Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-026"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.3.3-026"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, at first sight this report may seem like a technical one, simply summarising the science as we know it. But make no mistake, this report is also a deeply political one and it is a call to arms, because the fact is that this report demonstrates the urgent need for a complete revolution in the way we run our economies. Knowledge brings with it responsibility and to know what we know about the realities of climate change and yet to fail to act in a commensurate way would amount to nothing less than a crime against future generations. So the logic of the report is this: that the EU’s 20% emission reduction target is quite simply incompatible with the science on two degrees; that we must therefore move unilaterally to make at least 30% domestic reductions now; that we must respond to new facts – just last month a leading climate scientist, James Hansen, warned that current targets are far too weak and that we must commit far more resources to helping developing countries adapt, with all the revenue from the ETS auctioning being ring-fenced for climate action. The good news is that the EU is uniquely well placed to take the lead on climate change and that, if we were to take up that challenge, we might also find that our own institutions are revitalised and that the EU is reconnected with the citizens it is supposed to represent."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, na první pohled se zdá, že tato zpráva je technickou zprávou, která shrnuje známé vědecké poznatky. Nenechme se však mýlit, tato zpráva je zároveň hluboce politická a povolává do zbraně, protože ve skutečnosti demonstruje naléhavou potřebu naprosté revoluce ve způsobu, jakým řídíme svá hospodářství. Poznatky s sebou přinášejí zodpovědnost, a jestliže víme to, co dnes o změně klimatu víme, ale přesto nebudeme schopni přiměřeně reagovat, pak se tento náš postoj bude rovnat zločinu proti budoucím generacím. Takže logika předložené zprávy je asi takováto: cíl snížit emise EU o 20 % je jednoduše neslučitelný s poznatky o dvou stupních, proto musíme jednostranně navrhnout snížení domácích emisí alespoň o 30 %, musíme reagovat na nová fakta – minulý měsíc jeden z prominentních klimatologů, James Hansen, vyslovil varování, že současné cíle jsou příliš nízké, dále musíme vyčlenit mnohem více prostředků na pomoc rozvojovým zemím pro jejich přizpůsobení a veškeré zisky z aukcí systému obchodování s emisemi poskytnout pro činnost proti změně klimatu. Dobrou zprávou pro nás je, že Evropská unie má výjimečně dobrou pozici k tomu, aby vedla boj proti změně klimatu, a také to, že jestliže tuto těžkou úlohu přijme, možná zjistíme, že se naše vlastní orgány díky tomu oživí a Evropská unie obnoví úzké spojení s občany, které by měla zastupovat."@cs1
"Hr. formand! Ved første øjekast kan denne betænkning virke som en teknisk en af slagsen, der blot sammenfatter videnskaben, som vi kender den. Men tag ikke fejl, denne betænkning er også dybt politisk, og det er en opfordring til våben, fordi det er en kendsgerning, at denne betænkning viser det presserende behov for en komplet revolution af den måde, vi kører vores økonomier på. Viden medfører ansvar og at vide, hvad vi ved om realiteterne ved klimaændringer, og endnu ikke at handle på en tilsvarende måde ville beløbe sig til intet mindre end en forbrydelse mod kommende generationer. Så logikken i betænkningen er, at EU's 20 % emissonsformindskelse simpelthen er uforenelig med videnskaben om 2 °C, at vi derfor skal flytte ensidigt for at foretage mindst 30 % indenlandske reduktioner nu, at vi skal reagere på nye kendsgerninger - bare i sidste måned advarede en førende videnskabsmand, James Hansen, om, at de nuværende målsætninger er alt for svage, og at vi skal engagere langt flere ressourcer til at hjælpe udviklingslandene med at tilpasse sig, sammen med alle indtægterne fra ETS-auktioneringen, der bliver øremærket til indsatsen mod klimaændringerne. Den gode nyhed er, at EU er enestående godt rustet til at tage føringen i forbindelse med klimaændringerne, og hvis vi skulle tage denne udfordring op, kunne vi konstatere, at vores egne institutioner er genoplivet, og at EU er genforbundet med de borgere, det formodes at repræsentere."@da2
"Herr Präsident! Auf den ersten Blick wirkt dieser Bericht vielleicht sehr technisch, als würde er nur den aktuellen Stand der Wissenschaft zusammenfassen. Vor einer solchen Einschätzung aber sollte man sich hüten, denn dieser Bericht ist gleichzeitig sehr politisch, und er stellt eine Art Mobilmachung dar, denn er zeigt auf, mit welcher Dringlichkeit wir die Führung unserer Volkswirtschaften komplett revolutionieren müssen. Wissen bringt Verantwortung mit sich, und zu wissen, was wir über die Realität des Klimawandels wissen und immer noch nicht im dementsprechenden Maßstab zu handeln, das wäre letztendlich ein Verbrechen an künftigen Generationen. Daher ist die Logik des Berichts folgende: Die Absicht der EU, die Emissionen um 20 % zu reduzieren, ist einfach unvereinbar mit der 2-Grad-Zielsetzung; daher müssen wir einseitig etwas unternehmen, um EU-weit eine Senkung von mindestens 30 % zu erzielen, und wir müssen auch auf neue Fakten reagieren. Erst vorigen Monat hat der führende Klimaforscher James Hansen gewarnt, die aktuellen Zielvorgaben seien viel zu niedrig angesetzt und wir müssten wesentlich mehr Mittel einsetzen, um den Entwicklungsländern bei der Anpassung zu helfen, wobei die gesamten Einnahmen aus dem Emissionshandelssystem für Klimamaßnahmen reserviert werden sollten. Die gute Nachricht ist, dass die EU sich in einer hervorragenden Ausgangsposition zur Übernahme der Führungsrolle in Sachen Klimawandel befindet. Wenn wir diese Herausforderung annehmen, könnten wir frischen Wind in unsere Institutionen bringen und vielleicht schon bald feststellen, dass die EU die Nähe zu den Bürgern, die sie vertreten soll, wieder hergestellt hat."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, εκ πρώτης όψεως, η εν λόγω έκθεση μπορεί να φαίνεται ως μια τεχνική έκθεση, η οποία απλώς συνοψίζει τα επιστημονικά στοιχεία που ήδη γνωρίζουμε. Όμως, ας μη γελιόμαστε, διότι η συγκεκριμένη έκθεση είναι και βαθύτατα πολιτική και αποτελεί έκκληση για δράση, καθώς υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη μιας συνολικής επανάστασης στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τις οικονομίες μας. Η γνώση επιφέρει υπευθυνότητα, και το να γνωρίζουμε όσα γνωρίζουμε για την πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής, αλλά, ωστόσο, να μην αντιδρούμε με τον ανάλογο τρόπο είναι σαν να διαπράττουμε έγκλημα ενάντια στις μελλοντικές γενιές. Επομένως, η λογική της έκθεσης είναι η εξής: ο στόχος της ΕΕ για μείωση των εκπομπών κατά 20%, απλούστατα, δεν συμβαδίζει με τους 2 βαθμούς που υποστηρίζει η επιστήμη. Συνεπώς, αναφέρει ότι θα πρέπει τώρα να κινηθούμε μονομερώς για να προχωρήσουμε σε τουλάχιστον 30% εγχώριες μειώσεις και ότι πρέπει να ανταποκριθούμε σε νέα δεδομένα – τον προηγούμενο μόλις μήνα ο κ. James Hansen, ένας κορυφαίος κλιματολόγος, εξέφρασε την προειδοποίηση ότι οι σημερινοί στόχοι είναι πολύ αδύναμοι και ότι θα πρέπει να διαθέσουμε πολύ περισσότερους πόρους για να βοηθήσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες να προσαρμοστούν, διαθέτοντας στη δράση για το κλίμα όλα τα έσοδα από τους πλειστηριασμούς του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας. Τα καλά νέα είναι ότι η ΕΕ βρίσκεται σε εξαιρετικά ευνοϊκή θέση για να ηγηθεί στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και ότι αν δεχθούμε αυτήν την πρόκληση, μπορεί επίσης να ανακαλύψουμε ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί ξαναζωντανεύουν και ότι η ΕΕ επανασυνδέεται με τους πολίτες που υποτίθεται ότι αντιπροσωπεύει."@el10
"— Señor Presidente, a primera vista este informe podría parecer técnico, una mera recapitulación de los conocimientos científicos de que disponemos. Sin embargo, no nos equivoquemos, el informe tiene también un carácter profundamente político, y supone un llamamiento a las armas, puesto que en él se pone de relieve la urgente necesidad de emprender una completa revolución en el modo en que gestionamos nuestras economías. El conocimiento trae consigo responsabilidad, y saber lo que sabemos de las realidades del cambio climático y, pese a ello, dejar de actuar de un modo acorde con al situación, equivaldría, ni más ni menos, a la comisión de un crimen contra las generaciones futuras. En este sentido, la lógica del informe es la siguiente: que el objetivo de reducción de las emisiones en un 20 % en la UE es sencillamente incompatible con lo que prevé la ciencia respecto a los dos grados; por tanto, debemos actuar unilateralmente para lograr ya, al menos, reducciones del 30 % a escala nacional; que debemos responder a nuevos hechos: apenas el mes pasado, James Hansen, un destacado científico especializado en el clima, advirtió de que los objetivos actuales son demasiado poco ambiciosos, y que debemos asignar muchos más recursos a facilitar la adaptación de los países en desarrollo, garantizando la asignación de los ingresos derivados de subastas del régimen comunitario de comercio de derechos de emisión a la acción en el ámbito del clima. La buena noticia es que la UE ocupa una posición singularmente favorable para asumir el liderazgo en materia de cambio climático, y que, si asumiéramos tal desafío, puede que también nos encontráramos con que nuestras propias instituciones se revitalizarían y la UE volvería a conectar con los ciudadanos a los que se supone que debe representar."@es21
"Härra juhataja, esmapilgul võib raport tunduda tehnilise tekstina, mis lihtsalt koondab meile teadaolevad teaduslikud andmed. Kuid ärge laske end eksitada, raport on ka sügavalt poliitiline ning see on üleskutse võitlusele, sest on tõsiasi, et käesolevas raportis esitatud andmetest nähtub tungiv vajadus täielikult muuta meie majanduse juhtimist. Teadmine toob kaasa vastutuse ning olla teadlik kliimamuutuste tegelikkusest ja ikka mitte asjakohaselt käituda kujutab endast ei midagi vähemat kui kuritegu tulevaste põlvkondade vastu. Seega on raporti loogika järgmine: et ELi eesmärk vähendada heitkoguseid 20% võrra ei sobi kokku teadusliku lähenemisviisiga kahele kraadile; et me peame nüüd seetõttu ühepoolselt vähendama heidet liikmesriikides vähemalt 30% võrra; et me peame andma vastuse uutele faktidele, just möödunud kuul hoiatas juhtiv kliimateadlane James Hansen, et praegused eesmärgid on liiga nõrgad ja me peame pühendama palju rohkem vahendeid arengumaade abistamiseks kliimamuutustega kohanemisel ja me peame kogu saastekvootidega kauplemisest saadud tulu suunama tagasi ringlusesse kliimaga tegelemiseks. Hea uudis on see, et EL on harukordselt heal positsioonil, et asuda eestvedajaks kliimamuutustega seotud tegevuses, kui me võtame väljakutse vastu, ja see võib viia meie enda institutsioonide taaselavnemiseni ning toimub ELi taasühinemine kodanikega, keda liit eeldatavasti esindab."@et5
"Arvoisa puhemies, ensi näkemältä tämä mietintö voi vaikuttaa tekniseltä, koska siinä yksinkertaisesti esitetään yhteenveto tuntemastamme tieteellisestä tiedosta. Ei pidä kuitenkaan erehtyä, mietintö on myös syvästi poliittinen ja siinä kehotetaan toimimaan, sillä mietinnössä todella osoitetaan talouksiemme hoitamisen täydellisen vallankumouksen kiireellinen tarve. Tieto tuo mukanaan vastuun. Koska tunnemme nyt ilmastonmuutokseen liittyvät tosiseikat, olisi yhteismitallisten toimien toteuttamatta jättäminen todellakin rikos tulevia sukupolvia vastaan. Mietinnössä esitetty ajatus on siis tämä: EU:n 20 prosentin päästöjen vähennystavoite on aivan yksinkertaisesti ristiriidassa kahta astetta koskevan tieteellisen tiedon osalta, meidän on siis yksipuolisesti siirryttävä vähintään 30 prosentin vähennyksiin EU:ssa, meidän on otettava huomioon uusi tieto – juuri viime kuussa johtava ilmastotutkija James Hansen varoitti, että nykyiset tavoitteet ovat aivan liian vähäisiä ja että meidän on osoitettava paljon enemmän resursseja kehitysmaiden mukautumisen tukemiseksi siten, että kaikki päästöoikeuksien huutokaupasta saatavat tulot korvamerkitään ilmastotoimiin. Hyvä uutinen on se, että EU:lla on ainutlaatuisen hyvä asema johtaa ilmastonmuutoksen torjuntatoimia ja että jos vastaamme tähän haasteeseen, saatamme havaita myös omien toimielintemme elävöityvän ja EU:n löytävän uuden yhteyden edustamiinsa kansalaisiin."@fi7
"Monsieur le Président, ce rapport peut sembler technique au premier abord, un récapitulatif de la science telle que nous la connaissons. Mais qu’on ne s’y trompe pas, ce rapport est aussi éminemment politique, c’est un appel aux armes, parce que ce rapport démontre la nécessité et l’urgence de modifier complètement la façon dont nous gérons nos économies. La connaissance est source de responsabilité. Savoir ce que nous savons sur les réalités du changement climatiques et ne pas agir en conséquence reviendraient à commettre un crime envers les générations futures. La logique de ce rapport est dons la suivante: l’objectif de réduction des émissions de 20% formulé par l’Union européenne est incompatible avec la science à deux niveaux; nous devons donc prendre des mesures unilatérales pour réduire dès maintenant nos propres émissions de 30%; nous devons réagir aux faits nouveaux: le mois dernier encore, un éminent spécialiste du climat, James Hansen, a déclaré que les objectifs actuels étaient bien trop modestes, et a demandé l’engagement de ressources nettement plus importantes pour aider les pays en voie de développement à s’adapter, en consacrant tous les revenus issus de la vente des quotas d’émission à l’action contre le changement climatique. La bonne nouvelle, c’est que l’Union européenne est dans une position idéale pour mener l’action en matière de changement climatique. Si nous relevons ce défi, nous pourrions constater que nos propres institutions s’en trouveront renforcées et que l’Union européenne se rapprochera des citoyens qu’elle est censée représenter."@fr8
"Elnök úr, első pillantásra ez a jelentés technikainak tűnik, pedig egyszerűen, a számunkra ismert tudást foglalja össze. De ne tévedjünk, ez a jelentés mélyen politikai tartalmú, fegyverbe szólító, mert az igenis tény, hogy ez a jelentés rávilágít arra, sürgősen teljes forradalmi fordulatra van szükségünk gazdaságaink menedzselése terén. A tudás felelősséget hoz magával. A klímaváltozás valós tényeit ismerve, és mégis a szükségletekhez mérten tétlennek maradni, egyet jelent a jövő nemzedékekkel szembeni bűn elkövetésével. A jelentés logikája tehát a következő: az EU 20%-os kibocsátás-csökkentési célkitűzése egyszerűen összeegyeztethetetlen a tudományos tényekkel, két okból is: mert feltételezi, hogy akár egyoldalúan is lépnünk kell a hazai csökkentések legalább 30 %-os mérséklése érdekében; illetve új tényezőkre kell válaszolnunk. Éppen a múlt hónapban, egy vezető éghajlat-tudós, James Hansen figyelmeztetett arra, hogy a jelenlegi célok elégtelenek, és sokkalta nagyobb forrásokat kell biztosítanunk a fejlődő országok igazodásának előmozdításához, emellett pedig minden, ETS-kereskedelemből származó bevételt az éghajlat-változtatáshoz kötött akciókra kell elkülöníteni. A jó hír az, hogy az EU kiváló helyzetben van ahhoz, hogy az éghajlatváltozás kérdésében felvállalja a vezető szerepet, valamint hogy — amennyiben vállalkozunk a kihívásoknak való megfelelésre — ráébredjen arra, ezáltal intézményeink is új életre kelhetnek, és az EU ismét szorosan kötődik majd polgáraihoz, akiknek érdekeit, úgymond, képviseli."@hu11
"Signor Presidente, a prima vista, la presente relazione potrebbe sembrare di tipo tecnico, riassumendo semplicemente le conoscenze scientifiche per quelle che sono. Ma fate attenzione, la presente relazione è altresì profondamente politica e costituisce una chiamata alle armi, perché il fatto è che essa dimostra la necessità urgente di una completa rivoluzione del modo in cui gestiamo le nostre economie. La conoscenza porta con sé responsabilità e sapere quello che sappiamo circa le realtà del cambiamento climatico e tuttavia non agire in modo commensurato equivarrebbe a niente meno che a un crimine contro le future generazioni. La logica della relazione è pertanto questa: l’obiettivo di ridurre del 20 per cento le emissioni dell’UE è semplicemente incompatibile con la scienza sui due gradi; dobbiamo pertanto muoverci unilateralmente al fine di conseguire ora riduzioni interne almeno del 30 per cento; dobbiamo rispondere a fatti nuovi – solo il mese scorso uno scienziato del clima di spicco, James Hansen, ha messo in guardia in merito al fatto che gli obiettivi attuali sono decisamente troppo deboli e che dobbiamo impegnare molte più risorse al fine di aiutare i paesi in via di sviluppo ad adattarsi, essendo destinate all’azione sul cambiamento climatico tutte le entrate derivanti dalle vendite all’asta delle quote del sistema ETS. La buona notizia è che l’UE è l’unica a trovarsi in una posizione valida per assumere un ruolo guida nel cambiamento climatico e che, se dovessimo raccogliere tale sfida, potremmo anche trovare rivitalizzate le nostre stesse istituzioni e l’UE riconnessa con i cittadini che si suppone rappresenti."@it12
"Gerb. Pirmininke, iš pirmo žvilgsnio ši ataskaita gali pasirodyti esanti tik techninis dokumentas, paprasčiausiai apibendrinantis mums jau žinomus mokslinius faktus. Tačiau pripažinkime − ši ataskaita taip pat yra labai politiška ir kviečia stoti į kovą. Tai akivaizdu, nes ataskaitoje atskleidžiama neatidėliotina būtinybė visiškai pakeisti mūsų ekonominės veiklos pobūdį. Žinios sąlygoja atsakomybę. Jeigu žinodami apie klimato kaitos realijas tai, ką žinome šiandien, nesiimsime atitinkamų veiksmų, tai bus nei daugiau nei mažiau kaip nusikaltimas prieš būsimąsias kartas. Logiška ataskaitos išvada yra tokia: Europos Sąjungos užsibrėžtas išmetimo sumažinimo 20 proc. tikslas paprasčiausiai neatitinka mokslinių faktų, susijusių su dviejų procentų siekiu. Todėl privalome vienašališkai jau dabar siekti ne mažiau kaip 30 proc. vidaus sumažinimo. Taip pat mes privalome reaguoti į naujus faktus: vos praeitą mėnesį vienas iš pirmaujančių klimato mokslininkų James Hansen perspėjo, kad šiuo metu užsibrėžti tikslai yra per maži ir, kad turime skirti gerokai daugiau išteklių pagalbai trečiosioms šalims, kurios turi prisitaikyti. Tai reiškia, kad visos įplaukos iš emisijų prekybos aukcionų gali būti naudojamos tik su klimatu susijusioms priemonėms. Galime pasidžiaugti, kad ES pozicija yra unikaliai palanki būti klimato kaitos problemos sprendimo lyderiu. Jeigu mes visgi priimsime šį iššūkį, gali taip atsitikti, kad atsigaus mūsų institucijos ir ES galiausiai vėl pajaus ryšį su savo piliečiais, kuriems ir turėtų atstovauti."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, no pirmā acu uzmetiena šis ziņojums var izskatīties kā tehnisks ziņojums, kurā vienkārši ir apkopotas zinātnes atzinumi, ko mēs zinām. Taču nepieļaujiet kļūdu, šis ir arī dziļi politisks ziņojums, un tas ir aicinājums ķerties pie ieročiem, jo šis ziņojums faktiski uzskatāmi parāda steidzamas un pamatīgas revolūcijas nepieciešamību uzņēmumu vadīšanas principos. Zināšanām līdzi nāk atbildība, un, zinot to, ko mēs zinām par klimata pārmaiņu realitāti, ja mēs atbilstīgi nerīkosimies, tad tas jau būs noziegums pret nākamajām paaudzēm. Tātad šī ziņojuma loģika ir šāda: ES mērķis par 20 % emisiju samazināšanu ir gluži vienkārši nesavienojams ar zinātnieku prasību ierobežot pasaules vidējo temperatūras kāpumu līdz 2°C; mums ir jārīkojas vienpusēji, lai šobrīd panāktu vismaz 30 % emisiju samazināšanu iekšzemē; mums ir jāreaģē uz jauniem faktiem — vadošais klimata zinātnieks kungs iepriekšējā mēnesī brīdināja, ka pašreizējie mērķi ir pārāk vāji un mums ir jāpiešķir daudz vairāk resursu, lai palīdzētu jaunattīstības valstīm pielāgoties, visus ieņēmumus no ETS izsolēm novirzot darbībām klimata jomā. Labā ziņa ir tāda, ka Eiropas Savienībai ir ārkārtīgi labas iespējas uzņemties vadības darbu klimata pārmaiņu jomā, un, ja mēs uzņemtos šo uzdevumu, tad mēs varbūt būtu liecinieki tam, ka mūsu pašu iestādes ir ieguvušas jaunu spēku un Eiropas Savienība atkal atguvusi saikni ar pilsoņiem, kurus tā pārstāv."@lv13
"Mr President, at first sight this report may seem like a technical one, simply summarising the science as we know it. But make no mistake, this report is also a deeply political one and it is a call to arms, because the fact is that this report demonstrates the urgent need for a complete revolution in the way we run our economies. Knowledge brings with it responsibility and to know what we know about the realities of climate change and yet to fail to act in a commensurate way would amount to nothing less than a crime against future generations. So the logic of the report is this: that the EU’s 20% emission reduction target is quite simply incompatible with the science on two degrees; that we must therefore move unilaterally to make at least 30% domestic reductions now; that we must respond to new facts – just last month a leading climate scientist, James Hansen, warned that current targets are far too weak and that we must commit far more resources to helping developing countries adapt, with all the revenue from the ETS auctioning being ring-fenced for climate action. The good news is that the EU is uniquely well placed to take the lead on climate change and that, if we were to take up that challenge, we might also find that our own institutions are revitalised and that the EU is reconnected with the citizens it is supposed to represent."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, op het eerste gezicht lijkt dit een technisch verslag waarin eenvoudigweg een overzicht van de beschikbare wetenschappelijke kennis wordt gegeven. Maar vergis u niet, dit is een ook zeer politiek verslag en het is een oproep tot actie, want dit verslag laat duidelijk zien dat we er een totale revolutie nodig is in de manier waarop we onze economieën leiden. Kennis brengt verantwoordelijkheid met zich mee, en weten wat we weten over de realiteiten van de klimaatverandering en dan toch niet op een passende manier actie ondernemen zou niet minder dan een misdaad tegen toekomstige generaties zijn. Dus de logica van het verslag is dat de doelstelling van de EU om de emissies met twintig procent terug te dringen simpelweg niet aansluit bij wat de wetenschap over twee graden zegt; dat we daarom nu unilateraal moeten besluiten om de emissies binnen de EU met ten minste dertig procent te verminderen; dat we onze doelstelling moeten aanpassen aan de nieuwe feiten – vorige maand nog heeft een leidende klimaatwetenschapper, James Hansen, gewaarschuwd dat de huidige doelstellingen veel te laag zijn en dat we veel meer middelen moeten uittrekken voor steun aan ontwikkelingslanden bij het zich aanpassen aan de klimaatverandering, waarbij alle inkomsten uit de veilingen in het kader van het emissiehandelssysteem geoormerkt moeten worden voor maatregelen om de klimaatverandering te bestrijden. Het goede nieuws is dat de EU zich in een unieke positie bevindt om de leiding te nemen in de bestrijding van de klimaatverandering en dat we zullen zien, als we die handschoen oppakken, dat onze instellingen nieuwe energie zullen krijgen en dat de EU weer aansluiting vindt bij de burgers die ze verondersteld wordt te vertegenwoordigen."@nl3
"Panie przewodniczący! Na pierwszy rzut oka sprawozdanie może się wydawać techniczne, streszczające jedynie znane nam fakty naukowe. Nie należy jednak popełnić tego błędu, ponieważ sprawozdanie to jest także głęboko polityczne i wzywa do walki, jako że ukazuje pilną potrzebę całkowitej rewolucji w kwestii kierowania gospodarką. Wiedza związana jest z odpowiedzialnością, a świadomość rzeczywistego stanu zmian klimatycznych nie poparta odpowiednimi działaniami byłaby niczym innym jak przestępstwem wobec przyszłych pokoleń. Tak więc logika sprawozdania przedstawia się następująco: dwudziestoprocentowy cel UE w zakresie redukcji emisji jest niekompatybilny ze stanem nauki w zakresie dwóch stopni; musimy więc zredukować emisję co najmniej o 30%; musimy reagować na nowe fakty - w zeszłym miesiącu czołowy klimatolog James Hansen ostrzegł, że obecne cele są zbyt mało ambitne i że musimy przeznaczyć znacznie więcej środków na adaptację krajów rozwijających się, wraz z wydzieleniem dochodów z urynkowienia obrotu uprawnieniami do emisji na działania klimatyczne. Dobrą wiadomością jest to, że UE jest w wyjątkowo dobrym położeniu do bycia przywódcą w kwestii zmian klimatycznych, a jeśli mielibyśmy podjąć to wyzwanie, moglibyśmy także zauważyć ożywienie naszych własnych instytucji i zbliżenie się UE do obywateli."@pl16
"Senhor Presidente, este relatório poderá parecer técnico à primeira vista, limitando-se a resumir a ciência tal qual a conhecemos. Mas não se enganem, este relatório é também profundamente político e constitui um alerta na medida em que demonstra a necessidade urgente de uma completa revolução na forma como gerimos as nossas economias. O conhecimento acarreta responsabilidades e ter os conhecimentos que temos sobre as realidades das alterações climáticas e não actuar de forma proporcional constituiria nada menos que um crime contra as futuras gerações. Por conseguinte, é esta a lógica do relatório: que o objectivo de redução das emissões da UE em 20% é simplesmente incompatível com a ciência dos dois graus, e que teremos, por isso, de actuar de modo unilateral a fim de conseguir agora reduções de pelos menos 30% a nível interno, e teremos de dar resposta a novos factos – ainda no mês passado James Hansen, cientista de renome em matéria de alterações climáticas, avisou que os objectivos actuais são demasiado ténues e que devemos empenhar mais recursos no sentido de ajudar os países em desenvolvimento a adaptarem-se, utilizando todos os proventos da venda em leilão das ETS no financiamento circunscrito de acções em matéria de alterações climáticas. A boa notícia é que a UE se encontra em posição privilegiada para assumir o comando em matéria de alterações climáticas e que, se viermos a assumir esse desafio, pode ser que se verifique que as nossas instituições se encontram revitalizadas e que a UE se reencontrou com os cidadãos que tem por missão representar."@pt17
"Mr President, at first sight this report may seem like a technical one, simply summarising the science as we know it. But make no mistake, this report is also a deeply political one and it is a call to arms, because the fact is that this report demonstrates the urgent need for a complete revolution in the way we run our economies. Knowledge brings with it responsibility and to know what we know about the realities of climate change and yet to fail to act in a commensurate way would amount to nothing less than a crime against future generations. So the logic of the report is this: that the EU’s 20% emission reduction target is quite simply incompatible with the science on two degrees; that we must therefore move unilaterally to make at least 30% domestic reductions now; that we must respond to new facts – just last month a leading climate scientist, James Hansen, warned that current targets are far too weak and that we must commit far more resources to helping developing countries adapt, with all the revenue from the ETS auctioning being ring-fenced for climate action. The good news is that the EU is uniquely well placed to take the lead on climate change and that, if we were to take up that challenge, we might also find that our own institutions are revitalised and that the EU is reconnected with the citizens it is supposed to represent."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, na prvý pohľad sa zdá, že táto správa je technickou správou, ktorá zhŕňa známe vedecké poznatky. Nenechajme sa však pomýliť, táto správa je zároveň hlboko politická a povoláva do zbrane, pretože v skutočnosti táto správa demonštruje naliehavú potrebu úplnej revolúcie v spôsobe, akým riadime svoje hospodárstva. Poznatky so sebou prinášajú zodpovednosť a ak vieme to, čo dnes vieme o klimatickej zmene, no napriek tomu nebudeme schopní primerane reagovať, potom sa takýto náš postoj bude rovnať zločinu proti budúcim generáciám. Takže logika predloženej správy je asi takáto: cieľ znížiť emisie EÚ o 20 % je jednoducho nezlučiteľný s poznatkami o dvoch stupňoch, preto musíme jednostranne navrhnúť aspoň 30 % zníženie domácich emisií, musíme reagovať na nové fakty – minulý mesiac jeden z prominentných klimatológov, James Hansen, vyslovil varovanie, že súčasné ciele sú príliš nízke, ďalej musíme vyčleniť omnoho viac prostriedkov na pomoc rozvojovým krajinám v ich prispôsobení a všetky zisky z aukcií systému obchodovania s emisiami vymedziť pre činnosť proti zmene klímy. Dobrou správou pre nás je, že Európska únia má výnimočne dobrú pozíciu na to, aby viedla boj proti zmene klímy, ale aj to, že ak sa podujmeme na túto ťažkú úlohu, možno zistíme, že sa naše vlastné inštitúcie vďaka nej revitalizujú a Európska únia obnoví úzke spojenie s občanmi, ktorých by mala zastupovať."@sk19
"Gospod predsednik, na prvi pogled je videti, da je to poročilo tehnično in enostavno povzema znanost, kot jo poznamo. A ne mislite zmotno, to poročilo je tudi globoko politično in poziva k boju, ker je dejstvo, da to poročilo izkazuje nujno potrebo po popolni spremembi načina, kako vodimo gospodarstva. Znanje s sabo prinaša odgovornost, in če vemo, kar vemo o resničnosti podnebnih sprememb, vendar ne ukrepamo v skladu s tem, to ni nič manj kot zločin proti prihodnjim generacijam. Smisel poročila je tak: da je cilj EU, ki načrtuje 20-odstotno znižanje emisij, preprosto neskladen z znanostjo na dveh stopnjah; da moramo zdaj torej enostransko ukrepati, da dosežemo vsaj 30-odstotno domače znižanje; da se moramo odzvati na nova dejstva – ravno prejšnji mesec je vodilni znanstvenik na področju podnebja James Hansen opozoril, da so sedanji cilji odločno prenizki in da moramo nameniti veliko več sredstev za pomoč prilagajanju držav v razvoju, medtem ko je treba vse prihodke licitiranja v sistemu za trgovanje z emisijami nameniti za ukrepanje v zvezi s podnebjem. Dobra novica je, da je EU v posebno dobrem položaju, da lahko vodi boj proti podnebnim spremembam, in da bomo morda dosegli tudi, da bodo naše lastne institucije prerojene in da se bo EU ponovno povezala z državljani, ki naj bi jih predstavljala, če bomo sprejeli ta izziv."@sl20
"Herr talman! Vid första påseendet tycks detta betänkande vara en rent teknisk rapport som sammanfattar den vetenskapliga kunskap som vi känner till. Men bedra er inte, betänkandet är också djupt politiskt och ett stridsrop, eftersom betänkandet påvisar det överhängande behovet av en fullständig revolution i hur vi bedriver våra ekonomiska system. Kunskap medför ett ansvar och att veta det som vi vet om klimatförändringens realiteter och ändå låta bli att handla på ett vederbörligt sätt skulle vara inte mindre än ett brott mot kommande generationer. Tankegången i betänkandet är därför följande: EU:s mål om en 20-procentig minskning av utsläppen är helt enkelt oförenligt med forskningen i två avseenden, vi måste därför agera enat för att göra inhemska nedskärningar på minst 30 procent nu, vi måste reagera på nya fakta – senast för en månad sedan varnade den ledande klimatforskaren James Hansen för att de nuvarande målen är alltför låga och att vi måste ägna mer resurser åt att hjälpa utvecklingsländerna att anpassa sig, med alla inkomster från det europeiska systemet för handel med utsläppsrätter öronmärkta för klimatåtgärder. De goda nyheterna är att EU befinner sig i ett sällsynt bra läge för att ta ledningen när det gäller klimatförändring och att om vi antar den utmaningen också kan komma att upptäcka att våra egna institutioner vitaliseras och att EU återknyter kontakterna med de medborgare som den sägs företräda."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph