Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-019"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.3.3-019"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Ik bedank allereerst de rapporteur, Karl-Heinz Florenz, voor het gedegen interim-verslag dat vandaag voor ons ligt. Het is een goede zaak om alle relevante wetenschappelijke informatie op het gebied van klimaatverandering in dit verslag te hebben verzameld. Dat kan dan dienen als een goede opstap naar het eindverslag van de Tijdelijke Commissie klimaatverandering. Inhoudelijk heb ik daar niets meer aan toe te voegen en daarom heb ik ook geen amendementen meer ingediend. Er is al veel kennis over klimaatverandering, maar er is nog heel veel extra studie nodig omdat vele parameters nog onbekend zijn. In dit verslag wordt actief ingezet op die aanvullende studies. De amendementen van onder meer collega Březina kan ik niet steunen, voor zover zij al toelaatbaar zijn. Ten aanzien van de amendementen van collega Doyle en anderen zal ik de opvatting van de rapporteur volgen. Tot slot wil ik collega Florenz sterkte toewensen bij het opstellen van het eindverslag."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Nejprve chci poděkovat zpravodaji, panu Florenzovi, za podrobnou průběžnou zprávu, kterou máme dnes před sebou. Je dobré, že máme k dispozici relevantní vědecké poznatky týkající se změny klimatu takto pohromadě v této zprávě. Může nám posloužit jako užitečný mezistupeň na cestě k závěrečné zprávě Dočasného výboru pro změnu klimatu. Nemám co dodat k obsahu, proto jsem ani nepředložil žádný pozměňovací návrh. Máme již poměrně značné poznatky o změně klimatu, ale je potřeba ještě mnoha dalších studií, protože ještě stále neznáme mnoho parametrů. Tato zpráva představuje aktivní začátek dalších studií. Nemohu podpořit pozměňovací návrhy, které předložil pan Březina, kromě jiných, protože jsou naprosto nepřípustné. Pokud jde o pozměňovací návrhy, které předložila paní Doyleová a další poslanci, souhlasím se stanoviskem zpravodaje. Nakonec bych chtěl panu Florenzovi popřát hodně štěstí při vypracovávání závěrečné zprávy."@cs1
"Hr. formand! Jeg takker allerførst ordføreren, Karl-Heinz Florenz, for den grundige interimsbetænkning, som vi i dag drøfter. Det er udmærket, at al relevant videnskabelig information om klimaændringer er samlet i denne betænkning. Den kan tjene som en god begyndelse til den endelige betænkning fra Det Midlertidige Udvalg om Klimaændringer. Jeg kan ikke føje noget til indholdet, og derfor har jeg heller ikke stillet nogen ændringsforslag. Der er allerede en hel del viden om klimaændringer, men der er stadig behov for adskillige yderligere undersøgelser, fordi mange parametre stadig er ukendte. I denne betænkning fokuseres der kraftigt på disse supplerende undersøgelser. Jeg kan ikke støtte ændringsforslagene fra bl.a. hr. Březina, for så vidt som de overhovedet er tilladelige. Hvad angår ændringsforslagene fra fru Doyle og andre, vil jeg støtte ordførerens opfattelse. Til sidst vil jeg ønske hr. Florenz held og lykke med udarbejdelsen af den endelige betænkning."@da2
". Ich danke zunächst dem Berichterstatter, Herrn Florenz, für den Zwischenbericht, der uns heute vorliegt. Es ist gut, alle relevanten wissenschaftlichen Informationen über den Klimawandel in diesem Bericht beisammen zu haben. Dieser kann dann ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum endgültigen Bericht des Nichtständigen Ausschusses zum Klimawandel sein. Inhaltlich habe ich nichts hinzuzufügen, und daher habe ich auch keine Änderungsanträge eingebracht. Obgleich man über den Klimawandel bereits eine Menge weiß, bedarf es noch einer ganzen Reihe weiterer Studien, da zahlreiche Parameter nach wie vor unbekannt sind. Dieser Bericht nimmt diese zusätzlichen Studien aktiv in Angriff. Die Änderungsanträge von Herrn Březina und anderen kann ich, sofern sie überhaupt zulässig sind, nicht befürworten. Hinsichtlich der Änderungsanträge von Frau Doyle und anderen schließe ich mich der Auffassung des Berichterstatters an. Zum Schluss möchte ich Herrn Florenz viel Glück bei der Erstellung des endgültigen Berichts wünschen."@de9
". Καταρχάς ευχαριστώ τον εισηγητή κ. Florenz για την εμπεριστατωμένη ενδιάμεση έκθεση που έχουμε σήμερα ενώπιον μας. Είναι καλό να διαθέτουμε όλες τις σχετικές επιστημονικές πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή του κλίματος, που συγκεντρώθηκαν σε αυτή την έκθεση. Μπορούν να μας χρησιμεύσουν ως βήμα προς την κατεύθυνση της τελικής έκθεσης της Προσωρινής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος. Δεν έχω να προσθέσω κάτι στο περιεχόμενο και επομένως δεν έχω καταθέσει τροπολογίες. Γνωρίζουμε ήδη πολλά για την αλλαγή του κλίματος, χρειάζεται όμως πολλή περαιτέρω μελέτη επειδή πολλές από τις παραμέτρους δεν είναι ακόμη γνωστές. Αυτή η έκθεση κάνει μια δυναμική αρχή με αυτή την πρόσθετη μελέτη. Δεν μπορώ να υποστηρίξω τις τροπολογίες του κ. Březina μεταξύ άλλων, ακόμη και αν γίνουν δεκτές. Όσον αφορά τις τροπολογίες της κ. Doyle και άλλων, θα ακολουθήσω την άποψη του εισηγητή. Τέλος, θα ήθελα να ευχηθώ καλή τύχη στον κ. Florenz κατά τη σύνταξη της τελικής έκθεσης."@el10
". First I thank the rapporteur, Mr Florenz, for the thorough interim report we have in front of us today. It is good to have all the relevant scientific information on climate change collected in this report. It can then serve as a useful step towards the final report by the Temporary Committee on Climate Change. I have nothing to add to the content and I have therefore not tabled any amendments. A great deal is already known about climate change, but a lot of further study is needed, because many of the parameters are still not known. This report makes an active start with that additional study. I cannot support the amendments by Mr Březina amongst others, insofar as they are admissible at all. As regards the amendments by Mrs Doyle and others, I shall follow the opinion of the rapporteur. Finally, I should like to wish Mr Florenz luck in drawing up the final report."@en4
"En primer lugar, agradezco al ponente, el señor Florenz, el exhaustivo informe provisional que se nos ha presentado Es bueno disponer de toda la información científica relevante sobre el cambio climático recopilada en este informe. Puede servir como paso intermedio de gran utilidad para la elaboración del informe definitivo a cargo de la Comisión Temporal del Cambio Climático. No tengo nada que añadir a su contenido y, por tanto, no he presentado enmienda alguna. Se sabe mucho ya acerca del cambio climático, pero se requiere un buen número de nuevos estudios, puesto que muchos de los parámetros aún se desconocen. Este informe constituye un punto de partida activo respecto a tales estudios adicionales. No puedo respaldar las enmiendas formuladas por el señor Brezina, entre otros, en el supuesto de que sean admisibles en cualquier caso. Por lo que se refiere a las enmiendas a cargo de la señora Doyle y otros, me atendré a la opinión del ponente. Por último, me gustaría desear suerte al señor Florenz con la elaboración del informe definitivo."@es21
". Esmalt tänan raportöör Karl-Heinz Florenzit täna meie ees oleva põhjaliku vaheraporti eest. On hea, et sellesse raportisse on koondatud kogu asjassepuutuv teaduslik informatsioon kliimamuutuste kohta. See on kasulik samm kliimamuutuste ajutise komisjoni lõpliku raporti poole. Mul ei ole sisule midagi lisada ja seepärast ei esitanud ma muudatusettepanekuid. Kliimamuutuste kohta teatakse juba palju, kuid on vaja palju edasisi uuringuid, sest paljud näitajad on siiani tundmatud. Käesoleva raportiga alustatakse aktiivselt täiendavate uuringutega. Teiste seas ei saa ma toetada hr Březina tehtud muudatusettepanekuid, kuivõrd need on üldse vastuvõetavad. Pr Doyle’i ja teiste muudatusettepanekute puhul järgin ma raportööri arvamust. Lõpetuseks soovin Karl-Heinz Florenzile õnne lõpliku raporti väljatöötamisel."@et5
". Aluksi kiitän esittelijää Karl-Heinz Florenzia tänään tarkasteltavana olevasta perusteellisesta väliaikaisesta mietinnöstä. On hyvä, että mietintöön on kerätty kaikki olennainen ilmastonmuutosta koskeva tieteellinen näyttö. Näin se on hyödyllinen askel kohti ilmastonmuutosta käsittelevän väliaikaisen valiokunnan lopullista mietintöä. Minulla ei ole sen sisältöön mitään lisättävää, enkä ole sen vuoksi esittänyt mitään tarkistuksia. Ilmastonmuutoksesta tiedetään jo paljon, mutta vielä tarvitaan paljon lisätutkimuksia, sillä kaikkia parametreja ei vieläkään tunneta. Mietinnössä vauhditetaan lisätutkimusten tekoa. En tue muiden muassa Jan Březinan esittämiä tarkistuksia, jos ne ovat edes hyväksyttäviä. Avril Doylen ja muiden esittämien tarkistusten osalta kannatan esittelijän mielipidettä. Lopuksi toivotan Karl-Heinz Florenzille onnea lopullisen mietinnön laatimiseen."@fi7
"Je souhaite tout d’abord remercier le rapporteur, M. Florenz, pour le rapport minutieux que nous avons devant nous aujourd’hui. Il est bon d’avoir rassemblé dans ce rapport toutes les informations pertinentes relatives au changement climatique. Il peut servir utilement de base au rapport définitif de la commission temporaire sur le changement climatique. Je n’ai rien à ajouter à son contenu, et c’est pourquoi je n’ai déposé aucun amendement. Nous en savons déjà beaucoup sur le changement climatique, mais nous avons besoin de nettement plus de recherches, car de nombreux paramètres restent inconnus. Ce rapport mise activement sur ces études supplémentaires. Je ne peux apporter mon soutien aux amendements proposés par M. Březina entre autres, pour autant qu’ils soient recevables. En ce qui concerne les amendements de Mme Doyle et d’autres, je suivrai l’avis du rapporteur. Enfin, je souhaite bonne chance à M. Florenz dans la rédaction du rapport final."@fr8
". Elsőként, köszönöm az előadónak az előttünk fekvő, igen alapos jelentést. Jó, hogy az éghajlatváltozás témájában, a jelentésben összegyűjtve, rendelkezésünkre áll minden fontos tudományos információ. Ez hasznos módon elősegítheti az éghajlatváltozással foglalkozó ideiglenes bizottság végső jelentésének kidolgozását. Nincs mit hozzátennem a jelentés tartalmához, így módosítást sem nyújtottam be. Sok mindent tudunk már a klímaváltozásról, de további tanulmányokra van még szükségünk, hiszen még számos elem ismeretlen számunkra. E jelentés jó kezdet egy kiegészítő tanulmányhoz kapcsolódóan. Nem támogathatom viszont — többek között — Březina úr módosításait, még ha azok egyáltalán elfogadhatóak volnának is. Ami Doyla asszony és mások módosításait illeti, az előadó álláspontját követem. Végül, szeretnék Florenz úrnak sok szerencsét kívánni a végső jelentés kimunkálásában!"@hu11
". Desidero innanzi tutto ringraziare il relatore, l’onorevole Florenz, per l’approfondita relazione interlocutoria che abbiamo dinnanzi oggi. E’ positivo disporre di tutte le pertinenti informazioni scientifiche sul cambiamento climatico raccolte nella presente relazione. Può servire da utile passo verso la relazione finale della commissione temporanea sul cambiamento climatico. Non ho nulla da aggiungere in merito ai contenuti e non ho pertanto presentato alcun emendamento. Molto è noto riguardo al cambiamento climatico, ma sono necessari numerosi altri studi, dato che sono ancora sconosciuti molti parametri. La presente relazione, insieme a tali ulteriori studi, costituisce un inizio attivo. Non posso appoggiare gli emendamenti, tra gli altri, dell’onorevole Březina, in quanto essi sono completamente inammissibili. In merito agli emendamenti dell’onorevole Doyle e di altri, mi atterrò all’opinione del relatore. Infine, desidero fare i miei migliori auguri all’onorevole Florenz per la stesura della relazione finale."@it12
"Pirmiausia dėkoju pranešėjui K. H. Florenzui už išsamią tarpinę ataskaitą, kuri šiandien mums buvo pristatyta. Labai gerai, kad šioje ataskaitoje turime surinktus visus svarbius mokslinius duomenis apie klimato kaitą. Ši ataskaita − prasmingas žingsnis rengiant galutinę Laikinojo klimato kaitos komiteto ataskaitą. Neturiu jokių ataskaitos papildymų todėl ir nepateikiau jokių pasiūlymų. Nors jau ganėtinai daug žinome apie klimato kaitą, reikia nemažai papildomų tyrimų, nes dar ne visi rodikliai yra visiškai aiškūs. Ši ataskaita − veržli tokių išsamesnių tyrimų įžanga. Nemanau, kad galėčiau palaikyti gerb. Březino papildymus, jeigu jie apskritai yra priimtini. Kalbant apie gerbiamosios Doyle ir kitų pateiktus papildymus, aš laikysiuosi pranešėjo nuomonės. Baigdamas linkiu gerbiamajam Florenzui sėkmės rengiant baigiamąją ataskaitą."@lt14
"Vispirms es vēlos pateikties referentam kungam par vispusīgo starpposma ziņojumu. Tas ir labi, ka šajā ziņojumā ir apkopota atbilstīga zinātniska informācija par klimata pārmaiņām. Vēlāk tā var noderēt Pagaidu komitejas saistībā ar klimata pārmaiņām galīgajā ziņojumā. Man nav ko piebilst ziņojuma saturam, un tāpēc es neesmu iesniedzis nekādus grozījumus. Liela daļa informācijas par klimata pārmaiņām jau ir zināma, bet ir nepieciešama krietni dziļāka izpēte, jo daudzi no parametriem joprojām vēl nav zināmi. Šis ziņojums, kurā ir iekļauts papildu pētījums, dod starta signālu aktīvai rīcībai. Es cita starpā nevaru atbalstīt kunga iesniegtos grozījumus, ja tie vispār ir pieņemami. Attiecībā uz kundzes un citu iesniegtajiem grozījumiem, es ievērošu referenta viedokli. Visbeidzot es vēlos novēlēt veiksmi kungam, sagatavojot galīgo ziņojumu."@lv13
"Ik bedank allereerst de rapporteur, Karl-Heinz Florenz, voor het gedegen interim-verslag dat vandaag voor ons ligt. Het is een goede zaak om alle relevante wetenschappelijke informatie op het gebied van klimaatverandering in dit verslag te hebben verzameld. Dat kan dan dienen als een goede opstap naar het eindverslag van de Tijdelijke Commissie klimaatverandering. Inhoudelijk heb ik daar niets meer aan toe te voegen en daarom heb ik ook geen amendementen meer ingediend. Er is al veel kennis over klimaatverandering, maar er is nog heel veel extra studie nodig omdat vele parameters nog onbekend zijn. In dit verslag wordt actief ingezet op die aanvullende studies. De amendementen van onder meer collega Březina kan ik niet steunen, voor zover zij al toelaatbaar zijn. Ten aanzien van de amendementen van collega Doyle en anderen zal ik de opvatting van de rapporteur volgen. Tot slot wil ik collega Florenz sterkte toewensen bij het opstellen van het eindverslag."@mt15
". Po pierwsze dziękuję sprawozdawcy, panu posłowi Florenzowi, za wyczerpujące sprawozdanie, które dziś przed sobą mamy. Dobrze jest mieć wszystkie istotne informacje na temat zmian klimatycznych zebrane w jednym sprawozdaniu. Może ono być pożytecznym krokiem w kierunku końcowego sprawozdania Komisji tymczasowej do spraw zmian klimatycznych. Nie mam nic do dodania w tej kwestii, tak więc nie przedstawiłem żadnych poprawek. Chociaż dużo już wiadomo w kwestii zmian klimatycznych, konieczne są dalsze badania, ponieważ wiele parametrów jest nadal nieznanych. Sprawozdanie to stanowi aktywny początek dodatkowych badań naukowych. Nie mogę poprzeć między innymi poprawek pana posła Březiny, o ile w ogóle są one dopuszczalne. W kwestii poprawek pani posłanki Doyle i innych, przychylę się do zdania sprawozdawcy. Na koniec chciałbym życzyć panu posłowi Florenzowi szczęścia w przygotowywaniu ostatecznej wersji sprawozdania."@pl16
"Em primeiro lugar, os meus agradecimentos ao relator, senhor deputado Florenz, pelo pormenorizado relatório intercalar que hoje temos perante nós. É bom dispormos de toda a informação científica relevante sobre as alterações climáticas reunidas neste relatório, que funciona como um passo útil no sentido do relatório final da Comissão Temporária para as Alterações Climáticas. Nada tenho a acrescentar ao conteúdo, motivo por não apresentei quaisquer alterações. Já muito se sabe sobre as alterações climáticas, mas ainda são necessários muitos estudos, porque ainda se ignoram muitos dos parâmetros. Neste relatório aposta-se activamente nesse estudo adicional. Não me é possível apoiar as alterações propostas pelo senhor deputado Březina, entre outros, porquanto de modo algum elas são admissíveis. No que diz respeito às alterações propostas pela senhora deputada Doyle e outros, irei seguir a opinião do relator. Finalmente, gostaria de desejar ao senhor deputado Florenz boa-sorte na elaboração do relatório final."@pt17
"Ik bedank allereerst de rapporteur, Karl-Heinz Florenz, voor het gedegen interim-verslag dat vandaag voor ons ligt. Het is een goede zaak om alle relevante wetenschappelijke informatie op het gebied van klimaatverandering in dit verslag te hebben verzameld. Dat kan dan dienen als een goede opstap naar het eindverslag van de Tijdelijke Commissie klimaatverandering. Inhoudelijk heb ik daar niets meer aan toe te voegen en daarom heb ik ook geen amendementen meer ingediend. Er is al veel kennis over klimaatverandering, maar er is nog heel veel extra studie nodig omdat vele parameters nog onbekend zijn. In dit verslag wordt actief ingezet op die aanvullende studies. De amendementen van onder meer collega Březina kan ik niet steunen, voor zover zij al toelaatbaar zijn. Ten aanzien van de amendementen van collega Doyle en anderen zal ik de opvatting van de rapporteur volgen. Tot slot wil ik collega Florenz sterkte toewensen bij het opstellen van het eindverslag."@ro18
"Najprv sa chcem poďakovať spravodajcovi, pánovi Florenzovi, za podrobnú priebežnú správu, ktorú máme dnes pred sebou. Je dobré, že máme k dispozícii relevantné vedecké poznatky týkajúce sa zmeny klímy takto pohromade v tejto správe. Môže nám poslúžiť ako užitočný medzistupeň na ceste k záverečnej správe Dočasného výboru pre klimatické zmeny. Nemám čo dodať k obsahu, preto som ani nepredložil žiadny pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Máme už pomerne veľké poznatky o zmene klímy, ale potrebné je množstvo ďalších štúdií, pretože stále nepoznáme veľa parametrov. Táto správa predstavuje aktívny začiatok ďalších štúdií. Nemôžem podporiť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré predložil pán Březina, okrem iných, pretože sú úplne neprípustné. Pokiaľ ide o pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré predložila pani Doyle a iní poslanci, súhlasím so stanoviskom spravodajcu. Nakoniec by som chcel pánovi Florenzovi zaželať veľa šťastia pri vypracovaní záverečnej správy."@sk19
"Najprej se zahvaljujem poročevalcu gospodu Florenzu za izčrpno vmesno poročilo, ki je danes pred nami. Dobro je, da so vse pomembne znanstvene informacije o podnebnih spremembah zbrane v tem poročilu. Na poti do končnega poročila začasnega odbora za podnebne spremembe nam lahko zelo koristi. Nič ne morem dodati k vsebini, zato nisem vložil predlogov sprememb. Že veliko je znanega o podnebnih spremembah, vendar potrebujemo veliko nadaljnjih raziskav, ker je veliko parametrov še neznanih. To poročilo je dejaven začetek dodatnih raziskav. Med drugimi ne morem sprejeti predlogov sprememb gospoda Březine, če so sploh sprejemljivi. Kar zadeva predloge sprememb gospe Doyle in ostalih, bom upošteval mnenje poročevalca. Na koncu želim gospodu Florenzu srečo pri sestavljanju končnega poročila."@sl20
". För det första tackar jag föredraganden, Karl-Heinz Florenz, för det gedigna interimsbetänkande vi har framför oss i dag. Det är bra att ha all relevant vetenskaplig information om klimatförändringen samlad i detta betänkande. Det kan i fortsättningen fungera som ett användbart steg mot det slutliga betänkandet från det tillfälliga utskottet för klimatförändring. Jag har inget att tillägga till innehållet och jag har därför inte lagt fram några ändringsförslag. Mycket är redan känt om klimatförändringen, men mycket mer forskning krävs, eftersom många av parametrarna fortfarande är okända. Betänkandet innebär en aktiv start med den extra studien. Jag kan inte stödja ändringsförslagen från bland annat Jan Březina, i den mån de överhuvudtaget är godtagbara. I fråga om ändringsförslagen från Avril Doyle med flera, kommer jag att följa föredragandens ståndpunkt. Slutligen vill jag önska Karl-Heinz Florenz lycka till med utarbetandet av slutbetänkandet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph