Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-009"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.3.3-009"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, verehrter Herr Kommissar, Herr Ratspräsident, herzlich willkommen im Europäischen Parlament! Warum macht sich die Europäische Union auf den Weg, einen nichtständigen Ausschuss zum Klimawandel zu entwickeln? Es war richtig, dass wir ein Gesamtkonzept vorstellen, wie wir, die Europäische Union, gedenken, mit diesem Thema umzugehen. Wenn wir international – wie das Stavros Dimas erfolgreich für die Kommission tut – helfen wollen, dass dieses Thema auf der Tagesordnung bleibt, müssen wir als Europäische Union bzw. als Parlament sagen, was unser Konzept ist, was also unsere Visitenkarte zu diesem Thema ist. Es geht letztlich darum, dass Europa zeigt, wie wir das Thema behandeln, wie wir vorangehen, um andere Länder und andere Kontinente zu bewegen, mit uns in die gleiche Richtung zu gehen. Deswegen ist es richtig, dass wir mit dem wissenschaftlichen Teil dieser Debatte anfangen; darum es geht heute. Ein solcher Teil kann niemals ein attraktiver Bericht sein, weil er sich immer mit dem Status quo auseinandersetzt. Da kann man nicht wie auf dem Pferdemarkt hier ein bisschen dazu geben und dort ein bisschen wegnehmen, sondern da muss man sich mit den Fakten auseinandersetzen. Diese Fakten haben wir in vielen thematischen Strategien, in deren Rahmen wir zwei Nobelpreisträger nach Brüssel und nach Straßburg eingeladen haben, zusammengetragen. Sie, Herr Präsident, haben eine exzellente Veranstaltung durchgeführt und eine sehr beachtliche Rede zum Klimawandel gehalten, was mich sehr erfreut hat und was mir eine Menge an Kraft gegeben hat. Wir haben viele Experten aus weltweiten internationalen Gruppen hören können, unter der hervorragenden Leitung meines guten Freundes Guido Sacconi, der die Sachen gut gemanagt hat. Auch Kritiker haben wir einladen können, aber leider Gottes sind nicht alle gekommen, weil sie sich dem internationalen Wettbewerb dieser Kritik nicht aussetzen wollen. Kritik zu schreiben, sie dann aber nicht in einem Gremium prüfen zu lassen, ist kein heldenhaftes Verhalten. Ich hätte mir gewünscht, dass der eine oder andere Kritiker wirklich gekommen wäre und sich international der Debatte gestellt hätte. Wir haben viele hervorragende Dokumente gelesen. IPCC, der Weltklimarat, war da, wir haben die Weltagrarorganisation gehört, wir haben die UNO-Umweltorganisation gehört, wir haben die Klimakonferenz der Bundesrepublik Deutschland gehört sowie viele andere, was dazu geführt hat, dass wir jetzt die Fakten auf dem Tisch haben. Das ist kein Kampfpapier, wie meine Freunde hier und da behaupten, sondern es ist ein Zustandsbericht, der eine Plattform dafür bieten soll, wie wir in Zukunft weitermachen. Die Argumente zeigen deutlich, dass es einen wissenschaftlichen Konsens gibt, mit dem wir jetzt weiterarbeiten können. Es gibt einen Konsens darüber, wie der anthropogene Einfluss des Menschen zu beurteilen ist – das ist der Artikel 3. Wir haben hinreichende Informationen darüber, dass das Ziel – zwei Grad in Zukunft nicht zu überschreiten – ein wichtiges ist. Worum geht es denn jetzt in Zukunft? Es geht darum, dass wir in Europa die Kraft, zu einer neuen, dritten industriellen Revolution aufbringen, die die drei Säulen der Nachhaltigkeit beinhaltet, nämlich die Nachhaltigkeit der Produkte, die soziale Komponente und natürlich die wirtschaftliche Komponente. Das ist keine Belastung, das ist eine riesengroße Chance, die wir als eine Vision weiterentwickeln müssen. Denn eines steht fest: Die Klimadebatte ist nur ein kleiner Teil unseres Problems. Wir haben eine Nachhaltigkeitsdebatte zu führen, denn wir verheizen im Moment in nur 500 Jahren Energien, die über Jahrmillionen entstanden sind, und wir haben überhaupt keine Antwort darauf, wie denn unsere Kinder und Kindeskinder in Zukunft ihre Energie entwickeln können. Das ist die große Chance. Wir brauchen Mut zur Fantasie. Die Steinzeit ist nicht zu Ende gegangen, weil wir keine Steine mehr haben. Ich sage Ihnen, die Steinzeit ist glücklicherweise zu Ende gegangen, weil wir Politiker hatten, die Mut haben – Mut für die Zukunft, Mut für unsere Kinder und Mut für diesen Planeten."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"z . − Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, vážený pane úřadující předsedo, vítejte v Evropském parlamentu. Co vedlo Evropskou unii k vytvoření Dočasného výboru pro změnu klimatu? Byl to správný přístup, že jsme představili všeobecný pohled na to, jak my – Evropská unie – zamýšlíme řešit tuto otázku. Jestliže chceme na mezinárodní úrovni pomoci zabezpečit, aby tato otázka byla trvalým bodem programu – jak to úspěšně jménem Komise činí Stavros Dimas – musí jak Evropská unie, tak Parlament jasně vyjádřit, jaká je naše koncepce, jinými slovy musíme jasně ukázat, jaká je naše vizitka v této otázce. Konečně Evropa musí ukázat, jak tuto otázku řešíme, jaké stanovisko jsme zaujali, abychom podnítili ostatní země a kontinenty pohnout se stejným směrem jako my. Proto je důležité, abychom začali vědeckým hlediskem této diskuse a přesně o tom budeme dnes hovořit. Zaměření se na toto hledisko nikdy nepřinese přitažlivou zprávu, protože jde o status quo. Nejsou to žádné politické machinace typu: tady trošku ubereme, tady zase přidáme. Jde o zaměření pozornosti na údaje. Tyto údaje se nám podařilo shromáždit v četných tematických strategiích, při nichž jsme do Bruselu a Štrasburku pozvali dva nositele Nobelovy ceny. Vážený pane předsedo, podařilo se vám zorganizovat vynikající akci a váš projev o změně klimatu byl velmi významný a z mého pohledu nesmírně inspirativní, jelikož mě motivoval, abych zdvojnásobil své pracovní nasazení. Vyslechli jsme si názory mnoha odborníků z mezinárodních organizací celého světa v čele s mým dobrým přítelem, panem Guidem Sacconim, který to vše velmi dobře zorganizoval. Dokázali jsme pozvat i některé kritiky, ale, bohužel, nepřijeli všichni, protože nemají zájem, aby se jejich kritika podrobila zkoumání na mezinárodní úrovni. Vydávat kritiku v tisku bez ochoty podrobit jí formálnímu přezkoumání lze jen těžko považovat za hrdinský čin. Uvítal bych účast alespoň jednoho nebo dvou kritiků, kteří by byli ochotní vystoupit v rámci mezinárodní diskuse. Měli jsme možnost přečíst si mnoho skvělých dokumentů. Aktivně se na tom podílel i Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC). Konzultovali jsme též s Organizací OSN pro výživu a zemědělství, Programem OSN pro životní prostředí a Klimatickou konferencí Spolkové republiky Německo a mnohými dalšími, výsledkem čehož jsou údaje, které dnes máme před sebou. Nejde o bojovný typ zprávy, jak občas tvrdili někteří mí přátelé. Je to zpráva o stavu představující základ, podle něhož se rozhodneme, jak budeme v budoucnu postupovat. Argumenty jasně ukazují, že existuje vědecký konsenzus, díky kterému můžeme v práci postupovat. Dosáhli jsme konsenzu v tom, jak bychom měli hodnotit antropogenní vliv – toto téma je obsaženo v článku 3. Máme dostatečné informace, na základě kterých můžeme tvrdit, že pro budoucnost je důležitý cíl omezit zvyšování celkové průměrné teploty maximálně na 2 °C nad úroveň před průmyslovou revolucí. Co bychom tedy měli v budoucnosti učinit? Tady v Evropě musíme sebrat veškeré své síly a soustředit je na novou, třetí průmyslovou revoluci, založenou na třech pilířích trvalé udržitelnosti: na pilíři udržitelnosti produktů, na sociálním rozměru a samozřejmě na hospodářském rozměru. Není to zátěž, ale naopak obrovská příležitost, kterou musíme dále rozvíjet jako svou vizi. Jedno je jisté: Diskuse o klimatu je jen menší částí našeho problému. Musíme se intenzivněji věnovat debatě o udržitelnosti. Je skutečností, že jen za pět set let dokážeme vyčerpat energii, která se vytvářela miliony roků, a nemáme vůbec žádnou odpověď na otázku, jak si naše děti nebo děti našich dětí budou moci v budoucnosti zabezpečit pro sebe dostatek zdrojů energie. V tom vidím obrovskou příležitost. Potřebujeme odvahu být tvořiví. Doba kamenná neskončila proto, že jsme už neměli kamení. Ale já vám říkám, že doba kamenná naštěstí skončila proto, že jsme my politici měli odvahu. Odvahu uchopit budoucnost do vlastních rukou, odvahu pro svoje děti a pro tuto naši planetu."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær, hr. formand for Rådet, hjertelig velkommen i Europa-Parlamentet. Hvorfor giver EU sig i kast med at oprette et midlertidigt udvalg om klimaændringer? Det var rigtigt at præsentere et samlet koncept for, hvordan vi i EU har tænkt os at håndtere dette emne. Hvis vi - som Stavros Dimas med så stor succes gør det på vegne af Kommissionen - internationalt vil bidrage til, at dette emne bliver ved med at stå på dagsordenen, må vi i EU respektive som Parlament sige, hvad vores koncept er, altså hvad vores visitkort er, når det gælder dette emne. I sidste ende handler det om, at Europa skal vise, hvordan vi behandler emnet, hvordan vi arbejder for at få andre lande og andre kontinenter til at gå i samme retning sammen med os. Derfor er det rigtigt, at vi begynder med den videnskabelige del af denne debat, og det er det, det handler om i dag. En sådan del kan aldrig blive en attraktiv betænkning, fordi den altid vil behandle status quo. Så kan man ikke lave en studehandel og lægge lidt til det ene sted og trække lidt fra det andet, så må man holde sig til fakta. Disse fakta har vi samlet i en række tematiske strategier, og i denne forbindelse har vi inviteret to nobelpristagere til Bruxelles og Strasbourg. De, hr. formand, gennemførte et fremragende arrangement og holdt en meget stor tale om klimaændringerne, hvilket glædede mig meget og gav mig en masse kraft. Vi havde lejlighed til at høre mange eksperter fra verdensomspændende internationale grupper under kyndig ledelse af min gode ven Guido Sacconi, som ledede slagets gang med sikker hånd. Vi havde også inviteret kritikere, men de kom desværre ikke alle sammen, fordi de ikke ville udsætte sig for denne kritiks internationale konkurrence. At skrive kritik, men ikke at ville lade den efterprøve i et udvalg, det er ikke nogen heltemodig opførsel. Jeg ville have ønsket, at der virkelig var kommet en kritiker, som havde stillet op til den internationale debat. Vi har læst mange fremragende dokumenter. IPCC, FN's klimapanel, var der, vi hørte verdenslandbrugsorganisationen, FN's miljøorganisation, Forbundsrepublikken Tysklands klimakonference samt mange andre, og det førte til, at vi nu har fået kendsgerningerne på bordet. Det er ikke et kampdokument, som mine venner her og der hævder, det er en tilstandsrapport, som skal være en platform for vores videre arbejde. Argumenterne viser tydeligt, at der findes en videnskabelig konsensus, som vi nu kan arbejde videre ud fra. Der er konsensus om, hvordan man skal vurdere menneskenes antropogene indflydelse - det er artikel 3. Vi har tilstrækkelige oplysninger om, at målet om ikke at overskride 2 °C er et vigtigt mål. Hvad handler det så om i fremtiden? Det handler om, at vi i Europa skal finde kræfterne til en ny, tredje industriel revolution, som indeholder bæredygtighedens tre søjler, nemlig produkternes bæredygtighed, den sociale komponent og naturligvis den økonomiske komponent. Det er ikke en byrde, det er en kæmpestor chance, som vi må videreudvikle som en vision. En ting står nemlig fast, og det er, at klimadebatten kun er en lille del af vores problem. Vi må have en debat om bæredygtighed, for i øjeblikket fyrer vi på kun 500 år energimængder af, som er opstået over millioner af år, og vi har slet ikke noget svar på, hvordan vores børn og børnebørn fremover kan udvikle deres energi. Det er den store chance. Vi skal have mod til at have fantasi. Stenalderen sluttede ikke, fordi vi ikke havde flere sten. Stenalderen sluttede heldigvis, fordi vi havde politikere, som havde mod - mod for fremtiden, mod for vores børn og mod for denne planet."@da2
". − Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, καλωσορίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τι είναι αυτό που παρακίνησε την Ευρωπαϊκή Ένωση να συστήσει μια Προσωρινή Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος; Αυτή ήταν η ορθή προσέγγιση, να παρουσιαστεί δηλαδή μια συνολική εικόνα σχετικά με το πώς εμείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε σκοπό να ασχοληθούμε με αυτό το ζήτημα. Αν θέλουμε να συμβάλουμε, σε διεθνές επίπεδο, στο να διασφαλιστεί ότι αυτό το ζήτημα θα παραμείνει επίκαιρο –όπως κάνει με επιτυχία ο Σταύρος Δήμας για την Επιτροπή– ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ως Κοινοβούλιο, πρέπει να δηλώσουμε ποια είναι η δική μας αντίληψη· με άλλα λόγια πρέπει να δηλώσουμε ποιο είναι το επισκεπτήριό μας για αυτό το ζήτημα. Τέλος, πρέπει η Ευρώπη να καταδείξει πώς αντιμετωπίζουμε αυτό το ζήτημα και ποια προσέγγιση υιοθετούμε προκειμένου να ενθαρρύνουμε άλλες χώρες και ηπείρους να κινηθούν μαζί μας στην ίδια κατεύθυνση. Αυτός είναι ο λόγος που επιβάλλεται να αρχίσουμε με την επιστημονική πτυχή αυτού του ζητήματος και αυτό ακριβώς συζητούμε σήμερα. Η εστίαση σε αυτή την πτυχή δεν πρόκειται ποτέ να οδηγήσει στη σύνταξη μιας ελκυστικής έκθεσης επειδή απλώς πραγματεύεται την κρατούσα κατάσταση. Δεν πρόκειται για μια αθέμιτη συναλλαγή: παραχωρούμε κάτι εδώ, εισπράττουμε κάτι αλλού. Πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στα γεγονότα. Συγκεντρώσαμε αυτά τα γεγονότα σε πολλές θεματικές στρατηγικές, κατά τη διάρκεια των οποίων προσκαλέσαμε στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο δύο κατόχους βραβείων Νόμπελ. Κύριε Πρόεδρε, οργανώσατε μια εξαιρετική εκδήλωση και εκφωνήσατε έναν πολύ σημαντικό λόγο για την αλλαγή του κλίματος, ο οποίος υπήρξε ιδιαίτερα ικανοποιητικός από τη δική μου σκοπιά και με ενθάρρυνε να συνεχίσω τις προσπάθειές μου με ακόμη περισσότερο ζήλο. Έχουμε ακούσει τις απόψεις πολλών εμπειρογνωμόνων από διεθνείς φορείς σε ολόκληρο τον κόσμο, υπό την εξαιρετική προεδρία του καλού μου φίλου Guido Sacconi ο οποίος χειρίστηκε πολύ καλά τα θέματα. Μπορέσαμε επίσης να προσκαλέσουμε ορισμένους επικριτές αν και, δυστυχώς, δεν προσήλθαν όλοι, επειδή δεν επιθυμούν οι επικρίσεις τους να υπόκεινται σε διεθνή εξέταση. Η διατύπωση γραπτών επικρίσεων χωρίς να υπάρχει η προθυμία να υποβάλλονται σε επίσημο έλεγχο δεν μπορεί να θεωρηθεί ηρωική συμπεριφορά. Θα αισθανόμουν ικανοποίηση για την παρουσία τουλάχιστον ενός ή δύο επικριτών που θα δέχονταν να αντιμετωπίσουν μια συζήτηση σε διεθνές επίπεδο. Διαβάσαμε πολλά εξαιρετικά έγγραφα. Η Διακυβερνητική Ομάδα για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) συμμετείχε και επιπλέον ζητήσαμε τη γνώμη του Οργανισμού Επισιτισμού και Γεωργίας, του Προγράμματος του ΟΗΕ για το Περιβάλλον, της διάσκεψης για το κλίμα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και πολλών άλλων, με αποτέλεσμα να έχουμε τώρα τα γεγονότα ενώπιον μας. Αυτό το έγγραφο δεν ασκεί πολεμική, όπως ορισμένοι φίλοι μου κατά καιρούς ισχυρίστηκαν· είναι μια συνοπτική έκθεση που θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για να καθορίσουμε πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε στο μέλλον. Από τα επιχειρήματα συνάγεται σαφώς ότι υφίσταται επιστημονική συναίνεση με την οποία μπορούμε τώρα να συνεχίσουμε το έργο μας. Υπάρχει συναίνεση όσον αφορά το πώς να αξιολογήσουμε τις ανθρωπογενείς επιπτώσεις· αυτό καλύπτεται στο άρθρο 3. Διαθέτουμε επαρκείς πληροφορίες ώστε να δηλώσουμε ότι ο στόχος που συνίσταται στον περιορισμό της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη σε επίπεδα όχι υψηλότερα από 2°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα στο μέλλον είναι σημαντικός. Τι πρέπει, επομένως, να πράξουμε στο μέλλον; Στην Ευρώπη, πρέπει να συγκεντρώσουμε την ενεργητικότητά μας για μια νέα τρίτη βιομηχανική επανάσταση με βάση τους τρεις πυλώνες της βιωσιμότητας, δηλαδή την βιωσιμότητα των προϊόντων, την κοινωνική διάσταση και, φυσικά, την οικονομική διάσταση. Αυτό δεν είναι δυσβάστακτο φορτίο αλλά εξαιρετική ευκαιρία την οποία πρέπει να αναγάγουμε περαιτέρω σε όραμά μας. Ένα είναι βέβαιο: η συζήτηση για την αλλαγή του κλίματος είναι ένα έλασσον μέρος του προβλήματός μας. Πρέπει να αρχίσουμε να συζητούμε για τη βιωσιμότητα. Είναι γεγονός ότι σε 500 μόλις χρόνια, σπαταλούμε ενέργεια που χρειάστηκαν εκατομμύρια χρόνια για να δημιουργηθεί, και δεν διαθέτουμε καμιά απολύτως απάντηση στο ερώτημα πώς τα παιδιά μας, και τα παιδιά των παιδιών μας, θα μπορέσουν να σχηματίσουν τις δικές τους πηγές ενέργειας στο μέλλον. Αυτή εδώ είναι η μεγάλη ευκαιρία. Χρειάζεται να έχουμε το σθένος να είμαστε δημιουργικοί. Η Λίθινη Εποχή δεν έληξε επειδή δεν υπήρχαν πλέον λίθοι διαθέσιμοι. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι η Λίθινη Εποχή έληξε, ευτυχώς, επειδή εμείς οι πολιτικοί είχαμε σθένος: σθένος να αδράξουμε το μέλλον, σθένος για τα παιδιά μας και σθένος για αυτόν τον πλανήτη που είναι δικός μας."@el10
". − Mr President, Commissioner, Mr President-in-Office, welcome to the European Parliament. What prompted the European Union to set up a Temporary Committee on Climate Change? It was the right approach, to present an overall view of how we, the European Union, intend to deal with this issue. If we want to help at international level to ensure that this issue is kept on the agenda – as Stavros Dimas is successfully doing for the Commission – as the European Union, as the Parliament, we must state what our concept is; in other words, we need to state what our visiting card is on this issue. Ultimately, Europe must show how we are dealing with this issue, and what approach we are adopting in order to encourage other countries and continents to move with us in the same direction. That is why it is important to begin with the scientific aspect of this debate, and that is what we are talking about today. Focusing on this aspect will never produce an attractive report because it simply deals with the status quo. It is not a matter of horse-trading: giving a bit here, taking a bit there. It is about focusing on the facts. We have brought together these facts in numerous thematic strategies, during which we invited two Nobel Prize laureates to Brussels and Strasbourg. Mr President, you organised an excellent event and delivered a very significant speech on climate change, which was extremely gratifying from my perspective and which encouraged me to redouble my efforts. We have heard the views of numerous experts from international bodies all over the world, under the excellent chairmanship of my good friend Guido Sacconi who managed matters very well. We were also able to invite some critics, although unfortunately they did not all come, because they do not want to subject their criticism to international scrutiny. Producing criticism in print without being willing to subject it to formal scrutiny is hardly heroic conduct. I would have welcomed the presence of at least one or two critics willing to face up to international debate. We have read many excellent documents. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) was involved, and we also consulted the Food and Agriculture Organization, the United Nations Environment Programme, the climate conference of the Federal Republic of Germany, and many others, with the result that we now have the facts before us. This is not a combative sort of paper, as some of my friends have occasionally claimed; it is a status report as a basis on which to determine how we should proceed in future. The arguments clearly show that there is a scientific consensus with which we can now progress with our work. There is a consensus on how to assess the anthropogenic influence; that is covered in Article 3. We have sufficient information to state that the target of limiting the global average temperature increase to not more than 2°C above pre-industrial levels in future is important. What, then, do we need to do in future? In Europe, we need to muster our energy for a new third industrial revolution based on the three pillars of sustainability, namely product sustainability, the social dimension and of course the economic dimension. This is not a burden; it is a massive opportunity which we must develop further as our vision. One thing is certain: the climate debate is just a minor part of our problem. We must engage in a debate about sustainability. The fact is that in just 500 years, we are squandering energy which took millions of years to create, and we have absolutely no answer to the question of how our children, and our children’s children, will be able to develop their energy sources in future. That is the great opportunity. We need the courage to be creative. The Stone Age did not end because we no longer had any stones available. Let me tell you, the Stone Age ended, fortunately, because we politicians had courage: courage to seize the future, courage for our children, and courage for this planet of ours."@en4
"− Señor Presidente, Comisario, señor Presidente en ejercicio, bienvenidos al Parlamento Europeo. ¿Qué ha impulsado a la Unión Europea a constituir una Comisión Temporal del Cambio Climático? El planteamiento adecuado consistía en presentar una visión global del modo en que nosotros, la Unión Europea, nos proponemos abordar esta cuestión. Si queremos prestar nuestra ayuda a escala internacional para garantizar que este asunto se mantenga en los temarios de actuación (como es el caso de la labor que realiza con éxito Stavros Dimas para la Comisión), nosotros, como Unión Europea, y como Parlamento, debemos declarar en qué consiste nuestro concepto; en otras palabras, hemos de presentar nuestra tarjeta de visita en lo que atañe a esta cuestión. En última instancia, Europa debe mostrar cómo abordamos este asunto, y qué planteamiento adoptamos para animar a otros países y continentes a avanzar con nosotros en una misma dirección. Por tal razón es importante comenzar con los aspectos científicos del debate, y de ellos vamos a hablar hoy aquí. Centrarse en este aspecto nunca dará lugar a un informe atractivo, porque se limitaría a abordar el estado de cosas actual. No es una cuestión de alcanzar soluciones de compromiso: ceder un poco aquí, ganar uno poco allá. Se trata de centrarse en los datos. Hemos reunido tales datos en numerosas estrategias temáticas, durante las cuales invitamos a dos ganadores del Premio Nobel a Bruselas y Estrasburgo. Señor Presidente, usted organizó un acto excelente y pronunció un discurso muy significativo sobre el cambio climático, que resultó sumamente gratificante desde mi punto de vista, y me animó a redoblar mis esfuerzos. Hemos escuchado las opiniones de numerosos expertos de organismos internacionales de todo el mundo, bajo la excelente presidencia de mi buen amigo Guido Sacconi, que gestionó todos los asuntos con gran eficacia. Asimismo, tuvimos la oportunidad de invitar a ciertos críticos, aunque, por desgracia, no vinieron todos, porque no deseaban someter sus críticas al examen internacional. Verter críticas por escrito, sin estar dispuesto a someterlas a un análisis formal es una conducta poco valiente. Habría recibido favorablemente la presencia de al menos uno o dos críticos dispuestos a encarar el debate internacional. Hemos leído muchos documentos excelentes. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) participó, y también consultamos con la Organización para la Agricultura y la Alimentación, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la conferencia sobre el clima de la República Federal de Alemania, y muchas otras instituciones, con el resultado de que, ahora, disponemos de los datos ante nosotros. No es un documento de carácter combativo, como algunos de mis amigos han afirmado en ocasiones; se trata de un informe de situación elaborado como base sobre la que determinar el modo en que hemos de proceder en el futuro. Los argumentos ponen de manifiesto claramente que existe un consenso científico con el que podemos avanzar ahora en nuestra labor. Existe tal consenso respecto a la manera de evaluar la influencia antropogénica; esa cuestión se trata en el artículo 3. Disponemos de información suficiente para afirmar que el objetivo de conseguir que, en el futuro, el aumento medio mundial de la temperatura no supere los 2 ºC respecto a los niveles preindustriales, es importante. En definitiva, ¿qué debemos hacer en el futuro? En Europa, debemos gestionar nuestra energía de cara a una tercera revolución industrial sobre la base de los tres pilares de la sostenibilidad (en concreto, de la sostenibilidad de los productos), la dimensión social, y, lógicamente, la dimensión económica. No es una carga; se trata de una inmensa oportunidad en cuyo desarrollo debemos avanzar como fundamento de nuestra visión. Una cosa es cierta: el debate sobre el clima constituye únicamente una parte menor de nuestro problema. Hemos de iniciar un debate sobre la sostenibilidad. El hecho es que, en tan sólo cinco siglos, estamos esquilmando la energía cuya generación llevó millones de años, y carecemos de respuesta alguna a la pregunta de cómo nuestros hijos, y nuestros nietos, podrán desarrollar sus fuentes de energía en el futuro. Tal es la gran oportunidad. Necesitamos el valor para ser creativos. La Edad de Piedra no terminó porque dejáramos de tener piedras a mano. Permítanme recordarles que la Edad de Piedra concluyó, por fortuna, porque nosotros, los políticos, tuvimos valor: el valor de abordar el futuro, valor para nuestros hijos, y valor para este planeta nuestro. (Aplausos) <BRK>"@es21
". − Härra president, volinik, härra eesistuja, tere tulemast Euroopa Parlamenti. Mis sundis Euroopa Liitu moodustama kliimamuutuste ajutist komisjoni? See oli õige lähenemisviis, et sõnastada kõikehaarav nägemus, kuidas Euroopa Liit kavatseb selle küsimusega tegeleda. Kui me soovime Euroopa Liidu ja parlamendi nimel tagada selle küsimuse päevakorras püsimise rahvusvahelisel tasandil, nagu seda edukalt teeb Stavros Dimas komisjoni nimel, siis peame me sõnastama oma kontseptsiooni; teisisõnu, me peame looma endale visiitkaardi selle teema suhtes. Lõppkokkuvõttes peab Euroopa näitama, kuidas ta kõnealuse probleemiga tegeleb ja millise lähenemisviisi me võtame teiste riikide ja mandrite julgustamiseks liikuma meiega samas suunas. Sellepärast on oluline alustada arutelu teaduslikust aspektist, millest me täna räägimegi. Nimetatud aspektile keskendudes ei saa me kunagi esitada meeldivat raportit, sest see lihtsalt käsitleb praegust olukorda. Siin ei ole küsimus lehmakauplemises: kord siit pisut andes, siis sealt pisut tagasi võttes. Küsimus on faktidele keskendumises. Me oleme need faktid kokku kogunud arvukatesse temaatilistesse strateegiatesse, mille käigus kutsusime kaks Nobeli preemia laureaati Brüsselisse ja Strasbourgi. Härra president, te korraldasite suurepärase ürituse ja pidasite kliimamuutuste kohta silmapaistva kõne, mis minu seisukohast vaadatuna oli erakordselt rõõmustav ja julgustas mind oma jõupingutusi kahekordistama. Minu sõbra, Guido Sacconi, suurepärasel juhtimisel, kes tuli ülesandega väga hästi toime, oleme kuulanud kogu maailma rahvusvaheliste organisatsioonide arvukate ekspertide arvamusi. Me kutsusime ka mõned kriitikud, kuid õnnetuseks nad ei ilmunud kohale, sest nad ei soovinud oma kriitika õigustatust seada rahvusvahelise järeleuurimise alla. Trükisõnas kriitika avaldamine ei ole just kangelaslik käitumine, kui samas ei taheta nende avalduste õigsuse ametlikku kontrollimist. Mul olnuks hea meel tervitada vähemalt ühe või kahe kriitiku kohalolu, kes oleksid soovinud astuda rahvusvahelisse arvamuste vahetusse. Me oleme lugenud palju suurepäraseid dokumente. Tegevusse kaasati valitsustevaheline kliimamuutuste rühm (IPCC), samuti konsulteerisime me ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni, ÜRO Keskkonnaprogrammi, Saksamaa Liitvabariigi kliimakonverentsi esindajatega ja paljude teistega, mille tulemusel on meie ees nüüd faktid. See ei ole võitlusprogramm, nagu mõned mu sõbrad on vahetevahel arvanud, vaid käesoleva olukorra hindamisraport, mis on aluseks meie tegevuse kindlaksmääramisele tulevikus. Arutelude tulemused näitavad, et on tekkinud teaduslik konsensus, mille alusel saame nüüd tööd jätkata. On saavutatud konsensus selle kohta, kuidas hinnata kliimamuutuste inimtekkelist mõju; seda käsitletakse punktis 3. Meil on piisavalt informatsiooni väitmaks, et on tähtis saavutada eesmärk hoida maailma keskmise temperatuuri tõus tulevikus alla 2 °C industriaalühiskonna eelse tasemega võrreldes. Mida me siis peame tulevikus tegema? Euroopas peame me energiatootmise läbi vaatama uue, kolmanda tööstusrevolutsiooni kontekstis , mis rajaneb kolmel jätkusuulikkuse sambal: toodangu jätkusuutlikkus, sotsiaalne mõõde ja loomulikult majanduslik mõõde. See ei ole raske koorem, vaid hiigelsuur võimalus, mida me peame, lähtudes oma nägemusest, edasi arendama. Üks on kindel: arutelu kliima üle ei ole meie kõige suurem probleem. Me peame arutelusse sisse tooma jätkusuutlikkuse. On tõsiasi, et ainult 500 aastaga oleme me raisanud miljonite aastate jooksul tekkinud energia ja meil puudub igasugune vastus küsimusele, kuidas meie lapsed ja lapselapsed on võimelised tulevikus arendama oma energiavarusid. See on suur võimalus. Meil peab olema julgust olla loov. Kiviaeg ei saanud läbi sellepärast, et meil lõppesid kõik kivid otsa. Lubage mul öelda, õnneks lõppes kiviaeg seepärast, et poliitikutel oli julgust: vaprust haarata enda kätesse tulevik, meie laste ja meie planeedi tulevik."@et5
"− Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Mikä sai Euroopan unionin perustamaan ilmastonmuutosta käsittelevän väliaikaisen valiokunnan? Se oli oikea lähestymistapa voidaksemme esittää yleisen näkemyksen siitä, kuinka aiomme käsitellä tätä asiaa Euroopan unionissa. Jos haluamme auttaa varmistamaan, että asian käsittely jatkuu kansainvälisellä tasolla – kuten Stavros Dimas menestyksekkäästi tekee komission osalta – meidän on Euroopan unionin nimissä Euroopan parlamenttina tuotava julki, mikä on kantamme asiaan. Viime kädessä Euroopan unionin on näytettävä, kuinka käsittelemme tätä asiaa ja minkälaisen lähestymistavan valitsemme kannustaaksemme muita valtioita ja maanosia etenemään kanssamme samansuuntaisesti. Tämän vuoksi on tärkeää aloittaa keskustelu tieteellisillä näkökohdilla, ja niistä me keskustelemme tänään. Tähän näkökulmaan keskittymällä ei koskaan laadita viehättäviä mietintöjä, sillä kyse on yksinkertaisesti vallitsevasta tilasta. Kyse ei ole lehmänkaupoista, että otettaisiin tuolta ja annettaisiin tänne. Kyse on tosiseikkoihin keskittymisestä. Olemme keränneet näitä tosiseikkoja lukuisiin teemakohtaisiin strategioihin, joiden yhteydessä kutsuimme kaksi Nobelin palkinnon saajaa Brysseliin ja Strasbourgiin. Arvoisa puhemies, järjestitte erinomaisen tilaisuuden ja piditte hyvin merkittävän puheen ilmastonmuutoksesta, mikä oli minun kannaltani hyvin ilahduttavaa ja sai minut kaksinkertaistamaan ponnisteluni. Olemme kuulleet lukuisia asiantuntijoita kansainvälisistä elimistä kaikkialla maailmassa hyvän ystäväni Guido Sacconin toimiessa loistavana puheenjohtajana. Hän hoiti asiat oikein hyvin. Pystyimme myös kutsumaan joitakin kriitikoita, vaikka he eivät valitettavasti tulleet kaikki, koska he eivät halua altistaa kritiikkiään kansainväliselle tarkastelulle. Kirjallisen kritiikin tuottaminen ilman halukkuutta asettaa sitä virallisen tarkastelun alaiseksi ei ole kovin sankarillista toimintaa. Olisin toivonut vähintään parin kriitikon olevan halukkaita osallistumaan kansainväliseen keskusteluun. Olemme lukeneet monia erinomaisia asiakirjoja. Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC osallistui työhön, ja kuulimme myös elintarvike- ja maatalousjärjestöä FAO:ta, Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristöohjelmaa, Saksan liittotasavallan ympäristökonferenssia ja monia muita sillä seurauksella, että meillä on nyt käytettävissämme tosiseikkoja. Kyse ei ole riidanhaluisesta asiakirjasta, kuten jotkut ystäväni ovat toisinaan väittäneet. Kyse on tilannekatsauksesta, jonka perusteella meidän on päätettävä, kuinka tulevaisuudessa on toimittava. Argumenteista käy selvästi ilmi, että on olemassa tieteellinen konsensus, jonka pohjalta voimme nyt jatkaa työtämme. On olemassa yhteisymmärrys siitä, kuinka ihmisen vaikutusta olisi arvioitava; 3 artikla koskee tätä. Meillä on riittävästi tietoa todetaksemme, että on tärkeää saavuttaa strateginen tavoite maapallon keskilämpötilan nousun rajoittamiseksi enintään kahteen celsiusasteeseen suhteessa esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon. Mitä meidän on siis tehtävä tulevaisuudessa? Euroopassa meidän on kerättävä voimiamme uuteen kolmanteen teollisuusvallankumoukseen, joka perustuu kestävyyden, nimenomaan tuotteiden kestävyyden, sosiaalisen ulottuvuuden ja tietenkin myös taloudellisen ulottuvuuden kolmeen pilariin. Tämä ei ole taakka; se on valtava mahdollisuus, jota meidän on kehitettävä edelleen visionamme. Yksi asia on varma: ilmastokeskustelu on vain vähäinen osa ongelmaamme. Meidän on aloitettava keskustelu kestävästä kehityksestä. Itse asiassa tuhlaamme vain 500 vuodessa energian, jonka syntyminen vei miljoonia vuosia, eikä meillä ole mitään vastausta kysymykseen siitä, kuinka lapsemme ja lapsenlapsemme tulevaisuudessa voivat kehittää energialähteitään. Tämä on suuri mahdollisuus. Meillä on oltava rohkeutta olla luovia. Kivikausi ei päättynyt sen vuoksi, että kivet olisivat loppuneet. Kivikausi päättyi onneksemme siksi, että meillä poliitikoilla oli rohkeutta: rohkeutta tarttua tulevaisuuteen, rohkeutta lastemme ja planeettamme puolesta."@fi7
". − Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Président en exercice, bienvenue au Parlement européen Qu’est-ce qui a poussé l’Union européenne à établir une Commission temporaire sur le changement climatique? C’était la bonne approche afin de présenter une vue globale de la façon dont notre Union européenne, compte faire face à ce problème. Si nous voulons contribuer à maintenir ce problème au programme des discussions au niveau international - comme Stavros Dimas le fait avec succès pour la Commission - en tant qu’Union européenne, en tant que Parlement, nous devons énoncer notre conception; en d’autres termes, nous devons définir notre carte de visite en la matière. L’Europe doit montrer comment elle aborde ce problème, quelle approche elle adopte pour encourager d’autres pays et d’autres continents à avancer avec nous dans la même direction. C’est pourquoi il est important de commencer par l’aspect scientifique de ce débat, et c’est de cela que nous parlons aujourd’hui. Le fait de nous concentrer sur cet aspect ne produira jamais un rapport attrayant, parce qu’il s’agit simplement de se concentrer sur le statu quo. Ce n’est pas une question de marchandage: donner un peu ici, reprendre un peu là. Il s’agit de se concentrer sur les faits. Nous avons regroupé ces faits en plusieurs stratégies thématiques, au cours desquelles, nous avons invité deux lauréats du Prix Nobel à Bruxelles et à Strasbourg. Monsieur le Président, vous avez organisé un événement de qualité et fait un discours important sur le changement climatique. Celui-ci fut extrêmement gratifiant de mon point de vue et m’a encouragé à redoubler mes efforts. Nous avons entendu les avis de nombreux experts d’organisations internationales dans le monde entier, sous l’excellente présidence de mon ami Guido Sacconi, qui a parfaitement géré le processus. Nous avons également pu inviter certains détracteurs, qui ne sont malheureusement pas tous venus, ne voulant pas soumettre leurs opinions à la critique internationale. Exprimer ses critiques par écrit sans accepter de les soumettre à un examen formel est loin d’être un comportement héroïque. J’aurais apprécié la présence d’au moins un ou deux détracteurs disposés à se livrer à un débat international. Nous avons lu de nombreux documents excellents. Nous avons impliqué le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) nous avons également consulté l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Programme environnemental des Nations Unies, la conférence climatique de la République fédérale d’Allemagne et bien d’autres, ce qui nous a permis de disposer aujourd’hui des faits. Il ne s’agit pas d’un document de lutte, comme certains de mes collègues l’ont parfois affirmé; il s’agit d’un état des faits sur base duquel nous pourrons déterminer comment avancer à l’avenir. Les arguments montrent clairement l’existence d’un consensus scientifique sur base duquel nous pouvons maintenant progresser dans notre travail. Il existe un consensus sur la façon d’évaluer l’influence anthropogénique; il est décrit à l’article 3. Nous avons des informations suffisantes pour affirmer l’importance de limiter l’augmentation moyenne mondiale des températures à 2°C au-delà des niveaux préindustriels. De quoi avons-nous donc besoin à l’avenir? En Europe, nous devons rassembler notre énergie pour une nouvelle, une troisième révolution industrielle fondée sur les trois piliers de la durabilité, à savoir la durabilité des produits, la dimension sociale et bien sûr la dimension économique. Il ne s’agit pas d’une contrainte, mais d’une excellente opportunité que nous devons développer comme notre vision. Une chose est certaine: le débat sur le climat n’est qu’une petite partie de notre problème. Nous devons lancer un débat sur la durabilité. Le fait est qu’en 500 ans à peine, nous gaspillons une énergie qui a mis des millions d’années à se créer, et nous n’avons absolument aucune réponse à la question de savoir comment nos enfants, et les enfants de nos enfants, pourront développer leurs sources d’énergie à l’avenir. C’est la grande opportunité. Nous devons avoir le courage de nous montrer créatifs. L’Âge de la Pierre n’a pas pris fin par manque de pierres. L’Âge de la Pierre a pris fin, heureusement, parce que nous, responsables politiques, avions du courage: le courage de saisir l’avenir, le courage de protéger nos enfants et cette planète qui est la nôtre."@fr8
". − Elnök úr, Biztos úr, soros Elnök úr, üdvözlöm Önöket az Európai Parlamentben. Mi késztette arra az Európai Uniót, hogy létrehozza az éghajlatváltozással foglalkozó ideiglenes bizottságot? Ez mutatkozott a helyes megközelítésnek annak az általános szemléletnek a megfogalmazásához, amellyel mi, az Európai Unió, reagálni kívánunk erre a kérdésre. Amennyiben szeretnénk elősegíteni, hogy ez a kérdés nemzetközi szinten is napirenden maradjon – miként azt Stavros Dimas a Bizottság részéről oly sikeresen teszi – akkor az Európai Uniónak, az Európai Parlamentnek képviseletében magunknak is közzé kell tennünk elgondolásainkat. Más szavakkal, közzé kell tennünk, hogy mire is gondolunk e téma kapcsán. Végül is, Európának jeleznie kell, miként is kezeli az ügyet, milyen megközelítést is alkalmaz más országok és földrészek velünk egy irányba haladásának bátorítása érdekében. Igen fontos, hogy tevékenységünket a téma tudományos elemeinek vizsgálatával kezdjük. S ezekről is szó esik ma. Az ilyen elemekre való összpontosítás sohasem jár együtt valamiféle kellemes hangvételű jelentés benyújtásával, hiszen itt napjaink helyzetének leírása történik. A tényekkel nem lehet alkudozni, engedni egy kicsit itt, egy kicsit ott. A tények magukért beszélnek. A közölt tényeket számtalan tematikus stratégia megvitatása révén kapcsoltuk egybe. E munkába, Brüsszelben és Strasbourgban, két Nobel-díjas tudóst is bevontunk. Elnök úr, Ön egy ragyogó vitát szervezett az éghajlatváltozással kapcsolatban, és kiemelkedő fontosságú beszéddel járult hozzá a rendezvényhez. Beszéde nagy megelégedettségemre szolgált, és arra ösztönzött, hogy megkétszerezzem erőfeszítéseimet. A világ különböző részeit képviselő nemzetközi szervezetek számtalan szakértőjének véleményét hallgattuk meg barátom, Guido Sacconi kitűnő, az ügyeket nagyszerűen kezelő elnöklése mellett. Sikerült meghívnunk néhány bírálónkat is, de sajnálatos módon nem igen éltek a lehetőséggel, miután nem kívánták kritikájukat nemzetközi vizsgálódásnak alávetni. A bírálatok publikálása úgy, hogy elzárkózunk azok szakmai ellenőrzésnek való kitételétől, nem valami dicsőséges dolog. Üdvözöltem volna legalább egy-két kritikusunk felbukkanását a nemzetközi vitában. Számos kitűnő dolgozatot olvashattunk. Bevontuk munkánkba az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi munkacsoportot (IPCC), konzultáltunk az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezettel (FAO) és az ENSZ Környezetvédelmi Programjával, a Német Szövetségi Köztársaság éghajlat-változási konferenciájával, de másokkal is. Az eredmény a kezünkben lévő adatok gyűjteménye. Ez nem valamiféle harcos dokumentum, amint azt barátaink némelyike esetenként állítja. Ez puszta helyzetjelentés, amelynek alapján meghatározhatjuk, merre is haladjunk. Az érvelések egyértelműen mutatják, hogy a tudomány oldaláról teljes az egyetértés abban, mire építve is folytathatjuk munkánkat. Egyetértés mutatkozik azt illetően, hogy miként mérhetjük fel az emberi eredetű hatásokat. Ezzel foglalkozik a 3. cikk. Elegendő információval rendelkezünk annak kinyilvánításához, hogy fontos azon célunk elérése, hogy a globális átlaghőmérséklet jövőbeni emelkedése legfeljebb 2  C haladja meg az iparosodás előtti értékeket. Mit is kell tehát tennünk a jövőben? Európában a fenntarthatóság három pillérén, tehát a termékek, a társadalom, és természetesen a gazdaság fenntarthatóságán nyugvó új, harmadik ipari forradalom véghezvitelére kell erőinket koncentrálnunk. Ez nem teher: ez hatalmas lehetőség, amelyet magunknak kell – jövőképünkkel egyetemben – továbbfejlesztenünk. Egy dolog biztos: az éghajlat-vita gondjainknak csak egy kisebb elemét jelenti. Vitát kell folytatnunk a fenntarthatóságról is. Az tekinthető ténynek, hogy mindössze 500 év alatt annyi energiát pazaroltunk el, amelynek kialakulásához évmilliókra volt szükség. És korántsem rendelkezünk a válasszal arra a kérdésre, hogy gyermekeink, és gyermekeink gyermekei miként lesznek képesek saját energiaforrásaikat előteremteni. Hatalmas lehetőség előtt állunk. Legyen merszünk kreatívnak lenni! A kőkorszak nem azért ért véget, mert kifogytunk a kőből. Hadd mondjam el, hogy a kőkorszak azért ért véget, mert mi, politikusok bátrak voltunk, meg mertük ragadni a jövőt, mertünk gyermekeinkre gondolni, erre a mi földünkre gondolni!"@hu11
". Signor Presidente, signor Commissario, benvenuti al Parlamento europeo. Che cosa ha spinto l’Unione europea a istituire una commissione temporanea sul cambiamento climatico? E’ stato il giusto approccio per presentare una visione generale di come noi, l’Unione europea, intendiamo trattare la questione. Se vogliamo contribuire a livello internazionale a garantire che tale questione sia mantenuta all’ordine del giorno – come fa con successo Stavros Dimas in Commissione – in quanto Unione europea, in quanto Parlamento, dobbiamo illustrare qual è la nostra idea; in altre parole, dobbiamo dire qual è il nostro biglietto da visita in merito a tale questione. Da ultimo, l’Europa deve mostrare come stiamo trattando tale questione e quale approccio stiamo adottando al fine di incoraggiare altri paesi e continenti ad andare con noi nella stessa direzione. Ecco perché è importante iniziare dagli aspetti scientifici di questa discussione ed è ciò di cui parliamo oggi. Concentrandoci su tale aspetto non produrremo mai una relazione allettante, perché tratterebbe semplicemente dello . Non è una questione di negoziati: dare un po’ di qua, prendere un po’ di là. Si tratta di concentrarsi sui fatti. Abbiamo raccolto tali fatti in numerose strategie tematiche, durante le quali abbiamo invitato a Bruxelles e a Strasburgo due vincitori del Premo Nobel. Signor Presidente, ha organizzato un ottimo evento e ha tenuto un discorso molto significativo sul cambiamento climatico, che dal mio punto di vista è stato estremamente gratificante e che mi ha incoraggiato a raddoppiare i miei sforzi. Abbiamo ascoltato le opinioni di numerosi esperti provenienti da organismi internazionali di tutto il mondo, sotto l’eccellente presidenza del mio buon amico Guido Sacconi, che ha gestito le questioni ottimamente. Abbiamo anche potuto invitare alcuni critici, sebbene purtroppo non siano venuti tutti, perché non vogliono che le loro critiche siano oggetto del controllo internazionale. Esprimere critiche per iscritto senza volere che siano oggetto di un controllo formale difficilmente è una condotta eroica. Avrei accolto con favore la presenza di almeno uno o due critici desiderosi di affrontare il dibattito internazionale. Abbiamo letto molti documenti eccellenti. E’ stato coinvolto il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) e abbiamo altresì consultato l’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura, il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, la conferenza sul clima della Repubblica federale di Germania e molti altri, con il risultato che ora abbiamo di fronte i fatti. Non si tratta di una sorta di documento aggressivo, come alcuni dei miei onorevoli colleghi hanno a volte affermato; si tratta di una relazione sullo che costituisce una base su cui determinare come dovremmo procedere in futuro. Gli argomenti mostrano chiaramente che vi è un’opinione scientifica diffusa in base alla quale possiamo ora procedere con il nostro lavoro. Vi è un consenso su come valutare l’influenza antropogenica; questo punto è trattato all’articolo 3. Disponiamo di informazioni sufficienti per affermare che è importante l’obiettivo di limitare in futuro l’aumento medio della temperatura a livello globale di non più di 2°C rispetto ai livelli preindustriali. Cosa dobbiamo fare in futuro allora? In Europa, dobbiamo raccogliere l’energia di cui disponiamo per una nuova terza rivoluzione industriale basata sui tre pilastri di sostenibilità, e, nella fattispecie, sostenibilità produttiva, dimensione sociale e certamente dimensione economica. Non si tratta di un fardello, bensì di un’enorme opportunità che dobbiamo sviluppare ulteriormente così come la nostra visione. Una cosa è certa: il dibattito sul clima costituisce solo una parte minima del nostro problema. Dobbiamo impegnarci in un dibattito sulla sostenibilità. Il fatto che in soli 500 anni stiamo sperperando riserve energetiche per la cui formazione sono occorsi milioni di anni e che non abbiamo assolutamente alcuna risposta alla domanda su come i nostri figli, e i figli dei nostri figli, saranno in grado di sviluppare in futuro le loro fonti di energia. Questa è la grande opportunità. Abbiamo bisogno del coraggio di essere creativi. L’età della pietra non si è conclusa perché non c’erano più pietre. Lasciatemi dire che l’età della pietra è finita, fortunatamente, perché noi politici abbiamo avuto coraggio: il coraggio di cogliere il futuro, il coraggio per i nostri figli e il coraggio per questo nostro pianeta."@it12
"Gerb. Pirmininke, Komisare, gerb. Einantysis Tarybos Pirmininko pareigas, sveikinu jus Europos Parlamente. Kas gi paskatino Europos Sąjungą sudaryti Laikinąjį klimato kaitos komitetą? Tai buvo teisingas žingsnis siekiant pristatyti, kaip mes, Europos Sąjunga, apskritai ketiname spręsti šį reikalą. Jeigu norime padėti užtikrinti, kad šis reikalas tarptautiniu mastu nebūtų atidėtas į šalį − kaip tai pavyksta daryti Stavrosui Dimasui Komisijoje − mes, Europos Sąjunga, Parlamentas, turime aiškiai deklaruoti savo principus. Kitaip sakant, turime parengti savotišką savo vizitinę kortelę, kuri rodytų, kaip ketiname spręsti šį klausimą. Galiausiai Europa turi parodyti, kaip sprendžiama ši problema ir kokia metodika taikoma siekiant paskatinti tai daryti kitas valstybes ir žemynus. Todėl taip svarbu šiuos debatus pradėti moksliniais aspektais. Šiandien juos ir aptarsime. Nagrinėjant šį klausimą nepavyktų pateikti patrauklios ataskaitos. Tai ne prekyba žirgais, kai galima išsisukti gaunant truputėlį šen ir truputėlį ten. Turime konstatuoti esančiosios padėties faktus. Šiuos faktus mes jau apibendrinome daugelyje specialių strategijų. Buvome pakvietę į Briuselį ir Strasbūrą du Nobelio premijos laureatus. Gerb. Pirmininke, norėčiau pažymėti puikų renginio organizavimą ir padėkoti už nepaprastai reikšmingus pasisakymus apie klimato kaitą bei už produktyvumą, mane paskatinusį stengtis dvigubai. Išklausėme daugelio specialistų iš viso pasaulio tarptautinių organizacijų nuomones pirmininkaujant mano geram bičiuliui Guido Sacconiui, kuriam viskas puikiai pavyko. Pasinaudoję galimybe pakvietėme ir kritiškos pozicijos atstovų tačiau, deja, jie neatvyko. Galbūt jie nenorėjo savo kritikos pateikti nešališkam įvertinimui tarptautinėje plotmėje. Kritikos skelbimas žiniasklaidoje vengiant formalių debatų vargu ar yra vertas dėmesio pasiekimas. Džiaugsmingai būtume sutikę nors vieną ar du kritikus, pageidaujančius ginti savo nuomonę tarptautiniuose debatuose. Jau skaitėme daug puikių dokumentų. Dalyvavo Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija (IPCC), konsultavomės su Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacija, JT Aplinkos apsaugos programa, Vokietijos Federacinės Respublikos klimato reikalų konferencija ir daugeliu kitų. Viso to rezultatas − mes žinome faktus. Šio dokumento paskirtis nėra įrodyti savo poziciją, kaip teigė kai kurie mano bičiuliai. Tai − susiklosčiusios būklės ataskaita, suteikianti leidžianti nustatyti, kaip turėtume tvarkytis ateityje. Pateikti argumentai vienareikšmiškai rodo, kad mokslinis sutarimas yra ir jis leidžia mums tęsti savo darbą. Yra sutarimas dėl to, kaip įvertinti žmogaus veiklos įtaką. Tai aptariama 3 straipsnyje. Turime pakankamai informacijos, kuria remdamiesi darome išvadą, kad labai svarbu apriboti vidutinės pasaulio temperatūros augimą taip, kad ji ateityje neviršytų prieš-industrinio lygio daugiau kaip 2° C.. Ką gi mums derėtų daryti ateityje? Privalome energetikos ūkį Europoje sutelkti trečiajai pramoninei revoliucijai, kuri remtųsi trimis kertiniais tvarumo akmenimis. Tai – gamybos tvarumas, socialinė dimensija ir, be abejo, ekonomikos dimensija. Tai nėra našta. Veikiau tai − didžiulė galimybė, kurios viziją turime toliau vystyti. Visiškai aišku yra viena: debatai dėl klimato kaitos tėra nedidelė visos problemos dalis. Privalome pradėti kalbėti apie tvarumą. Neginčytina tai, kad vos per penkis šimtmečius išeikvojome energijos išteklius, kuriems susidaryti reikėjo milijonų metų. Mes neturime visiškai jokio atsakymo į klausimą, kaip energijos ištekliais turės apsirūpinti mūsų vaikai ir mūsų vaikų vaikai. Iškilo didelė galimybė mums. Privalome sutelkti drąsą ir būti kūrybiški. Juk akmens amžius staiga baigėsi ne todėl, kad pristigome akmenų. Gerbiamieji, akmens amžius baigėsi todėl, kad politikai turėjo drąsos. Išdrįskime pasinaudoti ateities galimybėmis savo vaikų ir visos mūsų planetos labui."@lt14
"− Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs un Padomes priekšsēdētāja kungs, esiet sveicināti Eiropas Parlamentā. Kas mudināja Eiropas Savienību izveidot Pagaidu komiteju saistībā ar klimata pārmaiņām? Tā bija pareizā pieeja iepazīstināt ar vispārējo viedokli, kā mēs, Eiropas Savienība, plānojam risināt šo jautājumu. Ja mēs starptautiskā līmenī gribam palīdzēt nodrošināt, lai šo jautājumu iekļauj darba kārtībā — kā to veiksmīgi dara Komisijā — mums kā Eiropas Savienības un Eiropas Parlamenta pārstāvjiem ir jāpaziņo, kāda ir mūsu koncepcija; citiem vārdiem sakot, mums ir jāpaziņo, kāda ir mūsu nostāja šajā jautājumā. Galu galā Eiropai ir jāparāda, kā tā risina šo jautājumu un kāda ir tās pieeja, lai mudinātu citas valstis un kontinentus iet vienā virzienā ar Eiropu. Tādēļ ir svarīgi sākt ar šo debašu zinātnisko aspektu, un tieši par to mēs šodien runājam. Ziņojums nekad nebūs pievilcīgs, ja tiks uzsvērts šis zinātniskais aspekts, jo tādējādi vienkārši tiks aplūkots pašreizējais stāvoklis. Pašreizējā stāvokļa aplūkošana nav tirgošanās: šeit mazliet pielikt, tur mazliet atņemt. Tā ir uzmanības pievēršana faktiem. Mēs esam apkopojuši šos faktus neskaitāmās tematiskās stratēģijās, kuru sagatavošanas laikā mēs uzaicinājām divus Nobela prēmijas laureātus uz Briseli un Strasbūru. Priekšsēdētāja kungs, jūs organizējāt lielisku pasākumu un nolasījāt ļoti nozīmīgu runu par klimata pārmaiņām, kas, no mana viedokļa, deva lielu gandarījumu un mudināja mani divkāršot pūles. Mēs esam noklausījušies daudzu pasaules starptautisku struktūru ekspertu viedokļus sanāksmē, ko vadīja labs mans draugs kungs, kurš ļoti labi tika galā ar savu uzdevumu. Mēs uzaicinājām arī dažus kritiķus, lai gan diemžēl ne visi ieradās, jo viņi negrib, ka viņu kritiskās piezīmes tiktu rūpīgi pārbaudītas starptautiskā līmenī. Kritizēšana uz papīra bez vēlēšanās nodot šo kritiku oficiālai pārbaudei diez vai ir varonīga rīcība. Es būtu atzinīgi novērtējis vismaz viena vai divu tādu kritiķu klātbūtni, kas vēlētos iesaistīsies starptautiskās debatēs. Mēs esam izlasījuši daudz izcilu dokumentu. Tika iesaistīta Klimata pārmaiņu starpvaldību padome ( ), un mēs arī apspriedāmies ar Pārtikas un lauksaimniecības organizāciju, Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides programmas dokumentiem, Vācijas Federatīvās Republikas klimata pārmaiņu konferences dokumentiem un daudziem citiem dokumentiem, un tagad mūsu priekšā ir fakti. Šie fakti nav kaujiniecisks dokuments, kā daži no maniem draugiem to palaikam nosaukuši; tas ir ziņojums par stāvokli, kas ir pamats, lai nolemtu, kā mums vajadzētu turpināt darboties nākotnē. Argumenti skaidri parāda, ka pastāv zinātniska vienprātība, kas ļauj mums turpināt darbu. Pastāv vienprātība par to, kā novērtēt antropogēno ietekmi; šis jautājums ir ietverts 3. pantā. Mums ir pietiekama informācija apgalvojumam, ka mērķis ierobežot pasaules vidējo temperatūras kāpumu līdz 2°C virs tā līmeņa, kāds pastāvēja pirms rūpniecības ēras, nākotnē ir svarīgs. Kas tad mums jādara nākotnē? Eiropā mums ir jāsakopo enerģija jaunai trešajai rūpniecības revolūcijai, pamatojoties uz trim ilgtspējas pīlāriem, proti, produktu ilgtspēju, sociālo dimensiju un, protams, ekonomisko dimensiju. Tas nav slogs, tā ir milzīga iespēja, kas mums turpmāk ir jāattīsta kā mūsu redzējums. Viena lieta ir skaidra: debates par klimatu ir tikai neliela problēmas daļa. Mums ir jāiesaistās debatēs par ilgtspēju. Realitāte ir tāda, ka tieši 500 gadu laikā mēs esam izšķērdējuši enerģiju, kuras radīšanai bija vajadzīgi miljoniem gadu, un mums nav pilnīgi nekādas atbildes uz jautājumu, kā mūsu bērni un mūsu bērnu bērni spēs attīstīt enerģijas avotus nākotnē. Rast atbildi ir mūsu lielā iespēja. Mums ir vajadzīga drosme, lai būtu radoši. Akmens laikmets nebeidzās tādēļ, ka mums vairs nebija akmeņu. Es vēlos jums pateikt, ka akmens laikmets laimīgā kārtā beidzās tādēļ, ka mums, politiķiem, bija drosme: drosme saprast nākotni, drosme mūsu bērnu dēļ un drosme mūsu planētas dēļ."@lv13
"Herr Präsident, verehrter Herr Kommissar, Herr Ratspräsident, herzlich willkommen im Europäischen Parlament! Warum macht sich die Europäische Union auf den Weg, einen nichtständigen Ausschuss zum Klimawandel zu entwickeln? Es war richtig, dass wir ein Gesamtkonzept vorstellen, wie wir, die Europäische Union, gedenken, mit diesem Thema umzugehen. Wenn wir international – wie das Stavros Dimas erfolgreich für die Kommission tut – helfen wollen, dass dieses Thema auf der Tagesordnung bleibt, müssen wir als Europäische Union bzw. als Parlament sagen, was unser Konzept ist, was also unsere Visitenkarte zu diesem Thema ist. Es geht letztlich darum, dass Europa zeigt, wie wir das Thema behandeln, wie wir vorangehen, um andere Länder und andere Kontinente zu bewegen, mit uns in die gleiche Richtung zu gehen. Deswegen ist es richtig, dass wir mit dem wissenschaftlichen Teil dieser Debatte anfangen; darum es geht heute. Ein solcher Teil kann niemals ein attraktiver Bericht sein, weil er sich immer mit dem Status quo auseinandersetzt. Da kann man nicht wie auf dem Pferdemarkt hier ein bisschen dazu geben und dort ein bisschen wegnehmen, sondern da muss man sich mit den Fakten auseinandersetzen. Diese Fakten haben wir in vielen thematischen Strategien, in deren Rahmen wir zwei Nobelpreisträger nach Brüssel und nach Straßburg eingeladen haben, zusammengetragen. Sie, Herr Präsident, haben eine exzellente Veranstaltung durchgeführt und eine sehr beachtliche Rede zum Klimawandel gehalten, was mich sehr erfreut hat und was mir eine Menge an Kraft gegeben hat. Wir haben viele Experten aus weltweiten internationalen Gruppen hören können, unter der hervorragenden Leitung meines guten Freundes Guido Sacconi, der die Sachen gut gemanagt hat. Auch Kritiker haben wir einladen können, aber leider Gottes sind nicht alle gekommen, weil sie sich dem internationalen Wettbewerb dieser Kritik nicht aussetzen wollen. Kritik zu schreiben, sie dann aber nicht in einem Gremium prüfen zu lassen, ist kein heldenhaftes Verhalten. Ich hätte mir gewünscht, dass der eine oder andere Kritiker wirklich gekommen wäre und sich international der Debatte gestellt hätte. Wir haben viele hervorragende Dokumente gelesen. IPCC, der Weltklimarat, war da, wir haben die Weltagrarorganisation gehört, wir haben die UNO-Umweltorganisation gehört, wir haben die Klimakonferenz der Bundesrepublik Deutschland gehört sowie viele andere, was dazu geführt hat, dass wir jetzt die Fakten auf dem Tisch haben. Das ist kein Kampfpapier, wie meine Freunde hier und da behaupten, sondern es ist ein Zustandsbericht, der eine Plattform dafür bieten soll, wie wir in Zukunft weitermachen. Die Argumente zeigen deutlich, dass es einen wissenschaftlichen Konsens gibt, mit dem wir jetzt weiterarbeiten können. Es gibt einen Konsens darüber, wie der anthropogene Einfluss des Menschen zu beurteilen ist – das ist der Artikel 3. Wir haben hinreichende Informationen darüber, dass das Ziel – zwei Grad in Zukunft nicht zu überschreiten – ein wichtiges ist. Worum geht es denn jetzt in Zukunft? Es geht darum, dass wir in Europa die Kraft, zu einer neuen, dritten industriellen Revolution aufbringen, die die drei Säulen der Nachhaltigkeit beinhaltet, nämlich die Nachhaltigkeit der Produkte, die soziale Komponente und natürlich die wirtschaftliche Komponente. Das ist keine Belastung, das ist eine riesengroße Chance, die wir als eine Vision weiterentwickeln müssen. Denn eines steht fest: Die Klimadebatte ist nur ein kleiner Teil unseres Problems. Wir haben eine Nachhaltigkeitsdebatte zu führen, denn wir verheizen im Moment in nur 500 Jahren Energien, die über Jahrmillionen entstanden sind, und wir haben überhaupt keine Antwort darauf, wie denn unsere Kinder und Kindeskinder in Zukunft ihre Energie entwickeln können. Das ist die große Chance. Wir brauchen Mut zur Fantasie. Die Steinzeit ist nicht zu Ende gegangen, weil wir keine Steine mehr haben. Ich sage Ihnen, die Steinzeit ist glücklicherweise zu Ende gegangen, weil wir Politiker hatten, die Mut haben – Mut für die Zukunft, Mut für unsere Kinder und Mut für diesen Planeten."@mt15
"− Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de fungerend voorzitter van de Raad, welkom in het Europees Parlement. Wat heeft de Europese Unie ertoe gebracht om een Tijdelijke Commissie klimaatverandering op te zetten? Als we een algemene visie willen presenteren en duidelijk willen maken hoe wij, de Europese Unie, dit probleem willen aanpakken, is dat een terechte keuze geweest. Als we er als Europese Unie, als Europees Parlement, op internationaal niveau aan willen bijdragen dat de klimaatverandering op de agenda blijft staan – zoals Stavros Dimas dat met succes doet voor de Commissie – moeten we naar buiten toe duidelijk maken hoe we hier over denken. Met andere woorden: dan moeten we ons visitekaartje laten zien. Uiteindelijk moeten we als Europa laten zien hoe we dit probleem aanpakken en welke benadering we kiezen om andere landen en continenten aan te moedigen om dezelfde richting in te slaan als wij. Daarom is het belangrijk dat we beginnen met het wetenschappelijke aspect van dit debat, en daar zullen we vandaag over debatteren. Een focus op alleen dit aspect zal nooit een aantrekkelijk verslag opleveren, eenvoudigweg omdat het over de status quo gaat. Het is geen koehandel: een beetje geven, een beetje nemen. We focussen ons op de feiten. We hebben deze feiten ondergebracht in een aantal thematische strategieën en we hebben twee Nobelprijswinnaars uitgenodigd om daarvoor naar Brussel en Straatsburg te komen. Mijnheer de Voorzitter, u hebt een uitstekende bijeenkomst georganiseerd en een belangrijke toespraak over de klimaatverandering gehouden. Daarvoor ben ik u dankbaar en u hebt mij ook de inspiratie gegeven om mijn inspanningen te verdubbelen. We hebben geluisterd naar de opvattingen van een groot aantal deskundigen van internationale organisaties van over de hele wereld, onder het uitstekende voorzitterschap van mijn goede vriend Guido Sacconi, die dat zeer goed heeft gedaan. Ook hebben we enkele critici uitgenodigd, maar die zijn niet allemaal gekomen, omdat ze hun kritiek niet door een gezelschap van internationale deskundigen wilden laten beoordelen. Kritiek spuien in de kranten zonder die kritiek officieel te willen laten toetsen is nauwelijks heroïsch gedrag te noemen. Ik had de aanwezigheid van ten minste één of twee critici die bereid zijn het internationale debat aan te gaan zeer verwelkomd. We hebben veel uitstekende documenten gelezen. Het Intergouvernementeel Panel inzake klimaatverandering (IPCC) was bij de bijeenkomsten betrokken, en we hebben ook de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO), het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP), de klimaatconferentie van de Bondsrepubliek Duitsland en nog vele anderen geraadpleegd, met als resultaat dat we nu de feiten voor ons hebben liggen. Dit is geen strijdlustig verslag, zoals sommige van mijn vrienden bij gelegenheid hebben gezegd; het is een verslag over de stand van zaken, op basis waarvan we kunnen bepalen wat we in de toekomst moeten doen. Uit het verslag blijkt duidelijk dat er wetenschappelijke consensus bestaat op basis waarvan we ons werk kunnen voortzetten. Er is consensus over de antropogene invloed; die wordt vastgesteld in overweging C. We hebben voldoende informatie om te kunnen zeggen dat het doel om de gemiddelde mondiale temperatuurstijging in de toekomst te beperken tot niet meer dan 2°C ten opzichte van het pre-industriële niveau een belangrijk doel is. Wat moeten we in de toekomst dan doen? In Europa moeten we onze energie verzamelen voor een nieuwe, derde industriële revolutie, die gebaseerd moet zijn op drie pijlers van duurzaamheid, namelijk productduurzaamheid, de sociale dimensie en natuurlijk de economische dimensie. Dat is geen last; het is een enorme kans die we als visie verder moeten ontwikkelen. Eén ding is zeker: het klimaatdebat is maar een klein deel van ons probleem. We moeten een debat over duurzaamheid gaan voeren. Het is een feit dat we in slechts vijfhonderd jaar energie aan het opmaken zijn die miljoenen jaren nodig heeft gehad om te ontstaan, en we hebben absoluut geen antwoord op de vraag hoe onze kinderen, en de kinderen van onze kinderen, in de toekomst hun energiebronnen zullen kunnen ontwikkelen. Dat is een geweldige kans. We moeten de moed hebben om creatief te zijn. Het Stenen Tijdperk is niet geëindigd omdat er geen stenen meer waren. Ik kan u zeggen dat het Stenen Tijdperk eindigde omdat – gelukkig – wij politici moed hadden: moed om de toekomst te grijpen, moed voor onze kinderen, en moed voor deze planeet."@nl3
". − Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie urzędujący przewodniczący! Witamy w Parlamencie Europejskim. Co sprowokowało Unię Europejską do założenia komisja tymczasowej do spraw zmian klimatycznych? Zaprezentowanie tego, w jaki sposób Unia Europejska ma zamiar całościowo uporać się z ta kwestią, było słusznym posunięciem. Jeśli chcemy na szczeblu międzynarodowym dopilnować, by ta kwestia uwzględniana była w porządku dziennym - jak to z powodzeniem robi pan Stavros Dimas dla Komisji - musimy określić naszą ideę jako Unia Europejską, jako Parlament; innymi słowy, musimy w tej kwestii określić nasz bilet wizytowy. W końcu Europa musi pokazać, jak radzimy sobie z tą sprawą i jaką przyjmujemy metodę mającą na celu zachęcenia innych krajów i kontynentów do obrania tego samego kierunku. Dlatego też ważne jest rozpoczęcie od naukowego aspektu tej debaty, i właśnie to jest tematem naszych dzisiejszych rozmów. Skupienie się na tym aspekcie nigdy nie zaowocuje atrakcyjnym sprawozdaniem, ponieważ zajmuje się ono jedynie status quo. Nie jest to przetarg polityczny: tutaj trochę dać, a tam trochę wziąć. Chodzi o skupienie się na faktach. Łączyliśmy te fakty w niezliczonych strategiach tematycznych, podczas których zaprosiliśmy do Brukseli i Strasburga dwóch laureatów nagrody Nobla. Panie przewodniczący! Zorganizował pan doskonałą imprezę i wygłosił pan bardzo istotne przemówienie na temat zmian klimatycznych, co z mojego punktu widzenia było bardzo satysfakcjonujące i co zachęciło mnie do podwojenia wysiłków. Wysłuchaliśmy opinii niezliczonych ekspertów z organizacji międzynarodowych z całego świata, pod doskonałym przewodnictwem mojego przyjaciela, pana posła Guido Sacconi’ego, który świetnie dawał sobie z tym radę. Zaprosiliśmy także przeciwników, choć niestety nie wszyscy się pojawili; nie chcą oni poddać swojej krytyki międzynarodowej analizie. Krytykowanie w formie pisemnej bez gotowości do poddania krytyki formalnej analizie w żaden sposób nie może być nazwane bohaterskim posunięciem. Z radością przyjąłbym obecność choćby jednego czy dwóch przeciwników gotowych do stanięcia twarzą w twarz z międzynarodową debatą. Mamy już wiele świetnych dokumentów. W pracę zaangażowany był Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC), a także skonsultowaliśmy się z Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, Programem Środowiskowym Organizacji Narodów Zjednoczonych, konferencją klimatyczną Federalnej Republiki Niemiec i wieloma innymi organizacjami. Rezultatem tych dyskusji są prezentowane dziś państwu fakty. Nie jest to sprawozdanie nacechowane wojowniczo, jak twierdzili niekiedy moi koledzy; jest to sprawozdanie, które ma być podstawą decyzji odnośnie do tego, jak postępować w przyszłości. Argumenty jasno dowodzą, że istnieje naukowy konsensus, który może stać się podstawą postępów naszej pracy. Istnieje zgodność co do oceniania wpływu antropogenicznego; zostało to opisane w pkt. 3. Mamy wystarczające informacje, by stwierdzić, że osiągnięcie strategicznego celu ograniczenia globalnego wzrostu średnich temperatur do nie więcej niż 2°C powyżej poziomu z epoki przedprzemysłowej jest bardzo istotne. Co więc musimy zrobić w przyszłości? Musimy zabrać siły do trzeciej rewolucji przemysłowej opartej na trzech filarach bezpieczeństwa dla środowiska naturalnego, mianowicie bezpieczeństwa produktu, wymiary społecznego i oczywiście wymiaru gospodarczego. Nie jest to ciężar, ale szansa, którą musimy dalej rozwijać jako naszą wizję. Jedno jest pewne: debata klimatyczna jest mało istotnym elementem całego problemu. Musimy zaangażować się w debatę na temat zrównoważonego rozwoju. Faktem jest, że w 500 lat roztrwoniliśmy energię, której stworzenie zajęło miliony lat i nie mamy żadnej odpowiedzi na pytanie: jak w przyszłości nasze dzieci i dzieci naszych dzieci mają opracowywać źródła energii? Jest to ogromna szansa. Potrzebna nam jest odwaga do bycia twórczym. Epoka kamienia łupanego nie zakończyła się tylko dlatego, że nie było już żadnych kamieni. Pozwolę sobie powiedzieć, że epoka kamienna zakończyła się, ponieważ my, politycy, mieliśmy odwagę: odwagę, by wykorzystać szansę, odwagę dla naszych dzieci i dla naszej planety."@pl16
". − Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhor Presidente em exercício do Conselho, bem-vindo ao Parlamento Europeu. O que levou a União Europeia a criar uma Comissão Temporária sobre as Alterações Climáticas? Foi a abordagem correcta para apresentar uma visão global da forma como nós, na União Europeia, tencionamos abordar esta questão. Se queremos contribuir, a nível internacional, para que esta questão seja mantida na ordem do dia − como Stavros Dimas está a fazer com êxito em nome da Comissão −, temos de indicar, enquanto União Europeia, como Parlamento, qual é o nosso projecto; por outras palavras, temos de indicar qual é o nosso cartão de visita relativamente a esta questão. Em última análise, a Europa tem de mostrar de que modo estamos a tratar esta questão e que abordagem estamos a adoptar a fim de incentivar outros países e continentes a avançar connosco na mesma direcção. Por isso, é importante começar pelo aspecto científico deste debate e é disso mesmo que estamos a falar hoje. Concentrar a atenção neste aspecto nunca irá produzir um relatório atractivo, já que trata simplesmente do . Não se trata de uma questão de negociação, na base de concessões recíprocas: dar um pouco aqui e tirar um pouco ali. Trata-se, sim, de concentrar nos factos. Agrupámos estes factos em inúmeras estratégias temáticas, no âmbito das quais convidámos dois laureados com o Prémio Nobel a vir a Bruxelas e a Estrasburgo. V. Exa., Senhor Presidente, organizou um evento excelente e proferiu um discurso muito importante sobre as alterações climáticas, que foi para mim extremamente gratificante e me encorajou a redobrar os meus esforços. Ouvimos as opiniões de numerosos peritos oriundos de organismos internacionais de todo o mundo, sob a excelente presidência do meu bom amigo Guido Sacconi, que geriu muito bem as coisas. Tivemos igualmente oportunidade de convidar alguns críticos, embora, infelizmente, nem todos tenham comparecido, por não quererem submeter as suas críticas ao escrutínio internacional. Produzir críticas na imprensa sem estar na disposição de as submeter a um escrutínio formal não é uma conduta heróica. Teria saudado a presença de, pelo menos, um ou dois críticos dispostos a enfrentar o debate internacional. Lemos muitos documentos excelentes. O Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas (IPCC) participou e consultámos também a Organização para a Alimentação e a Agricultura (FAO), o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a conferência sobre o clima da República Federal da Alemanha, além de muitos outros, o que faz com que tenhamos agora os factos em cima da mesa. Este não é um documento de combate, como alguns dos meus amigos têm por vezes afirmado; é, sim, um relatório de situação que servirá de base para determinar como devemos proceder no futuro. Os argumentos mostram claramente que existe um consenso científico com base no qual podemos agora avançar com o nosso trabalho. Existe um consenso quanto à forma de avaliar a influência antropogénica; está contemplado no artigo 3.º. Dispomos de informações suficientes para afirmar que o objectivo de limitar o aumento da temperatura média do planeta a um máximo de 2°C acima dos níveis pré-industriais, no futuro, é um objectivo importante. O que devemos, então, fazer no futuro? Na Europa, devemos unir as nossas forças para uma nova, terceira, revolução industrial, assente nos três pilares da sustentabilidade − nomeadamente na sustentabilidade dos produtos −, da dimensão social e, evidentemente, da dimensão económica. Isto não é um fardo, é uma enorme oportunidade que temos de continuar a desenvolver com a nossa visão. Uma coisa é certa: o debate sobre as alterações climáticas é apenas uma pequena parte do nosso problema. Temos de iniciar um debate sobre a sustentabilidade. O facto é que, em apenas 500 anos, estamos a desperdiçar energia que levou milhões de anos a ser gerada, e não temos qualquer resposta à questão de saber como vão os nossos filhos, e os filhos dos nossos filhos, ser capazes de desenvolver as suas fontes de energia no futuro. Essa é a grande oportunidade. Precisamos de coragem para ser criativos. A Idade da Pedra não terminou por já não termos pedras disponíveis. Deixem-me dizer-vos, a Idade da Pedra terminou, felizmente, porque nós, os políticos, tivemos coragem: coragem para agarrar o futuro, coragem para os nossos filhos e coragem para este nosso planeta."@pt17
"Herr Präsident, verehrter Herr Kommissar, Herr Ratspräsident, herzlich willkommen im Europäischen Parlament! Warum macht sich die Europäische Union auf den Weg, einen nichtständigen Ausschuss zum Klimawandel zu entwickeln? Es war richtig, dass wir ein Gesamtkonzept vorstellen, wie wir, die Europäische Union, gedenken, mit diesem Thema umzugehen. Wenn wir international – wie das Stavros Dimas erfolgreich für die Kommission tut – helfen wollen, dass dieses Thema auf der Tagesordnung bleibt, müssen wir als Europäische Union bzw. als Parlament sagen, was unser Konzept ist, was also unsere Visitenkarte zu diesem Thema ist. Es geht letztlich darum, dass Europa zeigt, wie wir das Thema behandeln, wie wir vorangehen, um andere Länder und andere Kontinente zu bewegen, mit uns in die gleiche Richtung zu gehen. Deswegen ist es richtig, dass wir mit dem wissenschaftlichen Teil dieser Debatte anfangen; darum es geht heute. Ein solcher Teil kann niemals ein attraktiver Bericht sein, weil er sich immer mit dem Status quo auseinandersetzt. Da kann man nicht wie auf dem Pferdemarkt hier ein bisschen dazu geben und dort ein bisschen wegnehmen, sondern da muss man sich mit den Fakten auseinandersetzen. Diese Fakten haben wir in vielen thematischen Strategien, in deren Rahmen wir zwei Nobelpreisträger nach Brüssel und nach Straßburg eingeladen haben, zusammengetragen. Sie, Herr Präsident, haben eine exzellente Veranstaltung durchgeführt und eine sehr beachtliche Rede zum Klimawandel gehalten, was mich sehr erfreut hat und was mir eine Menge an Kraft gegeben hat. Wir haben viele Experten aus weltweiten internationalen Gruppen hören können, unter der hervorragenden Leitung meines guten Freundes Guido Sacconi, der die Sachen gut gemanagt hat. Auch Kritiker haben wir einladen können, aber leider Gottes sind nicht alle gekommen, weil sie sich dem internationalen Wettbewerb dieser Kritik nicht aussetzen wollen. Kritik zu schreiben, sie dann aber nicht in einem Gremium prüfen zu lassen, ist kein heldenhaftes Verhalten. Ich hätte mir gewünscht, dass der eine oder andere Kritiker wirklich gekommen wäre und sich international der Debatte gestellt hätte. Wir haben viele hervorragende Dokumente gelesen. IPCC, der Weltklimarat, war da, wir haben die Weltagrarorganisation gehört, wir haben die UNO-Umweltorganisation gehört, wir haben die Klimakonferenz der Bundesrepublik Deutschland gehört sowie viele andere, was dazu geführt hat, dass wir jetzt die Fakten auf dem Tisch haben. Das ist kein Kampfpapier, wie meine Freunde hier und da behaupten, sondern es ist ein Zustandsbericht, der eine Plattform dafür bieten soll, wie wir in Zukunft weitermachen. Die Argumente zeigen deutlich, dass es einen wissenschaftlichen Konsens gibt, mit dem wir jetzt weiterarbeiten können. Es gibt einen Konsens darüber, wie der anthropogene Einfluss des Menschen zu beurteilen ist – das ist der Artikel 3. Wir haben hinreichende Informationen darüber, dass das Ziel – zwei Grad in Zukunft nicht zu überschreiten – ein wichtiges ist. Worum geht es denn jetzt in Zukunft? Es geht darum, dass wir in Europa die Kraft, zu einer neuen, dritten industriellen Revolution aufbringen, die die drei Säulen der Nachhaltigkeit beinhaltet, nämlich die Nachhaltigkeit der Produkte, die soziale Komponente und natürlich die wirtschaftliche Komponente. Das ist keine Belastung, das ist eine riesengroße Chance, die wir als eine Vision weiterentwickeln müssen. Denn eines steht fest: Die Klimadebatte ist nur ein kleiner Teil unseres Problems. Wir haben eine Nachhaltigkeitsdebatte zu führen, denn wir verheizen im Moment in nur 500 Jahren Energien, die über Jahrmillionen entstanden sind, und wir haben überhaupt keine Antwort darauf, wie denn unsere Kinder und Kindeskinder in Zukunft ihre Energie entwickeln können. Das ist die große Chance. Wir brauchen Mut zur Fantasie. Die Steinzeit ist nicht zu Ende gegangen, weil wir keine Steine mehr haben. Ich sage Ihnen, die Steinzeit ist glücklicherweise zu Ende gegangen, weil wir Politiker hatten, die Mut haben – Mut für die Zukunft, Mut für unsere Kinder und Mut für diesen Planeten."@ro18
". − Vážený pán predseda, vážený pán Komisár, vážený pán úradujúci predseda, vitajte v Európskom parlamente. Čo priviedlo Európsku úniu k vytvoreniu Dočasného výboru pre klimatické zmeny? Bol to správny prístup, že sme predstavili všeobecný pohľad na to, ako my – Európska únia – zamýšľame riešiť túto otázku. Ak chceme na medzinárodnej úrovni pomôcť zabezpečiť, aby bola táto otázka stálym bodom programu – ako to úspešne robí Stavros Dimas v mene Komisie – ako Európska únia, ako Parlament, musíme jasne vyjadriť, aká je naša koncepcia, inými slovami, musíme zreteľne ukázať, aká je naša vizitka v tejto otázke. Nakoniec musí Európa ukázať, ako túto otázku riešime, aké stanovisko sme zaujali, aby sme podnietili ostatné krajiny a kontinenty, aby sa pohli rovnakým smerom ako my. Preto je dôležité, aby sme začali s vedeckým hľadiskom tejto diskusie a presne o tom budeme dnes hovoriť. Zameranie sa na toto hľadisko nikdy neprinesie príťažlivú správu, pretože ide o status quo. Nie sú to žiadne politické machinácie typu: tu trochu uberieme, tu zas pridáme. Ide o zameranie pozornosti na fakty. Tieto fakty sa nám podarilo zhromaždiť v početných tematických stratégiách, počas ktorých sme do Bruselu a Štrasburgu pozvali dvoch nositeľov Nobelovej ceny. Vážený pán predseda, podarilo sa vám zorganizovať vynikajúce podujatie a váš prejav o zmene klímy bol veľmi významný a nesmierne inšpiratívny z môjho pohľadu, pretože ma motivoval, aby som zdvojnásobil svoje pracovné nasadenie. Vypočuli sme si názory veľkého počtu odborníkov medzinárodných organizácií z celého sveta, na čele s mojím dobrým priateľom, pánom Guidom Sacconim, ktorý to všetko veľmi dobre zorganizoval. Dokázali sme pozvať aj niekoľkých kritikov, ale, žiaľ, neprišli všetci, pretože nemajú záujem, aby sa ich kritika podrobila skúmaniu na medzinárodnej úrovni. Tvorbu tlačenej kritiky bez ochoty podrobiť ju formálnemu preskúmaniu môžeme len ťažko považovať za hrdinský počin. Uvítal by som účasť aspoň jedného alebo dvoch kritikov, ktorí by boli ochotní vystúpiť v rámci medzinárodnej debaty. Mali sme možnosť prečítať si mnoho skvelých dokumentov. Medzivládny panel o zmene klímy (IPCC) sa na tomto tiež aktívne podieľal. Konzultovali sme aj s Organizáciou OSN pre výživu a poľnohospodárstvo, s Programom OSN pre životné prostredie a Klimatickou konferenciou Spolkovej republiky Nemecko a mnohými ďalšími, čoho výsledkom sú fakty, ktoré dnes máme pred sebou. Nejde o bojovný typ správy, ako občas tvrdili niektorí moji priatelia. Je to správa o stave predstavujúca základ, podľa ktorého sa rozhodneme, ako budeme v budúcnosti postupovať. Argumenty jasne ukazujú, že existuje vedecký konsenzus, vďaka ktorému môžeme vo svojej práci napredovať. Dosiahli sme konsenzus v tom, ako by sme mali hodnotiť antropogénny vplyv – táto téma je obsiahnutá v článku 3. Máme dostatočné informácie, na základe ktorých môžeme tvrdiť, že pre budúcnosť je dôležitý cieľ obmedziť zvyšovanie globálnej priemernej teploty maximálne na 2 °C nad úrovňou spred priemyselnej revolúcie. Čo by sme teda mali v budúcnosti urobiť? Tu v Európe musíme zozbierať všetky svoje sily a sústrediť ich do novej, tretej priemyselnej revolúcie založenej na troch pilieroch trvalej udržateľnosti: na pilieri udržateľnosti produktov, na sociálnom rozmere a, samozrejme, hospodárskom rozmere. Nie je to záťaž, ale naopak, obrovská príležitosť, ktorú musíme ďalej rozvinúť ako svoju víziu. Jedno je isté: diskusia o klíme je len menšou časťou nášho problému. Musíme sa intenzívnejšie venovať debate o udržateľnosti. Skutočnosťou je, že len za päťsto rokov dokážeme minúť energiu, ktorá sa vytvárala milióny rokov a nemáme vôbec žiadnu odpoveď na otázku, ako si naše deti, alebo deti našich detí, budú môcť v budúcnosti zabezpečiť pre seba dostatok zdrojov energie. V tom vidím obrovskú príležitosť. Potrebujeme odvahu, aby sme boli tvoriví. Doba kamenná sa neskončila preto, že sme už nemali kamene. Ale poviem vám, že doba kamenná sa našťastie skončila preto, lebo my politici, sme mali odvahu. Odvahu uchopiť budúcnosť do vlastných rúk, odvahu pre svoje deti a pre túto našu planétu."@sk19
". − Gospod predsednik, gospod komisar, gospod predsedujoči, dobrodošli v Evropskem parlamentu. Kaj je vzpodbudilo Evropsko unijo k ustanovitvi začasnega odbora za podnebne spremembe? To je bil pravilen pristop za predstavitev splošnega pogleda na to, kako se nameravamo mi, Evropska unija, spopasti s tem vprašanjem. Če hočemo pomagati na mednarodni ravni, da bi zagotovili, da to vprašanje ostane na dnevnem redu, kar Stavros Dimas uspešno počne za Komisijo, moramo kot Evropska unija in kot Parlament povedati, kakšen je naš koncept, to pomeni, da moramo povedati, kakšno je naše stališče do tega vprašanja. Končno mora Evropa pokazati, kako rešujemo to vprašanje in kakšen pristop bomo uporabili, da bi tudi druge države in celine vzpodbudili k zasledovanju skupnih ciljev. Zato je pomembno, da začnemo z znanstvenim vidikom te razprave, o čemer govorimo danes. Če se bomo osredotočili na ta vidik, ne bomo nikoli sestavili privlačnega poročila, ker se ukvarja le s sedanjo ureditvijo. To ni stvar prekupčevanja: nekaj damo tu, nekaj vzamemo tam. Moramo se osredotočiti na dejstva. Ta dejstva smo združili v številnih tematskih strategijah, v okviru katerih smo v Bruselj in Strasbourg povabili dva dobitnika Nobelove nagrade. Gospod predsednik, organizirali ste odličen dogodek in imeli zelo pomemben govor o podnebnih spremembah, kar je bilo zame izredno razveseljivo in me je spodbudilo k še večjemu prizadevanju. Slišali smo poglede številnih strokovnjakov iz mednarodnih organov z vsega sveta pod odličnim vodstvom mojega dobrega prijatelja Guida Sacconija, ki je zelo dobro urejal zadeve. Povabili smo lahko nekaj kritikov, a žal niso prišli vsi, ker se s svojimi kritikami niso hoteli izpostaviti mednarodnemu nadzoru. Kritiziranju v tisku ter nato izogibanju uradnemu nadzoru bi le težko rekli junaško vedenje. Vesel bi bil prisotnosti vsaj enega ali dveh kritikov, ki bi bila pripravljena na izziv mednarodne razprave. Prebrali smo veliko odličnih dokumentov. Sodeloval je medvladni forum o podnebnih spremembah (IPCC), posvetovali smo se tudi z Organizacijo za prehrano in kmetijstvo, programom Združenih narodov za okolje, konferenco o podnebju Zvezne republike Nemčije in veliko drugimi, zato so zdaj pred vami dejstva. Ta dokument nima borbenega značaja, kot so občasno trdili nekateri moji prijatelji; gre za poročilo o stanju, na podlagi katerega se bomo odločili, kako bi morali nadaljevati v prihodnosti. Utemeljitve jasno kažejo, da obstaja znanstveno soglasje, na podlagi katerega lahko zdaj napredujemo s svojim delom. Obstaja soglasje o tem, kako naj se ocenijo antropogeni vplivi; zajema ga člen 3. Imamo zadostne informacije, ki kažejo, da je v prihodnosti pomembno omejiti dvig povprečne temperature v svetu na največ 2 °C v primerjavi z ravnjo pred industrializacijo. Kaj moramo torej ukreniti v prihodnosti? V Evropi moramo zbrati energijo za novo tretjo industrijsko revolucijo, ki temelji na treh stebrih trajnosti, to so trajnost proizvodov, socialna razsežnost in seveda gospodarska razsežnost. To ni obremenitev; je zelo velika priložnost, ki jo moramo razvijati naprej kot svojo vizijo. Nekaj zagotovo drži: razprava o podnebju je le majhen del naše težave. Vključiti se moramo tudi v razpravo o trajnosti. Dejstvo je, da smo v le 500 letih porabili energijo, ki je nastajala več milijonov let, pri čemer ne poznamo odgovora na vprašanje, kako bodo lahko naši otroci in otroci naših otrok v prihodnosti razvijali lastne vire energije. To je odlična priložnost. Potrebujemo pogum za ustvarjalnost. Kamena doba se ni končala, ker bi zmanjkalo kamenja. Naj vam povem, da se je kamena doba na srečo končala, ker smo mi, politiki, imeli pogum: pogum, da smo osvojili prihodnost, pogum za naše otroke in pogum za naš planet."@sl20
". − Herr talman, herr kommissionsledamot, herr rådsordförande! Välkomna till Europaparlamentet! Vad var det som fick Europeiska unionen att inrätta det tillfälliga utskottet för klimatförändringar? Det var det rätta sättet att lägga fram en heltäckande bild av hur vi, Europeiska unionen, tänker ta itu med detta problem. Om vi vill hjälpa till på internationellt plan för att se till att problemet finns kvar på dagordningen – så som Stavros Dimas framgångsrikt gör för kommissionen – måste vi som Europeiska unionen, som parlamentet, deklarera vad vår tanke är. Med andra ord måste vi deklarera vad våra avsikter är i den här frågan. EU måste till sist visa hur vi hanterar frågan för att uppmuntra andra länder och kontinenter att agera tillsammans med oss i samma riktning. Det är därför det är viktigt att börja med den vetenskapliga aspekten av diskussionen, och det är det vi kommer att tala om i dag. Om vi koncentrerar oss på den aspekten kommer vi aldrig att lägga fram ett tilltalande betänkande eftersom vi helt enkelt har att göra med verkligheten. Det är inte en fråga om kohandel: att ge efter en bit där, ta en bit där. Det handlar om att koncentrera sig på fakta. Vi har ställt samman dessa fakta i otaliga tematiska strategier, och under arbetets gång inbjöd vi Nobelpristagare till Bryssel och Strasbourg. Herr talman! Ni stod för ett utmärkt arrangemang och höll ett mycket viktigt tal om klimatförändringen, som var mycket tillfredsställande från mitt perspektiv och som uppmuntrade mig att fördubbla mina insatser. Vi har hört synpunkter från otaliga experter från internationella organ från hela världen, under det utmärkta ordförandeskapet av min gode vän Guido Sacconi, som hanterade allting så väl. Vi hade också möjlighet att inbjuda vissa kritiker, även om alla tyvärr inte kom, eftersom de inte ville att deras kritiska synpunkter skulle utsättas för internationell granskning. Att framföra kritik i tryck utan att vara villig att låta den genomgå formell granskning är knappast ett hjältemodigt beteende. Jag skulle ha välkomnat närvaron av minst en eller två kritiker som var villiga att ställa sig upp i den internationella debatten. Vi har läst många utmärkta dokument. Mellanstatliga panelen för klimatförändringar IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) var engagerad och vi inbjöd även FAO, FN:s miljöprogram UNEP, Förbundsrepubliken Tysklands klimatkonferens, och många fler, med följden att vi nu har fakta framför oss. Detta är inte en stridsskrift, så som en del av våra vänner ibland har påstått, det är en statusrapport på vars grund vi ska bestämma hur vi ska gå vidare i framtiden. Argumenten visar tydligt att det finns ett vetenskapligt samförstånd som vi nu kan gå vidare med i vårt arbete. Det råder samförstånd om hur den mänskliga påverkan ska bedömas, vilket tas upp i artikel 3. Vi har tillräcklig information för att konstatera att målet om att begränsa den globala temperaturökningen till högst 2 °C över förindustriella nivåer i framtiden är viktigt. Vad är det då vi behöver göra i framtiden? I Europa behöver vi samla våra krafter till en ny tredje industriell revolution baserat på de tre hållbarhetspelarna, nämligen produkthållbarhet, den sociala dimensionen samt givetvis den ekonomiska dimensionen. Detta är inte en börda, utan en kolossal möjlighet som vi måste utveckla vidare som vår vision. En sak är klar: klimatdebatten är bara en mindre del av vårt problem. Vi måste inleda en diskussion om hållbarhet. Sanningen är den att vi på bara 500 år har slösat bort energi som tagit miljontals år att skapa och vi har absolut inget svar på frågan om hur våra barn, och våra barnbarn ska kunna utveckla sina energikällor i framtiden. Detta är den stora möjligheten. Vi behöver våga vara kreativa. Stenåldern tog inte slut därför att det inte längre fanns några stenar. Låt mig berätta för er att stenåldern lyckligtvis tog slut därför att vi politiker hade mod: mod att erövra framtiden, mod för våra barn och mod för vår planet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph