Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-031"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.3.3-031"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Frau Kollegin Harms, Panzerknacken ist im pazifistischen Sinne ja eigentlich was Positives! Die wissenschaftlichen Fakten sind ja überwiegend bekannt: Der heutige Klimawandel hat zu einem großen Teil auch mit dem Handeln des Menschen zu tun. Was dieser Ausschuss leistet, ist insofern auch etwas Vorbildliches. Was mich aber an diesem Bericht stört, ist der drohende Unterton. Mich stört, dass abweichenden wissenschaftlichen Meinungen überhaupt kein Raum gegeben wird. Immer dann, wenn Politik den Anspruch erhebt, unfehlbar zu sein, macht sie etwas falsch. Es ist die Rede von nie da gewesenen Hitzeperioden, von einem durch Klimawandel verursachten Artensterben von bis zu 70 %. Fast alle Regionen der Welt sind negativ betroffen. Das sind Behauptungen, denen langfristige Modellrechnungen zugrunde liegen, die aber so einseitig doch gar nicht auf vom Menschen verursachten Klimawandel zurückzuführen sein können. Ich empfinde es vor diesem Hintergrund für unser Parlament als skandalös, dass Änderungsanträge des Kollegen Březina, die genau auf diese Situation hinweisen, nicht zugelassen werden sollen. Herr Präsident, konkret bitte ich Sie um die Zulassung des Änderungsantrages Nr. 15. Wenn durch Verwaltungsverfahren bestimmte Meinungen einfach unterdrückt werden, wird dem Umweltschutz nämlich kein guter Dienst erwiesen. Denn eine übertriebene Androhung wird zu politischen Maßnahmen führen, die den Blick auf politische Prioritäten verstellen. Ein Beispiel ist ja, dass der Klimawandel Schwerpunkt der Entwicklungshilfe werden soll. Die akuteren Probleme sind aber heute Aids, Unterernährung, Malaria und Erdbeben. Dafür müssen wir jetzt politische Ressourcen einsetzen. Auch in Europa gilt, dass wir beim Klimaschutz mittlerweile eine Dimension erreicht haben, die soziale Errungenschaften gefährdet. Schon heute zahlt eine Familie in Deutschland mehr als 40 % des Strompreises an den Staat, an europäischen Zapfsäulen sind es zwischen 55 und 78 %, und das neue System des Emissionshandels wird die Strompreise wiederum um mindestens 30 % steigen lassen. Ich plädiere für einen rationalen Umgang mit dem Thema Klimawandel, dann werden wir auch sozial- und wirtschaftsverträgliche Lösungen finden. Die Änderungsanträge des Kollegen Březina bieten dafür einige Ansatzpunkte. Ich bitte um Unterstützung."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, vážená paní Harmsová, prolomení pancíře je v podstatě pozitivní věcí v pacifistickém slova smyslu! Vědecká fakta jsou dobře známa: změna klimatu, kterou dnes sledujeme, má velmi mnoho společného s lidskou činností. V tomto směru je úspěch dočasného výboru příkladný. Na této zprávě mě však znepokojuje její výhružný podtón. Znepokojuje mě, že rozdílné vědecké názory nedostávají vůbec žádný prostor. Věc se má tak, že vždy, když o sobě politika tvrdí, že je neomylná, způsobí nakonec nějakou škodu. Ve zprávě se hovoří o teplotních vlnách nevídané síly a vymírání živočišných druhů, z čehož je až 70 % zapříčiněno změnou klimatu. Hovoří se o tom, že změna klimatu ovlivní negativně každý region světa. Tato tvrzení jsou založena na projekcích dlouhodobého modelování, ale nelze je tak zjednodušeně připsat výlučně změně klimatu způsobené člověkem. Na základě těchto souvislostí považujeme za skandální, že se v tomto Parlamentu prohlašují za nepřípustné pozměňovací návrhy předložené panem Březinou, které soustřeďují pozornost právě na tuto situaci. Vážený pane předsedající, chci vás přímo požádat, abyste pozměňovací návrh č. 15 prohlásil za přípustný. Ochraně životního prostředí vůbec nepomůžeme, když budeme určité názory jednoduše potlačovat prostřednictvím administrativních postupů. Přehnaná hrozba spustí sérii politických opatření, která povedou k nevyváženému pohledu na politické priority. Příkladem je tvrzení, že změna klimatu by se měla stát prioritou rozvojové pomoci. AIDS, podvýživa, malárie a zemětřesení však dnes představují daleko vážnější problémy a právě na jejich řešení bychom měli vynakládat naše politické zdroje. I v Evropě dosáhla diskuse o změně klimatu rozměrů, které ohrožují úspěchy v sociální sféře. Už teď platí rodina v Německu víc než 40 % z ceny elektřiny státu a na čerpacích stanicích platíme státu dokonce 55 až 78 %. V důsledku nového režimu obchodování s emisemi opět vzrostou ceny za elektřinu nejméně o 30 %. Jsem zastáncem racionálního přístupu k řešení otázky změny klimatu, abychom mohli identifikovat řešení slučitelná sociálně i hospodářsky. Pozměňovací a návrhy, které předložil pan Březina, nabízejí mnoho bodů, od nichž můžeme začít, proto vás žádám o podporu těchto návrhů."@cs1
"Hr. formand! Fru Harms, Bjørnebandens virksomhed er jo faktisk positiv i pacifistisk forstand! De videnskabelige kendsgerninger er velkendte - de aktuelle klimaændringer har for en stor dels vedkommende også noget med menneskenes adfærd at gøre. Derfor er dette udvalgs arbejde forbilledligt. Men den truende undertone i denne betænkning generer mig. Det generer mig, at afvigende videnskabelige meninger overhovedet ikke kommer til orde. Når politik hævder at være ufejlbarlig, gør den altid noget forkert. Der tales om varmeperioder, som aldrig har eksisteret, og om uddøende arter på op til 70 %, som skyldes klimaændringen. Næsten alle regioner i verden er berørt i negativ forstand. Det er påstande, som er baseret på langsigtede modelberegninger, men som slet ikke så ensidigt kan føres tilbage til den klimaændring, som skyldes menneskene. På denne baggrund mener jeg, det er en skandale for Parlamentet, at hr. Březinas ændringsforslag, som netop påpeger denne situation, ikke skal have lov at komme med. Hr. formand, jeg beder Dem helt konkret om at tillade ændringsforslag 15. Hvis bestemte meninger bare bliver undertrykt af administrative procedurer, gavner det nemlig ikke miljøbeskyttelsen. Alt for overdrevne trusler vil fører til politiske tiltag, som flytter fokus fra de politiske prioriteringer. Et eksempel er jo, at klimaændringen skal være et afgørende punkt i udviklingsbistanden. I dag er aids, underernæring, malaria og jordskælv imidlertid mere akutte problemer. Det skal vi bruge politiske ressourcer på nu. Også i Europa gælder det, at vi i forbindelse med klimaændringen nu har nået en dimension, som truer sociale landvindinger. Allerede i dag betaler en familie i Tyskland over 40 % af elprisen til staten, på de europæiske tankstationer er det mellem 55 og 78 %, og det nye system for emissionshandelen vil få strømpriserne til at stige med mindst 30 %. Jeg plæderer for en rationel behandling af spørgsmålet om klimaændringen, så vil vi også finde frem til nogle løsninger, som er socialt og økonomisk ansvarlige. Hr. Březinas ændringsforslag indeholder nogle udgangspunkter for dette. Jeg beder Dem støtte disse forslag."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κυρία Harms, και ο βομβαρδισμός τεθωρακισμένων είναι θετικός, κατά μία φιλειρηνιστική έννοια! Τα επιστημονικά δεδομένα είναι γνωστά: η κλιματική αλλαγή που σήμερα βιώνουμε έχει άμεση σχέση με την ανθρώπινη δραστηριότητα. Ως προς αυτό, τα επιτεύγματα της Προσωρινής Επιτροπής είναι, επομένως, υποδειγματικά. Ωστόσο, εκείνο που με ανησυχεί σχετικά με τη συγκεκριμένη έκθεση είναι ο απειλητικός της τόνος. Με προβληματίζει το γεγονός ότι δεν αφιερώθηκε καθόλου χώρος σε αποκλίνουσες επιστημονικές απόψεις. Στην πραγματικότητα, κάθε φορά που οι πολιτικοί ισχυρίζονται ότι είναι αλάνθαστοι, κάτι πάει στραβά. Η έκθεση αναφέρεται σε άνευ προηγουμένου κύματα καύσωνα και στην εξαφάνιση των ειδών που μέχρι και κατά 70% προκαλούνται από την αλλαγή του κλίματος. Δηλώνει ότι σχεδόν όλες οι περιοχές του κόσμου θα επηρεαστούν αρνητικά. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί βασίζονται σε προβλέψεις μακροπρόθεσμης μοντελοποίησης, αλλά δεν μπορούν τόσο υπεραπλουστευμένα να αποδίδονται μόνο στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή. Ενώπιον της κατάστασης αυτής, θεωρώ σκανδαλώδες για το Κοινοβούλιο μας το ότι οι τροπολογίες που κατέθεσε ο κ. Březina και οι οποίες εφιστούν την προσοχή σε αυτήν ακριβώς την κατάσταση κρίθηκαν μη παραδεκτές. Κύριε Πρόεδρε, θα ζητήσω από εσάς συγκεκριμένα να κρίνετε την τροπολογία 15 παραδεκτή. Η προστασία του περιβάλλοντος δεν υπηρετείται σωστά εάν ορισμένες απόψεις απλώς αποσιωπούνται διά της διοικητικής οδού. Οι υπερβολές σχετικά με μια απειλή θα προκαλέσουν τη λήψη πολιτικών μέτρων τα οποία οδηγούν σε μια εσφαλμένη αντίληψη των πολιτικών προτεραιοτήτων. Ένα παράδειγμα αποτελεί ο ισχυρισμός ότι η κλιματική αλλαγή θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα της αναπτυξιακής βοήθειας. Ωστόσο, το AIDS, o υποσιτισμός, η ελονοσία και οι σεισμοί αποτελούν σήμερα πιο σοβαρά προβλήματα και στα πεδία αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα πολιτικά μας μέσα. Και στην Ευρώπη, ο διάλογος για την κλιματική αλλαγή έχει λάβει τέτοιες διαστάσεις που θέτει τις κοινωνικές κατακτήσεις σε κίνδυνο. Ήδη, μια οικογένεια στη Γερμανία πληρώνει στο κράτος πάνω από το 40% της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας και το ποσό αυτό για την αγορά βενζίνης κυμαίνεται μεταξύ 55 και 78%.Το νέο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας θα οδηγήσει εκ νέου τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας σε αύξηση τουλάχιστον κατά 30%. Είμαι υπέρμαχος μιας πιο ορθολογικής προσέγγισης του ζητήματος της κλιματικής αλλαγής, έτσι ώστε να καθορίσουμε στη συνέχεια λύσεις που να είναι κοινωνικά και οικονομικά συμβατές. Οι τροπολογίες που προτάθηκαν από τον κ. Březina θα αποτελούσαν ένα σημείο εκκίνησης και ζητώ να τις υποστηρίξετε."@el10
"Mr President, Mrs Harms, tank-busting is actually a positive thing in a pacifistic sense! The scientific facts are well-known: the climate change that we are witnessing today has much to do with human activity. In that respect, the achievements of the Temporary Committee are therefore exemplary. What perturbs me about this report, however, is its threatening undertone. I am perturbed that absolutely no space is given to divergent scientific opinions. The fact is that whenever politics claims to be infallible, it gets something wrong. The report talks about heat waves of unprecedented magnitude and about species extinction of up to 70% being caused by climate change. It says that almost every region of the world will be adversely affected. These assertions are based on projections from long-term modelling, but they cannot be ascribed so simplistically to human-induced climate change alone. Against this background, I think it is scandalous for our Parliament that amendments tabled by Mr Březina which draw attention to precisely this situation are to be declared inadmissible. Mr President, I would ask you specifically to declare Amendment 15 admissible. Environmental protection is not well-served if certain opinions are suppressed simply by means of administrative procedures. An exaggerated threat will trigger policy measures which lead to a skewed view of political priorities. One example is the assertion that climate change should become a priority in development assistance. However, AIDS, malnutrition, malaria and earthquakes are more pressing problems today, and this is where we should be deploying our political resources. In Europe, too, the debate about climate change has reached a dimension which is putting social achievements at risk. Already, a family in Germany is paying more than 40% of the electricity price to the state, and at the petrol pumps the figure is now between 55% and 78%. The new emissions trading scheme will drive up electricity prices again by at least 30%. I advocate a rational approach to the issue of climate change, so that we can then identify solutions which are socially and economically compatible. The amendments tabled by Mr Březina would offer a number of starting points, and I would ask you for your support."@en4
"Señor Presidente, señora Harms, ¡destruir tanques es en realidad un hecho positivo en un sentido pacifista! Los hechos científicos son bien conocidos: el cambio climático al que asistimos hoy tiene mucho que ver con la actividad humana. En ese sentido, los logros de la Comisión Temporal son ejemplares. No obstante, lo que me inquieta del informe es su matiz amenazante. Me inquieta que no se otorgue margen alguno a las opiniones científicas divergentes. El hecho es que, siempre que en política se habla de infalibilidad, algo sale mal. En el informe se alude a olas de calor de una magnitud sin precedentes, y a la extinción de hasta el 70 % de las especies a causa del cambio climático. Se asegura que casi todas las regiones del mundo se verán afectadas negativamente. Estas afirmaciones se basan en previsiones derivadas de la elaboración de modelos a largo plazo, pero no pueden atribuirse únicamente y de una manera tan simplista al cambio climático inducido por el hombre. En este contexto, considero escandaloso para nuestro Parlamento que las enmiendas presentadas por el señor Bøezina, en las que se llama la atención precisamente respecto a esta situación, vayan a ser declaradas inadmisibles. Señor Presidente, le pediría específicamente que declare admisible la enmienda 15. No se sirven los intereses de la protección medioambiental si se suprimen ciertas opiniones sencillamente mediante procedimientos administrativos. Una amenaza exagerada pondrá en marcha medidas de política que darán lugar a una visión sesgada de las prioridades políticas. Un ejemplo es la afirmación de que el cambio climático debe convertirse en una prioridad de la asistencia al desarrollo. Sin embargo, el SIDA, la malnutrición, la malaria y los terremotos constituyen problemas más acuciantes en la actualidad, y es ahí donde debemos desplegar nuestros recursos políticos. También en Europa, el debate sobre el cambio climático ha alcanzado una dimensión que coloca los logros sociales en situación de riesgo. Una familia en Alemania paga ya más del 40 % del precio total de la electricidad al Estado, y en las gasolineras, la proporción oscila actualmente entre el 55 y el 78 %. El nuevo régimen de comercio de emisiones impulsará nuevamente los precios de la electricidad, al menos en un 30 %. Abogo por la adopción de un planteamiento racional respecto a la cuestión del cambio climático, de manera que podamos identificar soluciones social y económicamente compatibles. Las enmiendas presentadas por el señor Bøezina proporcionarían varios puntos de partida, y yo les rogaría su apoyo a las mismas."@es21
"Härra juhataja, proua Harms, tegelikult on jõulisus patsifistlikus mõttes igati positiivne! Teaduslikud faktid on hästi teada: tänapäeval ilmnevad kliimamuutused on suuresti seotud inimtegevusega. Seetõttu on ajutise komisjoni saavutused selles valdkonnas eeskujuks. Siiski häirib mind käesoleva raporti ähvardav alatoon. Mind teeb rahutuks, et lahknevatele teaduslikele arvamustele ei ole üldse ruumi jäetud. Tõsiasi on, et alati, kui poliitika kuulutab end eksimatuks, läheb midagi valesti. Käesolevas raportis räägitakse, et enneolematu ulatusega kuumalained ja kuni 70% liikide väljasuremine on põhjustatud kliimamuutustest. Öeldakse, et peaaegu iga piirkond maailmas saab kannatada. Need kinnitused põhinevad pikaajaliste mudelite alusel tehtud prognoosidel, kuid seda ei saa nii lihtsustatult kirjutada ainult inimtekkeliste kliimamuutuste arvele. Sellisel taustal pean ma parlamendi käitumist skandaalseks, kui kuulutati vastuvõetamatuks härra Březina esitatud muudatusettepanekud, mis juhivad tähelepanu täpselt eespool nimetatud olukorrale. Härra juhataja, ma palun teil kuulutada konkreetselt muudatusettepanek 15 vastuvõetavaks. Keskkonnakaitse ei toimi, kui teatavaid arvamusi surutakse peale haldusvahenditega. Liialdatud oht vallandab poliitilised meetmed, mis viivad äärmuslike vaadeteni poliitiliste prioriteetide kohta. Üks näide on väide, et kliimamuutuste küsimus peaks muutuma esmaseks arenguabi osutamisel. Siiski on AIDS, alatoitlus, malaaria ja maavärinad põletavamad hetkeprobleemid, ja see on koht, kus peaksime ulatuslikumalt kasutama oma poliitilisi vahendeid. Ka Euroopas on arutelu kliimamuutuste üle jõudnud mõõtmeteni, mis seab ohtu sotsiaalsed saavutused. Perekond Saksamaal maksab juba praegu rohkem kui 40% elektri hinnast riigile ja bensiinijaamades jääb vastav number 55% ja 78% vahele. Uus saastekvootidega kauplemise süsteem tõstab elektri hinda jälle vähemalt 30% võrra. Ma pooldan mõistuspärast lähenemisviisi kliimamuutustele, et me leiaksime sotsiaalses ja majanduslikus mõttes kokkusobivad lahendused. Härra Březina esitatud muudatusettepanekud pakuvad mitmeid lähtekohti ja ma palun teie toetust."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvä Rebecca Harms, panssarintorjunta on itse asiassa pasifistiselta kannalta myönteinen asia! Tieteelliset tosiseikat tunnetaan hyvin: nyt todistamamme ilmastonmuutos on suurelta osin seurausta ihmisen toiminnasta. Tässä väliaikaisen valiokunnan saavutukset ovat siis esimerkillisiä. Minua kuitenkin vaivaa tässä mietinnössä sen uhkaileva pohjasävy. Minua huolestuttaa se, ettei eriäville tieteellisille kannoille ole annettu lainkaan sijaa. Tosiseikka on nimittäin, että kun poliitikot väittävät olevansa erehtymättömiä, jotain yleensä menee pieleen. Mietinnössä kerrotaan ennalta arvaamattoman suurista lämpöaalloista ja jopa 70 prosentin lajeista olevan vaarassa hävitä ilmastonmuutoksen ansiosta. Siinä todetaan, että kielteiset vaikutukset koskevat lähes kaikkia maailman alueita. Väitteet perustuvat pitkän ajanjakson mallintamisen ennusteisiin, mutta niitä ei voida katsoa näin yksinkertaisesti ainoastaan ihmisen vaikutuksina ilmastonmuutokseen. Tätä taustaa vasten katson parlamentin kannalta skandaalimaiseksi, että Jan Březinan esittämät juuri tätä tilannetta koskevat tarkistukset jätettiin tutkimatta. Arvoisa puhemies, pyydän teitä erityisesti ottamaan tarkasteltavaksi tarkistuksen 15. Ympäristönsuojelulle ei ole eduksi, jos tietyt mielipiteet tukahdutetaan yksinkertaisesti hallinnollisella menettelyllä. Liioiteltu uhka johtaa poliittisiin toimenpiteisiin, jotka vääristävät näkemystä poliittisista painopistealoista. Esimerkki tästä on väite, jonka mukaan ilmastonmuutoksen torjunnan olisi oltava kehitysavun painopisteala. Aids, aliravitsemus, malaria ja maanjäristykset ovat kuitenkin tällä hetkellä suurempia ongelmia, ja niihin meidän olisi osoitettava poliittisia voimavarojamme. Myös Euroopassa ilmastonmuutoskeskustelu on saanut mittasuhteet, jotka vaarantavat yhteiskunnalliset saavutukset. Jo nyt saksalainen perhe maksaa yli 40 prosenttia sähkön hinnasta valtiolle, ja bensatankeilla luku on nyt 55–78 prosenttia. Päästökauppajärjestelmä nostaa sähkön hintoja vielä ainakin 30 prosenttia. Peräänkuulutan järkevää lähestymistapaa ilmastonmuutokseen, jotta voimme sitten määrittää sosiaalisesti ja taloudellisesti yhteensopivat ratkaisut. Jan Březinan esittämät tarkistukset tarjoavat useita lähtökohtia, ja pyydän teitä tukemaan niitä."@fi7
"Monsieur le Président, Mme Harms, d’un point de vue pacifiste, casser les chars est plutôt positif! Les faits scientifiques sont bien connus: l’évolution du climat que nous constatons aujourd’hui est largement due à l’activité humaine. Dans cette perspective, les accomplissements de la commission temporaire sont donc exemplaires. Ce qui me préoccupe dans ce rapport, cependant, c’est son ton de menace. Je regrette qu’aucune place ne soit faite aux opinions scientifiques divergentes. Le fait est que chaque fois que la politique se croit infaillible, elle fait forcément une erreur. Ce rapport parle de vagues de chaleur sans précédent et d’extinctions de jusqu’à 70% des espèces en raison du changement climatique. Il affirme que presque toutes les régions du monde subiront un effet négatif. Ces affirmations se fondent sur une modélisation à long terme, mais elles ne peuvent être attribuées de façon aussi simpliste au seul changement climatique causé par l’homme. Dans ce contexte, je trouve scandaleuse pour ce Parlement l’idée que les amendements déposés par M. Březina, et qui attirent précisément l’attention sur cette situation, puissent être déclarés irrecevables. Monsieur le Président, je vous demande spécifiquement de déclarer l’amendement 15 recevable. On ne rend pas service à la protection de l’environnement en supprimant certaines opinions par le biais de simples procédures administratives. Une exagération de la menace provoquera des mesures politiques qui ne peuvent que donner une vision fausse des priorités politiques. Un exemple est l’affirmation selon laquelle le changement climatique devrait devenir une priorité de l’aide au développement. Pourtant le SIDA, la malnutrition, la malaria et les tremblements de terre sont des problèmes plus urgents à l’heure actuelle, et c’est à eux que nous devrions consacrer nos ressources politiques. En Europe également, le débat sur le changement climatique a atteint une dimension qui met en danger les progrès sociaux. Aujourd’hui déjà, chaque famille allemande verse plus de 40% de sa facture d’électricité à l’État, et ce chiffre varie de 55% à 78% pour le carburant. Le nouveau système d’échange de quotas d’émission provoquera une augmentation supplémentaire d’au moins 30% du prix de l’électricité. Je recommande une approche rationnelle de la question du changement climatique, afin de nous permettre d’identifier des solutions socialement et économiquement acceptables. Les amendements déposés par M. Březina constituent un certain nombre de points de départ, et je vous demande de les soutenir."@fr8
"Elnök úr, Harms asszony, a tank-kilövés, pacifista értelemben, pozitív dolog. A tudományos tények közismertek: a napjainkban is megfigyelhető éghajlatváltozás erőteljesen az emberi cselekedetek következménye. E tekintetben az ideiglenes bizottság eredményei példaértékűek. Csupán a jelentés fenyegető felhangja zavar. Zavar, hogy abszolút nem biztosít teret az ellentétes tudományos véleményeknek. Tény az, hogy amikor a politika önmagát tévedhetetlennek állítja be, akkor valami baj van. A jelentés példátlan hőhullámokról, a fajok 70%-át érintő, az éghajlatváltozással összekapcsolható kipusztulásáról beszél. Azt állítja, hogy világunknak szinte minden térségét a változások kedvezőtlenül érintik. Ezek a feltevések a hosszú távú modellezésből eredő előrejelzéseken alapulnak, de olyan szimplán mégsem írhatók kizárólagosan az ember generálta éghajlatváltozás rovására. E háttér mellett, botrányosnak tartom Parlamentünk számára, hogy a Březina úr által benyújtott, pontosan erre a helyzetre a figyelmet felhívó módosításait elfogadhatatlannak nyilvánítják. Elnök úr, felkérem, hogy különösen a 15. sz. módosítást nyilvánítsa elfogadhatónak! A környezetvédelmet nem szolgáljuk azzal, ha bizonyos véleményeket puszta közigazgatási eljárások révén elhallgattatunk. A felfokozott fenyegetés réme olyan politikai intézkedésekre sarkall, amelyek a politikai prioritások egyoldalú felfogását eredményezik. Ennek egy példája az az igény, hogy fejlesztési segítségnyújtásunkban az éghajlatváltozás kérdése prioritásként jelenjék meg. Miközben az AIDS, az alultápláltság, a malária, a földrengések, sokkalta komolyabb problémát képeznek napjainkban, és politikai eszközeinket ezeken a területeken kellene felhasználnunk. Európában is, a klímaváltozásról folyó viták olyan méreteket öltöttek, hogy már a szociális eredmények is veszélyeztetettek. Németországban egy család ma már az áram árának több mint 40%-át fizeti az államnak, míg a töltőállomásokon az azonos adat 55 és78 % között mozog. Az új kibocsátás-kereskedelmi elgondolás az áram árát újabb 30%-kal emeli majd meg. Az éghajlatváltozás kérdéskörében a racionális megfontolások követését javaslom, hogy képesek legyünk beazonosítani a szociális és gazdasági tekintetben egyaránt elfogadható megoldásokat. A Březina úr által előterjesztett módosítások számos tekintetben új kiindulási pontokat javasolnak, és kérem Önöket, támogassák ezt!"@hu11
"Signor Presidente, onorevole Harms, danneggiare i carri armati è effettivamente una cosa positiva da un punto di vista pacifista! I fatti scientifici sono ben noti: il cambiamento climatico di cui oggi siamo testimoni ha molto a che fare con l’attività umana. Sono pertanto esemplari, a tal proposito, i risultati ottenuti dalla commissione temporanea. Quello che mi turba della presente relazione è, tuttavia, la sua sfumatura minacciosa. Sono allarmato dal fatto che non venga dato assolutamente nessuno spazio a opinioni scientifiche divergenti. Il fatto è che ogni qual volta che i politici sostengono di essere infallibili, sbagliano qualcosa. La relazione parla di un’ondata di calore di intensità eccezionale e di estinzione di specie fino al 70 per cento a causa del cambiamento climatico. Afferma che quasi ogni regione della Terra sarà colpita negativamente. Tali dichiarazioni si basano su proiezioni da modellazioni sul lungo periodo, ma non possono essere attribuiti in modo così semplicistico solo al cambiamento climatico indotto dall’uomo. Con queste premesse, ritengo che sia scandaloso per il nostro Parlamento che gli emendamenti proposti dall’onorevole Březina, che attirano l’attenzione proprio su tale situazione, siano dichiarati inammissibili. Signor Presidente, desidero chiedere in modo particolare che l’emendamento n. 15 sia dichiarato ammissibile. La protezione ambientale non è servita a dovere se talune opinioni sono soppresse semplicemente mediante procedure amministrative. Una minaccia esagerata innesca misure politiche che porteranno a una visione distorta delle priorità politiche. Ne costituisce un esempio la dichiarazione che il cambiamento climatico debba diventare una priorità nell’assistenza allo sviluppo. Oggi, tuttavia, l’AIDS, la malnutrizione, la malaria e i terremoti costituiscono problemi più urgenti ed è in questi ambiti che dobbiamo dispiegare le nostre risorse politiche. Anche in Europa il dibattito sul cambiamento climatico ha raggiunto proporzioni che stanno mettendo a rischio le conquiste sociali. Una famiglia tedesca già paga allo Stato più del 40 per cento del prezzo dell’energia elettrica e alle pompe di benzina il dato è ora tra il 55 e il 78 per cento. Il nuovo sistema per lo scambio di quote di emissione porterà a un ulteriore aumento dei prezzi dell’energia elettrica di almeno il 30 per cento. Appoggio un approccio razionale alla questione del cambiamento climatico, in modo tale da poter poi individuare soluzioni che siano socialmente ed economicamente compatibili. Gli emendamenti proposti dall’onorevole Březina offrirebbero diversi punti di partenza e desidero chiedere il vostro appoggio."@it12
"Gerb. Pirmininke, gerb. R. Harms, žygis prieš tankus yra iš tiesų kovotojų už taiką vertas darbas. Moksliniai faktai visiems gerai žinomi: klimato pokyčiai, kuriuos šiandien matome, labai susiję su žmogaus veikla. Šia prasme Laikinojo komiteto pasiekimai yra išties pavyzdiniai. Tačiau man kelia nerimą grėsmingas šios ataskaitos atbalsis. Mane neramina tai, kad nepalikta visiškai jokios erdvės kitokiai mokslinei nuomonei. Juk kas sykį, kai politikai ima tvirtinti, esą jie neklysta, būna visiškai ne taip. Ataskaitoje kalbama apie beprecedentinio masto karščio bangas, apie iki 70 proc. gyvosios gamtos rūšių išnykimą, kurį paskatins klimato kaita. Teigiama, kad neigiamą poveikį patirs faktiškai visos pasaulio vietos. Šios prielaidos grindžiamos ilgalaikio modeliavimo būdu gautomis prognozėmis, tačiau to negalima taip supaprastintai pateikti kaip klimato kaitos vien tik dėl žmogaus veiklos poveikio. Atsižvelgiant į visa tai, manau, skandalinga, jog mūsų Parlamente J. Březinos pateikti papildymai, kuriuose dėmesys atkreipiamas būtent į tokią padėtį, pripažinti nepriimtinais. Gerb. Pirmininke, norėčiau jūsų paprašyti konkrečiai paskelbti negaliojančiu 15-ąjį Žmogaus teisių akto papildymą. Aplinka tikrai menkai apsaugota, jeigu kai kurios nuomonės paprasčiausiai nuslopinamos administracinėmis priemonėmis. Perdėtas grėsmės išpūtimas paskatins politikos priemones, kurios iškreips visą politinių prioritetų sanklodą. Kaip pavyzdį paminėsiu teigimą, kad klimato kaitos priemonės turėtų būti vystomosios paramos prioritetas. Bet juk AIDS, bloga mityba, maliarija ir žemės drebėjimai šiandien yra gerokai sunkesnės problemos ir būtent joms spręsti turėtume skirti savo politinius išteklius. Debatai dėl klimato kaitos Europoje pasiekė tokį lygį, jog pradeda grėsti visuomenės socialiniams pasiekimams. Vokietijos šeimos jau moka daugiau kaip 40 proc. elektros kainos valstybei, o mokesčių dalis perkant automobilių kurą yra nuo 55 iki 78 proc. Naujoji išmetimo kvotų prekybos sistema elektros kainas pakels dar ne mažiau kaip 30 proc. Skatinu laikytis racionalaus požiūrio į klimato kaitos problemą, kad galėtume identifikuoti socialiai ir ekonomiškai priimtinus sprendimus. J. Březinos pateikti pasiūlymai galėtų būti atspirties taškas ieškant tokių sprendimų ir kviesčiau jus palaikyti juos."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs kundze, tanku graušana faktiski ir pozitīva lieta pacifistiskā nozīmē! Zinātniskie fakti ir labi zināmi: klimata pārmaiņas, kurām šodien mēs esam aculiecinieki, ir lielā mērā saistītas ar cilvēka darbību. Tādēļ šajā saistībā Pagaidu komitejas sasniegumi ir uzskatāmi par paraugu. Tas, kas mani tomēr satrauc attiecībā šo ziņojumu, ir tā draudīgā nokrāsa. Esmu satraukts, ka nav atvēlēta pilnīgi nekāda vieta pretējiem zinātniskiem viedokļiem. Tas ir fakts, ka tad, kad politika šķiet esam nemaldīga, kaut kas notiek nepareizi. Ziņojumā tiek runāts par nepieredzēta lieluma karstuma viļņiem un par vairāk nekā 70 % sugu izmiršanu, ko izraisa klimata pārmaiņas. Tajā ir apgalvots, ka gandrīz visi pasaules reģioni tiks nelabvēlīgi ietekmēti. Šie apgalvojumi ir pamatoti ar ilgtermiņa modelēšanas projekcijām, taču tos nevar tik vienkārši attiecināt tikai uz cilvēka izraisītajām klimata pārmaiņām. Ņemot to vērā, es domāju, ka ir skandalozi, ka kunga iesniegtie grozījumi, kuros ir pievērsta uzmanība tieši šai situācijai, Parlamentam jāatzīst par nepieņemamiem. Priekšsēdētāja kungs, es lūdzu īpaši jūs atzīt 15. grozījumu par pieņemamu. Vides aizsardzība nedarbojas labi, ja daži viedokļi tiek apspiesti, vienkārši izmantojot administratīvās procedūras. Pārspīlēti draudi izraisīs politiskus pasākumus, kas novedīs pie izkropļota priekšstata par politiskajām prioritātēm. Viens piemērs ir apgalvojums, ka klimata pārmaiņām vajadzētu kļūt par prioritāti attīstības palīdzības jomā. Tomēr AIDS, nepietiekams uzturs, malārija un zemestrīces šodien ir daudz neatliekamākas problēmas, kuru risināšanā mums būtu jāiegulda savi politiskie resursi. Arī Eiropā debates par klimata pārmaiņām ir sasniegušas tādu apjomu, kas pakļauj riskam sociālos sasniegumus. Jau tagad ģimene Vācijā maksā vairāk nekā 40 % no elektroenerģijas cenas valstij, un pie benzīna sūkņiem šis rādītājs svārstās starp 55 % un 78 %. Jaunā emisiju tirdzniecības shēma atkal paaugstinās elektroenerģijas cenas par vismaz 30 %. Es aizstāvu racionālu pieeju jautājumam par klimata pārmaiņām, lai mēs varam noteikt risinājumus, kas ir sociāli un ekonomiski sakritīgi. Grozījumos, ko iesniedza kungs, ir piedāvāta virkne starta punktu, un es lūdzu jūsu atbalstu."@lv13
"Herr Präsident! Frau Kollegin Harms, Panzerknacken ist im pazifistischen Sinne ja eigentlich was Positives! Die wissenschaftlichen Fakten sind ja überwiegend bekannt: Der heutige Klimawandel hat zu einem großen Teil auch mit dem Handeln des Menschen zu tun. Was dieser Ausschuss leistet, ist insofern auch etwas Vorbildliches. Was mich aber an diesem Bericht stört, ist der drohende Unterton. Mich stört, dass abweichenden wissenschaftlichen Meinungen überhaupt kein Raum gegeben wird. Immer dann, wenn Politik den Anspruch erhebt, unfehlbar zu sein, macht sie etwas falsch. Es ist die Rede von nie da gewesenen Hitzeperioden, von einem durch Klimawandel verursachten Artensterben von bis zu 70 %. Fast alle Regionen der Welt sind negativ betroffen. Das sind Behauptungen, denen langfristige Modellrechnungen zugrunde liegen, die aber so einseitig doch gar nicht auf vom Menschen verursachten Klimawandel zurückzuführen sein können. Ich empfinde es vor diesem Hintergrund für unser Parlament als skandalös, dass Änderungsanträge des Kollegen Březina, die genau auf diese Situation hinweisen, nicht zugelassen werden sollen. Herr Präsident, konkret bitte ich Sie um die Zulassung des Änderungsantrages Nr. 15. Wenn durch Verwaltungsverfahren bestimmte Meinungen einfach unterdrückt werden, wird dem Umweltschutz nämlich kein guter Dienst erwiesen. Denn eine übertriebene Androhung wird zu politischen Maßnahmen führen, die den Blick auf politische Prioritäten verstellen. Ein Beispiel ist ja, dass der Klimawandel Schwerpunkt der Entwicklungshilfe werden soll. Die akuteren Probleme sind aber heute Aids, Unterernährung, Malaria und Erdbeben. Dafür müssen wir jetzt politische Ressourcen einsetzen. Auch in Europa gilt, dass wir beim Klimaschutz mittlerweile eine Dimension erreicht haben, die soziale Errungenschaften gefährdet. Schon heute zahlt eine Familie in Deutschland mehr als 40 % des Strompreises an den Staat, an europäischen Zapfsäulen sind es zwischen 55 und 78 %, und das neue System des Emissionshandels wird die Strompreise wiederum um mindestens 30 % steigen lassen. Ich plädiere für einen rationalen Umgang mit dem Thema Klimawandel, dann werden wir auch sozial- und wirtschaftsverträgliche Lösungen finden. Die Änderungsanträge des Kollegen Březina bieten dafür einige Ansatzpunkte. Ich bitte um Unterstützung."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, mevrouw Harms, het slopen van tanks is vanuit pacifistisch oogpunt juist positief! De wetenschappelijke feiten zijn bekend: de klimaatverandering waarvan we op dit moment getuige zijn heeft veel te maken met menselijke activiteiten. In dat opzicht zijn de resultaten van de Tijdelijke Commissie daarom voorbeeldig. Wat mij echter verontrust in dit verslag is de dreigende ondertoon. Het verontrust me dat er absoluut geen ruimte wordt gegeven aan afwijkende wetenschappelijke opvattingen. Altijd wanneer de politiek beweert onfeilbaar te zijn, zit ze ergens naast. In het verslag wordt gesproken over temperatuurstijgingen zonder weerga en wordt gezegd dat het uitsterven van soorten in zeventig procent van de gevallen wordt veroorzaakt door de klimaatverandering. Ook wordt in het verslag gezegd dat bijna elke regio in de wereld negatieve effecten van de klimaatverandering zal ondervinden. Deze beweringen zijn gebaseerd op voorspellingen van langetermijnmodellen, maar kunnen niet op simplistische wijze uitsluitend aan door de mens veroorzaakte klimaatveranderingen worden toegeschreven. Tegen deze achtergrond denk ik dat het een schandaal voor ons Parlement is dat de door de heer Březina ingediende amendementen, waarin aandacht voor deze situatie wordt gevraagd, ontoelaatbaar zijn verklaard. Mijnheer de Voorzitter, ik wil u specifiek vragen om amendement 15 toelaatbaar te verklaren. De bescherming van het milieu wordt niet gediend door het onderdrukken van bepaalde opvattingen met behulp van administratieve procedures. Een overdreven bedreiging zal tot beleidsmaatregelen leiden die op hun beurt weer een verwrongen kijk op onze politieke prioriteiten in de hand zal werken. Een voorbeeld daarvan is de stelling dat de klimaatverandering een prioriteit moet worden in de ontwikkelingssamenwerking. Maar aids, ondervoeding, malaria en aardbevingen zijn op dit moment veel belangrijkere problemen, en daar moet we onze politieke middelen aan besteden. Ook in Europa heeft het debat over de klimaatverandering een dimensie bereikt die de sociale verworvenheden in gevaar brengt. Een gezin in Duitsland betaalt nu al meer dan 40 procent van de elektriciteitsprijs aan de staat, en aan de benzinepomp is dat tussen de 55 tot 78 procent. En door het nieuwe emissiehandelssysteem zullen de elektriciteitsprijzen met nog eens 30 procent stijgen. Ik pleit voor een rationele benadering van de klimaatverandering, zodat we oplossingen kunnen vinden die in economisch en sociaal opzicht met elkaar te verenigen zijn. De amendementen van de heer Březina bieden daar een aantal aanknopingspunten voor, en ik verzoek u ze te steunen."@nl3
"Panie przewodniczący, pani posłanko Harms! W pacyfistycznym ujęciu niszczenie czołgów to rzecz pozytywna! Fakty naukowe są dobrze znane: zmiany klimatyczne, których jesteśmy dziś świadkami, mają dużo wspólnego z działalnością człowieka. Pod tym względem osiągnięcia Komisji tymczasowej do spraw zmian klimatycznych są przykładowe. W sprawozdaniu tym niepokoi mnie groźny podtekst. Jestem zaniepokojony, że nie pozostawiono żadnego miejsca na inne opinie naukowe. Faktem jest, że za każdym razem, kiedy polityka twierdzi, że jest nieomylna, popełnia jakiś błąd. Sprawozdanie mówi o falach gorąca o niespotykanych dotąd rozmiarach i o wymieraniu gatunków w 70% spowodowanym zmianami klimatycznymi. Twierdzi, że prawie każdy rejon świata zostanie dotknięty zmianami w negatywny sposób. Zapewnienia te są oparte na projekcjach z modeli długoterminowych, nie mogą jednak w tak uproszczony sposób być przypisywane jedynie zmianom klimatyczny, powodowanym przez człowieka. Uważam, że skandaliczne jest, aby nasz Parlament stwierdził, że poprawki przedstawione przez pana posła Březinę, zwracające uwagę na tę sytuację, są nie do przyjęcia. Panie przewodniczący! Proszę o ogłoszenie, że poprawka 15 jest dopuszczalna. Ochrona środowiska naturalnego nie będzie prawidłowo rozpatrywana, jeśli pewne opcję będą tłumione przez procedury administracyjne. Wyolbrzymienie groźby da początek działaniom politycznym, które doprowadzą do wypaczonej wizji priorytetów politycznych. Jednym z przykładów jest twierdzenie, że zmiany klimatyczne powinny stać się priorytetem pomocy rozwojowej. Jednakże AIDS, niedożywienie, malaria i trzęsienia ziemi są bardziej naglącymi problemami i właśnie tam powinniśmy umieszczać nasze środki. W Europie debata na temat zmian klimatycznych osiągnęła punkt, w którym zagrożone są cele społeczne. W Niemczech przeciętna rodzina płaci ponad 40% rachunku za energię państwu, a w przypadku benzyny wartość ta wynosi od 55% do 78%. System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych podniesie cenę elektryczności o przynajmniej 30%. Doradzam racjonalne podejście do kwestii zmian klimatycznych, tak abyśmy mogli znaleźć rozwiązania, które są społecznie i gospodarczo kompatybilne. Poprawki przedstawione przez pana posła  Březinę mogą stać się punktem wyjścia i w związku z tym proszę o ich poparcie."@pl16
"Senhor Presidente, Senhora Deputada Harms, "arrasar tanques" é, na verdade, uma coisa positiva num sentido pacifista! Os factos científicos são bem conhecidos: as alterações climáticas que estamos a presenciar hoje têm muito a ver com a actividade humana. Neste contexto, portanto, aquilo que a Comissão Temporária está a realizar é exemplar. O que me perturba neste relatório, no entanto, é o seu tom ameaçador. Perturba-me o facto de absolutamente nenhum espaço ser dado a pareceres científicos divergentes. O facto é que, quando a política pretende ser infalível, há algo de errado. O relatório fala de ondas de calor de uma magnitude sem precedentes e de uma extinção de espécies até 70% causadas pelas alterações climáticas. Diz que quase todas as regiões do mundo serão negativamente afectadas. Estas afirmações baseiam-se em modelos de projecção a longo prazo, mas esses efeitos não podem ser atribuídos de forma tão simplista apenas às alterações climáticas induzidas pelo Homem. Neste contexto, considero escandaloso para o nosso Parlamento que as alterações apresentadas pelo senhor deputado Březina, que chamam a atenção precisamente para esta situação, sejam declaradas não admissíveis. Senhor Presidente, peço-lhe especificamente que declare admissível a alteração 15. Não se está a prestar um bom serviço à protecção ambiental se certas opiniões forem reprimidas simplesmente por meio de procedimentos administrativos. Uma ameaça exagerada accionará medidas políticas que conduzirão a uma visão enviesada das prioridades políticas. Um exemplo disso é a afirmação de que as alterações climáticas devem tornar-se uma prioridade na ajuda ao desenvolvimento. No entanto, a SIDA, a subnutrição, a malária e os sismos são hoje problemas mais prementes, e é para aqui que devemos mobilizar os nossos meios políticos. Também na Europa, o debate sobre as alterações climáticas atingiu uma dimensão que está a pôr em risco as conquistas sociais. Uma família na Alemanha já paga ao Estado mais de 40% do preço da electricidade e, nas bombas de gasolina, o valor situa-se agora entre 55% e 78%. O novo regime de comércio de emissões fará aumentar novamente os preços da electricidade em, pelo menos, 30%. Defendo uma abordagem racional para a questão das alterações climáticas, a fim de que possamos então identificar soluções que sejam social e economicamente compatíveis. As alterações apresentadas pelo deputado Březina ofereceriam alguns pontos de partida. Peço-vos o vosso apoio."@pt17
"Herr Präsident! Frau Kollegin Harms, Panzerknacken ist im pazifistischen Sinne ja eigentlich was Positives! Die wissenschaftlichen Fakten sind ja überwiegend bekannt: Der heutige Klimawandel hat zu einem großen Teil auch mit dem Handeln des Menschen zu tun. Was dieser Ausschuss leistet, ist insofern auch etwas Vorbildliches. Was mich aber an diesem Bericht stört, ist der drohende Unterton. Mich stört, dass abweichenden wissenschaftlichen Meinungen überhaupt kein Raum gegeben wird. Immer dann, wenn Politik den Anspruch erhebt, unfehlbar zu sein, macht sie etwas falsch. Es ist die Rede von nie da gewesenen Hitzeperioden, von einem durch Klimawandel verursachten Artensterben von bis zu 70 %. Fast alle Regionen der Welt sind negativ betroffen. Das sind Behauptungen, denen langfristige Modellrechnungen zugrunde liegen, die aber so einseitig doch gar nicht auf vom Menschen verursachten Klimawandel zurückzuführen sein können. Ich empfinde es vor diesem Hintergrund für unser Parlament als skandalös, dass Änderungsanträge des Kollegen Březina, die genau auf diese Situation hinweisen, nicht zugelassen werden sollen. Herr Präsident, konkret bitte ich Sie um die Zulassung des Änderungsantrages Nr. 15. Wenn durch Verwaltungsverfahren bestimmte Meinungen einfach unterdrückt werden, wird dem Umweltschutz nämlich kein guter Dienst erwiesen. Denn eine übertriebene Androhung wird zu politischen Maßnahmen führen, die den Blick auf politische Prioritäten verstellen. Ein Beispiel ist ja, dass der Klimawandel Schwerpunkt der Entwicklungshilfe werden soll. Die akuteren Probleme sind aber heute Aids, Unterernährung, Malaria und Erdbeben. Dafür müssen wir jetzt politische Ressourcen einsetzen. Auch in Europa gilt, dass wir beim Klimaschutz mittlerweile eine Dimension erreicht haben, die soziale Errungenschaften gefährdet. Schon heute zahlt eine Familie in Deutschland mehr als 40 % des Strompreises an den Staat, an europäischen Zapfsäulen sind es zwischen 55 und 78 %, und das neue System des Emissionshandels wird die Strompreise wiederum um mindestens 30 % steigen lassen. Ich plädiere für einen rationalen Umgang mit dem Thema Klimawandel, dann werden wir auch sozial- und wirtschaftsverträgliche Lösungen finden. Die Änderungsanträge des Kollegen Březina bieten dafür einige Ansatzpunkte. Ich bitte um Unterstützung."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, vážená pani Harms, prelomenie panciera je v podstate pozitívnou vecou v pacifistickom zmysle slova! Vedecké fakty sú dobre známe: klimatická zmena, ktorú dnes sledujeme, má veľa spoločného s ľudskou činnosťou. V tomto smere je úspech dočasného výboru príkladný. Na tejto správe ma však znepokojuje jej výhražný podtón. Znepokojuje ma, že vôbec žiadny priestor nedostávajú odlišné vedecké názory. Veci sa majú tak, že vždy, keď politika tvrdí o sebe, že je neomylná, nakoniec spôsobí nejakú škodu. V správe sa hovorí o teplotných vlnách nevídanej sily a vymieraní živočíšnych druhov, z ktorých až 70 % je zapríčinených zmenou klímy. Hovorí sa o tom, že každý región sveta klimatická zmena negatívne ovplyvní. Tieto tvrdenia sú založené na projekciách dlhodobého modelovania, no nemožno ich tak zjednodušene pripísať výlučne človekom vyvolanej zmene klímy. Na základe týchto súvislostí považujem za škandalózne, ak sa v tomto Parlamente pozmeňujúce a doplňujúce návrhy predložené pánom Březinom, ktoré upriamujú pozornosť práve na túto situáciu, vyhlasujú za neprípustné. Vážený pán predsedajúci, chcem vás priamo požiadať, aby ste pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 15 vyhlásili za prípustný. Ochrane životného prostredia vôbec nepomôžeme, ak budeme určité názory potláčať jednoducho prostredníctvom administratívnych postupov. Prehnaná hrozba spustí sériu politických opatrení, ktoré povedú k nevyváženému pohľadu na politické priority. Príkladom je tvrdenie, že klimatická zmena by sa mala stať prioritou rozvojovej pomoci. AIDS, podvýživa, malária a zemetrasenia však dnes predstavujú omnoho vážnejšie problémy a práve na ich riešenie by sme mali vynakladať naše politické zdroje. Aj v Európe dosiahla diskusia o zmene klímy rozmery, ktoré ohrozujú úspechy v sociálnej sfére. Už teraz rodina v Nemecku platí viac ako 40 % z ceny elektriny štátu a na čerpacích staniciach platíme štátu dokonca 55 až 78 %. V dôsledku nového režimu obchodovania s emisiami ceny za elektrinu opäť stúpnu najmenej o 30 %. Som zástancom racionálneho prístupu k riešeniu otázky zmeny klímy, aby sme mohli identifikovať riešenia zlučiteľné sociálne aj hospodársky. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré predložil pán Březina, ponúkajú množstvo bodov, z ktorých môžeme začať, preto vás žiadam o podporu týchto návrhov."@sk19
"Gospod predsednik, gospa Harms, uničevanje tankov je dejansko pozitivna stvar v pacifističnem smislu. Znanstvena dejstva so dobro znana: podnebne spremembe, ki se danes pojavljajo, so izrazito povezane s človeško dejavnostjo. Glede na to so dosežki začasnega odbora torej zgledni. Pri tem poročilu me vseeno moti njegov grozeči podton. Moti me, da nikjer niso omenjena različna znanstvena mnenja. Dejstvo je, da je vsakič, ko politika trdi, da je nezmotljiva, nekaj narobe. Poročilo govori o vročinskih valovih nepredstavljivih razsežnosti in izumrtju do kar 70 % vrst, kar naj bi povzročile podnebne spremembe. Pravi, da bo skoraj vsaka regija na svetu utrpela negativne posledice. Te trditve temeljijo na predvidevanjih dolgoročnega modeliranja, a jih ne moremo tako enostavno pripisati izključno podnebnim spremembam, ki jih je povzročil človek. Ob upoštevanju tega je škandalozno za Parlament, da so predlogi sprememb, ki jih je vložil gospod Březina in ki opozarjajo na točno to stanje, označeni za nesprejemljive. Gospod predsednik, naprošam vas, da označite predlog spremembe 15 za sprejemljivega. Varstvo okolja ni učinkovito, če se določena mnenja preprosto zatrejo z upravnimi postopki. Pretirana grožnja bo vzpodbudila ukrepe politike, zaradi katerih bo nastal izkrivljen pogled na politične prednostne naloge. Primer je trditev, da bi morale podnebne spremembe postati prednostna naloga v razvojni pomoči. Vendar so aids, podhranjenost, malarija in potresi danes večje težave, zato bi prav tu morali uporabiti naša politična sredstva. Tudi v Evropi je razprava o podnebnih spremembah dosegla razsežnost, ki ogroža socialne dosežke. Že zdaj družina v Nemčiji plačuje več kot 40 % cene električne energije državi, pri čemer se na bencinskih črpalkah številke gibljejo med 55 % in 78 %. Nova shema trgovanja z emisijami bo cene električne energije ponovno dvignila za vsaj 30 %. Zagovarjam razumen pristop k vprašanju podnebnih sprememb, da bomo nato lahko določili rešitve, ki bodo socialno in gospodarsko ustrezne. Predlogi sprememb, ki jih je vložil gospod Březina, bi ponudili številna izhodišča, zato vas prosim za podporo."@sl20
"Herr talman, fru Harms! Pansarbrytning är faktiskt en positiv sak i pacifistisk mening! Vetenskapliga fakta är välkända: den klimatförändring som vi bevittnar i dag har mycket att göra med mänsklig verksamhet. I det avseendet är resultaten från det tillfälliga utskottet exemplariska. Det som oroar mig med betänkandet är dock den hotfulla undertonen. Det bekymrar mig att absolut inget utrymme har getts åt avvikande vetenskapliga uppfattningar. Sanningen är den att så fort politiken gör anspråk på att vara ofelbar, har den missuppfattat något. I betänkandet talas om värmeböljor i aldrig tidigare skådad skala och om artutplåning som upp till 70 procent orsakas av klimatförändringen. Det sägs att praktiskt taget varje region i världen kommer att påverkas negativt. Dessa bedyranden grundas på prognoser från långsiktiga modeller, men de kan inte så förenklat tillskrivas enbart den av människan orsakade klimatförändringen. Mot denna bakgrund anser jag att det är en skam för vårt parlament att de ändringsförslag som lagts fram av Jan Březina, som uppmärksammade just detta förhållande, kommer att förklaras otillåtliga. Herr talman! Jag vill be er att uttryckligen förklara ändringsförslag 15 tillåtligt. Miljöskyddet är inte betjänt av att vissa uppfattningar helt enkelt undertrycks genom administrativa förfaranden. Ett överdrivet hot kommer att utlösa politiska åtgärder som kommer att leda till en skev syn på de politiska prioriteringarna. Ett exempel är hävdandet att klimatförändringen borde bli en prioriterad fråga i utvecklingsbistånd. Aids, felnäring, malaria och jordbävningar är dock mycket mer överhängande problem i dag och det är där vi borde sätta in våra politiska resurser. Även i Europa har debatten om klimatförändringen nått en dimension där sociala landvinningar riskeras. En familj i Tyskland betalar redan mer än 40 procent av elektricitetspriset till staten och vid bensinpumparna är siffran nu mellan 55 och 78 procent. Det nya systemet för handel med utsläppsrätter kommer att driva upp elpriserna igen med minst 30 procent. Jag förespråkar ett förnuftigt förhållningssätt till klimatförändringen, så att vi sedan kan hitta lösningar som är socialt och ekonomiskt förenliga. De ändringsförslag som lagts fram av Jan Březina skulle ge en rad utgångspunkter och jag vill be er om ert stöd."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph