Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-20-Speech-2-522"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080520.36.2-522"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, congratulations to Mr Blokland for his – as expected – excellent report and for the very good cooperation offered to all shadow rapporteurs. The subject matter of this Green Paper is very important, as well as being deeply worrisome. Much of the dismantling of ships as presently done can rightly be characterised by many as criminal, both with reference to human health and also with reference to the environment. Most such dismantling, as we all know, takes place on beaches and river banks on the Indian subcontinent with no or minimal concern for the most basic rules of protection of humans and of the environment from contamination by a variety of toxic substances, including numerous carcinogenic agents. Additionally, workers in such dismantling places are treated with the utmost disrespect for their human and labour rights and for their dignity, not to mention the use of child labour in truly atrocious conditions which, in some cases, differ little from child slavery in its most despicably shameful glory. A small number of amendments have been submitted, most with the support of the rapporteur. We shall follow his position, with the exception of Amendment 1, for which we can find no reasonable explanation why it does not meet with Mr Blokland’s approval and for which we shall vote positively, and we trust that others will do the same. In giving our full support to this Green Paper let us hope that ship dismantling, regrettably a most necessary eventuality for the shipping industry, is done in the future in an environmentally, socially and hygienically safe manner and that it will provide a much needed but properly and safely earned income for the population of developing countries. Let us also hope that the ideas in this report are put into legislative form as soon as possible and that its scope is extended to include military as well as commercial vessels. Finally, let me say that I agree with previous speakers that our eventual aim should be a globally accepted strategy for ship dismantling."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, blahopřeji panu Bloklandovi za jeho, podle očekávaní, vynikající zprávu a za velmi dobrou spolupráci, kterou nabídl všem stínovými zpravodajům. Předmět této zelené knihy je velmi důležitý a zároveň velmi znepokojivý. Většinu demontáže lodí, tak jak se v současnosti dělá, by mohli mnozí oprávněně charakterizovat jako zločin s ohledem na zdraví lidí a také s ohledem na životní prostředí. Většina této demontáže, jak všichni víme, se odehrává na plážích a březích řek na indickém subkontinentu bez zájmu, nebo s minimálním zájmem o nejzákladnější pravidla ochrany lidí a životního prostředí před znečištěním různými toxickými látkami, včetně velkého počtu karcinogenních látek. Kromě toho se s pracovníky na těchto demontážních místech zachází s krajní neúctou vůči jejich lidským a pracovním právům a jejich důstojnosti, a to ani nemluvím o využívaní práce dětí ve skutečně otřesných podmínkách, které se v některých případech jen málo liší od otroctví dětí v jeho nejhorší formě. Byl předložen malý počet pozměňujících a doplňujících návrhů, většinou s podporou zpravodaje. Budeme se držet postoje zpravodaje, s výjimkou pozměňujícího a doplňujícího návrhu č. 1, v jehož případě nejsme schopni najít žádné rozumné vysvětlení, proč se nesetkal se souhlasem pana Bloklanda, a budeme pro něj hlasovat kladně a doufáme, že ostatní učiní totéž. Doufejme, že poskytnutím naší plné podpory této zelené knize se demontáž lodí, bohužel pro loďařský průmysl velmi potřebná, bude v budoucnosti dělat ekologicky, sociálně a hygienicky bezpečným způsobem a že obyvatelstvu rozvojových zemí zabezpečí velmi potřebný, ale řádně a bezpečně dosažený příjem. Doufejme, že myšlenky této zprávy se přemění co nejdříve do právní formy a že její rozsah se rozšíří tak, aby zahrnoval vojenské i obchodní lodě. A nakonec mi dovolte říci, že souhlasím s předcházejícími řečníky, že naším konečným cílem by měla být celosvětově přijatelná strategie demontáže lodí."@cs1
"Hr. formand! Jeg lykønsker hr. Blokland med hans - som forventet - fremragende betænkning og det meget gode samarbejde, som alle skyggeordførerne fik lov at deltage i. Denne grønbogs indhold er meget vigtigt, samtidig med at det er dybt bekymrende. Meget af den skibsophugning, der foregår i øjeblikket, kan med rette af mange karakteriseres som værende kriminel, både med hensyn til menneskers sundhed og også med hensyn til miljøet. Som vi alle ved, foregår meget af denne ophugning på strande og flodbredder på det indiske subkontinent med ingen eller minimal hensyntagen til de mest basale regler for beskyttelse af mennesker og miljø mod forurening af en række giftige stoffer, herunder adskillige kræftfremkaldende stoffer. Desuden behandles arbejderne på disse ophugningssteder meget respektløst med hensyn til deres menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder og deres værdighed, for ikke at tale om brugen af børnearbejde under ganske rædselsfulde forhold, som i nogle tilfælde minder meget om børneslaveri af den værste slags. Der er stillet et lille antal ændringsforslag, de fleste med støtte fra ordføreren. Vi vil følge hans holdning med undtagelse af ændringsforslag 1, hvor vi ikke kan finde nogen fornuftig forklaring på den manglende godkendelse fra hr. Bloklands side, og som vi vil stemme for, og vi regner med, at andre gør det samme. Når vi giver vores fulde støtte til denne grønbog, så lad os håbe, at skibsophugning, som desværre er en yderst nødvendig mulighed for skibsindustrien, i fremtiden vil blive udført på en sikker måde miljømæssigt, socialt og hygiejnisk, og at det vil skaffe befolkningen i udviklingslandene en hårdt tiltrængt, men rimelig indkomst, som tjenes på en sikker måde. Lad os ligeledes håbe, at idéerne i denne betænkning omsættes til lovgivning så hurtigt som muligt, og at anvendelsesområdet udvides til at omfatte militære såvel som kommercielle fartøjer. Lad mig til slut sige, at jeg er enig med de tidligere talere i, at vores endelige mål bør være en globalt accepteret strategi for skibsophugning."@da2
". Herr Präsident! Meinen Glückwunsch an Herrn Blokland für seinen – erwartungsgemäß – hervorragenden Bericht und die sehr gute Zusammenarbeit mit allen Schattenberichterstattern. Das Thema dieses Grünbuches ist von großer Bedeutung, und darüber hinaus zutiefst beunruhigend. In vielen Fällen kann die Abwrackung von Schiffen, wie sie gegenwärtig geschieht, zu Recht von vielen Kollegen als kriminell bezeichnet werden, sowohl im Hinblick auf die menschliche Gesundheit als auch im Hinblick auf die Umwelt. Größtenteils findet diese Abwrackung, wie wir wissen, an Stränden und Flussufern des indischen Subkontinents statt, und auf die grundlegendsten Regeln zum Schutz von Mensch und Umwelt vor Kontamination durch eine Vielzahl giftiger Substanzen, darunter diverse krebserzeugende Stoffe, wird gar kein oder nur sehr geringer Wert gelegt. Zudem behandelt man die Arbeitnehmer an diesen Abwrackungsstätten mit äußerster Geringschätzung hinsichtlich der ihnen zustehenden Menschen- und Arbeitnehmerrechte sowie ihrer Würde, ganz zu schweigen von der Kinderarbeit unter wahrhaft grausamen Bedingungen, die sich in manchen Fällen kaum von der Kindersklaverei in ihrer einst schändlichsten Ausprägung unterscheidet. Nur wenige Änderungsanträge wurden eingereicht, die zumeist die Unterstützung des Berichterstatters finden. Seiner Haltung werden wir folgen, mit Ausnahme von Änderungsantrag 1. Wir haben keine vernünftige Erklärung dafür gefunden, warum er nicht Herrn Bloklands Zustimmung findet, und werden für ihn stimmen. Wir sind zuversichtlich, dass es uns andere gleichtun werden. Hoffen wir, dass durch unsere volle Unterstützung des Grünbuchs die Abwrackung von Schiffen – bedauerlicherweise eine gänzlich unvermeidbare Notwendigkeit in der Schifffahrt – künftig auf eine ökologisch, sozial und hygienisch unbedenkliche Weise erfolgt, und dass sie der Bevölkerung der Entwicklungsländer dringend benötigte, jedoch rechtmäßig und in sicheren Umständen verdiente Einnahmen sichern wird. Hoffen wir auch, dass die in diesem Bericht dargelegten Ideen schnellstmöglich in Gesetzesform gebracht werden und dass der Geltungsbereich des Berichts auf Kriegs- und Handelsschiffe ausgeweitet wird. Im Übrigen bin ich wie meine Vorredner der Meinung, dass unser Endziel in einer weltweit anerkannten Strategie für die Abwrackung von Schiffen bestehen sollte."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, συγχαρητήρια στον κ. Blokland για την –όπως ήταν αναμενόμενο– εξαίρετη έκθεσή του και για την πολύ καλή συνεργασία με όλους τους σκιώδεις εισηγητές. Το αντικείμενο αυτής της Πράσινης Βίβλου είναι πολύ σημαντικό και, ταυτόχρονα, προκαλεί βαθιά ανησυχία. Πολλές από τις διαλύσεις πλοίων όπως γίνονται σήμερα μπορούν δικαιολογημένα να χαρακτηριστούν από πολλούς εγκληματικές, όσον αφορά τόσο την ανθρώπινη υγεία όσο και το περιβάλλον. Οι περισσότερες τέτοιες διαλύσεις γίνονται, όπως όλοι γνωρίζουμε, σε παραλίες και όχθες ποταμών στην χερσόνησο της Ινδίας, ενώ δεν λαμβάνονται καθόλου ή σχεδόν καθόλου υπόψη οι βασικοί κανόνες προστασίας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος από τη μόλυνση με πολλές και διάφορες τοξικές ουσίες, στις οποίες συγκαταλέγονται πολλοί καρκινογόνοι παράγοντες. Επιπροσθέτως, οι εργαζόμενοι σε τέτοια διαλυτήρια αντιμετωπίζονται με απόλυτη έλλειψη σεβασμού των ανθρωπίνων και εργασιακών δικαιωμάτων τους και της αξιοπρέπειάς τους, για να μην μιλήσουμε για τη χρησιμοποίηση παιδικής εργασίας υπό πραγματικά φρικτές συνθήκες που, σε ορισμένες περιπτώσεις, διαφέρουν ελάχιστα από την παιδική δουλεία στην πιο αξιοθρήνητη και εξευτελιστική μορφή της. Υποβλήθηκε μικρός αριθμός τροπολογιών, οι περισσότερες με την υποστήριξη του εισηγητή. Θα συνταχθούμε με τη θέση του, με εξαίρεση την τροπολογία 1, ως προς την οποία δεν μπορούμε να βρούμε λογική εξήγηση για τον λόγο για τον οποίο δεν την εγκρίνει ο κ. Blokland και την οποία θα υπερψηφίσουμε, ελπίζουμε δε ότι το ίδιο θα κάνουν και άλλοι. Ας ελπίσουμε ότι εάν υποστηρίξουμε πλήρως αυτήν την Πράσινη Βίβλο, η διάλυση πλοίων –που, δυστυχώς, είναι πολύ αναγκαία για τον ναυτιλιακό κλάδο– θα γίνεται μελλοντικά με ασφάλεια για το περιβάλλον, την κοινωνία και την υγεία και θα προσφέρει στον πληθυσμό των αναπτυσσομένων χωρών ένα εισόδημα που είναι εξαιρετικά αναγκαίο, αλλά θα αποκτάται με σωστό και ασφαλή τρόπο. Ας ελπίσουμε επίσης ότι οι ιδέες αυτής της έκθεσης θα πάρουν το συντομότερο δυνατό μορφή νομοθεσίας και ότι το πεδίο εφαρμογής της θα επεκταθεί και θα συμπεριλάβει και πλοία των ενόπλων δυνάμεων και εμπορικά πλοία. Τέλος, επιτρέψτε μου να πω ότι συμφωνώ με προηγούμενους ομιλητές ως προς το ότι ο τελικός στόχος μας πρέπει να είναι μια στρατηγική διάλυσης πλοίων που θα γίνει αποδεκτή παγκοσμίως."@el10
". Señor Presidente, felicito al señor Blokland por su —como se esperaba— excelente informe y por la buenísima cooperación brindada a todos los ponentes alternativos. El tema de este Libro Verde es muy importante, además de profundamente preocupante. Gran parte del desmantelamiento de barcos tal y como se realiza actualmente puede bien caracterizarse como criminal, tanto con referencia a la salud humana como con referencia al medio ambiente. Gran parte de ese desmantelamiento, como sabemos, se efectúa en las playas y riberas del subcontinente indio sin tenerse en cuenta en absoluto o, a lo sumo, de forma mínima, las normas más básicas de protección de personas y el medio ambiente frente a la contaminación por varias sustancias tóxicas, incluidos numerosos agentes cancerígenos. Además, los trabajadores de estos lugares de desmantelamiento reciben un trato sumamente irrespetuoso en relación con sus derechos humanos y laborales y su dignidad, por no hablar de la utilización de mano de obra infantil en condiciones verdaderamente atroces que, en algunos casos, poco se diferencian de la esclavitud infantil en su forma más abominable y vergonzosa. Se ha presentado un reducido número de enmiendas, la mayoría con el respaldo del ponente. Seguiremos su posición, con la excepción de la enmienda 1, para la que no encontramos ninguna explicación razonable de por qué no ha recibido la aprobación del señor Blokland y que apoyaremos en la votación, y confiamos en que los demás hagan lo propio. Al prestar nuestro completo apoyo a este Libro Verde esperemos que el desmantelamiento de buques, desgraciadamente un mal muy necesario para la industria naval, se realice en el futuro de forma segura desde los puntos de vista ambiental, social e higiénico, y que proporcione unos ingresos muy necesarios aunque ganados de forma adecuada y segura, a la población de los países en desarrollo. Esperemos también que las ideas de este informe tomen forma legislativa lo antes posible y que se amplíe su ámbito de competencias para incluir a los buques militares y comerciales. Por último, quisiera mencionar que comparto la opinión de los oradores anteriores de que nuestro objetivo final debe ser una estrategia de desmantelamiento de buques aceptada a escala internacional."@es21
"Hr juhataja, õnnitlen hr Bloklandi ootuspäraselt suurepärase raporti ning variraportööride väga hea koostöö puhul. Rohelise raamatu põhiteema on väga oluline, kuid ka sügavalt murettekitav. Praegusel viisil laevade lammutamist võib suurel määral nimetada kriminaalseks, seda nii inimeste tervise kui ka keskkonnamõju suhtes. Enamus lammutustegevusest toimub teadaolevalt India mandriosa randades ja jõekallastel, järgimata seejuures ühtegi põhilist eeskirja inimeste tervise ja keskkonna kaitsmiseks mitmesuguste toksiliste ainetega saastumise eest, sealhulgas arvukad kantserogeensed ained. Lisaks sellele ei austata sellistes lammutustehastes üldse tööliste inimõigusi ja tööalaseid õigusi ning inimväärikust, rääkimata laste tööjõu kasutamisest tõeliselt kohutavates tingimustes, mis meenutab mõnikord pigem laste orjatööd selle kõige häbiväärsemal kujul. Esitatud on mõned muudatusettepanekud, enamus neist raportööri toetusel. Meil tuleks järgida tema seisukohta, välja arvatud 1. muudatusettepanek, mille osas me ei suuda leida mõistlikku selgitust, miks see ei vasta hr Bloklandi nõudmistele ning millele me anname oma poolthääle ning loodame, et teised teevad sama. Andes oma täieliku toetuse käesolevale rohelisele raamatule, loodame, et laevade lammutamine, mis on kahjuks laevatööstuse kõige vajalikum osa, toimub tulevikus keskkonnasõbralikul, sotsiaalselt ja hügieeniliselt ohutul viisil ning et see tagab arengumaade inimestele vajaliku sissetuleku, kuid teeb seda nõuetekohaselt ja turvaliselt. Loodame samuti, et käesolevas raportis esitatud ideed saavad võimalikult kiiresti õigusliku vormi ning et selle ulatus laieneb ka sõja- ning kaubalaevadele. Lõpuks lubage öelda, et nõustun eelkõnelejatega selles osas, et meie lõppeesmärk peaks olema globaalselt aktsepteeritud laevalammutusstrateegia."@et5
"Arvoisa puhemies, onnittelut Johannes Bloklandille hänen – odotetusti – erinomaisesta mietinnöstään ja kaikkien varjoesittelijöiden kanssa tehdystä hyvästä yhteistyöstä. Tämän vihreän kirjan aihe on erittäin tärkeä, mutta myös hyvin huolestuttava. Suurta osaa nykyisestä laivanromutustoiminnasta voidaan kuvata hyvinkin rikolliseksi sekä ihmisten terveyden että ympäristön osalta. Kuten kaikki tiedämme, tällaista romuttamista tapahtuu Intian niemimaan merenrannoilla ja jokien rannoilla, eikä toiminnassa välitetä vähääkään siitä, miten ihmisiä ja ympäristöä pitäisi suojella erilaisille myrkyllisille aineille, mukaan lukien monille karsinogeeneille, altistumiselta. Lisäksi romuttamojen työntekijöiden ihmisoikeuksia ja työhön liittyviä oikeuksia ja arvokkuutta ei kunnioiteta juuri ollenkaan, minkä lisäksi on mainittava vielä lapsityövoiman käyttö täysin hirvittävissä olosuhteissa, jotka joissakin tapauksissa eroavat vain vähän lapsiorjuudesta sen halpamaisimmassa, häpeällisimmässä loistossaan. Tarkistuksia on jätetty vähän, useimmat niistä ovat esittelijän tukemia. Meidän olisi seurattava hänen kantaansa muualla paitsi tarkistuksessa 1, jonka osalta emme voi ymmärtää, miksi Johannes Blokland ei hyväksy sitä, ja jonka puolesta aiomme äänestää ja toivomme muidenkin äänestävän. Tukemalla vihreää kirjaa täysin toivomme, että laivanromuttaminen – valitettavasti tarpeellinen vaihe merenkulkualalla – toteutetaan tulevaisuudessa ympäristön, yhteiskunnan ja terveyden kannalta turvallisesti ja että romuttamistoiminnalla taataan tarvittavat ja samalla asianmukaisesti ja turvallisesti ansaitut tulot kehitysmaiden väestölle. Toivomme, että tämän mietinnön ideat muutetaan lainsäädännöksi mahdollisimman pian ja että mietinnön soveltamisalaa laajennetaan kattamaan myös sota- ja kauppa-alukset. Lopuksi haluan sanoa olevani yhtä mieltä edellisten puhujien kanssa siitä, että lopullisena päämääränämme pitäisi olla maailmanlaajuisesti hyväksytty laivanromutusstrategia."@fi7
"Monsieur le Président, toutes mes félicitations à M. Blokland pour son rapport (excellent, comme l’on pouvait s’y attendre) et pour l’excellente collaboration proposée à tous les rapporteurs fictifs. Le thème de ce Livre vert est aussi important qu’il est préoccupant. Une bonne partie du démantèlement des navires tel qu’il a lieu aujourd’hui mérite le qualificatif de criminel, tant par rapport à la santé humaine qu’à l’environnement. Comme nous le savons, la plus grosse partie de ce démantèlement se fait sur les plages et les rives des fleuves du sous-continent indien, avec un respect minimal ou inexistant des règles les plus fondamentales de la protection des hommes et de l’environnement face à la contamination par une série de substances toxiques, y compris de nombreux agents cancérigènes. En outre, les travailleurs de ces chantiers de démantèlement sont traités sans aucun respect pour leur dignité, leurs droits humains et leurs droits en tant que travailleurs, sans parler de l’utilisation du travail des enfants dans des conditions réellement atroces qui, dans certains cas, sont difficiles à distinguer de l’esclavage des enfants sous sa forme la plus immonde. Quelques amendements ont été déposés, la plupart avec le soutien du rapporteur. Nous nous rallierons à sa position sauf dans le cas de l’amendement 1. Nous ne trouvons aucune explication raisonnable au fait que M. Blokland ne l’approuve pas, et nous voterons en faveur de cet amendement. Nous sommes convaincus que d’autres nous suivront dans cette voie. En apportant notre soutien enthousiaste au Livre vert, espérons que le démantèlement des navires, malheureusement inévitable dans l’industrie du transport maritime, se fera à l’avenir d’une façon qui respecte l’environnement, les règles d’hygiène et les droits sociaux. Espérons également qu’il permettra d’assurer aux populations des pays en développement un revenu nécessaire mais gagné de façon correcte et en toute sécurité. Espérons enfin que les idées contenues dans ce rapport seront mise sous forme législative dès que possible et que sa portée sera élargie pour inclure les navires militaires en plus des navires commerciaux. Enfin, permettez-moi de dire que je suis d’accord avec les intervenants qui m’ont précédé pour dire que notre objectif devrait être une stratégie pour le démantèlement des navires acceptée au niveau mondial."@fr8
"Tisztelt elnök úr! Gratulálok Blokland úrnak – mint vártuk – kiváló jelentéséhez és az összes árnyékelőadónak felajánlott nagyon jó együttműködéséhez. Ennek a zöld könyvnek a tárgya nagyon fontos, és egyúttal mélyen aggasztó. A legtöbb hajóbontást, ahogyan azt ma végzik, sokak jogosan bűncselekményként jellemezhetik, mind az emberi egészségre, mind a környezetre történő hivatkozással. A legtöbb ilyen bontás – mint mindannyian tudjuk – az indiai szubkontinens tenger- és folyópartjainál történik, az embereknek és a környezetnek a legkülönfélébb mérgező anyagoktól, többek között számos rákkeltő anyagtól való védelmének legalapvetőbb szabályait teljesen figyelmen kívül hagyva, vagy csak minimális mértékben tekintetbe véve. Ezenfelül, az ilyen bontásokon dolgozó munkásokkal a legnagyobb tiszteletlenséggel bánnak emberi és munkajogaikat, valamint méltóságukat illetően, hogy az igazán szörnyű körülmények között alkalmazott gyermekmunkáról ne is beszéljünk, amely egyes esetekben nem sokban különbözik a gyermekrabszolgaság leghitványabb, szégyenletes dicső korától. Kevés számú módosítást nyújtottak be, legtöbbjüket az előadó támogatásával. Követjük az előadó álláspontját, az 1. módosítás kivételével, amelynél nem találunk ésszerű magyarázatot arra, hogy Blokland úr miért nem hagyja jóvá, és amelyet mi meg fogunk szavazni, és bízunk benne, hogy mások is így tesznek. Reménykedjünk abban, hogy azzal, hogy teljes mértékben támogatjuk a zöld könyvet, hogy a hajóbontást – amely sajnos a legszükségesebb esemény a hajóiparban – a jövőben környezetvédelmi, szociális és higiéniai szempontból biztonságosan fogják végezni, és hogy az nagyon szükséges, de szabályosan és biztonságosan megkeresett jövedelmet fog biztosítani a fejlődő országok lakosságának. Reménykedjünk abban is, hogy a jelentés elképzeléseit a lehető leghamarabb jogszabályi formába fogják önteni, hatályát pedig kiterjesztik a hadi- és kereskedelmi hajókra is. Végezetül, hadd mondjam el, hogy egyetértek az előttem szólókkal abban, hogy végső célunk egy globálisan elfogadott hajóbontási stratégia kell, hogy legyen."@hu11
". Signor Presidente, mi congratulo con l’onorevole Blokland per la sua (come previsto) eccellente relazione e per la valida cooperazione offerta a tutti i relatori ombra. La questione di questo Libro verde è molto importante, nonché estremamente preoccupante. Gran parte della demolizione delle navi attualmente eseguita può a buon diritto essere classificata come criminale da molti, sia per quanto riguarda la salute umana, sia per quanto riguarda l’ambiente. Come tutti sappiamo, la maggior parte delle demolizioni avviene su spiagge e argini di fiumi del subcontinente indiano con nessuna o con minima preoccupazione per le norme più basilari di tutela delle persone e dell’ambiente dalla contaminazione di varie sostanze tossiche, inclusi numerosi agenti cancerogeni. Inoltre, i lavoratori in tali siti di demolizione sono trattati senza alcun rispetto per i loro diritti umani e del lavoro, e per la loro dignità, per non menzionare l’impiego del lavoro minorile in condizioni veramente atroci che, in alcuni casi, differisce poco dalla schiavitù minorile nel suo spregevole e vergognoso splendore. E’ stato presentato un ristretto numero di emendamenti, la maggior parte dei quali con il sostegno del relatore. Dovremo seguire la sua posizione, a eccezione dell’emendamento n. 1, per cui non troviamo una spiegazione ragionevole al fatto che non abbia incontrato l’approvazione dell’onorevole Blokland e per cui dovremo votare a favore, e riteniamo che gli altri faranno lo stesso. Nel fornire tutto il nostro appoggio a questo Libro verde, ci auguriamo che la demolizione delle navi, purtroppo un’eventualità assolutamente necessaria per l’industria navale, in futuro, sia eseguita in modo sicuro a livello ambientale, sociale e igienico, e che fornirà un reddito assolutamente indispensabile, ma guadagnato in maniera adeguata e sicura, per la popolazione dei paesi in via di sviluppo. Speriamo che le idee di questa relazione siano convertite in forma legislativa il prima possibile e il loro ambito sia esteso per includere le navi militari e commerciali. Infine, vorrei dire che concordo con i precedenti oratori in merito al fatto che il nostro obiettivo finale dovrebbe essere una strategia per la demolizione delle navi accettata a livello globale."@it12
"Pone pirmininke, kaip ir tikėtasi, galiu pasveikinti J. Blokland už jo puikų pranešimą ir glaudų visų šešėlinių pranešėjų bendradarbiavimą. Šioje Žaliojoje knygoje kalbama apie labai svarbų dalyką, kuris taip pat kelia didelį susirūpinimą. Daugelis šiuo metu atliekamų laivų išmontavimo atvejų galima paprasčiausiai įvardinti nusikalstamais, kalbant žmogaus sveikatos ir aplinkos apsaugos terminais. Kaip žinia, daugeliu atvejų išmontavimas atliekamas paplūdimiuose ir upių pakrantėse Indijos subkontinente praktiškai ar beveik visiškai nesilaikant pačių pagrindinių žmonių ir aplinkos apsaugos nuo taršos toksiškomis medžiagomis ir vėžį sukeliančiomis medžiagomis taisyklių. Be to, šiose išmontavimo vietose dirbantys darbininkai visiškai negali pasinaudoti savo žmogaus ir darbo teisėmis, o jų orumas pažeidžiamas, nekalbant apie vaikų darbą iš tiesų siaubingomis sąlygomis, kurios kai kuriais atvejais nedaug skiriasi nuo vaikų vergovės laikotarpio šlovingiausiomis jos dienomis. Daugiausia pranešėjo palaikymu pateikta ir nedidelė grupė pakeitimų. Ketiname pritarti jo pozicijai, išskyrus 1 pakeitimo atveju, nes negalime rasti protingo paaiškinimo, kodėl su juo nesutinka J. Blokland, todėl balsuosime teigiamai ir tikiuosi, kad kiti pasielgs taip pat. Visiškai remiame šią Žaliąją knygą ir tikimės, kad ateityje laivų išmontavimas, kuris, deja, yra neišvengiamas laivybos pramonės reiškinys, bus atliekamas aplinkai nekenksmingu, socialiniu ir higienos požiūriu saugiu būdu ir suteiks reikiamas, tačiau tinkamai ir saugiai uždirbtas besivystančių šalių gyventojų pajamas. Tikėkimės, kad šiame pranešime pateiktas idėjas pavyks perkelti į teisės aktus nedelsiant, o į jų taikymo sritį bus įtraukti kariniai ir civiliniai laivai. Galiausiai norėčiau išreikšti savo sutikimą su ankstesniu kalbėtoju, kad galutinis mūsų tikslas turėtų būti visuotinai priimtina laivų išmontavimo strategija."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Apsveicu kungu ar – kā jau bija gaidāms – lielisko ziņojumu un ļoti labo sadarbību, kuru viņš sniedza visiem ēnu referentiem. Šīs Zaļās grāmatas temats ir ļoti svarīgs un arī ļoti satraucošs. Daudzas pašlaik veiktās kuģu demontāžas var taisnīgi dēvēt par noziedzīgām gan attiecībā uz cilvēku veselību, gan attiecībā uz vidi. Kā mēs visi zinām, lielākā daļa demontāžu notiek Indijas subkontinenta jūras un upju piekrastēs, gandrīz nemaz vai nemaz neievērojot pamatnoteikumus par cilvēku un vides aizsardzību pret saindēšanu ar dažādām indīgām vielām, tostarp arī daudziem kancerogēniem. Turklāt šādās demontāžas vietās pret strādniekiem izturas ar galēju necieņu pret viņu cilvēktiesībām un darba tiesībām, un cilvēka cieņu, nemaz nerunājot par bērnu darbu tiešām briesmīgos apstākļos, kas atsevišķos gadījumos daudz neatšķiras no bērnu verdzības tās visnožēlojamākajā apkaunojošākajā izpausmē. Ir iesniegts maz grozījumu, to lielākā daļa atbalsta referentu. Mums ir jāseko viņa nostājai, izņemot 1. grozījumu, kur mēs nevaram atrast saprātīgu izskaidrojumu, kādēļ kungs to nav pieņēmis, un par kuru mēs balsosim pozitīvi, un mēs paļaujamies, ka pārējie rīkosies tāpat. Pilnībā atbalstot šo Zaļo grāmatu, cerēsim, ka kuģu demontāža – diemžēl kuģniecības nozarē visvajadzīgākais pasākums – turpmāk notiks videi, sociālajai jomai un higiēnai visdrošākajā veidā un ka tā nodrošinās ļoti vajadzīgus, taču pienācīgi un droši nopelnītus ienākumus jaunattīstības valstu iedzīvotājiem. Cerēsim, ka šā ziņojuma idejas pēc iespējas drīzāk iegūs arī likumdošanas formu un ka tā darbības joma tiks paplašinātas, iekļaujot tajā arī kara un tirdzniecības kuģus. Nobeigumā atļaujiet pateikt, ka es piekrītu iepriekšējiem runātājiem, ka mūsu iespējamajam mērķim vajadzētu būt starptautiski pieņemtai kuģu demontāžas stratēģijai."@lv13
"Mr President, congratulations to Mr Blokland for his – as expected – excellent report and for the very good cooperation offered to all shadow rapporteurs. The subject matter of this Green Paper is very important, as well as being deeply worrisome. Much of the dismantling of ships as presently done can rightly be characterised by many as criminal, both with reference to human health and also with reference to the environment. Most such dismantling, as we all know, takes place on beaches and river banks on the Indian subcontinent with no or minimal concern for the most basic rules of protection of humans and of the environment from contamination by a variety of toxic substances, including numerous carcinogenic agents. Additionally, workers in such dismantling places are treated with the utmost disrespect for their human and labour rights and for their dignity, not to mention the use of child labour in truly atrocious conditions which, in some cases, differ little from child slavery in its most despicably shameful glory. A small number of amendments have been submitted, most with the support of the rapporteur. We shall follow his position, with the exception of Amendment 1, for which we can find no reasonable explanation why it does not meet with Mr Blokland’s approval and for which we shall vote positively, and we trust that others will do the same. In giving our full support to this Green Paper let us hope that ship dismantling, regrettably a most necessary eventuality for the shipping industry, is done in the future in an environmentally, socially and hygienically safe manner and that it will provide a much needed but properly and safely earned income for the population of developing countries. Let us also hope that the ideas in this report are put into legislative form as soon as possible and that its scope is extended to include military as well as commercial vessels. Finally, let me say that I agree with previous speakers that our eventual aim should be a globally accepted strategy for ship dismantling."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik feliciteer de heer Blokland met zijn – zoals verwacht – uitstekende verslag en dank hem voor de zeer goede samenwerking met alle schaduwrapporteurs. Dit groenboek gaat over een zeer belangrijk en bijzonder zorgwekkend onderwerp. De ontmanteling van schepen gebeurt tegenwoordig vaak op een wijze die door velen terecht als crimineel wordt gekenschetst, zowel uit gezondheids- als milieuoogpunt. Zoals we allemaal weten, gebeurt de ontmanteling van schepen doorgaans op stranden en rivieroevers op het Indische subcontinent, waarbij de meest elementaire regels voor de bescherming van mens en milieu tegen toxische, deels carcinogene, stoffen, niet of nauwelijks worden nageleefd. De arbeiders op zulke sloopplaatsen worden behandeld met een volslagen minachting. Hun mensen- en arbeidsrechten en hun waardigheid worden hen ontzegd, om niet te spreken van de rechten van de kinderen die er in werkelijk hemelschreiende omstandigheden moeten werken. In sommige gevallen is sprake van kinderarbeid die weinig verschilt van slavernij in zijn meest verachtelijke en schandelijke vorm. Er is een klein aantal amendementen ingediend. De meeste met steun van de rapporteur. We nemen zijn standpunten over, met uitzondering van zijn standpunt ten aanzien van amendement 1. We kunnen geen reden bedenken waarom dit amendement niet zijn goedkeuring kan wegdragen. Wij stemmen in ieder geval vóór en vertrouwen erop dat anderen dat ook zullen doen. We geven onze volledige steun aan dit groenboek in de hoop dat het ontmantelen van schepen – een activiteit die voor de scheepvaartindustrie helaas onvermijdelijk is – in de toekomst gebeurt op een milieuvriendelijke, maatschappelijk verantwoorde en voor de gezondheid van mensen veilige manier, en dat het de bevolking van ontwikkelingslanden een veilige bron van hoognodige inkomsten verschaft. Laten we hopen dat de ideeën die in dit verslag zijn verwoord zo spoedig mogelijk vorm krijgen in wetgeving en dat die wetgeving zowel op oorlogs- als koopvaardijschepen van toepassing zal zijn. Tot slot wil ik mijn instemming betuigen met het standpunt van voorgaande sprekers dat we uiteindelijk moeten komen tot een mondiale strategie voor het ontmantelen van schepen."@nl3
"Panie przewodniczący! Chciałbym pogratulować posłowi Bloklandowi znakomitego sprawozdania, które spełniło nasze oczekiwania merytoryczne, oraz bardzo dobrej współpracy zaproponowanej wszystkim posłom sprawozdawcom. Kwestia zielonej księgi jest bardzo ważna, jak również budząca głęboki niepokój. Wiele przeprowadzanych obecnie czynności związanych z demontażem statków można słusznie określić działaniem kryminalnym, zarówno w odniesieniu do ochrony zdrowia ludzkiego jak i ochrony środowiska naturalnego. Jak nam wszystkim wiadomo, większość statków jest złomowana na plażach i brzegach subkontynentu indyjskiego z brakiem lub minimalnym poszanowaniem najbardziej podstawowych zasad ochrony człowieka i środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem toksycznymi substancjami, łącznie z licznymi środkami rakotwórczymi. Co więcej, robotnicy zatrudnieni w tego typu punktach złomowania są traktowani z pełnym brakiem poszanowania praw człowieka i prawa pracy, jak również godności, nie wspominając o zatrudnianiu nieletnich w naprawdę okropnych warunkach, które w niektórych przypadkach niewiele różnią się od niewolnictwa dzieci w jego najpodlejszej formie. Zgłoszonych zostało niewiele poprawek, większość z nich przy poparciu sprawozdawcy. Powinniśmy trzymać się jego stanowiska, z wyjątkiem poprawki 1, dla której nie udało nam się znaleźć sensownego wyjaśnienia, dlaczego poseł Blokland jej nie zatwierdza oraz na którą powinniśmy zagłosować; mamy nadzieję, że pozostałe osoby postąpią tak samo. Udzielając zielonej księdze pełnego poparcia, liczymy na to, że demontaż statków, niestety najbardziej konieczna ewentualność dla przemysłu żeglugowego, będzie przeprowadzany w przyszłości zgodnie z wymogami ochrony środowiska naturalnego, bezpieczeństwa społecznego i higieny, jak również na to, że przyniesie obywatelom krajów rozwijających się niezwykle potrzebny zysk, osiągnięty uczciwie i w sposób bezpieczny. Miejmy nadzieję, że pomysły przedstawione w niniejszym sprawozdaniu możliwie szybko zostaną uwzględnione w procesie legislacyjnym, zaś ich zakres obejmie również okręty wojenne i statki handlowe. Na koniec, chciałbym powiedzieć, że zgadzam się ze swoimi przedmówcami, co do tego, że naszym końcowym celem powinna być uznawana na całym świecie strategia dotycząca demontażu statków."@pl16
"Senhor Presidente, parabéns ao senhor deputado Blokland pelo seu – como seria de esperar – excelente relatório e pela óptima cooperação que manteve com todos os relatores-sombra. É muito importante, além de muito preocupante, o tema deste Livro Verde da Comissão. Nos moldes em que hoje se processa, uma grande parte da actividade de desmantelamento de navios pode ser legitimamente classificada por muitos como criminosa, não apenas do ponto de vista da saúde humana mas também do ambiente. Grande parte dessas operações de desmantelamento é levada a cabo, como todos sabem, em praias e nas margens de rios no subcontinente indiano, com poucas ou nenhumas preocupações pelas mais elementares regras de protecção do ser humano e do ambiente contra a contaminação por uma diversidade de substâncias tóxicas, entre as quais numerosos agentes carcinógenos. Acresce que nestes estaleiros de desmantelamento os trabalhadores são tratados com o maior desrespeito pelos seus direitos humanos e laborais e pela sua dignidade, para não falar da utilização de trabalho infantil em condições verdadeiramente atrozes, que, nalguns casos, pouco diferem do que era a escravatura infantil nos seus mais vergonhosos e desprezíveis tempos de glória. Foi apresentado um pequeno número de alterações, que na sua maioria contou com o apoio do relator. Seguiremos a posição deste, com excepção da alteração 1, em relação à qual não encontramos explicação plausível para a não aprovação pelo relator, e a qual votaremos favoravelmente, esperando que outros o façam também. Ao darmos o nosso apoio incondicional a este Livro Verde, façamos votos por que o desmantelamento de navios, infelizmente uma necessidade incontornável para o sector da navegação, se processe no futuro em moldes seguros do ponto de vista ambiental, social e sanitário, e permita às populações dos países em desenvolvimento em causa auferir, em condições dignas e seguras, o rendimento de que tanto necessitam. Esperemos que as ideias contidas neste relatório assumam, quanto antes, a forma de lei e que o âmbito de aplicação desta seja alargado de modo a englobar os navios de guerra e os navios da marinha mercante. A terminar, gostaria de manifestar a minha concordância com a opinião, expressa por alguns oradores que me antecederam no uso da palavra, de que o nosso objectivo último deve ser uma estratégia de desmantelamento de navios globalmente aceite."@pt17
"Mr President, congratulations to Mr Blokland for his – as expected – excellent report and for the very good cooperation offered to all shadow rapporteurs. The subject matter of this Green Paper is very important, as well as being deeply worrisome. Much of the dismantling of ships as presently done can rightly be characterised by many as criminal, both with reference to human health and also with reference to the environment. Most such dismantling, as we all know, takes place on beaches and river banks on the Indian subcontinent with no or minimal concern for the most basic rules of protection of humans and of the environment from contamination by a variety of toxic substances, including numerous carcinogenic agents. Additionally, workers in such dismantling places are treated with the utmost disrespect for their human and labour rights and for their dignity, not to mention the use of child labour in truly atrocious conditions which, in some cases, differ little from child slavery in its most despicably shameful glory. A small number of amendments have been submitted, most with the support of the rapporteur. We shall follow his position, with the exception of Amendment 1, for which we can find no reasonable explanation why it does not meet with Mr Blokland’s approval and for which we shall vote positively, and we trust that others will do the same. In giving our full support to this Green Paper let us hope that ship dismantling, regrettably a most necessary eventuality for the shipping industry, is done in the future in an environmentally, socially and hygienically safe manner and that it will provide a much needed but properly and safely earned income for the population of developing countries. Let us also hope that the ideas in this report are put into legislative form as soon as possible and that its scope is extended to include military as well as commercial vessels. Finally, let me say that I agree with previous speakers that our eventual aim should be a globally accepted strategy for ship dismantling."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, blahoželám pánovi Bloklandovi za jeho, podľa očakávania, vynikajúcu správu a za veľmi dobrú spoluprácu, ktorú ponúkol všetkým tieňovými spravodajcom. Predmet tejto zelenej knihy je veľmi dôležitý a zároveň veľmi znepokojivý. Väčšinu demontáže lodí, tak ako sa v súčasnosti robí by mohli mnohí oprávnene charakterizovať ako zločin vzhľadom na zdravie ľudí a tiež vzhľadom za životné prostredie. Väčšina tejto demontáže, ako všetci vieme, sa odohráva na plážach a brehoch riek na indickom subkontinente bez záujmu, alebo s minimálnym záujmom o najzákladnejšie pravidlá ochrany ľudí a životného prostredia pred znečistením rôznymi toxickými látkami, vrátane veľkého počtu karcinogénnych látok. Okrem toho, sa s pracovníkmi na týchto demontážnych miestach zaobchádza s krajnou neúctou voči ich ľudským a pracovným právam a ich dôstojnosti, nehovoriac o využívaní práce detí v skutočne otrasných podmienkach, ktoré sa v niektorých prípadoch iba málo líšia od otroctva detí v jeho najnehanebnejšej forme. Bol predložený malý počet pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, väčšinou s podporou spravodajcu. Budeme sa pridŕžať postoja spravodajcu, s výnimkou pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu č. 1, v prípade ktorého nevieme nájsť žiadne rozumné vysvetlenie, prečo sa nestretol so súhlasom pána Bloklanda a budeme zaň hlasovať kladne a dúfame, že ostatní urobia to isté. Dúfajme, že poskytnutím našej plnej podpory tejto zelenej knihe sa demontáž lodí, žiaľ pre lodiarsky priemysel veľmi potrebná, bude v budúcnosti robiť environmentálne, sociálne a hygienicky bezpečným spôsobom a že obyvateľstvu rozvojových krajín zabezpečí veľmi potrebný, ale riadne a bezpečne zarobený príjem. Dúfajme, že myšlienky tejto správy sa prevedú čo najskôr do právnej formy a že jej rozsah sa rozšíri tak, aby zahŕňal vojenské aj obchodné lode. A nakoniec mi dovoľte povedať, že súhlasím s predchádzajúcimi rečníkmi, že našim konečným cieľom by mala byť celosvetovo akceptovaná stratégia demontáže lodí."@sk19
"Gospod predsednik, čestitke gospodu Bloklandu za njegovo – kot smo pričakovali – odlično poročilo ter za zelo dobro sodelovanje, ki ga je ponudil vsem poročevalcem v senci. Tema te zelene knjige je zelo pomembna ter globoko zaskrbljujoča. Večji del razstavljanja ladij, kot se zdaj izvaja, se lahko upravičeno označi za kriminalno dejavnost, tako v smislu zdravja ljudi kot odnosa do okolja. Večina razstavljanja, kot vsi vemo, poteka na plažah in bregovih rek na indijski podcelini, pri čemer se komajda ali nič ne upoštevajo osnovna pravila varstva ljudi in okolja pred okužbo ali onesnaženjem z različnimi strupenimi snovmi, vključno s številnimi rakotvornimi snovmi. Poleg tega se delavce v takšnih obratih za razstavljanje obravnava brez kakršnega koli spoštovanja njihovih človekovih in delovnih pravic ter s popolnim nespoštovanjem njihovega dostojanstva, da ne omenjam otroškega dela v resnično grozljivih pogojih, ki se v nekaterih primerih le malo razlikujejo od otroškega suženjstva v njegovi najbolj sramotni obliki. Predloženih je bilo majhno število predlogov sprememb, večina s podporo poročevalca. Upoštevali bomo njegovo stališče, razen predloga spremembe 1, za katerega ne moremo najti nobene razumne razlage, zakaj ne izpolnjuje odobritve gospoda Bloklanda, in za katero bomo glasovali pozitivno, poleg tega verjamemo, da bodo drugi storili enako. Ob polni podpori tej zeleni knjigi, upajmo, da bo razstavljanje ladij, ki žal nujno potrebna dejavnost v ladijski industriji, v prihodnosti potekalo na okolju prijazen, družbeno sprejemljiv in higiensko varen način ter bo zagotovilo tako potreben, vendar ustrezno in varno zaslužen, prihodek za prebivalce držav v razvoju. Upajmo, da se bodo zamisli v tem poročilu preoblikovale v zakonodajno obliko takoj, ko bo to mogoče, ter da se bo njihovo področje uporabe razširilo na vojaška in komercialna plovila. Končno, naj vam povem, da soglašam s prejšnjimi govorniki, da mora biti naš končni cilj globalno sprejeta strategija za razstavljanje ladij."@sl20
"Herr talman! Jag vill gratulera Johannes Blokland till ett – som väntat – utmärkt betänkande och till ett mycket gott samarbete med alla skuggföredragandena. Den här grönboken handlar om ett viktigt och djupt oroande ämne. Mycket av den nedmontering av fartyg som sker för närvarande skulle många med rätta beteckna som kriminell, både när det gäller människors hälsa och när det gäller miljön. Nedmonteringen äger som vi alla vet oftast rum på stränder och flodbäddar på den indiska subkontinenten med lite eller ingen hänsyn till de mest grundläggande regler för att skydda människor och miljö från att förorenas av olika giftiga ämnen, bland annat otaliga cancerogena ämnen. De som arbetar på sådana nedmonteringsplatser behandlas dessutom utan någon som helst hänsyn till deras mänskliga rättigheter, till deras rättigheter som arbetstagare eller till deras värdighet, för att inte tala om att det förekommer barnarbete på verkligt vedervärdiga villkor som i vissa fall liknar barnslaveri i dess mest avskyvärt skamliga form. Det har lämnats in ett fåtal ändringsförslag, varav de flesta har föredragandens stöd. Vi ska följa hans ståndpunkt med undantag för ändringsförslag 1. Vi kan inte se någon rimlig förklaring till varför Johannes Blokland inte godkänner det. Vi kommer att rösta ja till det, och vi räknar med att andra kommer att göra detsamma. Vi ger grönboken vårt fulla stöd och vi får hoppas att nedmonteringen av fartyg, som tyvärr är en nödvändighet för sjöfartsindustrin, i framtiden sker på ett miljömässigt, socialt och hygieniskt säkert sätt och att den kommer att ge befolkningen i utvecklingsländerna en välbehövlig men anständigt och säkert intjänad inkomst. Vi får också hoppas att idéerna i betänkandet blir lagstiftning så snart som möjligt och att dess tillämpningsområde utvidgas så att den omfattar både militärfartyg och handelsfartyg. Slutligen vill jag säga att jag instämmer med tidigare talare om att vårt slutliga mål bör vara en globalt accepterad strategi för nedmontering av fartyg."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marios Matsakis,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph