πρόκειται για μακροκοινωνικό πρόβλημα που δεν μπορεί να επιλυθεί μέσω τομεακών πολιτικών στα κράτη μέλη της ΕΕ. Λύση μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε παγκόσμιο επίπεδο και η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει οπωσδήποτε να αναλάβει τον ρόλο του ηγέτη και διαμεσολαβητή στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής."@el10
"Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, I would also like to start by expressing my warm thanks to our rapporteur for his work. The report – as the previous speakers have said – relates entirely to the scientific facts concerning climate change, which were discussed in detail with world-renowned experts during the thematic meetings. The agriculture and forestry sector is one of the industries hardest hit by climate change and therefore has a strong interest in effective climate protection measures being adopted at global level. The involvement of all countries, especially the developing countries, in the post-Kyoto process is essential. It is also important to underline that agriculture is by no means a driver of food prices: in the price of a bread roll, for example, the wheat used to make it accounts for less than 2% of the costs. It is also well-known that renewable resources for crop-based fuels do not release any more CO than was stored during their growth, which means that they are indeed CO neutral. It has also been recognised, on the basis of sound research findings, that humans are partly responsible for climate change. For that reason, it is important to conduct more intensive research as well as to save energy through more efficient use. Let us take heart from the fact that it took 3 000 years for it to be accepted that the Earth is a globe and not flat. May I appeal to this Parliament to engage in serious debate which recognises that climate change is a global problem; it is a macrosocial problem which cannot be resolved by means of sectoral policies in individual EU Member States. A solution can only be achieved worldwide, and the European Union should certainly take a leading and mediating role in combating climate change."@en4
"Señor Presidente, Comisario, señorías, también me gustaría comenzar expresando mi sincero agradecimiento a nuestro ponente por su labor. El informe, como han señalado los anteriores oradores, alude directamente a los datos científicos que conciernen al cambio climático, que se debatieron con detalle con los expertos de prestigio en las reuniones temáticas. El sector de la agricultura y la silvicultura es uno de los más duramente golpeados por el cambio climático y, por tanto, tiene un enorme interés en que se adopten medidas efectivas de protección del clima a escala mundial. La participación de todos los países, y en especial, de los países en desarrollo, en el proceso posterior a Kyoto, resulta esencial. También es importante subrayar que la agricultura no constituye en modo alguno un factor impulsor de los precios de los alimentos: en el precio de una pieza de pan, por ejemplo, el trigo empleado para su elaboración representa menos del 2 % de los costes. También es bien sabido que los recursos renovables para la obtención de combustibles basados en cultivos no liberan más CO que el que se almacena durante su crecimiento, lo que significa de hecho que son neutrales respecto al CO . Se ha reconocido igualmente, sobre la base de hallazgos de investigaciones fundados, que los seres humanos son responsables en parte del cambio climático. Por esa razón, es importante realizar investigaciones más intensivas, así como ahorrar energía mediante un uso más eficiente. Animémonos al considerar que hicieron falta 3 000 años para que se aceptara que la Tierra es una esfera y no es plana. Me permito dirigir un llamamiento a este Parlamento para que entable un debate riguroso en el que se reconozca que el cambio climático es un problema de ámbito mundial; es un problema macrosocial que no puede resolverse mediante políticas sectoriales en cada uno de los Estados miembros de la UE. Sólo podrá alcanzarse una solución de ámbito mundial e, indudablemente, la Unión Europea debe asumir un papel de liderazgo y mediación en el combate contra el cambio climático."@es21
"Härra juhataja, volinik, daamid ja härrad, soovin samuti alustada sooja tänuavaldusega raportöörile tema töö eest. Kõnealune raport, nagu eelkõnelejad on öelnud, on täielikult seotud kliimamuutusi käsitlevate teaduslike faktidega, mida maailmas tunnustatud asjatundjad temaatiliste kohtumiste käigus põhjalikult arutasid. Kliimamuutused mõjutavad oluliselt põllumajandus- ja metsandussektorit, seetõttu on sektori esindajad väga huvitatud tõhusate kliimamuutuste eest kaitsvate meetmete vastuvõtmisest ülemaailmsel tasandil. Oluline on kõikide riikide ja eriti arengumaade hõlmamine Kyoto-järgsesse protsessi. Oluline on alla kriipsutada, et põllumajandus ei ole mingil juhul toiduainete hinnatõusu taganttõukaja: näiteks leivapätsi hinnast moodustab selleks kasutatava nisu hind vähem kui 2% kuludest. Samuti on hästi teada, et biokütuste tootmiseks kasutatavad energiaallikad ei eralda enam neisse kasvuperioodil ladestunud CO mis tähendab, et need on tõepoolest CO suhtes neutraalsed. Kindlatele teadusuuringutele tuginedes on samuti tunnistatud, et inimkond on kliimamuutuste eest osaliselt vastutav. Seetõttu on tähtis viia läbi üha intensiivsemaid teadusuuringuid ja ka säästa energiat tõhusama kasutamise kaudu. Leidkem südikust teadmisest, et 3000 aastat kulus tunnistamiseks, et maakera on ümmargune, aga mitte lapik. Soovin pöörduda parlamendi poole palvega osaleda tõsises arutelus, milles tunnistatakse kliimamuutuste probleemi ülemaailmsust; see on makrosotsiaalne probleem, mida ei saa lahendada sektoripõhiste poliitiliste vahenditega üksikutes ELi liikmesriikides. Lahendust on võimalik saavutada ülemaailmse tegevusega ja Euroopa Liit peaks võitluses kliimamuutuste vastu kindlasti võtma juhtiva ja vahendava rolli."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, haluan aluksi esittää lämpimät kiitokseni esittelijälle hänen tekemästään työstä. Mietintö pohjautuu – kuten edellinen puhuja totesi – täysin ilmastonmuutosta koskeviin tieteellisiin tosiseikkoihin, joita maailmanlaajuisesti tunnustetut asiantuntijat käsittelivät yksityiskohtaisesti alakohtaisissa tapaamisissa. Maa- ja metsätalousala on yksi ilmastonmuutoksesta voimakkaimmin kärsivistä aloista, joten sillä on voimakkaat intressit maailman tasolla sovellettaviin tehokkaisiin ilmastonsuojelutoimenpiteisiin. Kaikkien valtioiden, varsinkin kehitysmaiden osallistuminen Kioton jälkeiseen prosessiin on hyvin tärkeää. On myös tärkeää korostaa, ettei maatalous ole millään tavoin vastuussa elintarvikkeiden hinnoista: esimerkiksi sämpylän hinnasta sen tekemiseen käytetyn vehnän osuus on alle kaksi prosenttia kustannuksista. On myös yleisesti tunnettua, että viljasta tehdystä polttoaineesta ei vapaudu sen enempää hiilidioksidia kuin varastoitui sen kasvun aikana, mikä tarkoittaa, että se on todellakin hiilidioksidineutraalia. Luotettavien tutkimustulosten perusteella on myös tunnustettu, että ihminen on osaltaan vastuussa ilmastonmuutoksesta. Tämän vuoksi on tärkeää toteuttaa vielä tehokkaampia tutkimuksia sekä säästää energiaa tehokkaamman käytön avulla. Muistakaamme, että vei 3 000 vuotta, ennen kuin tunnustettiin, että maapallo on pyöreä eikä litteä. Vetoan parlamenttiin, jotta se käynnistäisi vakavan keskustelun, jossa tunnustetaan ilmastonmuutos maailmanlaajuiseksi ongelmaksi. On kyse makrososiaalisesta ongelmasta, joka ei ole ratkaistavissa alakohtaisella politiikalla EU:n yksittäisissä jäsenvaltioissa. Ratkaisun on oltava maailmanlaajuinen, ja Euroopan unionin on todellakin otettava johtoasema ja välittäjän asema ilmastonmuutoksen torjunnassa."@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs, j’aimerais commencer par remercier chaleureusement le rapporteur pour son travail. Ce rapport, comme l’ont indiqué d’autres orateurs avant moi, concerne exclusivement les faits scientifiques relatifs au changement climatique, abordés en détails avec des experts de renommée mondiale lors de rencontres thématiques. Le secteur de l’agriculture et de la sylviculture est l’un des plus durement touchés par le changement climatique, il a donc tout intérêt à ce que des mesures efficaces de protection du climat soient adoptées au niveau mondial. L’implication de tous les pays, en particulier des pays en voie de développement, dans le processus post-Kyoto est essentielle. Il est important de souligner que l’agriculture n’est en rien responsable de l’augmentation des prix des aliments: dans le prix d’un pain, par exemple, le blé représente moins de 2% des coûts. Il est également notoire que les ressources renouvelables destinées aux carburants végétaux ne libèrent pas plus de CO que celui qui a été emmagasiné pendant leur croissance, ce qui signifie que ces carburants sont neutres du point de vue du CO . Il est également reconnu, sur la base de recherches scientifiques sérieuses, que les hommes sont partiellement responsables du changement climatique. C’est pourquoi il est important d’intensifier les recherches et d’économiser l’énergie en l’utilisant d’une façon plus efficace. Nous pouvons sans doute nous consoler en nous disant qu’il nous a fallu 3 000 ans pour admettre que la Terre était ronde et non plate. J’invite ce Parlement à se lancer dans un débat sérieux qui reconnaisse l’importance du problème du changement climatique. Il s’agit d’un problème macrosocial qui ne peut être résolu par des politiques sectorielles menées séparément dans différents États membres de l’Union européenne. Une solution ne peut être obtenue qu’au niveau mondial, et l’Union européenne doit certainement jouer un rôle pionnier et de médiation dans la lutte contre le changement climatique."@fr8
"Elnök úr, hölgyeim és uraim, magam is azzal kezdem, hogy a legmelegebben megköszönöm az előadónak munkáját. Köszönöm azt a jelentést, amelyet — mint azt a korábbi felszólalók is mondták — teljes egészében az éghajlatváltozás — korábbi tematikus találkozókon világhírű szakemberek által részleteiben megvitatott — tudományos tényeinek szentelt. A mezőgazdasági és erdészeti szektor az éghajlatváltozás által legkomolyabban sújtott területek egyike, és ennél fogva komoly érdekei fűződnek ahhoz, hogy globális szinten hatékony éghajlatvédelmi intézkedések kerüljenek elfogadásra. A Kiotó utáni folyamatban minden ország részvétele, de különösen a fejlődőké, elengedhetetlen. Fontos annak kiemelése is, hogy nem a mezőgazdaság az élelmiszerárak felhajtója. A zsemlék esetében, például, a felhasznált búza kevesebb, mint 2%-ot tesz ki a teljes költségen belül. Az is közismert, hogy a bioüzemanyagok megújuló energiaforrásként való előállítása nem vezet nagyobb CO kibocsátáshoz, mint amennyit növekedésük során tároltak. Azaz, ezek lényegében CO semlegesek. A megbízható tudományos eredmények alapján az is elismerést nyert, hogy részben az emberek felelősek az éghajlatváltozásért. Emiatt fontos a további, intenzív kutatások elvégzése, valamint az energiafelhasználás hatékonyságának javítása. Nyerjünk erőt abból a tényből, hogy 3.000 évet igényelt annak elfogadtatása is, hogy földünk gömbölyű, és nem lapos. Kérem a Parlamentet, folytasson komoly vitákat annak elismertetésére, hogy az éghajlatváltozás globális probléma: makrotársadalmi probléma, amely nem oldható meg az egyes uniós tagállamok szektorális politikái révén. Megoldás csak globális szinten érhető el, és az éghajlatváltozással szembeni küzdelemben az Európai Uniónak egyértelműen vezető és közvetítő szerepet kell vállalnia."@hu11
"Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, anch’io desidero iniziare ringraziando il nostro relatore per il lavoro svolto. La relazione – come affermato dai precedenti oratori – riferisce per intero i fatti scientifici riguardanti il cambiamento climatico, che sono stati discussi nel dettaglio con esperti di fama mondiale nel corso delle riunioni tematiche. Il settore agricolo e della silvicoltura costituisce una delle industrie colpite più duramente dal cambiamento climatico e pertanto nutre un forte interesse nell’adozione a livello globale di misure efficaci volte alla protezione del clima. E’ essenziale il coinvolgimento di tutti i paesi, in particolare dei paesi in via di sviluppo, nel processo post-Kyoto. E’ altresì importante sottolineare che l’agricoltura non influenza affatto i prezzi dei prodotti alimentari: nel prezzo di un panino, ad esempio, il grano utilizzato per produrlo ammonta a meno del 2 per cento dei costi. E’ altresì ben noto che le fonti rinnovabili per i carburanti derivati da colture agricole non rilasciano più CO di quanta ne sia stata immagazzinata durante la loro coltivazione, il che significa che sono neutrali in termini di CO . E’ stato altresì riconosciuto che, sulla base di ricerche che hanno portato a solide scoperte, gli esseri umani sono parzialmente responsabili del cambiamento climatico. Per tale ragione, è importante condurre ricerche più intensive così come risparmiare energia attraverso un suo più efficiente utilizzo. Prendiamo coraggio dal fatto che ci sono voluti 3 000 anni perché venisse accettato che la Terra è rotonda e non piatta. Desidero esortare questo Parlamento a impegnarsi in un serio dibattito, che riconosca che il cambiamento climatico è un problema globale; si tratta di un problema macrosociale che non può essere risolto per mezzo di politiche settoriali in singoli Stati membri dell’UE. Si può ottenere una soluzione solo a livello mondiale e l’Unione europea deve certamente assumere un ruolo di e di mediatore nella lotta al cambiamento climatico."@it12
"Gerb. Pirmininke, Komisare, gerbiamieji Parlamento nariai, aš taip pat norėčiau pradėti nuoširdžiai padėkodama pranešėjui už darbą. Ši ataskaita, kaip jau minėjo kiti kalbėtojai, pagrįsta vien tik moksliniais faktais apie klimato kaitą, kurie buvo išsamiai išanalizuoti specialiuose posėdžiuose su pasaulyje pripažintais specialistais. Žemės ūkis ir miškininkystė – tai sritys, labiausiai nukentėjusios nuo klimato kaitos, todėl šių ūkio sričių atstovai yra itin suinteresuoti, kad pasaulio mastu būtų imtasi efektyvių klimato apsaugos priemonių. Visų valstybių, ypač besivystančių, įsitraukimas į veiklą, priėmus Kioto protokolą, yra esminis. Taip pat svarbu pabrėžti, kad žemės ūkis jokiu būdu nėra pagrindinis maisto kainų kilimo veiksnys: pvz., kviečių kaina sudaro mažiau nei 2 proc. bandelės gamybos kaštų. Taip pat gerai žinoma, kad atsinaujinantys javų pagrindu gaminamo kuro energijos ištekliai neišskiria daugiau CO nei surenka augant. Tai reiškia, kad jie yra neabejotinai neutralūs CO prasme. Be to, tvirtais tyrimų rezultatais pagrįsta, kad žmonės iš dalies atsakingi už klimato kaitą. Dėl to labai svarbu atlikti išsamesnius tyrimus bei taupyti energiją naudojant ją kuo efektyvesniais būdais. Prisiminkime, kad užtruko 3 000 metų, kol buvo pripažinta, kad žemė yra apvali, o ne plokščia. Norėčiau kreiptis į šį Parlamentą ragindama pradėti rimtus debatus pripažįstant, kad klimato kaita – globali problema. Tai makrosocialinė problema, kurios neįmanoma išspręsti taikant priemones atskiruose sektoriuose ar ES valstybėse narėse. Vienintelis sprendimo būdas – pasaulinis, ir Europos Sąjunga, be jokios abejonės, turi imtis vadovaujamojo ir tarpininkės vaidmens, kovodama su klimato kaita."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, dāmas un kungi, arī es gribētu sākt, izsakot sirsnīgu pateicību mūsu referentam par viņa darbu. Ziņojums — kā teica iepriekšējie runātāji — pilnībā attiecas uz tiem zinātniskajiem faktiem par klimata pārmaiņām, kas detalizēti tika apspriesti ar pasaulslaveniem ekspertiem tematisko sanāksmju laikā. Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozare ir viena no tām rūpniecības nozarēm, ko visvairāk ir skārušas klimata pārmaiņas, un tādēļ tās ir nopietni ieinteresētas, lai pasaules līmenī tiktu pieņemti efektīvi klimata aizsardzības pasākumi. Būtiska ir visu valstu, jo īpaši jaunattīstības valstu, iesaistīšana procesā pēc Kioto Protokola darbības beigām. Svarīgi ir arī uzsvērt, ka lauksaimniecība nekādā ziņā nav pārtikas cenu virzītājspēks: piemēram, attiecībā uz apaļmaizītes cenu, kvieši, kas vajadzīgi tās izcepšanai, veido mazāk nekā 2 % no izmaksām. Ir arī labi zināms, ka no lauksaimniecības kultūraugiem ražotas biodegvielas vairs neizraisa CO emisijas, izņemot tās, kuras uzkrātas šo kultūraugu audzēšanas laikā, kas nozīmē to, ka tās patiešām ir CO neitrālas. Ir arī atzīts, pamatojoties uz drošiem pētījumu slēdzieniem, ka cilvēks ir daļēji atbildīgs par klimata pārmaiņām. Šī iemesla dēļ ir svarīgi veikt intensīvāku pētniecību, kā arī taupīt enerģiju, nodrošinot tās efektīvāku izmantošanu. Iedvesmosimies no fakta, ka bija vajadzīgi 3000 gadi, lai pieņemtu to, ka zeme ir apaļa un nevis plakana. Es vēlos lūgt Parlamentu iesaistīties nopietnās debatēs, kas atzīst, ka klimata pārmaiņas ir globāla problēma; tā ir makrosociāla problēma, ko nevar atrisināt ar nozaru politikas palīdzību atsevišķās ES dalībvalstīs. Risinājumu var rast tikai pasaules mērogā, un Eiropas Savienībai noteikti būtu jāuzņemas vadošā un vidutājas loma klimata pārmaiņu ierobežošanā."@lv13
"Herr Präsident, Herr Kommissar, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte auch zuerst ganz herzlich unserem Berichterstatter für die geleistete Arbeit danken. Der Bericht – das wurde auch von den Vorrednern gesagt – bezieht sich ausnahmslos auf die wissenschaftlichen Fakten zum Klimawandel, die in den thematischen Sitzungen mit weltweit renommierten Sachverständigen eingehend erörtert wurden. Die Land- und Forstwirtschaft ist einer der von der Klimaänderung am stärksten betroffenen Wirtschaftsbereiche und hat daher ein großes Interesse an effizienten Klimaschutzmaßnahmen auf globaler Ebene. Eine Einbeziehung aller Staaten, insbesondere der Entwicklungsländer, in die Post-Kyoto-Periode ist unbedingt notwendig. Es ist auch wichtig, hervorzuheben, dass die Landwirtschaft keineswegs Preistreiber der Lebensmittelpreise ist, da beispielsweise beim Preis einer Semmel auf den Weizen, der hier verarbeitet wird, nicht einmal ganz 2 % der Kosten entfallen. Es ist auch bekannt, dass nachwachsende Rohstoffe für Treibstoffe pflanzlicher Herkunft bei ihrer Verbrennung nicht mehr CO frei setzen als während ihres Wachstums gebunden wurde und sie daher sehr wohl CO neutral sind. Aufgrund fundierter Forschungsergebnisse wurde anerkannt, dass der Mensch mitverantwortlich am Klimawandel ist. Gerade deswegen ist es wichtig, sowohl die Forschung zu intensivieren als auch durch effizientere Nutzung Energie zu sparen. Immerhin hat es auch 3 000 Jahre gedauert, bis akzeptiert wurde, dass die Erde keine Scheibe, sondern eine Kugel ist. Hohes Haus, ich wünsche mir daher eine seriöse Diskussion, da der Klimawandel ein globales gesamtgesellschaftliches Problem darstellt und keineswegs durch sektorale Politik in den einzelnen Mitgliedstaaten der EU zu lösen ist. Eine Lösung kann nur weltweit erzielt werden, und die Europäische Union sollte sehr wohl eine führende wie auch eine vermittelnde Rolle bei der Bekämpfung des Klimawandels einnehmen."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, commissaris, dames en heren, ten eerste wil ook ik onze rapporteur hartelijk bedanken voor zijn werk. Zoals de vorige sprekers hebben gezegd, heeft het verslag in zijn geheel betrekking op de wetenschappelijke feiten betreffende klimaatverandering. Over deze feiten is tijdens de themavergaderingen uitgebreid gediscussieerd met deskundigen van wereldfaam. De land- en bosbouwsector is een van de industrieën die het zwaarst is getroffen door klimaatverandering en deze sector heeft er derhalve groot belang bij dat er op wereldwijd niveau effectieve maatregelen voor klimaatbescherming worden genomen. Het is essentieel dat alle landen, en met name de ontwikkelingslanden, betrokken zijn bij het post-Kyoto-proces. Het is tevens van belang om te benadrukken dat de landbouwsector zeker niet de voedselprijzen bepaalt. Bij de prijs van een broodje bijvoorbeeld, maakt de tarwe die hiervoor wordt gebruikt maar twee procent van de kosten uit. Het is ook alom bekend dat hernieuwbare bronnen voor biobrandstoffen niet meer CO uitstoten dan er is opgeslagen tijdens het verbouwen hiervan, wat betekent dat deze hernieuwbare bronnen inderdaad CO neutraal zijn. Op basis van overtuigende onderzoeksresultaten is er tevens erkenning voor het feit dat de mens deels verantwoordelijk is voor klimaatverandering. Daarom is het belangrijk om nog meer uitgebreid onderzoek uit te voeren en om energie te besparen door efficiënter gebruik. Laten we moed putten uit het feit dat het drieduizend jaar heeft geduurd voordat er werd geaccepteerd dat de aarde rond was in plaats van plat. Ik wil dit Parlement oproepen een serieus debat te voeren, waarin wordt erkend dat klimaatverandering een wereldwijd probleem is. Het is een macrosociaal probleem dat niet kan worden opgelost door sectoraal beleid in individuele EU-lidstaten. Een oplossing kan alleen op wereldwijd niveau worden bereikt en de Europese Unie moet zeer zeker een leidende en bemiddelende rol op zich nemen als het gaat om het bestrijden van klimaatverandering."@nl3
"Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie! Ja także chciałabym rozpocząć od podziękowań dla sprawozdawcy. Sprawozdanie to - jak stwierdzili już moi przedmówcy - odnosi się w całości do faktów naukowych dotyczących zmian klimatycznych; fakty te zostały szczegółowo omówione ze światowej sławy ekspertami podczas spotkań tematycznych. Sektor rolnictwa i leśnictwa jest jednym z sektorów najbardziej dotkniętych zmianami klimatycznymi, tak więc jest on bardzo zainteresowany przyjęciem na szczeblu globalnym efektywnych działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego. Konieczne jest zaangażowanie w okresie po wygaśnięciu protokołu z Kioto wszystkich krajów, szczególnie krajów rozwijających się. Należy także podkreślić, że rolnictwo w żaden sposób nie powoduje wzrostu cen żywności: w cenie bułki koszt użytej do produkcji pszenicy stanowi zaledwie 2% ceny. Znany jest również fakt, że odnawialne źródła biopaliw nie wytwarzają żadnego CO oprócz tego, który został zmagazynowany podczas ich wzrostu, co oznacza, że są naprawdę neutralne z punktu widzenia emisji CO . Na podstawie miarodajnych wyników badań określono, że za zmiany klimatyczne częściowo odpowiedzialny jest człowiek. Z tego powodu ważne jest przeprowadzenie bardziej intensywnych nadań naukowych, a także oszczędzanie energii poprzez bardziej efektywne jej zużywanie. Możemy czerpać pocieszenie z faktu, że aby zaakceptować to, że Ziemia jest okrągła, a nie płaska, ludzkość potrzebowała 3 000 lat. Apeluję do Parlamentu o zaangażowanie się w poważną debatę, która uzna zmiany klimatyczne za problem globalny; jest to problem makrospołeczny, który nie może zostać rozwiązany za pomocą polityki sektorowej w poszczególnych państwach członkowskich. Rozwiązanie można opracować jedynie na szczeblu światowym, a Unia Europejska powinna pełnić rolę przywódcy i mediatora w walce ze zmianami klimatycznymi."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, gostaria também de começar por exprimir os meus sinceros agradecimentos ao nosso relator pelo seu trabalho. O relatório – como os oradores precedentes já disseram – diz respeito exclusivamente aos factos científicos relativos às alterações climáticas, que foram discutidas em pormenor com especialistas de renome mundial durante as reuniões temáticas. O sector da agricultura e da silvicultura é uma das indústrias mais severamente afectadas pelas alterações climáticas e, portanto, tem um grande interesse na adopção de medidas eficazes de protecção do clima a nível mundial. A participação de todos os países, em especial dos países em desenvolvimento, no processo pós-Quioto é fundamental. Importa igualmente sublinhar que a agricultura não é, de modo algum, o motor dos preços dos produtos alimentares: no preço do pão, por exemplo, o trigo utilizado no seu fabrico representa menos de 2% dos custos. Também é sabido que os recursos renováveis para os agrocombustíveis não libertam mais CO do que aquele que foi armazenado durante o seu crescimento, o que significa que são, de facto, neutros em termos de CO . Foi igualmente reconhecido, com base em resultados de investigação, que os seres humanos são parcialmente responsáveis pelas alterações climáticas. Por essa razão, é importante proceder a uma investigação mais intensiva, bem como a poupanças de energia através de uma utilização mais eficiente. Afinal de contas, foram necessários 3 000 anos a aceitar o facto de que a Terra é um globo e não plana. Lanço um apelo a este Parlamento para que empreenda um debate sério que reconheça que as alterações climáticas são um problema global; é um problema macrossocial que não pode ser resolvido por meio de políticas sectoriais em cada um dos Estados-Membros da UE. Só será possível encontrar uma solução a nível mundial e a União Europeia deve, sem dúvida, assumir um papel mediador e de liderança no combate às alterações climáticas."@pt17
"Herr Präsident, Herr Kommissar, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte auch zuerst ganz herzlich unserem Berichterstatter für die geleistete Arbeit danken. Der Bericht – das wurde auch von den Vorrednern gesagt – bezieht sich ausnahmslos auf die wissenschaftlichen Fakten zum Klimawandel, die in den thematischen Sitzungen mit weltweit renommierten Sachverständigen eingehend erörtert wurden. Die Land- und Forstwirtschaft ist einer der von der Klimaänderung am stärksten betroffenen Wirtschaftsbereiche und hat daher ein großes Interesse an effizienten Klimaschutzmaßnahmen auf globaler Ebene. Eine Einbeziehung aller Staaten, insbesondere der Entwicklungsländer, in die Post-Kyoto-Periode ist unbedingt notwendig. Es ist auch wichtig, hervorzuheben, dass die Landwirtschaft keineswegs Preistreiber der Lebensmittelpreise ist, da beispielsweise beim Preis einer Semmel auf den Weizen, der hier verarbeitet wird, nicht einmal ganz 2 % der Kosten entfallen. Es ist auch bekannt, dass nachwachsende Rohstoffe für Treibstoffe pflanzlicher Herkunft bei ihrer Verbrennung nicht mehr CO frei setzen als während ihres Wachstums gebunden wurde und sie daher sehr wohl CO neutral sind. Aufgrund fundierter Forschungsergebnisse wurde anerkannt, dass der Mensch mitverantwortlich am Klimawandel ist. Gerade deswegen ist es wichtig, sowohl die Forschung zu intensivieren als auch durch effizientere Nutzung Energie zu sparen. Immerhin hat es auch 3 000 Jahre gedauert, bis akzeptiert wurde, dass die Erde keine Scheibe, sondern eine Kugel ist. Hohes Haus, ich wünsche mir daher eine seriöse Diskussion, da der Klimawandel ein globales gesamtgesellschaftliches Problem darstellt und keineswegs durch sektorale Politik in den einzelnen Mitgliedstaaten der EU zu lösen ist. Eine Lösung kann nur weltweit erzielt werden, und die Europäische Union sollte sehr wohl eine führende wie auch eine vermittelnde Rolle bei der Bekämpfung des Klimawandels einnehmen."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, vážené dámy a páni, tiež by som chcela najskôr zo srdca poďakovať nášmu spravodajcovi za vykonanú prácu. Ako povedali moji predrečníci, táto správa sa odvoláva výlučne na vedecké fakty, ktoré sa týkajú zmeny klímy, o ktorých sa podrobne diskutovalo počas tematických stretnutí so svetoznámymi expertmi. Sektor poľnohospodárstva a lesníctva je jedným z priemyselných odvetví, ktoré sú najviac zasiahnuté zmenou klímy, a preto majú najväčší záujem na vytvorení účinných opatrení na ochranu pred zmenou klímy, na ochranu ovzdušia, ktoré by sa mali prijať na celosvetovej úrovni. Účasť všetkých krajín, najmä rozvojových krajín, na dohode nasledujúcej po Kjótskom protokole je nevyhnutná. Zároveň treba podčiarknuť, že poľnohospodárstvo nie je vôbec rozhodujúce pri stanovovaní cien potravín. Napríklad múka tvorí pri cene rožka menej ako 2 % nákladov. Je tiež dobre známe, že obnoviteľné zdroje palív získavaných z plodín nevypúšťajú viac CO ako sa v nich uskladnilo počas rastu, čo znamená, že sú v skutočnosti CO neutrálne. Na základe reálnych zistení výskumu sa ďalej uznáva, že ľudia sú čiastočne zodpovední za zmenu klímy. Z tohto dôvodu je dôležité, aby sme vykonali ešte intenzívnejší výskum a šetrili energiu prostredníctvom jej účinného využívania. Môžeme nabrať odvahu na základe skutočnosti, že kým ľudia uznali, že je Zem guľatá a nie plochá, prešlo 3 000 rokov. Preto by som chcela apelovať na tento Parlament, aby viedol vážnu diskusiu, v ktorej sa uznáva skutočnosť, že klimatická zmena je naozaj globálnym problémom. Je to makrosociálny problém, ktorý sa nedá vyriešiť sektorovými opatreniami v jednotlivých členských štátoch EÚ. Riešenie tohto problému môžeme nájsť iba na celosvetovej úrovni a Európska únia by mala prevziať vedúcu a sprostredkujúcu úlohu v boji proti klimatickej zmene."@sk19
"Gospod predsednik, gospod komisar, gospe in gospodje, tudi jaz se najprej zahvaljujem poročevalcu za njegovo delo. Kot so dejali prejšnji govorniki, je poročilo v celoti povezano z znanstvenimi dejstvi glede podnebnih sprememb, o katerih smo se natančno posvetovali s svetovno znanimi strokovnjaki na tematskih sestankih. Sektor za kmetijstvo in gozdarstvo je eden od sektorjev, ki so jih podnebne spremembe najbolj prizadele, in zato mu je v velikem interesu, da se po vsem svetu sprejmejo učinkoviti ukrepi za varstvo okolja. Nujno je, da v procesu po kjotskem protokolu sodelujejo vse države, zlasti države v razvoju. Prav tako je pomembno poudariti, da kmetijstvo nikakor ne določa cen hrane: moka, ki je potrebna za žemljo kruha na primer predstavlja manj kot 2 % stroškov. Prav tako je dobro znano, da obnovljivi viri za agrogoriva ne sprostijo nič več CO kot so ga pridobili med rastjo, kar pomeni, da so, kar zadeva CO nevtralni. Z izsledki temeljitih raziskav je bilo tudi dokazano, da so ljudje delno odgovorni za podnebne spremembe. Zato je pomembno, da se izvede obsežnejša raziskava in da se z učinkovitejšo porabo prihrani energija. Priznajmo, da je bilo za to, da smo sprejeli dejstvo, da je zemlja okrogla in ne ravna, potrebnih 3 000 let. Parlament pozivam, naj začne resno razpravo, v kateri se bodo podnebne spremembe upoštevale kot svetovni problem; to je makrodružbeni problem, ki ga ni mogoče rešiti s sektorskimi politikami v posameznih državah članicah. Rešitev je mogoče doseči na svetovni ravni in Evropska unija mora seveda v boju proti podnebnim spremembam prevzeti vodilno in posredniško vlogo."@sl20
"Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Jag vill också inleda med att framföra mitt varma tack till vår föredragande för hans arbete. Som föregående talare nämnt gäller betänkandet helt vetenskapliga fakta om klimatförändringen, som diskuterats i detalj med världsberömda experter under temamötena. Jordbruks- och skogsbrukssektorn är en av de branscher som drabbas hårdast av klimatförändringen och som därför har ett starkt intresse av att effektiva klimatskyddande åtgärder antas på globalt plan. Det är därför viktigt att alla länder medverkar, och särskilt utvecklingsländerna, i processen efter Kyotoavtalets utgång. Det är också viktigt att understryka att jordbruk inte på något vis är en pådrivande faktor för matpriserna: i exempelvis priset på en limpa står mjölet för mindre än 2 procent av kostnaderna. Det är också välkänt att förnybara resurser för bränslen baserade på grödor inte släpper ut mer koldioxid än vad som lagrats under odlingen, vilket innebär att de i praktiken är koldioxidneutrala. Det har också erkänts, på grundval av gedigna forskningsrön att människan är medansvarig för klimatförändringen. Av den anledningen är det viktigt att genomföra mer intensiv forskning liksom att spara energi genom mer effektiv användning. Låt oss repa mod från det faktum att det tog 3000 år att få det allmänt accepterat att jorden är rund och inte platt. Får jag vädja till parlamentet om att inlåta sig i en seriös debatt som erkänner att klimatförändring är ett globalt problem. Det är ett geosocialt problem som inte kan lösas genom sektorspolitik i enskilda EU-medlemsstater. En lösning kan endast uppnås i hela världen och Europeiska unionen bör verkligen inta en ledande och medlande roll i kampen mot klimatförändring."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"2"18,5,20,15,1,19,14,16,11,2,3,13,9,21,4,17,12,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph