Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-022"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.3.3-022"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, quiero agradecer a Karl-Heinz Florenz y a todo el Grupo de Trabajo el nivel de los científicos que han traído a trabajar. Me parece que es la primera vez que en el Parlamento estamos trabajando codo a codo los científicos con los políticos. Eso es un valor que no debe concluir, porque está claro, y así lo dicen los científicos, que el cambio climático es una gran incertidumbre que tenemos delante, es decir, que la ciencia va avanzando y cambiando sus opiniones a medida que camina, por lo que nosotros no podemos convertir la ciencia en verdades absolutas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si, en los diagnósticos, la ciencia está revisando constantemente lo que está descubriendo, y nosotros vamos por detrás de ellos, también nosotros debemos ser flexibles e ir adaptando nuestras soluciones al cambio del conocimiento en los diagnósticos. Esa simetría entre un mayor conocimiento y una flexibilidad por nuestra parte ha de ser importante. Por eso, una de las cosas que me preocupa es la enorme seguridad que tenemos los europeos en nosotros mismos. La duda y la incertidumbre son la base de la ciencia y del acierto en este caso. Creo que tenemos que ser conscientes de que puede ser que haya otros países, a los que estamos criticando, que hagan alguna cosa buena. Digo esto, insisto en que apoyo este proyecto, porque creo que el concepto de complejidad y de impacto ha de ser contemplado; y prueba de ello es lo que nos ha pasado con los biocombustibles. Tenemos que aplicarnos a nosotros mismos una disciplina absoluta para el impacto medioambiental, el impacto económico y la viabilidad de las soluciones. Pero como este documento no es de soluciones, lo sigo apoyando. Ahora, también digo: debemos aplicar una política combinada, y en eso el documento debe dar un paso más en la segunda parte, con decisiones tomadas desde arriba, desde los Estados, pero sin olvidar que el tema del cambio climático tiene que ser resuelto mediante la adaptación en los territorios. Por tanto, tenemos que empezar a abrirnos a una política de gran conocimiento del cambio climático desde arriba, combinada con una política desde abajo, desde la industria, desde los sectores, desde la agricultura, desde el territorio, para que cada país confeccione su propio proyecto adaptado a lo general."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedo, chci poděkovat Karl-Heinzovi Florenzovi a celé pracovní skupině za to, že se jim podařilo zapojit takové špičkové vědce do spolupráce na řešení této otázky. Myslím si, že je to poprvé, kdy vědci spolupracovali s poslanci Parlamentu. Je to výhoda, kterou bychom neměli zahodit, protože je jasné, jak sami vědci uvádí, že čelíme velké nejistotě v souvislosti s tím, jak se bude změna klimatu vyvíjet. Jinými slovy, věda se vyvíjí a názory v ní se mění s postupem času, a proto nemůžeme vědu zaměnit za absolutní pravdy. Co to znamená? Znamená to, že když vědci při své práci neustále opravují svá zjištění a my je následujeme, musíme být zároveň flexibilní a přizpůsobovat svá řešení novým poznatkům. Tato symetrie mezi stále rostoucím poznáním a naší flexibilitou je velmi důležitá. Proto je jednou z mých obav obrovské sebevědomí, které my v Evropě máme. Pochybnosti a nejistota tvoří základ vědecké práce a v tomto případě i základ, podle kterého můžeme přivést věci na správnou míru. Myslím si, že si musíme uvědomit skutečnost, že možná jiné země, které tak kritizujeme, v určitých oblastech jednají správně. Říkám to a znovu opakuji, že podporuji tento projekt, protože věřím, že v úvahu je potřeba vzít i pojmy složitosti a vlivu, což potvrzují i události, které se nám přihodily s biopalivy. Také se musíme podřídit naprosté disciplíně ve vztahu k vlivu na životní prostředí, hospodářskému vlivu a uskutečnitelnosti řešení. I když záměrem tohoto dokumentu není poskytnout řešení, přesto jej nadále podporuji. Zároveň však říkám, že musíme uplatňovat kombinovaná opatření a z tohoto pohledu se dokument musí ve druhé části posunout o krok dopředu spolu s rozhodnutími přijatými shora na státní úrovni, aniž by se zanedbala skutečnost, že změna klimatu je problém, který se musí řešit přizpůsobením se na místní úrovni. Proto musíme začít uvažovat o politických opatřeních širokého poznání o změně klimatu shora, v kombinaci s politikou řízenou zdola, v průmyslu, v hospodářských odvětvích, v zemědělství, na našich různých územích, aby každá země měla možnost vypracovat si vlastní projekt v souladu se společným projektem."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne takke hr. Karl-Heinz Florenz og hele arbejdsgruppen for niveauet blandt de videnskabsmænd, de har inddraget i arbejdet. Jeg tror, at det er første gang, at politikerne i Parlamentet har arbejdet side om side med videnskabsmændene. Det bør ikke være sidste gang, for det er tydeligt, og det bekræfter videnskabsmændene, at vi står over for store uvisheder i forbindelse med klimaændringerne, dvs. at videnskaben gør fremskridt og ændrer sine holdninger undervejs, hvorfor vi ikke kan udlægge videnskaben som en absolut sandhed. Hvad betyder det så? Det betyder, at hvis videnskabsmændene konstant reviderer det, de opdager, i deres diagnoser, og vi følger efter dem, ja, så er vi også nødt til at være fleksible og tilpasse vores løsninger til den ændrede viden i diagnoserne. Denne symmetri mellem en større viden og en større fleksibilitet fra vores side er vigtig. Derfor er en af de ting, der bekymrer mig, europæernes enorme selvsikkerhed. Tvivlen og usikkerheden er grundlaget for videnskaben og for at gøre det rigtigt i dette tilfælde. Jeg synes, at vi er nødt til at være bevidste om, at der muligvis er andre lande, som vi kritiserer, der gør noget godt. Jeg siger dette, og jeg gentager, at jeg støtter forslaget, for jeg mener, at det er nødvendigt at tage hensyn til begreberne kompleksitet og indvirkning, og et bevis herpå er det, der er sket med biobrændstofferne. Vi bør også være meget disciplinerede, når det drejer sig om indvirkningerne på miljøet og økonomien og løsningernes gennemførbarhed. Men da dette dokument ikke handler om løsninger, støtter jeg det fortsat. Men jeg siger også, at vi skal føre en kombineret politik, og i den henseende bør dokumentet gå et skridt videre i anden del med beslutninger, der er truffet oppefra, fra medlemsstaterne, men uden at glemme, at spørgsmålet om klimaændringerne skal løses ved hjælp af tilpasninger på lokalt niveau. Vi skal derfor begynde at se nærmere på en politik, hvor der er et stort kendskab til klimaændringerne oppefra, kombineret med en politik, der kommer nedefra, fra industrien, fra sektorerne, fra landbruget, fra territorierne, så hvert enkelt land udformer sit eget projekt, som er tilpasset det overordnede."@da2
"Herr Präsident! Ich möchte Karl-Heinz Florenz und der gesamten Arbeitsgruppe dafür danken, dass sie so hochrangige Wissenschaftler zur Arbeit an diesem Thema herangezogen haben. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass Wissenschaftler Seite an Seite mit Abgeordneten dieses Hauses tätig waren. Das ist ein Vorteil, den wir uns erhalten müssen, da es, wie die Wissenschaftler festgestellt haben, sehr ungewiss ist, wie der Klimawandel aussehen wird. Mit anderen Worten, die Wissenschaft schreitet voran und ändert dabei ihre Auffassungen, und deshalb können wir von der Wissenschaft keine absoluten Wahrheiten erwarten. Was heißt das? Es bedeutet, wenn die Wissenschaftler in ihrer Arbeit ständig ihre Erkenntnisse überprüfen und wir ihnen folgen, dann müssen wir ebenfalls flexibel sein und unsere Lösungen an das sich ändernde Wissen anpassen. Diese Symmetrie zwischen ständig wachsendem Wissen und unserer eigenen Flexibilität ist sehr wichtig. Deshalb besteht eine meiner Sorgen in dem großen Vertrauen, das wir in Europa zu uns selbst haben. Zweifel und Ungewissheit bilden die Grundlage wissenschaftlichen Arbeiten und dafür, dass wir es in diesem Fall richtig machen. Ich glaube, wir müssen uns der Tatsache bewusst sein, dass es vielleicht andere Länder gibt, die wir kritisieren und die auf einigen Gebieten das Richtige tun. Ich sage das und muss wiederholen, dass ich das Projekt unterstütze, denn meiner Ansicht nach müssen die Konzepte der Komplexität und der Auswirkungen berücksichtigt werden, und ein Beweis dafür ist, was wir mit den Biokraftstoffen erlebt haben. Wir müssen uns ebenfalls von absoluter Disziplin in Bezug auf die Umweltverträglichkeit, die wirtschaftlichen Auswirkungen und die Umsetzbarkeit der Lösungen leiten lassen. Doch da das Ziel dieses Dokuments nicht darin besteht, Lösungen zu bieten, werde ich es weiter unterstützen. Dennoch möchte ich auch sagen, dass es gilt, eine kombinierte Politik zu verfolgen, und hier ist es notwendig, dass das Dokument im zweiten Teil einen Schritt weiter geht, mit Beschlüssen, die von oben, auf staatlicher Ebene, gefasst werden, ohne die Tatsache aus den Augen zu verlieren, dass der Klimawandel ein Problem ist, dass durch Anpassung auf lokaler Ebene gelöst werden muss. Daher müssen wir über eine Politik der breiten Kenntnis über den Klimawandel von oben nachdenken, in Kombination mit einer von unten realisierten Politik in der Industrie, in den Wirtschaftssektoren, in der Landwirtschaft, in unseren verschiedenen Territoren, um jedem Land die Möglichkeit zu geben, sein eigenes Projekt in Übereinstimmung mit dem allgemeinen Projekt zu konzipieren."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, επιθυμώ να ευχαριστήσω τον Karl-Heinz Florenz και ολόκληρη την ομάδα εργασίας για το ότι έφεραν επιστήμονες τόσο υψηλού επιπέδου για να εργαστούν πάνω σε αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που επιστήμονες συνεργάστηκαν με βουλευτές αυτού του Σώματος. Αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο που δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε εφόσον είναι σαφές, όπως δήλωσαν οι επιστήμονες, ότι αντιμετωπίζουμε τεράστια αβεβαιότητα όσον αφορά τη μορφή που θα πάρει η αλλαγή του κλίματος. Με άλλα λόγια η επιστήμη προχωρεί και καθ’ οδόν αλλάζει τις απόψεις της, και επομένως δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι απόψεις της αποτελούν θέσφατα. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι αν οι επιστήμονες, στην εργασία τους, αναθεωρούν συνεχώς τα ευρήματά τους και εμείς απλώς ακολουθούμε, πρέπει να είμαστε και ευέλικτοι και να προσαρμόζουμε τις λύσεις μας στις αλλαγές της γνώσης. Αυτή η συμμετρία μεταξύ της ολοένα αυξανόμενης γνώσης και της δικής μας ευελιξίας είναι πολύ σημαντική. Επομένως, μία από τις ανησυχίες μου είναι η τεράστια εμπιστοσύνη στους εαυτούς μας που έχουμε στην Ευρώπη. Η αμφιβολία και η αβεβαιότητα αποτελούν τη βάση της επιστημονικής εργασίας και της συναγωγής ορθών συμπερασμάτων στην παρούσα υπόθεση. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε επίγνωση του γεγονότος ότι μπορεί να υπάρχουν άλλες χώρες, αυτές που διατυπώνουν επικρίσεις, που ενεργούν ορθά σε ορισμένους τομείς. Το λέω αυτό, και πρέπει να επαναλάβω ότι υποστηρίζω το σχέδιο, επειδή πιστεύω ότι οι έννοιες της πολυπλοκότητας και του αντίκτυπου πρέπει να ληφθούν υπόψη, και αυτό προκύπτει από αυτό που μας συνέβη με τα βιοκαύσιμα. Πρέπει επίσης να έχουμε απόλυτη πειθαρχία σε σχέση με τον αντίκτυπο στο περιβάλλον, τον οικονομικό αντίκτυπο και το εφικτό των λύσεων. Μολονότι σκοπός αυτού του εγγράφου δεν είναι να προτείνει λύσεις, συνεχίζω ωστόσο να το υποστηρίζω. Θα ήθελα, ωστόσο, να πω ότι πρέπει να εφαρμόσουμε μια συνδυασμένη πολιτική, και εδώ το έγγραφο θα πρέπει να προχωρήσει ένα βήμα προς τα εμπρός στο δεύτερο μέρος, με αποφάσεις που εκπορεύονται από ψηλά σε επίπεδο κράτους, χωρίς να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι η αλλαγή του κλίματος είναι ένα ζήτημα που πρέπει να επιλυθεί με προσαρμογή σε τοπικό επίπεδο. Πρέπει, επομένως, να αρχίσουμε να χαράζουμε μια πολιτική ευρείας γνώσης της αλλαγής του κλίματος από ψηλά, σε συνδυασμό με μια πολιτική που θα εφαρμόζεται από χαμηλά, στη βιομηχανία, σε οικονομικούς τομείς, στη γεωργία, στα ποικίλα εδάφη μας, για να επιτρέψουμε σε κάθε χώρα να καταρτίσει το δικό της σχέδιο που θα είναι ευθυγραμμισμένο με το γενικό σχέδιο."@el10
"Mr President, I wish to thank Karl-Heinz Florenz and the entire working group for having brought in such high-level scientists to work on this issue. I think it is the first time that scientists have worked alongside Members of this House. This is an asset that must not be discarded since it is clear, as the scientists have stated, that we face enormous uncertainty in the shape of climate change. In other words, science is progressing and is changing its opinions as it goes, and thus we cannot turn science into absolute truths. What does this mean? It means that if scientists, in their work, are constantly reviewing their findings and we are following along behind, then we must also be flexible and adapt our solutions to the changes in knowledge. This symmetry between ever-increasing knowledge and our own flexibility is very important. Thus one of my concerns is the enormous confidence we have in ourselves in Europe. Doubt and uncertainty form the basis of scientific work, and of getting it right in this case. I think we have to be aware of the fact that there may be other countries, those we are criticising, that are doing the right thing in certain areas. I say this, and I must reiterate that I support the project, for I believe that the concepts of complexity and impact must be taken into consideration, and this is borne out by what has happened to us with biofuels. We must also be ruled by absolute discipline in relation to environmental impact, economic impact and feasibility of the solutions. Since the aim of this document is not to provide solutions, however, I continue to support it. Nevertheless I would also say that we must apply a combined policy, and here the document must move one step forward in the second part, with decisions taken from above at state level, without neglecting the fact that climate change is an issue which must be solved by adaptation at local level. We must therefore start contemplating a policy of broad climate change knowledge from above, in combination with a policy operated from below, in industry, in economic sectors, in agriculture, in our various territories, to allow each country to draw up its own project in line with the general project."@en4
"Härra president, ma soovin tänada Karl-Heinz Florenzit ja tervet töörühma, kes on kaasanud nii kõrgel tasemel teadlased töösse kõnealuse teemaga. Ma arvan, et see on esmakordne juhus, kui teadlased töötavad käsikäes täiskogu liikmetega. See on väärtus, mida ei tohi kõrvale jätta, sest on selge, nagu teadlased väidavad, et kliimamuutuste näol seisame me silmitsi hiigelsuure ebakindlusega. Teiste sõnadega, teadus areneb ja selle käigus arvamused muutuvad ja nii ei saa me kuulutada teadust absoluutseks tõeks. Mida see tähendab? See tähendab seda, et kui teadlased töö käigus pidevalt vaatavad üle tõendeid ja meie käime sellega kaasas, siis peame meie samuti olema paindlikud ja kohandama lahendused muutustega teadmuses. Sümmeetria pidevalt kasvava teadmuse ja meie paindlikkuse vahel on väga tähtis. Sellest tulenevalt valmistab mulle muret meie enda määratu enesekindlus, mis Euroopas valitseb. Kahtlus ja ebakindlus moodustavad teadusliku töö aluse ning praegusel juhul õige lahenduse aluse. Ma arvan, et peame teadmiseks võtma asjaolu, et teised riigid, keda me kritiseerime, ajavad teatud valdkondades õiget asja. Ma ütlen seda ja pean üle kordama, et ma toetan projekti, sest ma usun, et keerukuse ja mõju mõisteid peab arvesse võtma, ja seda on kinnitanud biokütustega seotud sündmused. Samuti peab meid keskkonnamõjude, majandusliku mõju ja teostatavate lahenduste osas juhtima range distsipliin. Kuigi kõnealuse dokumendi eesmärk ei ole pakkuda lahendusi, jätkan ma siiski selle toetamist. Siiski soovin ka öelda, et peame rakendama kombineeritud poliitikat ja siinkohal peame dokumendi teises osas astuma sammu edasi otsustega, mis võetakse vastu riikide tasandist kõrgemal, pidades samal ajal silmas asjaolu, et kliimamuutustega seotud küsimused peab lahendama kohandamisega kohalikul tasandil. Sellepärast peame kõrgemal tasandil hakkama kaalutlema laiemat kliimateadlikkuse tõstmise poliitikat koos tööstuses, majandussektorites, põllumajanduses teostatava poliitikaga kohalikul tasandil, meie erinevates piirkondades, et iga riik saaks kujundada oma projekti kooskõlas üldise projektiga."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan kiittää Karl-Heinz Florenzia ja koko työryhmää siitä, että he ovat saaneet näin korkean tason tutkijoita mukaan tähän työhön. Uskon, että tämä on ensimmäinen kerta, kun tutkijat ja parlamentin jäsenet ovat tehneet yhteistyötä. Tämä on etu, jota ei pidä väheksyä, sillä kuten tutkijat ovat todenneet, on selvää, että kohtaamme ilmastonmuutoksen yhteydessä valtavaa epävarmuutta. Toisin sanoen tiede edistyy ja sen myötä mielipiteet muuttuvat, emmekä me näin voi tehdä tieteestä absoluuttista totuutta. Mitä tämä tarkoittaa? Se merkitsee sitä, että kun tutkijat työssään jatkuvasti tarkistavat tuloksiaan ja me seuraamme perässä, meidän on myös oltava joustavia ja mukautettava ratkaisumme muuttuneeseen tietoon. Tällainen tasasuhtaisuus yhä lisääntyvän tiedon ja oman joustavuutemme välillä on hyvin tärkeää. Tämän vuoksi olen huolissani siitä valtavasta luottamuksesta, joka meillä Euroopassa on itseemme. Epäilys ja epävarmuus ovat tieteellisen työn perusta ja tätä asiaa koskevien oikeiden tulosten perusta. Minusta meidän on oltava tietoisia siitä, että toisissa valtioissa, niissä joita me kritisoimme, kenties toimitaan oikein tietyillä aloilla. Kannatan kyllä hanketta, mutta sanon tämän, koska katson, että on tarkasteltava monimutkaisuutta ja vaikutuksia, ja tätä tukee sekin, mitä meille tapahtui biopolttoaineiden kanssa. Meidän on myös toimittava ehdottoman kurinalaisesti ympäristövaikutusten, taloudellisten vaikutusten ja ratkaisujen toteutettavuuden osalta. Koska tämän asiakirjan tarkoitus ei kuitenkaan ole tarjota ratkaisuja, tuen sitä edelleen. Haluan kuitenkin sanoa, että meidän on noudatettava yhdistettyä politiikkaa, joten asiakirjan on edistyttävä yksi askel toisessa osassaan. Päätökset on tehtävä valtion tasoa ylemmällä tasolla unohtamatta sitä tosiseikkaa, että ilmastonmuutos on asia, joka on ratkaistava mukauttamalla paikallista tasoa. Meidän on alettava tarkastella laajaa ilmastonmuutostietoa koskevaa politiikkaa ylhäältäpäin yhdessä teollisuudessa, talouden sektoreilla, maataloudessa ja eri alueilla alhaaltapäin toteutetun politiikan kanssa, jotta jokainen valtio voi suunnitella oman hankkeensa yleisen hankkeen mukaisesti."@fi7
"Monsieur le Président, je tiens à remercier Karl-Heinz Florenz et l’ensemble du groupe de travail d’avoir invité des scientifiques de si haut niveau à travailler sur la question. Je pense que c’est la première fois que des scientifiques ont collaboré avec des membres de cette Assemblée. Il s’agit d’un atout que nous devons conserver, car il est clair, comme l’ont dit les scientifiques, que nous sommes confrontés à une grande incertitude quant à la forme que revêtira le changement climatique. En d’autres termes, la science progresse et change d’avis en avançant, et nous ne pouvons donc faire de la science une vérité absolue. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que les scientifiques, dans leur travail, revoient sans cesse leurs résultats. Puisque nous les suivons, nous devons faire preuve de souplesse et adapter nos solutions en fonction de l’évolution des connaissances. Cette symétrie entre cette connaissance sans cesse croissante et notre propre flexibilité est très importante. L’une de mes préoccupations est donc cette confiance impressionnante que nous avons en nous-mêmes en Europe. Le doute et l’incertitude sont à la base du travail scientifique, et sont nécessaires, dans notre cas, pour parvenir à une solution correcte. Nous devons admettre la possibilité que d’autres pays, ceux que nous critiquons, agissent peut-être de façon plus correcte dans certains domaines. Je le dis, et je dois répéter que je soutiens ce projet, car je pense que les concepts de la complexité et de l’impact doivent être pris en considération, et ce qui s’est produit avec les biocarburants ne fait que le confirmer. Nous devons nous soumettre à une discipline absolue en ce qui concerne l’impact environnemental, l’impact économique et la faisabilité des solutions. Toutefois, dans la mesure où l’objectif de ce document n’est pas d’apporter des solutions, je continue à le soutenir. Néanmoins, j’aimerais également dire que nous devons appliquer une politique combinée, et dans ce domaine, ce document doit aller plus loin dans sa deuxième partie, avec des décisions prises d’en haut au niveau de l’État, sans négliger le fait que le changement climatique est un problème qui doit être résolu par des adaptations au niveau local. Nous devons donc commencer à envisager une politique de larges connaissances sur le changement climatique venues d’en haut, combinée à une politique venue d’en bas, dans l’industrie, dans les secteurs économiques, dans l’agriculture, dans nos différents territoires, afin de permettre à chaque pays d’élaborer son propre projet en ligne avec le projet global."@fr8
"Elnök úr, köszönöm Florenz úrnak és az egész munkacsoportnak, hogy ilyen magas szintű tudományos szakembereket sikerült bevonniuk a téma kidolgozásába. Úgy hiszem, hogy ez az első eset, amikor tudósok és képviselők egymás mellett dolgoztak. Ez olyan fejlemény, amelyről nem szabad elfeledkeznünk, hiszen — mint a tudósok is megállapították, az éghajlatváltozás formájában hatalmas bizonytalansággal kell számolnunk. Más szavakkal, a tudomány halad előre, ennek során változnak a tudományos álláspontok, és így a tudományt nem kezelhetjük abszolút igazságként. Mit is jelent ez? Azt, hogy ha a tudósok munkájukban folyamatosan felülvizsgálják megállapításaikat, és mi őket követjük, akkor rugalmasnak is kell lennünk, és megoldásainkat a változó ismeretekhez kell igazítanunk. A folyamatosan szélesedő tudás és a rugalmasságunk közti kötődés igen fontos. Innen fakad egyik aggodalmam: Európában, mi túlságosan is bízunk önmagunkban. Kétségek és bizonytalanságok képezik a tudományos munka alapjait. Amint, ebben az esetben, a megoldásokét is. Úgy gondolom, tudatában kell lennünk azon ténynek, hogy akadhatnak más országok — amelyeket mi most bírálunk —, de bizonyos területeken helyesen cselekszenek. Azért mondom ezt, miközben megismétlem, hogy támogatom a projektet, mert úgy vélem, a komplexitás és hatások kérdését mindenkor figyelembe kell vennünk, amint ezt az is igazolja, ami esetünkben a bioüzemanyagokkal történt. A környezetvédelmi hatásokat, a gazdasági hatásokat, továbbá a megoldások kivitelezhetőségét illetően pedig abszolút fegyelmet kell gyakorolnunk. Miután e dokumentum célja nem megoldások nyújtása, továbbra is támogatom azt. Mindazonáltal, szeretném azt is kifejteni, hogy szerintem összehangolt politikát kell folytatnunk, és itt — a második rész terén — a jelentésnek tovább kell majd lépnie. Annyiban, hogy miközben a döntések fönt, állami szinten születnek, nem feledkezhetünk el arról, hogy az éghajlatváltozás olyan ügy, amelyet a helyi szintű alkalmazkodással lehet kezelni. Tehát hozzá kell látnunk egy olyan politika megtervezéséhez, amelyhez az éghajlatváltozási ismeretek fölülről érkeznek, majd azok beépülnek az alul, az iparban, a gazdasági ágazatokban, a mezőgazdaságban, a különböző területeken kivitelezett politikába. S mindennek következtében, valamennyi ország felrajzolhatja saját, az általános cselekvési iránnyal összhangban álló projektjét."@hu11
"Signor Presidente, desidero ringraziare l’onorevole Karl-Heinz Florenz e l’intero gruppo di lavoro per aver coinvolto scienziati di livello così elevato a lavorare su tale questione. Penso che sia la prima volta che degli scienziati abbiano lavorato fianco a fianco con i membri di quest’Assemblea. Si tratta di un vantaggio da non scartare, dato che è chiaro, come hanno affermato gli scienziati, che affrontiamo incertezze enormi sotto forma di cambiamento climatico. In altre parole, la scienza compie progressi e mano a mano modifica le sue idee e pertanto non possiamo far diventare la scienza verità assolute. Che cosa significa questo? Significa che se gli scienziati, nel loro lavoro, rivedono costantemente le proprie scoperte e noi li seguiamo, allora anche noi dobbiamo essere flessibili e adattare le nostre soluzioni ai cambiamenti verificatisi nella conoscenza. Questa simmetria tra una conoscenza sempre maggiore e la nostra flessibilità è molto importante. Una delle mie preoccupazioni è pertanto l’enorme fiducia che in Europa abbiamo in noi stessi. Il dubbio e l’incertezza costituiscono la base del lavoro scientifico e in questo caso per fare la cosa giusta. Ritengo che dobbiamo essere consci del fatto che vi possono essere altri paesi, quelli che critichiamo, che in taluni ambiti stanno facendo la cosa giusta. Dico questo, e mi sento in dovere di ribadire che appoggio il progetto, perché ritengo che si debbano prendere in considerazione i concetti di complessità e di impatto, il che è confermato da quanto ci è accaduto con i biocarburanti. Dobbiamo altresì regolarci mediante una disciplina assoluta in relazione all’impatto ambientale, all’impatto economico e alla fattibilità delle soluzioni. Dato che, tuttavia, lo scopo del presente documento non è fornire soluzioni, continuo ad appoggiarlo. Ciononostante, desidero altresì dire che dobbiamo applicare una politica combinata e a tal proposito il documento deve compiere un passo avanti nella seconda parte, con decisioni prese dall’alto a livello nazionale, senza trascurare il fatto che il cambiamento climatico è una questione che va risolta attraverso l’adattamento a livello locale. Dobbiamo pertanto iniziare a contemplare una politica di ampia conoscenza del cambiamento climatico dall’alto, in combinazione con una politica operata dal basso, nell’industria, nei settori economici, nell’agricoltura, nei nostri diversi territori, per permettere a ciascun paese di confezionare i suoi progetti in linea con il progetto generale."@it12
"Gerb. Pirmininke, noriu padėkoti Karlui-Heinzui Florenzui ir visai darbo grupei už tai, kad sutelkė šiam darbui tokio aukšto lygio mokslininkus. Tai bene, pirmasis kartas, kai mokslininkai dirbo drauge su šio Parlamento nariais. Tai vertingas pasiekimas ir nederėtų jo menkinti. Juk aišku − kaip patvirtino ir mokslininkai − kad klimato kaita kelia mums didžiulę nežinomybės problemą. Mokslas daro pažangą. Plėtojant tyrimus mokslinės išvados atitinkamai kinta. Todėl mokslo negalime laikyti esant absoliučia tiesa. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad sekdami mokslininkais, kurie nuolat tikslina savo išvadas, mes turime būti lankstūs ir atsižvelgdami į žinių raidą atitinkamai pritaikyti savo sprendimus. Tokia augančių žinių ir lanksčios mūsų reakcijos simetrija labai svarbi. Vienas iš dalykų, kurie kelia man susirūpinimą, yra didžiulis mūsų pasitikėjimas savimi čia, Europoje. Mokslinis darbas grindžiamas abejone ir nežinomybe. Tai – svarbiausios mokslinių išvadų tikrumo prielaidos. Manyčiau, turime nepamiršti, jog yra ir kitų šalių, kurios tam tikrose srityse elgiasi sveikintinai, nors mes jas kritikuojame. Sakydama tai noriu pabrėžti, kad pritariu šiam darbui ir esu tikra, kad būtina atsižvelgti į sudėtingumo bei galimo poveikio aspektus. Tai liudija ir mūsų patirtis biokuro srityje. Kalbant apie ekologinį poveikį, poveikį ekonomikai ir taikomų sprendimų racionalumą, turime vadovautis disciplina ir tik disciplina. Kadangi šio dokumento tikslas nėra pateikti sprendimus, pritariu jam. Tačiau norėčiau pridurti, kad mums derėtų taikyti kombinuotą politiką. Derėtų žengti tolesnį žingsnį ir siekti, kad priimant sprendimus „iš viršaus“, valstybiniu lygmeniu, nebūtų ignoruojama tai, kad klimato kaitos problemą dera spręsti skatinant vietinio lygmens prisitaikymą. Turėtume pradėti apmąstyti politiką, kurios viršutinį lygmenį sudarytų išsamios žinios apie klimato kaitą, o žemutiniame lygmenyje − pramonėje, ekonomikoje, žemės ūkyje − skirtinguose regionuose būtų taikoma atitinkama strategija paliekant galimybę kiekvienai valstybei dirbti savarankiškai pagal bendrąsias gaires."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es vēlos pateikties kungam un visai darba grupai par šāda augsta līmeņa zinātnieku iesaistīšanu darbā pie šī jautājuma. Es domāju, šī ir pirmā reizē, kad zinātnieki ir strādājuši kopā ar Parlamenta deputātiem. Tā ir sadarbība, ko nedrīkst pārtraukt, jo ir skaidrs, kā zinātnieki ir apgalvojuši, ka mēs saskaramies ar milzīgu neskaidrību, kas izpaužas kā klimata pārmaiņas. Citiem vārdiem, zinātne progresē, un šī progresa gaitā tā maina viedokļus, un tādēļ mēs nevaram pārvērst zinātni absolūtā patiesībā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka, ja zinātnieki savā darbā pastāvīgi pārskata savus slēdzienus un mēs tiem sekojam, tad mums ir jābūt elastīgiem un jāpielāgo savi risinājumi izmaiņām zinātniskajās atziņās. Simetrija starp aizvien pieaugošajām zināšanām un mūsu pašu elastību ir ļoti svarīga. Līdz ar to viens no jautājumiem, kas manī rada bažas, ir Eiropas milzīgā pārliecība pašiem par sevi. Šaubas un nenoteiktība veido zinātniskā darba pamatu, un šajā gadījumā pamatu tam, lai veiktu darbu pareizi. Es domāju, ka mums ir jāapzinās fakts, ka var būt citas valstis, tās, ko mēs kritizējam, kas atsevišķās jomās rīkojas pareizi. Es to saku, un man ir jāatkārto, ka es atbalstu šo projektu, jo es uzskatu, ka ir jāņem vērā sarežģītības un ietekmes koncepcijas, un to pierāda tas, kas ar mums ir noticis saistībā ar biodegvielu. Mūs ir arī jāvada absolūtai disciplīnai saistībā ar ietekmi uz vidi, ietekmi uz ekonomiku un risinājumu pamatojumu. Tā kā šī dokumenta mērķis nav sniegt risinājumus, es tomēr turpināšu to atbalstīt. Neraugoties uz to, es tomēr vēlos teikt, ka mums ir jāpiemēro kombinēta politika, un šajā sakarībā dokumentam būtu jāsper viens solis uz priekšu otrajā daļā attiecībā uz lēmumiem, kas tiek pieņemti no augšas valsts līmenī, neievērojot faktu, ka klimata pārmaiņas ir jautājums, kas ir jārisina, to pielāgojot vietējā līmenī. Tādēļ mums ir jāsāk apsvērt no augšas nākusi politika, ko veido plašas zināšanas par klimata pārmaiņām, apvienojumā ar politiku, kas darbojas no apakšas, rūpniecībā, ekonomikas nozarēs, lauksaimniecībā, mūsu dažādajās teritorijās, lai ļautu katrai valstij saskaņā ar vispārējo projektu izstrādāt pašai savu projektu."@lv13
"Señor Presidente, quiero agradecer a Karl-Heinz Florenz y a todo el Grupo de Trabajo el nivel de los científicos que han traído a trabajar. Me parece que es la primera vez que en el Parlamento estamos trabajando codo a codo los científicos con los políticos. Eso es un valor que no debe concluir, porque está claro, y así lo dicen los científicos, que el cambio climático es una gran incertidumbre que tenemos delante, es decir, que la ciencia va avanzando y cambiando sus opiniones a medida que camina, por lo que nosotros no podemos convertir la ciencia en verdades absolutas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si, en los diagnósticos, la ciencia está revisando constantemente lo que está descubriendo, y nosotros vamos por detrás de ellos, también nosotros debemos ser flexibles e ir adaptando nuestras soluciones al cambio del conocimiento en los diagnósticos. Esa simetría entre un mayor conocimiento y una flexibilidad por nuestra parte ha de ser importante. Por eso, una de las cosas que me preocupa es la enorme seguridad que tenemos los europeos en nosotros mismos. La duda y la incertidumbre son la base de la ciencia y del acierto en este caso. Creo que tenemos que ser conscientes de que puede ser que haya otros países, a los que estamos criticando, que hagan alguna cosa buena. Digo esto, insisto en que apoyo este proyecto, porque creo que el concepto de complejidad y de impacto ha de ser contemplado; y prueba de ello es lo que nos ha pasado con los biocombustibles. Tenemos que aplicarnos a nosotros mismos una disciplina absoluta para el impacto medioambiental, el impacto económico y la viabilidad de las soluciones. Pero como este documento no es de soluciones, lo sigo apoyando. Ahora, también digo: debemos aplicar una política combinada, y en eso el documento debe dar un paso más en la segunda parte, con decisiones tomadas desde arriba, desde los Estados, pero sin olvidar que el tema del cambio climático tiene que ser resuelto mediante la adaptación en los territorios. Por tanto, tenemos que empezar a abrirnos a una política de gran conocimiento del cambio climático desde arriba, combinada con una política desde abajo, desde la industria, desde los sectores, desde la agricultura, desde el territorio, para que cada país confeccione su propio proyecto adaptado a lo general."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil Karl-Heinz Florenz en de hele werkgroep bedanken voor het inschakelen van zulke topwetenschappers bij de werkzaamheden op dit terrein. Ik denk dat dit de eerste keer is geweest dat wetenschappers hebben samengewerkt met leden van dit Huis. Dat is een positief punt dat niet zomaar mag worden genegeerd, omdat het duidelijk is, zoals de wetenschappers hebben verklaard, dat er veel onzekerheden bestaan over de vorm waarin de klimaatverandering zich zal voordoen. Met andere woorden: de wetenschap gaat vooruit en de wetenschappelijke opvattingen veranderen gaandeweg, waardoor we deze niet als absolute waarheden mogen beschouwen. Wat betekent dat? Dat betekent dat als wetenschappers in hun werk voortdurend bezig zijn hun bevindingen bij te stellen en wij hen daarin volgen, ook wij flexibel moeten zijn en we onze oplossingen moeten aanpassen aan de veranderde kennis. Deze symmetrie tussen de almaar toenemende kennis en onze eigen flexibiliteit is van groot belang. Een van mijn zorgen is daarom het enorme vertrouwen dat wij in Europa in onszelf hebben. Twijfel en onzekerheid vormen de basis van de wetenschap en in dit geval van het stellen van de juiste diagnose. Ik denk dat we ons bewust moeten zijn van het feit dat er andere landen kunnen zijn, landen waarop wij kritiek hebben, die op bepaalde gebieden de juiste keuzes maken. Ik zeg dit, en ik moet herhalen dat ik het project steun, omdat ik van mening ben dat de begrippen complexiteit en impact een rol moeten spelen in de discussie, en dat is het gevolg van de wat er met de biobrandstoffen is gebeurd. Ook moeten we zeer gedisciplineerd te werk gaan als het gaat om de impact op het milieu, de economische impact en de haalbaarheid van de oplossingen. Maar omdat het niet het doel van dit document is om oplossingen aan te dragen, blijf ik het steunen. Toch wil ik zeggen dat we een gecombineerd beleid moeten implementeren en dat het document in de tweede fase een stap vooruit moet zetten, met besluiten die boven nationaal niveau moeten worden genomen, zonder het feit te negeren dat de klimaatverandering een probleem is dat moet worden opgelost door middel van aanpassingen op lokaal niveau. Daarom moeten we beginnen na te denken over een beleid van brede kennis over de klimaatverandering van bovenaf en uitvoering van onderaf, in de industrie, in economische sectoren, in de landbouw, op onze verschillende grondgebieden, om elk land in staat te stellen om in lijn met het algemene project zijn eigen project te ontwikkelen."@nl3
"Panie przewodniczący! Chciałabym podziękować Karlowi-Heinzowi Florenzowi i całej grupie roboczej za skłonienie do współpracy naukowców wysokiego szczebla Wydaje mi się, że po raz pierwszy naukowcy pracowali ramię w ramię z posłami w tej Izbie. Jest to atut, którego nie należy odrzucać, ponieważ jasne jest, jak to stwierdzili naukowcy, że stajemy twarzą w twarz z niezwykłą niepewnością dotyczącą zmian klimatycznych. Innymi słowy, nauka czyni postępy i zmienia opinie, tak więc nie możemy traktować nauki jako prawdy absolutnej. Co to oznacza? Oznacza to, że jeśli naukowcy w swojej pracy nieustannie rewidują odkrycia, a my próbujemy nadążyć, musimy być także elastyczni i przystosować rozwiązania do zmian w stanie wiedzy. Ta symetria pomiędzy ciągle rosnącą wiedzą i naszą elastycznością jest niezwykle ważna. Tak więc jednym z naszych zmartwień jest niezwykła pewność siebie, która nas charakteryzuje w Europie. Wątpliwość i niepewność stanowią podstawę prac naukowych; w tym przypadku także uporządkowania sprawy. Uważam, że powinniśmy być świadomi faktu, że może istnieć wiele innych krajów, które krytykujemy i które w pewnych dziedzinach postępują słusznie. Muszę powtórzyć, że popieram ten projekt, ponieważ wierzę, że należy wziąć pod uwagę koncepcję złożoności i wpływu; potwierdza to to, co stało się w przypadku biopaliw. Musimy także kierować się absolutną dyscypliną w kwestii wpływu środowiskowego, gospodarczego i wykonalności rozwiązań. Ponieważ jednak celem dokumentu nie jest przedstawianie rozwiązań, nadal go popieram. Niemniej jednak chciałabym powiedzieć, że musimy zastosować politykę połączoną, a dokument musi w drugiej części pójść krok naprzód; decyzje będą podejmowane na szczeblu wyższym niż krajowy, nikt nie będzie lekceważył faktu, że zmiany klimatyczne są kwestią, która musi być rozwiązana poprzez zmiany na szczeblu lokalnym. Tak więc musimy zastanowić się nad polityką większej wiedzy o zmianach klimatycznych pochodzącą „z góry” i polityką działającą „z dołu”, w sektorze przemysłowym, w sektorach gospodarczych, w rolnictwie, na różnych terytoriach; pozwoliłoby to każdemu krajowi na przygotowanie projektu zgodnego z projektem ogólnym."@pl16
"Senhor Presidente, desejo agradecer ao senhor deputado Karl-Heinz Florenz e a todo o grupo de trabalho por terem trazido cientistas de alto nível para trabalhar neste tema. Penso que é a primeira vez que, lado a lado com deputados ao Parlamento Europeu, trabalharam cientistas. Trata-se de um valor que não deve ser posto de lado, porque ficou claro, como o afirmaram os cientistas, que estamos confrontados com uma grande incerteza que são as alterações climáticas. Ou seja, a ciência regista progressos e as opiniões vão mudando à medida que a ciência avança, pelo que não podemos converter a ciência em verdades absolutas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se os cientistas, no seu trabalho, estão constantemente a rever o que vão descobrindo, e nós vamos atrás deles, pelo que também devemos ser flexíveis e devemos adaptar as nossas soluções às mudanças registadas nos conhecimentos. Esta simetria entre um conhecimento cada vez maior e uma flexibilidade da nossa parte é muito importante. Por essa razão, uma das minhas preocupações é a imensa confiança que os europeus têm em si próprios. A dúvida e a incerteza constituem a base do trabalho científico e, neste caso, a base para o fazer bem feito. Penso que temos de estar conscientes de que pode haver outros países, aqueles que estamos a criticar, que estejam a fazer algo correcto em determinados domínios. Digo isto, e devo insistir que apoio o projecto, porque penso que os conceitos de complexidade e impacto devem ser tidos em conta, e prova disso é o que nos está a acontecer com os biocombustíveis. Devemos ser regidos por uma disciplina absoluta em relação ao impacto ambiental, ao impacto económico e à viabilidade das soluções. Mas dado que o objectivo deste documento não é o de facultar soluções, mantenho o meu apoio ao mesmo. Todavia, devo também dizer que devemos aplicar uma política combinada, e aqui o documento deve dar um passo em frente na segunda parte, com decisões tomadas de cima a nível do Estado, sem no entanto esquecer o facto de que as alterações climáticas são um tema que deve ser resolvido através da adaptação a nível local. Devemos, por conseguinte, começar a contemplar uma política de grande conhecimento das alterações climáticas a partir de cima, combinada com uma política operada a partir de baixo, na indústria, nos sectores económicos, na agricultura, nos variados territórios comunitários, que permita que cada país elabore o seu próprio projecto em sintonia com o projecto geral."@pt17
"Señor Presidente, quiero agradecer a Karl-Heinz Florenz y a todo el Grupo de Trabajo el nivel de los científicos que han traído a trabajar. Me parece que es la primera vez que en el Parlamento estamos trabajando codo a codo los científicos con los políticos. Eso es un valor que no debe concluir, porque está claro, y así lo dicen los científicos, que el cambio climático es una gran incertidumbre que tenemos delante, es decir, que la ciencia va avanzando y cambiando sus opiniones a medida que camina, por lo que nosotros no podemos convertir la ciencia en verdades absolutas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si, en los diagnósticos, la ciencia está revisando constantemente lo que está descubriendo, y nosotros vamos por detrás de ellos, también nosotros debemos ser flexibles e ir adaptando nuestras soluciones al cambio del conocimiento en los diagnósticos. Esa simetría entre un mayor conocimiento y una flexibilidad por nuestra parte ha de ser importante. Por eso, una de las cosas que me preocupa es la enorme seguridad que tenemos los europeos en nosotros mismos. La duda y la incertidumbre son la base de la ciencia y del acierto en este caso. Creo que tenemos que ser conscientes de que puede ser que haya otros países, a los que estamos criticando, que hagan alguna cosa buena. Digo esto, insisto en que apoyo este proyecto, porque creo que el concepto de complejidad y de impacto ha de ser contemplado; y prueba de ello es lo que nos ha pasado con los biocombustibles. Tenemos que aplicarnos a nosotros mismos una disciplina absoluta para el impacto medioambiental, el impacto económico y la viabilidad de las soluciones. Pero como este documento no es de soluciones, lo sigo apoyando. Ahora, también digo: debemos aplicar una política combinada, y en eso el documento debe dar un paso más en la segunda parte, con decisiones tomadas desde arriba, desde los Estados, pero sin olvidar que el tema del cambio climático tiene que ser resuelto mediante la adaptación en los territorios. Por tanto, tenemos que empezar a abrirnos a una política de gran conocimiento del cambio climático desde arriba, combinada con una política desde abajo, desde la industria, desde los sectores, desde la agricultura, desde el territorio, para que cada país confeccione su propio proyecto adaptado a lo general."@ro18
"Vážený pán predseda, chcem sa poďakovať Karl-Heinzovi Florenzovi a celej pracovnej skupine za to, že sa im podarilo spojiť takých špičkových vedcov v spolupráci na riešení tejto otázky. Myslím si, že je to prvýkrát, čo vedci spolupracovali s poslancami Parlamentu. Je to výhoda, ktorú by sme nemali zahodiť, pretože je jasné, ako uvádzajú samotní vedci, že čelíme veľkej neistote v súvislosti s tým, ako sa bude klimatická zmena vyvíjať. Inými slovami, veda sa vyvíja a názory v nej sa menia s postupom času a preto nemôžeme vedu premeniť na absolútne pravdy. Čo to znamená? Znamená to, že ak vedci počas svojej práce neustále opravujú svoje zistenia a my ich nasledujeme, potom musíme byť zároveň flexibilní a prispôsobovať svoje riešenia novým poznatkom. Táto symetria medzi stále rastúcim poznaním a našou flexibilitou je veľmi dôležitá. Preto jednou z mojich obáv je aj obrovské sebavedomie, ktoré máme my v Európe. Pochybnosti a neistota tvoria základ vedeckej práce a v tomto prípade aj základ, podľa ktorého môžeme priviesť veci na správnu mieru. Myslím si, že si musíme uvedomiť skutočnosť, že možno iné krajiny, ktoré tak kritizujeme, v určitých oblastiach konajú správne. Hovorím to a znovu opakujem, že podporujem tento projekt, pretože verím, že do úvahy je potrebné vziať aj pojmy zložitosti a vplyvu, čo potvrdzujú aj udalosti, ktoré sa nám prihodili s biopalivami. Ďalej sa musíme podriadiť úplnej disciplíne vo vzťahu k vplyvu na životné prostredie, hospodárskemu vplyvu a uskutočniteľnosti riešení. Keďže zámerom tohto dokumentu nie je poskytnúť riešenia, napriek tomu ju aj tak naďalej podporujem. Zároveň by som však povedala, že musíme uplatňovať kombinované opatrenia a z tohto pohľadu sa dokument musí posunúť o krok dopredu v druhej časti, spolu s rozhodnutiami prijatými zhora na štátnej úrovni bez toho, aby sa zanedbala skutočnosť, že klimatická zmena je problém, ktorý sa musí riešiť prispôsobením na miestnej úrovni. Preto musíme začať uvažovať o politických opatreniach širokého poznania o zmene klímy zhora v kombinácii s politikou riadenou zdola, v priemysle, hospodárskych odvetviach, v poľnohospodárstve, na našich rôznych územiach, aby mala každá krajina možnosť vypracovať si vlastný projekt v súlade so všeobecným projektom."@sk19
"Gospod predsednik, zahvaljujem se Karl-Heinzu Florenzu in celotni delovni skupini, ker so k delu glede tega vprašanja pritegnili toliko znanstvenikov na visoki ravni. Znanstveniki so tokrat prvič delali skupaj s poslanci tega parlamenta. To je prednost, ki je ne smemo zavreči, saj je jasno, kar so potrdili tudi znanstveniki, da se soočamo z ogromno negotovostjo v obliki podnebnih sprememb. To pomeni, da znanost napreduje in medtem spreminja svoje mnenje, zato je ne moremo spremeniti v absolutno resnico. Kaj to pomeni? Pomeni, da če znanstveniki med svojim delom stalno pregledujejo svoje ugotovitve in jim mi pri tem sledimo, moramo biti tudi mi prilagodljivi in svoje rešitve prilagoditi spremembam v dognanjih. Simetrija med vse bolj obsežnimi dognanji in našo lastno prilagodljivostjo je zelo pomembna. Zaradi tega me med drugim skrbi tudi ogromno zaupanje vase, ki ga imamo v Evropi. Dvom in negotovost predstavljata temelj znanstvenega dela in v tem primeru temelj pravilnih ugotovitev. Mislim, da se moramo zavedati dejstva, da morda druge države, tiste, ki jih kritiziramo, pravilno ravnajo na določenih področjih. To pravim, pri čemer ponavljam, da podpiram projekt, ker verjamem, da je treba upoštevati zamisel zapletenosti in učinka, pri čemer to izhaja iz tega, kar se nam je zgodilo z biogorivi. Vladati nam mora popolna disciplina v zvezi z okoljskim vplivom, gospodarskim vplivom in izvedljivostjo rešitev. Čeprav cilj tega dokumenta ni ponujanje rešitev, ga vseeno podpiram. Kljub temu menim tudi, da je treba uporabiti kombinirano politiko, tu mora dokument storiti korak naprej v drugem delu, odločitve se morajo sprejeti zgoraj na državni ravni, ob tem se ne sme prezreti dejstva, da so podnebne spremembe vprašanje, ki ga je treba razrešiti s prilagajanjem na lokalni ravni. Zato moramo začeti premišljevati o politiki širokega znanja o podnebnih spremembah od zgoraj v kombinaciji s politiko, ki se upravlja od spodaj, tj. v industriji, gospodarskih sektorjih, kmetijstvu, na različnih naših ozemljih, da bi vsaki državi dovolili, da sestavi svoj lastni projekt v skladu s splošnim projektom."@sl20
"Herr talman! Jag vill tacka Karl-Heinz Florenz och hela arbetsgruppen för att ha satt så renommerade forskare i arbete angående denna fråga. Jag tror att det är första gången som forskare har arbetat sida vid sida med ledamöterna av detta parlament. Det är en tillgång som inte får mönstras ut eftersom det är uppenbart, vilket forskarna har fastställt, att vi står in för en oerhörd ovisshet i form av klimatförändringen. Med andra ord gör vetenskapen framsteg och förändrar ståndpunkterna på vägen och därför kan vi inte förvandla forskning till absoluta sanningar. Vad betyder detta? Det betyder att om forskarna i sitt arbete ständigt granskar varandras resultat och vi travar efter, måste även vi vara föränderliga och anpassa våra lösningar till förändringar av kunskapen. Symmetrin mellan ständigt ökande kunskap och vår egen anpassningsförmåga är mycket viktig. En av mina farhågor är därför den enorma tilltro vi har till oss själva i Europa. Tvivel och ovisshet utgör grunden för vetenskapligt arbete och för att komma rätt i det här fallet. Jag anser att vi måste vara medvetna om att det finns många länder, som vi kritiserar, som gör rätt sak inom vissa områden. Jag säger detta och jag måste upprepa att jag stöder förslaget, därför att jag anser att komplexiteten och konsekvenserna måste beaktas och detta föranleds av vad vi råkade ut för med biobränslen. Vi måste också vara absolut disciplinerade när det gäller lösningarnas miljöpåverkan, ekonomiska konsekvenser och genomförbarhet. Eftersom syftet med detta dokument är att tillhandahålla lösningar, stöder jag det ändå. Trots allt vill jag ändå säga att vi måste tillämpa en kombinerad politik, och här måste dokumentet gå ett steg vidare i den andra delen, med beslut från ovan fattade på statlig nivå, för att inte försumma att klimatförändringen är ett problem som måste lösas genom anpassning på lokal nivå. Vi måste därför börja överväga en politik där bred kunskap om klimatförändringen styrs uppifrån i kombination med en politik som drivs underifrån i industrin, i olika sektorer av näringslivet, i jordbruket, i olika territorier, för att göra det möjligt för varje land att utarbeta sina egna planer i överensstämmelse med den generella planen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph