Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-013"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.3.3-013"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je m'excuse du retard mais j'ai essayé de respecter la vitesse pour respecter aussi le climat. Notre débat prioritaire d'aujourd'hui porte sur les données scientifiques relatives au changement climatique. Et je tiens tout d'abord à remercier mon collègue Karl-Heinz Florenz pour son travail remarquable et aussi son engagement constant sur cette question. Chers collègues, les connaissances scientifiques sur le changement climatique sont désormais établies. Pour une majorité d'experts, il ne nous est aujourd'hui plus permis de douter du fait que le réchauffement climatique est une réalité et qu'il trouve en grande partie son origine dans les activités humaines. Quelques voix divergentes s'élèvent pour mettre en cause la réalité de ce phénomène, mais sans véritable preuve à la clé. Le rapport intermédiaire rendu par la commission temporaire du Parlement européen sur le changement climatique est la première phase d'un processus qui conduira à la recherche de solutions. Nous sommes quasiment tous d'accord pour dire que l'augmentation de la température mondiale devrait être limitée à deux degrés au-dessus des valeurs préindustrielles, tout en gardant à l'esprit le fait que nous devrions, en réalité, viser un objectif d'augmentation inférieure à deux degrés. Mais le débat sur le changement ne peut se résumer à une bataille de chiffres. Lorsque l'on parle de climat, on parle de la fonte de la banquise arctique, de la désertification, du réchauffement de la planète, des déplacements d'espèces animales, mais surtout des phénomènes qui risquent d'avoir des conséquences catastrophiques pour le déplacement des êtres humains. C'est un défi majeur pour l'ensemble de l'humanité. Les régions les plus grièvement touchées seront les pays les plus pauvres d'Afrique, d'Asie et d'Amérique centrale et latine, où des migrations environnementales sont à prévoir. Avec l'augmentation des phénomènes climatiques extrêmes, une nouvelle sorte de réfugiés va apparaître. Il ne s'agira plus de réfugiés politiques, ni de migrants économiques, mais de réfugiés climatiques. Et avec la réduction de la surface de terres cultivables, la crise alimentaire menace. Avec la diminution des ressources en eau potable, les tensions risquent de se multiplier, les guerres risquent d'éclater avec, comme enjeu, le contrôle des ressources. Notre responsabilité est immense. Il ne s'agit plus de remettre en cause le fait du changement climatique, mais de travailler tous ensemble pour rechercher des solutions et pour mettre en pratique ces solutions. Et le paquet «climat-énergie» déposé par la Commission au mois de janvier fait l'objet de discussions en ce moment au sein des commissions de l'environnement et de l'industrie du Parlement: système d'échange de quotas d'émission, partage du fardeau climatique, capture et stockage du carbone et énergies renouvelables. Les membres de notre groupe PPE-DE dans ces commissions et le groupe du PPE dans son ensemble travaillent activement. Nous attendons beaucoup de ces discussions et nous sommes déterminés à joindre nos efforts pour qu'un compromis soit trouvé dès la première lecture. Il est indispensable qu'un accord soit trouvé entre le Parlement et le Conseil avant les élections européennes. Chers collègues, l'Union européenne a endossé le rôle de leader mondial pour la lutte contre le changement climatique vis-à-vis de ses partenaires mondiaux et il est indispensable qu'elle le reste. Si nous ne prenons pas notre rôle au sérieux pour pousser les États-Unis, d'une part, et les puissances, comme vous les avez citées, Monsieur le Commissaire, la Chine et l'Inde, d'autre part, à nous rejoindre dans la lutte contre le changement climatique, qui le fera? L'Europe doit se présenter unie, en ordre de marche, lors de la Conférence internationale de Poznań, en décembre 2008, qui préfigurera l'accord que nous espérons signer à Copenhague en décembre 2009. Le défi est mondial, mais l'Europe est la puissance capable de pousser ses partenaires à la rejoindre dans ce combat et nous devons préparer l'avenir pour nos enfants et nos petits-enfants."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, promiňte, že jdu pozdě, ale snažil jsem se jít pomalu, abych chránil naše ovzduší. Hlavním bodem naší dnešní diskuse jsou vědecké poznatky o změně klimatu. V první řadě bych chtěl poděkovat kolegovi Karl-Heinzovi Florenzovi za vynikající práci a za to, že se této otázce neustále věnuje. Vážené dámy a pánové, podařilo se nám získat vědecké poznatky o změně klimatu. Podle názoru většiny odborníků tohoto oboru již nemůžeme mít pochybnosti o tom, zda globální oteplování je nebo není skutečné nebo zda je či není způsobené činností lidí. Najdou se disidenti, kteří tento jev zpochybňují, aniž by poskytli jakékoli skutečné důkazy. Průběžná zpráva našeho Dočasného výboru pro změnu klimatu představuje první fázi procesu, který povede k hledání řešení. Téměř všichni se shodneme, že zvyšování celosvětové teploty je třeba omezit na dva stupně nad úroveň před průmyslovou revolucí a zároveň si uvědomujeme, že by naším cílem mělo být ještě větší přibrzdění zvyšování teploty. Diskuse o změně klimatu se však nemůže omezit na boj statistických údajů. Hovoříme-li o klimatu, máme na mysli rozpouštějící se ledovec na severním pólu, vysušování velkých území, celosvětové oteplování, přesun živočišných druhů a zejména jevy, které by mohly mít katastrofální následky v souvislosti s přesídlováním lidí. Je to velká výzva pro celé lidstvo. Nejvíc budou trpět regiony v nejchudších zemích v Africe, Asii, Střední a Latinské Americe, kde se předpokládá ekologická migrace. Vznikne nový druh uprchlíků v důsledku extrémních klimatických podmínek. Nebudou to političtí uprchlíci ani hospodářští migranti, ale klimatičtí uprchlíci. Dále je zde riziko potravinové krize, protože bude stále méně orné půdy. Až se začnou ztrácet zásoby pitné vody, bude narůstat napětí, v důsledku čehož mohou vypuknout války o kontrolu zdrojů. V této souvislosti máme obrovskou odpovědnost. Nemáme už prostor na zpochybňování samotného jevu změny klimatu, a proto musíme začít spolupracovat při hledání řešení a jejich realizaci. Soubor opatření v oblasti změny klimatu a obnovitelných zdrojů energie, který v lednu předložila Komise, je též předmětem diskuse Výboru Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru EP pro průmysl, výzkum a energetiku: jde o systém obchodování s emisními kvótami, rozdělení klimatické zátěže, zachycování a uskladňování oxidu uhličitého a obnovitelnou energii. Poslanci naší skupiny PPE-DE v těchto výborech a skupiny PPE jako celku se intenzivně zabývají řešením těchto otázek. Očekáváme mnoho takovýchto debat a jsme odhodláni spolupracovat tak, abychom dosáhli kompromisu v prvním čtení. Je nevyhnutelné, aby Parlament a Rada dospěli k dohodě před evropskými volbami. Vážené dámy a pánové, Evropská unie převzala úlohu světového vůdce v boji proti změně klimatu a tuto pozici vůči svým mezinárodním partnerům si musí zachovat. Pokud my nebudeme brát naši úlohu vážně a nebudeme podněcovat USA a další země, jak jste, pane komisaři, uváděl například Čínu a Indii, aby se k nám připojily v boji proti změně klimatu, kdo jiný pak bude tuto úlohu plnit? Evropa musí být jednotná a plně akceschopná v prosinci 2008 na Světové konferenci v Poznani, na které by se mohla připravit půda k přijetí dohody, kterou, doufejme, budeme moci podepsat v prosinci 2009 v Kodani. Je to výzva pro celý svět, ale Evropa je velmoc, která může přesvědčit své partnery, aby se zapojili do boje. Musíme svým dětem a vnoučatům připravit lepší budoucnost."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær! Undskyld forsinkelsen, men jeg forsøgte at overholde fartbegrænsningen for også at beskytte klimaet. Vores prioriterede forhandling i dag drejer sig om de videnskabelige fakta bag klimaændringerne. Og jeg vil først takke min kollega Karl-Heinz Florenz for hans fremragende arbejde og også for hans vedholdende engagement i denne sag. Mine damer og herrer! Videnskaben har nu en veletableret viden om klimaændringerne. De fleste eksperter mener, at der ikke længere kan være tvivl om, at den globale opvarmning er en kendsgerning, og at den i vid udstrækning skyldes menneskelige aktiviteter. Der høres afvigende røster, som sætter spørgsmålstegn ved foreteelsens realitet, men uden at fremføre egentlige beviser. Interimsbetænkningen fra Parlamentets Midlertidige Udvalg om Klimaændringer er første fase i en proces, som skal føre til forsøg på at finde løsninger. Næsten alle er enige om, at den gennemsnitlige globale temperaturstigning bør begrænses til 2 °C over det præindustrielle niveau, men samtidig bevidst om, at vi egentlig burde sigte mod at holde os under målet på 2 °C. Debatten om klimaændringer må dog ikke indskrænkes til en strid om tal. Når der er tale om klima, er der tale om afsmeltning af indlandsisen ved Nordpolen, ørkendannelse, global opvarmning, fortrængning af dyrearter og især fænomener, som kan få katastrofale følger for menneskets færden. Det er en stor udfordring for hele menneskeheden. De hårdest ramte regioner vil være de fattigste lande i Afrika, Asien og Latin- og Mellemamerika, hvor der kan forventes miljørelateret migration. Med de tiltagende ekstreme klimafænomener vil en ny slags flygtninge dukke op. De vil hverken være politisk flygtninge eller økonomiske migranter, men klimaflygtninge. Og med det reducerede areal landbrugsjord truer fødevarekrisen. Med de indskrænkede drikkevandsressourcer vil spændingerne øges, og krige kan bryde ud for at sikre kontrollen over ressourcerne. Vi har et vældigt ansvar her. Det er ikke længere et spørgsmål om at anfægte klimaændringernes realitet, men om at arbejde sammen på at finde løsninger og omsætte disse løsninger i praksis. Og den energi- og klimapakke, Kommissionen forelagde i januar måned, bliver nu drøftet i Parlamentets udvalg med ansvar for miljø og industri: ordning for handel med kvoter for emissioner, fordeling af klimabyrden, opsamling og lagring af kulstof samt vedvarende energikilder. Vores PPE-DE-Gruppes medlemmer i disse udvalg og PPE-Gruppen som helhed arbejder energisk med sagen. Vi har store forventninger til disse drøftelser og er besluttet på ved fælles indsats komme frem til et kompromis ved førstebehandlingen. Det er vigtigt, at Parlamentet og Rådet når til enighed inden valget til Europa-Parlamentet. EU har påtaget sig rollen som global foregangsmand i kampen mod klimaændringer over for sine internationale partnere, og det bør den blive ved med. Hvis ikke vi tager vores rolle alvorligt og tilskynder dels USA dels de magter, kommissæren nævnte, Kina og Indien, til sammen med os at deltage i kampen mod klimaændringer, hvem skulle så gøre det? Europa må stå sammen og være køreklar til verdenskonferencen i Poznań i december 2008, hvor den aftale, vi håber at indgå i København i december 2009, bliver udformet. Udfordringen er verdensomspændende, men Europa er den magt, som kan overtale sine partnere til også at deltage i denne kamp, og vi må forberede fremtiden for vores børn og børnebørn"@da2
". Herr Präsident, Herr Kommissar! Ich entschuldige mich für die Verspätung, aber ich habe versucht, die Geschwindigkeit niedrig zu halten, um unser Klima zu schützen. In unserer heutigen vordringlichen Aussprache geht es um wissenschaftliche Fakten zum Klimawandel. Ich möchte vor allem meinem Kollegen Karl-Heinz Florenz für seine bemerkenswerte Arbeit und auch sein unermüdliches Engagement in dieser Frage danken. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wissenschaftliche Erkenntnisse über den Klimawandel liegen inzwischen vor. Für die Mehrzahl der Experten steht heute außer Zweifel, dass die Klimaerwärmung eine Realität ist und zum großen Teil vom Menschen verursacht wird. Einige wenige stellen die Realität dieses Phänomens in Frage, ohne jedoch einen echten Nachweis hierfür zu erbringen. Der von unserem Nichtständigen Ausschuss zum Klimawandel vorgelegte Zwischenbericht ist der erste Schritt in einem Prozess, der zur Lösungssuche führt. Wir stimmen nahezu einhellig darin überein, dass der globale Temperaturanstieg gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter auf 2 °C begrenzt werden sollte, wobei wir uns darüber im Klaren sein müssen, dass unser Ziel im Grunde genommen ein Anstieg von weniger als 2 °C sein muss. Die Aussprache über den Klimawandel darf jedoch nicht in eine Zahlenschlacht münden. Wenn wir vom Klima sprechen, meinen wir das Abschmelzen der arktischen Polkappe, die Versteppung, die Erderwärmung, die Verdrängung von Tierarten aus ihrem Lebensraum, vor allem aber Phänomene, die katastrophale Folgen in Form der Umsiedlung von Menschen haben könnten. Dies ist eine große Herausforderung für die gesamte Menschheit. Die am stärksten betroffenen Regionen werden die ärmsten Länder Afrikas, Asiens sowie Mittel- und Lateinamerikas sein, wo mit umweltbedingter Migration zu rechnen ist. Die extremen Klimabedingungen werden zur Herausbildung einer neuen Art von Flüchtlingen führen. Das werden dann keine politischen Flüchtlinge oder Wirtschaftsflüchtlinge mehr sein, sondern Klimaflüchtlinge. Mit der Verringerung der Anbaufläche droht eine Ernährungskrise. Mit der Abnahme der Trinkwasserressourcen werden sich die Spannungen verstärken, und es besteht die Gefahr des Ausbruchs von Kriegen, die um die Kontrolle der Ressourcen geführt werden. Auf uns lastet eine ungeheure Verantwortung. Es geht nicht mehr darum, den Klimawandel in Frage zu stellen, sondern vielmehr darum, dass wir zusammenarbeiten, um nach Lösungen zu suchen und diese Lösungen in die Praxis umzusetzen. Das von der Kommission im Januar verabschiedete Klima-Energie-Paket wird momentan im Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit sowie im Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie des Parlaments erörtert: Emissionshandelssystem, Verteilung der Klimalast, Kohlenstoffabscheidung und –speicherung, erneuerbare Energien. Die Mitglieder unserer PPE-DE-Fraktion in den Ausschüssen und die gesamte PPE-Fraktion sind hier sehr aktiv. Wir erwarten viel von diesen Diskussionen und sind entschlossen, gemeinsam auf einen Kompromiss bei der ersten Lesung hinzuwirken. Parlament und Rat müssen vor den Europawahlen unbedingt eine Einigung erzielen. Meine Damen und Herren, die Europäische Union hat gegenüber ihren internationalen Partnern im Kampf gegen den Klimawandel die Führungsrolle übernommen, die sie unbedingt behalten muss. Wenn wir unsere Verantwortung nicht ernst nehmen, um die Vereinigten Staaten und andere Länder wie China und Indien, wie Sie, Herr Kommissar, gesagt haben, dazu zu bewegen, sich uns im Kampf gegen den Klimawandel anzuschließen, wer wird es dann tun? Europa muss auf der internationalen Konferenz im Dezember 2008 in Poznań, auf der der Entwurf des Übereinkommens, das wir hoffentlich im Dezember 2009 in Kopenhagen unterzeichnen werden, erarbeitet wird, geeint auftreten und voll handlungsfähig sein. Das ist eine Aufgabe von globaler Dimension, aber Europa ist die Macht, die ihre Partner dazu bewegen kann, sich ihr in diesem Kampf anzuschließen. Wir müssen Vorkehrungen für die Zukunft unserer Kinder und Kindeskinder treffen."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, συγγνώμη που άργησα αλλά προσπαθούσα να διατηρώ χαμηλή ταχύτητα για να προστατεύσω το κλίμα μας. Η κύρια συζήτησή μας σήμερα αφορά τα επιστημονικά δεδομένα για την αλλαγή του κλίματος. Καταρχάς, επιθυμώ να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μου Karl-Heinz Florenz για το εξαιρετικό έργο του και την αδιάκοπη αφοσίωσή του σε αυτό το ζήτημα. Κυρίες και κύριοι, η επιστημονική γνώση για την αλλαγή του κλίματος έχει τώρα εδραιωθεί. Κατά την άποψη της πλειονότητας των εμπειρογνωμόνων επί του θέματος, δεν μπορούμε πλέον να διατηρούμε αμφιβολίες για το γεγονός ότι η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη αποτελεί τώρα πραγματικότητα και ότι σε μεγάλο βαθμό οφείλεται σε ανθρώπινες δραστηριότητες. Ελάχιστοι διαφωνούντες αμφισβητούν την πραγματικότητα αυτού του φαινόμενου, χωρίς ωστόσο να προβάλλουν καμιά αυθεντική απόδειξη. Η ενδιάμεση έκθεση της Προσωρινής Επιτροπής μας για την Αλλαγή του Κλίματος αποτελεί την πρώτη φάση μιας διαδικασίας που θα οδηγήσει στην αναζήτηση λύσεων. Σχεδόν όλοι μας συμφωνούμε ότι η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη θα πρέπει να περιοριστεί σε δύο βαθμούς άνω του προβιομηχανικού επιπέδου, χωρίς να λησμονούμε ότι στην πραγματικότητα θα έπρεπε να στοχεύουμε σε αύξηση μικρότερη των δύο βαθμών. Ωστόσο η συζήτηση για την αλλαγή του κλίματος δεν μπορεί να υποβαθμιστεί σε αντιπαράθεση στατιστικών δεδομένων. Όταν συζητούμε για το κλίμα αναφέρουμε το λιώσιμο των παγετώνων της Αρκτικής, την απερήμωση, την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη, την εκτόπιση ζωικών ειδών και, ιδιαίτερα, φαινόμενα που μπορούν να έχουν καταστροφικές συνέπειες από την άποψη της εκτόπισης ανθρώπων. Πρόκειται για μια μείζονα πρόκληση για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Οι περιοχές που θα πληγούν περισσότερο είναι οι φτωχότερες χώρες στην Αφρική, την Ασία καθώς και στην Κεντρική και Λατινική Αμερική, όπου αντιμετωπίζεται το ενδεχόμενο της μετανάστευσης για περιβαλλοντικούς λόγους. Ένα νέο είδος προσφύγων θα προκύψει με την εκδήλωση ακραίων κλιματικών συνθηκών. Δεν θα είναι πλέον πολιτικοί πρόσφυγες ή οικονομικοί μετανάστες· θα είναι κλιματικοί πρόσφυγες. Ελλοχεύει επίσης ο κίνδυνος επισιτιστικής κρίσης εφόσον θα μειωθεί η έκταση της καλλιεργήσιμης γης. Όταν μειωθούν τα αποθέματα πόσιμου νερού θα εμφανιστούν εντάσεις και μπορεί να ξεσπάσουν πόλεμοι για τον έλεγχο των πόρων. Εδώ έχουμε τεράστια ευθύνη. Το ζήτημα δεν είναι πλέον η αμφισβήτηση του φαινόμενου της αλλαγής του κλίματος, αλλά το να εργαστούμε όλοι μαζί για να βρούμε λύσεις και να τις εφαρμόσουμε. Η δέσμη μέτρων σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις κλιματικές αλλαγές, που παρουσίασε η Επιτροπή τον Ιανουάριο, επίσης συζητείται τώρα από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Κοινοβουλίου: σύστημα εμπορίας ποσοστώσεων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, κατανομή των βαρών που οφείλονται στο κλίμα, δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τα μέλη της Ομάδας μας ΕΛΚ-ΕΔ σε αυτές τις επιτροπές και ολόκληρη η Ομάδα ΕΛΚ συμμετέχουν ενεργά. Προσβλέπουμε σε πολλές παρόμοιες συζητήσεις και είμαστε αποφασισμένοι να συνεργαστούμε για να επιτύχουμε συμβιβασμό σε πρώτη ανάγνωση. Είναι απαραίτητο να καταλήξουν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σε συμφωνία πριν από τις εκλογές για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει τον ρόλο του παγκόσμιου ηγέτη στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος έναντι των διεθνών εταίρων της, και θα πρέπει να διατηρήσει αυτόν τον ρόλο. Αν δεν πάρουμε εμείς στα σοβαρά τον ρόλο μας να ενθαρρύνουμε τις ΗΠΑ και άλλες χώρες, όπως είπατε κύριε Επίτροπε, όπως την Κίνα και την Ινδία, να συμμαχήσουν μαζί μας στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, τότε ποιος θα το κάνει; Η Ευρώπη πρέπει να είναι ενωμένη και πλήρως λειτουργική στη Διεθνή Διάσκεψη του Πόζναν τον Δεκέμβριο του 2008, όπου θα μορφοποιηθεί η συμφωνία που ελπίζουμε να υπογράψουμε στην Κοπεγχάγη τον Δεκέμβριο του 2009. Αυτή εδώ είναι μια παγκόσμια πρόκληση αλλά η Ευρώπη είναι η δύναμη εκείνη που μπορεί να πείσει τους εταίρους της να συμμετάσχουν στον αγώνα της και πρέπει να προετοιμαστούμε για το μέλλον των παιδιών και των εγγονιών μας."@el10
". Mr President, Commissioner, I am sorry I am late, but I was trying to keep my speed down in order to protect our climate. Our main debate today concerns scientific data on climate change. First of all I wish to thank my colleague Karl-Heinz Florenz for his outstanding work and his constant devotion to this issue. Ladies and gentlemen, scientific knowledge on climate change has now been established. In the opinion of a majority of experts on the subject, we can no longer entertain any doubts as to the fact that global warming is now a reality, and that it is largely due to human activities. A few dissidents question the reality of this phenomenon, without offering any genuine proof. The interim report by our Temporary Committee on Climate Change is the first phase in a process that will lead to a search for solutions. Almost all of us agree that the increase in world temperature ought to be restricted to two degrees above pre-industrial levels, while bearing in mind that we actually ought to be aiming for an increase of less than two degrees. The debate on climate change cannot, however, be boiled down to a battle of statistics. When we talk about the climate, we mention the melting of the Arctic ice cap, desertification, global warming, displacement of animal species, and especially phenomena that could have catastrophic consequences in terms of human displacement. This is a major challenge for mankind as a whole. The regions hardest hit will be the poorest countries in Africa, Asia and Central and Latin America, where environmental migration is envisaged. A new kind of refugee is set to emerge with the onset of extreme climate conditions. They will no longer be political refugees or economic migrants; they will be climate refugees. There is also a risk of a food crisis since there will be less cultivatable land. When supplies of drinking water become more scarce, tensions will rise, and wars could break out in a struggle for control of resources. We have an immense responsibility here. It is no longer a matter of questioning the phenomenon of climate change, but for all of us to work together to find solutions and implement them. The Climate Action and Renewable Energy package presented by the Commission in January is also now being discussed by Parliament’s Committee on the Environment, Public Health and Food Safety and the Committee on Industry, Research and Energy: emission quota trading system, sharing of the climate burden, capture and storage of carbon and renewable energies. Members of our PPE-DE Group on these committees and the PPE Group as a whole are heavily involved. We are expecting many such debates, and are determined to work together to find a compromise at first reading. It is essential that Parliament and the Council reach an agreement before the European elections. Ladies and gentlemen, the European Union has taken on the role of world leader in the fight against climate change vis-à-vis its international partners, and it must retain this role. If we do not take our role seriously to encourage the US and other countries, as you said, Commissioner, such as China and India, to join us in the fight against climate change, then who will? Europe must be united and fully operational at the Poznań World Conference in December 2008, which will shape the agreement we hope to sign in Copenhagen in December 2009. This is a world challenge, but Europe is the power that can persuade its partners to join its fight, and we must make preparations for the future of our children and our grandchildren."@en4
"Señor Presidente, Comisario, lamento haber llegado tarde, pero he intentado no correr mucho con el coche para proteger el clima. Nuestro debate principal hoy atañe a los datos científicos sobre el cambio climático. En primer lugar, deseo agradecer a mi colega Karl-Heinz Florenz su excelente labor y su constante dedicación a esta cuestión. Señorías, el conocimiento científico sobre el cambio climático se encuentra actualmente consolidado. En opinión de la mayoría de expertos en el tema, no podemos seguir albergando dudas respecto al hecho de que el calentamiento global constituye ya una realidad, y a que esta situación obedece en gran medida a las actividades humanas. Algunos disidentes cuestionan la realidad de este fenómeno, sin aportar prueba genuina alguna. El informe provisional a cargo de nuestra Comisión Temporal del Cambio Climático constituye la primera fase de un proceso que conducirá a una búsqueda de soluciones. Casi todos convenimos en que el aumento de la temperatura en el mundo ha de limitarse a dos grados por encima de los niveles preindustriales, teniendo en cuenta que, en realidad, deberíamos fijarnos como objetivo un incremento inferior a dos grados. En cualquier caso, el debate sobre el cambio climático no puede reducirse a una batalla de estadísticas. Cuando hablamos del clima, mencionamos el derretimiento del casquete polar ártico, la desertización, el calentamiento global, el desplazamiento de especies animales y, en especial, los fenómenos que pueden tener consecuencias catastróficas en lo que se refiere al desplazamiento de poblaciones humanas. Se trata de un desafío fundamental para la humanidad en su conjunto. Las regiones más duramente golpeadas serán las de los países más pobres de África, Asia y América Central y Latina, donde se prevé una migración por causas medioambientales. Surgirá un nuevo tipo de refugiado con la aparición de condiciones climáticas extremas. Ya no serán refugiados políticos o migrantes económicos; serán refugiados climáticos. Se corre asimismo el riesgo de una crisis alimentaria, puesto que habrá menos terrenos cultivables. Cuando el suministro de agua potable escasee, aumentarán las tensiones, y podrán estallar conflictos armados en una lucha por el control de los recursos. Tenemos una enorme responsabilidad en este caso. No se trata ya de cuestionarse el fenómeno del cambio climático, sino de que todos colaboremos para encontrar soluciones y llevarlas a la práctica. El conjunto de medidas relativas al cambio climático y la energía, presentado por la Comisión en enero, se debate actualmente en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento, así como en la Comisión de Industria, Investigación y Energía: el sistema de comercio de cuotas de emisión, la puesta en común de la carga climática, y la captura y el almacenamiento del carbono y las energías renovables. Participan activamente en estas tareas varios diputados de nuestro Grupo del PPE-DE en dichas comisiones, y el Grupo del PPE en su conjunto. Confiamos en que se celebren numerosos debates de esta índole, y estamos dispuestos a colaborar para establecer una solución de compromiso en primera lectura. Es esencial que el Parlamento y el Consejo alcancen un acuerdo antes de las elecciones europeas. Señorías, la Unión Europea ha asumido el papel de líder mundial en la lucha contra el cambio climático respecto a sus interlocutores internacionales, y debe mantenerse en dicho papel. Si no nos tomamos con seriedad nuestro papel de animar a los Estados Unidos y a otros países como China e India (como ha señalado usted, Comisario), a que se nos unan en el combate contra el cambio climático, ¿quién desempeñará esta labor si no? Europa debe mantenerse unida y plenamente operativa en la Conferencia Mundial de Poznan de diciembre de 2008, en la que se conformar el acuerdo que confiamos suscribir en Copenhague en diciembre de 2009. Nos enfrentamos a un reto mundial, pero Europa es la potencia que puede persuadir a sus socios para que se sumen a la lucha, y debemos llevar a cabo los preparativos necesarios de cara al futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos."@es21
". Härra president, volinik, vabandage mu hilinemist, kuid ma sõitsin aeglaselt, et kaitsta meie kliimat. Meie tänane arutelu käsitleb teaduslikke andmeid kliimamuutuste kohta. Kõigepealt soovin tänada kolleeg Karl-Heinz Florenzit silmapaistva töö ja jätkuva pühendumise eest kõnealusele teemale. Daamid ja härrad, kliimamuutusi käsitlev teaduslik tõendusmaterjal on nüüd olemas. Enamiku ekspertide arvamus selles küsimuses on, et ülemaailmset soojenemist ei saa kahtluse alla seada ja see tuleneb suuresti inimtegevusest. Üksikud teisitimõtlejad vaidlustavad selle nähtuse olemasolu, kuid ei paku mingeid tegelikke tõendeid. Kliimamuutuste ajutise komisjoni vaheraport on lahenduste otsimise protsessi esimene etapp. Peaaegu kõik meie hulgast on nõus, et maailma õhutemperatuuri tõusu võiks piirata kahe kraadiga industriaalühiskonna eelse tasemega võrreldes, pidades samas silmas, et tegelikult võiksime püüelda vähem kui kahe kraadilise tõusu poole. Kliimamuutuste üle toimuv arutelu ei tohiks siiski taanduda võitluseks statistiliste näitajate pärast. Kliimast rääkides mainime Arktika jääkatte sulamist, kõrbestumist, ülemaailmset soojenemist, loomaliikide väljatõrjumist ja eriti nähtusi, mis võivad põhjustada katastroofilisi tagajärgi seoses pagulastega. Inimkonnale tervikuna on see suurim väljakutse. Piirkonnad, mida tabab raskeim hoop, on kõige vaesemad riigid Aafrikas, Aasias ning Kesk- ja Ladina-Ameerikas, kus võib ette näha keskkonnast tingitud rännet. Äärmuslike kliimatingimuste tekkimisega kerkib esile uus pagulaste liik. Need ei ole enam poliitilised pagulased või majandusrändajad, need on kliimapagulased. Eksisteerib ka toiduainete kriisi oht, sest haritavat maad jääb vähemaks. Joogiveevarude nappus põhjustab pingete tekkimist ja heitluses ressursside kontrollimise pärast võivad puhkeda sõjad. Siin on meil tohutu vastutus. Siin ei ole enam tegemist kliimamuutuste kui nähtuse vaidlustamisega, vaid meie ülesanne on koos leida lahendused ja need ellu viia. Komisjoni jaanuaris esitatud kliimaalase tegevuse ja taastuvenergia paketi üle arutletakse praegu parlamendi keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonis ning tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonis: kõne all on saastekvootidega kauplemise süsteem, kliimaga seotud koormuse jagamine, süsinikdioksiidi sidumine ja ladustamine ning taastuvad energiaallikad. Fraktsiooni PPE-DE liikmed nendes komisjonides ja fraktsioon PPE tervikuna on suurel määral töösse kaasatud. Me ootame veel mitmeid sarnaseid arutelusid ja oleme kindlalt otsustanud koos töötada kompromissi leidmiseks esimesel lugemisel. Parlament ja komisjon peavad tingimata jõudma kokkuleppele enne Euroopa Parlamendi ja komisjoni valimisi. Daamid ja härrad, võitluses kliimamuutuste vastu on Euroopa Liit rahvusvaheliste partnerite seas asunud maailmas juhtrolli ja peab selle rolli säilitama. Nagu teie, volinik, ütlesite, et kui meie ei võta oma rolli tõsiselt Ameerika Ühendriikide ja teiste riikide, nagu Hiina ja India, julgustamisel ühinema meiega võitluses kliimamuutuste vastu, siis kes seda teeb? Euroopa peab olema ühine ja täielikult toimiv 2008. aasta detsembris Poznańis toimuval ülemaailmsel konverentsil, mis kujundab kokkuleppe, mille me loodame allkirjastada 2009. aasta detsembris Kopenhaagenis. See on maailma ees seisev väljakutse, kuid Euroopa on see jõud, mis suudab veenda partnereid võitlusega ühinema, ja me peame ette valmistama oma laste ja lastelaste tulevikku."@et5
". Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, pahoittelen myöhästymistäni, mutta vältin hurjastelemista suojellakseni ilmastoamme. Tärkein keskustelumme tänään koskee tieteellistä tietoa ilmastonmuutoksesta. Ensinnäkin haluan kiittää kollegaani Karl-Heinz Florenzia tämän erinomaisesta työstä ja jatkuvasta omistautumisesta asialle. Hyvät kollegat, nyt on saatu tieteellistä tietoa ilmastonmuutoksesta. Alan asiantuntijoiden enemmistön mukaan emme voi enää elättää epäilyksiä siitä, ettei maapallon lämpeneminen olisi tosiasia ja ettei se olisi suuressa määrin seurausta ihmisen toiminnasta. Muutama toisinajattelija kyseenalaistaa ilmiön todenperäisyyden esittämättä kuitenkaan mitään aitoa näyttöä. Ilmastonmuutosta käsittelevän väliaikaisen valiokuntamme väliaikainen mietintö on ensimmäinen vaihe prosessissa, joka johtaa ratkaisujen etsintään. Lähes kaikki meistä myöntävät, että maailman lämpötilan nousu on rajattava kahteen asteeseen teollistumista edeltävästä tasosta pitäen samalla mielessä, että itse asiassa meidän on pyrittävä alle kahden asteen nousuun. Ilmastonmuutoskeskustelua ei kuitenkaan voida tiivistää tilastotaisteluksi. Puhuessamme ilmastosta me mainitsemme Etelänapamantereen jääpeitteen sulamisen, aavikoitumisen, maapallon lämpenemisen, eläinlajien siirtymisen ja erityisesti ilmiöt, joilla voi olla katastrofaalisia vaikutuksia ihmisten siirtymisen kannalta. Tämä on valtava haaste koko ihmiskunnalle. Alueet, joilla vaikutukset ovat kovimpia, ovat Afrikan, Aasian sekä Keski-Amerikan ja Latinalaisen Amerikan köyhimmät valtiot, joissa ympäristön aiheuttama muuttoliike on todennäköinen. Tulee äärimmäisten ilmasto-olosuhteiden liikkeelle ajamia uudenlaisia pakolaisia. He eivät enää ole poliittisia tai taloudellisia pakolaisia; he ovat ilmastopakolaisia. On olemassa myös elintarvikekriisin vaara, sillä viljelymaa vähenee. Kun juomavesi vähenee, syntyy paineita, ja luonnonvarojen hallinnasta kamppailu voi synnyttää sotia. Meillä on tässä valtava vastuu. Ei ole enää kyse ilmastonmuutosilmiön kyseenalaistamisesta, vaan meidän on kaikkien tehtävä yhteistyötä löytääksemme ratkaisuja ja toteutettava ne. Komission tammikuussa esittämästä ilmastotoimia ja uusiutuvaa energiaa koskevasta paketista keskustellaan nyt myös ympäristöä, kansanterveyttä ja elintarvikkeiden turvallisuutta käsittelevässä valiokunnassa sekä teollisuutta, tutkimusta ja energiaa käsittelevässä valiokunnassa: päästökauppajärjestelmä, ilmastotaakan jakaminen, hiilidioksidin talteen otto ja varastoiminen sekä uusiutuvat energialähteet. PPE-DE-ryhmämme jäsenet näissä valiokunnissa sekä PPE-ryhmä kokonaisuudessaan osallistuu voimakkaasti tähän. Odotamme useita keskusteluja ja olemme valmiita määrätietoiseen yhteistyöhön, jotta kompromissi löytyisi ensimmäisessä käsittelyssä. On tärkeää, että parlamentti ja neuvosto pääsevät sopimukseen ennen Euroopan parlamentin vaaleja. Hyvät kollegat, Euroopan unioni on ottanut johtoaseman ilmastonmuutoksen torjunnassa kansainvälisiin kumppaneihinsa nähden, ja sen on säilytettävä tämä asema. Jos emme suhtaudu vakavasti asemaamme kannustaaksemme Yhdysvaltoja ja Kiinan ja Intian kaltaisia muita valtioita, kuten totesitte arvoisa komission jäsen, liittymään joukkoomme ilmastonmuutoksen torjuntaan, kuka sen sitten tekee? Euroopan on esiinnyttävä yhtenäisenä ja täysin toimintakykyisenä joulukuussa 2008 Poznańin maailmankonferenssissa, jossa muotoillaan sopimus, jonka toivomme allekirjoitettavan Kööpenhaminassa joulukuussa 2009. Haaste koskee koko maailmaa, mutta Euroopalla on voima taivutella kumppaninsa liittymään taisteluunsa, ja meidän on valmisteltava lastemme ja lastenlastemme tulevaisuutta."@fi7
". Elnök úr, Biztos úr, elnézést, hogy késtem, de visszafogtam a sebességet éghajlatunk védelme érdekében. Mai központi vitánk az éghajlatváltozás tudományos adataihoz kötődik. Mindenekelőtt, szeretném megköszönni képviselőtársunk, Karl-Heinz Florenz kitűnő munkáját, állhatatos, az ügy melletti elkötelezettségét. Hölgyeim és uraim, az éghajlatváltozással kapcsolatos tudományos ismeretek ma már megalapozottnak tekinthetők. A témával foglalkozó szakértők többségének véleménye szerint már nem lehetnek kétségeink a globális felmelegedés valós tényként történő elfogadását illetően, illetve, hogy mindez az emberi tevékenységnek tudható be. Néhány másként gondolkodó megkérdőjelezi e tény realitását, de nem nyújt meggyőző bizonyítékokat a kételkedéshez. Az éghajlatváltozással foglalkozó ideiglenes bizottság időközi jelentése a megoldás megtalálásához vezető folyamat első szakaszát képezi. Szinte mindannyian egyetértünk abban, hogy a globális hőmérséklet emelkedését az iparosodás előtti szintet két fokkal meghaladó szinten meg kell állítanunk, miközben észben tartjuk azt is, hogy lényegében nekünk a két foknál is mérsékeltebb emelkedés elérésére kellene törekednünk. Az éghajlatváltozásról folyó vita azonban nem ragadhat le a statisztikai adatok ütköztetésénél. Amikor az éghajlatról beszélünk, akkor olyan dolgokat említünk fel, mint az északi sarkvidék jégtakarójának olvadása, a sivatagosodás, a globális felmelegedés, egyes állatfajok kipusztulása, és különösen az olyan elemeket, amelyek az emberi kipusztulás tekintetében járhatnak katasztrofális következményekkel. Az emberiség egészét érintő kihívással állunk szemben. Éppen a legszegényebb afrikai, ázsiai, közép- és latin-amerikai országokat sújtják a változások, ahol is éghajlati eredetű migrációval számolhatunk. A szélsőséges éghajlati feltételek következtében a menekültek új típusa jelenik meg a színen. Ők már nem politikai vagy gazdasági okok miatt kelnek útra, hanem az éghajlat miatt. Fennáll emellett az élelmiszerválság veszélye is, miután csökken a megművelhető területek nagysága. Amikor az ivóvíz-források elapadnak, a feszültség emelkedik, háborúk törhetnek ki az erőforrások feletti ellenőrzés megszerzése érdekében. Hatalmas a felelősségünk. Már nem az éghajlatváltozás lényegére való rákérdezésnél tartunk, hanem mindannyiunknak együtt kell működni a megoldások fellelése és végrehajtása érdekében. A Parlament Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági, valamint Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságai most foglalkoznak a éghajlatváltozás terén szükséges fellépésre és a megújuló energiaforrásokra vonatkozó bizottsági csomag elemeivel, így a kibocsátási kvóta-kereskedelem rendszerével, az éghajlatváltozás terheinek megosztásával, a karbon-befogással és tárolással, a megújuló energiák kérdésével. E Bizottságok PPE-DE képviselőcsoportjának tagjai, amint a PPE csoport egésze is, érdemben részt vesz e munkában. Komoly vitára számítunk, és készek vagyunk az együttműködésre, hogy már az első olvasatkor kompromisszumos megoldásra leljünk. Alapvetően fontos, hogy a Parlament és a Tanács még az európai választások előtt megállapodásra jusson. Hölgyeim és uraim, az éghajlatváltozás elleni küzdelemben az Európai Unió, nemzetközi partnereivel szemben, felvállalta a globális vezető szerepét, és azt meg is kell őriznie. Amennyiben nem vesszük komolyan azon feladatunkat, hogy – amint ezt Ön, Biztos úr említette – az USA-t és a többi országot, mint Kínát, Indiát, a klímaváltozással szembeni küzdelmünkhöz való csatlakozásra bátorítsuk, akkor ki fogja ezt megtenni helyettünk? Európának 2008 decemberére, a 2009 decemberben, Koppenhágában aláírni tervezett megállapodás irányát meghatározó poznani világkonferenciára egységet kell felmutatnia. A kihívás globális, de Európa képezi azt az erőt, amely meggyőzheti partnereit, hogy csatlakozzanak küzdelméhez. Nekünk előkészületeket kell tennünk gyermekeink és az ő gyermekeik jövőjének megalapozására!"@hu11
". Signor Presidente, signor Commissario, mi scuso per il ritardo, ma ho cercato di contenere la velocità in modo tale da rispettare il clima. La discussione principale di oggi riguarda i dati scientifici relativi al cambiamento climatico. Desidero innanzi tutto ringraziare il mio collega Karl-Heinz Florenz per l’eccezionale lavoro compiuto e la sua costante devozione a questo tema. Onorevoli colleghi, è stata ora stabilita una conoscenza scientifica sul cambiamento climatico. Secondo una maggioranza degli esperti in materia, non possiamo più avere alcun dubbio in merito al fatto che il riscaldamento globale sia ormai una realtà e che sia in gran parte dovuto alle attività umane. Qualche dissidente mette in questione la realtà di tale fenomeno, senza offrire alcuna prova effettiva. La relazione interlocutoria della nostra commissione temporanea sul cambiamento climatico costituisce la prima fase di un processo che porterà alla ricerca di soluzioni. Quasi tutti noi concordiamo che l’aumento della temperatura mondiale deve limitarsi a due gradi al di sopra dei livelli preindustriali, tenendo presente al contempo che in effetti si deve mirare a un aumento inferiore ai due gradi. Il dibattito sul cambiamento climatico non può, tuttavia, essere ridotto a una battaglia di statistiche. Quando parliamo di clima, menzioniamo lo scioglimento della calotta artica, la desertificazione, il riscaldamento globale, lo spostamento di specie animali e soprattutto fenomeni che potrebbero avere conseguenze catastrofiche in termini di spostamenti umani. Si tratta di una sfida importante per l’umanità nel suo insieme. Le regioni colpite più duramente saranno i paesi più poveri di Africa, Asia e America centrale e latina, dove si prevede una migrazione ambientale. Con il manifestarsi di condizioni climatiche estreme si prevede la comparsa di un nuovo tipo di rifugiato. Non si tratterà più di rifugiati politici o migranti economici; saranno rifugiati climatici. Vi è altresì il rischio di una crisi alimentare, dato che vi saranno meno terre coltivabili. Quando le scorte di acqua potabile scarseggeranno, aumenteranno le tensioni e potrebbero scoppiare delle guerre per il controllo delle risorse. Abbiamo un’enorme responsabilità a tal proposito. Non si tratta più della questione di mettere in discussione il fenomeno del cambiamento climatico, bensì per tutti noi di collaborare per trovare delle soluzioni e attuarle. Anche il pacchetto relativo a interventi per il clima e alle energie rinnovabili presentato a gennaio dalla Commissione è ora oggetto di discussione da parte della commissione parlamentare per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione parlamentare per l’industria, la ricerca e l’energia: il sistema per lo scambio di quote di emissioni, la ripartizione degli oneri climatici, la cattura e lo stoccaggio di biossido di carbonio e le energie rinnovabili. I membri del nostro gruppo PPE-DE in tali commissioni e il gruppo PPE nel suo insieme sono estremamente coinvolti. Ci aspettiamo molte discussioni di questo tipo e siamo determinati a collaborare al fine di trovare un compromesso in prima lettura. E’ fondamentale che il Parlamento e il Consiglio giungano a un accordo prima delle elezioni europee. Onorevoli colleghi, l’Unione europea si è assunta il ruolo di mondiale nella lotta al cambiamento climatico nei confronti dei suoi internazionali e deve continuare a mantenerlo. Se non prendiamo sul serio il nostro ruolo di incoraggiare gli USA e altri paesi, quali la Cina e l’India, come ha detto lei, signor Commissario, a unirsi a noi nella lotta al cambiamento climatico, allora chi lo farà? Alla Conferenza mondiale di Poznań del dicembre 2008, che darà forma all’accordo che ci auguriamo di sottoscrivere a Copenaghen nel dicembre 2009, l’Europa dovrà essere unita e pienamente operativa. Si tratta di una sfida globale, ma l’Europa ha il potere di riuscire a persuadere i suoi a unirsi alla sua lotta e abbiamo il dovere di preparare il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti."@it12
"Gerb. Pirmininke, Komisare, atleiskite už pavėlavimą, tačiau stengiausi važiuoti lėčiau, kad apsaugočiau mūsų klimatą. Pagrindiniai debatai šiandien vyksta dėl mokslinių klimato kaitos duomenų. Pirmiausia noriu padėkoti savo kolegai Karlui-Heinzui Florenzui už puikų darbą ir pastovų atsidėjimą šiam reikalui. Gerbiamieji Parlamento nariai, mes jau turime tvirtas mokslines žinias apie klimato kaitą. Daugumos ekspertų manymu, nebeturime laiko abejoti dėl to, ar pasaulinio klimato atšilimas vyksta. Tai faktas ir šis atšilimas didžiąja dalimi kyla dėl žmogaus veiklos. Tik nedaugelis atskilėlių kvestionuoja šį reiškinį neikaip nepagrįsdami savo argumentų. Tarpinė Laikinojo klimato kaitos komiteto ataskaita − tai pirmoji sprendimų paieškos proceso fazė. Beveik visi sutariame, kad pasaulinės temperatūros kilimą derėtų apriboti iki dviejų laipsnių virš priešindustrinio lygio. Tai reiškia, kad turime siekti, kad temperatūros padidėjimas nesiektų dviejų laipsnių. Visgi, debatų apie klimato kaitą negalime suprastinti iki skaičių mūšio. Klimato kaita neatsiejama nuo tokių reiškinių kaip Arktikos ledynų tirpsmas, dykumų plitimas, pasaulinis šilimas. Gyvūnijos rūšys praranda savo buveines, o kai kurie reiškiniai gresia ypač katastrofiškais padariniais − gyvenamąsias vietas gali prarasti ir žmonės. Tai didžiulis iššūkis visai žmonijai. Smarkiausiai gali nukentėti vargingiausių Afrikos, Azijos ir Vidurio bei Pietų Amerikos valstybių regionai. Šiuose regionuose tikėtina ekologinė migracija. Įsivyraujant ekstremaliam klimatui, gali atsirasti naujo pobūdžio pabėgėlių. Tai nebebus politiniai ar ekonominiai pabėgėliai. Šie pabėgėliai bėgs nuo klimato. Mažėjant dirbamos žemės plotams, kils grėsmė apsirūpinti maistu. Mažėjant geriamojo vandens ištekliams, augs įtampa, gali kilti karai dėl išteklių kontrolės. Mūsų atsakomybė šioje srityje yra didžiulė. Nebeaktualu abejoti ar aptarinėti klimato kaitos reiškinį. Atėjo metas mums visiems dirbti drauge, ieškoti sprendimų ir įgyvendinti juos. Atsinaujinančios energijos ir klimato kaitos priemonių paketas, kurį sausio mėn. pristatė Komisija, šiuo metu yra aptarinėjamas Parlamento Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos bei Pramonės, energetikos ir mokslinių tyrimų komitetuose. Paketą sudaro teršalų išmetimo kvotų prekybos sistema, klimato kaitos naštos pasidalijimo priemonės, į aplinką išmetamos anglies surinkimo ir saugojimo priemonės, atsinaujinančių šaltinių energija. Tvarkant šiuos reikalus minėtuose komitetuose dideliu mastu dalyvauja ELP-ED frakcijos nariai ir visa Europos Liaudies partijos ir Europos demokratų grupė. Numatome intensyvius debatus ir esame pasiryžę bendrai dirbti ir siekti susitarimo jau pirmuoju skaitymu. Labai svarbu, kad Europos Parlamentas ir Taryba pasiektų kompromisą iki Europos rinkimų. Gerbiamieji Parlamento nariai, Europos Sąjunga ėmėsi lyderės vaidmens kovodama su klimato kaita ir skatinandama prisidėti savo tarptautinius partnerius. Turime išlaikyti šią poziciją. Jeigu mes pakankamai rimtai nepasistengsime paskatinti Jungtinių Valstijų ir kitų šalių, kaip jūs, Komisare, sakėte − Kinijos, Indijos ir kitų − prisidėti prie mūsų, tai kas gi tai padarys? Europa privalo būti vieninga ir visiškai pasirengusi veikti pasaulinėje konferencijoje Poznanėje 2008 m. gruodžio mėn. Šioje konferencijoje bus apibrėžtos susitarimo, kurį tikimės pasirašyti Kopenhagoje 2009 m. gruodį, gairės. Tai – pasaulinis iššūkis. Europa pakankamai stipri, kad įtikintų partnerius stoti drauge spręsti šios užduoties. Privalome deramai pasirengti ateičiai savo vaikų ir anūkų labui."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, es atvainojos, ka nokavēju, taču es centos braukt ar mazāku ātrumu, lai aizsargātu klimatu. Mūsu galvenās debates šodien attiecas uz zinātniskajiem datiem par klimata pārmaiņām. Vispirms es vēlos pateikties savam kolēģim kungam par viņa izcilo darbu un viņa pastāvīgo ieguldījumu šajā jautājumā. Dāmas un kungi, zinātniskā informācija par klimata pārmaiņām tagad ir vispāratzīta. Saskaņā ar ekspertu vairākuma viedokli šajā jautājumā mēs vairs ilgāk nevaram šaubīties par faktu, ka globālā sasilšana tagad ir realitāte un ka tā lielākoties notiek cilvēka darbību dēļ. Daži atšķirīgu uzskatu cilvēki apšauba šīs parādības realitāti, nepiedāvājot nekādus patiesus pierādījumus. Mūsu Pagaidu komitejas saistībā ar klimata pārmaiņām starpposma ziņojums ir pirmā posms procesā, kas vedīs pie risinājumu meklējumiem. Gandrīz visi mēs piekrītam, ka temperatūras kāpums pasaulē ir jāierobežo līdz 2°C virs tā līmeņa, kāds pastāvēja pirms rūpniecības ēras, un jāpatur prātā, ka īstenībā mums vajadzētu tiekties pēc kāpuma, kas ir mazāks par diviem grādiem. Taču debates par klimata pārmaiņām nevar uzkurināt līdz statistiskām cīņām. Kad mēs runājam par klimatu, mēs pieminam arktiskā ledus kušanu, pārtuksnešošanos, globālo sasilšanu, dzīvnieku sugu pārvietošanos un īpaši cilvēku pārvietošanos, kurai varētu būt katastrofālas sekas. Šī ir milzīga problēma cilvēcei kopumā. Reģioni, kuri cietīs visvairāk, būs nabadzīgākās Āfrikas, Āzijas un Centrālās un Latīņamerikas valstis, kurās ir paredzama migrācija apkārtējās vides apstākļu dēļ. Sākoties ekstrēmiem klimatiskiem apstākļiem, parādīsies jauna veida bēgļi. Tie vairs nebūs politiskie bēgļi vai ekonomiskie migranti; tie būs klimata bēgļi. Pastāv arī pārtikas krīzes risks, jo būs mazāk kultivējamās zemes. Kad dzeramā ūdens krājumi kļūs aizvien nepietiekamāki, pastiprināsies spriedze, un var izcelties kari cīņā par resursu pārvaldību. Mums šai sakarā ir milzīga atbildība. Tas vairs nav jautājums par klimata pārmaiņu parādības apspriešanu, bet gan par to, lai mēs visi kopā strādātu risinājumu meklējumos un to īstenošanā. Par dokumentu kopumu, kurā noteikti pasākumi klimata un atjaunīgās enerģijas jomā, ko Komisija iesniedza janvārī, tagad diskutē arī Parlamenta Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejā un Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejā: emisijas kvotu tirdzniecības sistēma, klimata jautājumu kopīga risināšana, oglekļa uztveršana un uzglabāšana un atjaunīgās enerģijas. Šajās diskusijās ir plaši iesaistījušies mūsu PPE-DE grupas locekļi šajās komitejās un PPE grupa kopumā. Mēs ceram, ka būs vēl daudz šādu debašu un esam apņēmušies strādāt kopā, lai atrastu kompromisu pirmajā lasījumā. Ir svarīgi, lai Eiropas Parlaments un Padome panāktu vienošanos pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām. Dāmas un kungi, Eiropas Savienība attiecībās ar tās starptautiskajiem partneriem ir uzņēmusies vadošo lomu pasaulē cīņā pret klimata pārmaiņām, un tai šī loma ir jāsaglabā. Ja mēs savu lomu neuztversim ar atbildību un nemudināsim ASV un citas valstis, kā jūs, komisāra kungs, teicāt, piemēram, Ķīnu un Indiju mums pievienoties cīņā pret klimata pārmaiņām, tad kurš gan cits to vēl darīs? Eiropai ir jābūt vienotai un pilnībā gatavai pasaules konferencei Poznaņā 2008. gada decembrī, kurā izstrādās līgumu, ko mēs ceram parakstīt Kopenhāgenā 2009. gada decembrī. Klimata pārmaiņas ir visas pasaules problēma, bet Eiropa ir spēks, kas var pārliecināt savus partnerus pievienoties šajā cīņā, un mums ir jāsagatavojas mūsu bērnu un mazbērnu nākotnes nodrošināšanai."@lv13
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je m'excuse du retard mais j'ai essayé de respecter la vitesse pour respecter aussi le climat. Notre débat prioritaire d'aujourd'hui porte sur les données scientifiques relatives au changement climatique. Et je tiens tout d'abord à remercier mon collègue Karl-Heinz Florenz pour son travail remarquable et aussi son engagement constant sur cette question. Chers collègues, les connaissances scientifiques sur le changement climatique sont désormais établies. Pour une majorité d'experts, il ne nous est aujourd'hui plus permis de douter du fait que le réchauffement climatique est une réalité et qu'il trouve en grande partie son origine dans les activités humaines. Quelques voix divergentes s'élèvent pour mettre en cause la réalité de ce phénomène, mais sans véritable preuve à la clé. Le rapport intermédiaire rendu par la commission temporaire du Parlement européen sur le changement climatique est la première phase d'un processus qui conduira à la recherche de solutions. Nous sommes quasiment tous d'accord pour dire que l'augmentation de la température mondiale devrait être limitée à deux degrés au-dessus des valeurs préindustrielles, tout en gardant à l'esprit le fait que nous devrions, en réalité, viser un objectif d'augmentation inférieure à deux degrés. Mais le débat sur le changement ne peut se résumer à une bataille de chiffres. Lorsque l'on parle de climat, on parle de la fonte de la banquise arctique, de la désertification, du réchauffement de la planète, des déplacements d'espèces animales, mais surtout des phénomènes qui risquent d'avoir des conséquences catastrophiques pour le déplacement des êtres humains. C'est un défi majeur pour l'ensemble de l'humanité. Les régions les plus grièvement touchées seront les pays les plus pauvres d'Afrique, d'Asie et d'Amérique centrale et latine, où des migrations environnementales sont à prévoir. Avec l'augmentation des phénomènes climatiques extrêmes, une nouvelle sorte de réfugiés va apparaître. Il ne s'agira plus de réfugiés politiques, ni de migrants économiques, mais de réfugiés climatiques. Et avec la réduction de la surface de terres cultivables, la crise alimentaire menace. Avec la diminution des ressources en eau potable, les tensions risquent de se multiplier, les guerres risquent d'éclater avec, comme enjeu, le contrôle des ressources. Notre responsabilité est immense. Il ne s'agit plus de remettre en cause le fait du changement climatique, mais de travailler tous ensemble pour rechercher des solutions et pour mettre en pratique ces solutions. Et le paquet "climat-énergie" déposé par la Commission au mois de janvier fait l'objet de discussions en ce moment au sein des commissions de l'environnement et de l'industrie du Parlement: système d'échange de quotas d'émission, partage du fardeau climatique, capture et stockage du carbone et énergies renouvelables. Les membres de notre groupe PPE-DE dans ces commissions et le groupe du PPE dans son ensemble travaillent activement. Nous attendons beaucoup de ces discussions et nous sommes déterminés à joindre nos efforts pour qu'un compromis soit trouvé dès la première lecture. Il est indispensable qu'un accord soit trouvé entre le Parlement et le Conseil avant les élections européennes. Chers collègues, l'Union européenne a endossé le rôle de leader mondial pour la lutte contre le changement climatique vis-à-vis de ses partenaires mondiaux et il est indispensable qu'elle le reste. Si nous ne prenons pas notre rôle au sérieux pour pousser les États-Unis, d'une part, et les puissances, comme vous les avez citées, Monsieur le Commissaire, la Chine et l'Inde, d'autre part, à nous rejoindre dans la lutte contre le changement climatique, qui le fera? L'Europe doit se présenter unie, en ordre de marche, lors de la Conférence internationale de Poznań, en décembre 2008, qui préfigurera l'accord que nous espérons signer à Copenhague en décembre 2009. Le défi est mondial, mais l'Europe est la puissance capable de pousser ses partenaires à la rejoindre dans ce combat et nous devons préparer l'avenir pour nos enfants et nos petits-enfants."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, commissaris, excuses voor het feit dat ik te laat ben, maar ik probeerde mijn snelheid laag te houden om ons klimaat te beschermen. Het belangrijkste debat van vandaag gaat over wetenschappelijke gegevens betreffende de klimaatverandering. Om te beginnen wil ik mijn collega Karl-Heinz Florenz bedanken voor zijn voortreffelijke werk en zijn permanente toewijding aan dit onderwerp. Dames en heren, er is nu wetenschappelijke kennis over de klimaatverandering. De meerderheid van de deskundigen op dit terrein is van mening dat er niet meer aan kan worden getwijfeld dat de opwarming van de aarde een feit is en dat deze opwarming voor een groot deel te wijten is aan menselijke activiteiten. Enkele dissidenten trekken het bestaan van dit verschijnsel in twijfel, maar zonder daarbij echte bewijzen te leveren. Het interim-verslag van onze Tijdelijke Commissie klimaatverandering is de eerste fase van een proces dat moet leiden tot het vinden van oplossingen. We zijn het er bijna allemaal over eens dat de stijging van de wereldwijde temperatuur beperkt moet blijven tot twee graden boven het pre-industriële niveau en dat we eigenlijk moeten inzetten op een stijging van minder dan twee graden. Het debat over de klimaatverandering mag echter niet worden vernauwd tot het elkaar om de oren slaan met statistieken. Als we het over de klimaatverandering hebben, moeten we het ook hebben over het smelten van de Noordpool, de verwoestijning, de opwarming van de aarde, de verdringing van diersoorten, en vooral over verschijnselen die catastrofale gevolgen voor het voortbestaan van gemeenschappen zullen hebben. Dit is een belangrijke uitdaging voor de mensheid als geheel. De regio’s die het hardst zullen worden getroffen zijn de armste landen in Afrika, Azië en Midden- en Zuid-Amerika, waar wordt verwacht dat er emigratie vanwege het milieu zal gaan plaatsvinden. Tegelijk met het steeds vaker voorkomen van extreme klimaatomstandigheden zal er een nieuwe soort vluchtelingen ontstaan. Dat zullen geen politieke vluchtelingen of economische migranten zijn; dat zullen klimaatvluchtelingen zijn. Ook zal de kans op voedselcrises gaan toenemen omdat er minder cultiveerbare grond zal zijn. Wanneer het drinkwater schaarser zal worden, zullen de spanningen toenemen en kunnen er oorlogen uitbreken om de controle over waterbronnen. We hebben op dit gebied een enorme verantwoordelijkheid. Het verschijnsel klimaatverandering kan niet meer in twijfel worden getrokken en we moeten nu samenwerken om oplossingen te vinden en deze ten uitvoer te leggen. Het pakket maatregelen inzake klimaatverandering en hernieuwbare energie dat de Commissie in januari heeft gepresenteerd is momenteel in behandeling bij de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en de Commissie industrie, onderzoek en energie van het Parlement: de handel in broeikasgasemissierechten, het verdelen van de inspanningen, het afvangen en opslaan van koolstof en hernieuwbare energiebronnen. De leden van de PPE-DE-Fractie in deze commissies en de PPE-Fractie als geheel zijn hier intensief bij betrokken. We verwachten nog veel meer van dit soort debatten en we zijn vastbesloten om samen te werken bij het zoeken naar compromis in eerste lezing. Het is van essentieel belang dat het Parlement en de Raad nog voor de Europese verkiezingen tot overeenstemming komen. Dames en heren, de Europese Unie heeft de rol van wereldleider in de strijd tegen de klimaatverandering vis-à-vis haar internationale partners op zich genomen, en we moeten deze rol behouden. Als we onze rol niet serieus genoeg nemen en de VS en andere landen als China en India, zoals u hebt gezegd, commissaris, niet aanmoedigen om mee te doen aan de bestrijding van de klimaatverandering, wie zal dat dan wel doen? Europa moet verenigd en volledig operationeel zijn tijdens de wereldklimaatconferentie in Poznań in december 2008, waar de fundamenten zullen worden gelegd voor de overeenkomst die we in december 2009 in Kopenhagen hopen te ondertekenen. Dat is een mondiale uitdaging, maar Europa is de wereldmacht die zijn partners kan overhalen om zich aan te sluiten bij de strijd, en we moeten voorbereidingen treffen voor de toekomst van onze kinderen en onze kleinkinderen."@nl3
". Panie przewodniczący, panie komisarzu! Przepraszam za spóźnienie, ale jechałem wolno, aby chronić środowisko. Nasza główna debata dotyczy danych naukowych na temat zmian klimatycznych. Po pierwsze, chciałbym podziękować mojemu koledze, panu posłowi Karlowi-Heinzowi Florenzowi za wyjątkową pracę i nieustanne poświęcenie dla sprawy. Panie i panowie! Ustalono fakty naukowe dotyczące zmian klimatycznych. Według większości ekspertów nie możemy juz mieć żadnych wątpliwości co do tego, że globalne ocieplenie jest rzeczywistością i że dzieje się tak przede wszystkim z powodu działań człowieka. Kilku dysydentów kwestionuje prawdziwość tego zjawiska, nie przedstawiając jednak żadnego dowodu na poparcie swojej tezy. Sprawozdanie naszej komisji tymczasowej do spraw zmian klimatycznych jest pierwszym etapem procesu, który doprowadzi do poszukiwania rozwiązań. Prawie wszyscy zgadzamy się, że wzrost temperatury globalnej należy ograniczyć do dwóch stopni ponad poziomem przedprzemysłowym, pamiętając jednak, że naszym celem powinien być wzrost poniżej dwóch stopni. Debata na temat zmian klimatycznych nie może sprowadzać się do wojny statystyk. Mówiąc o klimacie, mamy na myśli roztapianie arktycznej pokrywy lodowej, pustynnienie, globalne ocieplenie, wypieranie gatunków zwierzęcych i szczególnie zjawiska, które mogą mieć katastrofalne konsekwencje dla wysiedleń ludności. Jest to duże wyzwanie dla całej ludzkości. Najbardziej dotkniętymi regionami są najbiedniejsze kraje Afryki, Azji, Ameryki Środkowej i Łacińskiej, gdzie przewidywana jest migracja środowiskowa. Wraz z początkiem skrajnych warunków klimatycznych pojawia się nowy rodzaj uchodźcy. Nie będą to już uchodźcy polityczni ani ekonomiczni; będą to uchodźcy klimatyczni. Istnieje także ryzyku kryzysu żywnościowego, ponieważ będzie coraz mniej ziemi, którą można uprawiać. Kiedy zacznie brakować wody pitnej, pojawią się napięcia, a podczas walki o kontrolę nad zasobami mogą wybuchać wojny. Spoczywa na nas ogromna odpowiedzialność. Nie jest to tylko kwestia poddawania w wątpliwość zjawiska zmian klimatycznych, ale wspólnej pracy nad znalezieniem i wdrożeniem rozwiązań. Pakiet działań w dziedzinie energii i zmian klimatu zaprezentowany przez Komisję w styczniu jest także omawiany przez Parlamentarną Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii: kwoty emisji gazów, wspólne dźwiganie brzemienia klimatycznego, gromadzenie węgla oraz odnawialne źródła energii. Członkowie grupy PPE-DE w tych komisjach i cała grupa PPE jest bardzo w to zaangażowana. Spodziewamy się wielu takich debat i jesteśmy zdecydowani współpracować w celu osiągnięcia kompromisu już przy pierwszym czytaniu. Ważne jest, aby Parlament i Rada osiągnęły porozumienie przed wyborami europejskimi. Panie i panowie! Unia Europejska przyjęła rolę przywódcy w walce ze zmianami klimatycznymi względem swoich partnerów międzynarodowych i musi utrzymać tę rolę. Jeśli nie potraktujemy poważanie naszej roli i nie będziemy zachęcać USA i innych krajów, takich jak Chiny i Indie, o których wspomniał pan komisarz, by przyłączyły się do walki ze zmianami klimatycznymi, któż to uczyni? Europa musi być zjednoczona i gotowa do działania podczas Światowej Konferencji w Poznaniu w grudniu 2008 r., co będzie miało wpływ na porozumienie, które mamy nadzieję podpisać w Kopenhadze w grudniu 2009 roku. Jest to wyzwanie dla całego świata, ale Europa jest na tyle silna, by przekonać swoich partnerów do przyłączenia się do walki; musimy podjąć kroki, aby przygotować przyszłość dla naszych dzieci i wnuków."@pl16
". Senhor Presidente, Senhor Comissário, peço desculpa pelo atraso, mas tentei respeitar os limites de velocidade e assim respeitar também o clima. O nosso debate prioritário de hoje diz respeito aos dados científicos relativos às alterações climáticas. Quero antes de mais agradecer ao meu colega Karl-Heinz Florenz o seu trabalho notável e também o seu constante empenho sobre esta questão. Caros colegas, os conhecimentos científicos sobre as alterações climáticas já estão estabelecidos. Segundo uma maioria de especialistas, já não nos é permitido hoje duvidar do facto de que o aquecimento global é uma realidade e também, sobretudo, com origem em actividades humanas. Elevam-se algumas vozes divergentes pondo em causa a realidade deste fenómeno, mas sem verdadeiras provas em apoio. O relatório intercalar elaborado pela Comissão Temporária sobre as Alterações Climáticas constitui uma primeira fase de um processo que conduzirá à procura de soluções. Estamos praticamente todos de acordo em dizer que o aumento da temperatura mundial deveria ser limitado a dois graus acima dos valores pré-industriais, mantendo simultaneamente bem presente no espírito o facto de que deveríamos, na realidade, visar um objectivo de aumento inferior a esses dois graus. Mas o debate sobre as alterações climáticas não pode limitar-se a uma batalha de números. Quando se fala de clima, estamos a falar da fusão do banco de gelo árctico, da desertificação, do aquecimento global, das deslocações de espécies animais, mas sobretudo dos fenómenos que podem ter consequências catastróficas em termos de deslocamentos de seres humanos. Trata-se de um desafio fundamental para o conjunto da humanidade. As regiões mais gravemente afectadas serão os países mais pobres de África, da Ásia e da América Central e Latina, onde são de prever migrações ambientais. Com o aumento dos fenómenos climáticos extremos, vai surgir um novo tipo de refugiados. Já não serão refugiados políticos, nem migrantes económicos, mas sim refugiados climáticos. E, com a redução da superfície das terras cultiváveis, a crise alimentar ameaça. Com a redução dos recursos de água potável, as tensões correm o risco de se multiplicar, as guerras correm o risco de rebentar, com o objectivo do controlo dos recursos. A nossa responsabilidade é imensa. Já não se trata de pôr em causa o facto em si das alterações climáticas, mas sim de trabalharmos todos em conjunto para procurarmos soluções e para as pormos em prática. O pacote "clima-energia" apresentado pela Comissão em Janeiro está neste momento a ser objecto de discussões no seio da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar e da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia do Parlamento: regime de comércio de licenças de emissão, partilha do fardo climático, captura e armazenagem do carbono e energias renováveis. Os membros do nosso Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) e dos Democratas Europeus nessas comissões e o grupo PPE-DE no seu conjunto estão a trabalhar activamente. Esperamos muito dessas discussões e estamos determinados a juntar os nossos esforços para que se chegue a um compromisso logo em primeira leitura. É indispensável chegar a acordo entre o Parlamento e o Conselho antes das eleições europeias. Caros colegas, a União Europeia assumiu o papel de líder mundial na luta contra as alterações climáticas perante os seus parceiros mundiais, e agora tem de o manter. Se não levarmos o nosso papel a sério e pressionarmos os Estados Unidos, por um lado, e por outro as potências tal como o senhor as citou, Senhor Comissário, a saber, a China e a Índia, a juntarem-se-nos na luta contra as alterações climáticas, quem o fará? A Europa tem de se apresentar unida, em ordem de marcha, na Conferência Internacional de Poznań, em Dezembro de 2008, que prefigurará o acordo que esperamos assinar em Copenhaga em Dezembro de 2009. O desafio é mundial, mas a Europa é a potência capaz de pressionar os seus parceiros a juntarem-se-lhe neste combate, e temos de preparar o futuro para os nossos filhos e netos."@pt17
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je m'excuse du retard mais j'ai essayé de respecter la vitesse pour respecter aussi le climat. Notre débat prioritaire d'aujourd'hui porte sur les données scientifiques relatives au changement climatique. Et je tiens tout d'abord à remercier mon collègue Karl-Heinz Florenz pour son travail remarquable et aussi son engagement constant sur cette question. Chers collègues, les connaissances scientifiques sur le changement climatique sont désormais établies. Pour une majorité d'experts, il ne nous est aujourd'hui plus permis de douter du fait que le réchauffement climatique est une réalité et qu'il trouve en grande partie son origine dans les activités humaines. Quelques voix divergentes s'élèvent pour mettre en cause la réalité de ce phénomène, mais sans véritable preuve à la clé. Le rapport intermédiaire rendu par la commission temporaire du Parlement européen sur le changement climatique est la première phase d'un processus qui conduira à la recherche de solutions. Nous sommes quasiment tous d'accord pour dire que l'augmentation de la température mondiale devrait être limitée à deux degrés au-dessus des valeurs préindustrielles, tout en gardant à l'esprit le fait que nous devrions, en réalité, viser un objectif d'augmentation inférieure à deux degrés. Mais le débat sur le changement ne peut se résumer à une bataille de chiffres. Lorsque l'on parle de climat, on parle de la fonte de la banquise arctique, de la désertification, du réchauffement de la planète, des déplacements d'espèces animales, mais surtout des phénomènes qui risquent d'avoir des conséquences catastrophiques pour le déplacement des êtres humains. C'est un défi majeur pour l'ensemble de l'humanité. Les régions les plus grièvement touchées seront les pays les plus pauvres d'Afrique, d'Asie et d'Amérique centrale et latine, où des migrations environnementales sont à prévoir. Avec l'augmentation des phénomènes climatiques extrêmes, une nouvelle sorte de réfugiés va apparaître. Il ne s'agira plus de réfugiés politiques, ni de migrants économiques, mais de réfugiés climatiques. Et avec la réduction de la surface de terres cultivables, la crise alimentaire menace. Avec la diminution des ressources en eau potable, les tensions risquent de se multiplier, les guerres risquent d'éclater avec, comme enjeu, le contrôle des ressources. Notre responsabilité est immense. Il ne s'agit plus de remettre en cause le fait du changement climatique, mais de travailler tous ensemble pour rechercher des solutions et pour mettre en pratique ces solutions. Et le paquet "climat-énergie" déposé par la Commission au mois de janvier fait l'objet de discussions en ce moment au sein des commissions de l'environnement et de l'industrie du Parlement: système d'échange de quotas d'émission, partage du fardeau climatique, capture et stockage du carbone et énergies renouvelables. Les membres de notre groupe PPE-DE dans ces commissions et le groupe du PPE dans son ensemble travaillent activement. Nous attendons beaucoup de ces discussions et nous sommes déterminés à joindre nos efforts pour qu'un compromis soit trouvé dès la première lecture. Il est indispensable qu'un accord soit trouvé entre le Parlement et le Conseil avant les élections européennes. Chers collègues, l'Union européenne a endossé le rôle de leader mondial pour la lutte contre le changement climatique vis-à-vis de ses partenaires mondiaux et il est indispensable qu'elle le reste. Si nous ne prenons pas notre rôle au sérieux pour pousser les États-Unis, d'une part, et les puissances, comme vous les avez citées, Monsieur le Commissaire, la Chine et l'Inde, d'autre part, à nous rejoindre dans la lutte contre le changement climatique, qui le fera? L'Europe doit se présenter unie, en ordre de marche, lors de la Conférence internationale de Poznań, en décembre 2008, qui préfigurera l'accord que nous espérons signer à Copenhague en décembre 2009. Le défi est mondial, mais l'Europe est la puissance capable de pousser ses partenaires à la rejoindre dans ce combat et nous devons préparer l'avenir pour nos enfants et nos petits-enfants."@ro18
". Vážený pán predseda, vážený pán Komisár, prepáčte, že meškám, no usiloval som sa ísť pomaly, aby som chránil naše ovzdušie. Hlavným bodom našej dnešnej diskusie sú vedecké poznatky o zmene klímy. V prvom rade by som sa chcel poďakovať kolegovi Karl-Heinzovi Florenzovi za vynikajúcu prácu a za to, že sa neustále venuje tejto otázke. Vážené dámy a páni, podarilo sa nám získať vedecké poznatky o zmene klímy. Podľa názoru väčšiny odborníkov tohto odboru nemôžeme viac živiť pochybnosti o tom, či globálne otepľovanie je alebo nie je skutočné, alebo či je alebo nie je spôsobené činnosťou ľudí. Nájdu sa disidenti, ktorí spochybňujú tento jav bez toho, aby ponúkli akékoľvek skutočné dôkazy. Priebežná správa nášho Dočasného výboru pre klimatické zmeny predstavuje prvú fázu procesu, ktorý povedie k hľadaniu riešení. Takmer všetci sa zhodneme, že zvyšovanie celosvetovej teploty je potrebné obmedziť na dva stupne nad úrovňou pred priemyselnou revolúciou a zároveň si uvedomujeme, že by naším cieľom malo byť ešte väčšie pribrzdenie zvyšovania teploty. Diskusia o zmene klímy sa však nemôže obmedziť na nejaký boj štatistických údajoch. Ak hovoríme o klíme, máme na mysli roztápajúci sa ľadovec na severnom póle, vysúšanie veľkých území, celosvetové otepľovanie, presun živočíšnych druhov, a najmä javy, ktoré by mohli mať katastrofálne následky v súvislosti s presídľovaním ľudí. Je to veľká výzva pre celé ľudstvo. Najviac budú trpieť regióny v najchudobnejších krajinách v Afrike, Ázii, Strednej a Latinskej Amerike, kde sa predpokladá ekologická migrácia. Vznikne nový druh utečencov v dôsledku extrémnych klimatických podmienok. Nebudú to politickí utečenci ani hospodárski migranti, ale klimatickí utečenci. Ďalej je tu riziko potravinovej krízy, pretože bude čoraz menej ornej pôdy. Keď sa začnú vytrácať zásoby pitnej vody, bude narastať napätie, v dôsledku ktorého môžu vypuknúť vojny o kontrolu nad zdrojmi. V tejto súvislosti nesieme obrovskú zodpovednosť. Nemáme viac priestor na spochybňovanie samotného javu zmeny klímy, a preto musíme začať spolupracovať na hľadaní riešení a ich realizácii. Súbor opatrení v oblasti zmeny klímy a obnoviteľných zdrojov energie, ktorý v januári predložila Komisia, je tiež predmetom diskusie Výboru Európskeho parlamentu pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Výboru EP pre priemysel, výskum a energetiku: ide o systém obchodovania s emisnými kvótami, rozdelenie klimatickej záťaže, zachytávanie a uskladnenie oxidu uhličitého a obnoviteľnú energiu. Poslanci našej skupiny PPE-DE v týchto výboroch a skupiny PPE ako celku sa intenzívne zapodievajú riešením týchto otázok. Očakávame množstvo takýchto debát a sme odhodlaní spolupracovať tak, aby sme dosiahli kompromis v prvom čítaní. Je nevyhnutné, aby Parlament a Rada dospeli k dohode pred európskymi voľbami. Vážené dámy a páni, Európska únia prevzala úlohu svetového vodcu v boji proti zmene klímy a túto pozíciu voči svojim medzinárodným partnerom si musí zachovať. Ak my nebudeme brať našu úlohu vážne a nebudeme podnecovať USA a ďalšie krajiny, ako ste povedali, pán Komisár, napríklad Čínu a Indiu, aby sa k nám pripojili v boji proti zmene klímy, tak potom kto iný bude takúto úlohu plniť? Európa musí byť jednotná a úplne akcieschopná na Svetovej konferencii v Poznani v decembri 2008, na ktorej by sa mohla pripraviť pôda na prijatie dohody, ktorú, dúfame, budeme môcť podpísať v Kodani v decembri 2009. Je to výzva pre celý svet, ale Európa je veľmoc, ktorá môže presvedčiť svojich partnerov, aby sa zapojili do boja. Musíme svojim deťom a vnúčatám pripraviť lepšiu budúcnosť."@sk19
". Gospod predsednik, gospod komisar, žal mi je, da zamujam, a nisem hotel prehitro voziti, da bi zaščitil naše podnebje. Bistvo naše današnje razprave predstavljajo znanstveni podatki o podnebnih spremembah. Najprej se zahvaljujem kolegu Karl-Heinzu Florenzu za odlično opravljeno delo in neomajno predanost temu vprašanju. Gospe in gospodje, zdaj so oblikovana znanstvena dognanja o podnebnih spremembah. Po mnenju večine strokovnjakov na tem področju ne moremo več dvomiti, da je globalno segrevanje zdaj resničnost in da ga je večinoma povzročila človeška dejavnost. Nekaj disidentov dvomi o resničnosti tega pojava, vendar ne ponujajo nobenih pristnih dokazov. Vmesno poročilo našega začasnega odbora za podnebne spremembe je prva faza v procesu iskanja rešitev. Skoraj vsi se strinjamo, da bi morali povišanje temperature v svetu omejiti na dve stopinji nad ravnjo pred industrializacijo, vendar hkrati mislimo na to, da bi si morali prizadevati za povišanje, ki bi bilo manjše od dveh stopinj. Razprave o podnebnih spremembah vseeno ne moremo omejiti na boj med statističnimi podatki. Ko govorimo o podnebju, omenjamo taljenje ledenikov na Arktiki, dezertifikacijo, globalno segrevanje, razseljevanje živalskih vrst ter zlasti pojave, ki bi lahko imeli katastrofalne razsežnosti, kar zadeva razseljevanje ljudi. To je ogromen izziv za človeštvo kot celoto. Regije, ki bodo najbolj prizadete, so najrevnejše države v Afriki, Aziji ter Srednji in Latinski Ameriki, v katerih je predvideno okoljsko preseljevanje. Skupaj s skrajnimi podnebnimi razmerami se bo pojavila nova vrsta beguncev. To ne bodo več politični begunci ali gospodarski priseljenci; to bodo podnebni begunci. Obstaja tudi tveganje krize s hrano, saj bo manj zemlje, primerne za obdelovanje. Ko bo zaloga pitne vode vse manjša, bo vse več napetosti, pri čemer bi v boju za nadzor nad viri lahko izbruhnile vojne. Imamo ogromno odgovornost. Ne gre več le za dvom o pojavu podnebnih sprememb, ampak za to, da vsi skupaj sodelujemo v iskanju rešitev in pri njihovem izvajanju. O paketu ukrepov na področju podnebja in obnovljivih virov energije, ki ga je Komisija predstavila januarja, zdaj razpravljata tudi odbor Parlamenta za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter odbor za industrijo, raziskave in energetiko: sistem za trgovanje z emisijami, delitev podnebnega bremena, zajem in shranjevanje ogljika ter obnovljivi viri energije. Člani naše skupine PPE-DE v teh odborih in celotna skupina PPE so globoko vključeni. Pričakujemo veliko takih razprav in odločeni smo, da bomo delali skupaj, da bi dosegli kompromis na prvi obravnavi. Bistveno je, da Parlament in Svet dosežeta sporazum pred evropskimi volitvami. Gospe in gospodje, Evropska unija je v primerjavi z mednarodnimi partnerji prevzela vodilno vlogo na svetu v boju proti podnebnim spremembam, pri čemer mora to vlogo obdržati. Če ne bomo mi resno jemali svoje vloge, da vzpodbudimo Združene države in druge države, kot sta po vašem mnenju, gospod komisar, Kitajska in Indija, naj se nam pridružijo v boju proti podnebnim spremembam, kdo jo bo? Evropa mora biti združena in v celoti pripravljena na delo na svetovni konferenci v Poznańu decembra 2008, na kateri se bo oblikoval sporazum, za katerega upamo, da ga bomo podpisali v Københavnu decembra 2009. To je svetovni izziv, a Evropa je sila, ki lahko prepriča svoje partnerje, naj se ji pridružijo v boju, ter moramo se pripraviti za prihodnost naših otrok in vnukov."@sl20
". Herr talman, herr kommissionsledamot! Jag ber om ursäkt för att jag är sen, men jag försökte hålla nere min bils hastighet för att skydda vårt klimat. Vår huvuddebatt i dag gäller vetenskapliga uppgifter om klimatförändringen. Först av allt vill jag tacka min kollega Karl-Heinz Florenz för hans enastående arbete och orubbliga engagemang för denna fråga. Mina damer och herrar! Vetenskaplig kunskap om klimatförändring har nu fastställts. Enligt majoriteten av experterna på området kan vi inte längre hysa några tvivel om att global uppvärmning nu är en realitet och att den huvudsakligen beror på mänsklig verksamhet. Några få med avvikande mening ifrågasätter att denna företeelse verkligen föreligger, utan att erbjuda något riktigt bevis för att det är så. Interimsbetänkandet från vårt tillfälliga utskott för klimatförändringar är den första etappen i processen att söka efter lösningar. Vi är praktiskt taget alla överens om att ökningen av världstemperaturen bör begränsas till två grader över de förindustriella nivåerna, samtidigt som vi vet att vi faktiskt måste sikta på en ökning på mindre än två grader. Diskussionen om klimatförändring får dock inte enbart bli en strid om statistik. När vi talar om klimatet menar vi det smältande arktiska istäcket, ökenspridning, global uppvärmning, förflyttning av djurarter och särskilt de företeelser som skulle få katastrofala konsekvenser i form av förflyttningar av människor. Detta utgör ett stort hot mot hela mänskligheten. De regioner som drabbas hårdast kommer att vara de fattigaste länderna i Afrika, Asien samt Central- och Latinamerika, där man förutser en miljöbetingad migrering. Flyktingar av ett nytt slag väntas bli följden när extrema klimatförhållanden slår till. De kommer inte längre att vara politiska flyktingar eller ekonomiska flyktingar, de kommer att vara klimatflyktingar. Det finns också risk för en matkris, eftersom det kommer att finnas mindre odlingsbar mark. När tillgången på dricksvatten blir mer knapp, kommer spänningarna att öka och krig bryta ut i kampen om att kontrollera resurserna. Vi har ett ofantligt ansvar här. Det går inte längre att ifrågasätta klimatförändringens realitet, utan nu gäller det för oss alla att samarbeta för att hitta lösningar och genomföra dem. Det paket med klimatåtgärder och åtgärder för förnybar energi som kommissionen lade fram i januari diskuteras nu också i parlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och utskottet för industrifrågor, forskning och energi: systemet för handel med utsläppsrätter, delning av klimatbördan, bindning och lagring av kol samt förnybara energiformer. PPE-DE-gruppens ledamöter i dessa utskott och PPE-gruppen som helhet är mycket engagerade. Vi förväntar oss mycket av dessa diskussioner och är inriktade på att arbeta tillsammans för att komma fram till en kompromiss vid förstabehandlingen. Det är viktigt att parlamentet och rådet når en överenskommelse före valet till Europaparlamentet. Mina damer och herrar! Europeiska unionen har tagit ledningen i världen i kampen mot klimatförändringar i förhållande till sina internationella partner och måste behålla den rollen. Om vi inte tar vår roll på allvar att uppmuntra Förenta staterna och andra länder, så som kommissionsledamoten nämnde, som Kina och Indien, att förena sig med oss i kampen mot klimatförändring, vem kommer då att göra det? EU måste vara enat och fullt handlingskraftigt vid världskonferensen i Poznań i december 2008, som kommer att utforma det avtal vi hoppas underteckna i Köpenhamn i december 2009. Detta är en världsutmaning men EU är den makt som kan övertyga sina partner om att ansluta sig till dess kamp, och vi måste förbereda våra barns och våra barnbarns framtid."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph