Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-015"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.3.3-015"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, if the interim report from our Committee on Climate Change does no more than state the obvious, that is no bad thing. For it confirms, in black and white, what most of us have acknowledged for some time. The science of climate change is incontrovertible. Permafrost and ice caps are melting, sea-levels and temperatures rising, largely due to human activity. Failure to act now means humankind will hurtle towards a tipping point from which there is no return. The deadlines for climate policy are set not by the European Union, nor by the world community: they are set by nature. And the bottom line is that – despite commitments in Kyoto – global greenhouse gas emissions are growing faster than ever before, up by a quarter since 1990. Some scientists say CO concentrations have already gone too far. All agree the window of opportunity open to us to stabilise emissions and limit the rise in temperature to two degrees above pre-industrial levels will close within seven years. Democracies are run by crisis management. Serious problems are often not tackled until they have to be tackled, and as Karl-Heinz Florenz points out in this excellent report we need to cut greenhouse gas emissions not by 20%, but possibly by up to 40%, depending on what deal can be made with third countries at the Copenhagen talks next year. There are positive signs from the other big polluters, China and the USA. Beijing showed a new-found willingness to negotiate at the UN summit in Bali and all three US presidential candidates are committed to tackling climate change. What we must do – in the absence of further evidence, and with the resources at hand – is to approve the Commission’s climate change package, and I salute the work that my colleagues Lena Ek, Chris Davis and Vittorio Prodi have done in this area. We must also redouble our efforts to promote clean energy – and the amazing thing is this: we know how. Generating power from the desert sun, as a supplement to sources of renewable energy here in Europe, could speed up the process of cutting CO emissions at a stroke. Indeed, satellite-based studies by the German Aerospace Centre have shown us that, using less than 0.3% of the desert area of the Middle East and North Africa, enough high-voltage electricity can be generated to supply current and future demand in Europe, the Middle East and North Africa. It is not rocket science. It has been done for 20 years in California. Plants are now being built in Spain and Morocco to do the same. If we could summon the drive and the determination, the guts and the grit, we could make the shift from oil while providing jobs, drinking water and better infrastructure for those bearing the brunt of climate change. We could combat climate change without having to turn off the lights. Our aim should be to put Europe’s money where its mouth is, to invest money in high-voltage solar thermal power generation and political capital in the human relations across the Mediterranean Sea to make it possible. We could find no better ammunition for use in negotiations with the UN to get a progressive international agreement in Copenhagen."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedo, i když předběžná zpráva našeho Výboru pro změnu klimatu nedokáže nic víc než pouze konstatovat zjevné skutečnosti, není to vůbec na škodu věci. Protože v ní máme černé na bílém potvrzeno to, co většina z nás už nějaký čas ví. Věda o změnách klimatu je nevyvratitelná. Permafrosty a ledové čepičky tají, hladiny moří a teploty stoupají a velkou měrou to způsobuje lidská činnost. Jestliže nedokážeme reagovat teď, bude to znamenat, že se lidstvo požene do bodu, kdy už nebude možné odvrátit následky. Termíny klimatické politiky nestanovuje Evropská unie ani světové společenství, ale příroda. Konečným závěrem je skutečnost, že i přes závazky přijaté v Kjótu se emise skleníkových plynů zvyšují rychleji než předtím a od roku 1990 se zvýšily o čtvrtinu. Někteří vědci říkají, že koncentrace CO už zašla příliš daleko. Všichni souhlasí, že za sedm let se zavře okno příležitosti, které je zatím pootevřené, okno příležitosti stabilizovat emise a omezit zvyšování teploty na hranici dvou stupňů nad úrovní před industrializací. Demokracie řídí krizový management. Vážné problémy se často řeší až tehdy, kdy už se řešit musí, a jak podotkl pan Karl-Heinz Florenz v této vynikající zprávě, musíme snížit emise skleníkových plynů ne o dvacet procent, ale pravděpodobně až o čtyřicet procent, v závislosti na tom, jakou dohodu chceme příští rok uzavřít s třetími zeměmi při rozhovorech v Kodani. Objevují se pozitivní signály od dalších velkých znečišťovatelů, Číny a USA. Peking ukázal znovu nadějnou ochotu jednat na summitu OSN na Bali a všichni tři prezidentští kandidáti USA jsou odhodláni řešit změnu klimatu. My teď musíme i přes nedostatek dalších důkazů a na základě zdrojů, které máme k dispozici, schválit balíček Komise pro změnu klimatu, a proto chci pochválit práci, kterou v této oblasti vykonali kolegové Lena Eková, Chris Davis a Vittorio Prodi. Musíme zároveň zdvojnásobit své úsilí při propagaci čisté energie a úžasné je, že víme, jak na to. Výroba elektřiny z pouštního slunce, která doplní obnovitelné zdroje energie Evropy, by mohla urychlit proces snižování emisí CO . Satelitní studie Německého střediska pro vzdušné a vesmírné lety zjevně potvrzují, že kdybychom využívali méně než 0,3 % pouštních oblastí Blízkého východu a severní Afriky, dokázali bychom vyrobit dostatečné množství vysokonapěťové elektřiny k tomu, abychom uspokojili poptávku v Evropě, na Blízkém východě i v severní Africe dnes i v budoucnosti. Není to až tak složité. Už dvacet let existuje podobný provoz v Kalifornii. Se stejným cílem se dnes staví elektrárny ve Španělsku a Maroku. Kdybychom dokázali najít odvahu a výdrž, mohli bychom zajistit odklon od využívání ropy a zároveň zabezpečit pitnou vodu a lepší infrastrukturu pro ty, kteří nesou hlavní tíhu změny klimatu. Mohli bychom zvítězit nad změnou klimatu, aniž bychom museli zhasínat světla. Naším cílem by mělo být usměrnit peníze Evropy tam, kde jsou potřeba – investovat do výroby vysokonapěťové solární termální elektřiny a politický kapitál do lidských vztahů na celém pobřeží Středozemního moře, abychom to dokázali uskutečnit. Lepší výzbroj pro jednání v rámci OSN k dosažení progresivní mezinárodní dohody v Kodani nenajdeme."@cs1
"Hr. formand! Hvis interimsbetænkningen fra vores udvalg om klimaændringer ikke angiver mere end det indlysende, er det ikke nogen dårlig ting. For det bekræfter sort på hvidt, hvad de fleste af os har erkendt i nogen tid. Videnskaben om klimaændringer er uomtvistelig. Permafrost og iskapperne smelter, havniveauet og temperaturerne stiger, primært som følge af menneskelig aktivitet. Undladelse af at handle nu betyder, at menneskeheden vil fare mod et vippepunkt, hvorfra der ikke er nogen vej tilbage. Fristerne for klimapolitik er ikke fastlagt af EU, og heller ikke af verdenssamfundet - de er fastlagt af naturen. Og sagens kerne er, at - på trods af forpligtelserne i Kyoto - stiger de globale drivhusgasemissioner mere end nogensinde før, op til en fjerdedel siden 1990. Nogle videnskabsfolk siger, at CO koncentrationen allerede er gået for vidt. Alle er enige om, at vinduet med muligheder, der er åbne for os til at stabilisere emissionerne og begrænse temperaturstigningen til 2 °C over det præindustrielle niveau, vil lukke inden for syv år. Demokratier ledes ved hjælp af krisestyring. Alvorlige problemer løses ofte ikke, før de skal løses, og som Karl-Heinz Florenz påpeger i denne fremragende betænkning, har vi brug for at reducere drivhusgasemissionerne ikke med 20 %, men muligvis med op til 40 %, afhængigt af hvad der kan ske med tredjelande ved forhandlingerne i København næste år. Der er positive tegn fra de andre store forurenere, Kina og USA. Beijing viste en nyfunden vilje til at forhandle på FN's topmøde på Bali og alle tre amerikanske præsidentkandidater er fast besluttede på at håndtere klimaændringerne. Det, vi skal gøre - i mangel af yderligere beviser, og med de ressourcer, der er ved hånden - er at godkende Kommissionens pakke om klimaændringer, og jeg hylder det arbejde, mine kolleger Lena Ek, Chris Davis og Vittorio Prodi har gjort på dette område. Vi skal også fordoble vores bestræbelser på at fremme ren energi - og det fantastiske ved det er, at vi ved hvordan. Generering af kraft fra ørkensolen, som et supplement til vedvarende energi her i Europa, kan fremskynde processen med at skære CO emissionerne med et slag. Javist, satellitbaserede undersøgelser fra det tyske rumfartscenter har vist os, at ved at bruge mindre end 0,3 % af ørkenområdet i Mellemøsten og Nordafrika, kan der produceres nok højspændingselektricitet til at levere den aktuelle og fremtidige efterspørgsel i Europa, Mellemøsten og Nordafrika. Det er ikke raketvidenskab. Det har været gjort i Californien i 20 år. Det er ved at blive bygget fabrikker i Spanien og Marokko til at gøre det samme. Hvis vi kunne opbyde drivet og beslutsomheden, modet og rygraden, kunne vi udføre skiftet fra olie, og samtidig skabe arbejdspladser, drikkevand og bedre infrastruktur for dem, som bærer hovedparten af klimaændringerne. Vi kunne bekæmpe klimaændringer uden at være nødt til at slukke lyset. Vores mål bør være, at EU skal handle i stedet for at tale, at investere penge i produktion af højspændingstermisk solenergi og politisk kapital i menneskelige relationer på tværs af Middelhavet for at gøre det muligt. Vi kunne ikke finde noget bedre ammunition til brug i forhandlingerne med FN for at få en progressiv international aftale i København."@da2
"Herr Präsident! Auch wenn der Zwischenbericht unseres Ausschusses zum Klimawandel nur bestätigt, was ohnehin auf der Hand liegt, ist dies eine gute Sache. Denn so wird noch einmal Schwarz auf Weiß festgehalten, was die meisten von uns seit geraumer Zeit eingestehen: Der Klimawandel ist eine unwiderlegbare Tatsache. Dauerfrostböden und Polkappen schmelzen, Meeresspiegel und Temperaturen steigen, und dies ganz überwiegend aufgrund menschlicher Tätigkeiten. Wenn wir es jetzt nicht schaffen zu handeln, wird die Menschheit sich mit rasender Geschwindigkeit auf einen Punkt zubewegen, von dem es kein Zurück mehr gibt. Die klimapolitischen Deadlines werden weder von der Europäischen Union noch von der Weltgemeinschaft gesetzt, sondern von der Natur. Im Endeffekt haben die globalen Treibhausgasemissionen – ungeachtet der Verpflichtungen von Kyoto – schneller denn je zugenommen, nämlich um fast ein Viertel seit 1990. Einige Wissenschaftler sind der Ansicht, die CO Konzentrationen seien bereits jetzt zu weit fortgeschritten. Alle sind sich darüber einig, dass das Zeitfenster für die Stabilisierung der Emissionen und die Begrenzung des Temperaturanstiegs auf zwei Grad über dem Niveau der vorindustriellen Zeit sich in den nächsten sieben Jahren schließen wird. Demokratien werden mit Hilfe von Krisenmanagement geführt. Die Beschäftigung mit ernsten Problemen wird oft so lange wie möglich hinausgezögert, und wie Karl-Heinz Florenz in diesem hervorragenden Bericht ausführt, müssen wir die Treibhausgasemissionen nicht nur um 20 %, sondern möglicherweise um bis zu 40 % senken, je nachdem, was nächstes Jahr bei der Klimakonferenz in Kopenhagen mit Drittländern ausgehandelt werden kann. Es gibt positive Zeichen von den anderen Großverschmutzern, von China und den USA. Peking hat beim UN-Gipfel in Bali eine neue Verhandlungsbereitschaft gezeigt, und alle drei amerikanischen Präsidentschaftskandidaten wollen sich in Sachen Klimawandel engagieren. In Anbetracht des aktuellen Sachstands und der momentan verfügbaren Ressourcen kommt es jetzt darauf an, das Klimawandelpaket der Kommission anzunehmen, und ich begrüße die Arbeit, die meine Kollegen Lena Ek, Chris Davis und Vittorio Prodi auf diesem Gebiet geleistet haben. Darüber hinaus müssen wir unsere Bemühungen zur Förderung sauberer Energien intensivieren. Das Erstaunliche daran ist, dass wir wissen, wie das geht. Die Erzeugung von Energie aus der Wüstensonne, zusätzlich zu erneuerbaren Energiequellen hier in Europa, könnte den Prozess der Senkung der CO Emissionen erheblich beschleunigen. Tatsächlich haben satellitengestützte Studien des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt gezeigt, dass bei Nutzung von weniger als 0,3 % der Wüstengebiete des Nahen Ostens und Nordafrikas genug Hochspannungsstrom erzeugt werden könnte, um den aktuellen und zukünftigen Bedarf in Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika zu decken. Das ist gar nicht so kompliziert. Seit 20 Jahren bereits wird dies in Kalifornien praktiziert. Auch in Spanien und Marokko werden inzwischen solche Anlagen gebaut. Wenn wir den nötigen Tatendrang und die Entschlossenheit, den Mut und den Biss aufbringen würden, könnten wir unsere Ölabhängigkeit überwinden und zugleich Arbeitsplätze, Trinkwasser und bessere Infrastruktur für jene bieten, die die Hauptlast des Klimawandels zu tragen haben. Wir könnten den Klimawandel bekämpfen, ohne die Lichter ausgehen zu lassen. Unser Ziel muss es sein, unseren Worten Taten folgen zu lassen, Geld in die Erzeugung von Hochspannungssolarstrom und Solarwärme zu stecken und politisches Kapital in die zwischenmenschlichen Beziehungen über das Mittelmeer hinweg zu investieren, damit dies möglich wird. Für die bevorstehenden Verhandlungen mit der UNO gibt es kein besseres Rüstzeug, um ein fortschrittliches internationales Abkommen in Kopenhagen zu erzielen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, αν η ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος απλώς αναφέρει όσα είναι προφανή, αυτό δεν είναι κακό. Επιβεβαιώνει και γραπτώς αυτό που οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε από καιρό. Η επιστήμη της αλλαγής του κλίματος είναι αδιάσειστη. Τα περιαρκτικά παγωμένα εδάφη και οι κορυφές των παγόβουνων λιώνουν, η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει και η θερμοκρασία αυξάνεται, κυρίως λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας. Αν δεν αναλάβουμε τώρα δράση η ανθρωπότητα θα σπεύσει προς ένα σημείο ανατροπής από το οποίο δεν υπάρχει επιστροφή. Οι προθεσμίες για τη χάραξη πολιτικής για το κλίμα δεν ορίζονται ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε από τη διεθνή κοινότητα: ορίζονται από τη φύση. Και ο κοινός παρονομαστής είναι ότι –παρά τις δεσμεύσεις στο Κιότο– οι συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου αυξάνονται ταχύτερα από ποτέ, κατά 25% από το 1990. Ορισμένοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι οι συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα είναι ήδη υπερβολικές. Όλοι συμφωνούν στο ότι η ευκαιρία που έχουμε να σταθεροποιήσουμε τις εκπομπές και να περιορίσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας σε δύο βαθμούς άνω του προβιομηχανικού επιπέδου θα χαθεί μέσα σε εφτά χρόνια. Οι δημοκρατίες λειτουργούν με διαχείριση κρίσεων. Σοβαρά προβλήματα συχνά δεν αντιμετωπίζονται έως ότου η αντιμετώπισή τους καταστεί επιβεβλημένη και, όπως επισημαίνει ο Karl-Heinz Florenz σε αυτή την εξαιρετική έκθεση, πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου όχι κατά 20% αλλά, ει δυνατόν, έως κατά 40%, ανάλογα με το ποια συμφωνία θα επιτευχθεί με τις τρίτες χώρες στις συνομιλίες της Κοπεγχάγης τον επόμενο χρόνο. Υπάρχουν θετικές ενδείξεις από τους άλλους μεγάλους ρυπαίνοντες, την Κίνα και τις ΗΠΑ. Το Πεκίνο επέδειξε πρωτοφανή βούληση για διαπραγμάτευση στη Διάσκεψη Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών στο Μπαλί αλλά και οι τρεις υποψήφιοι Πρόεδροι των ΗΠΑ δεσμεύτηκαν να αντιμετωπίσουν την αλλαγή του κλίματος. Αυτό που πρέπει να κάνουμε –ελλείψει περαιτέρω αποδεικτικών στοιχείων, και με τους πόρους που διαθέτουμε– είναι να εγκρίνουμε τη δέσμη μέτρων της Επιτροπής για την αλλαγή του κλίματος, και χαιρετίζω το έργο που επιτέλεσαν σε αυτόν τον τομέα οι συνάδελφοί μου Lena Ek, Chris Davis και Vittorio Prodi. Πρέπει επίσης να πολλαπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας για την προώθηση αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στον τομέα της ενέργειας, ενώ εκπληκτικό είναι το εξής: γνωρίζουμε πώς μπορούμε να το επιτύχουμε. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο της ερήμου, ως συμπλήρωμα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εδώ στην Ευρώπη, θα μπορούσε να επιταχύνει τη διαδικασία μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ως διά μαγείας. Πράγματι, μελέτες του Γερμανικού Αεροδιαστημικού Κέντρου που βασίστηκαν σε δεδομένα από δορυφόρους κατέδειξαν ότι, χρησιμοποιώντας έκταση μικρότερη του 0,3% των ερήμων της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, μπορεί να παραχθεί αρκετό ηλεκτρικό ρεύμα υψηλής τάσης για να ικανοποιηθεί η σημερινή και η μελλοντική ζήτηση στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Δεν πρόκειται για κάτι το ακατόρθωτο. Γίνεται ήδη επί 20 χρόνια στην Καλιφόρνια. Τώρα κατασκευάζονται εργοστάσια στην Ισπανία και το Μαρόκο για τον ίδιο σκοπό. Αν μπορούσαμε να συγκεντρώσουμε επιμονή και αποφασιστικότητα, θάρρος και τόλμη, θα μπορούσαμε να απομακρυνθούμε από το πετρέλαιο ενώ ταυτόχρονα θα προσφέραμε πόσιμο νερό και θα δημιουργούσαμε θέσεις απασχόλησης και καλύτερες υποδομές για εκείνους που σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος της αλλαγής του κλίματος. Θα μπορούσαμε να καταπολεμήσουμε την αλλαγή του κλίματος χωρίς να είμαστε υποχρεωμένοι να σβήνουμε τα φώτα. Σκοπός μας πρέπει να είναι να διαθέσουμε τα χρήματα της Ευρώπης εκεί που τα χρειάζεται περισσότερο, να επενδύσουμε χρήματα στην παραγωγή ηλιοθερμικής ενέργειας υψηλής τάσης και να σχηματίσουμε πολιτικό κεφάλαιο στον τομέα των ανθρώπινων σχέσεων από τη μια έως την άλλη πλευρά της Μεσογείου για να υλοποιήσουμε αυτόν τον σκοπό. Δεν θα μπορούσαμε να βρούμε καλύτερα πυρομαχικά για να χρησιμοποιήσουμε στις διαπραγματεύσεις με τα Ηνωμένα Έθνη για να επιτύχουμε μια καινοτόμο διεθνή συμφωνία στην Κοπεγχάγη."@el10
"Señor Presidente, que en el informe provisional de nuestra Comisión del Cambio Climático no se haga más que referir lo obvio, no es un hecho negativo en sí. Confirma, negro sobre blanco, aquello de lo que la mayoría de nosotros habíamos tomado conciencia hace algún tiempo. La ciencia del cambio climático es incontrovertible. El permagel y los casquetes polares se derriten, el nivel del mar y las temperaturas se elevan, en gran parte, a causa de la actividad humana. No actuar ya hará que la humanidad alcance un umbral a partir del cuál no existirá marcha atrás Los plazos límite de la política climática no los fija la Unión Europea, ni la comunidad mundial; Los determina la naturaleza. La conclusión es que, a pesar de los compromisos de Kyoto, las emisiones de gases de efecto invernadero aumentan a un ritmo sin precedentes, en una proporción del 25 % desde 1990. Algunos científicos afirman que las concentraciones de CO2 han llegado ya demasiado lejos. Todos convenimos en que el plazo de que disponemos para estabilizar las emisiones y limitar la subida de las temperaturas a dos grados por encima de los niveles preindustriales es de siete años. Las democracias se rigen en función de la gestión de las crisis. Los problemas graves no suelen abordarse hasta que no queda más remedio, y como destaca Karl-Heinz Florenz en este excelente informe, debemos recortar las emisiones de gases de efecto invernadero no en un 20 %, sino posiblemente hasta en un 40 %, dependiendo del acuerdo que pueda alcanzarse con terceros países en las negociaciones de Copenhague del próximo año. Se aprecian signos positivos por parte de los otros grandes contaminantes, a saber, China y los Estados Unidos. Pekín mostró una renovada disposición a negociar en la cumbre de las Naciones Unidas en Bali, y los tres candidatos presidenciales de los Estados Unidos han asumido un compromiso con la consideración del cambio climático. Lo que debemos hacer, en ausencia de otras pruebas, y con los recursos disponibles, es aprobar el paquete de medidas sobre el cambio climático de la Comisión, y celebro la labor que mis colegas Lena Ek, Chris Davis y Vittorio Prodi han realizado en este ámbito. Asimismo, hemos de redoblar nuestros esfuerzos para promover la energía limpia, y lo increíble en este caso es: sabemos cómo. La generación de energía eléctrica a partir del sol del desierto, como complemento a las fuentes de energía renovable existentes aquí en Europa, podría acelerar enormemente el proceso de recorte de las emisiones de CO . De hecho, los estudios basados en la utilización de satélites a cargo del Centro Aeroespacial de Alemania nos han mostrado que, empleando menos del 0,3 % del área desértica de Oriente Medio y el norte de África, puede generarse suficiente electricidad de alto voltaje para abastecer la demanda presente y futura en Europa, y en las dos regiones referidas. No es muy complicado. Se lleva haciendo 20 años en California. Actualmente se construyen centrales en España y Marruecos con el mismo fin. Si reuniéramos el impulso y la determinación, el coraje y el ánimo necesarios, podríamos abordar el abandono del petróleo y, a su vez, generar empleo, agua potable y mejores infraestructuras para aquéllos que llevan la peor parte del cambio climático. Podríamos combatir el cambio climático sin tener que apagar las luces. Nuestro objetivo debe consistir en colocar el dinero de Europa donde corresponde, e invertir fondos en la generación de energía eléctrica térmica solar de alto voltaje, y capital político en las relaciones humanas en todo el mar Mediterráneo para hacer estas tareas posibles. No podríamos utilizar mejor munición para emplear en las negociaciones con las Naciones Unidas que lograr un convenio internacional progresista en Copenhague. (Aplausos) <BRK>"@es21
"Härra president, see ei ole halb, et kliimamuutuste ajutise komisjoni vaheraportis sedastatakse praegune olukord, sest see kinnitab must valgel seda, millest enamik meist on mõnda aega teadlikud. Kliimamuutusi käsitlevad teaduslikud faktid on vaieldamatud. Igikelts ja jääliustikud sulavad, mereveetase ja temperatuur tõuseb suuresti inimtegevuse tagajärjel. Kui meil ei õnnestu kohe tegutseda, tähendab see, et inimkond liigub mürinal kuristiku poole, kust tagasiteed ei ole. Kliimapoliitika tähtaegu ei sea Euroopa Liit ega maailma üldsus, need seab loodus. Ja tulemus on, et hoolimata Kyoto kohustustest, kasvab ülemaailmne kasvuhoonegaaside heide kiiremini kui kunagi varem, kuni neljandiku võrra alates aastast 1990. Mõne teadlase arvamuse kohaselt on CO heide juba praegu liiga suur. Kõik on nõus, et praegu olemasolev päästev võimalus tasakaalustada heidet ja piirata temperatuuri tõusu kahe kraadiga võrreldes industriaalühiskonna eelse ajaga kaob meil seitsme aasta jooksul. Demokraatiaid juhitakse kriisiohjamise põhimõttel. Sageli ei tegeleta tõsiste probleemidega õigeaegselt ja, nagu Karl-Heinz Florenz osutab selles suurepärases raportis, me peame vähendama kasvuhoonegaaside heidet mitte 20%, vaid võimalusel kuni 40%, sõltuvalt kolmandate riikidega saavutatavast kokkuleppest Kopenhaageni läbirääkimistel järgmisel aastal. Suurimad saastajad, Hiina ja Ameerika Ühendriigid, on ilmutanud positiivseid märke. Bali tippkohtumisel näitas Peking taas üles soovi läbirääkimisi pidada ja kõik kolm Ameerika Ühendriikide presidendikandidaati on lubanud tegeleda kliimamuutustega. Meie ülesanne on – täpsemate tõendite puudumisel ja olemasolevate vahenditega – kiita heaks komisjoni kliimamuutuste pakett ja ma annan au kolleegide Lena Eki, Chris Davise ja Vittorio Prodi tööle kõnealuses valdkonnas. Samuti peame kahekordistama jõupingutusi puhta energia edendamiseks ja hämmastav on, et me teame, kuidas seda teha. Kõrbepäikese abil energia tootmine, lisaks Euroopas olemasolevatele taastuvatele energiaallikatele, võiks ühe hoobiga kiirendada CO heite vähendamise protsessi. Tõepoolest, Saksamaa aeronautika ja kosmosetehnoloogia keskuse satelliitide abil tehtud uuringutest nähtub, et vähem kui 0,3% Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika kõrbealade kasutamisest piisaks kõrgepingevoolu tootmiseks, mis katab praeguse ja tulevase elektrivajaduse Euroopas, Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas. See ei ole raketiteadus. Californias on nii tehtud 20 aastat. Samal eesmärgil rajatakse elektrijaamu Hispaanias ja Marokos. Kui me suudame kokku võtta tarmukuse ja meelekindluse, tahtejõu ja visaduse, siis saame loobuda naftast ning samal ajal luua töökohti, tagada joogivesi ja parem infrastruktuur neile, kes kannavad kliimamuutuste pearaskust. Me võime võidelda kliimamuutuste vastu, ilma et peaksime tuled ära kustutama. Meie eesmärk peaks olema suunata Euroopa raha vastavalt vajadusele, investeerida raha päikeseenergiast kõrgepingevoolu tootmisesse ja poliitilist kapitali teisel pool Vahemerd elavate inimestega suhtlemisse, et muuta see võimalikuks. Me ei leiaks paremat laskemoona, mida kasutada läbirääkimistel ÜROga, et jõuda edasiviiva rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimiseni Kopenhaagenis."@et5
"Arvoisa puhemies, jos oman ilmastonmuutosta käsittelevän valiokuntamme väliaikaisessa mietinnössä pelkästään todetaan tosiasiat, se ei ole paha asia. Se nimittäin vahvistaa, antaa mustaa valkoisella siitä, minkä suurin osa meistä on jo jonkin aikaa tunnustanut. Ilmastonmuutosta koskevan tieteen tulokset ovat kiistattomia. Ikirouta ja jäätiköt sulavat, merenpinnan taso ja lämpötilat nousevat suurelta osin ihmisen toiminnan vuoksi. Toimimatta jättäminen merkitsisi nyt ihmiskunnan sinkoutumista kuiluun, josta ei ole paluuta. Euroopan unioni tai kansainvälinen yhteisö eivät ole asettaneet ilmastopolitiikan määräaikoja, ne ovat luonnon asettamia. Tosiasia on, että Kioton sitoumuksista huolimatta maapallon kasvihuonekaasupäästöt lisääntyvät nopeammin kuin koskaan aiemmin, neljänneksellä vuodesta 1990. Joidenkin tutkijoiden mielestä hiilidioksidikeskittymät ovat jo liian suuria. Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että mahdollisuuksien ikkuna, joka on avoinna päästöjen vakauttamiselle ja lämpötilan nousun rajaamiselle kahteen asteeseen teollistumista edeltävästä tasosta, sulkeutuu seitsemän vuoden kuluessa. Demokratioita johdetaan kriisihallinnolla. Vakaviin ongelmiin ei useinkaan puututa ennen kuin niihin on kerta kaikkiaan puututtava. Kuten Karl-Heinz Florenz korostaa erinomaisessa mietinnössään, meidän on leikattava kasvihuonekaasupäästöjä, ei pelkästään 20 prosenttia, vaan mahdollisesti jopa 40 prosenttia, riippuen siitä, minkälaisen sopimuksen saamme aikaiseksi kolmansien maiden kanssa Kööpenhaminan neuvotteluissa ensi vuonna. Muista suurista saastuttajista, Kiinasta ja Yhdysvalloista, on saatu myönteisiä merkkejä. Beijing ilmaisi aivan uudenlaista halukkuutta neuvotella YK:n Balin huippukokouksessa ja kaikki kolme Yhdysvaltojen presidenttiehdokasta ovat sitoutuneet käsittelemään ilmastonmuutosta. Lisänäyttöjen puutteessa meidän on saatavilla olevien resurssien mukaisesti hyväksyttävä komission ilmastonmuutospaketti, ja kiitän kollegojeni Lena Ekin, Chris Davisin ja Vittorio Prodin tällä alalla tekemää työtä. Meidän on myös kaksinkertaistettava pyrkimyksemme edistää puhdasta energiaa – ja uskomatonta on tämä: me tiedämme kuinka se tehdään. Energian tuottaminen aavikon auringosta Euroopan uusiutuvien energialähteiden lisäksi voisi nopeuttaa hiilidioksidipäästöjen vähentämistä kertaheitolla. Saksan avaruuskeskuksen satelliittitutkimusten mukaan alle 0,3 prosentin Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan autiomaa-alueen käyttäminen tuottaisi riittävästi suurjännite-energiaa Euroopan, Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan tulevaan kysyntään vastaamiseksi. Tämä ei ole avaruustiedettä. Näin on tehty Kaliforniassa jo 20 vuoden ajan. Espanjaan ja Marokkoon rakennetaan parhaillaan tällaisia laitoksia. Jos saamme kerättyä kokoon energiaa ja päättäväisyyttä, sisua ja rohkeutta, voisimme siirtyä öljyn käytöstä ja tarjota silti työpaikkoja, juomavettä ja paremman infrastruktuurin ilmastonmuutoksesta pahiten kärsiville. Me voimme torjua ilmastonmuutosta joutumatta sammuttamaan valoja. Tavoitteenamme on panna Euroopassa suu säkkiä myöten, investoida rahaa suurjännitteisiin aurinkolämpövoimaloihin ja poliittista pääomaa Välimeren ylittäviin suhteisiin sen mahdollistamiseksi. Vahvempaa asetta emme voi löytää käytettäväksi neuvotteluissa YK:n kanssa progressiivisen kansainvälisen sopimuksen aikaansaamiseksi Kööpenhaminassa."@fi7
"Monsieur le Président, si le rapport intermédiaire de notre commission sur le changement climatique ne fait rien d’autre que de répéter des évidences, ce n’est déjà pas une mauvaise chose. Car il confirme, noir sur blanc, ce que la plupart d’entre nous ont compris depuis un certain temps. La science du changement climatique est irréfutable. Le permafrost et les calottes glaciaires fondent, les températures et le niveau de la mer montent, et ceci en raison de l’activité humaine essentiellement. Si nous n’agissons pas maintenant, l’humanité va se précipiter vers un point de basculement sans retour. Les échéances en matière de politique climatique ne sont pas fixées par l’Union européenne, ni même par la communauté internationale: elles sont fixées par la nature. Et la vérité est que, malgré les engagements de Kyoto, les émissions de gaz à effet de serre dans le monde augmentent plus rapidement que jamais, et qu’elles ont augmenté d’un quart depuis 1990. Certains scientifiques pensent que les concentrations de CO sont déjà trop importantes. Tous sont d’accord pour dire que la fenêtre d’opportunité dont nous disposons pour stabiliser les émissions et limiter l’augmentation des températures à deux degrés au-dessus des niveaux préindustriels se fermera dans les sept ans à venir. Les démocraties sont gérées par les crises. Souvent, les problèmes graves ne sont abordés que lorsqu’ils doivent l’être impérativement. Comme Karl-Heinz Florenz l’indique dans son excellent rapport, nous devons réduire les émissions de gaz à effet de serre non pas de 20%, mais probablement de 40%, en fonction de l’accord qui pourra être conclu avec les pays tiers lors des négociations de Copenhague l’année prochaine. Nous recevons des signaux positifs des autres grands pollueurs, la Chine et les États-Unis. Pékin a fait preuve d’une volonté nouvelle de négocier lors du sommet de l’ONU à Bali, et les trois candidats à la présidence américaine se sont engagés à lutter contre le changement climatique. Ce que nous devons faire, en l’absence d’autres preuves et avec les ressources dont nous disposons, c’est approuver le paquet de la Commission sur le changement climatique, et je salue le travail accompli dans ce domaine par mes collègues Lena Ek, Chris Davis et Vittorio Prodi. Nous devons également redoubler d’efforts pour promouvoir l’énergie propre, et la chose la plus étonnante est celle-ci: nous savons comment. Produire de l’électricité à partir du soleil du désert, associé aux sources d’énergie renouvelable disponibles ici en Europe, permettrait d’accélérer d’un coup la réduction des émissions de CO . Des études par satellite réalisées par le Centre aérospatial allemand nous ont montré qu’en utilisant moins de 0,3% de la surface des déserts du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, il serait possible de produire suffisamment d’électricité à haute tension pour répondre aux besoins actuels et futurs de l’Europe, du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Il ne s’agit pas d’une technologie hypercomplexe impossible à maîtriser. Elle est en place depuis 20 ans en Californie. Des centrales sont actuellement en cours de construction en Espagne et au Maroc pour faire la même chose. Si nous parvenions à concentrer l’enthousiasme et la détermination, le courage et l’obstination nécessaires, nous pourrions nous détourner du pétrole tout en fournissant de l’emploi, de l’eau potable et une meilleure infrastructure à ceux qui souffrent le plus du changement climatique. Nous pourrions lutter contre le changement climatique sans devoir éteindre la lumière. Notre objectif devrait être d’utiliser les fonds de l’Europe conformément à nos paroles, d’investir dans la production d’électricité solaire thermique à haute tension et d’utiliser notre capital politique dans les relations humaines transméditerranéennes pour rendre cette approche possible. Rien ne nous placerait en meilleure position avant les négociations au sein de l’ONU pour parvenir à un accord progressiste international à Copenhague."@fr8
"Elnök úr, ha az éghajlatváltozással foglalkozó bizottságunk időszaki jelentése semmi mást nem tesz, mint rámutat a nyilvánvalóra, már az sem semmi. Hiszen feketén-fehéren bizonyítja, ami legtöbbünk számára már egy ideje ismert. Az éghajlatváltozással foglalkozó tudomány támadhatatlan. A permafroszt, a jégtakarók felolvadnak, a tengerszint és hőmérséklet emelkedik, legfőképpen az emberi tevékenység következtében. Ha most nem tudunk cselekedni, akkor az emberiség egy olyan pont felé halad, amelyen átlépve, már nem lesz visszaút. Az éghajlatpolitika terén határidőt nem az Európai Unió határoz meg, nem is a nemzetközi közösség, hanem a természet. És a kiindulási pontot az jelenti, hogy — a kiotói elkötelezettségek ellenére — a globális üvegházhatást okozó gázok kibocsátása gyorsabban emelkedik, mint bármikor korábban. 1990 óta negyedével magasabb a kibocsátás szintje. Egyes tudósok azt gondolják, hogy a CO koncentráció már így is túlzottan erős. Mindannyian egyetértenek viszont abban, hogy hét éven belül megszűnik az a lehetőségünk, hogy elérjük a kibocsátás stabilizálódását, és megelőzzük a hőmérsékletnek az iparosodás előtti szinthez képest maximálisan 2 fokos emelkedését. A demokráciákat a válságkezelés irányítja. Komoly problémákat nem kezelnek addig, amíg azok elkerülhetetlenné nem válnak. S amint arra Karl-Heinz Florenz kitűnő jelentésében rámutat, nekünk az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását nem 20, hanem inkább a lehetőség szerint 40%-kal kell csökkentenünk. Függően attól, hogy a jövő évben, Koppenhágában, milyen megállapodásokat sikerül kötni harmadik országokkal. Kedvező jelek érkeznek a többi nagy szennyező országból, Kínából, az USA-ból. Peking új magatartást tanúsítva, készséget mutatott arra, hogy a Bali szigetén tartott ENSZ-csúcstalálkozó során tárgyalásokat folytasson. És mindhárom amerikai elnökjelölt elkötelezett az éghajlatváltozás kérdésének rendezése mellett. Amit nekünk — további bizonyítékok hiányában és a rendelkezésre álló eszközökkel — tennünk kell, az az, hogy jóvá hagyjuk a Bizottság éghajlat-változási csomagját. Ennek kapcsán, elismerésemet fejezem ki kollégáimnak, Lena Eknek, Chris Davisnek és Vittorio Prodinak az e területen végzett munkájukért. Meg kell kétszereznünk erőfeszítéseinket a tiszta energia népszerűsítése érdekében. A legcsodálatosabb ebben az, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy mit is kell tennünk. A sivatagi napból nyert energiával kiegészíthetjük az európai megújuló energiaforrásokat, és ezzel egy csapással felgyorsítható a CO kibocsátás visszaszorításának folyamata. Valóban, a Német Űrközpont műholdon keresztül nyert adatokra támaszkodó tanulmányai azt igazolják számunkra, hogy a Közel-Kelet és Észak-Afrika sivatagi területeinek kevesebb, mint 0,3 %-ának felhasználásával Európa, a Közel-Kelet és Észak-Afrika jelenlegi és majdani igényeinek kielégítéséhez elegendő magasfeszültségű elektromos áram állítható elő. Ez nem ördöngősség. Ezt már húsz éve gyakorolják Kaliforniában. Hasonló céllal most üzemek épülnek Spanyolországban és Marokkóban is. Amennyiben képesek vagyunk magunkhoz ragadni a kezdeményezést, ha eltökéltek vagyunk, szorul belénk elég kurázsi belevágni, akkor magunk mögött hagyhatjuk a kőolajat, és közben munkahelyeket teremthetünk, ivóvizet és jobb infrastruktúrát biztosíthatunk azoknak, akik az éghajlatváltozás legnagyobb terheit viselik. Ekkor felvehetjük a küzdelmet az éghajlatváltozással anélkül, hogy rákényszerülnénk a villanyok leoltására. Célunk legyen az, hogy oda helyezzük Európa pénzét, ahol annak helye van. A Mediterrán-térségben fektessünk be forrásokat a magasfeszültségű nap-energián alapuló áramtermelőkbe, és politikai tőkét az emberi kapcsolatokba, hogy mindezt megvalósíthassuk. Nem akadhat számunkra jobb muníció, amelyet a koppenhágai ENSZ-tárgyalásoknál felhasználhatnánk egy előremutató nemzetközi megállapodás elérése érdekében."@hu11
". Signor Presidente, non è un fatto negativo se la relazione interlocutoria della nostra commissione per il cambiamento climatico non fa nulla di più che dichiarare l’ovvio, poiché conferma, nero su bianco, ciò che la maggior parte di noi ha riconosciuto da tempo. La scienza del cambiamento climatico è inconfutabile. I ghiacci perenni e le calotte polari si stanno sciogliendo, i livelli del mare e le temperature si stanno alzando, in gran parte a causa dell’attività umana. Una mancanza di azione in questo momento significa che l’umanità si lancerà verso uno strapiombo da cui non c’è ritorno. Le scadenze per la politica climatica non sono fissate né dall’Unione europea né dalla comunità internazionale: sono fissate dalla natura. Il risultato finale è che – nonostante gli impegni di Kyoto – le emissioni di gas a effetto serra stanno aumentando più rapidamente che mai, fino a un quarto dal 1990. Alcuni scienziati affermano che le concentrazioni di CO sono già andate troppo oltre. Tutti concordano sul fatto che la finestra aperta, che rappresenta l’opportunità a nostra disposizione al fine di stabilizzare le emissioni e limitare l’aumento della temperatura a due gradi al di sopra dei livelli preindustriali, si chiuderà tra sette anni. Le democrazie sono guidate da una direzione in crisi. Spesso non vengono affrontati problemi gravi finché non è necessario farvi fronte e, come ha messo in evidenza l’onorevole Karl-Heinz Florenz nella sua eccellente relazione, è necessario tagliare le emissioni di gas a effetto serra non del 20 per cento, ma possibilmente fino al 40 per cento, in base all’accordo che si potrà raggiungere con i paesi terzi in occasione dei colloqui di Copenhagen del prossimo anno. Vi sono segnali positivi dagli altri principali responsabili delle emissioni, la Cina e gli USA. Pechino ha dimostrato una ritrovata volontà di negoziare in occasione del vertice ONU di Bali e tutti i tre candidati presidenziali americani si impegnano ad affrontare il cambiamento climatico. Ciò che dobbiamo fare – in assenza di ulteriori prove e con le risorse a portata di mano – è approvare il pacchetto sul cambiamento climatico della Commissione. Plaudo al lavoro svolto in quest’ambito dai miei colleghi Lena Ek, Chris Davis e Vittorio Prodi. Dobbiamo altresì raddoppiare i nostri sforzi al fine di promuovere l’energia pulita – è la cosa assurda è che sappiamo come. Generare energia dal sole del deserto per integrare le fonti di energia rinnovabile qui in Europa potrebbe accelerare il processo volto a ridurre le emissioni di CO in un sol colpo. Infatti, studi satellitari condotti del Centro aerospaziale tedesco ci hanno dimostrato che, utilizzando meno dello 0,3 per cento dell’area desertica del Medio Oriente e del Nord Africa, è possibile generare corrente ad alta tensione sufficiente a far fronte alla domanda attuale e futura di Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Non ci vuole una scienza. Lo si fa da 20 anni in California. In Spagna e in Marocco si stanno costruendo impianti per fare altrettanto. Se potessimo fare appello a grinta e determinazione, a coraggio e risolutezza, potremmo abbandonare il petrolio e al contempo fornire posti di lavoro, acqua potabile e migliori infrastrutture a coloro che subiscono maggiormente il cambiamento climatico. Potremmo combatterlo senza dover spegnere le luci. Il nostro scopo deve essere investire in maniera efficace il denaro europeo, investirlo nel generare energia solare termica ad alta tensione e investire il capitale politico nelle relazioni umane in tutto il Mar Mediterraneo per renderlo possibile. Non potremmo trovare un argomento migliore da usare nei negoziati con l’ONU al fine di ottenere un accordo internazionale innovativo a Copenaghen."@it12
"Gerb. Pirmininke, taip, mūsų Laikinojo klimato kaitos komiteto tarpinė ataskaita tik konstatuoja tai, kas akivaizdu, tačiau tai nėra blogai. Juk ataskaitoje juodu ant balto patvirtinama tai, ką jau senokai žinome. Moksliniai duomenys apie klimato kaitą nenuginčijami. Tirpsta amžinasis įšalas ir ašigalių ledynai, kyla jūros lygis ir pasaulinė temperatūra. Visa tai daugiausia vyksta dėl žmogaus veiklos. Nesuskubus veikti dabar, žmonija greitai atsidurs ties kritine riba, po kurios kelio atgal jau nebebus. Klimato kaitos politikos įgyvendinimo terminus nustato ne Europos Sąjunga ir net ne pasaulio bendruomenė. Šiuos terminus nustato gamta. Svarbiausia žinia tokia: nepaisant Kyoto įsipareigojimų, pasaulinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas didėja greičiau, nei kada nors anksčiau. Nuo 1990 m. šių dujų išmetimas išaugo ketvirčiu. Kai kurių mokslininkų manymu, anglies dvideginio koncentracija jau peržengė lemtingą ribą. Visi suprantame, kad, jeigu ir galime stabilizuoti teršalų išmetimą ir apriboti pasaulinės temperatūros kilimą iki ne daugiau kaip dviejų laipsnių virš priešindustrinio lygio, tai per artimiausius septynerius metų šios galimybės nebeliks. Demokratinės santvarkos veikimo pagrindas – krizių valdymas. Dažnai rimtas problemas pradedama spręsti tik tada, kai jų nespręsti tampa neįmanoma. Kaip šioje puikioje ataskaitoje nurodo Karl-Heiz Florenz, šiltnamio efekto dujų išmetimą greičiausiai turėsime sumažinti ne 20, bet 40 proc. Tai priklauso nuo to, ką pavyks susitarti su trečiosiomis valstybėmis ateinančiais metais Kopenhagos derybose. Kiti didieji teršėjai − Kinija ir JAV − rodo teigiamų ženklų. Pekinas parodė netikėtą derybinį geranoriškumą Jungtinių Tautų aukščiausiojo lygio susitikime Balyje. Visi trys kandidatai į JAV Prezidento postą taip pat įsipareigojo spręsti klimato kaitos problemą. Kol neturime tolesnių įrodymų, turėdami dabartinius išteklius, privalome padaryti viena − patvirtinti Komisijos parengtą klimato kaitos problemos sprendimo priemonių paketą. Sveikinu savo kolegas Leną Ek, Chrisą Davisą ir Vittorio Prodį su šioje srityje pasiektais rezultatais. Be to, privalome dvigubai pasistengti ir apsirūpinti švaria energija. Nuostabiausia tai, kad žinome, kaip tai padaryti. Gaunant energiją iš saulės šilumos dykumose ir taip papildant atsinaujinančios energijos išteklius Europoje, galima gerokai paspartinti anglies dvideginio išmetimo mažinimą. Žinome Vokietijos Kosmoso ir aviacijos centro nustatytą faktą, kad naudojant net mažiau kaip 0,3 proc. Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos dykumų ploto galima generuoti pakankamą elektros energijos kiekį visam dabartiniam ir būsimam Europos, Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos poreikiui patenkinti. Ir tai nėra joks erdvėlaivių mokslas. Kalifornijoje tai jau daroma daugiau nei 20 m. Tokios jėgainės jau statomos Ispanijoje, pradeda ir Marokas. Jeigu gebėtume mobilizuoti polėkį ir ryžtą, sukauptume drąsą ir sukąstume dantis, galėtume sklandžiai pereiti iš naftos ūkio užtikrindami aprūpinimą darbo vietomis, vandens išteklius ir geresnę infrastruktūrą labiausiai nukentėsiantiems nuo klimato kaitos. Klimato kaitos problemą galime išspręsti negesindami šviesos. Mūsų tikslas turėtų būti įdėti Europos pinigų ten, kur labiausiai alkstama, investuoti į aukštos elektros įtampos generavimo saulės jėgaines ir politinį žmogiškųjų santykių kapitalą Viduržemio jūros regione. Joks kitas ginklas neužtikrintų geresnio mūsų pasirengimo Jungtinių Tautų deryboms siekiant progresyvaus tarptautinio susitarimo Kopenhagoje."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, ja mūsu Pagaidu komitejas saistībā ar klimata pārmaiņām starpposma ziņojumā nav izdarīts nekas vairāk, kā konstatēts acīmredzamais, tas nemaz nav slikti. Jo tajā melns uz balta ir apstiprināts tas, ko vairums no mums jau kādu laiku esam atzinuši. Zinātne par klimata pārmaiņām ir neapstrīdama. Mūžīgais sasalums un aisbergi kūst, jūru līmenis un temperatūra paaugstinās galvenokārt cilvēka darbības dēļ. Nerīkošanās šobrīd nozīmē to, ka cilvēce traucas pretim kritiskajai robežai, no kuras vairs nav atgriešanās. Termiņus klimata politikai nav noteikusi ne Eiropas Savienība, ne arī pasaules kopiena: tos ir noteikusi daba. Un būtība ir šāda — neskatoties uz Kioto Protokolā noteiktajām saistībām — globālās siltumnīcefekta gāzu emisijas pieaug straujāk nekā jebkad iepriekš, kopš 1990. gada pieaugums ir viena ceturtdaļa. Daži zinātnieki apgalvo, ka CO koncentrācija jau ir pārāk liela. Visi piekrīt, ka mums dotā iespēja nostabilizēt emisijas un ierobežot temperatūras kāpumu līdz diviem grādiem virs tā līmeņa, kāds pastāvēja pirms rūpniecības ēras, septiņu gadu laikā beigsies. Demokrātijas valstis virza krīzes vadība. Nopietnas problēmas parasti netiek risinātas, tās risina tikai tad, kad tās ir jāatrisina, un kā kungs norāda šajā lieliskajā ziņojumā, mums ir jāsamazina siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisijas nevis par 20 %, bet pēc iespējas tuvāk 40 % atkarībā no tā, kādu vienošanos būs iespējams panākt ar trešajām valstīm Kopenhāgenas sarunās nākamajā gadā. Ir pozitīvas zīmes no lielajiem piesārņotājiem, Ķīnas un ASV. Pekina izrādījusi jaunu vēlmi risināt sarunas ANO sammitā Bali, un visi trīs ASV prezidenta kandidāti ir uzņēmušies saistības risināt klimata pārmaiņu problēmas. Tā kā mums trūkst papildu pierādījumi, mums ir jāapstiprina Komisijas klimata pārmaiņu jautājumu pakete ar tiem resursiem, kas ir mūsu rīcībā, un es apsveicu darbu, ko mani kolēģi un ir paveikuši šajā jomā. Mums ir arī jādubulto pūliņi, lai veicinātu tīras enerģijas ieguvi — un iedvesmojoši ir tas, ka: mēs zinām, kā to darīt. Ražojot enerģiju no tuksneša saules kā papildinājumu Eiropas atjaunīgās enerģijas avotiem, CO emisiju samazināšanu varētu paātrināt vienā mirklī. Patiešām, ar satelītu veiktie pētījumi Vācijas Kosmosa Centrā ir parādījuši, ka, izmantojot mazāk kā 0,3 % tuksneša teritorijas Vidējos Austrumos un Ziemeļāfrikā, var ražot pietiekama augstsprieguma elektrību, lai nodrošinātu pašreizējo un nākotnes pieprasījumu pēc elektrības Eiropā, Vidējos Austrumos un Ziemeļāfrikā. Tā nav raķešu zinātne. Kalifornijā to dara jau 20 gadus. Pašlaik Spānijā un Marokā tiek būvētas rūpnīcas, lai darītu to pašu. Ja mēs spētu apvienot sparu un apņēmību, drosmi un izturību, mēs varētu pārorientēties no naftas uz sauli, vienlaikus nodrošinot darba vietas, dzeramo ūdeni un labāku infrastruktūru tiem, kas iznes klimata pārmaiņu galveno smagumu. Mēs varētu ierobežot klimata pārmaiņas, neizslēdzot gaismu. Lai mēs sasniegtu savu mērķi, mums jāpierāda savi vārdi ar darbiem, proti, līdzekļi jāiegulda solāri termiskās augstsprieguma enerģijas ražošanā un politiskais kapitāls — cilvēku attiecībās Vidusjūras reģionā. Mēs nespējām atrast labāku bruņojumu par šo, ko izmantot sarunās ar ANO, lai panāktu laikmeta prasībām atbilstošu starptautisku vienošanos Kopenhāgenā."@lv13
"Mr President, if the interim report from our Committee on Climate Change does no more than state the obvious, that is no bad thing. For it confirms, in black and white, what most of us have acknowledged for some time. The science of climate change is incontrovertible. Permafrost and ice caps are melting, sea-levels and temperatures rising, largely due to human activity. Failure to act now means humankind will hurtle towards a tipping point from which there is no return. The deadlines for climate policy are set not by the European Union, nor by the world community: they are set by nature. And the bottom line is that – despite commitments in Kyoto – global greenhouse gas emissions are growing faster than ever before, up by a quarter since 1990. Some scientists say CO concentrations have already gone too far. All agree the window of opportunity open to us to stabilise emissions and limit the rise in temperature to two degrees above pre-industrial levels will close within seven years. Democracies are run by crisis management. Serious problems are often not tackled until they have to be tackled, and as Karl-Heinz Florenz points out in this excellent report we need to cut greenhouse gas emissions not by 20%, but possibly by up to 40%, depending on what deal can be made with third countries at the Copenhagen talks next year. There are positive signs from the other big polluters, China and the USA. Beijing showed a new-found willingness to negotiate at the UN summit in Bali and all three US presidential candidates are committed to tackling climate change. What we must do – in the absence of further evidence, and with the resources at hand – is to approve the Commission’s climate change package, and I salute the work that my colleagues Lena Ek, Chris Davis and Vittorio Prodi have done in this area. We must also redouble our efforts to promote clean energy – and the amazing thing is this: we know how. Generating power from the desert sun, as a supplement to sources of renewable energy here in Europe, could speed up the process of cutting CO emissions at a stroke. Indeed, satellite-based studies by the German Aerospace Centre have shown us that, using less than 0.3% of the desert area of the Middle East and North Africa, enough high-voltage electricity can be generated to supply current and future demand in Europe, the Middle East and North Africa. It is not rocket science. It has been done for 20 years in California. Plants are now being built in Spain and Morocco to do the same. If we could summon the drive and the determination, the guts and the grit, we could make the shift from oil while providing jobs, drinking water and better infrastructure for those bearing the brunt of climate change. We could combat climate change without having to turn off the lights. Our aim should be to put Europe’s money where its mouth is, to invest money in high-voltage solar thermal power generation and political capital in the human relations across the Mediterranean Sea to make it possible. We could find no better ammunition for use in negotiations with the UN to get a progressive international agreement in Copenhagen."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, als in het interim-verslag van onze Tijdelijke Commissie klimaatverandering alleen voor de hand liggende dingen worden gezegd, is dat een slechte zaak. Want in het verslag wordt zwart op wit bevestigd wat de meesten van ons al enige tijd erkennen. De wetenschappelijke feiten over de klimaatverandering staan niet ter discussie. De permafrost en de ijskappen smelten en de zeespiegel en de temperatuur stijgen, grotendeels als gevolg van menselijke activiteiten. Als we nu niet ingrijpen zal de mensheid een omslagpunt bereiken waarvoorbij er geen weg meer terug is. De deadlines voor het klimaatbeleid worden niet door de Europese Unie vastgesteld, en ook niet door de wereldgemeenschap: die worden vastgesteld door de natuur. En de realiteit is dat de uitstoot van broeikasgassen, ondanks de afspraken van Kyoto, sneller dan ooit is toegenomen: sinds 1990 met een kwart. Sommige wetenschappers zeggen dat de concentraties CO al te hoog zijn. Iedereen is het erover eens dat de tijd die we hebben om de emissies te stabiliseren en de temperatuurstijging tot twee graden boven het pre-industriële niveau te beperken zeven jaar bedraagt. Democratieën worden bestuurd door middel van crisismanagement. Ernstige problemen worden vaak niet aangepakt totdat ze wel móéten worden aangepakt, en zoals Karl-Heinz Florenz in zijn uitstekende verslag opmerkt, moeten we de broeikasgasemissies niet met twintig procent, maar mogelijk met wel veertig procent terugdringen, afhankelijk van de afspraken die volgend jaar in Kopenhagen met derde landen kunnen worden gemaakt. Er komen positieve signalen uit de andere grote vervuilende landen, China en de Verenigde Staten. Peking heeft tijdens de VN-Top op Bali een nieuwe bereidheid getoond om te onderhandelen en alle drie de presidentskandidaten in de Verenigde Staten willen de klimaatverandering aanpakken. In afwezigheid van verder bewijs en met de middelen die we tot onze beschikking hebben moeten wij het pakket maatregelen van de Commissie goedkeuren, en ik prijs het werk dat mijn collega’s Lena Ek, Chris Davis en Vittorio Prodi op dit gebied hebben verricht. Ook moeten we onze inspanningen op het gebied van schone energie verdubbelen – en het verbazingwekkende is dit: we weten hoe. Elektriciteit opwekken uit de woestijnzon, als aanvulling op de hernieuwbare energiebronnen die we hier in Europa hebben, kan de terugdringing van de hoeveelheid CO emissies in één klap versnellen. Uit op satellietgegevens gebaseerde studies van het Duitse lucht- en ruimtevaartcentrum blijkt dat als we minder dan 0,3 procent van het woestijngebied van het Midden-Oosten en Noord-Afrika gebruiken, er genoeg elektriciteit met een hoog voltage kan worden gegenereerd om aan de huidige en toekomstige vraag in Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika te voldoen. Het is niet zo moeilijk. In Californië wordt het al twintig jaar gedaan. En in Spanje en Marokko worden op dit moment installaties gebouwd met hetzelfde doel. Als we politieke wil, de vastberadenheid, de moed en het lef kunnen opbrengen, kunnen we de overstap van olie maken en tegelijkertijd banen scheppen, voor drinkwater zorgen en een betere infrastructuur creëren voor degenen die de volle laag van de klimaatverandering zullen krijgen. We kunnen de klimaatverandering bestrijden zonder dat we het licht hoeven uit te doen. Ons doel moet zijn om de daad bij het woord te voegen. We moeten geld investeren in de opwekking van elektriciteit met een hoog voltage uit thermische zonne-energie en om dit mogelijk te maken moeten we investeren in politiek kapitaal, in de menselijke relaties in het hele Middellandse Zeegebied. Betere munitie voor de onderhandelingen met de VN, om een vooruitstrevende internationale overeenkomst te krijgen in Kopenhagen, hadden we niet kunnen vinden."@nl3
"Panie przewodniczący! Nawet jeśli sprawozdanie Komisji tymczasowej do spraw zmian klimatycznych stwierdza rzeczy oczywiste, nie jest to nic złego. Potwierdza on czarno na białym to, co większość z nas od pewnego czasu uznawała za prawdziwe. Nauka o zmianach klimatycznych jest niewymienna. Zmarzlina i pokrywa lodowa topią się, temperatura i poziom morza się podnosi, głównie z powodu działalności człowieka. Zaniedbanie w działaniu będzie oznaczało, że ludzkość pędzi w kierunku, z którego nie będzie powrotu. Terminy dla polityki klimatycznej nie są wyznaczane przez Unie Europejską, ani przez społeczność świata: wyznacza je natura. Bilans jest taki, że - pomimo zobowiązań podjętych w Kioto - globalna emisja gazów wywołujących efekt cieplarniany rośnie szybciej niż kiedykolwiek, do 25% rocznie od 1990 roku. Niektórzy naukowcy twierdzą, że stężenie CO przekroczyło dopuszczalny poziom. Wszyscy zgadzają się, że otwierająca się przed nami niepowtarzalna okazja ustabilizowania emisji i ograniczenia wzrostu temperatury do dwóch stopni powyżej poziomu przedprzemysłowego zakończy się w ciągu siedmiu lat. Państwa demokratyczne specjalizują się w zarządzaniu kryzysami. Często stawia się czoło poważnym problemom dopiero wtedy, kiedy nie ma innego wyjścia, jak stwierdził pan poseł Karl-Heinz Florenz w swoim doskonałym sprawozdaniu; musimy zredukować emisję gazów nie o 20%, ale o 40%, w zależności od tego, jakie porozumienie z krajami trzecimi uda się osiągnąć w Kopenhadze w przyszłym roku. Inne kraje znacznie zanieczyszczające środowisko naturalne, takie jak Chiny i USA, przesyłają nam pozytywne informacje na ten temat. Pekin wykazał chęć negocjowania podczas szczytu ONZ w Bali, a trzech kandydatów prezydenckich w USA jest zaangażowanych w walkę ze zmianami klimatycznymi. Musimy - wobec braku dalszych dowodów i korzystając z dostępnych zasobów - zatwierdzić pakiet zmian klimatycznych. Wyrażam uznanie dla pracy, którą w tej dziedzinie wykonali moje koleżanki i koledzy posłowie Lena Ek, Chris Davis i Vittorio Prodi. Musimy także podwoić nasze wysiłki w promowaniu czystej energii - a niezwykłe jest to, że wiemy jak. Produkowanie energii słonecznej na pustyniach jako dodatku do dostępnych źródeł odnawialnej energii w Europie mogłoby za jednym zamachem przyspieszyć proces redukcji emisji CO . Oparte na wynikach satelitarnych badania Niemieckiego Centrum Aeronautyki właśnie wykazały, że wykorzystując mniej niż 0,3% obszarów pustynnych Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, można wygenerować ilość energii o wysokim napięciu wystarczającą do zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Nie jest to kosmiczna technologia. W Kalifornii stosuje się ją od 20 lat. Obecnie w Hiszpanii i Maroko budowane są zakłady przemysłowe mające to samo na celu. Jeśli udałoby się nam zebrać siły i odwagę, moglibyśmy odejść od gospodarki opartej na ropie naftowej i jednocześnie zapewnić miejsca pracy, wodę pitną i lepszą infrastrukturę osobom najbardziej odczuwającym ciężar zmian klimatycznych. Moglibyśmy walczyć ze zmianami klimatycznymi bez konieczności wyłączania świateł. Naszym celem powinno być zrobienie czegoś konkretnego i nie ograniczanie się do słów, zainwestowanie pieniędzy w wysokonapięciową energię słoneczną i termalną, a kapitału politycznego w relacje międzyludzkie w rejonie morza Śródziemnego, by stało się to możliwe. Nie moglibyśmy znaleźć lepszej argumentacji do negocjacji z ONZ w celu uzyskania stopniowego porozumienia międzynarodowego w Kopenhadze."@pl16
"Senhor Presidente, mesmo que o relatório intercalar elaborado pela Comissão sobre as Alterações Climáticas não faça mais do que constatar aquilo que é evidente, já não é mau, na medida em que confirma, preto no branco, aquilo que a maior parte de nós já reconheceu há algum tempo; que a ciência climática é incontroversa. Verifica-se o degelo do solo permanentemente gelado e das calotes polares, assim como o aumento dos níveis do mar e das temperaturas, devido em grande parte à actividade humana. A inércia poderá precipitar a humanidade em direcção a "pontos de rotura" dos quais não haverá retrocesso. Os prazos da política climática não são fixados pela União Europeia, nem pela comunidade mundial, mas sim pela natureza. O que resulta de tudo isto é que, apesar dos compromissos alcançados em Quioto, as emissões de gases com efeito de estufa estão a aumentar cada vez mais rapidamente, elevando-se esse aumento a um quarto desde 1990. Alguns cientistas afirmam que as concentrações de CO já atingiram níveis excessivos. Estamos todos de acordo em que o espaço de oportunidade que se nos abre no sentido de estabilizar as emissões e de limitar o aumento da temperatura a dois graus acima dos níveis pré-industriais se encerrará daqui a sete anos. As democracias são governadas pela gestão das crises. Frequentemente só se procura resolver os problemas graves quando não resta outra alternativa e, tal como salienta Karl-Heinz Florenz no seu excelente relatório, torna-se necessário reduzir as emissões de gases com efeito de estufa não somente em 20% mas possivelmente em uma percentagem que pode ir até aos 40%, conforme o que for acordado com países terceiros nas conversações de Copenhaga no próximo ano. Existem sinais positivos provenientes dos outros grandes poluidores, a China e os Estados Unidos. Pequim demonstrou uma vontade renovada de negociar na cimeira das Nações Unidas em Bali e todos os três candidatos à presidência dos Estados Unidos estão empenhados em combater as alterações climáticas. O que teremos de fazer, à falta de mais provas, e com os recursos de que dispomos, é aprovar o pacote da Comissão em matéria de alterações climáticas, e gostaria de saudar o trabalho que os meus colegas Lena Elk, Chris Davis e Vittorio Prodi têm levado a cabo nesta área. Teremos também de redobrar os nossos esforços no sentido de promover a energia limpa, e o que é espantoso é que sabemos como o fazer. A geração de energia a partir do sol do deserto, como suplemento das fontes de energia renováveis aqui na Europa, poderá acelerar o processo de redução das emissões de CO de uma assentada. Na verdade, estudos via satélite realizados pelo Centro Aeroespacial alemão demonstraram que a utilização de menos de 0,3% da área desértica do Médio Oriente e do Norte de África poderá produzir suficiente energia de alta tensão para satisfazer a procura actual e futura da Europa, do Médio Oriente e do Norte de África. Não é nada de transcendente. Já está em curso na Califórnia há mais de 20 anos. Estão a ser construídas centrais de energia em Espanha e em Marrocos para o mesmo efeito. Se fizermos apelo à nossa energia e determinação, coragem e arrojo, poderemos fazer a transição do petróleo, proporcionando simultaneamente postos de trabalho, água potável e melhores infra-estruturas para aqueles que são mais directamente atingidos pelas alterações climáticas. Poderemos combater as alterações climáticas sem termos de apagar as luzes. Deveria ser nosso objectivo passar das palavras aos actos no âmbito europeu, investindo dinheiro na geração de energia solar térmica de alta tensão e em capital político nas relações humanas em todo o Mar Mediterrânico. Não poderíamos encontrar melhor trunfo para utilizar nas negociações com as Nações Unidas com o fim de conseguir um acordo internacional progressivo em Copenhaga."@pt17
"Mr President, if the interim report from our Committee on Climate Change does no more than state the obvious, that is no bad thing. For it confirms, in black and white, what most of us have acknowledged for some time. The science of climate change is incontrovertible. Permafrost and ice caps are melting, sea-levels and temperatures rising, largely due to human activity. Failure to act now means humankind will hurtle towards a tipping point from which there is no return. The deadlines for climate policy are set not by the European Union, nor by the world community: they are set by nature. And the bottom line is that – despite commitments in Kyoto – global greenhouse gas emissions are growing faster than ever before, up by a quarter since 1990. Some scientists say CO concentrations have already gone too far. All agree the window of opportunity open to us to stabilise emissions and limit the rise in temperature to two degrees above pre-industrial levels will close within seven years. Democracies are run by crisis management. Serious problems are often not tackled until they have to be tackled, and as Karl-Heinz Florenz points out in this excellent report we need to cut greenhouse gas emissions not by 20%, but possibly by up to 40%, depending on what deal can be made with third countries at the Copenhagen talks next year. There are positive signs from the other big polluters, China and the USA. Beijing showed a new-found willingness to negotiate at the UN summit in Bali and all three US presidential candidates are committed to tackling climate change. What we must do – in the absence of further evidence, and with the resources at hand – is to approve the Commission’s climate change package, and I salute the work that my colleagues Lena Ek, Chris Davis and Vittorio Prodi have done in this area. We must also redouble our efforts to promote clean energy – and the amazing thing is this: we know how. Generating power from the desert sun, as a supplement to sources of renewable energy here in Europe, could speed up the process of cutting CO emissions at a stroke. Indeed, satellite-based studies by the German Aerospace Centre have shown us that, using less than 0.3% of the desert area of the Middle East and North Africa, enough high-voltage electricity can be generated to supply current and future demand in Europe, the Middle East and North Africa. It is not rocket science. It has been done for 20 years in California. Plants are now being built in Spain and Morocco to do the same. If we could summon the drive and the determination, the guts and the grit, we could make the shift from oil while providing jobs, drinking water and better infrastructure for those bearing the brunt of climate change. We could combat climate change without having to turn off the lights. Our aim should be to put Europe’s money where its mouth is, to invest money in high-voltage solar thermal power generation and political capital in the human relations across the Mediterranean Sea to make it possible. We could find no better ammunition for use in negotiations with the UN to get a progressive international agreement in Copenhagen."@ro18
"Vážený pán predseda, ak priebežná správa nášho Výboru pre klimatické zmeny nedokáže viac ako iba konštatovať zjavné skutočnosti, nie je to vôbec na škodu veci. Pretože v nej máme potvrdenie čierne na bielom toho, čo väčšina z nás už nejaký čas uznáva. Veda o zmene klímy je nevyvrátiteľná. Permafrosty a ľadové čiapočky sa roztápajú, hladiny morí a teploty stúpajú, čo vo veľkej miere spôsobuje ľudská činnosť. Ak nedokážeme teraz reagovať, bude to znamenať, že ľudstvo sa poženie do bodu, keď už nebude možné odvrátiť následky. Termíny klimatickej politiky nestanovuje Európska únia ani svetové spoločenstvo, ale príroda. Konečným záverom je skutočnosť, že napriek záväzkom prijatým v Kjóte sa emisie skleníkových plynov zvyšujú rýchlejšie než predtým a od roku 1990 sa zvýšili o štvrtinu. Niektorí vedci hovoria, že koncentrácia CO už zašla priďaleko. Všetci súhlasia, že do siedmych rokov sa zavrie okno príležitosti, ktoré máme zatiaľ pootvorené, okno príležitosti stabilizovať emisie a obmedziť zvyšovanie teploty na hranicu dvoch stupňov nad úrovňami pred industrializáciou. Demokracie riadi krízový manažment. Vážne problémy sa často riešia až vtedy, keď sa už musia riešiť, a ako podotkol pán Karl-Heinz Florenz v tejto vynikajúcej správe, musíme znížiť emisie skleníkových plynov nie o dvadsať percent, ale pravdepodobne až o štyridsať percent, v závislosti od toho, akú dohodu chceme dosiahnuť s tretími krajinami počas rozhovorov v Kodani na budúci rok. Objavujú sa pozitívne signály od ďalších veľkých znečisťovateľov, Číny a USA. Peking ukázal znovu nájdenú ochotu rokovať na samite OSN v Bali a všetci traja prezidentskí kandidáti USA sú odhodlaní riešiť klimatickú zmenu. My musíme teraz aj s nedostatkom ďalších dôkazov a na základe zdrojov, ktoré máme k dispozícii, schváliť balík Komisie pre zmenu klímy, a preto chcem pochváliť prácu, ktorú v tejto oblasti vykonali moji kolegovia Lena Ek, Chris Davis a Vittorio Prodi. Musíme zároveň zdvojnásobiť svoje úsilie pri propagovaní čistej energie a úžasné je, že vieme ako na to. Produkcia elektriny z púštneho slnka, ktorá doplní obnoviteľné zdroje energie Európy, by mohla urýchliť proces znižovania emisií CO . Satelitné štúdie Nemeckého strediska pre vzdušné a vesmírne lety naozaj potvrdzujú, že keby sme využívali menej ako 0,3 % púštnych oblastí Stredného východu a severnej Afriky, dokázali by sme vyrobiť dostatočné množstvo vysokonapäťovej elektriny na to, aby sme uspokojili dopyt v Európe, na Strednom východe aj v severnej Afrike dnes aj v budúcnosti. Nie je to až taká zložitá veda. Už dvadsať rokov existuje podobná prevádzka v Kalifornii. S rovnakým cieľom sa dnes stavajú elektrárne v Španielsku a Maroku. Keby sme dokázali zozbierať odvahu a výdrž, mohli by sme zabezpečiť odklon od využívania ropy a zároveň zabezpečiť pitnú vodu a lepšiu infraštruktúru pre tých, ktorí nesú hlavnú ťarchu klimatickej zmeny. Mohli by sme zvíťaziť nad zmenou klímy bez toho, aby sme museli zhasínať svetlá. Naším cieľom by malo byť usmernenie peňazí Európy tam, kde ich potrebuje – investovať do výroby vysokonapäťovej solárnej termálnej elektriny a politický kapitál do ľudských vzťahov na celom pobreží Stredozemného mora, aby sme to dokázali uskutočniť. Nenájdeme lepšiu výzbroj na rokovania v rámci OSN na dosiahnutie progresívnej medzinárodnej dohody v Kodani."@sk19
"Gospod predsednik, čeprav vmesno poročilo našega odbora za podnebne spremembe le poudarja očitno, tudi to ni slabo. Črno na belem potrjuje, kar nas veliko od nas trdi že dalj časa. Ne moremo oporekati znanosti o podnebnih spremembah. Permafrost in ledeniki se talijo, morska gladina in temperatura pa naraščata, kar je večinoma posledica človeške dejavnosti. Neukrepanje zdaj pomeni, da se bo človeštvo približalo točki preloma, od koder ni vrnitve. Skrajnega roka za podnebno politiko nista določili ne Evropska unija ne svetovna skupnost: določila ga je narava. Bistveno je, da kljub zavezam iz Kjota emisije toplogrednih plinov v svetu rastejo hitreje kot kadar koli prej, saj so že za četrtino presegle raven iz leta 1990. Nekateri znanstveniki trdijo, da so koncentracije CO že presegle mejo. Vsi se strinjajo, da bo priložnost, da stabiliziramo emisije in omejimo dviganje temperature na dve stopinji nad stopnjo pred industrializacijo, izginila v sedmih letih. Demokracijo vodi obvladovanje kriznih razmer. Pogosto se ne ukvarjamo z resnimi težavami, dokler to ni nujno potrebno, in kot je izpostavil Karl-Heinz Florenz v tem odličnem poročilu, moramo zmanjšati emisije toplogrednih plinov ne le za 20 %, ampak morda do 40 %, odvisno od dogovora, ki se bo sklenil s tretjimi državami na pogovorih v Københavnu prihodnje leto. Drugi veliki onesnaževalci, kot so Kitajska in ZDA, tudi kažejo pozitivne znake. Peking je pokazal novo pridobljeno pripravljenost na pogajanja na vrhu ZN na Baliju, medtem ko so vsi trije predsedniški kandidati v ZDA predani boju proti podnebnim spremembam. V odsotnosti nadaljnjih dokazov in s sredstvi, ki so nam na voljo, moramo odobriti paket v zvezi s podnebnimi spremembami Komisije, pri čemer pozdravljam delo, ki so ga moji kolegi Lena Ek, Chris Davis in Vittorio Prodi opravili na tem področju. Okrepiti moramo tudi prizadevanje za spodbujanje čiste energije, in kar je najboljše: vemo, kako. Pridobivanje energije iz puščavskega sonca kot nadomestilo za obnovljive vire energije bi lahko tu v Evropi hitro pospešilo proces zmanjšanja emisij CO . Študije na podlagi satelitskih posnetkov nemškega vesoljskega centra so pokazale, da lahko z izkoriščanjem manj kot 0,3 % puščavskega območja Bližnjega vzhoda in Severne Afrike proizvedemo dovolj visokonapetostne električne energije, da bi zadovoljili sedanje in prihodnje potrebe v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki. To ni zapletena znanost. To se že 20 let izvaja v Kaliforniji. Zdaj gradijo obrate v Španiji in Maroku z enakim namenom. Če bi lahko združili zagon in odločnost, pogum in moč, bi lahko nehali izkoriščati nafto, hkrati pa poskrbeli za delovna mesta, pitno vodo in boljšo infrastrukturo za tiste, ki so najbolj izpostavljeni posledicam podnebnih sprememb. Proti podnebnim spremembam bi se lahko borili brez ugašanja luči. Naš cilj mora biti, da Evropa uresniči svoje obljube, vlaga denar v proizvodnjo visokonapetostne sončne toplotne energije ter v politični kapital na področju odnosov med ljudmi v regiji Sredozemskega morja, da bi se to lahko uresničilo. Nismo našli boljšega načina za uporabo med pogajanji z ZN, da bi sklenili napreden mednarodni sporazum v Københavnu."@sl20
"Herr talman! Om interimsbetänkandet från vårt utskott för klimatförändringar inte gör mer än att säga det uppenbara är det inte alls bra. Det bekräftar nämligen svart på vitt vad de flesta av oss har ansett ett tag. Forskningen om klimatförändring är okontroversiell. Tjäle och smältande istäcken, höjning av havsnivåer och temperaturhöjningar beror till stor del på mänsklig verksamhet. Att inte handla nu innebär att mänskligheten kommer att rusa vidare mot den vändpunkt där det inte längre finns någon återvändo. Deadlines för klimatpolitiken sätts inte av Europeiska unionen, inte av världssamfundet: de sätts av naturen. Och kontentan är att – trots åtagandena i Kyoto –utsläppen av växthusgaser ökar snabbare än någonsin, och har ökat med 25 procent sedan 1990. Vissa forskare säger att koldioxidhalterna redan har gått för långt. Alla är överens om att den tid som står till vårt förfogande för att stabilisera utsläppen och begränsa höjningen av temperaturen till två grader över de förindustriella nivåerna kommer att gå ut inom sju år. Demokratier leds genom krishantering. Allvarliga problem tacklas ofta inte förrän det är absolut nödvändigt: som Karl-Heinz Florenz påpekar i sitt utmärkta betänkande behöver vi skära ned växthusgasutsläppen, inte med 20 procent utan troligen med upp till 40 procent, beroende på vilken uppgörelse vi kan komma fram till med tredjeländer i Köpenhamnssamtalen nästa år. Det finns positiva signaler från andra stora förorenare, som Kina och Förenta staterna. Regeringen i Peking visade en nyfunnen villighet att förhandla vid FN-toppmötet i Bali och samtliga tre amerikanska presidentkandidater är villiga att ta itu med klimatförändringen. Vad vi måste göra – i avsaknad av ytterligare bevis, och med de tillgängliga resurserna – är att godkänna kommissionens klimatförändringspaket, och jag välkomnar det arbete som mina kolleger Lena Ek, Chris Davis och Vittorio Prodi har gjort inom detta område. Vi måste också fördubbla våra insatser att främja ren energi – och det fantastiska i saken är att vi vet hur. Generera kraft från ökensolen, som ett komplement till den förnybara energin här i Europa, vilket skulle kunna skynda på processen att skära ned koldioxidutsläppen i ett enda slag. De satellitbaserade studier som utförts av det tyska rymdcentret har visat att genom att använda mindre än 0,3 procent av ökenområdet i Mellanöstern och Nordafrika skulle tillräckligt med högspänningselektricitet kunna genereras för att tillgodose nuvarande och framtida behov i Europa, Mellanöstern och Nordafrika. Det handlar inom om science fiction. Det har gjorts i Kalifornien i 20 år. Anläggningar byggs nu i Spanien och Marocko i samma syfte. Om vi kan uppbåda kraften och viljan, modet och karaktärsstyrkan kan vi klara övergången från olja samtidigt som vi sörjer för sysselsättningen, dricksvattnet och en bättre infrastruktur för dem som tar den värsta stöten av klimatförändringen. Vi skulle kunna bekämpa klimatförändringen utan att behöva släcka ljuset. Vårt mål bör vara att sätta in EU:s pengar där behoven finns, att investera i generering av högspänningskraft från solen och i det politiska kapitalet i de mänskliga förbindelserna tvärs över Medelhavet för att göra detta möjligt. Vi kan inte hitta bättre argument för förhandlingarna inom FN för att få till stånd ett framåtsyftande internationellt avtal i Köpenhamn."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"2"18,5,20,15,1,19,16,11,2,3,13,9,21,4,17,12,8
"Chris Davis"13
"Graham Watson,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,21,4,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph