Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-023"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.3.3-023"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch’io naturalmente mi associo a tutti i colleghi che hanno espresso il loro ringraziamento e apprezzamento per il lavoro del nostro relatore, Karl-Heinz Florenz. A questo io voglio aggiungere, in modo niente affatto formale, un ringraziamento a tutti i membri e ai gruppi politici che lavorano e hanno lavorato in modo molto intenso in quest’anno di impegno della commissione speciale sui cambiamenti climatici, nella quale – devo dire la verità – si è realizzato un clima di unità molto forte, molto convinto al di là di aree marginali di dissenso che è bene ci siano. Questo mi fa ben sperare perché tutto il materiale che abbiamo già accumulato e quello che stiamo accumulando per il rapporto finale, sono sicuro troverà una sintesi e ci consentirà insomma di consegnare al futuro Parlamento una buona eredità per sviluppare il suo lavoro successivo, con una visione veramente integrata, come è necessario in questo problema. Quello di oggi è il primo capitolo, quello che riguarda la presa di atto sullo stato dell’arte in materia di conoscenza scientifica del problema. Intendiamoci non è che il panel dell’IPCC è una corrente scientifica, è una sede nella quale è una sede nella quale, con un lavoro durato anni, si è presa in considerazione tutta la letteratura scientifica in materia e si è operata una sintesi, una verifica raggiungendo gradi di probabilità circa i diversi settori, i diversi giudizi, che si è arrivati molto presto vicino al 100%, il che non ha precedenti – credo – nella storia scientifica. Io penso che questo sia interessante anche da un punto di vista più generale, potrebbe essere preso un po’ come modello per stabilire una relazione intelligente, diciamo così, tra conoscenze scientifiche e decisione politica di fronte alla straordinaria complessità dei problemi del mondo contemporaneo. Il cambiamento climatico c’è, corre veloce, bisogna agire quindi molto tempestivamente e, come diceva bene Karl-Heinz non è solo un problema ma anche un’opportunità. E’ proprio sulla base di questa conoscenza che nell’arco di un anno, vero Commissario Dimas, è cambiato anche il clima politico mondiale, non c’è stato solo il surriscaldamento globale. Anche il clima politico mondiale è cambiato fino ad arrivare a Bali, ad una presa di atto comune di tutti, della validità della ricerca IPCC e fino ad arrivare agli ultimi mesi ai cambiamenti delle posizioni delle veramente interessanti. Parte del nostro lavoro è stato anche fare numerose visite in Cina, India, di recente negli Stati Uniti, a Washington, e abbiamo potuto cogliere quello che poi, come lei ricordava, i candidati presidenti hanno detto molto chiaramente, che cioè ci sarà un impegno diverso anche di quel paese nei prossimi mesi che fa davvero bene sperare in vista dei negoziati internazionali che dovranno concludersi a Copenaghen nel 2009. Io sono d’accordo con lei in questa direzione e stiamo producendo risultati che soltanto un anno fa erano inimmaginabili."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, samozřejmě i já chci přidat svůj hlas k hlasům kolegů poslanců, kteří vyjádřili vděk a uznání za práci, kterou vykonal náš zpravodaj, pan Karl-Heinz Florenz. Chtěl bych také neformálně poděkovat všem poslancům a politickým skupinám, kteří pracovali a stále velmi intenzivně pracují v tomto roce v Dočasném výboru pro změnu klimatu, ve kterém se vytvořilo velmi silné a neochvějné klima jednoty s okrajovými oblastmi nesouhlasu, které, samozřejmě, vždy existují. Dodává mi to naději, protože k dispozici bude souhrn všech materiálů, které jsme již posbírali, a materiálů, které ještě posbíráme pro závěrečnou zprávu, a tento soubor materiálů nám zkrátka umožní zanechat budoucímu Parlamentu zdravé dědictví, které bude moci využít k práci, kterou musí vykonat v souladu se skutečně obsáhlou vizí, která je v této věci tak nevyhnutelná. Dnes máme hotovou první kapitolu – záznam stavu vědeckých poznatků o této otázce. Musíme si ujasnit, že to neznamená, že Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) je vědeckým hnutím, ale je to fórum, na kterém se po letech práce rozebírají všechny vědecké práce týkající se tohoto tématu a vytváří se z nich přehled, audit, který dosahuje v jednotlivých oblastech a v jednotlivých hodnoceních stupně pravděpodobnosti, které dosáhly hodnoty téměř 100 %, což je nevídaný stav věcí, podle mého názoru, v celých dějinách vědy. Věřím, že je to i v širším zájmu. Mohlo by se to považovat do určité míry za model pro vytvoření inteligentního vztahu, pokud to mohu takto odvážně formulovat, mezi vědeckými poznatky a politickým rozhodováním v souvislosti s výjimečnou komplexností otázek, které dnes svět musí řešit. Změna klimatu skutečně probíhá, probíhá rychle, a proto musíme okamžitě jednat, jak správně poznamenal Karl-Heinz, není to jen problém, ale je to také příležitost. Tyto poznatky jsou opravdu základem, v jehož důsledku se v rozpětí jednoho roku, pane komisaři Dimasi, změnilo i ovzduší světové politiky, a globální oteplování není jedinou věcí, která se udála. Klima světové politiky se změnilo a tato změna se nejvíce projevila na Bali, kde každý uznal platnost výzkumu panelu IPCC, a v posledních měsících nastaly i skutečně důležité změny postojů jednotlivých vůdců. Část naší práce spočívala i v několika návštěvách Číny, Indie a nedávno Washingtonu ve Spojených státech amerických, na kterých jsme se chytili toho, co zde zaznělo, že se prezidentští kandidáti velmi jasně vyjádřili, že se v nejbližších měsících výrazně změní angažovanost i ve Spojených státech, což nám dodává naději na úspěšnost mezinárodních jednání, která bychom mohli ukončit v roce 2009 v Kodani. Souhlasím s vámi v tom bodě, že dosahujeme výsledků, které byly ještě před rokem nepředstavitelné."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg føjer naturligvis også min stemme til de af mine kolleger, der har udtrykt tak og påskønnelse for det arbejde, som vores ordfører Karl-Heinz Florenz har udført. Jeg vil også gerne uformelt takke alle medlemmer og politiske grupper, der arbejder og har arbejdet meget intensivt i år for Det Midlertidige Udvalg om Klimaændringer, som virkelig har skabt en meget stærk og varm atmosfære af enhed uden for uenighedernes nicheområder, som ikke desto mindre eksisterer. Det giver mig grund til håb, fordi en sammenfatning af alle de materialer, vi allerede har indsamlet, og det materiale, vi indsamler til den endelige betænkning, vil være forestående, og det vil kort sagt give os mulighed for at videregive en sund arv til det kommende Parlament, som det kan bruge til at udføre det arbejde, det skal udføre, i tråd med den virkelig overordnede vision, som er så nødvendig i denne sag. Det, vi har i dag, er det første kapitel, referatføringen af den videnskabelige viden om dette emne. Vi må forstå, at det ikke betyder, at Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (IPCC) er en videnskabelig bevægelse, men et forum, hvor alt videnskabeligt litteratur om emnet, efter flere års arbejde, er blevet behandlet, og der er blevet foretaget en sammenfatning, en revision, der når sandsynlighedsniveauer på forskellige områder, forskellige vurderinger, som meget hurtigt har nået næsten 100 %, hvilket er en hidtil uset situation, tror jeg, i videnskabens historie. Jeg tror også, at det giver anledning til bekymring fra et bredere synspunkt. Det kunne til en vis grad anses som en model for etablering af et intelligent forhold, hvis jeg må være så fræk, mellem videnskabelig viden og den politiske beslutningsproces i forbindelse med ekstraordinært komplicerede problemer i verden i dag. Klimaændringer sker, de sker hurtigt, og derfor må vi handle hurtigt og, som Karl-Heinz Florenz rigtigt sagde, er det ikke kun et problem, men en mulighed. Denne viden er netop det grundlag, hvorpå, kommissær Dimas, verdens politiske klima også har ændret sig i løbet af et år, og den globale opvarmning er ikke den eneste ting, der er sket. Verdens politiske klima har ændret sig og kulminerede på Bali med en anerkendelse fra alle om gyldigheden af IPCC's forskning, og i de seneste måneder om virkelig vigtige ændringer i ledernes holdninger. Noget af vores arbejde indebar også flere besøg i Kina, Indien og for nylig i Washington i USA, og, som De bemærkede, var vi i stand til at gribe fat i det, som præsidentkandidaterne har udtalt meget tydeligt, nemlig at der vil være meget forskellige forpligtelser selv i USA i løbet af de kommende måneder, som virkelig giver anledning til håb for de internationale forhandlinger, der skal indgås i København i 2009. Jeg er enig med Dem på dette punkt, og vi producerer resultater, der var utænkelige for bare et år siden."@da2
"Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch ich schließe mich selbstverständlich all jenen meiner Kolleginnen und Kollegen an, die Dank und Anerkennung für die Arbeit unseres Berichterstatters, Karl-Heinz Florenz, zum Ausdruck brachten. Darüber hinaus gilt mein aufrichtiger Dank allen Mitgliedern und Fraktionen, die in diesem Jahr sehr angespannt für den Nichtständigen Ausschuss zum Klimawandel gearbeitet haben, in dem, abgesehen von den zweifellos bestehenden, marginalen Bereichen der Uneinigkeit, ein wirklich tragfähiges, überzeugendes Klima der Einheit geschaffen wurde. Das lässt mich hoffen, dass all das Material, das wir bereits zusammengetragen haben und das wir derzeit noch für den Abschlussbericht zusammenstellen, uns gewiss weiterbringen und es uns ermöglichen wird, dem zukünftigen Parlament ein solides Erbe zu hinterlassen, das es nutzen kann, um die Arbeit nach einem wirklich ganzheitlichen Konzept, das für dieses Problem erforderlich ist, weiterzuführen. Heute haben wir das erste Kapitel vor uns, das heißt es geht um die Kenntnisnahme des aktuellen Sachstands der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu dem Problem. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass der Zwischenstaatliche Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC) keine wissenschaftliche Strömung ist, sondern ein Forum, in dem seit Jahren die gesamte wissenschaftliche Literatur zu diesem Thema berücksichtigt, zusammengefasst und bewertet wurde, wobei in verschiedenen Bereichen und Einschätzungen Wahrscheinlichkeitsgrade erreicht wurden, die sehr schnell auf die 100 % zuliefen, was meines Wissens in der Wissenschaftsgeschichte bisher einmalig ist. Ich halte das auch unter einem allgemeineren Gesichtspunkt für interessant; es könnte in gewisser Weise als Modell für die Herstellung einer, sagen wir mal, intelligenten Beziehung zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis und politischer Entscheidungsfindung betrachtet werden, wo wir doch in der heutigen Welt vor außerordentlich komplizierten Problemen stehen. Den Klimawandel gibt es, er schreitet schnell voran, und deshalb müssen wir rechtzeitig handeln, wobei er, wie Karl-Heinz ganz richtig sagte, nicht nur ein Problem, sondern auch eine Chance ist. Auf der Grundlage dieser Erkenntnis, Herr Kommissar Dimas, hat sich innerhalb eines Jahres auch das politische Klima in der Welt gewandelt, und die globale Erwärmung war nicht das Einzige, was geschah. Auch das internationale politische Klima hat sich verändert und gipfelte schließlich in Bali in der gemeinsamen Anerkennung der Stichhaltigkeit der IPCC-Forschungen und, in den letzten Monaten, in den wirklich bedeutsamen Haltungsänderungen der Führungsspitzen. Teil unserer Arbeit waren ferner zahlreiche Besuche in China, Indien und kürzlich auch in Washington in den Vereinigten Staaten, wo wir uns von dem überzeugen konnten, was, wie Sie erwähnten, die Präsidentschaftskandidaten ganz klar bekundeten, dass nämlich auch die USA in den kommenden Monaten ein anderes Engagement an den Tag legen werden, das im Hinblick auf die internationalen Verhandlungen, die 2009 in Kopenhagen abgeschlossen werden sollen, wirklich Hoffnung gibt. Ich stimme Ihnen in diesem Punkt zu, und wir bringen Ergebnisse hervor, die noch vor einem Jahr unvorstellbar waren."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, προσθέτω και εγώ, όπως είναι φυσικό, τη φωνή μου σε εκείνη των συναδέλφων βουλευτών που εξέφρασαν τις ευχαριστίες και την εκτίμησή τους για το έργο που επιτέλεσε ο εισηγητής μας Karl-Heinz Florenz. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω, ανεπίσημα, όλους τους βουλευτές και τις πολιτικές ομάδες που εργάζονται και εργάστηκαν φέτος πολύ εντατικά για την Προσωρινή Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος η οποία αυθεντικά σφυρηλάτησε ένα πολύ ισχυρό και σταθερό κλίμα ενότητας πέραν των περιθωριακών τομέων ασυμφωνίας που, ωστόσο, υφίστανται. Αυτό μου δίνει ελπίδες επειδή επίκειται μια περίληψη όλου του υλικού που έχουμε ήδη συγκεντρώσει και του υλικού που συγκεντρώνουμε για την τελική έκθεση και αυτό, εν συντομία, θα μας επιτρέψει να δώσουμε ένα υγιές κληροδότημα στο μελλοντικό Κοινοβούλιο που να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει για να εκτελέσει το έργο του σύμφωνα με το συνολικό όραμα που είναι τόσο απαραίτητο σε αυτό το ζήτημα. Αυτό που σήμερα έχουμε ενώπιον μας είναι το πρώτο κεφάλαιο, η καταγραφή της επιστημονικής γνώσης για αυτό το ζήτημα. Θα πρέπει να είμαστε σαφείς ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η Διακυβερνητική Ομάδα για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) είναι ένα επιστημονικό κίνημα αλλά ένα βήμα διαλόγου όπου, ύστερα από χρόνια εργασιών, έχει εξεταστεί όλη η επιστημονική βιβλιογραφία για αυτό το ζήτημα και συντάχθηκε μια περίληψη, έγινε ένας έλεγχος, που φθάνει σε επίπεδα πιθανότητας σε ποικίλους τομείς, σε ποικίλες αξιολογήσεις, που πολύ γρήγορα έφτασαν σχεδόν το 100%, κάτι πρωτοφανές, νομίζω, στην ιστορία της επιστήμης. Έχω την πεποίθηση ότι αυτό εγείρει επίσης ανησυχία από ευρύτερη άποψη και θα μπορούσε να θεωρηθεί, μέχρις ενός σημείου, ως πρότυπο για την καθιέρωση μιας ευφυούς σχέσης, αν μου επιτρέπεται να είμαι τόσο τολμηρός, μεταξύ της επιστημονικής γνώσης και της λήψης πολιτικών αποφάσεων όσον αφορά την εξαιρετική πολυπλοκότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα ο κόσμος. Η αλλαγή του κλίματος πραγματοποιείται και μάλιστα ταχύτατα και επομένως πρέπει να δράσουμε γρήγορα και, όπως ορθά είπε ο Karl-Heinz, αυτό δεν είναι μόνο πρόβλημα αλλά και ευκαιρία. Αυτή η γνώση αποτελεί ακριβώς τη βάση πάνω στην οποία, στο διάστημα ενός χρόνου, Επίτροπε Δήμα, το διεθνές πολιτικό κλίμα έχει και αυτό αλλάξει, και η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη δεν είναι το μόνο που συνέβη. Το διεθνές πολιτικό κλίμα έχει αλλάξει, και στο Μπαλί κορυφώθηκε με τη γενική παραδοχή του κύρους της έρευνας της IPCC και, τους τελευταίους μήνες, με πραγματικά σημαντικές αλλαγές στις θέσεις των ηγετών. Ένα μέρος των εργασιών μας περιλαμβάνει την πραγματοποίηση αρκετών επισκέψεων στην Κίνα, την Ινδία και, πρόσφατα, στην Ουάσιγκτον στις Ηνωμένες Πολιτείες και μπορέσαμε να αντιληφθούμε, όπως σημειώσατε, αυτό που σαφέστατα δήλωσαν οι προεδρικοί υποψήφιοι, δηλαδή ότι θα υπάρξει μια πολύ διαφορετική δέσμευση, ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά τους επόμενους μήνες, γεγονός που μας δίνει ελπίδες όσον αφορά τις διεθνείς διαπραγματεύσεις οι οποίες αναμένεται ότι θα ολοκληρωθούν στην Κοπεγχάγη το 2009. Σε αυτό το σημείο συμφωνώ μαζί σας και παράγουμε αποτελέσματα τα οποία κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πριν από έναν μόλις χρόνο."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, I too of course add my voice to those of my fellow Members who have expressed thanks and appreciation for the work done by our rapporteur, Karl-Heinz Florenz. I would also like to thank, informally, all Members and political groups who are working and have worked very intensively this year for the Temporary Committee on Climate Change which has genuinely forged a very strong, staunch climate of unity beyond the fringe areas of discord which do nevertheless exist. This gives me reason for hope because a summary of all the material we have gathered already and the material we are gathering for the final report will be forthcoming, and this will, in short, allow us to pass on a healthy legacy to the future Parliament which it can use to carry out the work it must do in line with the truly overarching vision which is so necessary on this matter. What we have today is the first chapter, the placing on record of the state of scientific knowledge on this issue. We should be clear that this does not mean that the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is a scientific movement, but a forum where, following years of work, all scientific literature on the subject has been considered and a summary, an audit, has been made, reaching levels of probability in various areas, various assessments, which have very rapidly attained almost 100%, an unprecedented state of affairs, I believe, in the history of science. I believe that this is also of concern from a wider point of view; it could be regarded to some degree as a model for establishing an intelligent relationship, if I may be so bold, between scientific knowledge and political decision-making in respect of the extraordinary complexity of the issues facing the world today. Climate change is happening, it is happening fast, and therefore we must act promptly and, as Karl-Heinz rightly said, it is not only a problem but an opportunity. This knowledge is precisely the basis upon which, in the space of one year, Commissioner Dimas, the world political climate has also changed, and global warming is not the only thing to have happened. The world political climate has changed, culminating in Bali with an acknowledgement by everyone of the validity of the IPCC research and, in recent months, of truly important changes in the positions taken by leaders. Some of our work also involved carrying out several visits to China, India and recently to Washington in the United States, and we were able to seize upon what, as you noted, the Presidential candidates have stated very clearly, namely that there will be a very different commitment even in the United States over the coming months which really gives rise to hope for the international negotiations which are due to conclude in Copenhagen in 2009. I agree with you on that point and we are producing results which were unimaginable only one year ago."@en4
"Señor Presidente, señorías, lógicamente, yo también me uno a aquéllos de mis colegas diputados que han expresado su agradecimiento y valoración por la labor realizada por nuestro ponente, el señor Karl-Heinz Florenz También me gustaría agradecer, de manera informal, a todos los diputados y grupos políticos que trabajan y han trabajado con gran intensidad a lo largo del presente año para la Comisión Temporal del Cambio Climático, lo que ha forjado verdaderamente un clima sólido y leal de unidad, más allá de las áreas marginales de discordia, que en cualquier caso existen. Esta situación me proporciona motivos para la esperanza, puesto que próximamente se publicará un resumen de todo el material que hemos recabado ya, así como del que estamos reuniendo para el informe definitivo, y esto, en pocas palabras, nos permitirá transmitir un legado sólido al futuro Parlamento, que éste podrá utilizar para realizar la labor que debe efectuar, con arreglo a la visión verdaderamente global que es tan necesaria en esta cuestión. Lo que tenemos aquí hoy es el primer capítulo, el registro del estado del conocimiento científico sobre la cuestión. Debe quedarnos claro que esto no significa que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) sea un movimiento científico, sino un foro en el que, tras años de trabajo, se ha considerado toda la bibliografía científica sobre el tema, y se ha elaborado un resumen y una auditoría, alcanzando ciertos niveles de probabilidad en diversas áreas, así como diversas evaluaciones, culminadas con gran rapidez casi en un 100 %, todo lo cual supone, creo, un estado de cosas sin precedentes en la historia de la ciencia. Considero asimismo que este proceso reviste asimismo interés desde un punto de vista más amplio; podría tomarse en cierta medida como un modelo para el establecimiento de una relación inteligente, si me permiten la expresión, entre el conocimiento científico y la toma de decisiones políticas, en lo que respecta a la extraordinaria complejidad de los problemas que encara el mundo actualmente. El cambio climático se está produciendo, y a un ritmo elevado, y por tanto, debemos actuar con prontitud; como ha señalado acertadamente Karl-Heinz, no es sólo un problema, sino también una oportunidad. Este conocimiento constituye precisamente la base sobre la que, en el plazo de un año, Comisario Dimas, el clima político mundial también ha cambiado, y el calentamiento global no es lo único que ha sucedido. El clima político mundial ha cambiado, en un proceso que ha culminado en Bali con el reconocimiento general de la validez de las investigaciones del IPCC y, en los últimos meses, con las modificaciones verdaderamente relevantes de las posiciones adoptadas por los dirigentes. Parte de nuestra labor comprendió asimismo la realización de varias visitas a China, India y, recientemente, a Washington, en los Estados Unidos, y pudimos constatar lo que, como se ha referido ya, los candidatos a la Presidencia han declarado con gran claridad, en concreto, que se asumirá un compromiso muy diferente, incluso en los Estados Unidos, a lo largo de los próximos meses, lo que verdaderamente invita a la esperanza de cara a las negociaciones internacionales que deben concluir en Copenhague en 2009. Estoy de acuerdo con usted respecto a esa cuestión, y estamos obteniendo resultados que eran inimaginables hace tan sólo un año."@es21
"Härra president, daamid ja härrad, loomulikult soovin ka mina lisada oma hääle nende parlamendiliikmete häältele, kes avaldasid tänu ja hindasid kõrgelt meie raportööri Karl-Heinz Florenzi tööd. Samuti soovin ma mitteametlikult tänada kõiki parlamendiliikmeid ja fraktsioone, kes töötavad ja on töötanud käesoleva aasta jooksul aktiivselt kliimamuutuste ajutise komisjoni heaks, mis on tõeliselt sepistanud väga tugeva ja kindla üksmeele õhkkonna väljaspool lahkhelisid, mis kõigest hoolimata on olemas. See annab mulle põhjuse olla lootusrikas, sest kogu senikogutud materjali kokkuvõte ja järgneva lõpliku raporti jaoks kogutav materjal võimaldab meil, lühidalt öeldes, tulevasele parlamendile üle anda terve pärand, mida saab kasutada töös, mille tegemiseks on niivõrd vajalik kõnealust teemat tõeliselt laiaulatuslikult haarav nägemus. Täna on meil olemas esimene peatükk, mis sedastab kõnealust küsimust käsitlevate teaduspõhiste teadmiste olukorra. Peame selgelt väljenduma, et valitsustevaheline kliimamuutuste rühm ei ole teaduslik liikumine, vaid foorum, kus aastatepikkuse töö tulemusel on arvesse võetud kogu seda teemat käsitlev teaduslik kirjandus ning on koostatud kokkuvõte ja läbi viidud audit, mis erinevates valdkondades ulatub tõenäosustasemeteni, erinevad hindamised, mis väga kiiresti saavutasid peaaegu 100%-lise täpsuse, mis, ma usun, on teaduse ajaloos enneolematu asjade seis. Ma usun, et sellele peaks ka laiemast vaatevinklist tähelepanu pöörama; seda võiks mingil määral pidada intelligentse suhte rajamise eeskujuks, kui ma tohin olla nii julge, teaduspõhise teadmuse ja poliitilise otsustamise vahel, et tegeleda kaasaja maailma ees seisvate probleemide erakordse keerukusega. Kliima on muutumas, see toimub kiiresti ja seetõttu peame tegutsema viivitamata ja, nagu Karl-Heinz õigesti ütles, ei ole see ainult probleem, vaid ka võimalus. Volinik Dimas, täpselt selle teadmuse alusel on ühe aasta jooksul muutunud ka maailma poliitiline kliima ja ülemaailmne soojenemine ei ole ainus muutus. Maailma poliitiline kliima on muutunud, kulminatsioon saabus Balil, kui kõik tunnustasid valitsustevahelise kliimamuutuste rühma teadusuuringute paikapidavust ning viimaste kuude jooksul on toimunud tõeliselt olulised muutused liidrite seisukohtades. Meie tööülesannete hulka kuulus ka mitu külastust Hiinasse, Indiasse ja hiljuti Washingtoni Ameerika Ühendriikidesse, ja me märkasime, nagu te mainisite, et presidendikandidaadid on väga selgesti välja öelnud selle, et isegi Ameerika Ühendriikides muutub suhtumine suuresti lähimate kuude vältel, mis tõesti toetab lootust pidada rahvusvahelisi läbirääkimisi, mis peavad lõpule jõudma 2009. aastal Kopenhaagenis. Ma nõustun teiega selles punktis ja me saavutame tulemusi, mis veel ainult aasta tagasi olid kujuteldamatud."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, minäkin haluan tietenkin liittyä niiden kollegojen joukkoon, jotka ovat ilmaisseet kiitollisuutensa ja arvostuksensa esittelijämme Karl-Heinz Florenzin työtä kohtaan. Haluan epävirallisesti kiittää myös kaikkia kollegoja ja poliittisia ryhmiä, jotka tekevät ja ovat tehneet tänä vuonna tiivistä työtä ilmastonmuutosta käsittelevän väliaikaisen valiokunnan eteen. Se on todella saanut muokattua hyvin vahvan ja vankan yhtenäisyyshengen erimielisyyksistä huolimatta, sillä niitäkin on. Tämä antaa minulle toivoa, sillä kaikesta jo keräämästämme aineistosta ja aineistosta, jota vielä keräämme lopullista mietintöä varten, laaditaan yhteenveto, ja lyhyesti sanottuna se antaa meille mahdollisuuden jättää tulevalle parlamentille kelpo perinnön, jota se voi hyödyntää toteuttaakseen tehtäviään kaikkia koskettavan aidosti yhtenäisen näkemyksen mukaisesti, jota todella tarvitaan tässä asiassa. Tänään meillä on tarkasteltavana ensimmäinen luku, asiaa koskevan tieteellisen tiedon nykytilan esittäminen. On tehtävä selväksi, ettei tämä tarkoita sitä, että hallitusten välinen ilmastopaneeli (IPCC) olisi tieteellinen liike, vaan foorumi, jossa vuosia kestäneen työn jälkeen kaikkea asiaa koskevaa tieteellistä kirjallisuutta on tarkasteltu ja laadittu yhteenveto, eräänlainen tarkastus, joka koskee todennäköisyysasteita eri aloilla, eri arvioissa, ja asteet ovat nopeasti saavuttaneet 100 prosenttia, mikä on uskoakseni tieteen historiassa ennennäkemätön tilanne. Katson, että tämä on myös laajemmalta kannalta huolenaihe; sitä voidaan pitää tietyssä määrin mallina älykkäästä vuorovaikutuksesta, rohkeasti sanottuna, tieteellisen tiedon ja poliittisen päätöksenteon välillä tässä koko maailman kohtaamassa hyvin monimutkaisessa asiassa. Ilmastonmuutos on meneillään, se tapahtuu hyvin nopeasti, ja tämän vuoksi meidän on toimittava nopeasti ja kuten Karl-Heinz aivan oikein totesi, kyse ei ole vain ongelmasta vaan myös mahdollisuudesta. Arvoisa komission jäsen Dimas, juuri tämä tieto on se perusta, jonka vuoksi myös maailman poliittinen ilmasto on muuttunut yhdessä vuodessa, eikä maapallon lämpeneminen ole ainoa toteutunut asia. Maailman poliittinen ilmasto on muuttunut, ja se huipentui Balilla, jossa kaikki tunnustivat IPCC:n tutkimusten oikeellisuuden. Viime kuukausina myös johtajien kannoissa on tapahtunut aidosti merkittäviä muutoksia. Työhömme kuului myös useita vierailuja Kiinaan, Intiaan ja hiljattain Yhdysvaltoihin, Washingtoniin, ja pystyimme tarttumaan siihen, mitä presidenttiehdokkaat ovat hyvin selvästi todenneet, nimittäin että myös Yhdysvalloissa sitoutuminen on hyvin erilaista tulevina kuukausina. Tämä antaa todellakin lisää toivoa kansainvälisiin neuvotteluihin, jotka on määrä saattaa päätökseen Kööpenhaminassa vuonna 2009. Olen asiasta samaa mieltä kanssanne, eivätkä aikaansaamamme tulokset olisi vuosi sitten olleet edes kuviteltavissa."@fi7
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je souhaite me joindre à mes collègues parlementaires qui ont exprimé leur gratitude et leurs louanges pour le travail effectué par notre rapporteur Karl-Heinz Florenz. Je souhaite également remercier de manière informelle tous les députés et les groupes politiques qui travaillent et qui ont travaillé intensément cette année pour la commission provisoire sur le changement climatique, laquelle a réellement forgé un climat d’unité fort au-delà des sujets de discorde marginaux qui continuent à exister. Cela me donne des raisons d’espérer, parce qu’un résumé de tout ce que nous avons déjà rassemblé, ainsi que des données que nous rassemblons actuellement pour le rapport final, sera publié prochainement. Cela nous permettra de transmettre un héritage sain au futur Parlement, qu’il pourra utiliser pour continuer le travail à accomplir conformément à la vision réellement globale qui est si nécessaire sur cette question. Ce que nous avons aujourd’hui est le premier chapitre, la publication de l’état des connaissances scientifiques sur cette question. Nous devons dire clairement que cela ne signifie pas que le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) est un mouvement scientifique, mais un forum dans lequel, après des années de travail, toute la littérature scientifique sur la question a été examinée et où un résumé, un audit, a été réalisé. Celui-ci montre des niveaux de probabilité dans différents domaines, différentes évaluations, qui s’approchent rapidement de 100%, une situation sans précédent, je pense, dans l’histoire des sciences. Je pense que ceci doit également nous préoccuper dans une perspective plus large. On pourrait le considérer comme un modèle pour la création d’une relation intelligente, si je puis m’exprimer ainsi, entre les connaissances scientifiques et la prise de décisions politique au vu de l’extraordinaire complexité des problèmes auxquels le monde doit faire face aujourd’hui. Le changement climatique est en train de se produire et de se produire rapidement. C’est pourquoi nous devons agir rapidement et, comme Karl-Heinz l’a dit à juste titre, il ne s’agit pas uniquement d’un problème, mais aussi d’une opportunité. Cette connaissance est précisément la base sur laquelle, en l’espace d’un an, Commissaire Dimas, le climat politique mondial a changé lui aussi, et le réchauffement planétaire n’est pas la seule chose qui se soit produite. Le climat politique mondial a changé pour atteindre son point culminant à Bali avec l’admission généralisée de la validité des recherches du GIEC et, ces derniers mois, avec les modifications réellement importantes des positions adoptées par les dirigeants. Une partie de notre travail a impliqué plusieurs visites en Chine, en Inde et récemment à Washington, aux États-Unis. Nous avons pu noter clairement les déclarations des candidats à la présidence, selon lesquelles, mêmes aux États-Unis, des engagements très différents seront pris au cours des prochains mois. Cela nous permet réellement d’espérer une issue positive aux négociations internationales qui se termineront à Copenhague en 2009. Je suis d’accord avec vous sur ce point, et nous produisons des résultats encore inimaginables il y a à peine un an."@fr8
"Elnök úr, hölgyeim és uraim, magam is, természetesen, csatlakozom azon képviselőtársaimhoz, akik köszönetüket és elismerésüket fejezték ki az előadónk, Karl-Heinz Florenz által végzett munkáért. Ugyancsak szeretném, nem hivatalosan, megköszönni minden képviselőnek és politikai csoportnak azt a munkát, amelyet idén az éghajlatváltozással foglalkozó ideiglenes bizottságban oly lelkesen végeztek. E bizottság valóban igen erős, összetartó egység légkörét teremtette meg, az egyébként fennálló nézetkülönbségek határesetein is túlmutatva. Ez engem reménnyel tölt el, miután az eddig beérkezett anyagok összefoglalója, továbbá a végső jelentéshez kézhez kapni remélt anyagok alapján, módunk lesz értékes örökséget hagynunk az utánunk jövő parlamentnek. Ezzel lehetővé válik az új parlament számára, hogy végrehajtandó feladatait azzal a valódi távolba tekintéssel végezze, amelyre oly nagy szükség van e téma kapcsán. Ami ma rendelkezésünkre áll, az az első fejezet, tehát a témával kapcsolatos tudományos ismereteink állapotának felmérése. Világosnak kell lennünk abban a tekintetben, hogy ez nem jelenti azt, az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi munkacsoport (IPCC) egy tudományos mozgalom. Nem. Az egy olyan fórum, ahol évek kemény munkájával a témával foglalkozó teljes tudományos irodalom áttekintésre került, majd annak alapján egy összefoglalás, egy számvetés született, és a különböző területeken valóságszintek kerültek meghatározásra. Felmérések készültek, amelyekkel gyorsan lefedtük a téma közel 100 százalékát. Ez példátlan helyzet a tudomány történetében. Úgy vélem, az összefüggések szélesebb rendszerében még ez is aggodalomra ad okot. Bizonyos mértékben úgy tekinthetünk erre — ha már lehetek ennyire bátor — mint a világunk számára ma jelentkező rendkívül összetett kérdéskörök terén a tudományos ismeretek és a politikai döntéshozatal közötti intelligens kapcsolatok létrehozásának modelljére. Az éghajlatváltozás folyamatban van, gyorsan megy végbe, tehát nekünk gyorsan kell cselekednünk, és mint Karl-Heinz helyesen megjegyezte, ez nem egyszerűen probléma, hanem lehetőség is. Ez a tudás pontosan azt az alapot jelentette, amelyen — egy év alatt, Dimas biztos úr — a világpolitikai éghajlat is megváltozott. És a globális felmelegedés nem az egyetlen végbement esemény volt. A világ politikai klímája változott meg, és az átalakulás Balin érte el tetőpontját, ahol mindenki elismerte az IPCC-kutatások érvényességét, majd azt követően, az elmúlt hónapokban, valóban komoly változásokat tapasztalhattunk a vezetők álláspontjában. Munkánk bizonyos része megkívánta, hogy többször felkeressük Kínát, Indiát, és a közelmúltban Washingtont is. Az USA-ban éltünk az alkalommal és el tudtuk érni, amint ez említésre került, hogy az elnökjelöltek egyértelműen kiálljanak az ügy mellett. Így, az elkövetkező hónapokban a korábbiaktól jelentősen eltérő elkötelezettséggel számolhatunk az USA részéről, és ez reménnyel tölthet el bennünket a 2009-ben Koppenhágában lezárni tervezett nemzetközi tárgyalások kimenetelét illetően. Ezen a ponton egyetértek Önnel, és olyan eredményeink vannak, amelyek elképzelhetetlenek voltak egy évvel korábban."@hu11
"Gerb. Pirmininke, gerbiamieji Parlamento nariai, aš, žinoma, taip pat noriu prisidėti prie reiškiančiųjų pagarbą ir padėką už atliktą darbą mūsų pranešėjui Karlui-Heinzui Florenzui. Taip pat noriu neformaliai padėkoti visiems Parlamento nariams ir politinėms grupėms, kurios šiais metais taip intensyviai dirbo ir dabar dirba Laikinajame klimato kaitos komitete, sukūrusiame išties nepaprastą ir labai tvirtą vienovės atmosferą tarp atitolusių priešingų stovyklų, nors nesutarimų vis dar yra. Tai suteikia man vilties, nes visa mūsų jau surinkta medžiaga ir medžiaga, kurią renkame baigiamajai ataskaitai, bus apibendrinta ir mes būsimam Parlamentui perduoti gerą palikimą, kurį bus galima panaudoti atliekant būtiną darbą visavienijančios vizijos, kuri šioje plotmėje taip reikalinga, šviesoje. Tai, ką esame šiandien atlikę, tėra pirmasis žingsnis − mokslinių žinių apie šią problemą būklės užfiksavimas. Reikia aiškiai pasakyti, jog tai nereiškia, kad Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija (IPCC) yra mokslininkų sąjūdis. Tai veikiau forumas, kuriame per daugelį metų darbo išnagrinėta ir apibendrinta visa mokslinė literatūra šia tema ir atliktas tam tikras auditas, nustatant tikimybės laipsnį įvairiose srityse, atlikti įvairūs įvertinimai, kuriais per labai trumpą laiką dažnai būdavo pasiektas beprecedentinis 100 proc. rodiklis. Aš tikiu mokslo istorija. Taip pat manau, kad tai kelia rūpestį ir platesnės perspektyvos prasme. Tam tikru mastu tai galima laikyti inteligentiško santykio − būsiu labai drąsus taip teigdamas − tarp mokslinių žinių ir politinių sprendimų darymo kūrimo modeliu, ypač atsižvelgiant į nepaprastą šiandien prieš mus iškilusių problemų sudėtingumą. Klimatas keičiasi, jis keičiasi greitai ir dėl to turime veikti neatidėliotinai. Kaip Karl-Heinz Florenz teisingai pastebėjo, tai ne našta, o galimybė. Būtent padedant šioms žinioms vos per vienus metus, kaip pastebėjo Komisaras S. Dimasas, pakito ir pasaulio politinis klimatas. Įvyko ne tik pasaulinis atšilimas, tačiau pasikeitė ir pasaulio politinis klimatas. Kulminaciją pasiekėme Balyje, kur visi pripažino IPCC tyrimų patikimumą, o per pastaruosius kelis mėnesius politiniai lyderiai iš tiesų reikšmingai pakeitė savo pozicijas. Kita dalis atlikto darbo − tai mūsų apsilankymai Kinijoje, Indijoje ir pastaruoju metu Jungtinėse Valstijose, Vašingtone. Kaip jau pastebėjote, buvome liudytojai to, kad kandidatai į prezidento postą labai aiškiai pasakė, kad per ateinančius mėnesius įvyks esminės permainos Jungtinių Valstijų įsipareigojimų plotmėje. Tai iš tiesų suteikia vilčių tarptautinėms deryboms, kurios numatytos Kopenhagoje 2009 m. Pritariu jums dėl to, kad pasiekėme rezultatą, kokio vos prieš metus negalėjome įsivaizduoti."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, arī es, bez šaubām, pievienojos tiem deputātiem, kas ir izteikuši pateicību un atzinību par darbu, ko paveicis mūsu referents kungs. Es gribētu arī neformāli pateikties visiem deputātiem un politiskajām grupām, kas šogad ļoti intensīvi strādā un ir strādājušas Pagaidu komitejai saistībā ar klimata pārmaiņām, kas patiesi ir izveidojusi ļoti spēcīgu, uzticamu vienotības klimatu ārpus tām nesaskaņu jomām, kas tomēr pastāv. Tas dod man pamatu cerībai, jo ir gaidāms visu to materiālu, ko mēs jau esam savākuši un ko mēs vēl savāksim galīgam ziņojumam, apkopojums, un tas ļaus mums, īsi sakot, nodot veselīgu mantojumu nākamajam Parlamentam, ko tas varēs izmantot, lai veiktu darbu, kas tam jāpaveic saskaņā ar patiesi visaptverošu redzējumu, kas ir tik nepieciešams šajā jautājumā. Šodien mums ir sagatavota pirmā nodaļa — rezumējums par zinātnisko atziņu stāvokli šajā jautājumā. Mums vajadzētu saprast, ka Klimata pārmaiņu starpvaldību padome nav zinātniska kustība, bet gan forums, kurā pēc vairāku gadu darba ir izskatīta visa zinātniskā literatūra par šo tematu un sagatavots kopsavilkums, audits, kurā dots varbūtības līmenis dažādās jomās, dažādi novērtējumi, kas ļoti strauji ir sasnieguši gandrīz 100 % ticamību, kas, manuprāt, zinātnes vēsturē ir bezprecedenta gadījums. Es uzskatu, ka tas ir arī svarīgi, raugoties no plašāka skatījuma; to zināmā mērā varētu uzskatīt par paraugu inteliģentu attiecību veidošanai, ja es drīkstu tik pārdroši izteikties, starp zinātnes atzinumiem un politisko lēmumu pieņemšanu attiecībā uz to jautājumu ārkārtīgo sarežģītību, ar kuriem šodien saskaras pasaule. Klimata pārmaiņas notiek, tās notiek strauji, un tādēļ mums ir jārīkojas nekavējoties, un, kā pareizi sacīja tā ir ne tikai problēma, bet arī iespēja. Komisār kungs, pamatojoties uz šiem atzinumiem viena gada laikā ir izmainījies arī pasaules politiskais klimats, un globālā sasilšana nav vienīgā lieta, kas ir notikusi. Pasaules politiskais klimats ir mainījies, sasniedzot kulmināciju Bali, kur visi atzina pētniecības atbilstību un patiesi nozīmīgās izmaiņas vadītāju nostājā pēdējos mēnešos. Mūsu darbs ietvēra arī vairākas vizītes uz Ķīnu, Indiju un nesen uz Vašingtonu Amerikas Savienotajās Valstīs, un mēs varējām novērtēt to, kā jūs atzīmējāt, ko ASV prezidenta kandidāti ir ļoti skaidri pateikuši, proti, ka turpmākajos mēnešos pat Amerikas Savienotās Valstis uzņemsies atšķirīgas saistības, kas patiesi dod cerības sākt starptautiskās sarunas, kuras jāpabeidz Kopenhāgenā 2009. gadā. Es jums piekrītu šajā jautājumā, un šobrīd mēs esam sasnieguši to, kas vēl tikai pirms gada bija pilnīgi neiedomājami."@lv13
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io naturalmente mi associo a tutti i colleghi che hanno espresso il loro ringraziamento e apprezzamento per il lavoro del nostro relatore, Karl-Heinz Florenz. A questo io voglio aggiungere, in modo niente affatto formale, un ringraziamento a tutti i membri e ai gruppi politici che lavorano e hanno lavorato in modo molto intenso in quest'anno di impegno della commissione speciale sui cambiamenti climatici, nella quale – devo dire la verità – si è realizzato un clima di unità molto forte, molto convinto al di là di aree marginali di dissenso che è bene ci siano. Questo mi fa ben sperare perché tutto il materiale che abbiamo già accumulato e quello che stiamo accumulando per il rapporto finale, sono sicuro troverà una sintesi e ci consentirà insomma di consegnare al futuro Parlamento una buona eredità per sviluppare il suo lavoro successivo, con una visione veramente integrata, come è necessario in questo problema. Quello di oggi è il primo capitolo, quello che riguarda la presa di atto sullo stato dell'arte in materia di conoscenza scientifica del problema. Intendiamoci non è che il panel dell'IPCC è una corrente scientifica, è una sede nella quale è una sede nella quale, con un lavoro durato anni, si è presa in considerazione tutta la letteratura scientifica in materia e si è operata una sintesi, una verifica raggiungendo gradi di probabilità circa i diversi settori, i diversi giudizi, che si è arrivati molto presto vicino al 100%, il che non ha precedenti – credo – nella storia scientifica. Io penso che questo sia interessante anche da un punto di vista più generale, potrebbe essere preso un po' come modello per stabilire una relazione intelligente, diciamo così, tra conoscenze scientifiche e decisione politica di fronte alla straordinaria complessità dei problemi del mondo contemporaneo. Il cambiamento climatico c'è, corre veloce, bisogna agire quindi molto tempestivamente e, come diceva bene Karl-Heinz non è solo un problema ma anche un'opportunità. È proprio sulla base di questa conoscenza che nell'arco di un anno, vero Commissario Dimas, è cambiato anche il clima politico mondiale, non c'è stato solo il surriscaldamento globale. Anche il clima politico mondiale è cambiato fino ad arrivare a Bali, ad una presa di atto comune di tutti, della validità della ricerca IPCC e fino ad arrivare agli ultimi mesi ai cambiamenti delle posizioni delle veramente interessanti. Parte del nostro lavoro è stato anche fare numerose visite in Cina, India, di recente negli Stati Uniti, a Washington, e abbiamo potuto cogliere quello che poi, come lei ricordava, i candidati presidenti hanno detto molto chiaramente, che cioè ci sarà un impegno diverso anche di quel paese nei prossimi mesi che fa davvero bene sperare in vista dei negoziati internazionali che dovranno concludersi a Copenaghen nel 2009. Io sono d'accordo con lei in questa direzione e stiamo producendo risultati che soltanto un anno fa erano inimmaginabili."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ook ik wil me natuurlijk aansluiten bij mijn collega-afgevaardigden die hun dank en waardering hebben uitgesproken voor het werk van onze rapporteur, Karl-Heinz Florenz. Ook wil ik, op informele wijze, alle afgevaardigden en politieke fracties bedanken die dit jaar intensief voor de Tijdelijke Commissie klimaatverandering hebben gewerkt en nog werken. De commissie heeft een sterk, solide klimaat van eenheid geschapen dat de randgebieden, waar de meningen uiteenlopen, overstijgt, al zijn die er desondanks ook. Dat is voor mij een reden voor hoop, omdat een samenvatting van al het materiaal dat we al hebben verzameld en het materiaal dat we voor het definitieve verslag aan het verzamelen zijn in wording is, waardoor onze nalatenschap aan het volgende Parlement gezond is en dat volgende Parlement die nalatenschap kan gebruiken om het werk te doen dat het moet doen, in overeenstemming met de overkoepelende visie die op dit gebied zo noodzakelijk is. Wat we vandaag voor ons hebben liggen is het eerste hoofdstuk, het vastleggen van de wetenschappelijke kennis die er op dit moment op dit gebied bestaat. Daarbij moeten we heel duidelijk stellen dat dit niet betekent dat het Intergouvernementeel Panel inzake klimaatverandering (IPCC) een wetenschappelijke instantie is. Maar het is wel een forum waar na jarenlang werk alle wetenschappelijke literatuur over het onderwerp is bestudeerd en een samenvatting, een audit is gemaakt die op verschillende gebieden hoge niveaus van waarschijnlijkheid heeft bereikt, evenals verschillende beoordelingen die heel snel bijna de honderd procent hebben bereikt, wat denk ik een ongekende situatie is in de geschiedenis van de wetenschap. Dit is ook van belang in een breder perspectief: het kan worden gezien als een soort model voor het leggen van intelligente verbanden, als ik het zo mag uitdrukken, tussen wetenschappelijke kennis en politieke besluitvorming bij de buitengewoon complexe problemen waarmee de wereld tegenwoordig te maken heeft. De klimaatverandering voltrekt zich daadwerkelijk, en wel in een hoog tempo, waardoor we snel actie moeten ondernemen. En zoals Karl-Heinz Florenz terecht heeft gezegd, is het niet alleen een probleem, maar ook een kans. Op basis van precies deze kennis is binnen een jaar, commissaris Dimas, ook het mondiale politieke klimaat veranderd. Er is meer gebeurd dan alleen de opwarming van de aarde. Het mondiale politieke klimaat is veranderd, wat is geculmineerd in het feit dat op Bali iedereen de geldigheid van het IPCC-onderzoek heeft erkend en dat we in de afgelopen maanden zeer belangrijke veranderingen in de standpunten van bepaalde leiders hebben gezien. Een deel van ons werk bracht ook diverse bezoeken aan China, India en onlangs aan Washington in de Verenigde Staten met zich mee. Daarbij hebben we kunnen constateren wat u hebt opgemerkt en wat de presidentskandidaten duidelijk hebben verklaard, namelijk dat in de Verenigde Staten de komende maanden een heel andere toon zal klinken, wat veel hoop biedt voor de internationale onderhandelingen die in 2009 in Kopenhagen moeten worden afgerond. Ik ben het op dat punt met u eens en we boeken resultaten die een jaar geleden nog ondenkbaar waren."@nl3
"Panie przewodniczący, panie i panowie! Ja także przyłączam się do głosu tych posłów i posłanek, którzy podziękowali naszemu sprawozdawcy, panu posłowi Karlowi-Heinzowi Florenzowi, i wyrazili uznanie dla jego pracy. Chciałbym także nieoficjalnie podziękować wszystkim posłom do PE oraz grupom politycznym, które w tym roku intensywnie pracowali i pracują dla komisji tymczasowej do spraw zmian klimatycznych; Komisja ta ukształtowała silny i solidny klimat jedności poza skrajnymi obszarami rozdźwięku, które i tak istnieją. Daje mi to powód do radości, ponieważ streszczenie wszystkich zebranych już materiałów wraz z materiałami, które zbieramy do sprawozdania końcowego, pozwoli nam pozostawić przyszłemu Parlamentowi przydatną spuściznę, którą będzie mógł wykorzystać do wykonania koniecznej pracy, zgodnie z nadrzędną wizją. Dziś mamy przed sobą pierwszy rozdział, zaprotokołowanie stanu wiedzy naukowej w tej kwestii. Powinno być jasne, że nie oznacza to, że Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu jest ruchem naukowym, ale że jest to forum, na którym po latach pracy rozpatrzono całą dostępną literaturę naukową i stworzono streszczenie. Osiągnięto poziom prawdopodobieństwa w różnych dziedzinach, w różnych ocenach. Został on osiągnięty bardzo szybko niemalże w 100%, co było wcześniej w historii nauki niespotykane. Uważam, że jest to kwestia niepokojąca także z szerszego punktu widzenia; może być ona do pewnego stopnia wykorzystana jako model ustanawiania inteligentnego związku, jeśli można to tak odważnie ująć, pomiędzy wiedzą naukową i politycznym procesem decyzyjnym w kwestii niezwykłej zawiłości spraw stojących przed dzisiejszym światem. Zmiany klimatyczne następują szybko, w związku z tym musimy bezzwłocznie działać i, jak słusznie powiedział pan poseł Karl-Heinz Florenz, nie jest to jedynie problem, ale także szansa. Panie komisarzu Dimas! Wiedza ta jest podstawą, na której na przestrzeni jednego roku zmianie uległ światowy klimat polityczny, a światowe ocieplenie nie jest jedynym zjawiskiem. Zmienił się światowy klimat polityczny; kulminacja nastąpiła w Bali wraz z przyjęciem wiarygodności badań naukowych IPCC, a także naprawdę ważnych zmian w zajmowanych przez przywódców stanowiskach, które nastąpiły w ciągu ostatnich miesięcy. Nasza praca uwzględniła także kilka wizyt w Chinach, Indiach i ostatnio w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych; zauważyliśmy, że kandydaci na stanowisko prezydenta otwarcie stwierdzili, że Stany Zjednoczone w ciągu nadchodzących miesięcy zaangażują się w zupełnie inne sprawy, co budzi nadzieję w kwestii negocjacji międzynarodowych, które mają się zakończyć w Kopenhadze w 2009 roku. Zgadzam się w tym punkcie i uważam, że nasza praca przynosi efekty, które rok temu byłyby nie do pomyślenia."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, associo-me também, naturalmente, a todos os colegas que manifestaram os seus agradecimentos e o seu apreço pelo trabalho efectuado pelo nosso relator, Karl-Heinz Florenz. Gostaria igualmente de agradecer, de modo informal, a todos os deputados e grupos políticos que estão a trabalhar e trabalharam de forma muito intensa, durante este ano, para a Comissão Temporária sobre as Alterações Climáticas, onde se criou, genuinamente, um clima de unidade muito forte e convicto, para além das franjas marginais de discordância que, apesar de tudo, não deixam de existir. Esse facto alimenta as minhas esperanças, porque será elaborada uma síntese de todo o material que já reunimos, bem como daquele que estamos a reunir para o relatório final, o que nos permitirá, afinal, transmitir uma sólida herança ao futuro Parlamento, para que ele possa desenvolver o seu trabalho com uma visão verdadeiramente integrada, que é tão necessária nesta matéria. O que nós temos hoje é o primeiro capítulo, o registo do estado dos conhecimentos científicos do problema. Que fique bem claro que isso não significa que o Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas (IPCC) é um movimento científico, mas um fórum em que, na sequência de anos e anos de trabalho, foi tida em linha de conta toda a literatura científica sobre esta matéria e se procedeu a uma síntese, a uma auditoria, em que se atingiram níveis de probabilidade em diversos sectores, em diversas avaliações, que alcançaram muito rapidamente quase 100%, uma situação sem precedentes, penso eu, na história da ciência. Penso que isto se reveste de interesse também numa perspectiva mais geral; poderá ser considerado, de alguma forma, como um modelo para o estabelecimento de uma relação inteligente, se me permitem afirmá-lo, entre os conhecimentos científicos e a tomada de decisões políticas, perante a extraordinária complexidade dos problemas do mundo contemporâneo. As alterações climáticas existem, estão a acontecer rapidamente, pelo que devemos agir prontamente e, como Karl-Heinz disse, e muito bem, não é só um problema, mas também uma oportunidade. Foi precisamente com base neste conhecimento que, no espaço de um ano, Senhor Comissário Dimas, também mudou o clima político mundial, e o aquecimento global não foi a única coisa que se passou. O clima político mundial mudou, culminando em Bali com o reconhecimento, por parte de todos, da validade da investigação do IPCC e, nos últimos meses, com as alterações realmente importantes das posições assumidas pelos dirigentes. Parte do nosso trabalho também consistiu na realização de diversas visitas à China, à Índia e, mais recentemente, a Washington, nos Estados Unidos, e pudemos registar aquilo que, como o senhor referiu, os candidatos presidenciais afirmaram de forma muito clara, nomeadamente que haverá um compromisso muito diferente, mesmo por parte dos Estados Unidos, nos próximos meses, que, efectivamente, dá lugar à esperança no que respeita às negociações internacionais que deverão terminar em 2009, em Copenhaga. Estou de acordo consigo nesse sentido e estamos a produzir resultados que ainda há um ano eram inimagináveis."@pt17
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io naturalmente mi associo a tutti i colleghi che hanno espresso il loro ringraziamento e apprezzamento per il lavoro del nostro relatore, Karl-Heinz Florenz. A questo io voglio aggiungere, in modo niente affatto formale, un ringraziamento a tutti i membri e ai gruppi politici che lavorano e hanno lavorato in modo molto intenso in quest'anno di impegno della commissione speciale sui cambiamenti climatici, nella quale – devo dire la verità – si è realizzato un clima di unità molto forte, molto convinto al di là di aree marginali di dissenso che è bene ci siano. Questo mi fa ben sperare perché tutto il materiale che abbiamo già accumulato e quello che stiamo accumulando per il rapporto finale, sono sicuro troverà una sintesi e ci consentirà insomma di consegnare al futuro Parlamento una buona eredità per sviluppare il suo lavoro successivo, con una visione veramente integrata, come è necessario in questo problema. Quello di oggi è il primo capitolo, quello che riguarda la presa di atto sullo stato dell'arte in materia di conoscenza scientifica del problema. Intendiamoci non è che il panel dell'IPCC è una corrente scientifica, è una sede nella quale è una sede nella quale, con un lavoro durato anni, si è presa in considerazione tutta la letteratura scientifica in materia e si è operata una sintesi, una verifica raggiungendo gradi di probabilità circa i diversi settori, i diversi giudizi, che si è arrivati molto presto vicino al 100%, il che non ha precedenti – credo – nella storia scientifica. Io penso che questo sia interessante anche da un punto di vista più generale, potrebbe essere preso un po' come modello per stabilire una relazione intelligente, diciamo così, tra conoscenze scientifiche e decisione politica di fronte alla straordinaria complessità dei problemi del mondo contemporaneo. Il cambiamento climatico c'è, corre veloce, bisogna agire quindi molto tempestivamente e, come diceva bene Karl-Heinz non è solo un problema ma anche un'opportunità. È proprio sulla base di questa conoscenza che nell'arco di un anno, vero Commissario Dimas, è cambiato anche il clima politico mondiale, non c'è stato solo il surriscaldamento globale. Anche il clima politico mondiale è cambiato fino ad arrivare a Bali, ad una presa di atto comune di tutti, della validità della ricerca IPCC e fino ad arrivare agli ultimi mesi ai cambiamenti delle posizioni delle veramente interessanti. Parte del nostro lavoro è stato anche fare numerose visite in Cina, India, di recente negli Stati Uniti, a Washington, e abbiamo potuto cogliere quello che poi, come lei ricordava, i candidati presidenti hanno detto molto chiaramente, che cioè ci sarà un impegno diverso anche di quel paese nei prossimi mesi che fa davvero bene sperare in vista dei negoziati internazionali che dovranno concludersi a Copenaghen nel 2009. Io sono d'accordo con lei in questa direzione e stiamo producendo risultati che soltanto un anno fa erano inimmaginabili."@ro18
"Vážený pán predseda, vážené dámy a páni, samozrejme aj ja chcem pridať svoj hlas k hlasom kolegov poslancov, ktorí vyjadrili vďaku a uznanie za prácu, ktorú vykonal náš spravodajca, pán Karl-Heinz Florenz. Chcel by som sa ďalej neformálne poďakovať všetkým poslancom a politickým skupinám, ktoré pracovali a stále veľmi intenzívne pracujú v tomto roku v Dočasnom výbore pre klimatické zmeny, v ktorom sa vytvorila naozaj silná a neochvejná klíma jednoty za okrajovými oblasťami nesúhlasu, ktoré, samozrejme, vždy existujú. Dodáva mi to nádej, pretože k dispozícii bude súhrn všetkých materiálov, ktoré sme už zozbierali a materiálov, ktoré ešte zhromaždíme pre záverečnú správu, a tento súbor materiálov nám, skrátka, umožní zanechať zdravé dedičstvo budúcemu Parlamentu, ktoré bude môcť využiť na výkon práce, ktorú musí vykonať v súlade so skutočne obsiahlou víziou, ktorá je v tejto veci taká nevyhnutná. Dnes máme hotovú prvú kapitolu – zaznamenanie stavu vedeckých poznatkov o tejto otázke. Musíme si ujasniť, že to neznamená, že Medzivládny panel pre zmenu klímy (IPCC) je vedeckým hnutím, ale je to fórum, na ktorom sa po rokoch práce rozoberajú všetky vedecké diela týkajúce sa tejto témy a vytvára sa z nich prehľad, audit, ktorý dosahuje v jednotlivých oblastiach a v jednotlivých hodnoteniach stupne pravdepodobnosti, ktoré takmer dosiahli hodnotu 100 %, čo je nevídaný stav vecí, podľa môjho názoru, v celých dejinách vedy. Verím, že je to aj v širšom záujme. Mohlo by sa to považovať v určitej miere za model na vytvorenie inteligentného vzťahu, ak by som to mohol takto odvážne formulovať, medzi vedeckými poznatkami a politickým rozhodovaním v súvislosti s výnimočnou komplexnosťou otázok, ktoré dnes svet musí riešiť. Zmena klímy skutočne prebieha, prebieha rýchlo, a preto musíme okamžite konať, ako správne poznamenal Karl-Heinz, nie je to len problém, ale aj príležitosť. Tieto poznatky sú naozaj základom, v dôsledku ktorého sa v rozpätí jedného roka, pán Komisár Dimas, zmenilo aj ovzdušie svetovej politiky a globálne otepľovanie nie je jedinou vecou, ktorá sa udiala. Klíma svetovej politiky sa zmenila a táto zmena sa najviac prejavila v Bali, kde každý uznal platnosť výskumu panela IPCC a v posledných mesiacoch nastali aj skutočne dôležité zmeny postojov jednotlivých vodcov. Časť našej práce spočívala aj v niekoľkých návštevách Číny, Indie a nedávno Washingtonu v Spojených štátoch amerických, na ktorých sme sa chytili toho, čo tu zaznelo, že sa prezidentskí kandidáti veľmi jasne vyjadrili, že sa v najbližších mesiacoch výrazne zmení angažovanosť aj v Spojených štátoch, čo nám dodáva nádej v úspešnosť medzinárodných rokovaní, ktoré by sme mohli ukončiť v roku 2009 v Kodani. Súhlasím s vami v tomto bode, že dosahujeme výsledky, ktoré ešte pred rokom boli nepredstaviteľné."@sk19
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, tudi jaz se pridružujem kolegom poslancem, ki se zahvaljujejo našemu poročevalcu Karl-Heinzu Florenzu in cenijo njegovo delo. Neuradno se zahvaljujem tudi vsem poslancem in političnim skupinam, ki v letošnjem letu zavzeto delajo in so delali za začasni odbor za podnebne spremembe, ki je resnično stkal zelo močno in trdno ozračje enotnosti, ki presega obrobna področja nesoglasij, ki vseeno obstajajo. To mi daje razlog za upanje, ker bomo dobili povzetek vsega do zdaj zbranega materiala in materiala, ki ga zbiramo za končno poročilo, kar nam bo, na kratko povedano, omogočilo, da prihodnjemu Parlamentu predamo zdravo zapuščino, ki jo bo lahko izkoristil za dokončanje potrebnega dela v skladu s to resnično vseobsegajočo vizijo, ki je tako potrebna v zvezi s to zadevo. Danes je pred nami prvo poglavje, uradna vzpostavitev stanja znanstvenega znanja v zvezi s tem vprašanjem. Jasno mora biti, da to ne pomeni, da je medvladni forum o podnebnih spremembah znanstveno gibanje, ampak forum, pri katerem je bila po letih dela upoštevana vsa znanstvena literatura o tej temi in sprejet je bil povzetek, revizija, ki dosega ravni verjetnosti na različnih področjih, različne ocene, ki so zelo hitro dosegle skoraj 100 %, kar je po mojem mnenju stanje brez primere v zgodovini znanosti. Menim, da je to skrb vzbujajoče tudi s širšega vidika; to bi lahko delno obravnavali kot model za vzpostavitev inteligentnega odnosa, če sem lahko tako drzen, med znanstvenim znanjem in političnim odločanjem glede na nenavadno zapletenost vprašanj, s katerimi se danes sooča svet. Podnebne spremembe se dogajajo, in sicer hitro, zato moramo ukrepati takoj, in kot je upravičeno rekel Karl-Heinz, to ni le težava, ampak tudi priložnost. To znanje je temelj, na podlagi katerega se je v obdobju enega leta, gospod komisar Dimas, spremenilo tudi svetovno politično ozračje, pri čemer globalno segrevanje ni edino, kar se je pojavilo. Svetovno politično ozračje se je spremenilo, vrh je doseglo na Baliju, ko so vsi priznali veljavnost raziskav medvladnega foruma o podnebnih spremembah, in v zadnjih mesecih, ko so svoje stališče bistveno spremenili voditelji. Delno je naše delo vključevalo več obiskov Kitajske, Indije in pred nedavnim Washingtona v Združenih državah, pri čemer smo lahko izkoristili to, kar so, kot ste opazili, predsedniški kandidati jasno izrazili, in sicer da bodo v prihodnjih mesecih celo Združene države sprejele precej drugačne zaveze, kar resnično predstavlja upanje za mednarodna pogajanja, ki se bodo predvidoma končala v Københavnu leta 2009. Strinjam se z vami glede tega in dosegamo rezultate, ki si jih še pred enim letom nismo mogli predstavljati."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar! Jag instämmer naturligtvis också i kören av kolleger som har framfört sitt tack och sin uppskattning över det arbete som vår föredragande Karl-Heinz Florenz har utfört. Jag vill också informellt tacka alla ledamöter och politiska grupper som arbetar och har arbetat mycket intensivt under det här året för det tillfälliga utskottet för klimatförändringar som verkligen har skapat en mycket stark och gedigen anda av enighet bortom de utmarker där oenighet trots allt fortfarande råder. Detta ger mig anledning till förhoppningar eftersom en sammanställning av allt material som vi redan samlat och allt material vi samlar in inför slutbetänkandet är tillgängligt och därigenom kommer vi kort sagt att kunna lämna över ett gott arv till det kommande parlamentet, som det kan använda för att utföra det arbete som det måste utföra enligt den verkligen överbryggande vision som krävs för denna fråga. Det som vi har i dag är det första kapitlet som sammanfattar den vetenskapliga kunskapen i frågan. Vi bör göra klart för oss att detta inte innebär att IPCC är en vetenskaplig rörelse, utan ett forum där all vetenskaplig litteratur om ämnet under årens lopp har beaktats och sammanfattats, en revision har gjorts och sannolikhetsgrader har fastställts inom olika områden, olika bedömningar, som snabbt har nått nästan 100 procent, vilket jag tror är en situation som saknar motstycke i vetenskapshistorien. Jag tror också att det gäller den bredare synvinkeln. Det kan i vissa avseenden ses som en förebild för att fastställa ett underbyggt förhållande, om jag får vara så djärv, mellan vetenskaplig kunskap och politiskt beslutsfattande när det gäller de utomordentligt komplexa frågor som världen står inför i dag. Klimatförändringen pågår, och den sker snabbt, och därför måste vi handla omedelbart och, precis som Karl-Heinz Florenz mycket riktigt sa, är detta inte bara ett problem utan även en möjlighet. Denna kunskap är just den grund på vilken det världspolitiska klimatet också måste ändras, under loppet av ett år som kommissionsledamoten Dimas sa, och global uppvärmning är inte det enda som har skett. Det världspolitiska klimatet har ändrats, vilket kulminerade på Bali med att alla erkände giltigheten av IPCC:s forskning och under de senaste månaderna har ledarna gjort verkligt betydande förändringar av sina ståndpunkter. En del av vårt arbete gällde också att genomföra flera besök i Kina, Indien och helt nyligen i Washington i Förenta staterna, och vi hade som ni märkt möjlighet att konstatera det som presidentkandidaterna mycket tydligt deklarerat, nämligen att det kommer att bli ett mycket annorlunda engagemang även i Förenta staterna under de kommande månaderna, vilket verkligen är hoppingivande inför de internationella förhandlingar som enligt planerna ska avslutas i Köpenhamn 2009. Jag är överens med er på den punkten och vi får fram resultat som var otänkbara bara för ungefär ett år sedan."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Karl-Heinz,"13
"leadership"18,15,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph