Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-016"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.3.3-016"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Vielen Dank an Karl-Heinz Florenz für die sehr gute Zusammenarbeit im Klimaausschuss. Wenn man den Bericht Florenz nimmt und sagt, das ist der Stand der klimapolitischen Diskussion im Europäischen Parlament, könnte man zu dem Schluss kommen: „Prima Klima unter den Abgeordneten im Europäischen Parlament.“ Wenn nur nicht – und hier möchte ich eine Verbindung zu den „Panzerknackern“ aus einem berühmtem Comic herstellen – zur gleichen Zeit am gleichen Ort ganz andere Aktivitäten stattfinden würden! Leider ist es eben so, dass parallel zum Klimaausschuss auch im Industrieausschuss, im Umweltausschuss, im Entwicklungsausschuss Klimapolitik betreiben wird. Da kommen die Kollegen zu einem großen Teil zu ganz anderen Ergebnissen als zu dem Schluss, dass wir am Beginn einer „grünen“, einer zweiten oder dritten industriellen Revolution stehen. Nehmen wir nur die Auseinandersetzung um die Regulierung des CO Ausstoßes von Automobilen. Was da aktuell vom Berichterstatter des Industrieausschusses, Herrn Langen, auf dem Tisch liegt, hat mit ehrgeiziger Klimaschutzpolitik oder mit dem Versuch, Energieversorgungssicherheit durch Effizienztechnologien zu garantieren – was wir für die Automobilindustrie in Europa vorschreiben –, gar nichts mehr zu tun. Der ehrgeizige Aufbruch, für den Stavros Dimas steht, wird seit eineinhalb Jahren konsequent von Mehrheiten in diesem Europäischen Parlament blockiert. Ich würde gerne wissen, wo in dieser Auseinandersetzung um Automobile eigentlich der Geist der allgemeinen Klimadebatte bleibt. Da ist meine Fraktion nicht die Fraktion, die die Hand aufs Herz legen muss, sondern die Bremser in dieser Diskussion sitzen verteilt in allen anderen Fraktionen dieses Hauses. Ein weiterer Punkt: Der Emissionshandel wird ein wichtiges Thema in Posen und in Kopenhagen sein. Die Kommission soll ja dafür sorgen, dass wir eine Reduktion um 20 % in Europa erreichen. Diesen Vorschlag hat ja Angela Merkel als Ratspräsidentin vorgelegt. Kaum legt die Kommission ihren Vorschlag für den Emissionshandel auf den Tisch, sind die Abgeordneten schon wieder der verlängerte Arm der Industrielobby im Europäischen Parlament. Das, was in erster Linie verhandelt wird, sind nicht ehrgeizige Reduktionsziele, sondern man verhandelt schon über die Ausnahmen, bevor überhaupt die Regel festgeschrieben wurde. Der Bericht Florenz ist gut. Die Wirklichkeit der Klimapolitik im Europäischen Parlament hat aber mit dem, über das wir hier heute abstimmen, rein gar nichts zu tun."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedo, chtěla bych vyjádřit dík panu Karl-Heinzovi Florenzovi za velmi dobrou spolupráci v rámci Dočasného výboru pro změnu klimatu. Vezmeme-li do rukou zprávu pana Florenze a konstatujeme, že toto je stav věcí v debatě o klimatické politice v Evropském parlamentu, mohli bychom dospět k závěru, že mezi poslanci Evropského parlamentu vládne krásné „ovzduší“, ale až na to, že podobně jako ve známé kreslené pohádce Beagle boys, které německy nazýváme ničitelé tanků, se zde uplatňují na stejném místě a ve stejném čase úplně rozdílné agendy! Bohužel, klimatická politika se neřeší pouze v Dočasném výboru pro změnu klimatu, ale i v jiných výborech Evropského parlamentu: ve Výboru pro průmysl, ve Výboru pro životní prostředí a ve Výboru pro rozvoj. Naši kolegové v těchto výborech často docházejí k velmi odlišným závěrům. Nedospěli k závěru, že jsme na prahu „zelené“ revoluce, druhé nebo třetí průmyslové revoluce. Vezměme si například spornou otázku regulace emisí CO které produkují automobily. To, co v současnosti prosazuje pan Langen, zpravodaj Výboru pro průmysl, nemá nic společného s ambiciózní klimatickou politikou ani se snahou zajistit bezpečnost energie prostřednictvím účinných technologií, tedy s tím, co předpisujeme pro automobilový průmysl v Evropě. Ambiciózní nový úsvit lepších časů, za který bojuje pan Dimas už rok a půl, neustále blokují různé většiny Evropského parlamentu. Ráda bych věděla, co se stalo s duchem širší klimatické diskuse v této sporné otázce v souvislosti s auty. Ruku na srdce si nemusí pokládat moje politická skupina. Tento proces brzdí poslanci roztroušení ve všech ostatních skupinách Parlamentu. Dovolím si ještě jednu poznámku. Obchod s emisemi bude důležitým tématem jednání v Poznani a v Kodani. Komise by měla zajistit, abychom v Evropě dosáhli 20% snížení. To byl návrh Angely Merkelové v době německého předsednictví Rady, avšak jakmile Komise předloží svůj návrh obchodu s emisemi, začnou se poslanci opět chovat jako prodloužená ruka evropské průmyslové lobby v Parlamentu a výsledkem je, že se jednání nesoustředí na splnění ambiciózních cílů snížení, ale na získání výjimek ještě dříve, než budou stanovena samotná pravidla. Pan Florenz vypracoval dobrou zprávu. Skutečností však zůstává, že to, o čem dnes hlasujeme, nemá nic společného s reálnou klimatickou politikou Evropského parlamentu."@cs1
"Hr. formand! Mange tak til Karl-Heinz Florenz for det gode samarbejde i Klimaudvalget. Hvis man tager Florenz-betænkningen og siger, at det er status for den klimapolitiske diskussion i Europa-Parlamentet, kunne man komme til den konklusion, at der er et fint klima blandt medlemmerne i Europa-Parlamentet. Hvis bare der ikke - og her kommer jeg til at tænke på Bjørnebanden fra en berømt tegneserie - samtidig var gang i nogle helt andre aktiviteter samme sted. Desværre er det sådan, at der parallelt til Klimaudvalget også bliver ført klimapolitik i Industriudvalget, i Miljøudvalget og i Udviklingsudvalget. Her når medlemmerne som regel frem til helt andre resultater end den konklusion, at vi står over for en "grøn" revolution, den anden eller tredje industrielle revolution. Tag f.eks. diskussionen om regulering af bilers CO udledning. Det, der i øjeblikket foreligger fra Industriudvalgets ordfører hr. Langen, har absolut intet at gøre med en ambitiøs klimabeskyttelsespolitik eller med forsøget på at sikre energiforsyningssikkerheden ved hjælp af effektive teknologier - det vi foreskriver for automobilindustrien i Europa. Det ambitiøse nybrud, som Stavros Dimas står for, er gennem halvandet år konsekvent blevet blokeret af et flertal i Europa-Parlamentet. Jeg kunne godt lide at vide, hvor den generelle klimadebat egentlig er blevet af i denne diskussion om biler. Her er det ikke min gruppe, der må gribe i egen barm, de tilbageholdende kræfter i denne diskussion er fordelt i alle andre grupper i Parlamentet. Et andet punkt er emissionshandelen, som bliver et vigtigt punkt i Posen og i København. Kommissionen skal jo sørge for, at vi når en reduktion på 20 % i Europa. Dette forslag fremsatte Angela Merkel som formand for Rådet. Næppe har Kommissionen fremsat sit forslag om emissionshandelen, før medlemmerne igen er industrilobbyens forlængede arm i Europa-Parlamentet. Man forhandler ikke først og fremmet om ambitiøse reduktionsmål, man er allerede i gang med at forhandle om undtagelserne, før reglerne overhovedet er fastsat. Florenz-betænkningen er god. Men den virkelige klimapolitik i Europa-Parlamentet har ikke noget som helst at gøre med det, som vi stemmer om i dag."@da2
". Κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον Karl-Heinz Florenz για την πολύ καλή συνεργασία στην Προσωρινή Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος. Αν πάρουμε την έκθεση Florenz και πούμε «αυτή είναι η κατάσταση των πραγμάτων στη συζήτηση για πολιτική όσον αφορά το κλίμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», ίσως καταλήξουμε στο ότι επικρατεί εξαιρετικό «κλίμα» μεταξύ των βουλευτών εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αν δεν υπήρχε όμως το γεγονός ότι –όπως η Συμμορία των Λύκων στα διάσημα κινούμενα σχέδια, που ονομάζουμε στα γερμανικά «Panzerknackern»– επιδιώκεται μια πολύ διαφορετική ατζέντα στον ίδιο τόπο την ίδια ώρα! Δυστυχώς, παράλληλα με την Προσωρινή Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος, η πολιτική για το κλίμα εξετάζεται και σε άλλες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: στην Επιτροπή Βιομηχανίας, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και στην Επιτροπή Ανάπτυξης. Σε αυτές τις επιτροπές οι συνάδελφοί μας καταλήγουν συχνά σε πολύ διαφορετικά αποτελέσματα· δεν καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι βρισκόμαστε στην αρχή μιας «πράσινης» επανάστασης, μιας δεύτερης ή τρίτης βιομηχανικής επανάστασης. Ως ένα μόνο παράδειγμα ας πάρουμε τη διαφωνία σχετικά με τον κανονισμό για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τα αυτοκίνητα. Αυτό που προβάλλεται τώρα σε αυτό το πλαίσιο από τον κ. Langen, τον εισηγητή της Επιτροπής Βιομηχανίας, δεν έχει καμιά σχέση με τη φιλόδοξη πολιτική για το κλίμα ή την προσπάθεια για την εγγύηση της ενεργειακής ασφάλειας μέσω τεχνολογιών βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, που είναι αυτό ακριβώς που προτείνουμε για τις αυτοκινητοβιομηχανίες στην Ευρώπη. Η φιλόδοξη νέα αρχή που προωθεί συνειδητά ο κ. Δήμας παρεμποδίζεται συστηματικά από ποικίλες πλειοψηφίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον τελευταίο ενάμιση χρόνο. Θα ήθελα να πληροφορηθώ τι συνέβη στο πνεύμα της ευρύτερης συζήτησης για το κλίμα σε αυτή τη διαφωνία για τα αυτοκίνητα. Εδώ δεν είναι η δική μου Ομάδα που θα πρέπει να βάλει το χέρι στην καρδιά· εκείνοι που πατούν εδώ το φρένο ανήκουν σε όλες τις άλλες ομάδες σε αυτό το Σώμα. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε ένα ακόμη σημείο: η εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου θα είναι σημαντικό θέμα στο Πόζναν και την Κοπεγχάγη. Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι θα επιτύχουμε μείωση 20% στην Ευρώπη. Αυτή ήταν η πρόταση της Angela Merkel όταν η Γερμανία ασκούσε την Προεδρία του Συμβουλίου αλλά μόλις η Επιτροπή υποβάλει τη δική της πρόταση σχετικά με την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, οι βουλευτές αναλαμβάνουν για άλλη μια φορά δράση ως ο κοινοβουλευτικός βραχίονας της ομάδας συμφερόντων της βιομηχανίας στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα οι διαπραγματεύσεις να επικεντρώνονται όχι στην επίτευξη φιλόδοξων στόχων μείωσης των εκπομπών αλλά στη θέσπιση εξαιρέσεων ακόμη και πριν οριστούν οι κανόνες. Η έκθεση του κ. Florenz είναι μια καλή έκθεση. Είναι, ωστόσο, γεγονός ότι αυτό που ψηφίζουμε σήμερα δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα της πολιτικής για το κλίμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο."@el10
". Mr President, I would like to express my thanks to Karl-Heinz Florenz for the very good cooperation in the Temporary Committee on Climate Change. If we take the Florenz report and say, ‘this is the state of play in the climate policy debate in the European Parliament’, we might conclude that there is a wonderful ‘climate’ among Members here in the European Parliament, were it not for the fact that – like the Beagle Boys in the famous cartoons, whom we call the ‘Tank-busters’ in German – a very different agenda is being pursued in the same place at the same time! Unfortunately, in parallel to the Temporary Committee on Climate Change, climate policy is being pursued in the European Parliament’s other committees as well: in the Committee on Industry, in the Committee on Environment and in the Committee on Development. In these committees, our colleagues often arrive at very different outcomes; they do not conclude that we are at the dawn of a ‘green’ revolution, a second or third industrial revolution. Let us take the controversy over the regulation of CO emissions from cars as just one example. What is being put forward at present in this context by Mr Langen, the rapporteur for the Committee on Industry, has nothing to do with ambitious climate policy or the effort to guarantee energy security through efficiency technologies, which is what we are prescribing for the car industry in Europe. The ambitious new dawn which is championed by Mr Dimas has been consistently blocked by various majorities in the European Parliament for the last one and a half years. I would like to know what has happened to the spirit of the broader climate debate in this controversy over cars. Here, it is not my Group that should put its hand on its heart; those who are applying the brakes here are distributed among all the other groups in this House. Let me make one further point: emissions trading will be an important issue in Poznań and Copenhagen. The Commission should ensure that we achieve a 20% reduction in Europe. That was the proposal made by Angela Merkel when Germany held the Council Presidency, and yet as soon as the Commission tables its proposal for emissions trading, Members spring into action yet again as the parliamentary arm of the industry lobby in Europe, with the result that the negotiations focus not on achieving ambitious reduction targets but on achieving exemptions even before the rules have been established. Mr Florenz’s report is a good report. The fact remains, however, that what we are voting on today has nothing to do with the reality of climate policy in the European Parliament."@en4
"Señor Presidente, me gustaría expresar mi agradecimiento a Karl-Heinz Florenz por su excelente cooperación en la Comisión Temporal del Cambio Climático. Si tomamos el informe de Florenz y decimos «éste es el estado de cosas en el debate sobre política del clima en el Parlamento Europeo», podríamos concluir que existe un clima maravilloso entre los diputados de esta Cámara, si no fuera por el hecho de que, como los Golfos Apandadores del famoso tebeo, se siguen agendas de actuación muy diferentes en el mismo lugar, y al mismo tiempo! Por desgracia, paralelamente a la Comisión Temporal del Cambio Climático, también se sigue una política del clima en otras comisiones del Parlamento Europeo: en concreto, en las Comisiones de Industria, de Medio Ambiente y de Desarrollo. En estos órganos, nuestros colegas llegan a menudo a conclusiones muy diferentes; no determinan que nos encontramos en los albores de una revolución «verde», una segunda o tercera revolución industrial. Tomemos por ejemplo la controversia respecto a la regulación de las emisiones de CO procedentes de los automóviles. Lo que propone actualmente en este contexto el señor Langen, ponente para la Comisión de Industria, no tiene nada que ver con la ambiciosa política climática o el esfuerzo por garantizar la seguridad energética mediante tecnologías eficaces que prescribimos nosotros para la industria automovilística en Europa. Este ambicioso nuevo amanecer que defiende el señor Dimas ha recibido el bloqueo continuado de diversas mayorías en el Parlamento Europeo en el último año y medio. Me gustaría saber qué ha sucedido con el espíritu del debate general sobre el clima en esta polémica respecto a los automóviles. En este caso, no es mi Grupo el que debe asumir las culpas; los que ponen freno al desarrollo de esta cuestión se encuentran distribuidos entre todos los demás grupos de esta Cámara. Permítanme plantear otra cuestión: el comercio de derechos de emisión será un asunto importante en Poznan y Copenhague. La Comisión debe asegurarse de que consigamos una reducción del 20 % en Europa. Tal fue la propuesta realizada por Angela Merkel cuando Alemania ocupó la Presidencia del Consejo, y sin embargo, tan pronto como la Comisión presenta su propuesta sobre comercio de derechos de emisión, ciertos diputados entran en acción nuevamente como brazo parlamentario del lobby del sector en Europa, con el resultado de que las negociaciones se centran no en la consecución de objetivos de reducción ambiciosos, sino en la obtención de exenciones, incluso antes de que se haya establecido la normativa. El del señor Florenz es un buen informe. Sin embargo, sigue siendo cierto que, lo que votamos aquí hoy no tiene nada que ver con la realidad de la política climática en el Parlamento Europeo."@es21
". Härra president, ma soovin avaldada tänu Karl-Heinz Florenzile väga hea koostöö eest kliimamuutuste ajutise komisjoniga. Kui võtame Florenzi raporti ja ütleme, et „selline on asjade seis Euroopa Parlamendi arutelus kliimapoliitika üle”, siis võime järeldada, et Euroopa Parlamendi liikmete vahelistes suhetes valitseb suurepärane kliima, mis ei ole tõsi, sest – nagu kuulsa multifilmi tegelased Beagle Boys, keda me saksa keeles kutsume ’iteks (eesti keeles penipoisid) – viivad nad samal ajal ja samas kohas läbi väga erinevat tegevust. Õnnetuseks, paralleelselt kliimamuutuste ajutise komisjoni tööga, teostatakse kliimapoliitikat ka teistes Euroopa Parlamendi komisjonides: tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonis ning arengukomisjonis. Neis komisjonides jõuavad kolleegid sageli väga erinevatele järeldustele; nad ei järelda, et oleme rohelise revolutsiooni, teise või kolmanda tööstusrevolutsiooni koidikul. Võtame ühe näitena poleemika autode CO heite reguleerimise üle. Ettepanekul, mille praegu selles kontekstis teeb tööstuse komisjoni raportöör härra Langen, ei ole midagi ühist ambitsioonika kliimapoliitikaga või jõupingutusega tagada tõhusate tehnoloogiate abil energiajulgeolek, mis on see, mida me nõuame praegu Euroopa autotööstuselt. Uut koidikut, mille eestvõitleja on härra Dimas, on Euroopa Parlamendis viimase pooleteise aasta jooksul erinevate häälteenamuste poolt jätkuvalt blokeeritud. Ma sooviksin teada, kuhu jäi laiema kliimat käsitleva arutelu vaim selles vaidluses autode üle. Siin ei pea minu fraktsiooni esindajad kätt südamele panema; need, kes pidurdavad, jaotuvad siin täiskogus kõigi teiste fraktsioonide vahel. Veel üks tähtis küsimus: saastekvootidega kauplemine on tähtis teema Poznańis ja Kopenhaagenis. Komisjon peaks tagama, et saavutame Euroopas heitkoguste vähendamise 20% võrra. Sellise ettepaneku tegi Angela Merkel, kui Saksamaa oli nõukogu eesistuja, kuid siiski, kohe, kui komisjon esitab ettepaneku saastekvootidega kauplemise kohta, asuvad parlamendiliikmed jälle tegutsema Euroopa tööstusettevõtete lobitöö parlamentaarse relvana, mille tagajärjel läbirääkimised keskenduvad ambitsioonikate heitkoguste vähendamise eesmärkide seadmise asemel erandlike vabastuste saavutamisele veel enne eeskirjade kehtestamist. Karl-Heinz Florenzi raport on hea raport. Siiski jääb faktiks, et sellel, mille üle me täna hääletame, ei ole mingisugust seost Euroopa Parlamendi reaalse kliimapoliitikaga."@et5
". Arvoisa puhemies, haluan esittää kiitokseni Karl-Heinz Florenzille erinomaisesta yhteistyöstä ilmastonmuutosta käsittelevässä väliaikaisessa valiokunnassa. Kun tarkastelemme Florenzin mietintöä ja toteamme: ”tämä on tilanne Euroopan parlamentin ilmastopolitiikkaa koskevassa keskustelussa”, voisimme jopa todeta ”ilmaston” olevan erinomainen Euroopan parlamentin jäsenten välillä, jollei itse asiassa – kuten sarjakuvan karhukopla, joita me saksaksi kutsumme tankbustereiksi – samaan aikaan ja samassa paikassa seurattaisi aivan toisenlaista esityslistaa! Valitettavasti rinnan ilmastonmuutosta käsittelevän väliaikaisen valiokunnan kanssa Euroopan parlamentin muissa valiokunnissakin harjoitetaan ilmastopolitiikkaa: teollisuusvaliokunnassa, ympäristövaliokunnassa ja kehitysyhteistyövaliokunnassa. Näissä valiokunnissa kollegamme usein päätyvät hyvin erilaisiin tuloksiin, he eivät tee päätelmiä, joiden mukaan odottaisimme ”vihreää” vallankumousta, toista tai kolmatta teollista vallankumousta. Otetaan esimerkiksi autojen hiilidioksidipäästöjä koskevan sääntelyn aiheuttama polemiikki. Sillä, mitä teollisuusvaliokunnan esittelijä Werner Langen nyt tässä yhteydessä esittää, ei ole mitään tekemistä kunnianhimoisen ilmastopolitiikan kanssa tai niiden pyrkimysten kanssa, joiden tavoitteena on taata energiavarmuus tehokkaan teknologian avulla, jota me vaadimme Euroopan autoteollisuudelle. Komission jäsenen Dimasin mainostama kunnianhimoinen aamunkoitto on jatkuvasti pysäytetty Euroopan parlamentissa erilaisin enemmistöin viimeisten puolentoista vuoden ajan. Haluaisin tietää, mitä tapahtui laajemman ilmastokeskustelun hengelle tässä autoja koskevassa kiistassa. Tämän osalta kyseessä ei ole minun ryhmäni, jonka olisi pantava käsi sydämelleen; jarrujen painajat jakautuvat kaikkiin muihin parlamentin ryhmiin. Mainitsen vielä yhden seikan: päästökauppa on tärkeä aihe Poznańissa ja Kööpenhaminassa. Komission on varmistettava, että Euroopassa saavutetaan 20 prosentin leikkaus. Se oli Angela Merkelin ehdotus Saksan puheenjohtajuuskaudella, ja kuitenkin heti komission esitettyä päästökauppaehdotuksensa parlamentin jäsenet ryntäävät jälleen toimiin eurooppalaisen teollisuuslobbyn parlamentaarisena kätenä sillä seurauksella, ettei neuvotteluissa enää keskitytä kunnianhimoisten leikkaustavoitteiden saavuttamiseen, vaan poikkeusten aikaansaamiseen jo ennen sääntöjen vahvistamista. Karl-Heinz Florenzin mietintö on hyvä mietintö. On kuitenkin tosiasia, ettei sillä, mistä me tänään äänestämme, ole mitään tekemistä Euroopan parlamentin ilmastopolitiikan todellisuuden kanssa."@fi7
"Monsieur le Président, je tiens à remercier Karl-Heinz Florenz pour l’excellente collaboration au sein de la commission temporaire sur le changement climatique. Si nous lisions le rapport Florenz en pensant: «Voici l’état de la situation, l’état des débats sur la politique climatique au sein du Parlement européen», nous pourrions en conclure qu’il règne un excellent «climat» parmi les députés du Parlement européen. À ceci près que, comme les frères Rapetou des célèbres dessins animés, que nous appelons «briseurs de chars» en allemand, nous poursuivons des objectifs différents au même endroit et au même moment! Malheureusement, parallèlement à la commission temporaire sur le changement climatique, d’autres commissions du Parlement européen travaillent à la politique climatique: la commission de l’industrie, la commission de l’environnement et la commission du développement. Dans ces commissions, nos collègues parviennent souvent à des résultats très différents. Ils ne concluent pas que nous nous trouvons à l’aube d’une révolution verte, d’une deuxième ou d’une troisième révolution industrielle. Prenons par exemple la controverse sur la règlementation des émissions de CO des voitures. Les propositions faites actuellement à ce sujet par M. Langen, le rapporteur de la commission de l’industrie, n’ont rien à voir avec une politique climatique ambitieuse ou avec des efforts visant à garantir la sécurité énergétique grâce à des technologies efficaces, alors que c’est ce que nous prescrivons pour l’industrie automobile en Europe. Depuis un an et demi, la nouvelle ère ambitieuse que défend M. Dimas a été bloquée systématiquement par différentes majorités au sein du Parlement européen. J’aimerais savoir ce qu’il est advenu de l’esprit du débat plus large sur le climat dans cette controverse sur les voitures. Ce n’est pas à mon groupe de mettre la main sur le cœur. Ceux qui appuient sur le frein se répartissent dans tous les autres groupes de cette Assemblée. Une autre remarque: l’échange de quotas d’émissions sera une question importante à Poznań et à Copenhague. La Commission doit veiller à ce que nous parvenions à une réduction de 20% en Europe. C’est la proposition faite par Angela Merkel lors de la présidence allemande du Conseil, et pourtant, dès que la Commission soumet sa proposition de système d’échange d’émissions, les députés se mettent immédiatement en action en qualité de bras parlementaire du lobby industriel européen. Avec pour résultat que les négociations se concentrent non pas sur la réalisation d’objectifs de réduction ambitieux, mais sur la mise en place d’exemptions et d’exceptions avant même que les règles aient été définies. Le rapport de M. Florenz est un bon rapport. Le fait est, cependant, que ce sur quoi nous allons voter aujourd’hui est sans rapport avec la réalité de la politique climatique au sein du Parlement européen."@fr8
". Elnök úr, szeretném kifejezni köszönetemet Karl-Heinz Florenznek az éghajlatváltozással foglalkozó ideiglenes bizottságban tanúsított szoros együttműködéséért. A Florenz-jelentés alapján még azt is mondhatnánk, hogy „lám, lám, ilyen jól állunk az Európai Parlamentben az éghajlat-politika vitáját illetően”. Majd levonhatnánk azt a következtetést, hogy bizony csodálatos a „légkör” az Európai Parlament tagjainak körében. Megtehetnénk mindezt, ha nem szembesülnénk azzal a ténnyel — mint a híres rajzfilmsorozat, a Kacsamesék hősei, akiket mi németül csak „tankrobbantóknak” hívunk —, hogy azért mi nagyon különböző célokat követünk ugyanazon a helyen, ugyanazon időben! Sajnálatos módon, az éghajlatváltozással foglalkozó ideiglenes bizottsággal párhuzamosan az éghajlatpolitika az Európai Parlament más bizottságainak napirendjén is szerepel. Így az Iparügyi Bizottságban, a Környezetvédelmi Bizottságban, és a Fejlesztési Bizottságban is. Ezekben a bizottságokban kollégáink gyakran eltérő következtetésekhez jutnak, nem gondolják azt, hogy elérkezett a „zöld” forradalom hajnala, a második vagy a harmadik ipari forradalom. Vegyük csak példaként a gépjárművek CO kibocsátásával foglalkozó rendeletet. Amit ezzel összefüggésben most Langen úr, az Iparügyi Bizottság előadója beterjesztett, annak semmi köze ahhoz az ambiciózus éghajlat-politikához, vagy a hatékony technológiákkal garantált energiabiztonsághoz kötődő erőfeszítésekhez, amelyeket Európában a gépjárműipar számára előírunk. A Dimas úr által favorizált ambiciózus, új hajnal bekövetkeztét, az elmúlt másfél évben, folyamatosan gátolták az Európai Parlament különböző, többséget alkotó csoportjai. Szeretném tudni, mi is történt a gépjárművekkel kapcsolatos ellentétekről folytatott, széleskörű éghajlat-vita szellemével? Itt nem az én képviselőcsoportomnak kell mentegetőznie: a fékezőket a képviselőház más csoportjaiban meghúzódva lelhetjük fel. Egy további pont: a kibocsátás-kereskedelem fontos kérdésként vetődik fel Poznanban és Koppenhágában is. A Bizottságnak biztosítania kell, hogy Európában elérjük a 20 %-os csökkentést. Ezt a javaslatot Angela Merkel tette, amikor Németország elnökölt a Tanácsban, de amint a Bizottság előterjeszti a maga kibocsátás-kereskedelemhez kapcsolódó javaslatait, a képviselők azonnal — mintegy az ipari lobbik parlamenti kezeként — akcióba lépnek. S az eredmény az, hogy a tárgyalások nem a kibocsátás-csökkentési célokra, hanem — még mielőtt a szabályok meghatározásra kerültek volna — a felmentésekre összpontosulnak. Florenz úr jelentése jó. Ettől azonban még tény az, hogy amiről ma szavazunk, annak semmi köze az Európai Parlament éghajlatpolitikájának valóságához."@hu11
". Signor Presidente, desidero esprimere i miei ringraziamenti all’onorevole Karl-Heinz Florenz per l’ottima collaborazione nella commissione temporanea sul cambiamento climatico. Se prendiamo la relazione Florenz e diciamo: “Questa è la situazione del dibattito sulla politica climatica nel Parlamento europeo”, potremmo concludere che qui, tra i membri del Parlamento europeo, c’è un “clima” meraviglioso, non fosse per il fatto che – come la Banda Bassotti dei famosi fumetti – nello stesso luogo al contempo venga portata avanti un’agenda molto diversa! Purtroppo, parallelamente alla commissione temporanea sul cambiamento climatico, la politica climatica viene portata avanti anche in altre commissioni del Parlamento europeo: nella commissione per l’industria, nella commissione per l’ambiente e nella commissione per lo sviluppo. In tali commissioni i nostri colleghi spesso giungono a risultati molto diversi; non giungono alla conclusione che ci troviamo all’alba della rivoluzione “verde”, di una seconda o terza rivoluzione industriale. Prendiamo come esempio solo la controversia sulla regolamentazione delle emissioni di CO dei veicoli a motore. Al momento quanto è stato avanzato in tale contesto dall’onorevole Langen, il relatore della commissione per l’industria, non ha nulla a che vedere con l’ambiziosa politica climatica o con lo sforzo di garantire sicurezza energetica attraverso tecnologie efficienti, che è quanto stiamo pretendendo dalle industrie automobilistiche in Europa. Questo nuovo ambizioso inizio difeso dal Commissario Dimas è stato costantemente bloccato da diverse maggioranze del Parlamento europeo nel corso dell’ultimo anno e mezzo. Mi piacerebbe sapere cos’è accaduto allo spirito del più ambio dibattito sul clima in merito a tale controversia sulle automobili. Su questo punto, non è il mio gruppo che dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza; coloro che stanno ponendo dei freni in proposito sono distribuiti tra tutti gli altri gruppi di quest’Assemblea. Lasciatemi fare un’altra constatazione: lo scambio di quote costituirà una questione importante a Poznań e a Copenhagen. La Commissione dovrebbe garantire il conseguimento di una riduzione del 20 per cento in Europa. Questa era la proposta fatta da Angela Merkel, quando la Germania ha esercitato la Presidenza del Consiglio, eppure non appena la Commissione presenta la sua proposta in merito allo scambio di quote, i membri entrano ancora una volta in azione come il braccio parlamentare della dell’industria europea, con il risultato che i negoziati si concentrano non sul raggiungimento di obiettivi di riduzione ambiziosi, ma sull’ottenimento di esenzioni ancor prima che siano state stabilite le regole. La relazione dell’onorevole Florenz è buona. Resta il fatto, tuttavia, che quanto votiamo oggi non ha nulla a che vedere con la realtà della politica climatica del Parlamento europeo."@it12
"Gerb. Pirmininke, noriu pareikšti savo dėkingumą Karlui-Heinzui Florenzui už labai gerą bendradarbiavimą Laikinajame klimato kaitos komitete. Jeigu gerb. K. H. Florenzo ataskaitą vertintume kaip atspindinčią susiklosčiusią klimato politikos aptarimo Europos Parlamente padėtį, beveik galėtume konstatuoti, kad klimatas tarp Europos Parlamento narių nuostabus, jeigu ne saujelė kitamanių, kurie, lyg niekdariai gerai žinomame animacijos seriale, vis kėsinasi nuskriausti Skrudžą Makdaką. Jų darbotvarkė visiškai kitokia. Deja, be Laikinojo klimato kaitos komiteto, klimato politika svarstoma ir kituose Europos Parlamento komitetuose − pvz., Pramonės komitete, Aplinkosaugos komitete, Plėtros komitete. Mūsų kolegų, dirbančių šiuose komitetuose, išvados labai skirtingos. Jie visiškai nelinkę manyti, kad jau brėkšta „žalioji“, antroji, ar trečioji pramonės revoliucija. Kaip pavyzdį, prisiminkime prieštarą, kilusią dėl automobilių išmetamo anglies dvideginio reguliavimo. Tai, ką šiuo metu siūlo Pramonės komiteto pranešėjas gerb. V. Langenas, neturi nieko bendra su ambicingąja klimato politika ar siekiu užtikrinti energijos išteklių saugumą taikant našias technologijas. Tai norėtume matyti Europos automobilių pramonėje. Tačiau drąsią naujos epochos aušrą, kurią vis žadina gerb. S. Dimasas, pastaruosius pusantrų metų pastoviai slopina įvairios Europos Parlamento daugumos. Norėčiau sužinoti, kas gi nutiko didžiajai klimato kaitos debatų dvasiai prasidėjus šiai prieštarai dėl automobilių. Kita vertus, nenorėčiau teigti, kad mano frakcija galėtų dėti ranką prie širdies. Kaišiantieji pagalius į ratus išsibarstę po įvairias šio Parlamento grupes. Leiskite man priminti dar vieną dalyką. Svarbus klausimas Poznanėje ir Kopenhagoje bus prekyba išmetimo kvotomis. Komisija turėtų užtikrinti, kad Europoje išmetimas bus sumažintas 20 proc. Tokį pasiūlymą pateikė Angela Merkel, kai Tarybai pirmininkavo Vokietija. Tačiau vos tik Komisija pateikia pasiūlymą dėl prekybos išmetimo kvotomis, Parlamento nariai šoka veikti vykdydami savo lobistines Europos pramonės atstovavimo Parlamente prievoles. To rezultatas − derybose siekiama ne realizuoti ambicingus užmojus, o gauti išlygas dar net nenustačius taisyklių. K. H. Florenzo ataskaita puiki. Tačiau negaliu nepastebėti fakto: tai, dėl ko mes čia šiandien balsuojame, neturi nieko bendra su klimato kaitos politikos Europos Parlamente realijomis."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es vēlētos izteikt pateicību kungam par ļoti labu sadarbību Pagaidu komitejā saistībā ar klimata pārmaiņām. Izlasot kunga ziņojumu par „pašreizējo stāvokli Eiropas Parlamenta debatēs par klimata politiku”, mēs varētu secināt, ka šeit, Eiropas Parlamentā, valda brīnišķīgs „klimats” Parlamenta deputātu starpā, ja vien — līdzīgi kā to dara slavenajās animācijas filmās, kuras mēs vāciski saucam par „tankugrāvējiem” — šajā pašā vietā un laikā netiktu īstenota pavisam atšķirīga darba kārtība. Diemžēl paralēli Pagaidu komitejai saistībā ar klimata pārmaiņām pie klimata politikas strādā arī citās Eiropas Parlamenta komitejās: Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejā, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejā un Attīstības komitejā. Šajās komitejās mūsu kolēģi bieži vien nonāk pie ļoti atšķirīgiem rezultātiem; viņi nesecina, ka mēs esam „zaļās” revolūcijas, otrās vai trešās rūpniecības revolūcijas rītausmā. Aplūkosim strīdīgās debates par regulu par vieglo automobiļu CO emisijām kā tikai vienu piemēru. Tam, ko šobrīd šajā sakarā ierosina Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas referents kungs, nav nekā kopīga ar vērienīgo klimata politiku vai to, ko mēs prasām no Eiropas automobiļu rūpniecības — garantēt energodrošību, izmantojot efektīvas tehnoloģijas. Šis vērienīgais jaunais sākums, par ko cīnās kungs, pēdējā pusotra gada laikā Eiropas Parlamentā pastāvīgi ir ticis bloķēts ar dažādu balsu pārsvaru. Es gribētu zināt, kas ir noticis ar plašo debašu par klimatu garu šajās strīdīgajās debatēs par automašīnām. Tā nav mana grupa, kas bremzē debates; debates bremzē visas pārējās Parlamenta grupas. Ļaujiet man pateikt vēl vienu lietu: emisiju tirdzniecība būs svarīgs jautājums Poznaņā un Kopenhāgenā. Komisijai jānodrošina, lai mēs Eiropā panāktu samazinājumu par 20 %. Tas bija priekšlikums, ko izteica kundze laikā, kad Vācija bija Padomes prezidentvalsts, un tomēr tiklīdz Komisija iesniedza savu priekšlikumu emisiju tirdzniecībai, deputāti atkal metās darboties kā Eiropas rūpniecības lobiju parlamentārā roka, kā rezultātā sarunas bija vērstas nevis uz vērienīgo samazināšanas mērķu sasniegšanu, bet gan uz atbrīvojumu panākšanu, pat pirms tika izstrādāti noteikumi. kunga ziņojums ir labs ziņojums. Taču tas ir fakts, ka tam, par ko mēs šodien balsojam, nav nekā kopīga ar realitāti Eiropas Parlamenta klimata politikas jomā."@lv13
"Herr Präsident! Vielen Dank an Karl-Heinz Florenz für die sehr gute Zusammenarbeit im Klimaausschuss. Wenn man den Bericht Florenz nimmt und sagt, das ist der Stand der klimapolitischen Diskussion im Europäischen Parlament, könnte man zu dem Schluss kommen: „Prima Klima unter den Abgeordneten im Europäischen Parlament.“ Wenn nur nicht – und hier möchte ich eine Verbindung zu den „Panzerknackern“ aus einem berühmtem Comic herstellen – zur gleichen Zeit am gleichen Ort ganz andere Aktivitäten stattfinden würden! Leider ist es eben so, dass parallel zum Klimaausschuss auch im Industrieausschuss, im Umweltausschuss, im Entwicklungsausschuss Klimapolitik betreiben wird. Da kommen die Kollegen zu einem großen Teil zu ganz anderen Ergebnissen als zu dem Schluss, dass wir am Beginn einer „grünen“, einer zweiten oder dritten industriellen Revolution stehen. Nehmen wir nur die Auseinandersetzung um die Regulierung des CO Ausstoßes von Automobilen. Was da aktuell vom Berichterstatter des Industrieausschusses, Herrn Langen, auf dem Tisch liegt, hat mit ehrgeiziger Klimaschutzpolitik oder mit dem Versuch, Energieversorgungssicherheit durch Effizienztechnologien zu garantieren – was wir für die Automobilindustrie in Europa vorschreiben –, gar nichts mehr zu tun. Der ehrgeizige Aufbruch, für den Stavros Dimas steht, wird seit eineinhalb Jahren konsequent von Mehrheiten in diesem Europäischen Parlament blockiert. Ich würde gerne wissen, wo in dieser Auseinandersetzung um Automobile eigentlich der Geist der allgemeinen Klimadebatte bleibt. Da ist meine Fraktion nicht die Fraktion, die die Hand aufs Herz legen muss, sondern die Bremser in dieser Diskussion sitzen verteilt in allen anderen Fraktionen dieses Hauses. Ein weiterer Punkt: Der Emissionshandel wird ein wichtiges Thema in Posen und in Kopenhagen sein. Die Kommission soll ja dafür sorgen, dass wir eine Reduktion um 20 % in Europa erreichen. Diesen Vorschlag hat ja Angela Merkel als Ratspräsidentin vorgelegt. Kaum legt die Kommission ihren Vorschlag für den Emissionshandel auf den Tisch, sind die Abgeordneten schon wieder der verlängerte Arm der Industrielobby im Europäischen Parlament. Das, was in erster Linie verhandelt wird, sind nicht ehrgeizige Reduktionsziele, sondern man verhandelt schon über die Ausnahmen, bevor überhaupt die Regel festgeschrieben wurde. Der Bericht Florenz ist gut. Die Wirklichkeit der Klimapolitik im Europäischen Parlament hat aber mit dem, über das wir hier heute abstimmen, rein gar nichts zu tun."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik wil Karl-Heinz Florenz bedanken voor de uitstekende samenwerking in de Tijdelijke Commissie klimaatverandering. Als we het verslag-Florenz nemen en zeggen: “Dit is de stand van zaken in het klimaatdebat in het Europees Parlement” zouden we kunnen zeggen dat er een aangenaam “klimaat” bestaat onder de leden van het Europees Parlement, ware het niet dat er – zoals bij de beroemde Zware Jongens uit Donald Duck, die we in het Duits de “Tankslopers” noemen – op hetzelfde moment en op dezelfde plaats een heel andere agenda wordt nagestreefd! Helaas zijn er in het Europees Parlement naast de Tijdelijke Commissie klimaatverandering nog andere commissies die zich bezighouden met het klimaatbeleid: de Commissie industrie, onderzoek en energie, de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en de Commissie ontwikkelingssamenwerking. In deze commissies komen onze collega’s vaak tot heel andere conclusies en wordt niet geconcludeerd dat we aan de vooravond van een “groene” revolutie staan, een tweede of derde industriële revolutie. Laten we de controverse over de regulering van de CO emissies als voorbeeld nemen. Wat de heer Langen, de rapporteur voor de Commissie industrie, onderzoek en energie naar voren brengt, heeft niets te maken met een ambitieus klimaatbeleid of het waarborgen van energiezekerheid door het gebruik van efficiënte technologieën, wat wij de Europese auto-industrie voorschrijven. Die ambitieuze nieuwe dageraad die de heer Dimas voorstaat, is de afgelopen anderhalf jaar stelselmatig geblokkeerd door verschillende meerderheden in het Europees Parlement. Ik zou graag willen weten wat er in deze controverse over auto’s is gebeurd met de geest van het bredere klimaatdebat. Het is niet mijn fractie die hier het boetekleed moet aantrekken: degenen die hier op de rem trappen zijn afkomstig uit alle andere fracties in dit Huis. Ik wil nog een andere opmerking maken: de emissiehandel zal een belangrijk punt worden in Poznań en Kopenhagen. De Commissie moet ervoor zorgen dat we in Europa een reductie met twintig procent verwezenlijken. Dat was het voorstel van Angela Merkel toen Duitsland voorzitter van de Raad was, maar op het moment dat de Commissie met haar voorstel voor de emissiehandel komt, komen bepaalde leden onmiddellijk in actie, alsof ze de parlementaire arm van de industriële lobby in Europa zijn, met als resultaat dat de onderhandelingen niet gaan over het bereiken van ambitieuze doelstellingen met betrekking tot het terugdringen van de emissies, maar op het verkrijgen van uitzonderingen nog voordat de regels zijn vastgesteld. Het verslag van de heer Florenz is een goed verslag. Het blijft echter een feit dat de stemming van vandaag niets te maken heeft met de werkelijkheid van het klimaatbeleid in het Europees Parlement."@nl3
". Panie przewodniczący! Chciałabym podziękować panu posłowi Karlowi Heinzowi Florenzowi za bardzo dobrą współpracę w komisji tymczasowej do spraw zmian klimatycznych. Jeśli weźmiemy pod uwagę sprawozdanie pana posła Florenza i powiemy: „to jest obecna sytuacja w debacie na temat polityki klimatycznej w Parlamencie Europejskim”, moglibyśmy dojść do wniosku, że wśród posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego istnieje cudowny „klimat”; przeczy temu fakt, że w rzeczywistości - jak Bracia Be ze słynnej kreskówki, których w Niemczech nazywamy „Pogromcami czołgów” - w tym samym miejscu i w tym samym czasie realizowana jest zupełnie inna polityka! Niestety wraz w komisją tymczasową do spraw zmian klimatycznych, w Parlamencie Europejskim politykę klimatyczną realizują także inne komisje: Komisja Przemysłu, Komisja Ochrony Środowiska i Komisja Rozwoju. W komisjach tych nasi koledzy osiągają bardzo różne rezultaty; nie wysnuwają oni wniosków, że jesteśmy na początku „zielonej” rewolucji, drugiej lub trzeciej rewolucji przemysłowej. Pozwolę sobie przytoczyć kontrowersję dotyczącą przepisów w kwestii emisji CO jako przykład. To, co obecnie przedstawia w tym kontekście pan poseł Lagen, sprawozdawca Komisji Przemysłu, nie ma nic wspólnego z ambitną polityką klimatyczną ani z próbą zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego poprzez wydajne technologie, które zalecamy dla przemysłu samochodowego w Europie. Ambitny plan postulowany przez pana posła Dimasa był przez ostatnie półtora roku konsekwentnie blokowany przez różne mniejszości w Parlamencie Europejskim. Chciałabym wiedzieć, co stało się z duchem szerszej debaty na temat klimatu w kontrowersyjnej sprawie dotyczącej samochodów. To nie moja grupa powinna bić się w piersi; ci, którzy hamują, znajdują się w innych grupach w tej Izbie. Pozwolę sobie uczynić jeszcze jedną uwagę: handel emisjami będzie bardzo ważną kwestią w Poznaniu i Kopenhadze. Komisja powinna dopilnować, abyśmy w Europie osiągnęli 20% redukcję. Jest to propozycja uczyniona przez panią kanclerz Angelę Merkel w czasie prezydencji niemieckiej; jak tylko Komisja przedstawi wniosek dotyczący handlu emisjami, posłowie do PE podejmą działania, jednak znów parlamentarne ramię przemysłowego lobby w Europie sprawi, że negocjacje skupią się nie na osiągnięciu ambitnych celów związanych z redukcją, ale na odstępstwach od nieustalonych jeszcze reguł. Sprawozdanie pana posła Florenza jest dobrym sprawozdaniem. Pozostaje jednak faktem, że to, nad czym dzisiaj głosujemy, nie ma nic wspólnego z polityką klimatyczną w Parlamencie Europejskim."@pl16
". Senhor Presidente, quero exprimir o meu agradecimento a Karl-Heinz Florenz pela excelente cooperação na Comissão Temporária sobre as Alterações Climáticas. Se tomarmos o relatório Florenz e dissermos "esta é a situação actual do debate sobre a política climática no Parlamento Europeu", poderíamos ser levados a concluir que existe um "clima" fantástico entre os deputados, aqui no Parlamento Europeu, não fora o facto de – como os "Irmãos Metralha" da célebre banda desenhada, a quem chamamos na Alemanha os "arrasa tanques" – se estar a prosseguir, no mesmo local e ao mesmo tempo, uma agenda muito diferente! Infelizmente, paralelamente à Comissão Temporária sobre as Alterações Climáticas, a política climática está também a ser prosseguida noutras comissões do Parlamento Europeu: na Comissão da Indústria, na Comissão do Ambiente e na Comissão do Desenvolvimento. Nestas comissões, os nossos colegas chegam muitas vezes a resultados muito diferentes; não concluem que estamos em vésperas de uma revolução "verde", de uma segunda ou terceira revolução industrial. Tomemos a controvérsia sobre a regulamentação das emissões de CO produzidas pelos automóveis como apenas um exemplo. Aquilo que está actualmente a ser apresentado neste contexto pelo senhor deputado Langen, o relator da Comissão da Indústria, não tem nada a ver com a ambiciosa política climática ou o esforço para garantir a segurança energética através de tecnologias de eficiência energética, que é o que estamos a prescrever para a indústria automóvel na Europa. O ambicioso relançamento, defendido pelo Comissário Dimas, tem sido constantemente bloqueado por diversas maiorias no Parlamento Europeu durante o último ano e meio. Gostaria de saber o que aconteceu ao espírito do debate mais amplo sobre o clima nesta controvérsia sobre os automóveis. Aqui, não é o meu grupo que deve colocar a mão sobre o coração; aqueles que estão a travar este debate estão distribuídos por todos os outros grupos desta Assembleia. Permitam-me mais uma observação: o comércio de emissões será uma questão importante em Poznań e em Copenhaga. A Comissão deve assegurar que alcancemos uma redução de 20% na Europa. Essa foi a proposta apresentada por Angela Merkel quando a Alemanha exercia a Presidência do Conselho e, todavia, mal a Comissão apresenta a sua proposta relativa ao comércio de emissões, os deputados entram em acção, uma vez mais como o braço parlamentar do lóbi da indústria na Europa, daqui resultando que as negociações se centrem não na consecução de objectivos de redução ambiciosos, mas na obtenção de isenções antes mesmo de as regras terem sido estabelecidas. O relatório do senhor deputado Florenz é um bom relatório. A verdade, porém, é que o que vamos votar hoje não tem nada a ver com a realidade da política climática no Parlamento Europeu."@pt17
"Herr Präsident! Vielen Dank an Karl-Heinz Florenz für die sehr gute Zusammenarbeit im Klimaausschuss. Wenn man den Bericht Florenz nimmt und sagt, das ist der Stand der klimapolitischen Diskussion im Europäischen Parlament, könnte man zu dem Schluss kommen: „Prima Klima unter den Abgeordneten im Europäischen Parlament.“ Wenn nur nicht – und hier möchte ich eine Verbindung zu den „Panzerknackern“ aus einem berühmtem Comic herstellen – zur gleichen Zeit am gleichen Ort ganz andere Aktivitäten stattfinden würden! Leider ist es eben so, dass parallel zum Klimaausschuss auch im Industrieausschuss, im Umweltausschuss, im Entwicklungsausschuss Klimapolitik betreiben wird. Da kommen die Kollegen zu einem großen Teil zu ganz anderen Ergebnissen als zu dem Schluss, dass wir am Beginn einer „grünen“, einer zweiten oder dritten industriellen Revolution stehen. Nehmen wir nur die Auseinandersetzung um die Regulierung des CO Ausstoßes von Automobilen. Was da aktuell vom Berichterstatter des Industrieausschusses, Herrn Langen, auf dem Tisch liegt, hat mit ehrgeiziger Klimaschutzpolitik oder mit dem Versuch, Energieversorgungssicherheit durch Effizienztechnologien zu garantieren – was wir für die Automobilindustrie in Europa vorschreiben –, gar nichts mehr zu tun. Der ehrgeizige Aufbruch, für den Stavros Dimas steht, wird seit eineinhalb Jahren konsequent von Mehrheiten in diesem Europäischen Parlament blockiert. Ich würde gerne wissen, wo in dieser Auseinandersetzung um Automobile eigentlich der Geist der allgemeinen Klimadebatte bleibt. Da ist meine Fraktion nicht die Fraktion, die die Hand aufs Herz legen muss, sondern die Bremser in dieser Diskussion sitzen verteilt in allen anderen Fraktionen dieses Hauses. Ein weiterer Punkt: Der Emissionshandel wird ein wichtiges Thema in Posen und in Kopenhagen sein. Die Kommission soll ja dafür sorgen, dass wir eine Reduktion um 20 % in Europa erreichen. Diesen Vorschlag hat ja Angela Merkel als Ratspräsidentin vorgelegt. Kaum legt die Kommission ihren Vorschlag für den Emissionshandel auf den Tisch, sind die Abgeordneten schon wieder der verlängerte Arm der Industrielobby im Europäischen Parlament. Das, was in erster Linie verhandelt wird, sind nicht ehrgeizige Reduktionsziele, sondern man verhandelt schon über die Ausnahmen, bevor überhaupt die Regel festgeschrieben wurde. Der Bericht Florenz ist gut. Die Wirklichkeit der Klimapolitik im Europäischen Parlament hat aber mit dem, über das wir hier heute abstimmen, rein gar nichts zu tun."@ro18
"Vážený pán predseda, chcela by som vyjadriť vďaku pánovi Karl-Heinzovi Florenzovi za veľmi dobrú spoluprácu v rámci Dočasného výboru pre klimatické zmeny. Ak vezmeme do rúk správu pána Florenza a skonštatujeme, že toto je stav vecí v debate o klimatickej politike v Európskom parlamente, mohli by sme dospieť k záveru, že medzi poslancami Európskeho parlamentu vládne krásne „ovzdušie“, no až na to, že podobne ako v známej kreslenej rozprávke Beagle boys, ktorých po nemecky voláme ničitelia tankov, uplatňujú sa tu na rovnakom mieste a v rovnakom čase úplne rozdielne agendy! Žiaľ, klimatická politika sa nerieši iba v Dočasnom výbore pre klimatické zmeny, ale aj v iných výboroch Európskeho parlamentu: vo Výbore pre priemysel, vo Výbore pre životné prostredie a vo Výbore pre rozvoj. Naši kolegovia v týchto výboroch často prichádzajú k veľmi odlišným záverom. Nedospeli k záveru, že sme na prahu „zelenej“ revolúcie, druhej či tretej priemyselnej revolúcie. Zoberme si príklad spornej otázky regulácie emisií CO ktoré produkujú automobily. To, čo v súčasnosti presadzuje pán Langen, spravodajca Výboru pre priemysel, nemá nič spoločné s ambicióznou klimatickou politikou ani so snahou zabezpečiť bezpečnosť energie prostredníctvom účinných technológií, teda s tým, čo predpisujeme pre automobilový priemysel v Európe. Ambiciózny nový úsvit lepších čias, za ktorý pán Dimas bojuje už pol druha roka, neustále blokujú rôzne väčšiny Európskeho parlamentu. Rada by som vedela, čo sa stalo s duchom širšej klimatickej diskusie v tejto spornej otázke v súvislosti s autami. Nie moja politická skupina by si mala položiť ruku na srdce. Tento proces brzdia poslanci roztrúsení vo všetkých ostatných skupinách Parlamentu. Dovolím si ešte jednu poznámku. Obchodovanie s emisiami bude dôležitou témou rokovaní v Poznani a v Kodani. Komisia by mala zabezpečiť, aby sme v Európe dosiahli 20 % zníženie. Bol to návrh Angely Merkelovej počas nemeckého predsedníctva Rady, no len čo Komisia predloží svoj návrh obchodovania s emisiami, poslanci sa začnú opäť správať ako predĺžená ruka európskej priemyselnej loby v Parlamente a výsledkom je, že rokovania sa nesústredia na splnenie ambicióznych cieľov zníženia, ale na získanie výnimiek ešte skôr, než sa stanovia samotné pravidlá. Pán Florenz vypracoval dobrú správu. Zostáva tu však skutočnosť, že to, o čom dnes hlasujeme, nemá nič spoločné s reálnou klimatickou politikou Európskeho parlamentu."@sk19
"Gospod predsednik, zahvaljujem se Karl-Heinzu Florenzu za zelo dobro sodelovanje v začasnem odboru za podnebne spremembe. Če ob poročilu Florenza rečemo, da je tako stanje v razpravi o podnebnih spremembah v Evropskem parlamentu, bi morda mislili, da med poslanci Evropskega parlamenta vlada čudovito vzdušje, če se ne bi – kot Buldogi v znanih risankah, ki jim v nemščini pravimo „Uničevalci tankov“, dejansko izvajal zelo drugačen načrt na istem mestu ob istem času. Žal vzporedno z začasnim odborom za podnebne spremembe tudi drugi odbori Evropskega parlamenta razpravljajo o podnebni politiki: odbor za industrijo, odbor za okolje in odbor za razvoj. Rezultati naših kolegov v teh odborih so pogosto zelo različni; ne ugotovijo, da smo na začetku zelene revolucije, druge ali tretje industrijske revolucije. Vzemimo na primer nesoglasja glede urejanja emisij CO ki jih oddajajo avtomobili. Kar zdaj v okviru tega poudarja gospod Langen, poročevalec odbora za industrijo, nikakor ni povezano z ambiciozno podnebno politiko ali prizadevanjem, da bi zagotovili energetsko varnost prek učinkovitih tehnologij, kar je nekaj, kar hočemo zdaj predpisati za avtomobilsko industrijo v Evropi. Ambiciozen nov začetek, za katerega se zavzema gospod Dimas, so zadnje leto in pol vztrajno preprečevale različne večine v Evropskem parlamentu. Zanima me, kaj se je zgodilo z duhom širše razprave o podnebju pri tem nesoglasju glede avtomobilov. V tem primeru to ni krivda moje skupine; tisti, ki zavirajo razvoj, so razporejeni v vseh ostalih skupinah tega parlamenta. Naj povem še nekaj: trgovanje z emisijami bo pomembno vprašanje v Poznańu in Københavnu. Komisija bi morala zagotoviti, da se v Evropi doseže 20-odstotno znižanje. Tak predlog je predložila Angela Merkel, ko je Nemčija predsedovala Svetu, vendar takoj, ko Komisija vloži predlog za trgovanje z emisijami, že spet ukrepajo poslanci kot parlamentarna roka industrijskega lobija v Evropi, da bi dosegli, da se pogajanja ne osredotočijo na doseganje ambicioznih ciljev za zmanjšanje, ampak na doseganje izjem, še preden so oblikovana pravila. Poročilo gospoda Florenza je dobro. Vseeno ostaja dejstvo, da to, o čemer glasujemo danes, ni povezano z resničnostjo podnebne politike v Evropskem parlamentu."@sl20
". Herr talman! Jag vill framföra mitt tack till Karl-Heinz Florenz för det mycket goda samarbetet i det tillfälliga utskottet för klimatförändringar. Om vi tar Florenzbetänkandet och säger ”detta är den senaste utvecklingen av den klimatpolitiska debatten i Europaparlamentet” skulle man kunna dra slutsatsen att det råder ett fantastiskt ”klimat” mellan ledamöterna här i Europaparlamentet, om det inte vore för att – som Björnligan i den berömda serien, som vi i Tyskland kallar ”Tank-busters” – en mycket annorlunda plan följs på samma ställe under samma tid! Parallellt med det tillfälliga utskottet för klimatförändringar bedrivs klimatpolitik också i Europaparlamentets övriga utskott: i industriutskottet, miljöutskottet och utvecklingsutskottet. I dessa utskott kommer våra kolleger ofta fram till mycket annorlunda resultat. De drar inte slutsatsen att vi befinner oss i början av den gröna revolutionen, en andra eller tredje industriell revolution. Låt oss ta regleringen av koldioxidutsläppen från bilar som bara ett exempel. Det som för närvarande läggs fram i detta sammanhang av Werner Langen, föredragande för industriutskottet, har inget som helst att göra med en ambitiös klimatpolitik eller insatser för att garantera energiförsörjningen genom effektiva tekniker, vilket är det som vi föreskriver för den europeiska bilbranschen. Den ambitiösa nyordning som förfäktas av Stavros Dimas har ständigt blockerats av olika majoriteter i Europaparlamentet under de senaste ett och halvt åren. Jag skulle vilja veta vad som har hänt med föresatserna om en bredare klimatdebatt i denna strid om bilar. Här är det inte min grupp som ska lägga handen på hjärtat. De som trycker på bromsen här återfinns bland alla andra grupper i kammaren. Låt mig nämna ytterligare en punkt: utsläppshandel kommer att vara en viktig fråga i Poznań och Köpenhamn. Kommissionen måste se till att vi uppnår en 20-procentig minskning i Europa. Detta var det förslag som lades fram av Angela Merkel när Tyskland var ordförandeland, och ju förr kommissionen lägger fram sina förslag om utsläppshandel, desto snabbare kommer ledamöterna ännu en gång att träda i funktion som det parlamentariska redskapet för den europeiska industrilobbyn, med följden att förhandlingarna inte inriktas på att uppnå ambitiösa mål utan på att uppnå undantag redan innan reglerna har fastställts. Karl-Heinz Florenz betänkande är ett bra betänkande. Faktum kvarstår dock att det som vi förväntar oss i dag har inget att göra med den verkliga klimatpolitiken i Europaparlamentet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"2"18,5,20,15,1,19,16,11,2,3,13,9,21,4,17,12,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph