Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-030"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.3.3-030"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, for once I come to the House with good news: global warning has stopped. 1998 was the warmest year in living memory. For the last 10 years global temperatures have been static or falling. The recent modest warming is comparable to what occurred in the medieval warm period; before that, in the Roman Optimum; and, before that, in the Holocene Optimum. Temperatures today are below the maxima of the last 2 000 years. Increasing doubts are being cast on the role of CO . Since 1850, average temperatures correlate well with solar cycles but very poorly with atmospheric CO . The pattern of warming, both geographically and over time, is wholly different from that predicted by computer models. The greenhouse models predict maximum warming in the high atmosphere, but observations show that what little warming there is is at the surface and largely a result of the urban heat-island effect. The greenhouse effect of CO is logarithmic; that is, it is a law of diminishing returns. In greenhouse terms, the atmosphere is already saturated with CO and further emissions will have little effect. The sea-level is rising no faster than it always has, about six to eight inches a century; the global ice mass is broadly constant; severe weather events are no more frequent than they ever were; species extinction is driven not by global warming but by loss of habitat, and especially by the drive for biofuels. Recent studies show that polar bears are doing very well. Climate hysteria is increasingly remote from reality. We need to rethink our policies before they do any more damage."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, konečně předstupuji před Parlament s dobrou zprávou: globální oteplování se zastavilo. Rok 1998 byl nejteplejším v dějinách. Minulých deset let byly globální teploty stabilní nebo se snižovaly. Nedávné mírné oteplení se dá porovnat s oteplením, které se objevilo v období středověku. Předtím zde bylo klimatické optimum v období Římské říše a ještě dříve optimum v holocénu. Dnešní teploty se pohybují pod úrovní maximálních teplot v období posledních 2 000 let. Rostou pochybnosti o úloze CO . Od roku 1850 odpovídají průměrné teploty solárním cyklům, avšak velmi málo objemu CO v atmosféře. Vzorec oteplování, ať již z geografického nebo časového hlediska, je zcela odlišný od toho, co předpovídají počítačové modely. Modely skleníkového efektu předpovídají maximální oteplení v nejvyšších úrovních atmosféry, ale pozorování ukazují, že oteplování, které sledujeme, je malé a objevuje se na povrchu, do značné míry v důsledku efektu městských tepelných ostrovů. Skleníkový efekt CO je logaritmický. To znamená, že pokud bychom ho chtěli odvrátit, dosažené výsledky nebudou přiměřené času, který vynaložíme na řešení problému. Z pohledu skleníkové teorie to znamená, že atmosféra je už teď přesycená CO a další emise mají velmi malý vliv. Hladiny moří nestoupají rychleji než v minulosti. V každém století stoupnou o 10 až 20 cm. Celosvětová masa ledu je do značné míry konstantní. Extrémní počasí se neobjevuje častěji než v minulosti. Vymírání druhů nezpůsobuje globální oteplování, ale ztráta biotopu a zejména velká podpora biopaliv. Nejnovější studie ukazují, že i ledním medvědům se daří dobře. Hysterie okolo změn klimatu se stále více vzdaluje realitě. Musíme znovu promyslet svou politiku, dříve než způsobíme další škody."@cs1
"Hr. formand! For en gangs skyld kommer jeg til Parlamentet med gode nyheder: Den globale advarsel er standset. 1998 var det varmeste år i mands minde. I de sidste 10 år har de globale temperaturer været statiske eller faldende. Den seneste beskedne opvarmning er sammenlignelig med, hvad der skete i den middelalderlige varmeperiode, før det i det romerske optimum, og før det i det holocæne optimum. Temperaturerne i dag ligger under det maksimale antal for de sidste 2.000 år. Øget tvivl er ved at blive skabt om betydningen af CO . Siden 1850 har de gennemsnitlige temperaturer korreleret godt med solcyklusser, men meget dårligt med atmosfærisk CO . Opvarmningsmønsteret, både geografisk og over tid, er helt anderledes end forudsagt af computermodeller. Drivhusmodeller forudsiger maksimal opvarmning i den høje atmosfære, men observationer viser, at den smule opvarmning der er, er på overfladen og er i vid udstrækning et resultat af den urbane varmeøeffekt. Drivhuseffekten af CO er logaritmisk, og det betyder, at det er en lov om faldende afkast. I drivhustermer betyder det, at atmosfæren allerede er mættet med CO og yderligere emissioner vil have en ringe effekt. Havets overflade stiger ikke hurtigere, end den altid har gjort, omkring 15 til 20 centimeter på et århundrede. Den globale ismasse er stort set konstant. Alvorlige vejrforhold er ikke hyppigere, end de nogensinde har været. Udryddelse af arter drives ikke af den globale opvarmning, men ved tab af levesteder, og især ved jagten på biobrændsel. Nylige undersøgelser viser, at isbjørne klarer sig meget godt. Klimahysteriet er mere og mere fjernt fra virkeligheden. Vi er nødt til at genoverveje vores politikker, inden de gør mere skade."@da2
"Herr Präsident! Ausnahmsweise komme ich heute einmal mit einer guten Nachricht in dieses Haus: Die globale Erwärmung ist beendet. 1998 war das wärmste Jahr seit Menschengedenken. In den letzten 10 Jahren aber sind die Temperaturen weltweit gleich geblieben oder gesunken. Die derzeitige geringfügige Erwärmung lässt sich mit der Wärmeperiode des Mittelalters vergleichen. Davor gab es solche wärmeren Perioden bereits in der Römerzeit und im Holozän. Die heutigen Temperaturen liegen unter den Maxima der letzten 2 000 Jahre. Mehr und mehr wird auch die Rolle des Kohlendioxids bezweifelt. Seit 1850 korrelieren die Durchschnittstemperaturen ziemlich genau mit den Sonnenzyklen, aber kaum mit atmosphärischem CO . Das Erwärmungsmuster stellt sich sowohl in geografischer als auch zeitlicher Hinsicht vollkommen anders dar als das, was uns Computermodelle simulieren. Die Treibhausmodelle prophezeien eine maximale Erwärmung in der Hohen Atmosphäre; Beobachtungen dagegen zeigen, dass die existierende geringfügige Erwärmung sich an der Oberfläche abspielt und weitgehend durch das Phänomen der urbanen Hitzeinseln verursacht wird. Der Treibhauseffekt von CO ist logarithmischer Natur, d. h. er folgt dem Gesetz des abnehmenden Ertrags. Bezogen auf den Treibhauseffekt bedeutet dies, dass die Atmosphäre bereits mit CO gesättigt ist und zusätzliche Emissionen sich daher nur geringfügig auswirken würden. Der Meeresspiegel steigt nicht schneller an als in früheren Zeiten, d. h. um etwa 15 bis 20 Zentimeter pro Jahrhundert, die weltweite Eismenge ist weitgehend konstant, Unwetterkatastrophen treten nicht häufiger auf als früher, auch das Artensterben liegt nicht an der globalen Erwärmung, sondern an der Vernichtung von Lebensräumen, insbesondere durch die Erzeugung von Biokraftstoffen. Jüngste Studien zeigen, dass es den Eisbären sehr gut geht. Die Klimahysterie entfernt sich also immer weiter von der Realität. Wir müssen unsere Strategien überdenken, bevor sie noch mehr Schaden anrichten."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, για πρώτη φορά φέρνω στο Κοινοβούλιο ευχάριστα νέα: η υπερθέρμανση του πλανήτη έχει σταματήσει. Το 1998 ήταν το θερμότερο έτος που θυμούνται όσοι βρίσκονται εν ζωή. Τα τελευταία 10 χρόνια η παγκόσμια θερμοκρασία παρέμεινε σταθερή ή, σε πολλές περιπτώσεις, μειώθηκε. Η πρόσφατη μέτρια αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί να συγκριθεί με εκείνη της μεσαιωνικής θερμής περιόδου και πριν από αυτήν, με την ρωμαϊκή θερμή περίοδο και ακόμη πιο πριν με την περίοδο του Ολόκαινου. Οι σημερινές θερμοκρασίες είναι μικρότερες των ανώτατων θερμοκρασιών των τελευταίων 2000 ετών. Ολοένα και μεγαλύτερες αμφιβολίες εκφράζονται σχετικά με το ρόλο του διοξειδίου του άνθρακα. Από το 1850, οι μέσες θερμοκρασίες συμβαδίζουν με τους ηλιακούς κύκλους, αλλά όχι και με την περιεκτικότητα της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του άνθρακα. Το μοντέλο της αύξησης της θερμοκρασίας, τόσο γεωγραφικά όσο και χρονικά, είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που προέβλεψαν τα μοντέλα των υπολογιστών. Τα μοντέλα του φαινόμενου του θερμοκηπίου προβλέπουν μέγιστη αύξηση της θερμοκρασίας στα ανώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα, αλλά επιστημονικές παρατηρήσεις δείχνουν ότι η ελάχιστη αύξηση που υπάρχει εντοπίζεται στην επιφάνεια και κυρίως οφείλεται στο φαινόμενο της αστικής «θερμικής νησίδας». Το φαινόμενο του θερμοκηπίου που προκαλείται από το διοξείδιο του άνθρακα είναι λογαριθμικό, που σημαίνει ότι πρόκειται για το νόμο της φθίνουσας απόδοσης. Αν αυτό μεταφραστεί σύμφωνα με τους όρους του φαινόμενου του θερμοκηπίου, τότε η ατμόσφαιρα κατακλύζεται, ήδη, από διοξείδιο του άνθρακα και οι περαιτέρω εκπομπές ελάχιστα θα την επηρεάσουν. Η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει με τους ρυθμούς που ανέβαινε πάντοτε, δηλαδή περίπου έξι με οκτώ ίντσες κάθε αιώνα, η παγκόσμια μάζα πάγου παραμένει γενικά σταθερή, τα ακραία καιρικά φαινόμενα εμφανίζονται με τη συχνότητα που εμφανίζονταν πάντα, η εξαφάνιση των ειδών δεν οφείλεται στην αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη, αλλά στην απώλεια ενδιαιτημάτων και ειδικά στην προσπάθεια για βιοκαύσιμα. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι οι πολικές αρκούδες διαβιώνουν μια χαρά. Η υστερία για το κλίμα ξεφεύγει από τα πλαίσια της πραγματικότητας. Χρειάζεται να επανεξετάσουμε τις πολιτικές μας, πριν αυτές προκαλέσουν περαιτέρω καταστροφές."@el10
"Señor Presidente, por una vez acudo a la Cámara con buenas noticias: el calentamiento global se ha detenido. El de 1998 fue el año más cálido que se recuerda. En el último decenio, las temperaturas mundiales se han mantenido estables, o han descendido. El reciente y moderado calentamiento es comparable a lo ocurrido en el período cálido medieval y, antes de éste, en el óptimo romano; y aún antes, en el óptimo del Holoceno. Las temperaturas actuales se sitúan por debajo de los máximos de los últimos 2.000 años. Se arrojan cada vez más dudas respecto al papel del CO . Desde 1850, las temperaturas medias guardan una correlación adecuada con los ciclos solares, pero muy deficiente con el CO atmosférico. El patrón de calentamiento, tanto geográfico, como en el tiempo, difiere plenamente del predicho por los modelos informáticos. Los modelos sobre el efecto invernadero predicen un calentamiento máximo en la atmósfera superior, pero las observaciones ponen de manifiesto que el escaso calentamiento existente se concentra en la superficie, y en gran medida como resultado del efecto de «isla de calor» urbano. El efecto invernadero del CO es logarítmico, es decir, obedece a una ley de disminución del rendimiento. En lo que atañe al efecto en concreto, la atmósfera se encuentra saturada ya de CO y nuevas emisiones tendrán una repercusión escasa. El nivel del mar asciende a un ritmo no superior al que siempre lo ha hecho, de seis a ocho pulgadas por siglo; la masa de hielo global es constante en términos generales; los fenómenos meteorológicos graves no son más frecuentes que en el pasado; la extinción de las especies se ve impulsada no por el calentamiento global, sino por la pérdida de hábitat, y en especial, por el empuje dado a los biocarburantes. Recientes estudios ponen de relieve que a los osos polares les va perfectamente. La histeria en torno al clima dista cada vez más de lo que sucede en realidad. Debemos replantear nuestras políticas antes de que causen más perjuicios."@es21
"Härra juhataja, seekord saabun ma täiskogule heade uudistega: ülemaailmne soojenemine on peatunud. 1998. aasta oli teadaolevalt kõige soojem, viimase kümne aasta jooksul on ülemaailmne temperatuur püsinud samal tasemel või langenud. Hiljutist mõõdukat soojenemist võib võrrelda sellega, mis esines keskajal; enne seda Rooma ja veel enne seda holotseeni, kõige soojema ja niiskema ajastiku ajal. Praegused temperatuurid on allpool viimase 2000 aasta maksimaalset taset. Suurenevad kahtlused CO rolli osas. Alates aastast 1850 on keskmised temperatuurid korrelatsioonis päikese tsüklitega, kuid väga nõrgalt seotud atmosfääris leiduva CO ga. Soojenemise tegelik käik, nii geograafiliselt kui ka ajaliselt, on täiesti erinev arvutimodellatsioonide prognoosidest. Kasvuhoonegaaside mudelite alusel ennustatakse maksimaalset soojenemist atmosfääri kõrgemates kihtides, kuid vaatlused näitavad, et see vähene soojenemine on toimunud maapinnal ning on suurel määral linnade kui nn kuumasaarte efekti tagajärg. CO kasvuhooneefekt on logaritmiline; tähendab, see on kahaneva tasuvuse seadus. Seoses kasvuhoonegaaside heitega on atmosfäär juba küllastatud CO ga ja edasise heite mõju on väike. Mereveetase ei tõuse tavapärasest kiiremini, see on umbes kuus kuni kaheksa tolli sajandis; ülemaailmne jäämassiiv on üldjoontes püsiva suurusega; karmid ilmastikunähtused ei ilmne sagedamini kui varasematel aegadel; liikide väljasuremist ei põhjusta ülemaailmne soojenemine, vaid nende elukohtade kadumine, mida eriliselt survestab vajadus biokütuse järele. Viimased uurimused näitavad, et jääkarudel läheb väga hästi. Kliimaga seotud hüsteeria on jätkuvalt kaugel tegelikkusest. Me peame oma poliitikad uuesti läbi mõtlema, enne kui need põhjustavad suuremat kahju."@et5,5
"Arvoisa puhemies, kerrankin minulla on parlamentille hyviä uutisia: maapallon lämpeneminen on pysähtynyt. Vuosi 1998 oli elinaikamme lämpimin. Viimeisten kymmenen vuoden ajan maapallon lämpötila on pysynyt samana tai laskenut. Viimeaikainen vähäinen lämpeneminen on verrattavissa keskiajan lämpimään ajanjaksoon, ennen sitä Rooman vallan aikaan ja ennen sitä holoseeniaikaan. Tämän hetken lämpötilat ovat alle viimeisten 2000 vuoden huippujen. Epäilyt hiilidioksidin osuudesta lisääntyvät. Vuodesta 1850 lähtien keskilämpötilat korreloivat hyvin auringon sykleihin, mutta hyvin heikosti ilmakehän hiilidioksidiin. Lämpenemisen maantieteellinen ja ajallinen kuvio on täysin erilainen kuin tietokonemallien ennustama. Kasvihuonemallit ennakoivat suurinta lämpenemistä korkealla ilmakehässä, mutta havaintojen mukaan vähäinenkin lämpeneminen on pinnallista ja suurelta osin seurausta kaupunkien lämpösaarekeilmiöstä. Hiilidioksidin kasvihuonevaikutus on logaritminen, toisin sanoen vähenevän tuoton laki. Kasvihuonesanastoa käyttääkseni ilmakehä on jo hiilidioksidin kyllästämä, eikä lisäpäästöillä ole juurikaan vaikutusta. Merenpinta ei nouse sen nopeammin kuin koskaan ennenkään, noin 15–20 senttiä vuosisadassa. Maapallon jäämassa on jokseenkin pysyvä, vakavat säämullistukset eivät ole sen yleisempiä kuin koskaan, lajien häviäminen sukupuuttoon ei johdu maapallon lämpenemisestä vaan elinympäristöjen menetyksistä ja erityisesti biopolttoaineiden tuotannosta. Hiljattaiset tutkimukset osoittavat, että jääkarhut voivat oikein hyvin. Ilmastohysteria erkanee yhä kauemmas todellisuudesta. Meidän on harkittava uudelleen toimitapojamme ennen kuin ne saavat aikaan yhä enemmän vahinkoa."@fi7
"Monsieur le Président, j’amène pour une fois de bonnes nouvelles au Parlement: le réchauffement planétaire a cessé. L’année 1998 a été la plus chaude de mémoire d’homme. Au cours des 10 dernières années, les températures mondiales sont restées stables ou elles ont baissé. Le réchauffement modeste de ces dernières années est comparable à ce qui s’est produit lors de la période chaude médiévale; et avant cela, lors de l’optimum romain, et avant cela, lors de l’optimum de l’holocène. Les températures actuelles sont inférieures aux maxima des 2000 dernières années. Le rôle du CO est de plus en plus mis en doute. Depuis 1850, on observe une corrélation nette entre les températures et les cycles solaires, et une corrélation médiocre avec la quantité de CO dans l’atmosphère. Le modèle du réchauffement, tant du point de vue géographique qu’à travers le temps, est entièrement différent de celui prédit par les modèles informatiques. Le modèle de serre prédit un réchauffement maximal dans la haute atmosphère, mais les observations montrent que le peu de réchauffement constaté se produit en surface et qu’il est largement la conséquence des îlots de chaleur urbains. L’effet de serre causé par le CO est logarithmique, c’est-à-dire qu’il est soumis à la loi des retours diminuant. En termes d’effet de serre, l’atmosphère est déjà saturée de CO et les émissions supplémentaires auront peu d’effet. Le niveau de la mer ne s’élève pas plus qu’il ne l’a toujours fait, de 15 à 20 cm par siècle. La masse de glace dans le monde reste largement stable. Les phénomènes météorologiques extrêmes ne sont pas plus fréquents que par le passé. L’extinction des espèces n’est pas le résultat du réchauffement climatique, mais de la perte de l’habitat, due notamment à la ruée sur les biocarburants. Des études récentes montrent que les ours polaires se portent très bien. L’hystérie climatique s’éloigne de plus en plus de la réalité. Nous devons reconsidérer nos politiques avant qu’elles ne fassent encore plus de dégâts."@fr8
"Elnök úr, most az egyszer jó hírekkel érkeztem a Parlamentbe: a globális felmelegedés leállt. 1998 volt emberemlékezet óta a legmelegebb esztendő. Az elmúlt tíz évben a globális hőmérséklet állandó volt, vagy mérséklődött. A legutóbbi mérsékelt felmelegedés egybevethető a középkori meleg időszakkal. Azt megelőzően a római optimummal, és még korábban a holocén optimummal. A mai hőmérséklet alatta maradt az elmúlt 2000 év maximumának. Növekvő kétkedés fogadja a CO szerepét. 1850 óta az átlaghőmérséklet szintje egybevág a nap-ciklusokkal, de igen mérsékelten kötődik a légköri CO helyzethez. A felmelegedés módja, mind földrajzilag, mind időben, teljes mértékben eltér a számítógépes modellek által előrevetített folyamatoktól. Az üvegházhatás modellek a maximális felmelegedés bekövetkeztét a magas légkörben várják, de megfigyelések szerint ott igen mérsékelt a felmelegedés, miközben a felszín melegszik, és főként a városi hősziget hatásnak köszönhetően. A CO üvegházhatása logaritmikus. Azaz, a csökkenő megtérülés törvényét követi. Üvegház-fogalmak szerint, az atmoszféra már széndioxiddal telített, és a további kibocsátásnak csekély hatása lesz. A tengerszint emelkedése nem gyorsabb, mint korábban bármikor: évszázadonként 6-8 hüvelyk. A globális jégtömeg alapvetően állandó. A súlyos éghajlati jelenségek nem gyakoribbak, mint máskor voltak. A fajok kipusztulását nem a globális felmelegedés gyorsítja fel, hanem a létfenntartáshoz szükséges terület elvesztése, főként a bioüzemanyagokért folyó küzdelem miatt. Közelmúltbeli tanulmányok azt jelzik, hogy a jegesmedvék köszönik, jól vannak. Az éghajlathisztéria mind messzebb visz bennünket a valóságtól. Újra kell gondolnunk politikáinkat, mielőtt azok még komolyabb károkat okoznának!"@hu11
"Signor Presidente, per una volta vengo in quest’Aula con una buona notizia: il riscaldamento globale si è arrestato. Il 1998 è stato l’anno più caldo a memoria d’uomo. Nel corso degli ultimi 10 anni, le temperature globali sono state stazionarie o in diminuzione. Il recente modesto riscaldamento è paragonabile a quello verificatosi nel periodo caldo dell’età medievale; prima di allora, durante l’ romano e prima ancora, durante l’ olocenico. Oggi, le temperature sono al di sotto delle massime degli ultimi 2 000 anni. Viene sempre più messo in dubbio il ruolo della CO . Dal 1850 le temperature medie si mettono bene in relazione con i cicli solari ma in modo molto scarso con la CO atmosferica. Il modello di riscaldamento, in termini sia geografici che temporali, è completamente diverso da quello previsto dai modelli computerizzati. I modelli relativi all’effetto serra prevedono un riscaldamento massimo nell’alta atmosfera, ma le osservazioni dimostrano che quel poco di riscaldamento presente si trova sulla superficie ed è in gran parte il risultato dell’effetto “isola di calore urbana”. L’effetto serra della CO è logaritmico; si tratta cioè di una legge dai ritorni decrescenti. In termini di effetto serra, l’atmosfera è già satura di CO e ulteriori emissioni avranno un effetto minimo. Il livello del mare si sta alzando non più rapidamente di quanto abbia sempre fatto, circa 15-20 centimetri ogni secolo; in generale, la massa glaciale globale è costante; gli eventi meteorologici violenti non sono più frequenti di quanto siano sempre stati; l’estinzione delle specie è portata non dal riscaldamento globale ma dalla perdita di e in particolare dalla corsa ai biocarburanti. Studi recenti dimostrano che gli orsi polari se la stanno cavando molto bene. L’isteria climatica è sempre più lontana dalla realtà. Dobbiamo riconsiderare le nostre politiche prima che facciano altri danni."@it12
"Gerb. Pirmininke, bent kartą aš į šį Parlamentą atnešu gerą žinią: pasaulinis atšilimas baigėsi. 1998 m. buvo šilčiausi metai, kiek tik galime prisiminti. Pastaruosius dešimt metų pasaulio temperatūra nekilo arba netgi krito. Pastarojo meto nedidelis atšilimas panašus į atšilimo tarpsnį viduramžiais, o prieš tai − į Romos periodo atšilimą ir holoceno atšilimą. Šiandieninė temperatūra nesiekia pastarųjų 2000 metų maksimos. Vis daugiau abejonių reiškiama dėl CO vaidmens. Nuo 1850 m. vidutinės temperatūros palyginti gerai sutampa su saulės ciklais, tačiau labai nesutampa su atmosferos CO . Atšilimo išsidėstymas − chronologiškai ir geografiškai − visiškai skiriasi nuo kompiuterinio modeliavimo prognozių. Šiltnamio efekto modeliavimas prognozuoja didžiausią atšilimą aukščiausiuose atmosferos sluoksniuose, tačiau stebėjimai rodo, kad klimatas, jeigu kažkiek ir atšyla, tai tik ties paviršiumi ir daugiausia dėl miestų sukelto šilumos susitelkimo efekto. Anglies dvideginio šiltnamio sąlygų formavimo efektas yra logaritmiškas. Tai reiškia, kad šiuo atveju veikia mąžtančios grąžos dėsnis. Kalbant apie šiltnamio efektą, tai reiškia, kad atmosfera jau yra prisodrinta CO ir papildomi išmetimai negali labai poveikti. Jūros lygis kyla ne ką greičiau, negu kildavo visada − apie šešis ar aštuonis colius per šimtmetį. Pasaulio ledynų masė yra stabili. Aršūs atmosferos reiškiniai nėra dažnesni, negu būdavo visuomet. Gyvūnijos ir augalijos rūšys nyksta ne dėl pasaulio atšilimo, o todėl, kad netenka buveinių. Ypač dėl biokuro. Pastaruoju metu atlikti tyrimai rodo, kad poliarinėms meškoms sekasi pakankamai gerai. Klimato isterija vis labiau atitolsta nuo realybės. Privalome permąstyti savo politiką, kol ji neatnešė žalos."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, tikai šoreiz es nāku uz Parlamentu ar labām ziņām: globālā sasilšana ir apstājusies. 1998. gads bija karstākais gads dzīvojošo atmiņā. Pēdējo 10 gadu laikā globālā temperatūra ir bijusi nemainīga vai pazeminājusies. Pēdējā nelielā sasilšana ir salīdzināma ar to, kas notika viduslaiku siltajā periodā; pirms tam — Romas klimatiskā optimuma laikā un vēl pirms tam — holocēna klimatiskā optimuma laikā. Temperatūra šodien ir zem pēdējo 2000 gadu augstākās atzīmes. Pieaugošās šaubas ir vērstas CO iedarbības virzienā. Kopš 1850. gada vidējās temperatūras ir cieši saistītas ar saules cikliem, taču ļoti maz saistītas ar atmosfēras CO . Sasilšanas modeļi gan ģeogrāfiskā, gan laika ziņā ir pilnīgi atšķirīgi no datorizēti izstrādāto modeļu prognozēm. Siltumnīcefekta gāzu modeļi paredz maksimālo sasilšanu augstākajā atmosfērā, bet novērojumi liecina, ka tur esošā nelielā sasilšana ir virspusēja un notiek lielākoties pilsētas siltuma salu ietekmes dēļ. CO siltumnīcas efekts ir logaritmisks; t.i., tas ir ieguldījuma samazināšanās likums. Siltumnīcefektu izraisošo gāzu ziņā atmosfēra jau ir piesātināta ar CO un turpmākiem izmešiem būs neliela ietekme. Jūras līmenis nepaaugstinās straujāk, kā tas parasti ir bijis, apmēram sešas līdz astoņas collas gadsimtā; vispārējā ledus masa ir kopumā nemainīga; daži laika apstākļu notikumi nav biežāki kā tie parasti ir bijuši; sugu izmiršanu ir izraisījusi nevis globālā sasilšana, bet dabiskās vides zudums un jo īpaši biodegvielu kampaņa. Jaunākie pētījumi liecina, ka polārlāčiem klājas labi. Ar klimatu saistītā histērija aizvien vairāk attālinās no realitātes. Mums ir jāpārskata sava politika, pirms tā nodara mums vēl lielāku kaitējumu."@lv13
"Mr President, for once I come to the House with good news: global warning has stopped. 1998 was the warmest year in living memory. For the last 10 years global temperatures have been static or falling. The recent modest warming is comparable to what occurred in the medieval warm period; before that, in the Roman Optimum; and, before that, in the Holocene Optimum. Temperatures today are below the maxima of the last 2 000 years. Increasing doubts are being cast on the role of CO . Since 1850, average temperatures correlate well with solar cycles but very poorly with atmospheric CO . The pattern of warming, both geographically and over time, is wholly different from that predicted by computer models. The greenhouse models predict maximum warming in the high atmosphere, but observations show that what little warming there is is at the surface and largely a result of the urban heat-island effect. The greenhouse effect of CO is logarithmic; that is, it is a law of diminishing returns. In greenhouse terms, the atmosphere is already saturated with CO and further emissions will have little effect. The sea-level is rising no faster than it always has, about six to eight inches a century; the global ice mass is broadly constant; severe weather events are no more frequent than they ever were; species extinction is driven not by global warming but by loss of habitat, and especially by the drive for biofuels. Recent studies show that polar bears are doing very well. Climate hysteria is increasingly remote from reality. We need to rethink our policies before they do any more damage."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, voor één keer kom ik naar dit Huis met goed nieuws: de opwarming van de aarde is gestopt. 1998 was het warmste jaar ooit. De afgelopen tien jaar is de mondiale temperatuur gelijk gebleven of gedaald. De recente bescheiden opwarming is vergelijkbaar met die in de warme periode in de Middeleeuwen, die van daarvoor, tijdens het hoogtepunt van het Romeinse Rijk, en die van dáárvoor, tijdens het hoogtepunt van het Holoceen. De temperaturen liggen nu onder de maxima van de afgelopen tweeduizend jaar. De twijfels over de rol van CO nemen toe. Sinds 1850 bestaat er een sterke correlatie tussen de gemiddelde temperaturen en de zonnecycli, maar een zwakke correlatie met de hoeveelheid CO in de atmosfeer. Het patroon van de opwarming, zowel geografisch als in de tijd, verschilt sterk van de patronen die door computermodellen worden voorspeld. De modellen voor het broeikaseffect voorspellen een maximale opwarming in de hoge atmosfeer, maar uit de waarnemingen blijkt dat de beperkte opwarming die er is aan de oppervlakte optreedt en grotendeels het gevolg is van het stedelijkewarmte-eiland-effect. Het broeikaseffect van CO is logaritmisch. Met andere woorden: het is de wet van de afnemende opbrengsten. De atmosfeer is al verzadigd met CO en het broeikaseffect van verdere emissies zal beperkt zijn. De zeespiegel stijgt niet sneller dan hij altijd is gestegen, met vijftien tot twintig centimeter per eeuw; de hoeveelheid ijsmassa blijft wereldwijd min of meer gelijk; ernstige weersomstandigheden komen niet frequenter voor dan ze altijd al voorkwamen; het uitsterven van soorten wordt niet veroorzaakt door de opwarming van de aarde, maar door het verloren gaan van habitats, en vooral door de toegenomen productie van biobrandstoffen. Uit recente studies blijkt dat het heel goed gaat met de ijsbeer. De hysterie over het klimaat komt steeds verder af te staan van de werkelijkheid. We moeten ons beleid heroverwegen voordat er nog meer schade wordt aangericht."@nl3
"Panie przewodniczący! Choć raz przychodzę do tej Izby w dobrą nowiną: ocieplenie globalne zatrzymało się. Rok 1998 był najcieplejszy ze wszystkich, które pamiętamy. Przez ostatnie 10 lat globalne temperatury były statyczne lub wykazywały tendencje spadkową. Niedawne ocieplenie jest porównywalne z tym, które miało miejsce w czasach średniowiecznych, wcześniej w czasie optimum rzymskiego i jeszcze wcześniej w optimum holocenu. Dziś temperatury plasują się poniżej temperatur maksymalnych z ostatnich 2 000 lat. Coraz częściej poddaje się w wątpliwość rolę CO . Od roku 1850 średnie temperatury korelują z cyklem słonecznym, ale z atmosferycznym CO związane są bardzo słabo. Wzorzec ocieplenia, zarówno geograficznie, jak i czasowo, jest zupełnie inny od tego przewidzianego przez modele komputerowe. Modele efektu cieplarnianego przewidują maksymalne ocieplenie w wysokich częściach atmosfery, jednak z obserwacji wynika, że niewielkie ocieplenie występuje tylko na powierzchni i jest w znacznej mierze wynikiem efektu wyspy ciepła. Efekt cieplarniany wywołany CO jest logarytmiczny; jest to prawo malejących przychodów. W kwestii efektu cieplarnianego atmosfera jest już nasycona CO i dalsza emisja nie będzie miała większego wpływu. Poziom mórz nie podnosi się szybciej niż zwykle, sześć do ośmiu cali na wiek; globalna masa lodu jest stała; gwałtowne zjawiska pogodowe nie są częstsze niż wcześniej; wymieranie gatunków nie jest spowodowane globalnym ociepleniem, ale utartą ich naturalnych środowisk życia, a szczególnie popytem na biopaliwa. Ostatnie badania naukowe wykazały, że niedźwiedzie polarne mają się bardzo dobrze. Histeria klimatyczna jest coraz bardziej oderwana od rzeczywistości. Musimy ponownie przemyśleć naszą politykę, zanim wyrządzi ona jeszcze więcej szkód."@pl16
"Senhor Presidente, trago boas notícias a esta Câmara, para variar: cessou o aquecimento global. 1998 foi o ano mais quente de que há memória. Durante os últimos 10 anos as temperaturas globais têm permanecido constantes ou têm diminuído. O ligeiro aquecimento recente é comparável ao que ocorreu durante o período quente da Idade Média; e antes disso, no Óptimo Climático Romano, e ainda antes, no Óptimo Climático do Holoceno. As temperaturas, hoje em dia, encontram-se abaixo das máximas dos últimos 2 000 anos. Crescentes dúvidas têm sido lançadas sobre o papel que desempenha o CO . Desde 1850 que as temperaturas médias se correlacionam de modo positivo com os ciclos solares mas de forma negativa com o CO atmosférico. O regime de aquecimento, tanto do ponto de vista geográfico como temporal, é completamente diferente do previsto por modelos informáticos. Os modelos relativos às emissões de gases com efeito de estufa prevêem um aquecimento máximo na alta atmosfera, mas as observações demonstram que qualquer pequeno aquecimento que possa haver ocorre à superfície e é sobretudo consequência do efeito "ilha de calor urbano". O efeito de estufa provocado pelo dióxido de carbono é logarítmico; é como que uma "lei de efeitos decrescentes". No que diz respeito ao efeito de estufa, a atmosfera já está saturada com CO e as emissões adicionais terão, por isso, pouco efeito. O nível do mar não está a aumentar mais rapidamente do que antes, sendo o aumento de cerca de quinze centímetros em cada século. A massa de gelo a nível global permanece de uma maneira geral constante. Graves fenómenos meteorológicos ocorrem com maior frequência do que nunca. A extinção das espécies é ditada não pelo aquecimento global mas pela perda de e sobretudo pela nova tendência para os biocombustíveis. A histeria que rodeia a questão das alterações climáticas está cada vez mais afastada da realidade. Precisamos de repensar as nossas políticas antes que provoquemos ainda maiores danos."@pt17
"Mr President, for once I come to the House with good news: global warning has stopped. 1998 was the warmest year in living memory. For the last 10 years global temperatures have been static or falling. The recent modest warming is comparable to what occurred in the medieval warm period; before that, in the Roman Optimum; and, before that, in the Holocene Optimum. Temperatures today are below the maxima of the last 2 000 years. Increasing doubts are being cast on the role of CO . Since 1850, average temperatures correlate well with solar cycles but very poorly with atmospheric CO . The pattern of warming, both geographically and over time, is wholly different from that predicted by computer models. The greenhouse models predict maximum warming in the high atmosphere, but observations show that what little warming there is is at the surface and largely a result of the urban heat-island effect. The greenhouse effect of CO is logarithmic; that is, it is a law of diminishing returns. In greenhouse terms, the atmosphere is already saturated with CO and further emissions will have little effect. The sea-level is rising no faster than it always has, about six to eight inches a century; the global ice mass is broadly constant; severe weather events are no more frequent than they ever were; species extinction is driven not by global warming but by loss of habitat, and especially by the drive for biofuels. Recent studies show that polar bears are doing very well. Climate hysteria is increasingly remote from reality. We need to rethink our policies before they do any more damage."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, konečne predstupujem pred Parlament s dobrou správou: globálne otepľovanie sa zastavilo. Rok 1998 bol najteplejším v dejinách. Posledných desať rokov boli globálne teploty stabilné, alebo sa znižovali. Nedávne mierne oteplenie sa dá porovnať s tým, ktoré sa objavilo v období stredoveku. Predtým tu bolo klimatické optimum v období Rímskej ríše a ešte skôr optimum v holocéne. Dnešné teploty sa pohybujú pod úrovňou maximálnych teplôt v období posledných 2 000 rokov. Narastajú pochybnosti o úlohe CO . Od roku 1850 priemerné teploty zodpovedajú solárnym cyklom, no veľmi málo objemu CO v atmosfére. Vzorec otepľovania, či už z geografického alebo časového hľadiska, je úplne odlišný od toho, ktorý predpovedajú počítačové modely. Modely skleníkového efektu predpovedajú maximálne oteplenie v najvyšších úrovniach atmosféry, ale pozorovania ukazujú, že otepľovanie, ktoré sledujeme, je malé a objavuje sa na povrchu, vo veľkej miere v dôsledku efektu urbánnych ostrovov horúčav. Skleníkový efekt CO je logaritmický. Znamená to, že ak by sme ho chceli odvrátiť, dosiahnuté výsledky nebudú primerané času, ktorý vynaložíme na riešenie problému. Z pohľadu skleníkovej teórie to znamená, že atmosféra je už teraz presýtená CO a ďalšie emisie majú veľmi malý vplyv. Hladiny morí nestúpajú rýchlejšie ako v minulosti. V každom storočí stúpnu o 10 až 20 cm. Celosvetová masa ľadu je vo veľkej miere konštantná. Extrémne počasie sa neobjavuje častejšie ako v minulosti. Vymieranie druhov nespôsobuje globálne otepľovanie ale strata biotopu a najmä veľká podpora biopalív. Najnovšie štúdie ukazujú, že aj polárnym medveďom sa dobre darí. Hystéria okolo zmeny klímy sa čoraz viac vzďaľuje od reality. Musíme znovu premyslieť svoju politiku, prv než ňou spôsobíme ďalšie škody."@sk19
"Gospod predsednik, vsaj enkrat v Parlament prinašam dobro novico: globalno segrevanje se je ustavilo. Leto 1998 je bilo najtoplejše leto, kar se jih kdo spominja. Zadnjih 10 let so temperature v svetu mirovale ali padale. Nedavna skromna otoplitev je primerljiva z dogajanjem v srednjeveškem toplem obdobju; pred tem v času rimskega optimuma; še pred tem pa v času holocenskega optimuma. Današnje temperature so pod najvišjo vrednostjo zadnjih 2 000 let. Vse bolj se dvomi o vlogi CO . Od leta 1850 se povprečne temperature dobro ujemajo s sončnimi cikli, vendar zelo slabo s CO v ozračju. Tako geografski kot časovni vzorec segrevanja sta popolnoma drugačna od tega, kar so predvideli računalniški modeli. Toplogredni modeli predvidevajo največje segrevanje v zgornjem delu ozračja, vendar je na podlagi opazovanja videti, da se je malo segrela le površina, kar je večinoma posledica učinka urbanega toplotnega otoka. Toplogredni učinek CO je logaritmičen, to pomeni, da je to zakon padajočega donosa. Kar zadeva toplo gredo, je ozračje že zdaj nasičeno s CO zato bodo nadaljnje emisije imele le majhen vpliv. Raven morske gladine ne narašča nič hitreje kot vedno, približno za 15–20 cm na stoletje; globalna ledena gmota je na splošno enako obsežna; resni vremenski pojavi niso nič pogostejši, kot so že vedno bili; izumiranja vrst ne povzroča globalno segrevanje, ampak izguba življenjskega okolja in zlasti težnja po biogorivih. Nedavne raziskave kažejo, da gre polarnim medvedom izredno dobro. Podnebna histerija se vse bolj oddaljuje od resničnosti. Ponovno moramo razmisliti o svojih politikah, preden povzročijo še več škode."@sl20
"Herr talman! För en gångs skull kommer jag till kammaren med goda nyheter: den globala uppvärmningen har upphört. 1998 var det varmaste året i mannaminne. Under de senaste tio åren har de globala temperaturerna varit oförändrade eller sjunkit. Den måttliga värmeökningen nyligen är jämförbar med den som inträffade under medeltidens värmeperiod, och före det under den romanska värmeperioden, och före det under holocenklimatoptimet. Temperaturerna i dag ligger under toppnivåerna under de senaste 2000 åren. Tvivlen om koldioxidens roll ökar. Sedan 1850 korrelerar genomsnittstemperaturerna väl med solcyklerna men dåligt med atmosfärens koldioxidhalt. Uppvärmningsmönstret, både geografiskt och över tiden, är ett helt annat än det som förutses i datormodeller. Växthusmodellerna förutsäger maximal uppvärmning i den högre atmosfären, men observationerna visar att den lilla uppvärmning som finns är vid ytan och till stor del resultatet av en urban värmeöeffekt. Växthuseffekten av koldioxid är logaritmisk, dvs. en lag om sjunkande avkastning. I växthustermer är atmosfären redan mättad med koldioxid och ytterligare utsläpp kommer att ha liten inverkan. Havsnivån stiger inte snabbare än den alltid har gjort, omkring sex till åtta tum på ett sekel. Den globala ismassan är i stort sett konstant. Svåra väderförhållanden är inte mer vanliga nu än de varit tidigare. Utplåningen av arter drivs inte på av global uppvärmning utan av förlorade livsmiljöer, och särskilt av jakten på biobränslen. Nyligen gjorda studier visar att isbjörnarna har det mycket bra. Klimathysterin blir alltmer verklighetsfrämmande. Vi måste ompröva våra politiska åtgärder innan de gör ännu mer skada."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"2"18,5,20,15,1,19,14,16,11,2,3,13,9,21,4,17,12,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph