Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-017"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.3.3-017"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I too should like to add my voice of congratulations to Mr Florenz and say how fortunate we are that we have a man of his ability leading this debate and to compliment him on what he has produced so far. We are often accused of being remote in this institution, of not being in touch with our people, but on this occasion the EU is working for its citizens. It is no coincidence that 95% of European citizens believe in the importance of protecting our environment. Over two thirds believe that policies tackling climate change should be initiated at European level. My country, which is a small island, cannot solve or undertake to tackle climate change alone, just like any other country. In the Reform Treaty, which is a very prominent subject of debate in my country at the present time, the European Union has outlined measures which will see the 27 Member States combating climate change, united together. The European Union constructively facilitated the UN agreement breakthrough in Bali last December, with all parties now recognising the urgency of action. We must accept the difficulties that we are facing; the scientific evidence is now overwhelming. Climate change is a serious global threat. It is going to cost us. Are we seriously willing to sacrifice not only our climate and planet, but also our economies? Continued inaction will eventually cost us up to one fifth of our annual gross domestic product, but real action will mean a 1% spend. Are we also willing to subject our climate to the point of no return? Already scientists inform us that the last decade was the warmest on record and that 2007 was one of the top 10 warmest years. Let us not forget our achievements and goals in Bali. We need to continue to deliver a road map of cohesive solutions to the threat of climate change, ensuring that Member State flexibility is at its heart."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedo, i já se chci přidat k blahopřání panu Florenzovi a chci říci, že jsem velmi šťasten, že tuto debatu vede takový schopný člověk, a chtěl bych ho pochválit za to, co dosud učinil. Často nás obviňují, že jsme v tomto orgánu příliš vzdáleni, že nejsme v kontaktu se svými lidmi, ale v tomto případě pracuje Evropská unie se svými občany. Ne náhodou je 95 % evropských občanů přesvědčeno o významu ochrany našeho životního prostředí. Více než dvě třetiny občanů jsou přesvědčeny, že opatření proti změně klimatu je třeba zahájit na evropské úrovni. Moje země, která je malým ostrovem, nemůže vyřešit otázku změny klimatu ani se o to sama pokoušet, stejně jako kterákoli jiná země. V Reformní smlouvě, o které se dnes v mé zemi velmi často diskutuje, určila Evropská unie opatření, na jejichž základě bude 27 členských států společně bojovat proti změně klimatu. Evropská unie konstruktivně dopomohla v prosinci minulého roku k přelomu v podobě dohody OSN na Bali a teď již všechny zúčastněné strany uznávají naléhavou potřebu jednat. Musíme akceptovat těžkosti, kterým čelíme. Vědecké důkazy jsou dnes plně přesvědčivé. Klimatická změna představuje vážné globální ohrožení. Bude nás to stát mnoho úsilí. Vážně chceme obětovat naše ovzduší a planetu i naše hospodářství? Další nečinnost nás nakonec bude stát jednu pětinu našeho ročního hrubého domácího produktu, ale skutečné kroky představují výdaje jen ve výši 1 %. Opravdu chceme dovést naše klima do stavu, kdy už nebude cesty zpět? Vědci nás už informovali, že poslední desetiletí bylo nejteplejší v dějinách a že rok 2007 se zařadil mezi deset nejteplejších let. Nesmíme zapomenout na úspěchy a cíle z Bali. Musíme i nadále poskytovat plán soudržných řešení hrozby změny klimatu a zajistit, aby vycházel z flexibility členských států."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil også gerne tilslutte mig lykønskningerne til hr. Florenz og sige, hvor heldige vi er, at vi har en mand med hans evne til at lede denne forhandling, og komplimentere ham for, hvad han har lavet indtil nu. Vi bliver ofte beskyldt for at være fjerne i Parlamentet, for ikke at være i kontakt med vores folk, men ved denne lejlighed arbejder EU for sine borgere. Det er ingen tilfældighed, at 95 % af de europæiske borgere tror på vigtigheden af at beskytte vores miljø. Over to tredjedele mener, at politikker, der håndterer klimaændringerne, bør indledes på europæisk plan. Mit land, som er en lille ø, kan ikke løse eller forpligte sig til at håndtere klimaændringerne alene, ligesom ethvert andet land. I reformtraktaten, som er en meget fremtrædende genstand for debat i mit land på nuværende tidspunkt, har EU skitseret foranstaltninger, der vil få de 27 medlemsstater til at bekæmpe klimaændringer i forenet flok. EU lettede konstruktivt gennembruddet for FN-aftalen på Bali i december sidste år, hvor alle parter nu anerkender, at det haster med handling. Vi må acceptere de problemer, vi står over for. De videnskabelige beviser er nu overvældende. Klimaændringer er en alvorlig global trussel. Det vil koste os. Er vi for alvor villige til at ofre ikke bare vores klima og planeten, men også vores økonomier? Fortsat passivitet vil i sidste ende koste os op til en femtedel af vores årlige BNP, men egentlig handling vil betyde en udgift på 1 %. Er vi også villige til at underkaste vores klima til et punkt, hvor der ikke er nogen vej tilbage? Videnskabsfolk informerer os allerede om, at det sidste årti var det varmeste, der er registreret, og at 2007 var et af de 10 varmeste år. Lad os ikke glemme vores resultater og mål på Bali. Vi er nødt til fortsat at levere en køreplan for sammenhængende løsninger på truslen om klimaændringer, der sikrer, at medlemsstatens fleksibilitet er i centrum."@da2
"Herr Präsident! Auch ich möchte Herrn Florenz gratulieren und anmerken, welch ein Glück es für uns ist, die Leitung dieser Aussprache in den Händen eines so fähigen Kollegen zu wissen. Meinen Glückwunsch für alles, was er bisher geleistet hat! Wir müssen uns häufig den Vorwurf gefallen lassen, in dieser Institution fernab der Realität zu agieren und den Kontakt zu den Bürgern verloren zu haben. Bei diesem Thema allerdings arbeitet die EU wirklich für ihre Bürger. Es ist kein Zufall, dass 95 % der EU-Bürger den Schutz der Umwelt für wichtig halten. Über zwei Drittel von ihnen sind der Meinung, dass Strategien zur Inangriffnahme des Klimawandels auf europäischer Ebene erforderlich sind. Mein Land, Großbritannien, ist eine kleine Insel und kann diese Aufgabe nicht alleine bewältigen, genauso wenig wie jedes andere Land. Im Reformvertrag, über den bei uns in Großbritannien momentan besonders heftig diskutiert wird, hat die Europäische Union Maßnahmen skizziert, mit denen die 27 Mitgliedstaaten den Klimawandel vereint bekämpfen könnten. Die Europäische Union hat den Durchbruch des UN-Abkommens in Bali im Dezember konstruktiv gefördert, und alle Beteiligten erkennen inzwischen den dringenden Handlungsbedarf. Wir müssen uns über die Schwierigkeiten, die vor uns liegen, im Klaren sein, denn die wissenschaftlichen Beweise sind mittlerweile überwältigend. Der Klimawandel stellt eine ernsthafte globale Bedrohung dar. Er wird uns einiges kosten. Wollen wir tatsächlich nicht nur unser Klima und unseren Planeten opfern, sondern auch unsere Volkswirtschaften? Wenn wir weiterhin tatenlos zusehen, wird uns das möglicherweise bis zu einem Fünftel unseres jährlichen Bruttoinlandsprodukts kosten. Wirklich zu handeln dagegen bedeutet einen Kostenaufwand von 1 %. Sind wir darüber hinaus bereit, unser Klima an den Punkt zu bringen, von dem es kein Zurück mehr gibt? Schon jetzt erfahren wir von den Wissenschaftlern, dass das letzte Jahrzehnt das wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen und das Jahr 2007 eines der 10 wärmsten Jahre war. Wir dürfen unsere Erfolge und Zielsetzungen von Bali nicht vergessen. Wir müssen der Bedrohung durch den Klimawandel einen Entwicklungsplan mit kohärenten Lösungen entgegensetzen, in dem die Flexibilität der einzelnen Mitgliedstaaten einen hohen Stellenwert einnimmt."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον κ. Florenz και να πω πόσο τυχεροί είμαστε που διαθέτουμε κάποιον με τις δικές του ικανότητες ο οποίος καθοδηγεί αυτή τη συζήτηση και να τον επαινέσουμε για όσα έκανε έως τώρα. Συχνά μας προσάπτουν ότι είμαστε απόμακροι σε αυτό το θεσμικό όργανο, ότι δεν έχουμε επαφή με τον λαό μας, αλλά στην προκειμένη περίπτωση η ΕΕ μοχθεί για τους πολίτες της. Δεν αποτελεί σύμπτωση το ότι το 95% των ευρωπαίων πολιτών πιστεύει στη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντός μας. Πάνω από τα δύο τρίτα πιστεύουν ότι θα πρέπει να αρχίσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο η χάραξη πολιτικών για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος. Η χώρα μου, που είναι ένα μικρό νησί, δεν μπορεί μόνη της να επιλύσει ή να αναλάβει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της αλλαγής του κλίματος, ακριβώς όπως οποιαδήποτε άλλη χώρα. Στη Μεταρρυθμιστική Συνθήκη, που αποτελεί εξέχον θέμα συζήτησης στη χώρα μου αυτή την περίοδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σχεδιάσει μέτρα με τα οποία τα 27 κράτη μέλη θα καταπολεμήσουν την αλλαγή του κλίματος ενωμένα και από κοινού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διευκόλυνε εποικοδομητικά την επίτευξη της συμφωνίας των Ηνωμένων Εθνών στο Μπαλί τον προηγούμενο Δεκέμβριο, ενώ τώρα όλα τα μέρη αναγνωρίζουν τον επείγοντα χαρακτήρα της ανάγκης για ανάληψη δράσης. Πρέπει να αποδεχθούμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε· οι επιστημονικές αποδείξεις είναι τώρα συντριπτικές. Η αλλαγή του κλίματος αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για ολόκληρο τον κόσμο. Θα μας κοστίσει ακριβά. Άραγε επιθυμούμε σοβαρά να θυσιάσουμε όχι μόνο το κλίμα και τον πλανήτη μας, αλλά και τις οικονομίες μας; Η συνεχιζόμενη αδράνεια τελικά θα μας κοστίσει το ένα πέμπτο του ετήσιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, αλλά η πραγματική δράση σημαίνει δαπάνη της τάξης του 1%. Επιπλέον, επιθυμούμε άραγε να εκθέσουμε το κλίμα μας μέχρι του σημείου από το οποίο η επιστροφή είναι αδύνατη; Οι επιστήμονες ήδη μας πληροφορούν ότι η τελευταία δεκαετία υπήρξε η θερμότερη που έχει ποτέ καταγραφεί και ότι το 2007 υπήρξε ένα από τα 10 θερμότερα χρόνια. Ας μην λησμονούμε τα επιτεύγματα και τους στόχους μας στο Μπαλί. Επιβάλλεται να συνεχίσουμε να προτείνουμε έναν οδικό χάρτη με συνεκτικές λύσεις όσον αφορά την απειλή της αλλαγής του κλίματος, διασφαλίζοντας ότι κατά βάθος είναι απαραίτητη η ευελιξία των κρατών μελών."@el10
"Señor Presidente, yo también deseo unirme a aquéllos que han felicitado al señor Florenz, señalar la suerte que tenemos de contar con un hombre de su capacidad a cargo de este debate, y alabarle por su labor hasta la fecha. A menudo se nos acusa de mantenernos distantes en esta institución, de no estar en contacto con el hombre de la calle, pero, en esta ocasión, la UE trabaja para sus ciudadanos. No es coincidencia que el 95 % de los ciudadanos europeos crean en la importancia de proteger nuestro medio ambiente. Más de dos tercios cree que las políticas destinadas a abordar el cambio climático han de emprenderse a escala europea. Mi país, que es una pequeña isla, no puede resolver ni asumir el tratamiento del cambio climático por sí solo, como ningún otro país. En el Tratado de Reforma, que constituye un asunto de debate de gran relevancia en mi país actualmente, la Unión Europea ha esbozado diversas medidas con las que se prevé que los 27 Estados miembros combatan el cambio climático, de manera conjunta. La Unión Europea facilitó de forma constructiva la consecución del avance que supuso el acuerdo de Bali el pasado mes de diciembre, y todas las partes reconocen ya la urgencia de emprender acciones. Debemos aceptar las dificultades de lo que afrontamos; las pruebas científicas son ya abrumadoras. El cambio climático constituye una grave amenaza para el planeta. Y va a tener un coste. Señor Presidente, estamos firmemente dispuestos a sacrificar, no sólo nuestro clima y nuestro planeta, sino también nuestras economías? La ausencia continuada de actuaciones nos costará en última instancia hasta una quinta parte de nuestro producto interior bruto anual, mientras que la puesta en marcha de acciones reales supondrían un gasto de un 1 %. ¿Estamos dispuestos también a que nuestro clima alcance un punto de no retorno? Los científicos nos informan ya de que la última década fue la más cálida registrada, y que 2007 fue uno de los 10 años de mayor temperatura media. No olvidemos nuestros logros y objetivos en Bali. Hemos de seguir ateniéndonos a una hoja de ruta de soluciones cohesivas a la amenaza del cambio climático, elaborada sobre la base de la flexibilidad de los Estados miembros."@es21
"Härra president, sooviksin samuti õnnitleda Karl-Heinz Florenzit ja öelda, kui õnnelikud me oleme selle üle, et tema võimetega inimene juhib arutelu, ning avaldada talle tunnustust seni tehtu eest. Meid selles institutsioonis on sageli süüdistatud eemaldumises ja väheses kokkupuutes rahvaga, kuid käesoleval juhul töötab EL oma kodanike hüvanguks. Ei ole juhuslik kokkulangevus, et 95% Euroopa kodanikest usub meie keskkonna kaitsmise tähtsusesse. Rohkem kui kaks kolmandikku usub, et kliimamuutusi käsitlevad poliitikad peab algatama Euroopa tasandil. Minu kodumaa, mis on väike saar, ei ole võimeline, nagu ka mis tahes teine riik, üksi lahendama probleemi või algatama tegelemist kliimamuutustega. Lissaboni lepingus, mille üle toimub käesoleval ajal minu kodumaal väga elav arutelu, on Euroopa Liit välja toonud meetmed, millega nähakse 27 liikmesriiki võitlemas kliimamuutuste vastu ühisel jõul. Euroopa Liit toetas konstruktiivselt ÜRO lepingu läbimurret möödunud aasta detsembris Balil ja kõik osalised tunnistavad nüüd meetmete hädavajalikkust. Me peame leppima meie ees seisvate raskustega; teaduslikud tõendid on masendavad. Kliimamuutused on tõsine ülemaailmne oht. See läheb meile mõndagi maksma. Kas me tõesti tahame ohverdada lisaks kliimale ja planeedile ka majandused? Jätkuv tegevusetus läheb meile lõpuks maksma kuni viiendiku meie aastasest rahvamajanduse kogutoodangust, kuid reaalne tegutsemine tähendab 1% suurust kulu. Kas soovime ka viia kliima pöördumatusse olukorda? Teadlased on meid teavitanud sellest, et viimane aastakümme oli teadaolevatest kõige soojem ja 2007. aasta kuulus kümne kõige soojema aasta hulka. Ärgem unustagem Bali saavutusi ja eesmärke. Me peame jätkama kliimamuutuste ohule vastuseismist sidusate lahenduste tegevuskavaga, tagades, et selle keskmes on liikmesriikide paindlikkus."@et5
"Arvoisa puhemies, minäkin haluan onnitella Karl-Heinz Florenzia ja todeta, että olemme todella onnellisia, kun meillä on joukossamme mies, jolla on hänen taitonsa johtaa keskustelua. Onnittelemme häntä hänen tähänastisista saavutuksistaan. Toimielintämme syytetään usein etäiseksi, että se ei ole yhteydessä kansalaisiin, mutta tässä tapauksessa EU tekee työtä kansalaisten hyväksi. Ei ole sattumaa, että 95 prosenttia Euroopan kansalaisista uskoo ympäristömme suojelun olevan tärkeää. Yli kaksi kolmannesta katsoo, että ilmastonmuutoksen torjumista koskeva politiikka on aloitettava Euroopan tasolla. Kotimaani, joka on pieni saari, ei voi ratkaista ongelmaa tai sitoutua ilmastonmuutoksen torjuntaan yksinään, kuten eivät muutkaan valtiot. Euroopan unioni on hahmotellut uudistussopimuksessa, joka on kotimaassani tällä hetkellä hyvin keskeinen keskustelunaihe, toimenpiteitä, joissa 27 jäsenvaltiota yhdessä torjuvat ilmastonmuutosta. Euroopan unioni auttoi rakentavalla tavalla YK:n sopimuksen läpimenoa Balilla viime joulukuussa, ja nyt kaikki osapuolet tunnustavat kiireellisten toimien tarpeen. Meidän on hyväksyttävä kohtaamamme vaikeudet, tieteellinen näyttö on nyt ylivoimainen. Ilmastonmuutos on vakava maailmanlaajuinen uhka. Se aiheuttaa meille kustannuksia. Olemmeko todella halukkaita uhraamaan ilmastomme ja planeettamme lisäksi myös taloutemme? Jatkuva toimettomuus maksaa meille lopulta jopa viidenneksen vuotuisesta bruttokansantuotteesta, mutta todelliset toimet merkitsevät vain yhden prosentin menoja. Olemmeko me myös valmiita alistamaan ilmastomme tilanteelle, josta ei ole paluuta? Tutkijat ovat jo kertoneet meille, että viime vuosikymmen oli ennätyksellisen lämmin ja että vuosi 2007 oli yksi kymmenestä kaikkein lämpimimmistä. Älkäämme unohtako Balin saavutuksiamme ja tavoitteitamme. Meidän on jatkettava ilmastonmuutosuhan yhtenäisten ratkaisujen etenemissuunnitelmaa varmistaen, että sen ytimessä on jäsenvaltioiden joustavuus."@fi7
"Monsieur le Président, j’aimerais moi aussi féliciter M. Florenz pour le travail accompli jusqu’à présent et dire à quel point nous avons la chance d’avoir un homme de sa compétence pour mener ce débat. On accuse souvent cette institution d’être distante, de ne pas être en contact avec le citoyen, mais cette fois, l’Union européenne travaille réellement pour ses citoyens. Ce n’est pas un hasard si 95% des citoyens européens pensent qu’il est important de protéger notre environnement. Plus de deux tiers d’entre eux pensent que les politiques visant à lutter contre le changement climatique doivent être élaborées au niveau européen. Tout comme n’importe quel autre pays, mon pays, qui est une petite île, ne peut résoudre ni relever seul le défi du changement climatique. Dans le Traité de réforme, qui fait actuellement l’objet de débats intenses dans mon pays, l’Union européenne ébauche des mesures qui permettront aux 27 États membres de lutter ensemble contre le changement climatique. L’Union européenne a agi de façon constructive pour faciliter la conclusion d’un accord de l’ONU à Bali en décembre dernier, et toutes les parties concernées reconnaissent désormais la nécessite d’agir d’urgence. Nous devons accepter les difficultés auxquelles nous sommes confrontés; les preuves scientifiques sont aujourd’hui écrasantes. Le changement climatique est une menace mondiale grave. Il va nous coûter cher. Sommes-nous réellement disposés à sacrifier non seulement notre climat et notre planète, mais aussi nos économies? Si nous continuons à ne rien faire, ce problème risque de nous coûter finalement un cinquième de notre PIB, alors qu’une action concrète implique d’y consacrer 1%. Sommes-nous prêts à laisser notre climat se détériorer jusqu’au point de non-retour? Les scientifiques nous disent déjà que la dernière décennie a été la plus chaude jamais enregistrée et que l’année 2007 fut l’une des 10 années les plus chaudes. N’oublions pas nos réalisations et nos objectifs de Bali. Nous devons continuer à fournir une feuille de route de solutions cohérentes pour faire face à la menace du changement climatique, en plaçant au cœur de ces solutions la flexibilité des États membres."@fr8
"Elnök úr, magam is szeretnék gratulálni Florenz úrnak, és szeretném kifejezni, milyen szerencsések is vagyunk, hogy személyében ilyen kiemelkedő képességekkel rendelkező férfiú vezeti a vitát. Szeretném elismerésemet is kifejezni az általa eddig elért eredményekért. Bennünket gyakran ér az a vád, hogy bezárkózunk intézményünkbe, nincs kapcsolatunk az emberekkel. Most azonban az EU kifejezetten polgárai érdekében cselekszik. Nem véletlen, hogy az európai polgárok 95%-a hisz a környezetvédelem fontosságában. Kétharmaduk úgy véli, hogy az éghajlatváltozást kezelő politikákat európai szinten kell kezdeményezni. Országom, egy kis sziget, képtelen egyedül megoldani, vagy akár csak kezelni is, az éghajlatváltozás ügyét. Amint mások sem. A reformszerződésben, amely jelenleg országomban kiemelt vitatémaként szerepel, az Európai Unió olyan intézkedéseket körvonalazott, amelyekkel a 27 tagállam összefogva, együttesen veszi fel a küzdelmet a klímaváltozással. Az Unió, múlt decemberben, Bali szigetén, építő szellemben mozdította elő az ENSZ-megállapodást eredményező áttörést. S most mindenki elismeri, hogy sürgősen cselekedni kell. El kell fogadnunk, hogy nehézségekbe ütközünk. Ugyanakkor a tudományos bizonyítékok meggyőzőek. Az éghajlatváltozás súlyos, globális fenyegetést jelent. Sokba fog ez nekünk kerülni. Komolyan készen állunk-e azonban arra, hogy ne csak éghajlatunkat és a Földet áldozzuk fel, de gazdaságunkat is? A további tétlenség éves GDP-nk egyötödét emésztheti majd fel, miközben valós tetteink csak 1 %-nyi kiadást jelentenének. Felvállaljuk-e, hogy éghajlatunk veszélyeztetésében elmegyünk addig a pontig, ahonnan nincs visszaút? A tudósok jelezték, hogy az elmúlt évtized a mértek között a legmelegebb volt, és 2007 a 10 legmelegebb év közé tartozott. Ne feledkezzünk el a Balin elértekről, de céljainkról se! Továbbra is dolgoznunk kell egy átfogó, az éghajlatváltozás veszélyére megoldást biztosító menetrenden, garantálva azt, hogy annak központi elemét a tagállamok rugalmassága képezi."@hu11
". Signor Presidente, anch’io desidero unirmi alle congratulazioni rivolte all’onorevole Florenz e sottolineare quanto siamo fortunati ad avere un uomo delle sue capacità alla guida del presente dibattito e fargli i miei complimenti per quanto ha prodotto fino a oggi. In questa istituzione siamo spesso accusati di essere distanti, di non essere a contatto con i nostri cittadini, ma in questo caso l’UE sta lavorando per loro. Non è una coincidenza che il 95 per cento dei cittadini europei creda nell’importanza di proteggere il nostro ambiente e che più di due terzi ritenga che le politiche volte ad affrontare il cambiamento climatico debbano essere avviate a livello europeo. Proprio come qualsiasi altro paese, il mio paese, che è una piccola isola, non può risolvere o far fronte da solo al cambiamento climatico. Nel trattato di riforma, che nel mio paese al momento costituisce un importante argomento di dibattito, l’Unione europea ha posto l’accento su misure che vedranno i 27 Stati membri uniti nella lotta al cambiamento climatico. L’Unione europea faciliterà in modo costruttivo il passo avanti costituito dall’accordo ONU di Bali dello scorso dicembre e tutte le parti ora riconoscono la necessità di agire con urgenza. Dobbiamo accettare le difficoltà che stiamo affrontando; le prove scientifiche sono ormai schiaccianti. Il cambiamento climatico costituisce una seria minaccia globale. Ci costerà. Abbiamo la seria volontà di sacrificare non solo il nostro clima e il nostro pianeta, ma anche le nostre economie? Una prolungata mancanza d’azione ci costerà forse fino a un quinto del nostro prodotto interno lordo, mentre un’azione effettiva significherà una spesa dell’1 per cento. Abbiamo altresì la volontà di esporre il nostro clima a un punto di non ritorno? Gli scienziati ci hanno già informato del fatto che l’ultima decade è stata la più calda mai registrata e che il 2007 è stato uno dei 10 anni più caldi. Non dimentichiamo i nostri impegni e obiettivi di Bali. Dobbiamo continuare a rispettare una tabella di marcia di soluzioni di coesione di fronte alla minaccia del cambiamento climatico, garantendo che sia incentrata sulla flessibilità degli Stati membri."@it12
"Gerb. Pirmininke, noriu ir aš padėkoti K. H. Florenzui. Mums iš tiesų be galo pasisekė, kad turime tokį gabų žmogų, kuris vadovauja šiems debatams, ir turime jam labai padėkoti už tai, kas jau padaryta. Mus dažnai kaltina, kad esame užsisklendę šioje įstaigoje, atitolę nuo žmonių. Tačiau šiuo atveju Europos Sąjunga dirba išties savo piliečių labui. Neatsitiktinai 95 proc. Europos piliečių įsitikinę, kad svarbu saugoti mūsų aplinką. Daugiau kaip du trečdaliai mano, kad būtina Europos mastu realizuoti klimato kaitos problemą sprendžiančią politiką. Mano šalis tėra nedidelė sala, ji pavieniui nepajėgtų išspręsti klimato kaitos problemos ir negali imtis tokios užduoties. Taip pat ir bet kuri kita šalis. Lisabonos sutartis, dėl kurios mano šalyje kilo labai smarkūs debatai, numato, kad klimato kaitos užduotį spręs susivienijusios 27 valstybės. Europos Sąjunga konstruktyviai paskatino Jungtines Tautas įveikti kliūtis ir sudaryti susitarimą Balyje praėjusiųjų metų gruodžio mėn. Dabar visos šalys jau pripažįsta neatidėliotinų veiksmų būtinumą. Privalome pripažinti sunkumus, kurie yra akivaizdūs. Moksliniai duomenys daugiau negu išsamūs. Klimato kaita − didelė grėsmė visam pasauliui. Mums tai brangiai kainuos. Ar mes iš tikro norime neapdairiai paaukoti ne tik savo planetos klimatą ir visą planetą, bet ir ekonomiką? Užsitęsus neveiklumui, kaina galiausiai gali pasiekti penktadalį viso mūsų bendrojo produkto. O pradėjus realius veiksmus galėtų pakakti 1 proc. Ar mes norime, kad mūsų klimatas peržengtų kritinę ribą, po kurios permainos jau būtų neįmanomos? Mokslininkai jau konstatuoja, kad pastarasis dešimtmetis buvo šilčiausias, o 2007 m. buvo vieni iš dešimties šilčiausiųjų metų. Nepamirškime, ko pasiekėme ir kokius tikslus užsibrėžėme Balyje. Privalome tęsti sanglaudos priemonių kursą spręsdami grėsmingas klimato kaitos problemas. Valstybių narių lankstumas turėtų būti pagrindinis šių priemonių principas."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, arī es vēlētos pievienoties apsveikumiem kungam un pateikt, kā mums ir paveicies, ka mums ir tik spējīgs cilvēks, kas vada šīs debates, un apsveikt viņu ar to, ko viņš ir paveicis līdz šim. Mūs šajā iestādē bieži apsūdz par to, ka mēs neesam kontaktā ar saviem cilvēkiem, bet šajā gadījumā ES strādā savu pilsoņu labā. Tā nav sakritība, ka 95 % Eiropas iedzīvotāju uzskata, ka ir svarīgi aizsargāt mūsu vidi. Vairāk nekā divas trešdaļas uzskata, ka klimata pārmaiņu politika ir jāierosina Eiropas līmenī. Mana valsts, kas ir maza sala, nevar atrisināt vai uzņemties klimata pārmaiņu risināšanu viena, tāpat kā viena to nevar izdarīt neviena cita valsts. Reformu līgumā, kas pašreiz ir ļoti ievērojams debašu temats manā valstī, Eiropas Savienība ir ieskicējusi pasākumus, ar kuru palīdzību visas 27 dalībvalstis kopīgi ierobežos klimata pārmaiņas. Eiropas Savienība konstruktīvi sekmēja ANO vienošanās panākšanu Bali pagājušā gada decembrī, un šobrīd visas puses atzīst steidzamas rīcības nepieciešamību. Mums ir jāpieņem grūtības, ar kurām saskaramies; šobrīd zinātniskie pierādījumi ir ļoti pamatoti. Klimata pārmaiņas ir nopietns globāls drauds. Par tām mums nāksies dārgi maksāt. Vai mēs patiešām esam gatavi upurēt ne tikai savu klimatu un planētu, bet arī savu ekonomiku? Turpmāka bezdarbība beigu beigās mums izmaksās līdz vienai piektdaļai no gada iekšzemes kopprodukta, bet reāla darbība nozīmētu izlietot 1 %. Vai mēs arī esam gatavi labprātīgi novest mūsu klimatu līdz punktam, no kura vairs nav atgriešanās? Jau tagad zinātnieki mūs informē, ka pēdējā desmitgade ir bijusi siltākā reģistrētā desmitgade un ka 2007. gads bija viens no 10 siltākajiem gadiem. Neaizmirsīsim savus ieguvumus un mērķus Bali. Mums ir jāturpina izstrādāt vienota risinājuma stratēģija attiecībā uz klimata pārmaiņu draudiem, nodrošinot, lai tās pamatā būtu dalībvalsts elastīgums."@lv13
"Mr President, I too should like to add my voice of congratulations to Mr Florenz and say how fortunate we are that we have a man of his ability leading this debate and to compliment him on what he has produced so far. We are often accused of being remote in this institution, of not being in touch with our people, but on this occasion the EU is working for its citizens. It is no coincidence that 95% of European citizens believe in the importance of protecting our environment. Over two thirds believe that policies tackling climate change should be initiated at European level. My country, which is a small island, cannot solve or undertake to tackle climate change alone, just like any other country. In the Reform Treaty, which is a very prominent subject of debate in my country at the present time, the European Union has outlined measures which will see the 27 Member States combating climate change, united together. The European Union constructively facilitated the UN agreement breakthrough in Bali last December, with all parties now recognising the urgency of action. We must accept the difficulties that we are facing; the scientific evidence is now overwhelming. Climate change is a serious global threat. It is going to cost us. Are we seriously willing to sacrifice not only our climate and planet, but also our economies? Continued inaction will eventually cost us up to one fifth of our annual gross domestic product, but real action will mean a 1% spend. Are we also willing to subject our climate to the point of no return? Already scientists inform us that the last decade was the warmest on record and that 2007 was one of the top 10 warmest years. Let us not forget our achievements and goals in Bali. We need to continue to deliver a road map of cohesive solutions to the threat of climate change, ensuring that Member State flexibility is at its heart."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil me aansluiten bij de felicitaties aan het adres van de heer Florenz en opmerken hoe gelukkig we moeten zijn dat een man met deze capaciteiten dit debat leidt. Ik wil hem complimenteren met wat hij tot nu toe heeft geproduceerd. We worden er vaak van beschuldigd dat we in deze instelling ver van de burger afstaan en dat er een kloof tussen ons en onze kiezers bestaat, maar in dit geval werkt de EU voor haar burgers. Het is geen toeval dat 95 procent van de Europese burgers vindt dat het belangrijk is om het milieu te beschermen. Meer dan tweederde vindt dat beleid voor de bestrijding van de klimaatverandering moet worden geïnitieerd op Europees niveau. Mijn land, dat een klein eiland is, kan de klimaatverandering niet alleen tegenhouden. Dit geldt voor elk land. In het Hervormingsverdrag, dat op dit moment in mijn land een prominent onderwerp van debat is, heeft de Europese Unie maatregelen opgenomen waarmee de 27 lidstaten samen de klimaatverandering moeten bestrijden. Afgelopen december heeft de Europese Unie op constructieve wijze voor een doorbraak gezorgd bij het bereiken van de VN-overeenkomst van Bali, en nu erkennen alle partijen dat er dringend actie moet worden ondernomen. We moeten de problemen onder ogen zien; het wetenschappelijke bewijs is inmiddels overweldigend. De klimaatverandering is een ernstige bedreiging voor de wereld, die ons geld gaat kosten. Zijn we serieus bereid om niet alleen ons klimaat en onze planeet op te offeren, maar ook onze economieën? Als we niets blijven doen zal ons dat uiteindelijk een vijfde van ons jaarlijkse bruto nationaal product gaan kosten, terwijl dat bij het ondernemen van wezenlijke actie één procent is. Zijn we bereid om met ons klimaat het punt te passeren waarop herstel niet meer mogelijk is? De wetenschappers vertellen ons dat het afgelopen decennium het warmste decennium ooit, en 2007 een van de tien warmste jaren ooit was, dat wil zeggen sinds het begin van de registraties. Laten we niet vergeten wat we in Bali hebben bereikt en welke doelstellingen we daar hebben geformuleerd. We moeten blijven werken aan een routekaart van samenhangende oplossingen om op basis van een flexibele opstelling van de lidstaten de bedreiging van de klimaatverandering af te wenden."@nl3
"Panie przewodniczący! Ja także chciałbym dołączyć się do gratulacji dla pana posła Florenza i powiedzieć, że mamy szczęście, że debacie tej przewodzi człowiek tak zdolny; chciałbym także wyrazić uznanie dla tego, co już nam przedstawił. Często oskarża się nas o to, że nasza instytucja jest oddalona od rzeczywistości, nie utrzymuje kontaktu z obywatelami, jednak w tym przypadku UE pracuje dla swoich obywateli. To nie przypadek, że 95% obywateli europejskich wierzy w doniosłość ochrony środowiska naturalnego. Ponad dwie trzecie uważa, że polityka dotycząca zmian klimatycznych powinna być inicjowana na szczeblu europejskim. Mój kraj, który jest małą wyspą, nie może samodzielnie rozwiązać czy stawić czoła zmianom klimatycznym, podobnie jak nie jest w stanie uczynić tego żaden inny kraj. W zreformowanym traktacie, który jest obecnie w moim kraju istotnym przedmiotem rozmów, Unia Europejska naszkicowała działania, które, podjęte razem przez 27 państw członkowskich, umożliwią walkę ze zmianami klimatycznymi. Unia Europejska umożliwiła przełom w porozumieniu ONZ w Bali w grudniu ubiegłego roku, a wszystkie strony uznały konieczność szybkiego działania. Musimy zaakceptować stojące przed nami trudności; dowody naukowe są przytłaczające. Zmiany klimatyczne są poważnym zagrożeniem globalnym. Poniesiemy znaczne koszty. Czy jesteśmy gotowi poświęcić nie tylko nasz klimat i naszą planetę, ale także nasze gospodarki? Brak działania doprowadzi w końcu do strat wysokości jednej piątej rocznego produktu krajowego brutto, a działanie oznacza wydatki rzędu jednego procenta. Czy jesteśmy skłonni doprowadzić nasz klimat do punktu bez powrotu? Naukowcy już biją na alarm, że ostatnia dekada była najcieplejsza w historii i że rok 2007 był jednym z dziesięciu najcieplejszych lat. Nie zapominajmy o naszych celach i osiągnięciach z Bali. Musimy kontynuować opracowywanie mapy drogowej spójnych rozwiązań problemu zagrożenia zmian klimatycznych, jednocześnie pilnując, by pośród priorytetów państw członkowskich znajdowała się elastyczność."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria também de dar os meus parabéns ao senhor deputado Florenz e de realçar a felicidade que temos em contar com uma pessoa com as suas capacidades a liderar este debate e de elogiar o trabalho que tem realizado até agora. Somos frequentemente acusados de sermos distantes nesta instituição, de não estarmos em contacto com as pessoas, mas, nesta ocasião, a UE está a trabalhar em prol dos cidadãos. Não é uma coincidência o facto de 95% dos cidadãos europeus acreditarem na importância de proteger o nosso ambiente. Mais de dois terços estão convictos de que as políticas que visam combater as alterações climáticas devem ser iniciadas a nível europeu. O meu país, que é uma pequena ilha, não pode resolver sozinho os problemas das alterações climáticas ou empreender a tarefa de combater tais problemas, como se fosse um outro país qualquer. No Tratado da Reforma, que é nesta altura um destacado tema de debate no meu país, a União Europeia delineou medidas que conduzirão à união dos 27 Estados-Membros cujas acções visam atenuar as alterações climáticas. A União Europeia facilitou de modo construtivo o avanço que representou o acordo nas Nações Unidas em Bali em Dezembro passado, com todas as partes a reconhecerem agora a urgência de acção. Teremos de aceitar as dificuldades que enfrentamos, as provas científicas são esmagadoras. As alterações climáticas constituem um grave problema à escala mundial. Vai-nos custar caro. Estaremos nós realmente dispostos a sacrificar não só o nosso clima e o nosso planeta mas também as nossas economias? A continuação da inacção acabará por nos custar até um quinto do nosso produto interno bruto e, no entanto, uma acção empenhada redundará num gasto de apenas 1%. Estaremos nós também dispostos a sujeitar o nosso clima ao ponto de não retorno? Os cientistas já nos informaram que a última década foi a mais quente de que há registo e que 2007 foi um dos 10 anos mais quentes. Não nos esqueçamos das conquistas e dos objectivos que alcançámos em Bali. Necessitamos de continuar a concretizar o roteiro de soluções coesas para a ameaça das alterações climáticas, garantindo que a flexibilidade dos Estados-Membros se encontra no seu cerne."@pt17
"Mr President, I too should like to add my voice of congratulations to Mr Florenz and say how fortunate we are that we have a man of his ability leading this debate and to compliment him on what he has produced so far. We are often accused of being remote in this institution, of not being in touch with our people, but on this occasion the EU is working for its citizens. It is no coincidence that 95% of European citizens believe in the importance of protecting our environment. Over two thirds believe that policies tackling climate change should be initiated at European level. My country, which is a small island, cannot solve or undertake to tackle climate change alone, just like any other country. In the Reform Treaty, which is a very prominent subject of debate in my country at the present time, the European Union has outlined measures which will see the 27 Member States combating climate change, united together. The European Union constructively facilitated the UN agreement breakthrough in Bali last December, with all parties now recognising the urgency of action. We must accept the difficulties that we are facing; the scientific evidence is now overwhelming. Climate change is a serious global threat. It is going to cost us. Are we seriously willing to sacrifice not only our climate and planet, but also our economies? Continued inaction will eventually cost us up to one fifth of our annual gross domestic product, but real action will mean a 1% spend. Are we also willing to subject our climate to the point of no return? Already scientists inform us that the last decade was the warmest on record and that 2007 was one of the top 10 warmest years. Let us not forget our achievements and goals in Bali. We need to continue to deliver a road map of cohesive solutions to the threat of climate change, ensuring that Member State flexibility is at its heart."@ro18
"Vážený pán predseda, aj ja sa chcem pridať k blahoželaniu pánovi Florenzovi a chcem povedať, že sme veľmi šťastní, že túto debatu vedie taký schopný človek a chcel by som ho pochváliť za to, čo doteraz urobil. Často nás obviňujú, že sme v tejto inštitúcii príliš vzdialení, že nie sme v kontakte so svojimi ľuďmi, no v tomto prípade Európska únia pracuje so svojimi občanmi. Nie náhodou je 95 % európskych občanov presvedčených o význame ochrany nášho životného prostredia. Viac ako dve tretiny občanov sú presvedčené, že opatrenia proti zmene klímy je potrebné začať na európskej úrovni. Moja krajina, ktorá je malým ostrovom, nemôže vyriešiť, ani sa pokúšať sama o vyriešenie otázky klimatickej zmeny, presne ako ktorákoľvek iná krajina. V reformnej zmluve, o ktorej sa dnes v mojej krajine veľmi často diskutuje, Európska únia určila opatrenia, na základe ktorých bude 27 členských štátov spoločne bojovať proti zmene klímy. Európska únia konštruktívne dopomohla k prelomu v podobe dohody OSN v Bali v decembri minulého roka a teraz už všetky zúčastnené strany uznávajú naliehavú potrebu konať. Musíme akceptovať ťažkosti, ktorým čelíme. Vedecké dôkazy sú dnes úplne presvedčivé. Klimatická zmena predstavuje vážne globálne ohrozenie. Bude nás to stáť mnoho úsilia. Vážne chceme obetovať naše ovzdušie a planétu, aj naše hospodárstva? Ďalšia nečinnosť nás nakoniec bude stáť jednu pätinu nášho ročného hrubého domáceho produktu, ale skutočné kroky predstavujú výdavky len vo výške 1 %. Naozaj chceme priviesť našu klímu do stavu, keď už nebude návratu späť? Vedci nás už informujú, že posledné desaťročie bolo najteplejšie v dejinách a že rok 2007 sa zaradil medzi desať najteplejších rokov. Nesmieme zabudnúť na úspechy a ciele z Bali. Musíme aj ďalej poskytovať plán súdržných riešení hrozby zmeny klímy a zabezpečiť, aby vychádzal z flexibility členských štátov."@sk19
". Gospod predsednik, tudi jaz bi rad čestital gospodu Florenzu in povedal, da smo lahko srečni, da to razpravo vodi tako sposoben človek, ter ga pohvalil za vse, kar je do zdaj dosegel. Pogosto nas obtožujejo, da smo preveč oddaljeni in da nismo v stiku s svojimi ljudmi, vendar dela tokrat EU za svoje državljane. Ni naključje, da 95 % evropskih državljanov verjame v pomembnost zaščite našega okolja. Več kot dve tretjini verjameta, da bi se morale politike, ki se ukvarjajo s podnebnimi spremembami, začeti izvajati na evropski ravni. Moja država, ki je majhen otok, ne more rešiti vprašanja podnebnih sprememb ali si zadati naloge, da se bo sama spopadla z njimi, kar velja tudi za katero koli drugo državo. V reformni pogodbi, ki je zdaj zelo izstopajoč predmet razprav v moji državi, je Evropska unija predstavila ukrepe, ki bodo 27 držav članic skupaj vodile v boju proti podnebnim spremembam. Evropska unija je konstruktivno pospešila napredek pri sporazumu ZN na Baliju lani decembra, saj zdaj vse stranke priznavajo, da je ukrepanje nujno. Sprejeti moramo težave, s katerimi se soočamo; znanstvenih dokazov je na pretek. Podnebne spremembe so resna svetovna grožnja. To bo imelo resne posledice. Ali smo res pripravljeni žrtvovati ne le podnebje in planet, ampak tudi gospodarstvo? Če še vedno ne bomo ukrepali, nas bo to sčasoma stalo do ene petine letnega bruto domačega proizvoda, medtem ko bi nas pravo ukrepanje stalo le 1 % BDP. Ali smo pripravljeni podnebje pripeljati do točke, od koder ni vrnitve? Znanstveniki nas že obveščajo, da je bilo prejšnje desetletje najtoplejše v zgodovini, medtem ko je bilo leto 2007 eno od desetih najtoplejših let. Ne pozabimo na svoje dosežke in cilje z Balija. Nadaljevati moramo, da bi zagotovili časovni načrt povezanih rešitev za grožnjo podnebnih sprememb, da se zagotovi, da je prožnost držav članic v središču."@sl20
"Herr talman! Jag skull vilja ansluta mig till gratulationerna av Karl-Heinz Florenz och säga hur lyckliga vi är att vi har en man med förmåga att leda denna diskussion och berömma honom för det som han hittills har åstadkommit. Vi anklagas ofta för att vara avskärmade i den här institutionen, för att inte ha kontakt med medborgarna, men i det här fallet arbetar EU för dem. Det är ingen tillfällighet att 95 procent av EU:s invånare anser det viktigt att skydda vår miljö. Över två tredjedelar anser att initiativet till politiska åtgärder för att angripa klimatförändringen bör tas på EU-nivå. Mitt land, som är en liten ö, kan inte lösa eller åta sig att angripa klimatet ensamt, lika lite som något annat land. I ändringsfördraget, som är ett hett diskussionsämne i mitt land för närvarande, har Europeiska unionen utformat åtgärder för att få de 27 medlemsstaterna att enade bekämpa klimatförändringen tillsammans. Europeiska unionen underlättade på ett konstruktivt sätt genombrottet för FN-avtalet på Bali i december i fjol, vilket gör att alla parter nu erkänner nödvändigheten av skyndsamma åtgärder. Vi måste acceptera de svårigheter som ligger framför oss. De vetenskapliga bevisen är nu överväldigande. Klimatförändringen är nu ett allvarligt globalt hot. Det kommer att kosta på. Är vi på fullt allvar villiga att offra inte bara vårt klimat och vår planet, utan även våra ekonomier? Fortsatt passivitet kommer till sist att kosta oss upp till en femtedel av vår årliga bruttonationalprodukt medan verklig handling kostar oss 1 procent. Är vi också beredda att riskera vårt klimat till den punkt där det inte längre finns någon återvändo? Forskarna informerar oss redan om att det senaste decenniet var rekordvarmt och att 2007 var ett av de tio varmaste åren. Vi får inte glömma våra landvinningar och mål i Bali. Vi måste fortsätta att lägga fram en handlingsplan med sammanhängande lösningar för att möta hotet om klimatförändring, och se till att medlemsstaternas anpassningsförmåga står i centrum."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Liam Aylward,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph