Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-034"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.3.3-034"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ για την έκθεσή του το συνάδελφο Florenz, είναι εξαιρετικά θετικό ότι η έκθεση στηρίζεται στα επιστημονικά συμπεράσματα της αρμόδιας επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών και ότι επισημαίνει την ανάγκη για καλύτερη και περισσότερη πληροφόρηση των πολιτών. Είναι όμως ανάγκη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και κ. Δήμα, να περάσουμε από τις διαπιστώσεις στην πράξη. Χρειάζεται να προσαρμόσουμε τις πολιτικές μας στα μέτρα που εισηγείται η επιστήμη. Χρειαζόμαστε καθαρότερα καύσιμα, καθαρότερα αυτοκίνητα. Γνωρίζουμε τη μάχη που δίνετε εσείς, κ. Επίτροπε –και μέσα στην Επιτροπή– εναντίον λόμπις και συμφερόντων που υπονομεύουν την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι στην παγκόσμια πρωτοπορία στη μάχη κατά των κλιματικών αλλαγών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη μεγάλη του πλειοψηφία είναι σύμμαχος μιας πιο φιλόδοξης προσπάθειας και από την Επιτροπή και από τις κυβερνήσεις, διότι στη ζυγαριά ζυγίζει πολύ περισσότερο η ανθρώπινη ζωή και η προστασία του περιβάλλοντος από τα συμφέροντα ορισμένων επιχειρηματικών κύκλων."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, i já bych chtěl poblahopřát panu Florenzovi k jeho zprávě. Je to vynikající, když si představíme, že vychází z vědeckých zjištění příslušného výboru OSN a zdůrazňuje potřebu zlepšit informace pro občany. Vážené dámy a pánové, vážený pane komisaři, zkusme se však pohnout od zjištění ke konkrétním krokům. Musíme politiku přizpůsobit opatřením, která navrhuje věda. Potřebujeme čistší paliva a čistší auta. Pane komisaři, všichni víme, jak musíte bojovat dokonce i v rámci Komise proti lobbistickým skupinám a zájmům, které podkopávají snahy Evropské unie vést svět v boji proti změně klimatu. Ve značné většině Evropského parlamentu však máte spojence. Parlament podpoří i ambicióznější úsilí Komise a vlád, protože lidský život a ochrana životního prostředí jsou výrazně významnější než zájmy určitých obchodních kruhů."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil også gerne komplimentere hr. Florenz for hans betænkning. Det er yderst positivt, at betænkningen støtter sig til de videnskabelige konklusioner fra det relevante FN-udvalg og gør opmærksom på behovet for bedre og mere information af borgerne. Imidlertid er vi nødt til at gå fra konklusioner til handling. Vi er nødt til at tilpasse vores politikker til de foranstaltninger, som videnskaben anbefaler. Vi har brug for renere brændstof og renere biler. Vi ved, hvor meget kommissæren kæmper - også internt i Kommissionen - mod lobbyer og interesser, som underminerer EU's forsøg på at være globalt førende i kampen mod klimaændringer. Det store flertal i Europa-Parlamentet er en allieret i denne kamp og vil støtte en mere ambitiøs indsats både fra Kommissionens og fra regeringernes side, da menneskeliv og miljøbeskyttelse er langt vigtigere end visse virksomhedskredses interesser."@da2
"Herr Präsident! Auch ich möchte Herrn Florenz zu seinem Bericht beglückwünschen. Ausgezeichnet ist, dass er sich auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse der UNO stützt und hervorhebt, dass es einer besseren und intensiveren Information der Bürger bedarf. Wir müssen aber, meine Damen und Herren, Herr Kommissar, von der Erkenntnis zum Handeln übergehen. Unsere Politik muss an den von der Wissenschaft empfohlenen Maßnahmen ausgerichtet werden. Wir brauchen sauberere Kraftstoffe und sauberere Autos. Uns ist bekannt, Herr Kommissar, dass Sie selbst innerhalb der Kommission einen Kampf gegen Lobbys und Interessen führen, die das Bemühen der EU um eine weltweite Vorreiterrolle in der Bekämpfung des Klimawandels untergraben. Die große Mehrheit des Europäischen Parlaments ist Ihr Verbündeter. Sie unterstützt ehrgeizigere Anstrengungen der Kommission und der Regierungen, weil das menschliche Leben und der Schutz der Umwelt von weit größerer Bedeutung sind als die Interessen bestimmter Wirtschaftskreise."@de9
"Mr President, I, too, congratulate Mr Florenz on his report. How excellent that it should be based on the scientific findings of the competent UN committee and that it should highlight the need for more and better information for citizens. However, ladies and gentlemen, Commissioner, let us move from findings to action. We must adapt our policies to the measures proposed by science. We need cleaner fuels and cleaner cars. We know of your struggle, Commissioner, even within the Commission, against lobbies and interests that undermine the EU’s efforts to be a world leader in the fight against climate change. The vast majority of the European Parliament is an ally. It will support a more ambitious effort on the part of the Commission and governments because human life and the protection of the environment are of considerably greater importance than the interests of certain business circles."@en4
"Señor Presidente, yo también felicito al señor Florenz por su informe. Es estupendo que se haya basado en los hallazgos científicos de la comisión competente de las Naciones Unidas, y que haga hincapié en la necesidad de que se ofrezca más y mejor información a los ciudadanos. No obstante, señorías, Comisario, pasemos de los hallazgos a la acción. Debemos adaptar nuestras políticas a las medidas propuestas por la ciencia. Necesitamos combustibles y automóviles más limpios. Somos conscientes de su lucha, Comisario, incluso en el seno de la Comisión, contra grupos de presión e intereses que socavan los esfuerzos de la UE por ejercer como líder mundial en el combate contra el cambio climático. La gran mayoría del Parlamento Europeo es su aliado. Apoyará un esfuerzo más ambicioso por parte de la Comisión y de los gobiernos, porque la vida humana y la protección del medio ambiente revisten una importancia considerablemente mayor que los intereses de ciertos círculos empresariales."@es21
"Härra juhataja, ka mina õnnitlen Karl-Heinz Florenzit raporti puhul. On suurepärane, et see rajaneb pädeva ÜRO komitee teaduslikel faktidel ja selles rõhutatakse kodanike laiema ja parema teavitamise vajadust. Siiski, daamid ja härrad, volinik, liikugem faktide juurest edasi tegudele. Me peame kohandama oma poliitika teaduse pakutud meetmetega. Me vajame keskkonnasäästlikumat kütust ja keskkonnasäästlikumaid autosid. Volinik, me oleme isegi komisjonis teadlikud teie võitlusest lobidega ja huvidega, mis kahjustavad ELi püüdlusi olla võitluses kliimamuutuste vastu maailmas juhtival kohal. Euroopa Parlamendi rõhuv enamus on teie liitlane. See toetab komisjoni ja valitsuste veel ambitsioonikamaid püüdlusi, sest inimelud ja keskkonnakaitse on märkimisväärselt olulisemad kui teatavate äriringkondade huvid."@et5
"Arvoisa puhemies, minäkin onnittelen Karl-Heinz Florenzia hänen mietinnöstään. On erinomaista, että se perustuu YK:n toimivaltaisen komitean tieteellisiin havaintoihin ja että siinä korostetaan entistä laajemman ja paremman kansalaisille tiedottamisen tarvetta. Hyvät kollegat, arvoisa komission jäsen, meidän on kuitenkin edettävä havainnoista toimiin. Meidän on mukautettava politiikkaamme tieteen ehdottamiin toimenpiteisiin. Tarvitsemme puhtaampia polttoaineita ja puhtaampia autoja. Arvoisa komission jäsen, me tiedämme taistelustanne jopa komission sisällä niitä eturyhmiä ja etunäkökohtia vastaan, jotka vaarantavat EU:n pyrkimykset kehittyä ilmastonmuutoksen torjunnan maailmanlaajuiseksi johtajaksi. Euroopan parlamentin suuri enemmistö on liittolaisenne. Se tukee komission ja hallitusten entistä kunnianhimoisempia pyrkimyksiä, sillä ihmiselämä ja ympäristön suojelu ovat paljon tärkeämpiä kuin tiettyjen yritystahojen edut."@fi7
"Monsieur le Président, je félicite également M. Florenz pour ce rapport. J’apprécie particulièrement le fait qu’il se fonde sur les conclusions scientifiques de la commission compétente de l’ONU et qu’il mette en évidence la nécessité d’informer mieux et davantage les citoyens. Cependant, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Commissaire, passons des conclusions à l’action. Nous devons adapter nos politiques aux mesures proposées par la science. Nous avons besoin de carburants et de voitures plus propres. Nous connaissons votre lutte, Monsieur le Commissaire, même au sein de la Commission, contre les lobbies et les intérêts qui sapent les efforts de l’Union européenne pour mener le combat contre le changement climatique en tant que chef de file au niveau mondial. La grande majorité du Parlement européen est votre alliée. Le Parlement soutiendra un effort plus ambitieux de la part de la Commission et des gouvernements, parce que la vie humaine et la protection de l’environnement sont nettement plus importantes que les intérêts de certains milieux d’affaires."@fr8
"Elnök úr, én is gratulálok Florenz úrnak, jelentéséhez. Nagyon jó, hogy az illetékes ENSZ bizottság tudományos megállapításain alapszik, és több és jobb tájékoztatást ad polgáraink számára. Hölgyeim és uraim, Biztos úr, azonban mozduljunk el a megállapításoktól a tett irányában! Politikáinkat a tudomány által szorgalmazott javaslatokhoz kell igazítanunk! Tisztább fűtőanyagokra, tisztább gépjárművekre van szükségünk. Tudatában vagyunk, Biztos úr Önnek a lobbikkal, és az Uniónak az éghajlatváltozás terén betölteni kívánt globális vezető szerepét megkérdőjelezőkkel szemben — még a Bizottságon belül is — folytatott küzdelmével. Az Európai Parlament tagjainak többsége az Ön szövetségese e küzdelemben. E Ház támogatja a Bizottság és a kormányok még ambiciózusabb erőfeszítéseit is, hiszen az emberi élet és a környezet védelme sokkalta nagyobb jelentőséggel bír, mint bizonyos üzleti körök érdekeltsége."@hu11
"Signor Presidente, anch’io desidero congratularmi con l’onorevole Florenz per la sua relazione. Sarebbe perfetta se si fondasse sulle scoperte scientifiche della commissione ONU competente e se evidenziasse la necessità di maggiori e migliori informazioni per i cittadini. Onorevoli colleghi, signor Commissario, dobbiamo, tuttavia, passare dalle scoperte all’azione. Dobbiamo adattare le nostre politiche alle misure proposte dalla scienza. Necessitiamo di carburanti e di automobili più puliti. Siamo a conoscenza, signor Commissario, della sua lotta, anche in seno alla Commissione, contro i gruppi di pressione e gli interessi che minano gli sforzi dell’UE per diventare a livello mondiale nella lotta al cambiamento climatico. La grande maggioranza del Parlamento europeo è un alleato. Esso appoggerà sforzi più ambiziosi da parte della Commissione e dei governi, perché la vita umana e la protezione dell’ambiente sono di importanza considerevolmente maggiore rispetto agli interessi di taluni ambienti imprenditoriali."@it12
"Gerb. Pirmininke, aš taip pat sveikinu gerb. K. H. Florenzą pateikus šią ataskaitą. Puiku, kad ji grindžiama mokslinėmis kompetentingo JT komiteto išvadomis, ir kad joje pabrėžiama, kaip svarbu išsamiau ir geriau informuoti piliečius. Tačiau, gerbiamieji Parlamento nariai, Komisare, pereikime nuo išvadų prie veiksmų. Privalome pritaikyti mūsų politiką mokslo siūlomoms priemonėms. Mums reikia švaresnio kuro ir automobilių. Komisare, mes žinome apie jūsų pastangas priešintis lobizmui ir interesų grupėms net ir pačioje Komisijoje, kurios silpnina ES pastangas tapti lyderiaujančia institucija kovojant su klimato kaita. Didžioji dauguma Europos Parlamento narių yra sąjungininkai. Jie parems ambicingesnes Komisijos ir vyriausybių pastangas, nes žmogaus gyvybė ir aplinkos apsauga yra kur kas svarbesni, nei tam tikrų verslo luomų interesai."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, arī es apsveicu kungu ar viņa ziņojumu. Cik lieliski, ka tam ir jābūt pamatotam ar Apvienoto Nāciju Organizācijas kompetento komiteju zinātniskajiem slēdzieniem un ka tam būtu jāuzsver vajadzība pēc plašākas un labākas informācijas pilsoņiem. Tomēr, dāmas un kungi, komisāra kungs, pāriesim no slēdzieniem pie darbības. Mums ir jāpielāgo sava politika zinātnes ierosinātajiem pasākumiem. Mums vajag tīrāku degvielu un tīrākas mašīnas. Komisāra kungs, mēs zinām, kā jūs cīnāties, pat Komisijā, pret lobijiem un interesēm, kas mazina Eiropas Savienības centienus būt pasaules līderei cīņā pret klimata pārmaiņām. Lielākā Eiropas Parlamenta daļa ir jūsu sabiedrotie. Viņi atbalstīs Komisijas un valdību vērienīgākus centienus, jo cilvēka dzīvība un dabas aizsardzība ir svarīgāka nekā atsevišķu uzņēmēju aprindu intereses."@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ για την έκθεσή του το συνάδελφο Florenz, είναι εξαιρετικά θετικό ότι η έκθεση στηρίζεται στα επιστημονικά συμπεράσματα της αρμόδιας επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών και ότι επισημαίνει την ανάγκη για καλύτερη και περισσότερη πληροφόρηση των πολιτών. Είναι όμως ανάγκη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και κ. Δήμα, να περάσουμε από τις διαπιστώσεις στην πράξη. Χρειάζεται να προσαρμόσουμε τις πολιτικές μας στα μέτρα που εισηγείται η επιστήμη. Χρειαζόμαστε καθαρότερα καύσιμα, καθαρότερα αυτοκίνητα. Γνωρίζουμε τη μάχη που δίνετε εσείς, κ. Επίτροπε -και μέσα στην Επιτροπή- εναντίον λόμπις και συμφερόντων που υπονομεύουν την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι στην παγκόσμια πρωτοπορία στη μάχη κατά των κλιματικών αλλαγών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη μεγάλη του πλειοψηφία είναι σύμμαχος μιας πιο φιλόδοξης προσπάθειας και από την Επιτροπή και από τις κυβερνήσεις, διότι στη ζυγαριά ζυγίζει πολύ περισσότερο η ανθρώπινη ζωή και η προστασία του περιβάλλοντος από τα συμφέροντα ορισμένων επιχειρηματικών κύκλων."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ook ik wil de heer Florenz feliciteren met zijn verslag. Het is heel goed dat het verslag is gebaseerd op de wetenschappelijke bevindingen van het bevoegde VN-panel en dat in het verslag wordt gewezen op de noodzaak van meer en betere voorlichting aan burgers. Dames en heren, commissaris, we moeten die bevindingen echter omzetten in actie. We moeten ons beleid aanpassen aan de maatregelen die door de wetenschap worden voorgesteld. We moeten schonere brandstoffen en schonere auto’s krijgen. We weten welke strijd u voert, commissaris, ook binnen de Commissie, tegen lobby’s en belangen die de inspanningen van de EU om een wereldleider op het gebied van de klimaatverandering te worden ondergraven. De grote meerderheid van het Europees Parlement is een bondgenoot. Het Parlement zal een ambitieuzer beleid van de Commissie en de regeringen steunen omdat het menselijk leven en de bescherming van het milieu van veel groter belang zijn dan bepaalde zakelijke belangen."@nl3
"Panie przewodniczący! Ja także gratuluję panu posłowi Florenzowi tego sprawozdania. Opiera się ono na wynikach badań naukowych właściwych komisji ONZ i podkreśla ono konieczność większej ilości lepszych informacji skierowanych do obywateli. Panie i panowie, komisarzu! Przejdźmy jednak od odkryć do działania. Musimy przystosować naszą politykę do działań zaproponowanych przez naukę. Potrzebujemy czystszego paliwa i czystszych samochodów. Panie komisarzu! Zdajemy sobie sprawę z pańskich zmagań, nawet w samej Komisji, z lobby i grupami interesu, które osłabiają wysiłki UE mające na celu bycie przywódcą w walce ze zmianami klimatycznymi. Ogromna większość w Parlamencie Europejskim to jednak nasi sprzymierzeńcy. Mam zamiar poprzeć ambitne wysiłki Komisji i rządów, ponieważ życie ludzkie i ochrona środowiska naturalnego są znacznie ważniejsze niż interesy pewnych kręgów biznesowych."@pl16
"Senhor Presidente, também eu felicito o senhor deputado Florenz pelo seu relatório. É extremamente positivo o facto de se basear nas provas científicas da comissão competente das Nações Unidas e de chamar a atenção para a necessidade de informar mais e melhor os cidadãos. No entanto, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Comissário, é indispensável que passemos das constatações à acção. Temos de adaptar as nossas políticas às medidas que a ciência nos propõe. Precisamos de combustíveis mais limpos e de automóveis mais limpos. Senhor Comissário, sabemos da luta que tem vindo a travar, inclusivamente no seio da Comissão, contra os lóbis e interesses que minam os esforços da UE para liderar a nível mundial o combate às alterações climáticas. A grande maioria do Parlamento Europeu está consigo e apoiará um esforço mais ambicioso da parte da Comissão e dos governos, porque a vida humana e a protecção do ambiente são muito mais importantes do que os interesses de certos círculos empresariais."@pt17
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ για την έκθεσή του το συνάδελφο Florenz, είναι εξαιρετικά θετικό ότι η έκθεση στηρίζεται στα επιστημονικά συμπεράσματα της αρμόδιας επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών και ότι επισημαίνει την ανάγκη για καλύτερη και περισσότερη πληροφόρηση των πολιτών. Είναι όμως ανάγκη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και κ. Δήμα, να περάσουμε από τις διαπιστώσεις στην πράξη. Χρειάζεται να προσαρμόσουμε τις πολιτικές μας στα μέτρα που εισηγείται η επιστήμη. Χρειαζόμαστε καθαρότερα καύσιμα, καθαρότερα αυτοκίνητα. Γνωρίζουμε τη μάχη που δίνετε εσείς, κ. Επίτροπε -και μέσα στην Επιτροπή- εναντίον λόμπις και συμφερόντων που υπονομεύουν την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι στην παγκόσμια πρωτοπορία στη μάχη κατά των κλιματικών αλλαγών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη μεγάλη του πλειοψηφία είναι σύμμαχος μιας πιο φιλόδοξης προσπάθειας και από την Επιτροπή και από τις κυβερνήσεις, διότι στη ζυγαριά ζυγίζει πολύ περισσότερο η ανθρώπινη ζωή και η προστασία του περιβάλλοντος από τα συμφέροντα ορισμένων επιχειρηματικών κύκλων."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, aj ja by som chcel zablahoželať pánovi Florenzovi k jeho správe. Je to vynikajúce, ak si predstavíme, že vychádza z vedeckých zistení príslušného výboru OSN a zdôrazňuje potrebu zlepšiť informácie pre občanov. Vážené dámy a páni, vážený pán Komisár, skúsme sa však pohnúť od zistení ku konkrétnym krokom. Musíme prispôsobiť svoju politiku opatreniam, ktoré navrhuje veda. Potrebujeme čistejšie palivá a čistejšie autá. Pán Komisár, všetci vieme, ako musíte bojovať dokonca aj v rámci Komisie proti lobistickým skupinám a záujmom, ktoré podkopávajú snahy Európskej únie viesť svet v boji proti klimatickej zmene. Vo veľkej väčšine Európskeho parlamentu však máte svojich spojencov. Parlament podporí aj ambicióznejšie úsilie Komisie a vlád, pretože ľudský život a ochrana životného prostredia sú omnoho významnejšie ako záujmy istých obchodných kruhov."@sk19
"Herr talman! Även jag gratulerar Karl-Heinz Florenz till hans betänkande. Det är utmärkt att det ska vara grundat på vetenskapliga fakta från behöriga FN-kommittéer och att det ska framhålla behovet av mer och bättre information för medborgarna. Mina damer och herrar, herr kommissionsledamot! Låt oss dock gå från fakta till handling. Vi måste anpassa vår politik till de åtgärder som vetenskapen föreslår. Vi behöver renare bränsle och renare bilar. Herr kommissionsledamot! Vi känner till er kamp mot påtryckningsgrupper och intressen som undergräver EU:s arbete med att vara världsledande i kampen mot klimatförändring. Den överväldigande majoriteten av Europaparlamentet är en allierad. Den kommer att stödja mer ambitiösa insatser från kommissionen och regeringarna eftersom mänskligt liv och skyddet av miljön betraktas som viktigare än vissa affärskretsars intressen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph