Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-011"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.3.3-011"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Spoštovani gospod predsednik, spoštovani poročevalec Karl-Heinz Florenz, spoštovane poslanke in poslanci, gospe in gospodje. Danes imamo na voljo jasne dokaze, da je za velike spremembe podnebnega sistema soodgovoren človek in da te spremembe že negativno vplivajo na naravo in človeško družbo. Gotovo je tudi, da se bo svetovna temperatura v tem stoletju še zvišala, če ne bomo hitro ukrepali in znatno zmanjšali emisij toplogrednih plinov, kar bo privedlo do vsesplošne škode in motenj. Četrto poročilo medvladnega foruma o podnebnih spremembah o oceni stanja, ki je bila sprejeta v Španiji novembra 2007, predstavlja najbolj celovito in verodostojno znanstveno oceno o podnebnih spremembah doslej. Poročilo pravi, da je segrevanje podnebnega sistema neizpodbitno, da je k porastu povprečne globalne temperature v zadnjih petdesetih letih zelo verjetno najbolj prispevalo povečanje antropogenih koncentracij toplogrednih plinov. Poročila o oceni stanja, ki jih medvladni forum o podnebnih spremembah objavlja od leta 1990, kažejo na to, da je znanost o podnebnih spremembah in njihovih posledicah v zadnjih letih močno napredovala. To je mogoče pripisati več dejavnikom, vse številčnejšim dokazom o zaznanih podnebnih spremembah, trdemu delu znanstvenikov in boljšemu posredovanju znanstvenih spoznanj. Kot je zapisano v vmesnem poročilu gospoda Florenza, ki po našem mnenju prinaša nekatere zelo pomembne sveže formulacije o opisanih problemih, to, kar vemo danes, zadostuje, da se takoj lotimo oblikovanja in izvajanja politik, ki bodo prispevale k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Tudi zato so se, kot vsi vemo, evropski voditelji držav in vlad marca lansko leto odločili poslati odločno sporočilo mednarodni skupnosti s sprejetjem zavez glede zmanjšanja emisij. Evropska unija je odločena, da bo te zaveze izpolnila s celovito podnebno energetsko politiko. Potem pa bo še posebno pozornost namenila energetski učinkovitosti, obnovljivim virom energije, biogorivu, zajemu in shranjevanju ogljika ter na splošno prehodu v gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika. Rad pa bi tudi spomnil, spoštovane poslanke in poslanci, na zadnje sklepe Evropskega sveta. Kot rečeno, je Evropska unija lani sprejela odločne in velikopotezne zaveze glede podnebne energetske politike. Sedaj, leta 2008, pa je čas za ukrepanje. S konferenco o podnebnih spremembah na Baliju lani decembra je bil dosežen pomemben preboj z začetkom mednarodnega pogajalskega procesa, ki vključuje vse, tako razvite države kot države v razvoju. Ta proces je začrtan v akcijskem načrtu iz Balija. Evropska unija je odločena, da še naprej ohrani svojo vodilno mednarodno vlogo na področju podnebnih sprememb in energetike ter vzdržuje potreben zagon v pogajanjih v okviru okvirne konvencije Združenih narodov, zlasti na naslednjem zasedanju, ki bo letos v Poznanu. Cilj je zagotoviti, da bo leta 2009 v Københavnu dosežen ambiciozen, globalen in celovit sporazum o podnebnih spremembah za obdobje po letu 2012, ki bo skladen s ciljem Evropske unije, da se globalna temperatura lahko zviša največ za dve stopinji. Evropska unija bo k temu veliko prispevala tudi z uresničitvijo ciljev, določenih na spomladanskem zasedanju Evropskega sveta leta 2007. Ključni izziv pa je, da se prehod k varnemu in trajnostnemu gospodarstvu z nizkimi emisijami ogljika izvede na način, ki je skladen s trajnostnim razvojem Evropske unije, konkurenčnostjo, zanesljivo oskrbo z energijo, varnostjo preskrbe ter zdravimi in zdržnimi javnimi financami."@sl20
lpv:translated text
"Vážený pane předsedo, vážený pane Florenzi, vážené dámy a pánové, na stole máme důkaz, že člověk je odpovědný za velké změny klimatického systému a že tyto změny se už negativně projevily v přírodě a v lidské společnosti. Jisté je také to, že nebudeme-li okamžitě jednat a výrazně nesnížíme emise skleníkových plynů ještě v tomto století, bude nadále stoupat celková teplota, což bude mít za následek obecnou škodu a rozvrat. Čtvrtá hodnotící zpráva Mezinárodního panelu OSN o změně klimatu vydaná ve Španělsku v listopadu 2007 představuje zatím nejucelenější a nejdůvěryhodnější vědecké hodnocení změny klimatu. Ve zprávě se uvádí, že není pochyb o tom, že se podnebí otepluje a že zvyšování průměrné celkové teploty za posledních padesát let s největší pravděpodobností způsobila antropogenní koncentrace skleníkových plynů. Hodnotící zprávy týkající se této situace, které uveřejnil panel IPCC od roku 1990, poukazují na to, že věda v posledních letech výrazně pokročila, pokud jde o změnu klimatu a její následky. Lze to připsat několika faktorům: narůstajícímu počtu důkazů o změně klimatu, tvrdé práci vědců a lepšímu šíření vědeckých objevů. Jak pan Florenz uvádí ve své průběžné zprávě, která podle našeho názoru nabízí několik velmi důležitých svěžích postřehů v souvislosti s uváděnými problémy, které dnes dobře známe vyžaduje tento stav sám o sobě okamžitě vytvořit a uplatňovat opatření, která přispějí ke snížení emisí skleníkových plynů. Všichni víme, že právě proto se hlavy evropských států a vlád rozhodly v březnu minulého roku vyslat mezinárodnímu společenství důrazné poselství se závazky týkajícími se snížení emisí skleníkových plynů. Evropská unie je rozhodnutá plnit tyto závazky na základě integrovaného přístupu ke klimatické a energetické politice. Zadruhé bude věnovat zvláštní pozornost efektivnímu využívání energií, obnovitelným zdrojům energie, biopalivům, zachycování a uskladňování oxidu uhličitého a obecně přechodu na hospodářství s nízkými emisemi CO . Vážené dámy a pánové, chtěl bych vám zároveň připomenout nejnovější rozhodnutí Evropské rady. Jak už jsem říkal, minulý rok přijala Evropská unie rázné a dalekosáhlé závazky v souvislosti s klimatickou a energetickou politikou. Teď v roce 2008 nastal čas jednat. Na konferenci o změně klimatu, která se konala v prosinci minulého roku na Bali, nastal významný přelom v souvislosti se započetím procesu mezinárodních jednání, do kterého jsou zapojeny všechny země – rozvinuté i rozvojové. Akční plán z Bali představuje náčrt tohoto procesu. Evropská unie je rozhodnuta nadále si udržet rozhodující mezinárodní úlohu v oblasti změny klimatu a energetiky a zachovat potřebné podněty pro jednání v rámci rozhovorů OSN, zejména na jednom z nejbližších setkání, které bude letos v Poznani. Cílem je zabezpečit, aby bylo v roce 2009 v Kodani dosaženo ambiciózní celkové a integrované dohody o změně klimatu na období po roce 2012, která bude v souladu s cíli Evropské unie a zabezpečí, že se celková teplota nezvýší více než o dva stupně. K tomu Evropská unie významně přispěje dodržením cílů stanovených na jarním setkání Evropské rady v roce 2007. Hlavní výzvou je provést přechod na bezpečné a udržitelné hospodářství s malými emisemi CO způsobem, který bude v souladu s trvale udržitelným rozvojem Evropské unie, její konkurenceschopností, spolehlivými dodávkami energie, bezpečností potravin a zdravým udržitelným veřejným financováním."@cs1
"( ) Hr. formand, hr. Florenz, mine damer og herrer! Beviset for, at mennesket deler ansvaret for de store ændringer i klimasystemet, og at disse ændringer allerede har haft en negativ indvirkning på naturen og det menneskelige samfund, er nu tilgængeligt. Det er også sikkert, at hvis vi ikke handler hurtigt og reducerer drivhusgasemissionerne betydeligt i løbet af dette århundrede, vil den globale temperatur fortsætte med at stige, hvilket vil føre til generel skade og forstyrrelse. Den fjerde vurderingsrapport fra Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (IPCC), der blev udgivet i Spanien i november 2007, udgør den mest komplette og den mest troværdige videnskabelige vurdering af klimaændringer hidtil. I betænkningen hedder det, at der ikke er tvivl om, at klimasystemet varmes op, og at stigningen i den gennemsnitlige globale temperatur i løbet af de sidste 50 år sandsynligvis har været forårsaget af den menneskeskabte koncentration af drivhusgasser. Vurderingsrapporterne om situationen, som er blevet offentliggjort af IPCC siden 1990, viser, at videnskaben inden for klimaændringer og konsekvenserne heraf har gjort betydelige fremskridt i løbet af de sidste par år. Dette kan tilskrives en række faktorer, såsom det stadigt voksende vidnesbyrd om de kendte ændringer af klimaet, videnskabsfolkenes hårde arbejde og en bedre formidling af videnskabelige opdagelser. Som det er blevet sagt i hr. Florenz' interimsbetænkning, som efter vores mening frembringer nogle meget vigtige, friske formuleringer om de beskrevne problemer, som vi kender i dag, er situationen tilstrækkelig til at berettige den umiddelbare oprettelse og gennemførelse af politikker, som vil bidrage til en reduktion af drivhusgasemissionerne. Som vi alle ved, er dette grunden til, at de europæiske stats- og regeringsledere i marts sidste år besluttede at udsende et resolut budskab til det internationale samfund med forpligtelser om reduktion af drivhusgasser. EU er fast besluttet på at opfylde disse forpligtelser med en integreret tilgang til klima- og energipolitik. For det andet vil det være særlig opmærksomt på energieffektivitet, vedvarende energi, biobrændstoffer, på opsamling og lagring af kuldioxid og generelt en overgang til en kulstoffattig økonomi. Jeg vil også gerne minde Dem om de seneste afgørelser fra Det Europæiske Råd. Som jeg allerede har nævnt, vedtog EU sidste år beslutsomme og omfattende forpligtelser vedrørende klima- og energipolitik. Nu, i 2008, er det tid til handling. På konferencen om klimaændringer, der blev afholdt sidste år i december på Bali, skete der et vigtigt gennembrud med begyndelsen af de internationale forhandlingsprocesser, der omfatter alle de udviklede lande og udviklingslandene. Denne proces er blevet skitseret i handlingsplanen fra Bali. EU er fast besluttet på yderligere at fastholde sin førende internationale rolle inden for klimaændringer og energi, samt at opretholde det nødvendige skub i forhandlingerne inden for rammerne af FN-konventionen, navnlig på et af sine næste møder i år i Poznan. Målet er at sikre, at der i København i 2009 indgås en ambitiøs, global og integreret aftale om klimaændringer for perioden efter år 2012, hvilket vil være i tråd med EU's mål om, at de globale temperaturer ikke må stige mere end 2 °C. EU vil også bidrage betydeligt til dette ved at opfylde de mål, der blev opstillet på Det Europæiske Råds forårsmøde i 2007. Den vigtigste udfordring er, at overgangen til en sikker og bæredygtig kulstoffattig økonomi udføres på en måde, der vil være i tråd med EU's bæredygtige udvikling, dets konkurrenceevne, en pålidelig energiforsyning, fødevaresikkerhed og sunde og bæredygtige offentlige finanser."@da2
". Herr Präsident, Herr Florenz, meine Damen und Herren! Der Nachweis, dass der Mensch für die bedeutenden Veränderungen im Klimasystem mitverantwortlich ist und dass diese Veränderungen bereits einen negativen Einfluss auf die Natur und die menschliche Gesellschaft haben, liegt jetzt vor. Fest steht ebenfalls, dass die weltweite Durchschnittstemperatur weiter steigen und dies Schäden und Störungen zur Folge haben wird, wenn wir nicht umgehend handeln und die Treibhausgasemissionen in diesem Jahrhundert beträchtlich reduzieren. Der vierte Sachstandsbericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC), der im November 2007 in Spanien veröffentlicht wurde, ist die bislang umfassendste und zuverlässigste wissenschaftliche Bewertung des Klimawandels. Im Bericht wird festgestellt, dass sich das Klimasystem zweifellos erwärmt und dass der Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperatur während der letzten 50 Jahre mit hoher Wahrscheinlichkeit durch die anthropogene Konzentration der Treibhausgase verursacht wurde. Die vom IPCC seit 1990 veröffentlichten diesbezüglichen Sachstandsberichte zeigen, dass in den letzten Jahren bei der Untersuchung des Klimawandels und hinsichtlich der sich daraus ergebenden Konsequenzen bedeutende Fortschritte gemacht wurden. Das ist auf etliche Gründe zurückzuführen: die ständig zunehmenden Hinweise darauf, dass sich das Klima tatsächlich ändert, die intensive Arbeit der Wissenschaftler und eine verbesserte Verbreitung wissenschaftlicher Entdeckungen. Wie im Zwischenbericht von Herrn Florenz dargelegt wird, in dem unserer Meinung nach einige sehr wichtige neue Aspekte hinsichtlich der beschriebenen, derzeit bekannten Probleme zu Tage treten, ist die Situation gravierend genug, um die unmittelbare Entwicklung und Verwirklichung von Strategien, die zu einer Reduzierung der Treibhausgasemissionen beitragen, zu rechtfertigen. Bekanntlich hatten die europäischen Staats- und Regierungschefs deshalb im März des vergangenen Jahres beschlossen, eine energische Botschaft mit Verpflichtungen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen an die internationale Gemeinschaft auszusenden. Die Europäische Union ist entschlossen, durch eine integrierte Herangehensweise an die Klima- und Energiepolitik diese Verpflichtungen zu erfüllen. Zweitens will sie der Energieeffizienz, erneuerbaren Energiequellen, Biokraftstoffen, der Abscheidung und Lagerung von CO sowie generell dem Übergang zu einer CO armen Wirtschaft besondere Aufmerksamkeit widmen. Ich möchte Sie, meine Damen und Herren, ferner an die jüngsten Entschlüsse des Europäischen Rates erinnern. Wie ich bereits erwähnte, hat die Europäische Union im vergangenen Jahr resolute und umfangreiche Verpflichtungen zur Klima- und Energiepolitik übernommen. Jetzt, im Jahr 2008, ist es Zeit zu handeln. Auf der Klimakonferenz, die im Dezember vergangenen Jahres in Bali stattfand, wurde mit dem Beginn eines internationalen Verhandlungsprozesses, der jeden einschließt, die Industriestaaten und die Entwicklungsländer, ein wichtiger Durchbruch erzielt. Dieser Prozess wurde im Aktionsplan von Bali dargestellt. Die Europäische Union ist fest entschlossen, ihre führende internationale Rolle im Bereich Klimawandel und Energie aufrechtzuerhalten und bei den Verhandlungen im Rahmen des Übereinkommens der Vereinten Nationen, insbesondere während eines der nächsten, in diesem Jahr in Poznan/Posen stattfindenden Treffens, den nötigen Schwung beizubehalten. Es muss sichergestellt werden, dass in Kopenhagen 2009 ein ehrgeiziges, globales und integriertes Übereinkommen zum Klimawandel für den Zeitraum nach 2012 zustande kommt, das sich im Einklang mit den Zielen der Europäischen Union befindet, den weltweiten Temperaturanstieg auf maximal 2 C zu begrenzen. Durch Erfüllung der Vorgaben, die während des Frühjahrsgipfels des Europäischen Rates im Jahr 2007 festgelegt wurden, wird die Europäische Union einen maßgeblichen Beitrag dazu leisten. Die Hauptaufgabe besteht darin, den Übergang zu einer sicheren und nachhaltigen CO armen Wirtschaft so zu gestalten, dass er den Erfordernissen der nachhaltigen Entwicklung der Europäischen Union, ihrer Wettbewerbsfähigkeit, einer zuverlässigen Energieversorgung, der Ernährungssicherheit sowie gesunder und nachhaltiger öffentlicher Finanzen entspricht."@de9,9
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Florenz, κυρίες και κύριοι, αποδεικνύεται τώρα ότι ο άνθρωπος έχει μερίδιο ευθύνης για τις μεγάλες αλλαγές στο κλιματικό σύστημα και ότι αυτές οι αλλαγές είχαν ήδη αρνητικές συνέπειες στη φύση και την ανθρώπινη κοινωνία. Είναι επίσης βέβαιο ότι αν δεν δράσουμε γρήγορα και δεν μειώσουμε σημαντικά τις εκπομπές των αερίων θερμοκηπίου κατά τη διάρκεια αυτού του αιώνα, η θερμοκρασία του πλανήτη θα εξακολουθήσει να αυξάνεται, γεγονός που θα οδηγήσει σε γενικευμένες ζημίες και διαταραχές. Η Τέταρτη Έκθεση Αξιολόγησης της Διακυβερνητικής Ομάδας για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) που δημοσιεύτηκε στην Ισπανία τον Νοέμβριο του 2007, αποτελεί την πληρέστερη και περισσότερο αξιόπιστη επιστημονική αξιολόγηση της αλλαγής του κλίματος έως τώρα. Στην έκθεση αναφέρεται ότι αναμφίβολα αυξάνεται η θερμοκρασία του κλιματικού συστήματος και ότι η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη τα τελευταία πενήντα χρόνια προκλήθηκε πιθανότατα από την ανθρωπογενή συγκέντρωση αερίων του θερμοκηπίου. Οι εκθέσεις αξιολόγησης για αυτή την κατάσταση που έχει δημοσιεύσει η IPCC από το 1990 μέχρι σήμερα καταδεικνύουν ότι η επιστήμη για την αλλαγή του κλίματος και τις σχετικές συνέπειες έχει προοδεύσει σημαντικά τα λίγα τελευταία χρόνια. Αυτό μπορεί να αποδοθεί σε ορισμένους παράγοντες: τις συνεχώς αυξανόμενες αποδείξεις για τη γνωστή αλλαγή του κλίματος, τις μεγάλες προσπάθειες των επιστημόνων και τη βελτιωμένη διάδοση των επιστημονικών ανακαλύψεων. Όπως αναφέρεται στην ενδιάμεση έκθεση του κ. Florenz όπου κατά την άποψή μας προβάλλονται ορισμένες εξαιρετικά σημαντικές νέες διατυπώσεις όσον αφορά τα προβλήματα που περιγράφηκαν και που σήμερα γνωρίζουμε, η κατάσταση επαρκεί για την κατεπείγουσα διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικών που θα επιτύχουν μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Όπως όλοι γνωρίζουμε, αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρώπης αποφάσισαν πέρσι τον Μάρτιο να απευθύνουν αποφασιστικό μήνυμα στη διεθνή κοινότητα, το οποίο περιλαμβάνει δεσμεύσεις όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφασισμένη να ανταποκριθεί σε αυτές τις δεσμεύσεις με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην πολιτική για το κλίμα και την ενέργεια. Δεύτερον, θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα βιοκαύσιμα, τη δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα και, γενικά, τη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλής έκλυσης διοξειδίου του άνθρακα. Θα ήθελα επίσης να σας υπενθυμίσω, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Όπως ήδη ανέφερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε πέρσι αποφασιστικές και ευρείας κλίμακας δεσμεύσεις όσον αφορά την πολιτική για το κλίμα και την ενέργεια. Τώρα, το 2008, έφτασε ο καιρός για δράση. Στη Διάσκεψη για την Αλλαγή του Κλίματος που διεξήχθη πέρσι τον Δεκέμβριο στο Μπαλί, σημειώθηκε ένα σημαντικό επίτευγμα με την έναρξη της διαδικασίας διεθνών διαπραγματεύσεων που περιλαμβάνει τους πάντες, τόσο τις αναπτυγμένες όσο και τις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτή η διαδικασία περιγράφηκε στο Σχέδιο Δράσης του Μπαλί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να διατηρεί τον ηγετικό διεθνή ρόλο της στον τομέα της αλλαγής του κλίματος και της ενέργειας, και να διατηρήσει την απαραίτητη ορμή στις διαπραγματεύσεις μέσα στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών, ιδιαίτερα σε μια από τις επόμενες συνόδους της φέτος στο Πόζναν. Ο στόχος συνίσταται στο να διασφαλιστεί ότι στην Κοπεγχάγη το 2009 θα επιτευχθεί μια φιλόδοξη, συνολική και ολοκληρωμένη συμφωνία για την αλλαγή του κλίματος, για την περίοδο μετά το 2012, η οποία θα είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η θερμοκρασία του πλανήτη δεν θα πρέπει να αυξηθεί περισσότερο από δύο βαθμούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης θα συμβάλει σε αυτό σημαντικά εκπληρώνοντας τους στόχους που θεσπίστηκαν στην εαρινή σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το 2007. Η κυριότερη πρόκληση συνίσταται στο να πραγματοποιηθεί η μετάβαση σε μια ασφαλή και βιώσιμη οικονομία χαμηλής έκλυσης διοξειδίου του άνθρακα κατά τρόπο ευθυγραμμισμένο με τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ανταγωνιστικότητά της, τον αξιόπιστο εφοδιασμό σε ενέργεια, την ασφάλεια των τροφίμων και τα υγιή και βιώσιμα δημόσια οικονομικά."@el10
"( ) Mr President, Mr Florenz, ladies and gentlemen, proof is now available that man shares the responsibility for the great changes to the climate system, and that these changes have already had a negative impact on nature and human society. It is also certain that if we do not act promptly and considerably reduce the emissions of greenhouse gases during this century the global temperature will continue to rise, which will lead to general damage and disruption. The Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, released in Spain in November 2007, represents the most complete and the most credible scientific assessment of climate change so far. The report states that there is no doubt that the climate system is warming up, and that the increase in the average global temperature over the last fifty years has most probably been caused by the anthropogenic concentration of greenhouse gases. The assessment reports on the situation which have been published by IPCC since 1990 show that the science on climate change and the consequences thereof has made considerable advances over the last few years. This can be ascribed to a number of factors: the ever-increasing evidence of the known change to the climate, the scientists' hard work, and an improved dissemination of scientific discoveries. As has been stated in Mr Florenz's interim report, which in our opinion brings out some very important fresh formulations concerning the problems described that we know of today, the situation is enough to warrant the immediate creation and implementation of policies which will contribute to a reduction in greenhouse emissions. As we all know, this is why the European heads of state and government decided in March last year to send out a resolute message to the international community, with commitments concerning the reduction of greenhouse emissions. The European Union is determined to meet these commitments with an integrated approach to climate and energy policy Secondly, it will dedicate special attention to energy efficiency, renewable sources of energy, biofuels, to carbon dioxide capture and storage and generally a transition to a low carbon economy. I should also like to remind you, ladies and gentlemen, of the latest decisions of the European Council. As I already mentioned, last year the European Union adopted resolute and large-scale commitments concerning climate and energy policy. Now, in 2008, it is time for action. At the Climate Change Conference held in December last year in Bali, an important breakthrough was made with the beginning of the international negotiations process, which includes everyone, the developed and the developing countries. This process has been outlined in the Action Plan from Bali. The European Union is determined to further maintain its leading international role in the area of climate change and energy, and to preserve the necessary impetus in negotiations within the framework of the United Nations Convention, in particular at one of its next sessions this year in Poznan. The objective is to ensure that in Copenhagen in 2009, an ambitious, global and integrated climate change agreement is reached for the period following the year 2012, which will be in line with the European Union's objectives, that the global temperature should not increase by more than two degrees. The European Union will also contribute to this considerably by meeting the targets set out at the European Council's spring meeting in 2007. The key challenge is that the transition to a safe and sustainable low carbon economy is carried out in a manner that will be in line with the sustainable development of the European Union, its competitiveness, a reliable energy supply, food security, and healthy and sustainable public finances."@en4
". Señor Presidente, señor Florenz, señorías, existen pruebas ya de que el hombre comparte la responsabilidad respecto a los grandes cambios que afectan al sistema climático, y de que estos cambios han ejercido ya un efecto negativo en la naturaleza y la sociedad humana. También es cierto que, si no actuamos con prontitud y reducimos de manera considerable las emisiones de los gases del efecto invernadero, en el presente siglo la temperatura del planeta seguirá aumentando, lo que dará lugar a daños y perturbaciones generalizados. El cuarto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, publicado en España en noviembre de 2007, contiene la evaluación científica del cambio climático más completa y fiable hasta la fecha. En el informe se señala que no cabe duda del calentamiento del sistema climático, y que la elevación de la temperatura media mundial en los últimos cincuenta años obedece muy probablemente a la concentración antropogénica de gases de efecto invernadero. Los informes de evaluación de la situación publicados por el IPCC desde 1990 ponen de relieve que el conocimiento científico sobre el cambio climático y las consecuencias del mismo ha avanzado de manera considerable en los últimos años. Tal progreso puede atribuirse a diversos factores: los datos cada vez más numerosos que acreditan el cambio climático conocido, la ardua labor de los científicos, y la mejora en la divulgación de los descubrimientos científicos. Como se afirma en el informe provisional del señor Florenz, que, en nuestra opinión, plantea algunas formulaciones novedosas y de gran relevancia respecto a los problemas descritos de los que tenemos conocimiento actualmente, la situación justifica la creación y la ejecución inmediatas de políticas que contribuyan a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Como todos sabemos, por esa razón, en marzo del año pasado, los jefes de Estado o de Gobierno europeos decidieron transmitir un mensaje firme a la comunidad internacional, con compromisos relativos a la atenuación de tales emisiones. La Unión Europea está decidida a atender tales compromisos mediante un enfoque integrado respecto a la política en materia de clima y energía. En segundo lugar, dedicará especial atención a la eficacia energética, a las fuentes de energía renovables, los biocarburantes, la captura y el almacenamiento de dióxido de carbono y, en general, a la transición a una economía con bajas emisiones de carbono. También me gustaría recordarles, señorías, las decisiones más recientes del Consejo Europeo. Como he mencionado ya, el año pasado, la Unión Europea adoptó unos compromisos firmes y a gran escala respecto a la política relativa al clima y la energía. Ahora, en 2008, ha llegado la hora de la acción. En la Conferencia sobre el cambio climático celebrada en diciembre del año pasado en Bali, se realizó un importante avance con la puesta en marcha del proceso de negociaciones internacionales, que engloba a todos, los países desarrollados y en desarrollo. Este proceso se ha esbozado en el Plan de acción de Bali. La Unión Europea está dispuesta a mantener su papel internacional de liderazgo en el ámbito del cambio climático y la energía, y a conservar el impulso necesario en las negociaciones en el marco de la Convención de las Naciones Unidas, en particular, en una de sus próximas sesiones de este año en Poznan. El objetivo es garantizar que, en Copenhague en 2009, se alcance un acuerdo sobre el cambio climático ambicioso, integrado y de alcance mundial respecto al período posterior a 2012, que sea acorde con los objetivos de la Unión Europea, entre los que figura que la temperatura del planeta no se eleve en más de dos grados. Además, la Unión Europea contribuirá de manera considerable a este fin mediante la consecución de los objetivos expuestos en la reunión de primavera del Consejo Europeo en 2007. El reto fundamental consiste en que la transición a una economía de bajas emisiones de carbono segura y sostenible se lleve a cabo de un modo acorde al desarrollo igualmente sostenible de la Unión Europea, su competitividad, un suministro energético fiable, la seguridad alimentaria, y una hacienda pública saneada y sostenible."@es21
"( ) Härra president, Karl-Heinz Florenz, daamid ja härrad, praegu on olemas kindlad tõendid, et inimkond jagab vastutust kliimaga seotud suurte muutuste eest ja need muutused on juba avaldanud loodusele ja inimühiskonnale negatiivset mõju. Samuti on kindel, et kui me kohe ei tegutse kasvuhoonegaaside heite märkimisväärseks vähendamiseks selle sajandi jooksul, siis jätkub ülemaailmse temperatuuri tõus, mis viib üldise hävingu ja segaduseni. Hispaanias 2007. aasta novembris avaldatud valitsustevahelise kliimamuutuste rühma neljas hindamisaruanne esindab senini kõige täiuslikumat ja usaldusväärsemat teaduslikku hinnangut kliimamuutustele. Raportis väidetakse, et kliima kahtlemata soojeneb ja et viimase viiekümne aasta vältel toimunud maailma keskmise temperatuuri tõus on suure tõenäosusega tingitud inimtekkeliste kasvuhoonegaaside kogusest. Valitsustevahelise kliimamuutuste rühma olukorra hindamisaruanded, mida avaldatakse 1990. aastast alates, näitavad, et teaduslikult põhjendatud teadmised kliimamuutuste ja nende tagajärgede kohta on viimaste aastate jooksul teinud arvestatavaid edusamme. Selle võib kirjutada mitme teguri arvele: teadaolevate kliimamuutuste üha kasvav ilmnemine, teadlaste visa töö ja teaduslike avastuste parem levitamine. Karl-Heinz Florenzi vaheraportis, mis meie arvates esitab mõned väga tähtsad uued sõnastused meile tänapäeval teadaolevate probleemide kirjeldamisel, on välja toodud, et olukord tingib kasvuhoonegaaside heite vähendamisele suunatud poliitikate viivitamatu loomise ja elluviimise. Nagu me kõik teame, on see põhjus, miks Euroopa riigipead ja valitsusjuhid otsustasid eelmise aasta märtsis saata rahvusvahelisele kogukonnale resoluutse sõnumi kohustuste kohta vähendada kasvuhoonegaaside heidet. Integreeritud lähenemisviisi abil kliima- ja energiapoliitikale on Euroopa Liit kindlalt otsustanud need kohustused täita. Teiseks pühendatakse selles erilist tähelepanu energiatõhususele, taastuvatele energiaallikatele, biokütustele, süsinikdioksiidi sidumisele ja ladustamisele ning üldisele üleminekule vähe süsinikdioksiidiheidet tekitavale majandusele. Daamid ja härrad, soovin teile ka meenutada Euroopa Ülemkogu viimaseid otsuseid. Nagu ma juba mainisin, võttis Euroopa Liit eelmisel aastal vastu resoluutsed ja laiaulatuslikud kohustused kliima- ja energiapoliitika valdkonnas. Nüüd, aastal 2008, on aeg asuda tegutsema. Eelmise aasta detsembris Balil toimunud kliimamuutuste konverentsil tehti rahvusvaheliste läbirääkimiste protsessi alustamisega otsustav läbimurre, see hõlmab kõiki, nii arenenud riike kui ka arengumaid. Nimetatud protsess on piiritletud Bali tegevuskavaga. Euroopa Liit on kindlalt otsustanud edaspidi säilitada rahvusvaheliselt juhtiva rolli kliimamuutuste ja energia valdkonnas ning hoida ülal vajalikku tegevushoogu Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni raames, eriti käesoleval aastal Poznanis peetavatel istungitel. Eesmärk on tagada 2012. aastale järgnevaks perioodiks ambitsioonika, ülemaailmse ja integreeritud kliimamuutusi käsitleva kokkuleppe sõlmimine 2009. aastal Kopenhaagenis, mis on kooskõlas Euroopa Liidu eemärkidega hoida ülemaailmse temperatuuri tõus kahe kraadi piires. Euroopa Liit annab sellesse märkimisväärse panuse 2007. aasta kevadisel Euroopa Ülemkogul üles seatud eesmärkide täitmisega. Otsustav väljakutse seisneb selles, et üleminek ohutule ja vähe süsinikdioksiidiheidet tekitavale jätkusuutlikule majandusele tuleb läbi viia kooskõlas/üheaegselt Euroopa Liidu säästva arenguga, konkurentsivõimega, usaldusväärse energiavarustusega, toiduainetega kindlustatusega ning elujõulise ja jätkusuutliku avaliku rahastamisega."@et5
"( ) Arvoisa puhemies, arvoisa esittelijä Karl-Heinz Florenz, hyvät parlamentin jäsenet, nyt on saatavilla näyttöä siitä, että ihminen on vastuussa ilmastojärjestelmän suurista muutoksista ja että näillä muutoksilla on jo ollut kielteisiä vaikutuksia luontoon ja ihmiskuntaan. On myös varmaa, että jos emme toimi nopeasti ja vähennä merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä tällä vuosisadalla, maapallon keskilämpötila nousee edelleen, mikä johtaa yleisiin haittoihin ja häiriöihin. Espanjassa marraskuussa 2007 julkistettu hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin neljäs arviointikertomus on tähän mennessä kattavin ja uskottavin ilmastonmuutosta koskeva tieteellinen arviointi. Kertomuksessa todetaan, ettei ole epäilystä siitä, että ilmastojärjestelmä lämpenee, ja että maapallon keskilämpötilan nousu viimeisten viidenkymmenen vuoden aikana on todennäköisimmin seurausta ihmisen toiminnasta aiheutuvista kasvihuonekaasupäästöistä. Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin vuodesta 1990 alkaen julkaisemat tilannetta koskevat arviointikertomukset osoittavat, että ilmastonmuutosta ja sen seurauksia tutkiva tieteenala on edistynyt merkittävästi muutaman viime vuoden aikana. Tämän katsotaan aiheutuvan monesta tekijästä: ilmastonmuutosta koskeva yhä lisääntyvä näyttö, tutkijoiden kova työ sekä tieteellisten tulosten entistä parempi jakaminen. Kuten todetaan Karl-Heinz Florenzin väliaikaisessa mietinnössä, jossa meidän mielestämme esitetään joitakin hyvin merkittäviä tuoreita ajatuksia kuvatuista ongelmista, jotka me nyt tunnemme, tilanne edellyttää kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevien menettelytapojen välitöntä kehittämistä ja täytäntöönpanoa. Kuten me kaikki tiedämme, Euroopan valtioiden ja hallitusten päämiehet päättivät tämän vuoksi viime vuoden maaliskuussa lähettää kansainväliselle yhteisölle määrätietoisen viestin, johon sisältyi sitoumuksia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Euroopan unioni on vakaasti päättänyt täyttää nämä sitoumukset soveltamalla yhdennettyä lähestymistapaa ilmasto- ja energiapolitiikkaan. Toiseksi se kiinnittää erityistä huomiota energiatehokkuuteen, uusiutuviin energialähteisiin, biopolttoaineisiin, hiilidioksidin talteenottoon ja varastoimiseen ja yleisesti vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavaan talouteen siirtymiseen. Hyvät parlamentin jäsenet, haluan myös muistuttaa teitä Eurooppa-neuvoston viimeisimmistä päätöksistä. Kuten jo mainitsin, Euroopan unioni hyväksyi viime vuonna määrätietoisia ja laaja-alaisia ilmasto- ja energiapolitiikkaa koskevia sitoumuksia. Nyt, vuonna 2008, on toiminnan aika. Balilla viime joulukuussa pidetyssä ilmastonmuutoskonferenssissa saatiin aikaan merkittävä läpimurto, kun käynnistettiin kansainvälinen neuvotteluprosessi, joka koskee kaikkia, niin teollisuusmaita kuin kehitysmaitakin. Prosessi esitetään Balin toimintasuunnitelmassa. Euroopan unioni aikoo määrätietoisesti säilyttää jatkossakin johtavan kansainvälisen asemansa ilmastonmuutoksen ja energian alalla ja huolehtia tarvittavasta ponnesta neuvotteluissa Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen puitteissa, erityisesti yhdessä tämän vuoden seuraavista kokouksista Poznanissa. Tavoitteena on sen varmistaminen, että Kööpenhaminassa vuonna 2009 saadaan aikaan vuoden 2012 jälkeiselle ajanjaksolle kunnianhimoinen, maailmanlaajuinen yhdennetty ilmastonmuutossopimus, joka on Euroopan unionin tavoitteiden mukainen siten, että maapallon keskilämpötila ei saa nousta kahta astetta enempää. Euroopan unioni myös panostaa tähän merkittävästi täyttämällä Eurooppa-neuvoston kevään 2007 huippukokouksessa esitetyt tavoitteet. Keskeinen haaste on, että siirtyminen turvalliseen ja kestävään vähähiiliseen talouteen toteutetaan turvaamalla Euroopan unionin kestävä kehitys, sen kilpailukyky, luotettava energiatoimitus, elintarviketurva sekä terve ja kestävä julkinen talous."@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur Florenz, Mesdames et Messieurs, la preuve est faite désormais que l’homme partage la responsabilité des importantes modifications du système climatique, et que ces modifications ont déjà eu un impact négatif sur la nature et sur la société humaine. Il est également certain que si nous n’agissons pas rapidement pour réduire sensiblement les émissions de gaz à effet de serre au cours de ce siècle, les températures mondiales continueront à grimper, causant des perturbations et des dégâts partout dans le monde. Le Quatrième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, publié en Espagne en novembre 2007, représente l’évaluation scientifique la plus complète et la plus crédible en date concernant le changement climatique. Selon ce rapport, il ne fait aucun doute que le système climatique est en train de se réchauffer et que l’augmentation des températures moyennes au cours des cinquante dernières années a plus que probablement été provoqué par la concentration anthropogénique de gaz à effet de serre. Les rapports d’évaluation publiés par le GIEC depuis 1990 montrent que les connaissances scientifiques relatives au changement climatique et à ses conséquences ont progressé considérablement ces dernières années. Ceci peut être attribué à un certain nombre de facteurs: les preuves toujours plus importantes de l’évolution connue du climat, le dur labeur des scientifiques et une meilleure diffusion des découvertes scientifiques. Comme l’indique le rapport intermédiaire de M. Florenz, qui selon nous fournit de nouvelles formulations très importantes des problèmes que nous connaissons à l’heure actuelle, la situation justifie la création immédiate et la mise en œuvre de politiques qui contribueront à une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Comme nous le savons, c’est pour cette raison que les chefs d’État et de gouvernement européens ont décidé, en mars de l’année dernière, d’envoyer un message résolu à la communauté internationale, avec des engagements concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L’Union européenne est décidée à respecter ces engagements grâce à une approche intégrée de la politique climatique et énergétique. Deuxièmement, elle accordera une attention particulière au rendement énergétique, aux sources d’énergie renouvelable, aux biocarburants, à la capture et au stockage du dioxyde de carbone, et d’une façon générale, à la transition vers une économie décarbonée. J’aimerais vous rappeler, Mesdames et Messieurs, les dernières décisions du Conseil de l’Europe. L’année dernière, comme je l’ai déjà mentionné, l’Union européenne pris des engagements résolus et à grande échelle en ce qui concerne la politique du climat et de l’énergie. Aujourd’hui, en 2008, il est temps d’agir. Lors de la conférence sur le changement climatique organisée l’année dernière à Bali, une avancée importante a été réalisée avec le lancement d’un processus international de négociation incluant les pays développés comme les pays en voie de développement. Ce processus est décrit dans le Plan d’action de Bali. L’Union européenne est décidée à maintenir son rôle de pionnière au niveau international dans le domaine du changement climatique et de l’énergie, et de maintenir l’élan nécessaire dans les négociations relevant de la convention des Nations Unies, notamment lors de l’une de ses prochaines rencontres cette année à Poznań. L’objectif est d’assurer qu’à Copenhague en 2009, un accord sur le changement climatique ambitieux, global et intégré soit conclu pour la période suivant l’année 2012. Cet accord devra être conforme aux objectifs de l’Union européenne, à savoir éviter une augmentation de plus de deux degrés des températures mondiales. L’Union européenne apportera également une contribution significative à cet objectif en respectant les valeurs définies lors du sommet de printemps 2007 du Conseil européen. Le défi principal est de réaliser la transition vers une économie décarbonée sûre et viable d’une façon qui permette le développement durable de l’Union européenne, qui assure sa compétitivité, un approvisionnement fiable en énergie, la sécurité alimentaire, et des finances publiques saines et viables."@fr8
"( ) Elnök úr, Florenz úr, hölgyeim és uraim, most már bizonyítottnak tekinthetjük, hogy az ember felelős a nagy éghajlatváltozásért, és a bekövetkezett változások jelentős kihatással vannak a természetre és az emberi társadalomra, egyaránt. Az is biztos, hogy amennyiben nem cselekszünk gyorsan, ha jelen századunk során nem csökkentjük jelentős mértékben az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, akkor földünk hőmérséklete tovább emelkedik. Ennek pedig általános károk és pusztulás lesz a következménye. Az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi munkacsoport (IPCC) 2007 novemberében, Spanyolországban közzétett negyedik „Értékelő jelentése” az eddigi legteljesebb és legmegbízhatóbb tudományos értékelésnek tekinthető az éghajlatváltozás témájában. A jelentés megállapítja, hogy minden kétséget kizáróan az éghajlati rendszerben felmelegedés megy végbe, és az elmúlt ötven évben az átlagos globális hőmérsékletben bekövetkezett emelkedés legvalószínűbb okozója az üvegházhatást okozó gázok antropogén koncentrációja. Az IPCC által 1990 óta közreadott, helyzetértékelő jelentések azt mutatják, hogy az éghajlatváltozással, illetve annak következményeivel foglalkozó tudomány az elmúlt években jelentősen fejlődött. Ez több tényezőnek tudható be. Így, az éghajlat módosulásáról szerzett mind több bizonyítéknak, a tudósok kemény munkájának, és a tudományos felfedezések korábbinál hatékonyabb közzétételének. Amint az Florenz úr, szerintünk néhány, az adott téma mai ismeretéhez képest is jelentős, új megállapítást tartalmazó jelentésében megfogalmazódik, a helyzet meglehetősen súlyos ahhoz, hogy az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának mérséklését előidéző politikák azonnali kimunkálása és végrehajtása mellett döntsünk. Amint azt mindannyian tudjuk, ez volt az oka, hogy múlt év márciusában az európai állam- és kormányfők úgy döntöttek, hogy határozott, egyben az üvegházhatást okozó gázkibocsátás csökkentése melletti elkötelezettséget tartalmazó üzenetet intéznek a nemzetek közösségéhez. Az Európai Unió eltökélt abban, hogy egy összehangolt éghajlat- és energiapolitikán keresztül eleget tegyen kötelezettségeinek. Másodszor, különleges figyelmet szentel majd az energiahatékonyság, a megújuló energiaforrások, a bioüzemanyagok, a széndioxid befogás és tárolás, és általában az alacsony szén-tartalmú gazdaságra való áttérés kérdéseinek. Szeretném az Európai Tanács legutóbbi döntéseire is emlékeztetni Önöket, hölgyeim és uraim! Amint már említettem, múlt évben az Európai Unió határozott, nagy ívű elkötelezettségeket tett az éghajlat- és energiapolitikával összefüggésben. Most, 2008-ban, elérkezett a cselekvés ideje. A múlt év decemberében, Bali szigetén megrendezett Éghajlat-változási Konferencián fontos áttörés következett be: nemzetközi tárgyalás-sorozat vette kezdetét, amelyben mindenki, így a fejlett és a fejlődő országok is részt vesznek. Magát a folyamatot a Bali Akcióprogram körvonalazta. Az Európai Unió eltökélt abban, hogy az éghajlatváltozás és az energiapolitika terén fenntartja eddigi nemzetközi vezető szerepét, az ENSZ Megállapodás keretében folyó tárgyalásokhoz, és különösen annak ez évi, poznani üléséhez, biztosítja a szükséges ösztönzést. A cél az, hogy 2009-ben, Koppenhágában egy ambiciózus, átfogó és integrált éghajlat-változási megállapodás szülessen a 2012-öt követő időszakra vonatkozóan. Olyan megállapodás, amely összhangban áll az Európai Unió azon célkitűzésével, hogy földi éghajlatunk hőmérséklete ne emelkedjék két foknál többel. Az Európai Unió azzal is elő kívánja ezt segíteni, hogy teljesíti az Európai Tanács 2007 tavaszi ülésén kijelölt célokat. Az előttünk álló legfőbb kihívás az, hogy miként valósítható meg a biztonságos és fenntartható alacsony szén-tartalmú gazdaságra történő átmenet úgy, hogy az megfeleljen az Európai Unió fenntartható fejlődése, versenyképessége, megbízható energiaellátása, élelmiszerbiztonsága, egészséges és fenntartható pénzügyi helyzete kívánalmával."@hu11
". − Signor Presidente, onorevole Florenz, onorevoli deputati, è ora disponibile la prova che l’uomo è corresponsabile dei grandi cambiamenti subiti dal sistema climatico e che tali cambiamenti hanno già avuto un impatto negativo sulla natura e sulla società umana. E’ altresì certo che, se non agiamo prontamente e non riduciamo in modo considerevole le emissioni di gas a effetto serra nel corso di questo secolo, la temperatura globale continuerà ad aumentare, portando a danni e disagi generali. Il quarto rapporto di valutazione del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, pubblicata in Spagna nel novembre 2007, a oggi rappresenta la valutazione scientifica sul cambiamento climatico più completa e credibile. Il rapporto dichiara che non vi sono dubbi in merito al fatto che il sistema climatico si stia riscaldando e che l’aumento della temperatura media globale nel corso degli ultimi 50 anni sia stata causata molto probabilmente dalla concentrazione antropogenica dei gas a effetto serra. Le relazioni di valutazione sulla situazione pubblicate dall’IPCC dal 1990 mostrano che la scienza del cambiamento climatico e delle conseguenze a esso relative hanno compiuto considerevoli passi avanti nel corso degli ultimi anni, il che può essere attribuito a diversi fattori: la prova sempre crescente del noto cambiamento climatico, il duro lavoro degli scienziati e la migliore disseminazione delle scoperte scientifiche. Com’è stato affermato nella relazione interlocutoria dell’onorevole Florenz, che a nostro avviso mette in evidenza alcune nuove formulazioni estremamente importanti in merito ai problemi odierni descritti di cui siamo a conoscenza, la situazione è sufficiente a giustificare l’immediata creazione e attuazione di politiche volte a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Come tutti noi sappiamo, questo è il motivo per cui, a marzo dello scorso anno, i capi di Stato e di governo europei hanno deciso di inviare un messaggio risoluto alla comunità internazionale, con impegni relativi alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. L’Unione europea è determinata a rispettare tali impegni con un approccio integrato al clima e alla politica energetica. In secondo luogo, dedicherà particolare attenzione all’efficienza energetica, alle fonti rinnovabili di energia, ai biocarburanti, alla cattura e allo stoccaggio del biossido di carbonio e in generale alla transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio. Desidero altresì ricordarvi, onorevoli deputati, le ultime decisioni del Consiglio europeo. Come ho già accennato, lo scorso anno l’Unione europea ha adottato impegni risoluti e su vasta scala relativi al clima e alla politica energetica. Oggi, nel 2008, è tempo di agire. Alla Conferenza sul cambiamento climatico, tenutasi a Bali nel dicembre dello scorso anno, è stato compiuto un importante passo avanti con l’avvio di un processo di negoziati internazionali, che coinvolge tutti, i paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo. Tale processo è stato delineato nel piano d’azione di Bali. L’Unione europea è determinata a continuare a mantenere il suo ruolo di a livello internazionale nell’ambito del cambiamento climatico e dell’energia e a conservare l’impeto necessario ai negoziati nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite, in particolare in occasione di una delle sue sessioni di quest’anno a Poznań. L’obiettivo è garantire che, a Copenaghen nel 2009, venga raggiunto un accordo integrato, globale e ambizioso sul cambiamento climatico per il periodo successivo al 2012, il che sarà in linea con gli obiettivi dell’Unione europea, per i quali la temperatura globale non deve aumentare di più di due gradi. L’UE contribuirà anche in modo considerevole in merito a questo punto, rispettando gli obiettivi definiti in occasione dell’incontro del Consiglio europeo di primavera del 2007. La sfida principale è che la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile sia condotta in modo tale da essere in linea con lo sviluppo sostenibile dell’Unione europea, la sua competitività, un affidabile approvvigionamento energetico, sicurezza alimentare e finanze pubbliche sane e sostenibili."@it12
"( ) − Gerb. Pirmininke, gerb. K. H. Florenzai, gerbiamieji Parlamento nariai, jau turime įrodymų, kad žmogus atsakingas už vykstančius ženklius klimato sistemos pokyčius, kurie padarė pastebimą neigiamą poveikį gamtai ir žmonių visuomenei. Visiškai aišku, kad, jeigu nedelsdami nesiimsime veiksmų ir per šį šimtmetį ženkliai nesumažinsime šiltnamio efektą formuojančių dujų išmetimo, pasaulinė temperatūra toliau kils. Tai sukels visuotinius sutrikimus bei visiems padarys žalos. 2007 m.. lapkričio mėn. Ispanijoje pristatyta Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (IPCC) Ketvirtoji įvertinimo ataskaita − išsamiausias ir patikimiausias iš visų iki šiol atliktų mokslinių klimato kaitos įvertinimų. Ataskaitoje patvirtinama, kad nėra jokių abejonių dėl to, kad klimatas šyla. Konstatuojama, kad pasaulinės temperatūros kilimą per pastaruosius penkiasdešimt metų veikiausiai sukėlė šiltnamio efekto dujų koncentracija, didėjanti dėl žmogaus veiklos. IPCC padėties įvertinimo ataskaitos skelbiamos nuo 1990 m. irgi rodo, kad per kelerius pastaruosius metus klimato kaitos ir jos padarinių vertinimo mokslas padarė didelę pažangą. Taip atsitiko dėl įvairių veiksnių: vis daugėja apčiuopiamų klimato kaitos faktų, intensyviai dirba mokslininkai, pagerėjo mokslinių atradimų sklaida. Kaip nurodoma gerb. K. H. Florenzo tarpinėje ataskaitoje, kurią vertiname už kai kurias svarbias naujas nurodytų mums gerai žinomų problemų sprendimui aktualias formuluotes, padėtis pakankamai rimta. Būtina neatidėliotinai kurti ir įgyvendinti politikos priemones, kurios padėtų sumažinti šiltnamio efekto dujų išmetimą. Žinome, kad būtent dėl to Europos valstybių ir vyriausybių vadovai praėjusiųjų metų kovo mėn. nusprendė pateikti tarptautinei bendruomenei ryžtingą pareiškimą, kuriuo įtvirtinami tam tikri šiltnamio dujų išmetimo mažinimo įsipareigojimai. Europos Sąjunga pasiryžusi vykdyti šiuos įsipareigojimus taikydama integruotą klimato ir energetikos politiką. Be to, ypatingas dėmesys bus skiriamas energijos naudojimo efektyvumui, atsinaujinantiems energijos šaltiniams, biologiniam kurui, anglies dvideginio surinkimui bei saugojimui ir, galiausiai, ekonomikos transformavimui į mažo iškasenų kuro vartojimo ekonomiką. Taip pat norėčiau jums, gerbiamieji Parlamento nariai, priminti kai kuriuos pastaruosius Europos Tarybos nutarimus. Kaip jau minėjau, praėjusiaisiais metais Europos Sąjunga prisiėmė ryžtingus didelio masto įsipareigojimus, susijusius su klimato ir energijos politika. Atėjo 2008 m.. Metas veikti. Praėjusiųjų metų gruodžio mėn. Balyje vykusioje klimato kaitos konferencijoje padarytas ženklus pasiekimas: prasidėjo tarptautinės derybos, kuriose dalyvauja visos − išsivysčiusios ir besivystančios − šalys. Derybų proceso gairės pateikiamos Balio veiksmų plane. Europos Sąjunga pasiryžusi išlaikyti savo tarptautinės lyderės vaidmenį klimato kaitos ir energijos srityje bei užtikrinti deramą postūmį derybose Jungtinių Tautų Konvencijos plotmėje, ir ypač ateinančioje derybų sesijoje, kuri šiais metais numatyta Poznanėje. Siekiama užtikrinti, kad 2009 m. Kopenhagoje būtų pasiektas ambicingas tikslas − sudarytas pasaulinis integruotas klimato kaitos susitarimas laikotarpiui nuo 2012 m. Tai atitiktų Europos Sąjungos siekį užtikrinti, kad pasaulinė temperatūra nepakiltų daugiau, kaip dviem laipsniais. Europos Sąjunga prie šio siekio įgyvendinimo ženkliai prisidėtų realizuodama Europos Tarybos 2007 m. pavasario sesijoje nustatytus tikslus. Svarbiausia užduotis – užtikrinti, kad perėjimas į saugią, mažai iškasenų kuro vartojančią ekonomiką būtų atliekamas nuosaikiai plėtojant Europos Sąjungą, išlaikant jos konkurencingumą, nepažeidžiant apsirūpinimo energija, maisto ištekliais, užtikrinant valstybės finansų sistemos sveikumą ir tvarumą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs kungs, dāmas un kungi, tagad ir pieejami pierādījumi, ka arī cilvēks ir atbildīgs par klimata sistēmas lielajām pārmaiņām un ka šīm pārmaiņām jau ir bijusi negatīva ietekme uz dabu un cilvēku sabiedrību. Ir arī skaidrs, ka, ja mēs nerīkosimies nekavējoties un ievērojami nesamazināsim siltumnīcefekta gāzu emisijas, šajā gadsimtā globālā temperatūra turpinās paaugstināties, kas izraisīs vispārējus postījumus un apgrūtinājumus. Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes ( ) Ceturtajā novērtējuma ziņojumā, kas izdots Spānijā 2007. gada novembrī ir sniegts līdz šim vispilnīgākais un ticamākais klimata pārmaiņu zinātniskais novērtējums. Šajā ziņojumā ir apgalvots, ka nav nekādu šaubu par to, ka klimata sistēma uzsilst un ka pasaules vidējās gaisa temperatūras kāpumu pēdējo piecdesmit gadu laikā visticamāk ir izraisījusi antropogēnās siltumnīcefekta gāzu koncentrācijas. Novērtējuma ziņojumi par stāvokli, ko ir publicējusi kopš 1990. gada, parāda, ka zinātne par klimata pārmaiņām un to sekām dažu pēdējo gadu laikā ir ievērojami progresējusi. To var izskaidrot ar virkni faktoru: aizvien vairāk liecībām par zināmajām klimata pārmaiņām, zinātnieku nopietno darbu un zinātnisko atklājumu veiksmīgāku izplatīšanu. Kā apgalvots kunga starpposma ziņojumā, kurā, mūsuprāt, sniegti daži ļoti svarīgi jauni formulējumi attiecībā uz aprakstītajām mums zināmajām pašreizējām problēmām, stāvoklis ir pietiekami nopietns, lai garantētu tūlītēju tādas politikas izstrādi un īstenošanu, kas veicinās siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu. Kā mēs visi zinām, tas ir iemesls, kādēļ Eiropas valstu un valdību vadītāji pagājušā gada martā nolēma nosūtīt starptautiskajai kopienai apņēmīgu vēsti, kurā pausta apņēmība samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas. Eiropas Savienība ir nolēmusi izpildīt šo apņemšanos ar integrētu pieeju politikai klimata un enerģētikas jomā. Tā arī veltīs īpašu uzmanību energoefektivitātei, atjaunīgajiem enerģijas avotiem, biodegvielai, oglekļa dioksīda uztveršanai un uzglabāšanai un kopumā pārejai uz ekonomiku ar zema oglekļa satura emisiju. Es gribētu arī jums atgādināt, dāmas un kungi, Eiropas Padomes jaunākos lēmumus. Kā es jau minēju, pagājušajā gadā Eiropas Savienība pieņēma apņēmīgas un plaša mēroga saistības attiecībā uz politiku klimata un enerģētikas jomā. Tagad, 2008. gadā, ir laiks rīcībai. Klimata pārmaiņu konferencē, kas notika pagājušā gada decembrī Bali, tika panākts nozīmīgs sasniegums, proti, tika uzsākts starptautisku sarunu process gan ar attīstītām, gan jaunattīstības valstīm. Šis process ir izklāstīts Bali Rīcības plānā. Eiropas Savienība ir nolēmusi arī turpmāk īstenot savu vadošo starptautisko lomu klimata pārmaiņu un enerģētikas jomā un rosināt ANO Konvencijas sarunas, jo īpaši šī gada nākamajā sesijā Poznaņā. Sarunu mērķis ir Kopenhāgenā 2009. gadā panākt vērienīgu, globālu un integrētu vienošanos attiecībā uz klimata pārmaiņām periodam pēc 2012. gada atbilstoši Eiropas Savienības mērķim, ka globālā temperatūra nedrīkst paaugstināties par vairāk nekā diviem grādiem. Arī Eiropas Savienība dos lielu ieguldījumu šī mērķa sasniegšanā, ja īstenos tos uzdevumus, kas izvirzīti Eiropadomes 2007. gada pavasara sanāksmē. Galvenais uzdevums ir nodrošināt to, lai pāreja uz drošu un ilgtspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa satura emisiju tiktu veikta saskaņā ar Eiropas Savienības ilgtspējīgu attīstību, tās konkurētspēju, drošu energoapgādi, pārtikas nekaitīguma nodrošināšanu un veselīgām un ilgtspējīgām valsts finansēm."@lv13
"Spoštovani gospod predsednik, spoštovani poročevalec Karl-Heinz Florenz, spoštovane poslanke in poslanci, gospe in gospodje. Danes imamo na voljo jasne dokaze, da je za velike spremembe podnebnega sistema soodgovoren človek in da te spremembe že negativno vplivajo na naravo in človeško družbo. Gotovo je tudi, da se bo svetovna temperatura v tem stoletju še zvišala, če ne bomo hitro ukrepali in znatno zmanjšali emisij toplogrednih plinov, kar bo privedlo do vsesplošne škode in motenj. Četrto poročilo medvladnega foruma o podnebnih spremembah o oceni stanja, ki je bila sprejeta v Španiji novembra 2007, predstavlja najbolj celovito in verodostojno znanstveno oceno o podnebnih spremembah doslej. Poročilo pravi, da je segrevanje podnebnega sistema neizpodbitno, da je k porastu povprečne globalne temperature v zadnjih petdesetih letih zelo verjetno najbolj prispevalo povečanje antropogenih koncentracij toplogrednih plinov. Poročila o oceni stanja, ki jih IPCC objavlja od leta 1990, kažejo na to, da je znanost o podnebnih spremembah in njihovih posledicah v zadnjih letih močno napredovala. To je mogoče pripisati več dejavnikom, vse številčnejšim dokazom o zaznanih podnebnih spremembah, trdemu delu znanstvenikov in boljšemu posredovanju znanstvenih spoznanj. Kot je zapisano v Florenzevemu vmesnemu poročilu, ki po našem mnenju prinaša nekatere zelo pomembne sveže formulacije o opisanih problemih, to, kar vemo danes, zadostuje, da se takoj lotimo oblikovanja in izvajanja politik, ki bodo prispevale k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Tudi zato so se, kot vsi vemo, evropski voditelji držav in vlad marca lansko leto odločili poslati odločno sporočilo mednarodni skupnosti s sprejetjem zavez glede zmanjšanja emisij. Evropska unija je odločena, da bo te zaveze izpolnila s celovito podnebno energetsko politiko. Potem pa bo še posebno pozornost namenila energetski učinkovitosti, obnovljivim virom energije, biogorivu, zajemu in shranjevanju ogljika ter na splošno prehodu v nizkoogljično gospodarstvo. Rad pa bi tudi spomnil, spoštovane poslanke in poslanci, na zadnje sklepe Evropskega sveta. Kot rečeno je Evropska unija lani sprejela odločne in velikopotezne zaveze glede podnebne energetske politike. Sedaj, leta 2008, pa je čas za ukrepanje. S konferenco o podnebnih spremembah na Baliju lani decembra je bil dosežen pomemben preboj z začetkom mednarodnega pogajalskega procesa, ki vključuje vse, tako razvite kot države v razvoju. Ta proces je začrtan v akcijskem načrtu iz Balija. Evropska unija je odločena, da še naprej ohrani svojo vodilno mednarodno vlogo na področju podnebnih sprememb in energetike in vzdržuje potreben zagon v pogajanjih v okviru okvirne konvencije Združenih narodov, še posebej na naslednjem zasedanju, ki bo letos v Poznanu. Cilj je zagotoviti, da bo leta 2009 v Kopenhagnu dosežen ambiciozen, globalen in celovit sporazum o podnebnih spremembah za obdobje po letu 2012, ki bo skladen s ciljem Evropske unije, da se globalna temperatura lahko zviša največ za dve stopinji. Evropska unija bo k temu veliko prispevala tudi z uresničitvijo ciljev, določenih na spomladanskem zasedanju Evropskega sveta 2007. In ključni izziv pa je, da se prehod k varnemu in trajnostnemu nizkoogljičnemu gospodarstvu izvede na način, ki je skladen s trajnostnim razvojem Evropske unije, konkurenčnostjo, zanesljivo oskrbo z energijo, varnostjo preskrbe in zdravimi in zdržnimi javnimi financami."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, mijnheer Florenz, dames en heren, er is nu bewijs dat de mens deels verantwoordelijk is voor de grote veranderingen in het klimaat en dat deze veranderingen al negatieve gevolgen hebben gehad op de natuur en op de samenleving. Het is ook zeker dat als we niet snel in actie komen en de emissies van broeikasgassen in de komende eeuw niet sterk terugdringen, de temperatuur wereldwijd zal blijven stijgen, wat tot algemene schade en verstoringen zal leiden. Het vierde beoordelingsverslag van het Intergouvernementeel Panel inzake klimaatverandering (IPCC), dat in november 2007 in Spanje bekend is gemaakt, is de meest complete en meest geloofwaardige wetenschappelijke beoordeling van de klimaatverandering tot op heden. In het verslag wordt gesteld dat de opwarming van de aarde en de klimaatverandering niet meer in twijfel worden getrokken en dat de stijging van de gemiddelde mondiale temperatuur in de afgelopen vijftig jaar zeer waarschijnlijk is veroorzaakt door de antropogene concentratie van broeikasgassen. De beoordelingsverslagen die het IPCC sinds 1990 publiceert laten zien dat de wetenschappelijke kennis over de klimaatverandering en de gevolgen daarvan in de afgelopen paar jaar sterk is toegenomen. Dit kan worden toegeschreven aan een aantal factoren: het almaar toenemende bewijs voor de bekende verandering van het klimaat, de grote inzet van de wetenschappers en de verbeterde verspreiding van wetenschappelijke ontdekkingen. Zoals wordt opgemerkt in het interim-verslag van de heer Florenz, dat naar onze mening enkele zeer belangrijke nieuwe formuleringen met betrekking tot de beschreven en ons op dit moment bekende problemen bevat, is de situatie ernstig genoeg om onmiddellijk beleid te ontwikkelen en uit te voeren dat zal bijdragen aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Zoals we allemaal weten hebben de Europese staatshoofden en regeringsleiders in maart vorig jaar om die reden besloten om de internationale gemeenschap een resolute boodschap te sturen waarin de EU zich verplicht heeft de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. De Europese Unie is vastbesloten om deze verplichtingen na te komen door middel van een geïntegreerde aanpak van het beleid inzake klimaatverandering en energie. Daarnaast zal de EU speciale aandacht schenken aan energie-efficiëntie, hernieuwbare energiebronnen, biobrandstoffen, de afvangst en opslag van kooldioxide en in het algemeen de overgang naar een koolstofarme economie. Ik wil u ook herinneren, dames en heren, aan de recente besluiten van de Europese Raad. Zoals ik al heb gezegd, heeft de Europese Unie vorig jaar resolute en grootschalige verplichtingen met betrekking tot het beleid inzake klimaatverandering en energie op zich genomen. Nu, in 2008, is het tijd om in actie te komen. Tijdens de conferentie over de klimaatverandering die in december op Bali is gehouden, is een belangrijke doorbraak bereikt in de vorm van de start van het internationale onderhandelingsproces, waarbij iedereen is betrokken, zowel de ontwikkelde als de zich ontwikkelende landen. Dit proces is beschreven in het Actieplan van Bali. De Europese Unie is vastbesloten haar leidende rol op het gebied van de klimaatverandering en energie in de internationale gemeenschap te behouden en om de noodzakelijke vaart te houden in de onderhandelingen in het kader van het VN-Verdrag, met name tijdens een van de komende bijeenkomsten dit jaar in Poznań. Het doel is om in 2009 in Kopenhagen een ambitieus, mondiaal en geïntegreerd klimaatverdrag te sluiten dat in overeenstemming zal zijn met de doelstelling van de Europese Unie dat de wereldwijde temperatuur met niet meer dan twee graden mag stijgen. De Europese Unie zal hieraan een grote bijdrage leveren door de doelstellingen te verwezenlijken die tijdens de in het voorjaar van 2007 gehouden Europese Raad zijn vastgesteld. De belangrijkste uitdaging is dat de overgang naar een veilige, duurzame en koolstofarme economie wordt gerealiseerd op een wijze die in overeenstemming is met duurzame ontwikkeling van de Europese Unie, haar concurrentievermogen, een betrouwbare energievoorziening, voedselveiligheid en gezonde en houdbare openbare financiën."@nl3
"( Panie przewodniczący, panie pośle Florenz, panie i panowie! Posiadamy dowód na to, że człowiek jest współodpowiedzialny za znaczne zmiany klimatyczne i że zmiany te mają negatywny wpływ na środowisko naturalne i społeczeństwo. Pewne jest, że jeśli nie będziemy działać bezzwłocznie i znacznie nie zmniejszymy emisji gazów wywołujących efekt cieplarniany, w obecnym stuleciu temperatura globalna nadal będzie się podnosić, co doprowadzi do znacznych zniszczeń. Czwarte sprawozdanie Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu opublikowane w Hiszpanii w listopadzie 2007 r. przedstawia najpełniejszą i najbardziej wiarygodną ocenę zmian klimatycznych. Sprawozdanie stwierdza, że nie ma wątpliwości co do tego, że klimat ulega ociepleniu i że wzrost średniej globalnej temperatury w ciągu ostatnich 50 lat był najprawdopodobniej spowodowany antropogeniczną koncentracją gazów wywołujących efekt cieplarniany. Sprawozdania dotyczące sytuacji, które były publikowane przez IPCC od 1990 r., udowadniają, że w sprawie badań naukowych dotyczących zmian klimatycznych i ich konsekwencji w ciągu ostatnich kilku lat poczyniono znaczne postępy. Można to przypisać pewnej liczbie czynników: nowym dowodom znanych już nam zmian klimatycznych, ciężkiej pracy naukowców i poprawie sposobów rozpowszechniania odkryć naukowych. Zgodnie z treścią sprawozdania pana posła Florenza, który według nas ujawnia niezwykle interesujące, najnowsze sformułowania dotyczące opisanych już i znanych nam problemów, sytuacja ta daje podstawy do natychmiastowego opracowania i wdrożenia polityki, która przyczyni się do redukcji emisji gazów wywołujących efekt cieplarniany. Właśnie dlatego europejskie głowy państw i rządów zdecydowały w marcu ubiegłego roku o wysłaniu do społeczności międzynarodowej zdecydowanego przekazu, zawierającego zobowiązania do działań na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Unia Europejska jest zdecydowana wywiązać się z tych zobowiązań za pomocą zintegrowanego podejścia do polityki klimatycznej i energetycznej Po drugie, należy poświęcić szczególną uwagę efektywności energetycznej, odnawialnym źródłom energii, biopaliwom, wychwytywaniu i przechowywaniu dwutlenku węgla i ogólnie przekształceniu gospodarki w gospodarkę niskoemisyjną. Panie i panowie! Chciałbym także przypomnieć państwu o ostatniej decyzji Rady Europejskiej. Jak już wspomniałem, w zeszłym roku Unia Europejska przyjęła rezolucję i podjęła zobowiązania na dużą skalę, dotyczące klimatu i polityki energetycznej. Teraz, w 2008 r., nadszedł czas działania. Podczas konferencji ONZ na temat zmian klimatu, która odbyła się w Bali w grudniu zeszłego roku, nastąpił przełom polegający na rozpoczęciu międzynarodowego procesu negocjacyjnego, który obejmuje zarówno kraje rozwinięte, jak i te rozwijające się. Proces ten został wyznaczony w planie działania z Bali. Unia Europejska jest zdecydowana podtrzymać swoją rolę międzynarodowego przywódcy w dziedzinie zmian klimatycznych i energii, a także utrzymać konieczny impet w negocjacjach w ramach Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych, szczególnie w czasie kolejnej sesji, która odbędzie się w tym roku w Poznaniu. Celem jest dopilnowanie, by w 2009 r. w Kopenhadze osiągnięto ambitne, globalne i zintegrowane porozumienie w kwestii zmian klimatycznych na rok 2012, co będzie zgodne z celami Unii Europejskiej dotyczącymi zobowiązania, że globalna temperatura nie podniesie się o więcej niż dwa stopnie. Unia Europejska przyczyni się znacznie do tego poprzez osiągnięcie celów wytyczonych podczas wiosennego spotkania Rady Europejskiej w 2007 roku. Kluczowym wyzwaniem jest przekształcenie w bezpieczną i stabilną gospodarkę niskoemisyjną przeprowadzone w taki sposób, by było to zgodne z bezpiecznym i stabilnym rozwojem Unii Europejskiej, jej konkurencyjnością, pewnymi dostawami energii, bezpieczeństwem żywnościowym oraz stabilnością w dziedzinie finansów publicznych."@pl16
"( ) Senhor Presidente, Senhor Deputado Florenz, Senhoras e Senhores Deputados, está provado que o homem é responsável pelas grandes alterações no clima e que estas alterações já tiveram um impacto negativo na natureza e na sociedade. Também é certo que, se não agirmos de imediato, com uma forte redução das emissões de gases com efeito de estufa durante este século, a temperatura global continuará a subir, causando perturbações e danos gerais. O 4.º Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas, divulgado em Espanha em Novembro de 2007, constitui a análise científica mais completa e mais credível até hoje sobre as alterações climáticas. O relatório afirma que não restam dúvidas sobre o aquecimento do planeta e que é muito provável que o aumento da temperatura média global nos últimos cinquenta anos se deva a uma concentração antropogénica de gases com efeito de estufa. Os relatórios de avaliação que vêm sendo publicados pelo IPCC desde 1990 mostram que nos últimos anos temos vindo a assistir a muitos avanços na análise científica das alterações climáticas e suas consequências. Isso deve-se a uma série de factores: o facto de haver cada vez mais evidência de alterações no clima, o trabalho árduo dos cientistas e uma maior divulgação das descobertas científicas. Tal como mostra o relatório intercalar do senhor deputado Florenz, que na nossa opinião menciona novas formulações bastante importantes a respeito dos problemas que conhecemos hoje, a actual situação justifica a criação e implementação imediata de políticas que contribuam para uma redução nas emissões de gases com efeito de estufa. Como todos nós sabemos, é por isso que, em Março do ano passado, os Chefes de Estado e de Governo da Europa decidiram transmitir uma mensagem firme à comunidade internacional, com o compromisso de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa. A União Europeia está empenhada em cumprir este compromisso através de uma abordagem integrada à política em matéria de clima e energia. Em segundo lugar, a UE irá dar atenção especial à eficiência energética, às energias renováveis, aos biocombustíveis, à captura e armazenamento de dióxido de carbono e a uma transição geral para uma economia assente num baixo teor de carbono. Gostaria igualmente de lhes recordar, Senhoras e Senhores Deputados, as recentes decisões do Conselho Europeu. Como já disse, no ano passado, a União Europeia assumiu compromissos firmes e em larga escala relativamente ao clima e à política energética. Agora, neste ano de 2008, chegou o momento de agir. Em Dezembro do ano passado, durante a Conferência do Clima em Bali, conquistámos um avanço significativo com o início do processo das negociações internacionais, incluindo todos os países, os desenvolvidos e os em desenvolvimento. As linhas gerais deste processo encontram-se descritas no Plano de Acção de Bali. A União Europeia está empenhada em preservar o seu papel de liderança internacional no âmbito das alterações climáticas e da energia e em manter o ritmo das negociações no quadro das Nações Unidas, principalmente na próxima sessão de Poznan este ano. O objectivo será assegurar que em Copenhaga 2009 se chegue a um acordo ambicioso, global e integrado em relação às alterações climáticas após 2012. Este acordo deverá ir de encontro aos objectivos da União Europeia de impedir que o aumento da temperatura global ultrapasse os dois graus centígrados. A União Europeia também irá dar um contributo considerável ao cumprir as metas estabelecidas durante a reunião do Conselho Europeu na Primavera de 2007. O desafio maior reside numa transição para uma economia segura e assente num baixo teor de carbono, compatível com o desenvolvimento sustentável da União Europeia e com a competitividade, o fornecimento fiável de energia, a segurança alimentar e finanças públicas sustentáveis e sãs."@pt17
"Spoštovani gospod predsednik, spoštovani poročevalec Karl-Heinz Florenz, spoštovane poslanke in poslanci, gospe in gospodje. Danes imamo na voljo jasne dokaze, da je za velike spremembe podnebnega sistema soodgovoren človek in da te spremembe že negativno vplivajo na naravo in človeško družbo. Gotovo je tudi, da se bo svetovna temperatura v tem stoletju še zvišala, če ne bomo hitro ukrepali in znatno zmanjšali emisij toplogrednih plinov, kar bo privedlo do vsesplošne škode in motenj. Četrto poročilo medvladnega foruma o podnebnih spremembah o oceni stanja, ki je bila sprejeta v Španiji novembra 2007, predstavlja najbolj celovito in verodostojno znanstveno oceno o podnebnih spremembah doslej. Poročilo pravi, da je segrevanje podnebnega sistema neizpodbitno, da je k porastu povprečne globalne temperature v zadnjih petdesetih letih zelo verjetno najbolj prispevalo povečanje antropogenih koncentracij toplogrednih plinov. Poročila o oceni stanja, ki jih IPCC objavlja od leta 1990, kažejo na to, da je znanost o podnebnih spremembah in njihovih posledicah v zadnjih letih močno napredovala. To je mogoče pripisati več dejavnikom, vse številčnejšim dokazom o zaznanih podnebnih spremembah, trdemu delu znanstvenikov in boljšemu posredovanju znanstvenih spoznanj. Kot je zapisano v Florenzevemu vmesnemu poročilu, ki po našem mnenju prinaša nekatere zelo pomembne sveže formulacije o opisanih problemih, to, kar vemo danes, zadostuje, da se takoj lotimo oblikovanja in izvajanja politik, ki bodo prispevale k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Tudi zato so se, kot vsi vemo, evropski voditelji držav in vlad marca lansko leto odločili poslati odločno sporočilo mednarodni skupnosti s sprejetjem zavez glede zmanjšanja emisij. Evropska unija je odločena, da bo te zaveze izpolnila s celovito podnebno energetsko politiko. Potem pa bo še posebno pozornost namenila energetski učinkovitosti, obnovljivim virom energije, biogorivu, zajemu in shranjevanju ogljika ter na splošno prehodu v nizkoogljično gospodarstvo. Rad pa bi tudi spomnil, spoštovane poslanke in poslanci, na zadnje sklepe Evropskega sveta. Kot rečeno je Evropska unija lani sprejela odločne in velikopotezne zaveze glede podnebne energetske politike. Sedaj, leta 2008, pa je čas za ukrepanje. S konferenco o podnebnih spremembah na Baliju lani decembra je bil dosežen pomemben preboj z začetkom mednarodnega pogajalskega procesa, ki vključuje vse, tako razvite kot države v razvoju. Ta proces je začrtan v akcijskem načrtu iz Balija. Evropska unija je odločena, da še naprej ohrani svojo vodilno mednarodno vlogo na področju podnebnih sprememb in energetike in vzdržuje potreben zagon v pogajanjih v okviru okvirne konvencije Združenih narodov, še posebej na naslednjem zasedanju, ki bo letos v Poznanu. Cilj je zagotoviti, da bo leta 2009 v Kopenhagnu dosežen ambiciozen, globalen in celovit sporazum o podnebnih spremembah za obdobje po letu 2012, ki bo skladen s ciljem Evropske unije, da se globalna temperatura lahko zviša največ za dve stopinji. Evropska unija bo k temu veliko prispevala tudi z uresničitvijo ciljev, določenih na spomladanskem zasedanju Evropskega sveta 2007. In ključni izziv pa je, da se prehod k varnemu in trajnostnemu nizkoogljičnemu gospodarstvu izvede na način, ki je skladen s trajnostnim razvojem Evropske unije, konkurenčnostjo, zanesljivo oskrbo z energijo, varnostjo preskrbe in zdravimi in zdržnimi javnimi financami."@ro18
"( ) Vážený pán predseda, vážený pán Florenz, vážené dámy a páni, na stole máme dôkaz, že človek nesie zodpovednosť za veľké zmeny klimatického systému a že tieto zmeny sa už negatívne prejavili v prírode a ľudskej spoločnosti. Isté je aj to, že ak nebudeme okamžite konať a výrazne neznížime emisie skleníkových plynov ešte v tomto storočí, globálna teplota bude naďalej stúpať, čo povedie k univerzálnej škode a rozvratu. Štvrtá hodnotiaca správa Medzivládneho panela OSN o zmene klímy vydaná v Španielsku v novembri 2007 predstavuje zatiaľ najcelistvejšie a najdôveryhodnejšie vedecké hodnotenie zmeny klímy. V tejto správe sa uvádza, že niet pochýb o tom, že sa podnebie otepľuje a že zvyšovanie priemernej globálnej teploty za posledných päťdesiat rokov s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobila antropogénna koncentrácia skleníkových plynov. Hodnotiace správy týkajúce sa tejto situácie, ktoré uverejnil panel IPCC od roku 1990, poukazujú na to, že veda o zmene klímy a jej následkoch v posledných rokoch výrazne napreduje. Možno to pripísať viacerým faktorom: narastajúcemu počtu dôkazov známej zmeny klímy, tvrdej práci vedcov a lepšiemu šíreniu vedeckých objavov. Ako pán Florenz uvádza vo svojej priebežnej správe, ktorá podľa nášho názoru ponúka niekoľko veľmi dôležitých sviežich postrehov v súvislosti so spomínanými problémami, ktoré dnes dobre poznáme, tento stav sám osebe vyžaduje okamžité vytvorenie a uplatňovanie opatrení, ktorými sa prispeje k zníženiu emisií skleníkových plynov. Všetci vieme, že práve preto sa hlavy európskych štátov a vlád v marci minulého roka rozhodli vyslať medzinárodnému spoločenstvu rázne posolstvo so záväzkami týkajúcimi sa zníženia emisií skleníkových plynov. Európska únia je rozhodnutá plniť tieto záväzky na základe integrovaného prístupu ku klimatickej a energetickej politike. Po druhé bude venovať osobitnú pozornosť efektívnemu využívaniu energií, obnoviteľným zdrojom energie, biopalivám, zachytávaniu a uskladneniu oxidu uhličitého a vo všeobecnosti prechodu na hospodárstvo s nízkymi emisiami CO . Vážené dámy a páni, chcel by som vám zároveň pripomenúť najnovšie rozhodnutia Európskej rady. Ako som spomenul, minulý rok Európska únia prijala rázne a ďalekosiahle záväzky v súvislosti s klimatickou a energetickou politikou. Teraz, v roku 2008, nastal čas konať. Na konferencii o zmene klímy, ktorá sa konala v decembri minulého roku v Bali, nastal významný prelom v súvislosti so začatím procesu medzinárodných rokovaní, do ktorého sú zapojené všetky krajiny – rozvinuté aj rozvojové. Akčný plán z Bali predstavuje náčrt tohto procesu. Európska únia je rozhodnutá naďalej si udržať rozhodujúcu medzinárodnú úlohu v oblasti zmeny klímy a energetiky a zachovať potrebné podnety na rokovania v rámci dohovoru OSN, najmä na jednom z najbližších stretnutí, ktoré bude v tomto roku v Poznani. Cieľom je zabezpečiť, aby sa v Kodani v roku 2009 dosiahla ambiciózna globálna a integrovaná dohoda o zmene klímy na obdobie po roku 2012, ktorá bude v súlade s cieľmi Európskej únie, teda zabezpečí, že sa globálna teplota nezvýši viac ako o dva stupne. Európska únia k tomuto významne prispeje tým, že dodrží ciele stanovené na jarnom stretnutí Európskej rady v roku 2007. Hlavnou výzvou je vykonať prechod na bezpečné a udržateľné hospodárstvo s malými emisiami CO spôsobom, ktorý bude v súlade s trvalo udržateľným rozvojom Európskej únie, jej konkurencieschopnosťou, spoľahlivými dodávkami energie, bezpečnosťou potravín a zdravými udržateľnými verejnými financiami."@sk19
"( ) Herr talman, herr Florenz, mina damer och herrar! Nu finns det bevis för att vi människor delar ansvaret för de stora förändringarna av klimatsystemet och att dessa ändringar redan har haft negativ inverkan på naturen och vårt samhälle. Det är också säkert att om vi inte snabbt gör något och minskar utsläppen av växthusgaser betydligt under det här århundradet kommer den globala temperaturen fortsätta att stiga, vilket kommer att leda till allmänna skador och störningar. Den fjärde bedömningsrapporten från Mellanstatliga panelen för klimatförändringar, som lades fram i Spanien i november 2007, är den mest fullständiga och mest trovärdiga vetenskapliga bedömningen av klimatförändringen hittills. I betänkandet fastslås att det inte finns någon tvekan om att klimatsystemet håller på att bli varmare och att ökningen av den genomsnittliga globala temperaturen under de senaste femtio åren troligen beror på den av människan orsakade halten växthusgaser. De bedömningsrapporter om läget som IPCC har offentliggjort sedan 1990 visar att forskningen om klimatförändring och dess konsekvenser har gjort betydande framsteg under de senaste fem åren. Detta kan tillskrivas en rad faktorer: de ökande bevisen för att klimatet faktiskt förändras, forskarnas hårda arbete och en förbättrad spridning av vetenskapliga upptäckter. Så som konstateras i Karl-Heinz Florenz interimsbetänkande, som enligt min mening ger oss en del mycket viktiga nya formuleringar om de beskrivna problem så som vi känner till dem i dag, är läget så oroande att politiska åtgärder omedelbart behöver utformas och genomföras som kan bidra till att minska utsläppen av växthusgaser. Som vi alla vet är det därför som EU:s stats- och regeringschefer i mars förra året bestämde sig för gå ut med ett resolut budskap till det internationella samfundet med åtaganden om att minska utsläppen av växthusgaser. Europeiska unionen har bestämt sig för att uppfylla dessa åtaganden genom att integrera klimat- och energipolitiken För det andra kommer vi att ägna särskild uppmärksamhet åt energieffektivitet, förnybara energikällor, biobränslen, bindning och lagring av koldioxid och en allmän övergång till ett samhälle med låga koldioxidutsläpp. Mina damer och herrar! Jag vill också påminna er om Europeiska rådets senaste beslut. Som jag redan nämnt gjorde Europeiska unionen förra året resoluta och storskaliga klimat- och energipolitiska åtaganden. Nu under 2008 är det dags att handla. På klimatförändringskonferensen på Bali i december förra året gjordes ett viktigt genombrott genom inledandet av den internationella förhandlingsprocessen, som inbegriper alla, både industriländer och utvecklingsländer. Denna process beskrivs i handlingsplanen från Bali. Europeiska unionen vill vidmakthålla sin ledande internationella roll på området klimatförändring och energi och driva på förhandlingarna inom ramen för FN-konventionen, särskilt vid dess kommande möte i Poznań i år. Målet är att se till att vi i Köpenhamn 2009 uppnår ett ambitiöst, globalt och integrerat avtal om klimatförändring för perioden efter år 2012, som överensstämmer med EU:s mål om att den globala temperaturen inte ska stiga mer än två grader. Europeiska unionen kommer också att ge betydande bidrag genom att uppnå de mål som Europeiska rådet fastställde vid sitt vårmöte 2007. Den viktigaste utmaningen är att övergången till ett säkert och hållbart samhälle med låga koldioxidutsläpp sker på ett sätt som är förenligt med en hållbar utveckling av Europeiska unionen, dess konkurrensförmåga, en tryggad energiförsörjning, livsmedelssäkerhet samt sunda och hållbara offentliga finanser."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"2"1,19,9
"ICCP"13
"Janez Podobnik,"18,5,20,15,19,14,16,11,2,22,7,4,17
"SL"5,19,14,11,2,22,7,4,17

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph