Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-035"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.3.3-035"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! Nie powiem nic nowego, jeśli na początku pogratuluję i podziękuję panu sprawozdawcy świetnego sprawozdania. Społeczność międzynarodowa otrzymała niedawno dokument IPCC zajmujący się szeroką, naukową analizą problemu ocieplenia. My w naszym sprawozdaniu i w naszej rezolucji właśnie o nim mówimy. Większość badaczy, a także rządy państw uczestniczących w panelu – sto kilkadziesiąt państw – zaakceptowały ten dokument IV. forum IPCC. Ale pojawiają się też głosy zaprzeczające wartości dokumentu. Słyszeliśmy je także na tej sali. Warto więc przede wszystkim przyjrzeć się tym kontrowersjom. Po pierwsze, dzisiaj niemal wszyscy zgadzają się jednak, że ocieplenie klimatu jest faktem, nawet, jeśli przejściowo, na jakimś kawałku Ziemi jest zimniej niż dotąd. Ocieplenie wydaje się więc bezdyskusyjne, między innymi dzięki raportowi IPCC. I przytaczanie kolejnych dowodów na przybliżanie się kataklizmu związanego ze wzrostem temperatury nie jest już dzisiaj tak bardzo potrzebne, natomiast warto pokazywać i udowadniać, co jest przyczyną wzrostu temperatury. Proszę pamiętać, że zdecydowana większość naukowców, poważnie badających ten problem, uznaje, że największą, choć nie jedyną, odpowiedzialność za ocieplenie ponosi człowiek. W szczególności emisja gazów cieplarnianych. Warto jednak włożyć dalszy wysiłek w udokumentowanie i udowodnienie tej tezy. Badania przyczyn ocieplenia powinny być stanowczo kontynuowane i to powinien być także ważny wniosek z naszych rozważań. Ale już dzisiaj – pamiętajmy, to jest najważniejsze – prawdopodobieństwo, że przyczyną ocieplenia są gazy cieplarniane emitowane przez człowieka jest tak duże, że należy działać. Dlatego Unia Europejska zajęła pozycję światowego lidera w ograniczeniu emisji. Tym bardziej ważne jest jednak dla nas, Europejczyków, uzyskanie światowego porozumienia w tej sprawie, w Poznaniu i Kopenhadze. Pamiętajmy, że sami nie uratujemy planety. Ale zaniechanie naszych własnych działań dzisiaj byłoby niewybaczalne. To jest nasza cywilizacyjna odpowiedzialność."@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, nebudu prvním gratulantem, který blahopřeje panu zpravodaji k výborné zprávě, a jsem si jist, že ani posledním. Mezinárodní společenství dostalo nedávno od Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) dokument, který obsahuje rozsáhlou vědeckou studii o globálním oteplování. Na tuto studii se odvoláváme ve zprávě i v usnesení. Většina výzkumníků tento dokument uznává, jde konkrétně o Čtvrtou hodnotící zprávu IPCC. Uznala ji i většina vlád 110 zemí zastoupených v tomto panelu. Přesto se objevují hlasy, které zpochybňují správnost tohoto dokumentu. Můžeme je slyšet i v našem Parlamentu. Proto by bylo vhodné, abychom začali vyhodnocením této sporné otázky. Za prvé, dnes již takřka každý přinejmenším souhlasí s tím, že globální oteplování je skutečností, i když by se možná našel nějaký kout světa, kde je dočasně chladněji, než bylo v minulosti. Kromě jiných důvodů i díky zprávě panelu IPCC se zdá, že se všeobecně začala uznávat existence globálního oteplování. Takže dnes už není až tak důležité stále upozorňovat na blížící se apokalypsu související s rostoucími teplotami. Na druhé straně je samozřejmě důležité vysvětlit a prověřit příčiny zvyšování teplot. Chci požádat Parlament, aby nezapomínal na to, že většina vědců, kteří zkoumají tento problém, je vážně přesvědčená o tom, že zodpovědnost za globální oteplování v největší míře, ale nikoli výlučně, nese lidstvo. Konkrétně to platí pro emise skleníkových plynů. Vyplatilo by se věnovat větší úsilí zdokumentování a ověření této teorie. Výzkum příčin oteplování by měl samozřejmě pokračovat a toto by měl být hlavní závěr našich úvah. Zároveň je nejdůležitější, abychom měli na paměti, že už teď je velmi pravděpodobné, že skleníkové plyny vyprodukované lidmi jsou hlavní příčinou globálního oteplování, proto jsou zde výzvy na přijetí přiměřených kroků. Právě z tohoto důvodu na sebe Evropská unie převzala úlohu světového vůdce v procesu omezování emisí. Na základě toho je pro nás, Evropany, obzvláště důležité, abychom v této otázce dosáhli celosvětové dohody v Poznani a v Kodani. Nesmíme zapomenout, že sami naši planetu nezachráníme. Kdybychom teď své aktivity přerušili, byl by to neodpustitelný čin. Nemůžeme se jen tak zbavit odpovědnosti vůči civilizaci."@cs1
"Hr. formand! Jeg siger ikke noget nyt, hvis jeg starter med at lykønske ordføreren med den fremragende betænkning og takke for den. Det internationale samfund modtog for kort tid siden en IPCC-rapport med en omfattende, videnskabelig analyse af opvarmningsproblemet. Vi taler netop om dette i vores betænkning og vores beslutning. De fleste forskere, samt regeringerne fra de deltagende lande i panelet - over hundrede lande - har accepteret denne fjerde vurderingsrapport fra IPCC. Men kan stadig høre røster, der modsætter sig værdierne i rapporten. Vi har også hørt det her i Parlamentet. Man bør derfor først og fremmest se nærmere på disse kontroverser. Næsten alle er for det første enige om, at klimaopvarmningen er en kendsgerning, selv hvis der i en overgangsperiode er koldere et eller andet sted på jorden. Opvarmningen synes at være indiskutabel, hvilket man bl.a. kan takke IPCC-rapporten for. Og det er ikke længere så nødvendigt at præsentere flere beviser for, at en naturkatastrofe nærmer sig som følge af temperaturstigningen. Det er i stedet værd at vise og bevise, hvad der ligger til grund for temperaturstigningen. Husk venligst på, at klart de fleste videnskabsfolk, der seriøst undersøger dette problem, mener, at menneskerne bærer det største ansvar for opvarmningen, selv om de ikke er eneansvarlige. De er især ansvarlige for udledningen af drivhusgasser. Man skal dog forsætte arbejdet med at dokumentere og bevise denne tese. Der skal fortsat forskes grundigt i opvarmningens årsager, og det skal også være en vigtig konklusion af vores overvejelser. Men sandsynligheden for, at opvarmningen skyldes menneskeudledte drivhusgasser, er allerede i dag så stor, at det er nødvendigt at handle - og vi skal huske på, at dette er det vigtigste. EU har derfor indtaget en position som global leder med henblik på at begrænse udledningen. Det er derfor så vigtigt for os, europæere, at opnå en global aftale herom i Poznań og København. Vi må huske på, at vi ikke selv kan rede verden. Men det ville være utilgiveligt at mindske vores egne handlinger nu. Det er vores civilisatoriske ansvar."@da2
"Herr Präsident! Ich bin nicht der Erste und werde mit Sicherheit auch nicht der Letzte ein, der dem Berichterstatter zu seinem ausgezeichneten Bericht gratuliert. Die internationale Gemeinschaft hat kürzlich vom Zwischenstaatlichen Ausschuss für Klimaänderungen (IPCC) dessen Dokument über den Klimawandel erhalten, das eine umfassende wissenschaftliche Studie zur globalen Erwärmung beinhaltet. Wir nehmen darauf in unserem Bericht und in unserer Entschließung Bezug. Die meisten Wissenschaftler haben dieses Dokument –den vierten Sachstandsbericht des IPCC – akzeptiert. Auch die Regierungen der meisten der 110 im IPCC vertretenen Länder. Es werden jedoch auch Stimmen laut, die die Gültigkeit des Dokuments in Frage stellen. Auch sie wurden in diesem Haus angehört. Es ist daher sinnvoll, mit der Beurteilung der Kontroverse zu beginnen. Zunächst einmal sagen so gut wie alle, dass die globale Erwärmung eine Tatsache ist, auch wenn es an einigen Stellen unseres Planeten zeitweilig kälter ist als in der Vergangenheit. Unter anderem auch wegen des IPCC-Berichts hat sich anscheinend die Erkenntnis durchgesetzt, dass es die globale Erwärmung gibt. Daher ist es nun nicht mehr so wichtig, auf andere Anzeichen der mit den steigenden Temperaturen verbundenen nahenden Apokalypse zu verweisen. Andererseits muss aber sicherlich erklärt und bewiesen werden, aus welchem Grund die Temperaturen steigen. Ich bitte Sie alle, sich daran zu erinnern, dass die meisten Forscher, die sich ernsthaft mit dieser Problematik befasst haben, davon ausgehen, dass die Verantwortung für die globale Erwärmung in erster Linie, aber nicht nur, beim Menschen liegt. Dies gilt vor allem für Treibhausgasemissionen. Es wäre lohnenswert, weitere Mühe auf die Dokumentierung und den Nachweis der Richtigkeit dieser Theorie zu verwenden. Die Erforschung der Ursachen für die Erwärmung sollte sicher weitergehen, und dies sollte die wichtigste Schlussfolgerung unserer Aussprachen sein. Wir dürfen jedoch nicht vergessen, dass es auch heute schon sehr wahrscheinlich ist, dass die durch Menschen erzeugten Treibhausgase die Hauptursache der globalen Erwärmung sind. Es muss daher gehandelt werden. Darum hat die Europäische Union die weltweite Führerschaft bei der Eindämmung der Emissionen übernommen. Und deshalb ist es für uns Europäer besonders wichtig, in Poznań und Kopenhagen ein globales Abkommen auf diesem Gebiet zu erreichen. Es ist klar, dass wir allein unsere Erde nicht retten können. Aber aufzuhören mit dem, was wir tun, wäre unverzeihlich. Wir können uns unserer Verantwortung für die Zivilisation nicht entziehen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, δεν θα είμαι ο πρώτος, ούτε σίγουρα ο τελευταίος που επιθυμεί να συγχαρεί τον εισηγητή κ. Florenz για την εξαιρετική έκθεσή του. Η διεθνής κοινότητα παρέλαβε πρόσφατα το έγγραφο της Διακυβερνητικής Ομάδας για την Κλιματική Αλλαγή που περιέχει μια εκτενή επιστημονική μελέτη για την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη και την οποία αναφέρουμε στην έκθεση και στο ψήφισμά μας. Το μεγαλύτερο μέρος των ερευνητών αποδέχτηκαν το συγκεκριμένο έγγραφο, που είναι γνωστό ως Τέταρτη Έκθεση Αξιολόγησης της IPCC. Ανάλογα έπραξε και η πλειονότητα των κυβερνήσεων των 110 χωρών που συμμετείχαν στην Ομάδα. Παρόλα αυτά, υπάρχουν κάποιοι που αμφισβητούν την εγκυρότητα του συγκεκριμένου εγγράφου. Τέτοιες απόψεις ακούστηκαν και μέσα στο Κοινοβούλιο. Κρίνεται, επομένως, αναγκαίο να αξιολογήσουμε, αρχικά, την αντιπαράθεση. Καταρχάς, σήμερα, σχεδόν όλοι τουλάχιστον συμφωνούμε ότι η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη είναι γεγονός, έστω και αν τυχαίνει κάποια μέρη του πλανήτη να είναι για την ώρα πιο ψυχρά συγκριτικά με το παρελθόν. Λόγω, μεταξύ άλλων, και της έκθεσης της IPCC, η ύπαρξη της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη φαίνεται πλέον να είναι αποδεκτή. Κατά συνέπεια, δεν είναι πλέον απαραίτητο να αναφερόμαστε σε περαιτέρω σημάδια που μαρτυρούν την επικείμενη Αποκάλυψη και τα οποία συνδέονται με την άνοδο της θερμοκρασίας. Από την άλλη, είναι απολύτως απαραίτητο να εξηγήσουμε και να αποδείξουμε τους λόγους της αύξησης της θερμοκρασίας. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η πλειονότητα των επιστημόνων που μελέτησαν το εν λόγω πρόβλημα πιστεύουν ακράδαντα ότι η ευθύνη για την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη ανήκει κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, στον άνθρωπο, ειδικά όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Θα πρέπει να καταβάλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια για να τεκμηριώσουμε και να αποδείξουμε τη συγκεκριμένη θεωρία. Ασφαλώς, θα πρέπει να συνεχιστούν οι έρευνες για τις αιτίες της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη και αυτό θα πρέπει να αποτελέσει το βασικό πόρισμα των διαβουλεύσεων μας. Παρόλα αυτά, εκείνο που όλοι οφείλουμε να έχουμε κατά νου είναι ότι ήδη υπάρχουν πολλές πιθανότητες τα αέρια του θερμοκηπίου που παράγονται από ανθρώπινες δραστηριότητες να αποτελούν τη βασική αιτία της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη, άρα πρέπει να αναλάβουμε δράση. Για αυτό, κάνουμε έκκληση για δράση και αυτός είναι ο λόγος που η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο για τον περιορισμό των εκπομπών. Είναι, επομένως, εξαιρετικά σημαντικό για εμάς, τους Ευρωπαίους, να επιτύχουμε μια παγκόσμια συμφωνία επί του ζητήματος στο Πόζναν και στην Κοπεγχάγη. Πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν μπορούμε να σώσουμε τον πλανήτη μόνοι μας. Ωστόσο, θα ήταν ανεπίτρεπτο να εγκαταλείψουμε τώρα τις προσπάθειες μας. Δεν είναι δυνατόν να αποδυθούμε των ευθυνών μας απέναντι στους πολίτες."@el10
"Mr President, I am not the first to congratulate the rapporteur on his excellent report, and I am sure I will not be the last. The international community recently received the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) document containing an extensive scientific study of global warming. We refer to it in our report and in our resolution. Most researchers accepted this document, namely the IPCC Fourth Assessment Report. So too did the majority of the governments of the 110 countries represented on the Panel. Nonetheless, voices are being raised questioning the validity of the document. They have been heard in this House too. It is therefore appropriate to begin by assessing the controversy. Firstly, almost everyone now at least agrees that global warming is a fact, even if some corner of our planet happens to be temporarily colder than in the past. Due amongst other reasons to the IPCC report, it now seems to be accepted that global warming exists. Consequently, it is no longer so important to refer to further indications of the approaching Apocalypse linked to rising temperatures. On the other hand, explaining and proving the reason for the rise in temperatures is certainly necessary. I would ask the House to remember that the majority of scientists who have researched this problem seriously believe that responsibility for global warming rests mainly, though not exclusively, with human beings. This is particularly true in relation to greenhouse gas emissions. It would be worth devoting further effort to documenting and proving this theory. Research into the causes of warming should certainly continue, and this should be the main conclusion of our deliberations. Nonetheless, it is most important for us to bear in mind that it already seems very probable that greenhouse gases produced by human beings are the main cause of global warming, so action is therefore called for. That is why the European Union assumed the role of world leader in limiting emissions. Consequently, it is particularly important for us Europeans to achieve a global agreement on this issue in Poznań and Copenhagen. We must remember that we cannot save the planet on our own. To abandon our own actions now, however, would be unforgivable. We cannot abrogate our responsibility to civilisation."@en4
"Señor Presidente, no soy el primero que felicita al ponente por su excelente informe, y estoy seguro de que no seré el último. La comunidad internacional recibió recientemente el documento del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que contiene un amplio estudio científico del calentamiento global. Aludimos al mismo en nuestro informe y en nuestra resolución. La mayoría de los investigadores aceptaron este documento, a saber, el cuarto Informe de evaluación del IPCC. Lo mismo hizo la mayoría de los gobiernos de los 110 países representados en el Grupo. Sin embargo, se levantan voces que cuestionan la validez del documento. Se han oído también en esta Cámara. Por consiguiente, resulta apropiado comenzar por evaluar esta controversia. En primer lugar, casi todo el mundo conviene ya, al menos, en que el calentamiento global es un hecho, incluso aunque se dé la casualidad de que algún rincón de nuestra planeta registra temporalmente temperaturas más bajas que en el pasado. Debido, entre otras razones, al informe del IPCC, parece aceptada ya la existencia del calentamiento global. En consecuencia, ya no es tan importante aludir a nuevos indicios del apocalipsis que se aproxima vinculado a la subida de las temperaturas. Por otro lado, explicar y comprobar el motivo de dicha subida son tareas indudablemente necesarias. Le pediría a la Cámara que recuerde que la mayoría de los científicos que han investigado este problema con rigor creen que la responsabilidad del calentamiento global corresponde fundamentalmente, aunque no en exclusiva, a los seres humanos. Esto es especialmente cierto en lo que se refiere a las emisiones de gases de efecto invernadero. Valdría la pena dedicar un mayor esfuerzo a documentar y comprobar esta teoría. Indudablemente, la investigación de las causas del calentamiento ha de continuar, y ésta debe ser la principal conclusión de nuestras deliberaciones. En cualquier caso, es fundamental que tengamos en cuenta que parece ya muy probable que los gases de efecto invernadero generados por los seres humanos constituyan la causa principal del calentamiento global, y que, por tanto, han de emprenderse acciones al respecto. Por este motivo, la Unión Europea asumió el papel de líder mundial respecto a la limitación de las emisiones. En consecuencia, resulta especialmente importante que los europeos alcancemos un acuerdo global sobre esta cuestión en Poznan y Copenhague. Debemos recordar que no podemos salvar el planeta por nuestra cuenta. Sin embargo, abandonar nuestras acciones ahora sería imperdonable. No podemos abstraernos de nuestra responsabilidad con la civilización."@es21
"Härra juhataja, mina ei ole esimene ja kindlasti mitte viimane, kes õnnitleb raportööri suurepärase raporti puhul. Hiljuti esitleti rahvusvahelisele üldsusele valitsustevahelise kliimamuutuste rühma dokumenti, mis sisaldab ulatuslikku teaduslikku uurimust ülemaailmse soojenemise kohta. Me viitame sellele raportis ja resolutsioonis. Enamik teadlasi nõustus selle dokumendiga, nimelt valitsustevahelise kliimamuutuste rühma neljanda hindamisaruandega. Sama tegi enamik rühmas esindatud 110 riigi valitsustest. Sellest hoolimata on kuulda hääli, mis vaidlustavad dokumendi paikapidavuse, neid hääli on kuulda ka siin täiskogus. Seetõttu on asjakohane alustada diskussioonile hinnangu andmisega. Esiteks, praegu on peaaegu kõik nõus sellega, et ülemaailmne soojenemine on fakt, isegi kui meie planeedi mõnes nurgas juhtub olema ajutiselt külmem kui minevikus. Muuhulgas ka valitsustevahelise kliimamuutuste rühma raporti tõttu näib, et nüüd on tunnistatud ülemaailmse soojenemise olemasolu. Järelikult ei ole enam nii tähtis viidata uutele lähenevat maailma lõppu ennustavatele näitajatele, mis on seotud temperatuuri tõusuga. Teisalt on kindlasti vajalik selgitada ja tõestada temperatuuri tõusu põhjust. Ma palun täiskogul meeles pidada, et enamik teadlasi, kes on seda probleemi sügavuti uurinud, usuvad, et peamiselt, kuigi mitte eranditult, vastutab ülemaailmse soojenemise eest inimene. Eriti tõepärane on see seoses kasvuhoonegaaside heitega. Selle teooria dokumenteerimine ja tõestamine oleks väärt pühendumist edasisele jõupingutusele. Soojenemise põhjuste teaduslik uurimine peab kindlasti jätkuma ja see peaks olema meie arutelude peamine lõpptulemus. Sellele vaatamata on kõige tähtsam meeles pidada, et juba praegu näib üpris tõenäoline, et inimkonna toodetud kasvuhoonegaasid on ülemaailmse soojenemise peamine põhjus, seetõttu kutsutakse üles tegudele. See on põhjus, miks Euroopa Liit võttis enda peale maailma juhtrolli heite piiramiseks. Järelikult on meile, eurooplastele, eriti oluline saavutada selles küsimuses ülemaailmne kokkulepe Poznańis ja Kopenhaagenis. Peame meeles pidama, et meie üksi ei suuda planeeti päästa. Siiski oleks oma tegevuste hülgamine nüüd andestamatu. Me ei saa tagasi võtta oma vastutust tsivilisatsiooni ees."@et5
"Arvoisa puhemies, en ole ensimmäinen, joka onnittelee esittelijää tämän erinomaisesta mietinnöstä, enkä varmasti ole myöskään viimeinen. Kansainvälinen yhteisö sai hiljattain hallitusten välisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) asiakirjan, joka sisältää laaja-alaisen tieteellisen tutkimuksen maapallon lämpenemisestä. Mietinnössämme ja päätöslauselmassamme viitataan siihen. Suurin osa tutkijoista hyväksyi asiakirjan, IPCC:n neljännen arviointiraportin. Niin teki myös enemmistö paneelissa edustettujen 110 valtion hallituksista. Kuulemme kuitenkin asiakirjan oikeellisuuden kyseenalaistavia puheenvuoroja. Niitä on kuultu myös täällä parlamentissa. On siis asianmukaista aloittaa näiden ristiriitojen tarkastelulla. Ensinnäkin lähes kaikki myöntävät nyt ainakin sen, että maapallon lämpeneminen on tosiasia, vaikka jokin planeettamme alue nyt sattuisikin väliaikaisesti olemaan kylmempi kuin ennen. Vaikuttaa siltä, että muun muassa IPCC:n raportin ansiosta maapallon lämpeneminen on nyt tunnustettu kaikkialla. Tämän vuoksi ei enää ole niin tärkeää viitata lämpötilan nousuun liittyvään lähestyvään maailmanloppuun. Sen sijaan lämpötilojen nousun syiden selittäminen ja todistaminen on varmasti tarpeen. Pyydän parlamenttia muistamaan, että asiaa vakavasti tutkineiden tiedemiesten enemmistö uskoo, että vastuu maapallon lämpenemisestä on pääasiassa ihmisellä, joskaan ei yksinomaan. Tämä koskee erityisesti kasvihuonekaasupäästöjä. Olisi syytä toteuttaa lisäponnisteluja teorian dokumentoimiseen ja todistamiseen. Syiden tutkimista on varmasti jatkettava, ja tämän on oltava pohdintojemme pääasiallinen johtopäätös. Meidän on kuitenkin hyvin tärkeää pitää mielessä, että jo nyt vaikuttaa hyvin todennäköiseltä, että maapallon lämpenemisen suurin syy ovat ihmisten tuottamat kasvihuonekaasut, joten tarvitaan toimia. Tämän vuoksi Euroopan unioni otti johtoaseman päästöjen rajoittamisessa. Näin ollen on myös hyvin tärkeää, että me eurooppalaiset saamme aikaan kattavan sopimuksen tästä asiasta Poznańissa ja Kööpenhaminassa. Meidän on muistettava, ettemme voi pelastaa planeettaamme yksinämme. Omista toimistamme luopuminen olisi kuitenkin nyt anteeksiantamatonta. Emme voi kumota vastuutamme ihmiskunnalle."@fi7
"Monsieur le Président, je ne suis pas le premier à féliciter le rapporteur pour cet excellent rapport, et je ne serai sans doute pas le dernier. La communauté internationale a récemment pris connaissance du document produit par le Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (GIEC), qui contient une étude scientifique exhaustive concernant le phénomène du réchauffement planétaire. Nous y faisons référence dans notre rapport et dans notre résolution. La plupart des chercheurs ont accepté la validité de ce document, le quatrième rapport d’évaluation du GIEC. La majorité des gouvernements des 110 pays représentés au sein du Groupe ont fait de même. Pourtant, des voix se lèvent pour mettre en doute la validité de ce document. Nous les avons entendues au sein de cette Assemblée également. Il est donc approprié de commencer par évaluer la controverse. Tout d’abord, presque tout le monde reconnaît aujourd’hui que le réchauffement planétaire est une réalité, même si certains recoins de la planète sont temporairement plus froids que par le passé. En raison notamment du rapport du GIEC, il semble que l’existence du réchauffement planétaire soit aujourd’hui reconnue. En conséquence, il n’est plus si important de faire allusion à l’apocalypse imminente liée à l’augmentation des températures. D’un autre côté, il est certainement nécessaire d’expliquer et de prouver les raisons de l’augmentation des températures. Je demande au Parlement de se souvenir que la majorité des scientifiques qui ont étudié la question sérieusement pensent que le réchauffement planétaire est causé principalement, mais pas exclusivement, par l’homme. C’est en particulier le cas pour les émissions de gaz à effet de serre. Il serait bon de consacrer davantage d’efforts à documenter et à prouver cette théorie. La recherche des causes du réchauffement planétaire continue, et telle devrait être la principale conclusion de nos délibérations. Il est néanmoins important de garder à l’esprit qu’il semble fort probable que les gaz à effet de serre produits par les êtres humains soient la principale cause du réchauffement planétaire, et nous devons agir en conséquence. C’est pourquoi l’Union européenne assume le rôle de pionnier dans la limitation des émissions. En conséquence, il est particulièrement important que nous, Européens, parvenions à un accord sur cette question à Poznań et à Copenhague. Nous ne devons pas oublier qu’il nous est impossible de sauver la planète seuls. Cependant, il serait impardonnable d’abandonner nos propres actions aujourd’hui. Nous ne pouvons renoncer à nos responsabilités envers la civilisation."@fr8
"Elnök úr, nem én vagyok az első, aki gratulál az előadónak e kitűnő jelentésért, amint biztosan nem is én leszek az utolsó. A nemzetközi közösség a közelmúltban kapta kézhez az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi munkacsoport (IPCC) dokumentumát, amely részletes tudományos leírását adja a globális felmelegedésnek. Utalunk erre jelentésünkben és határozatunkban is. A kutatók többsége elfogadta ezt az anyagot, nevezetesen az IPCC negyedik helyzetértékelő jelentését. Így tett a munkacsoportban magát képviseltető 110 ország kormányainak többsége is. Mindazonáltal, vannak, akik megkérdőjelezik a dokumentum érvényességét. Akadnak ilyenek e Házban is. Helyén való tehát, hogy hozzálássunk az viták értékeléséhez. Először, szinte mindenki legalább abban egyetért, hogy — annak ellenére, hogy földünk egyes területei hűvösebbek, mint korábban — a globális felmelegedés tényként kezelhető. Többek között az IPCC-jelentésnek is köszönhetően, ma elfogadottnak tűnik, hogy a globális felmelegedés valóság. Következésképpen, nincs a továbbiakban szükség arra, hogy egy majdani, a hőmérséklet emelkedéséhez köthető Apokalipszis további bizonyítékait kutassuk. Másrészt viszont, feltétlenül fontos a hőmérséklet emelkedését előidéző okok magyarázatának megadása és bizonyítása. Kérem a Házat, emlékezzen arra, a témát vizsgáló tudósok többsége komolyan hiszi, hogy a globális felmelegedés felelőssége jórészt, bár nem kizárólagosan, az embereket terheli. Ez különösen igaz az üvegházhatást okozó gázok kibocsátására. Érdemes volna további erőfeszítéseket tenni ezen elmélet bemutatására, bizonyítására! A felmelegedés okainak kutatását, egyértelműen, folytatnunk kell, és legyen ez vitánk legfőbb következtetése! Ugyanakkor a legfontosabb számunkra annak észben tartása, hogy miután igen valószínűsíthető, hogy az emberek által generált üvegház hatást kiváltó gázok kibocsátása a globális felmelegedés legfőbb okozója, cselekednünk kell! Ezért is vállalta fel az Európai Unió a kibocsátás korlátozása globális vezetőjének szerepét. Amiből az is következik, hogy különösen fontos számunkra, európaiaknak, hogy Poznanban és Koppenhágában e kérdésben átfogó megállapodást érjünk el Emlékezzünk arra, a földet csak magunk nem védhetjük meg! Saját akcióink feladása, pedig megbocsáthatatlan lenne. Nem tekinthetünk el a civilizációval szembeni felelősségünktől!"@hu11
"Signor Presidente, non sono il primo a congratularmi con il relatore per la sua eccellente relazione e sono certo che non sarò l’ultimo. Di recente la comunità internazionale ha ricevuto un documento del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) contenente un ampio studio scientifico sul riscaldamento globale. Facciamo riferimento a tale studio nella nostra relazione e nella nostra risoluzione. La maggior parte dei ricercatori ha accettato tale documento, vale a dire il quarto rapporto di valutazione dell’IPCC. Così ha fatto anche la maggioranza dei governi dei 110 paesi rappresentati nel Gruppo. Ciononostante alcune voci si sono fatte sentire per contestare la validità del documento. Sono state ascoltate anche in quest’Assemblea. E’ pertanto opportuno iniziare con la valutazione della controversia. Per prima cosa, quasi tutti al momento concordano almeno sul fatto che il riscaldamento globale è una realtà, anche se capita che qualche angolo del nostro pianeta sia temporaneamente più freddo che in passato. A causa, tra le altre ragioni, del rapporto dell’IPCC, sembra ora che sia accettata l’esistenza del riscaldamento globale. Di conseguenza non è più così importante riferirsi a ulteriori indizi dell’avvicinarsi dell’apocalisse collegati alle temperature in aumento. D’altro canto, è certamente necessario spiegare e provare le ragioni di tale aumento. Desidero chiedere all’Assemblea di ricordare che la maggior parte degli scienziati, che hanno condotto ricerche in merito a tale problema, sono seriamente convinti che la responsabilità del riscaldamento globale dipenda principalmente, sebbene non esclusivamente, dagli esseri umani, il che è particolarmente vero in relazione alle emissioni di gas a effetto serra. Varrebbe la pena dedicare ulteriori sforzi a documentare e provare tale teoria. La ricerca delle cause del riscaldamento globale deve senza dubbio continuare e questa deve essere la principale conclusione delle nostre valutazioni. Ciononostante, la cosa più importante è che teniamo a mente il fatto che sembra già molto probabile che i gas a effetto serra prodotti dagli esseri umani costituiscano la causa principale del riscaldamento globale ed è pertanto necessario agire. Ecco perché l’Unione europea si è assunta il ruolo di mondiale nel limitare le emissioni. E’ di conseguenza particolarmente importante per noi europei raggiungere a Poznań e a Copenaghen un accordo globale in merito a tale questione. Dobbiamo ricordare che non possiamo salvare il pianeta da soli. Abbandonare ora le nostre azioni sarebbe, tuttavia, imperdonabile. Non possiamo cancellare le nostre responsabilità nei confronti della civiltà."@it12
"Gerb. Pirmininke, būsiu ne pirmasis, sveikinantis pranešėją su puikia ataskaita, ir tikrai ne paskutinis. Tarptautinei bendruomenei ką tik buvo pristatytas Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (IPCC) dokumentas, kuriame pateikiami išsamūs moksliniai pasaulinio atšilimo tyrimai. Mes remiamės jais savo ataskaitoje ir rezoliucijoje. Daugelis mokslininkų pripažino šį dokumentą − IPCC Ketvirtąją įvertinimo ataskaitą. Taip pat ir dauguma iš 110 Komisijoje atstovaujamų valstybių vyriausybių. Nepaisant to, pasigirsta balsų, kurie kelia abejones dokumento patikimumu. Tokių balsų girdėjome ir šiame Parlamente. Tai reiškia, kad atėjo laikas įvertinti šią prieštarą. Pirmiausia dabar jau beveik visi bent jau sutinka, kad pasaulinis atšilimas yra faktas − net, jeigu kuriame nors mūsų planetos kampelyje šiuo metu yra kiek šalčiau nei anksčiau. Panašu, kad pasaulinio atšilimo egzistavimas yra pripažintas ir tam tikra dalimi − dėl IPCC ataskaitos įnašo. Tai reiškia, kad galime daugiau jau nebeieškoti dėl kylančios temperatūros artėjančios Apokalipsės ženklų. Kita vertus, labai reikia nustatyti ir išsiaiškinti temperatūros kilimo priežastis. Norėčiau priminti Parlamentui, kad dauguma šią problemą rimtai tyrinėjusių mokslininkų yra įsitikinę, jog pasaulinio klimato atšilimas daugiausia kyla dėl žmonių veiksmų, nors ir ne vien tik dėl to. Tai ypač teisinga kalbant apie šiltnamio efektą formuojančių dujų išmetimą. Tačiau teorijos pagrindimui ir dokumentacijai derėtų skirti daugiau pastangų. Atšilimo priežasčių tyrimą, be jokios abejonės, derėtų tęsti ir tai galėtų būti pagrindinė visų šių mūsų svarstymų išvada. Visgi turime suprasti, kad jau dabar labai panašu, jog pagrindinė pasaulinio atšilimo priežastis yra šiltnamio efektą kuriančios dujos, kurias išmeta žmonės. Dėl to reikia veikti. Dėl to Europos Sąjunga ėmėsi lyderės vaidmens siekdama pasaulyje apriboti šių teršalų išmetimą. Atsižvelgiant į tai, mums, europiečiams, yra labai svarbu pasiekti pasaulinį sutarimą dėl šios problemos Poznanėje ir Kopenhagoje. Turime suprasti, kad planetos vieni neišgelbėsime. Kita vertus, dabar mesti tai, ką pradėjome, būtų nedovanotina. Negalime paniekinti savo atsakomybės prieš civilizaciją"@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es neesmu pirmais, kas apsveic referentu ar viņa izcilo ziņojumu, un esmu drošs, ka nebūšu arī pēdējais. Starptautiskā kopiena nesen saņēma Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes ( ) dokumentu, kurā ietverts plašs zinātnisks pētījums par globālo sasilšanu. Mēs uz to atsaucamies savā ziņojumā un rezolūcijā. Šo dokumentu, proti Ceturto novērtējuma ziņojumu, pieņēma vairākums pētnieku . un arī vairākums to 110 valstu valdību, kas pārstāvētas šajā padomē. Neraugoties uz to, izskan balsis, kas apšauba šī dokumenta pamatotību. Tās ir dzirdētas arī Parlamentā. Tādēļ būtu pareizi sākt novērtēt pretējo viedokli. Pirmkārt, gandrīz visi tagad vismaz piekrīt, ka globālā sasilšana ir fakts, pat ja šobrīd kāds mūsu planētas stūris pagaidām ir vēsāks nekā pagātnē. Citu ziņojumā minēto iemeslu dēļ šobrīd šķiet, ka globālās sasilšanas esība ir pieņemta. Līdz ar to vairs nav tik svarīgi turpināt atsaukties uz jauniem tuvojošās apokalipses rādītājiem saistībā ar pieaugošo temperatūru. No otras puses, temperatūras palielināšanās cēloņa izskaidrošana un pierādīšana noteikti ir nepieciešama. Es lūgšu Parlamentu atcerēties, ka lielākā daļa zinātnieku, kas ir nopietni pētījuši šo problēmu, uzskata, ka par globālo sasilšanu atbildīgi ir galvenokārt, kaut arī ne pilnībā, cilvēki. Tas īpaši attiecas uz siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisijām. Būtu vērts turpmāk papūlēties, dokumentējot un pierādot šo teoriju. Noteikti ir jāturpina pētniecība attiecībā uz globālās sasilšanas iemesliem, un tam vajadzētu būt galvenajam mūsu pārrunu secinājumam. Tomēr pats svarīgākais mums ir paturēt prātā, ka ir ļoti liela varbūtība, ka cilvēka saražotās siltumnīcefektu izraisošās gāzes ir galvenais globālās sasilšanas iemesls, tādēļ ir izskanējis aicinājums sākt rīkoties. Tieši tādēļ Eiropas Savienība uzņēmās pasaules līdera lomu emisiju ierobežošanā. Tātad mums, eiropiešiem, ir īpaši svarīgi panākt globālu vienošanos šajā jautājumā Poznaņā un Kopenhāgenā. Mums ir jāatceras, ka mēs vieni paši nespēsim glābt planētu. Taču šobrīd pārtraukt mūsu darbošanos būtu nepiedodami. Mēs nevaram atcelt savu atbildību pret civilizāciju."@lv13
"Panie Przewodniczący! Nie powiem nic nowego, jeśli na początku pogratuluję i podziękuję panu sprawozdawcy świetnego sprawozdania. Społeczność międzynarodowa otrzymała niedawno dokument IPCC zajmujący się szeroką, naukową analizą problemu ocieplenia. My w naszym sprawozdaniu i w naszej rezolucji właśnie o nim mówimy. Większość badaczy, a także rządy państw uczestniczących w panelu – sto kilkadziesiąt państw – zaakceptowały ten dokument IV. forum IPCC. Ale pojawiają się też głosy zaprzeczające wartości dokumentu. Słyszeliśmy je także na tej sali. Warto więc przede wszystkim przyjrzeć się tym kontrowersjom. Po pierwsze, dzisiaj niemal wszyscy zgadzają się jednak, że ocieplenie klimatu jest faktem, nawet, jeśli przejściowo, na jakimś kawałku Ziemi jest zimniej niż dotąd. Ocieplenie wydaje się więc bezdyskusyjne, między innymi dzięki raportowi IPCC. I przytaczanie kolejnych dowodów na przybliżanie się kataklizmu związanego ze wzrostem temperatury nie jest już dzisiaj tak bardzo potrzebne, natomiast warto pokazywać i udowadniać, co jest przyczyną wzrostu temperatury. Proszę pamiętać, że zdecydowana większość naukowców, poważnie badających ten problem, uznaje, że największą, choć nie jedyną, odpowiedzialność za ocieplenie ponosi człowiek. W szczególności emisja gazów cieplarnianych. Warto jednak włożyć dalszy wysiłek w udokumentowanie i udowodnienie tej tezy. Badania przyczyn ocieplenia powinny być stanowczo kontynuowane i to powinien być także ważny wniosek z naszych rozważań. Ale już dzisiaj – pamiętajmy, to jest najważniejsze – prawdopodobieństwo, że przyczyną ocieplenia są gazy cieplarniane emitowane przez człowieka jest tak duże, że należy działać. Dlatego Unia Europejska zajęła pozycję światowego lidera w ograniczeniu emisji. Tym bardziej ważne jest jednak dla nas, Europejczyków, uzyskanie światowego porozumienia w tej sprawie, w Poznaniu i Kopenhadze. Pamiętajmy, że sami nie uratujemy planety. Ale zaniechanie naszych własnych działań dzisiaj byłoby niewybaczalne. To jest nasza cywilizacyjna odpowiedzialność."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik ben niet de eerste die de rapporteur feliciteert met zijn voortreffelijke verslag. De internationale gemeenschap heeft recentelijk het document van het Intergouvernementeel Panel inzake klimaatverandering (IPCC) ontvangen, dat een uitgebreide wetenschappelijke studie naar de opwarming van de aarde bevat. We noemen dat in ons verslag en in onze resolutie. De meeste onderzoekers hebben de inhoud van dit document, het vierde beoordelingsverslag van het IPCC, onderschreven. Ook de meerderheid van de regeringen van de 110 landen die in het panel zijn vertegenwoordigd heeft dat gedaan. Toch zijn er stemmen opgegaan die de geldigheid van dit document in twijfel trekken, ook in dit Huis. Het is daarom passend om te beginnen met een beoordeling van de controverse. In de eerste plaats is vrijwel iedereen het er inmiddels over eens dat de opwarming van de aarde een feit is, ook al is het in een enkele uithoek van de planeet toevallig kouder dan in het verleden. Dankzij onder andere het IPCC-verslag lijkt er nu consensus te zijn over het feit dat de opwarming van de aarde bestaat. Daarom hoeven we niet langer te zeggen dat we door de stijging van de temperatuur rechtstreeks op de Apocalyps afstevenen. Daar staat tegenover dat het zeker nodig blijft om de oorzaak van de temperatuurstijging uit te leggen en te bewijzen. Ik wil het Huis vragen om goed te beseffen dat de meeste wetenschappers die dit probleem serieus hebben onderzocht van mening zijn dat de opwarming van de aarde grotendeels te wijten is aan de mens. Dat geldt met name voor de uitstoot van broeikasgassen. Het zou nuttig zijn om deze theorie verder te documenteren en meer bewijzen te vinden. Het onderzoek naar de oorzaken van de opwarming van de aarde moet natuurlijk doorgaan, en dit moet de belangrijkste conclusie van onze beraadslagingen zijn. Dat neemt niet weg dat we in gedachten moeten houden dat door de mens geproduceerde broeikasgassen zeer waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak van de opwarming van de aarde zijn, en daarom moet er actie worden ondernomen. Dat is de reden waarom de Europese Unie de rol van wereldleider bij het terugdringen van de emissies op zich heeft genomen. En dat is ook de reden waarom het voor ons Europeanen erg belangrijk om in Poznań en Kopenhagen een mondiale overeenkomst over dit onderwerp te bereiken. We kunnen de planeet nu eenmaal niet in ons eentje redden. Als we nu niet doorzetten, zou dat onvergeeflijk zijn. We mogen onze verantwoordelijkheid tegenover de beschaving niet uit de weg gaan."@nl3
"Senhor Presidente, não sou o primeiro a felicitar o relator por este excelente relatório, e estou certo de que não serei o último. A comunidade internacional recebeu o documento do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC), contendo um estudo científico abrangente sobre o aquecimento global. Fazemos referências a este documento no nosso relatório e na nossa resolução. A maioria dos investigadores aceitou este documento, a saber, o Quarto Relatório de Avaliação do IPCC. O mesmo aconteceu com a maioria dos governos dos 110 países representados no Painel. Seja como for, há vozes que se levantam para questionar a validade do mesmo. Essas vozes também se fazem ouvir nesta Câmara. Faz, por isso, sentido começar a analisar essa controvérsia. Em primeiro lugar, praticamente toda a gente concorda hoje, pelo menos, que o aquecimento global é um facto, ainda que alguns cantos do planeta estejam temporariamente mais frios do que no passado. Devido, entre outras coisas, ao relatório do IPCC, parece agora ser geralmente aceite que o aquecimento global é uma realidade. Consequentemente, deixou de ser assim tão importante continuarmos a referir-nos ao apocalipse que se aproxima, ligado ao aumento das temperaturas. Por outro lado, torna-se certamente necessário explicar e provar a razão pela qual as temperaturas sobem. Gostaria de solicitar à Assembleia que se lembrasse de que a maioria dos cientistas que investigaram seriamente este problema consideram que a responsabilidade pelo aquecimento global cabe, embora não exclusivamente, aos seres humanos. Isso é particularmente verdadeiro no que respeita às emissões de gases com efeito de estufa. Valeria a pena dedicar mais esforços para documentar e provar esta teoria. A investigação sobre as causas do aquecimento global deverá seguramente prosseguir, e esta deverá ser a principal conclusão das nossas deliberações. Seja como for, é importante que tenhamos em mente que parece já muito provável que os gases com efeito de estufa produzidos pelo ser humano são a principal causa do aquecimento global, pelo que é necessário agir. Essa a razão por que a União Europeia assumiu o papel de líder mundial no que respeita à limitação das emissões. Consequentemente, é particularmente importante para nós Europeus a consecução de um acordo mundial a este respeito, em Poznań e em Copenhaga. Devemos ter presente que não podemos salvar sozinhos o nosso planeta. No entanto, abandonar agora as nossas próprias acções seria imperdoável. Não podemos abrogar a nossa responsabilidade para com a civilização."@pt17
"Panie Przewodniczący! Nie powiem nic nowego, jeśli na początku pogratuluję i podziękuję panu sprawozdawcy świetnego sprawozdania. Społeczność międzynarodowa otrzymała niedawno dokument IPCC zajmujący się szeroką, naukową analizą problemu ocieplenia. My w naszym sprawozdaniu i w naszej rezolucji właśnie o nim mówimy. Większość badaczy, a także rządy państw uczestniczących w panelu – sto kilkadziesiąt państw – zaakceptowały ten dokument IV. forum IPCC. Ale pojawiają się też głosy zaprzeczające wartości dokumentu. Słyszeliśmy je także na tej sali. Warto więc przede wszystkim przyjrzeć się tym kontrowersjom. Po pierwsze, dzisiaj niemal wszyscy zgadzają się jednak, że ocieplenie klimatu jest faktem, nawet, jeśli przejściowo, na jakimś kawałku Ziemi jest zimniej niż dotąd. Ocieplenie wydaje się więc bezdyskusyjne, między innymi dzięki raportowi IPCC. I przytaczanie kolejnych dowodów na przybliżanie się kataklizmu związanego ze wzrostem temperatury nie jest już dzisiaj tak bardzo potrzebne, natomiast warto pokazywać i udowadniać, co jest przyczyną wzrostu temperatury. Proszę pamiętać, że zdecydowana większość naukowców, poważnie badających ten problem, uznaje, że największą, choć nie jedyną, odpowiedzialność za ocieplenie ponosi człowiek. W szczególności emisja gazów cieplarnianych. Warto jednak włożyć dalszy wysiłek w udokumentowanie i udowodnienie tej tezy. Badania przyczyn ocieplenia powinny być stanowczo kontynuowane i to powinien być także ważny wniosek z naszych rozważań. Ale już dzisiaj – pamiętajmy, to jest najważniejsze – prawdopodobieństwo, że przyczyną ocieplenia są gazy cieplarniane emitowane przez człowieka jest tak duże, że należy działać. Dlatego Unia Europejska zajęła pozycję światowego lidera w ograniczeniu emisji. Tym bardziej ważne jest jednak dla nas, Europejczyków, uzyskanie światowego porozumienia w tej sprawie, w Poznaniu i Kopenhadze. Pamiętajmy, że sami nie uratujemy planety. Ale zaniechanie naszych własnych działań dzisiaj byłoby niewybaczalne. To jest nasza cywilizacyjna odpowiedzialność."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, nebudem prvým gratulantom, ktorý blahoželá pánovi spravodajcovi k výbornej správe a som si istý, že ani posledným. Medzinárodné spoločenstvo dostalo nedávno od Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC) dokument, ktorý obsahuje rozsiahlu vedeckú štúdiu o globálnom otepľovaní. Na túto štúdiu sa odvolávame v správe aj v uznesení. Väčšina výskumníkov tento dokument uznáva, teda konkrétne ide o Štvrtú hodnotiacu správu IPCC. Uznala ju aj väčšina vlád 110 krajín zastúpených v tomto paneli. Napriek tomu sa objavujú hlasy, ktoré spochybňujú správnosť tohto dokumentu. Môžeme ich počuť aj v našom Parlamente. Preto by bolo vhodné, aby sme začali vyhodnotením tejto spornej otázky. Po prvé, dnes už takmer každý prinajmenšom súhlasí s tým, že globálne otepľovanie je fakt, hoci by sa náhodou našiel aj nejaký kút sveta, kde je dočasne chladnejšie ako bolo v minulosti. Okrem iných dôvodov aj vďaka správe panela IPCC sa zdá, že sa všeobecne začala uznávať existencia globálneho otepľovania. Takže dnes už nie je až také dôležité stále upozorňovať na blížiacu sa apokalypsu súvisiacu s rastúcimi teplotami. Na druhej strane je, samozrejme, dôležité vysvetliť a preveriť príčiny zvyšovania teplôt. Chcem požiadať Parlament, aby nezabudol na to, že väčšina vedcov, ktorí skúmajú tento problém, je vážne presvedčená o tom, že zodpovednosť za globálne otepľovanie v najväčšej miere, no nie výlučne, nesie ľudstvo. Konkrétne to platí pre emisie skleníkových plynov. Oplatilo by sa vynaložiť väčšie úsilie na zdokumentovanie a overenie tejto teórie. Výskum príčin otepľovania by mal samozrejme pokračovať a toto by mal byť hlavný záver našich úvah. Zároveň je najdôležitejšie, aby sme mali na pamäti, že už teraz je veľmi pravdepodobné, že skleníkové plyny vyprodukované ľuďmi sú hlavnou príčinou globálneho otepľovania, preto sú tu výzvy na prijatie primeraných krokov. Práve z tohto dôvodu na seba Európska únia prevzala úlohu svetového vodcu v procese obmedzenia emisií. Na základe toho je pre nás, Európanov, obzvlášť dôležité, aby sme v tejto otázke dosiahli celosvetovú dohodu v Poznani a v Kodani. Nesmieme zabudnúť, že sami našu planétu nezachránime. Ak by sme teraz prerušili svoje aktivity, bol by to neodpustiteľný počin. Nemôžeme jednoducho odvolať svoju zodpovednosť voči civilizácii."@sk19
"Gospod predsednik, nisem prvi in prepričan sem, da ne bom niti zadnji, ki poročevalcu čestita za odlično poročilo. Mednarodna skupnost je pred kratkim prejela dokument medvladnega foruma o podnebnih spremembah, ki vključuje obsežno znanstveno študijo globalnega segrevanja. Na ta dokument se sklicujemo v našem poročilu in v naši resoluciji. Večina raziskovalcev je sprejela ta dokument, tj. četrto ocenjevalno poročilo medvladnega foruma o podnebnih spremembah. Prav tako je dokument sprejela večina vlad 110 držav, predstavljenih v forumu. Kljub temu so se pojavili dvomi glede veljavnosti dokumenta. Tudi v tem parlamentu. Zato bi bilo dobro, da začnemo obravnavati nesoglasja. Prvič, vsi se strinjamo, da je globalno segrevanje dejstvo, čeprav obstajajo na svetu tudi primeri, kjer je zdaj hladneje kot v preteklosti. Zdi se, da zdaj priznavamo, da globalno segrevanje obstaja, za kar je med drugim zaslužno tudi poročilo medvladnega foruma o podnebnih spremembah. Zato ni več tako pomembno obravnavati nadaljnjih namigov za prihajajočo apokalipso, povezano z dvigom temperatur. Po drugi strani pa je seveda nujno razložiti in dokazati vzrok za dvig temperatur. Opominjam Parlament, da večina znanstvenikov, ki so raziskovali ta problem, resnično verjame, da so za globalno segrevanje predvsem, čeprav ne v celoti, odgovorni ljudje. To velja zlasti za emisije toplogrednih plinov. To teorijo bi bilo vredno nadaljevati in še naprej dokazovati. Raziskave v zvezi z vzroki segrevanja je treba vsekakor nadaljevati in to je glavni sklep naših posvetovanj. Vendar je za nas najpomembnejše zavedanje, da so toplogredni plini, ki jih povzročajo ljudje, zelo verjetno največji vzrok globalnega segrevanja, tako da je treba ukrepati. Zato je Evropska unija prevzela vodilno vlogo pri omejevanju emisij. Zato je za nas Evropejce zlasti pomembno, da na tem področju dosežemo globalni sporazum v Poznańu in Københavnu. Zavedati se moramo, da planeta ne moremo rešiti sami. Vendar ukrepanja zdaj ni mogoče prekiniti. Civilizaciji ne moremo odreči naše odgovornosti."@sl20
"Herr talman! Jag är inte den första att gratulera föredraganden till hans utmärkta betänkande och jag kommer säkerligen inte att vara den sista. Det internationella samfundet fick nyligen IPCC:s dokument med en utförlig vetenskaplig undersökning av den globala uppvärmningen. Vi hänvisar till den i vårt betänkande och i vår resolution. De flesta forskare godkänner detta dokument, nämligen IPCC:s fjärde bedömningsrapport. Det gjorde också majoriteten av regeringarna i de 110 länder som är representerade i panelen. Trots detta har det förekommit röster som ifrågasatt dokumentets giltighet. De har även hörts i den här kammaren. Det lämpar sig därför att börja utvärdera kontroversen. För det första är praktiskt taget alla nu överens om att global uppvärmning är ett faktum, även om vissa hörn av vår planet råkar vara kallare än tidigare. på grund av bland annat IPCC-rapporten tycks det nu vara accepterat att den globala uppvärmningen finns. Följaktligen är det inte längre så viktigt att referera till ytterligare indikationer på en förestående apokalyps kopplad till stigande temperaturer. Å andra sidan är det säkerligen nödvändigt att förklara och bevisa orsaken till att temperaturerna stiger. Jag vill påminna kammaren om att majoriteten av de forskare som har arbetat med problemet verkligen är övertygade om att det huvudsakligen är människan som bär ansvaret för den globala uppvärmningen. Detta gäller i synnerhet utsläppen av växthusgaser. Det skulle vara värt att ägna ytterligare insatser åt att dokumentera och förbättra denna teori. Forskning om orsakerna till uppvärmningen bör definitivt fortsätta och detta bör vara den viktigaste slutsatsen av våra överläggningar. Trots detta måste vi framför allt komma ihåg att det redan förefaller mycket troligt att de växthusgaser som människan producerar är den viktigaste orsaken till den globala uppvärmningen och därför krävs det handling. Det är därför som Europeiska unionen iklädde sig rollen som världsledare när det gäller att begränsa utsläppen. Följaktligen är det särskilt viktigt för oss européer att uppnå ett globalt avtal om frågan i Poznań och i Köpenhamn. Vi måste komma ihåg att vi inte kan rädda planeten på egen hand. Att överge våra egna åtgärder nu skulle vara oförlåtligt. Vi kan inte avsäga oss våra skyldigheter mot civilisationen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph