Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-20-Speech-2-353"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080520.28.2-353"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Signora Presidente, onorevoli colleghi, come anche lei ben sa, è il popolo nel nostro paese a volere che il governo affronti senza buonismi, con realismo, l’emergenza criminalità, anche dei rom. Difendere i diritti umani, certo, bisognava farlo a Ceuta, – e invece lì c’è stato il silenzio omertoso dell’Internazionale socialista, compagno Schulz, o no? Difendere anche e soprattutto dall’illegalità di tutti, anche dei rom, i cittadini onesti! Io personalmente mi batterò perché nel nostro paese il nostro governo faccia diventare figura di reato l’associazione a delinquere tipica delle famiglie rom, finalizzata a commettere furti e rapine, e magari anche reati più gravi. La violenza xenofoba non appartiene al nostro popolo, meno che mai ai cittadini campani e napoletani, appartiene alla camorra, che dobbiamo combattere! Il popolo chiede sicurezza, che sa benissimo non esclude provvedimenti umanitari e di solidarietà. Ma prima la sicurezza, che è un dovere altrettanto importante assicurare! Il della Commissione non ci convince: i cittadini, nel nostro paese e in Europa, chiedono sicurezza dall’immigrazione selvaggia e dalle invasioni di chi non emigra per lavorare, si tratta molto spesso di delinquenti che emigrano e non di emigranti che delinquono!"@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, jak určitě víte, je na občanech naší země, aby požádali vládu o realistické, nikoli idealistické řešení kritického stavu v oblasti kriminality, včetně romské kriminality. Ochrana lidských práv všemi dostupnými prostředky – přesně toto bylo potřebné vykonat v Ceutě, ale místo toho jsme mohli být svědky konspiračního mlčení mezinárodních socialistů. Souhlasíte se mnou, soudruhu Schulzi? Nejdůležitější je chránit poctivé lidi před nezákonným chováním jiných, včetně Romů. Já osobně povedu kampaň, aby vláda mojí země vyhlásila za trestný čin členství v gangu – gangu, který má podobu typického romského gangu dopouštějícího se krádeží, vloupání, a dokonce i závažnějších trestných činů. Xenofobní násilí není charakteristickým rysem našich občanů, obzvláště ne obyvatel Kampánie a Neapole. Je znakem Camorry, proti které musíme bojovat. Lidé žádají bezpečnost, samozřejmě bez toho, aby se tím omezila humanitární a solidární opatření. Bezpečnost je však nejdůležitější prioritou a její záruka je nesmírně důležitá. Prázdné řeči Komise nás nepřesvědčily: italští občané a občané celé Evropy žádají ochranu před nekontrolovaným přistěhovalectvím a před přílivem lidí, kteří se nerozhodli emigrovat proto, aby si našli lepší práci, ale aby páchali zločiny – jde o emigrující kriminálníky, nikoli o emigranty, kteří páchají trestné činy."@cs1
"Fru formand, mine damer og herrer! Som bekendt er det op til folket i vores land at anmode regeringen om at håndtere den kritiske kriminalitet, herunder romakriminalitet, realistisk og uden en for slap holdning. Forsvar menneskerettighederne med alle midler - det skulle være sket i Ceuta, men i stedet var der konspiratorisk tavshed fra Socialistisk Internationale. Kammerat Schulz, er De enig? Forsvar frem for alt ærlige borgere mod andres ulovlige adfærd, også romaerne! Jeg vil personligt kæmpe for, at regeringen i vores land gør det til en strafbar lovovertrædelse at være medlem af en forbryderbande, ligesom de typiske romabander, som begår tyverier, indbrud og endda mere alvorlig kriminalitet. Fremmedfjendsk vold er ikke karakteristisk for vores folk, og slet ikke folk i Kampanien eller Napoli. Den henhører under Camorraen, som vi må bekæmpe. Folk kræver sikkerhed, velvidende at det ikke udelukker humanitære og solidariske foranstaltninger. Sikkerhed har dog førsteprioritet, og det er lige så vigtigt at garantere dette. Vi kan ikke tilslutte os Kommissionens tomme snak. Borgerne i Italien og i Europa kræver beskyttelse mod ukontrolleret indvandring og mod tilstrømningen af folk, som ikke emigrerer for at arbejde, men ofte er forbrydere, som emigrerer, snarere end emigranter, der begår forbrydelser."@da2
"Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wie Sie wissen, ist es die Bevölkerung unseres Landes, die von der Regierung fordert, das brennende Problem der Kriminalität, auch der Kriminalität der Roma, realistisch und ohne populistische Attitüden anzugehen. Verteidigung der Menschenrechte unter allen Umständen – das hätte in Ceuta getan werden müssen, doch stattdessen hüllte sich die Sozialistische Internationale in konspiratives Schweigen. Stimmen Sie mir zu, Genosse Schulz? Vor allem geht es um dien Schutz ehrenwerter Bürger vor der Gesetzlosigkeit anderer, einschließlich der Roma! Ich persönlich werde mich dafür einsetzen, dass die Regierung unseres Landes die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, wie sie typisch für die Roma ist, um zu stehlen und zu rauben oder noch schlimmere Verbrechen zu begehen, zu einem Straftatbestand erhebt. Fremdenfeindliche Gewalt ist nicht typisch für unsere Bevölkerung, umso weniger für die Landbevölkerung oder die Neapolitaner. Sie ist charakteristisch für die Camorra, die wir bekämpfen müssen. Die Menschen fordern Sicherheit, wohl wissend, dass das keine humanitären und solidarischen Maßnahmen ausschließt. Doch an erster Stelle steht die Sicherheit, und es ist genauso wichtig, sie zu gewährleisten. Das Blabla der Kommission hat uns nicht überzeugt: Die Bürgerinnen und Bürger in Italien und in Europa fordern Schutz vor unkontrollierter Einwanderung und vor dem Zustrom von Menschen, die nicht auswandern, um zu arbeiten, denn oft sind es Kriminelle, die auswandern, und nicht Auswanderer, die kriminell werden."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, όπως γνωρίζετε, εξαρτάται από τον λαό της χώρας μας να ζητήσει από την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει την επείγουσα κατάσταση εγκληματικότητας, συμπεριλαμβανόμενης της εγκληματικότητας των Ρομά, με δραστικό τρόπο και χωρίς την εφαρμογή ιδεαλιστικής συμπεριφοράς. Υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με όλα τα μέσα – αυτό θα έπρεπε να γίνει στη Θέουτα, αλλά αντί για αυτό υπήρξε συνωμοτική σιωπή στη Σοσιαλιστική Διεθνή. Σύντροφε Schulz, συμφωνείτε; Πάνω από όλα, υπεράσπιση των έντιμων πολιτών από την παρανομία άλλων, συμπεριλαμβανόμενων των Ρομά! Προσωπικά θα συνεργαστώ προκειμένου η κυβέρνηση της χώρας μου να καταστήσει ποινικό αδίκημα το να είναι κάποιος μέλος μιας εγκληματικής συμμορίας, όπως των τυπικών συμμοριών Ρομά, οι οποίες κλέβουν, ληστεύουν και διαπράττουν ακόμη και πιο σοβαρά εγκλήματα. Η ξενόφοβη βία δεν είναι χαρακτηριστική του λαού μας, χωρίς να υπολογίζουμε αυτόν της Καμπανίας ή της Νάπολης. Ανήκει στην Καμόρα, την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Οι άνθρωποι απαιτούν ασφάλεια, γνωρίζοντας ότι αυτό δεν αποκλείει τα ανθρωπιστικά μέτρα και τα μέτρα αλληλεγγύης. Η ασφάλεια είναι, ωστόσο, η πρώτη προτεραιότητα, και είναι εξίσου σημαντική για να διασφαλιστεί αυτό. Δεν έχουμε πεισθεί από την ανώφελη συζήτηση της Επιτροπής: οι πολίτες στην Ιταλία και στην Ευρώπη απαιτούν προστασία από την ανεξέλεγκτη μετανάστευση και από την εισροή ανθρώπων που δεν μεταναστεύουν προκειμένου να εργαστούν, αλλά είναι συχνά εγκληματίες που μεταναστεύουν, παρά μετανάστες που διαπράττουν εγκλήματα."@el10
"Madam President, ladies and gentlemen, as you know, it is up to the people of our country to ask the government to tackle the crime emergency, including Roma crime, realistically and without adopting a do-gooder attitude. Defend human rights by all means – this should have been done in Ceuta, but instead there was the conspiratorial silence of Socialist International. Comrade Schulz, would you agree? Above all, defend honest citizens from the unlawfulness of others, including the Roma! I will personally campaign so that the government in our country makes it a criminal offence to be a member of a criminal gang, much like the typical Roma gangs, who commit thefts, burglaries and even more serious crimes. Xenophobic violence is not characteristic of our people, let alone the people of Campania or Naples. It belongs to the Camorra, who we must fight. People are demanding safety, in the knowledge that this does not preclude humanitarian and solidarity measures. Safety is, however, the first priority, and it is just as important to guarantee this. We are not convinced by the idle talk of the Commission: citizens in Italy and in Europe are calling for protection from uncontrolled immigration and from the influx of people who are not emigrating in order to work but are often criminals who emigrate, rather than emigrants who commit crimes."@en4
"Señora Presidenta, señorías, como es sabido, corresponde a la gente de nuestro país exigir al gobierno que solucione los incidentes criminales, incluidos los de los romaní, de forma realista y sin adoptar actitudes benefactoras. Defender los derechos humanos por todos los medios, eso es lo que debería haberse hecho en Ceuta, pero en su lugar se produjo el silencio encubridor de la Internacional Socialista. ¿Está usted de acuerdo, camarada Schulz? Sobre todo, hay que defender a los ciudadanos honrados de los actos ilegales de otros, incluidos los romaní. Yo voy a propugnar personalmente que el gobierno en nuestro país tipifique como delito penal la pertenencia a banda criminal, como las típicas bandas romaní, que perpetran robos, atracos y delitos aún más graves. La violencia xenófoba no es propia de nuestro pueblo, mucho menos de las gentes de Campania o Nápoles. Es propia de la Camorra, a quien hemos de combatir. La gente exige seguridad, sabiendo que eso no excluye medidas humanitarias y solidarias. La seguridad representa, no obstante, la primera prioridad y resulta igualmente importante garantizarla. No nos convence la palabrería insustancial de la Comisión: los ciudadanos de Italia y de Europa exigen protección frente a la inmigración incontrolada y a la llegada de personas que no emigran para trabajar, sino que a menudo son delincuentes que emigran, más que emigrantes que delinquen."@es21
"Proua juhataja, daamid ja härrad, nagu te teate, on meie riigi inimeste ülesandeks nõuda, et valitsus lahendaks kuritegeliku eriolukorra, sealhulgas mustlaste kuritegevuse realistlikult ning maailmaparandaja hoiakuta. Kaitsta inimõigusi kõikide vahenditega – seda oleks tulnud teha Ceutas, kuid selle asemel vaikis Sotsialistlik Internatsionaal vandenõulikult. Seltsimees Schulz, kas te nõustute? Ennekõike kaitsta ausaid kodanikke teiste, sealhulgas mustlaste seadusevastaste tegude eest! Ma võtan enda südameasjaks saavutada selle, et meie riigi valitsus muudab kuriteoks kuritegeliku jõugu, millele sarnanevad paljuski tüüpilised mustlasjõugud, kes panevad toime vargusi, murdvargusi ja isegi raskemaid kuritegusid, liikmeks olemise. Võõravihast tingitud vägivald ei ole meie inimestele omane, rääkimata siis Campania või Napoli inimestest. See on omane Camorrale, kellega peame võitlema. Inimesed nõuavad turvalisust, teadmisega, et see ei välista humanitaar- ega solidaarsusmeetmeid. Turvalisus on aga esmatähtis ja selle tagamine on täpselt sama tähtis. Komisjoni tühi jutt ei veena meid: Itaalia ja Euroopa kodanikud nõuavad kaitset ohjeldamatu sisserände eest, samuti selliste inimeste sissevoolu eest, kes ei rända välja eesmärgiga töötada, vadi kes on sageli pigem väljarandavad kurjategijad kui kuritegusid toimepanevad väljarändajad."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, kuten te kaikki tiedätte, on maamme kansalaisten tehtävänä pyytää hallitusta puuttumaan rikoksia, myös romanien rikoksia koskevaan hätätilaan realistisesti ja ilman maailmanparantajan asennetta. Ihmisoikeuksia puolustetaan kaikin mahdollisin tavoin – näin olisi pitänyt toimia Ceutassa, mutta sen sijaan sosialistinen internationaali pysyi salamyhkäisesti vaiti. Toveri Martin Schulz, ettekö olekin samaa mieltä asiasta? Ennen kaikkea puolustetaan rehellisiä kansalaisia muiden kansalaisten, myös romanien laittomuuksilta! Kampanjoin henkilökohtaisesti sen puolesta, että valtiomme hallitus kriminalisoi jäsenyyden rikollisryhmissä, kuten tyypillisissä romaniryhmissä, jotka syyllistyvät varkauksiin, murtoihin ja jopa vakavampiin rikoksiin. Rotuvihaan juurensa juontava väkivalta ei ole tyypillistä kansalaisillemme, eikä varsinkaan Campanian ja Napolin kansalaisille. Se on osa Camorraa, jota vastaan meidän on taisteltava. Ihmiset vaativat turvallisuutta, mutta he tietävät, että tämä ei estä humanitaarisia ja solidaarisia toimenpiteitä. Turvallisuus on kuitenkin etusijalla, ja on yhtä tärkeää taata se. Emme ole vakuuttuneita komission korupuheista: kansalaiset Italiassa ja Euroopassa pyytävät suojaa valvomattomalta maahanmuutolta ja niiden ihmisten tulvalta, jotka eivät lähde siirtolaisiksi työn takia ja jotka ovat usein siirtolaisiksi lähteviä rikollisia, eivätkä rikoksiin syyllistyviä siirtolaisia."@fi7
"Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, c’est à la population de notre pays qu’il incombe de demander au gouvernement d’affronter l’urgence criminelle, y compris celle de la criminalité Rom, de façon réaliste et sans vœux pieux. Défendre les droits de l’homme par tous les moyens – c’est ce qui aurait dû être fait à Ceuta, et au lieu de cela nous avons assisté au silence complice de l’Internationale socialiste. Camarade Schulz, êtes-vous d’accord? Il faut avant tout protéger les honnêtes citoyens contre les criminels, y compris les criminels Roms! Je mènerai personnellement campagne pour que le gouvernement de notre pays criminalise la simple appartenance à une bande criminelle, comme ces bandes Roms typiques qui commettent des vols, des cambriolages et même des crimes plus graves. La violence xénophobe n’est pas caractéristique de nos habitants, et encore moins des habitants de Campanie ou de Naples. Elle est le fait de la Camorra, que nous devons combattre. Les gens exigent la sécurité, en sachant fort bien que celle-ci n’exclut pas les mesures humanitaires ni la solidarité. La sécurité reste toutefois la première priorité, et il est tout aussi important de la garantir. Les paroles oiseuses de la Commission ne nous convainquent pas: les citoyens d’Italie et d’Europe veulent qu’on les protège contre l’immigration incontrôlée et contre l’invasion de personnes qui n’ont pas émigré pour trouver du travail mais qui, plutôt que des immigrés qui commettent des crimes, sont souvent des criminels qui ont émigré."@fr8
"Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim! Mint tudják, honfitársaink feladata felkérni a kormányt, hogy realisztikusan küzdjön meg a bűnözési vészhelyzettel, beleértve a romabűnözést is anélkül, hogy felvenné a jótétlélek attitűdjét. Az emberei jogok védelme minden eszközzel – ezt kellett volna tenni Ceutában, de ehelyett a Szocialista Internacionálé összeesküvően hallgatott. Schulz elvtárs, Ön is egyetértene ezzel? Mindenekfelett védjük meg a becsületes állampolgárokat mások jogellenességétől, a romákat is beleértve! Én, személy szerint azért fogok kampányolni, hogy hazám kormánya nyilvánítsa bűncselekménnyé, ha valaki egy bűnbanda tagja, az esetek nagy részében a tipikus roma bandáké, akik lopnak, betörnek, és mg súlyosabb bűncselekményeket is elkövetnek. Az idegengyűlölő erőszak nem jellemző népünkre, különösen nem Campania és Nápoly népére. Ez a Camorra tulajdonsága, akik ellen harcolnunk kell. Az emberek biztonságot követelnek abban a tudatban, hogy ez nem zárja ki eleve a humanitárius és szolidaritási intézkedéseket. A biztonság mindazonáltal elsőbbséget élvez, és ugyanolyan fontos ennek garantálása. Nem győzött meg bennünket a Bizottság üres beszéde: Olaszország és Európa polgárai védelmet kérnek az ellenőrizetlen bevándorlással és az olyan emberek beáramlásával szemben, akik nem dolgozni jönnek, hanem inkább emigráló bűnözők, semmint bűncselekményeket elkövető bevándorlók."@hu11
"Ponia pirmininke, ponios ir ponai, kaip žinote, būtent mūsų šalies gyventojai privalo paprašyti vyriausybę kovoti su kritine nusikalstama padėtimi (taip pat ir romų nusikalstamumu) realiai ir neapsimetant geradariais. Visomis priemonėmis ginti žmogaus teises – tai turėjo įvykti Ceutoje, tačiau vietoje to iš „Socialist International“ tesulaukėme tik konspiracinės tylos. Drauge M. Schulz, argi nesutiksite? Pirmiausia būtina ginti garbingus piliečius nuo kitų piliečių, įskaitant romus, neteisėtų veiksmų! Ketinu asmeniškai vykdyti kampaniją, kad mūsų šalies vyriausybė kriminalizuotų priklausomybę nusikalstamai gaujai panašiai kaip tipinėms romų gaujoms, kurios vagia, plėšia ir daro kitus sunkesnius nusikaltimus. Ksenofobinė prievarta nėra būdinga mūsų tautai, nekalbant apie Kampanijos ar Neapolio gyventojus. Tai sietina su Kamora ir su tuo privalu kovoti. Žmonės reikalauja saugumo ir puikiai supranta, kad tai neužkerta kelio humanitarinio pobūdžio ir solidarumo priemonėms. Tačiau saugumas yra svarbiausias prioritetas ir jį labai svarbu užtikrinti. Paprasčiausia Komisijos kalba mūsų neįtikina: Italijos ir Europos piliečiai šaukiasi apsaugos nuo nevaldomos migracijos ir atvykstančių žmonių srauto, kurie nesiekia integruotis ir dirbti, bet yra atvykę nusikaltėliai."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi! Kā jūs zināt, mūsu valsts iedzīvotājiem ir tiesības pieprasīt, lai valdība reāli un bez labā tēvoča attieksmes novērš noziedzības, arī romu noziedzības, draudus. Cilvēktiesību aizstāvēšana visiem spēkiem – to vajadzēja darīt Seutā, bet tā vietā Sociālistiskā internacionāle konspiratīvi klusēja. Biedri vai jūs tam piekrītat? Galvenais ir aizstāvēt godīgos pilsoņus pret citu iedzīvotāju, ieskaitot romu, pretlikumībām! Es personīgi aģitēšu par to, lai mūsu valsts valdība nosaka, ka piederība noziedznieku bandai ir kriminālnoziegums, un šīs bandas ļoti līdzinās romu bandām, kuras nodarbojas ar zagšanu, laupīšanu un vēl smagākiem noziegumiem. Mūsu tautai nav raksturīga ksenofobiska vardarbība, izņemot Kampānijas un Neapoles ļaudis. Tie pieder kas mums ir jāapkaro. Cilvēki pieprasa drošību, zinot, ka tas neizslēdz cilvēcības un solidaritātes pasākumus. Tomēr drošība ir galvenā prioritāte, un tikpat svarīgi ir to garantēt. Komisijas tukšās runas mūs nepārliecina; Itālijas un Eiropas iedzīvotāji prasa aizsardzību pret nekontrolētu imigrāciju un tādu cilvēku pieplūdumu, kuri iebrauc valstī nevis tādēļ, lai strādātu, bet biežāk viņi ir noziedznieki, kuri emigrē nekā emigranti, kuri izdara noziegumus."@lv13
"Signora Presidente, onorevoli colleghi, come anche lei ben sa, è il popolo nel nostro paese a volere che il governo affronti senza buonismi, con realismo, l'emergenza criminalità, anche dei rom. Difendere i diritti umani, certo, bisognava farlo a Ceuta, – e invece lì c'è stato il silenzio omertoso dell'Internazionale socialista, compagno Schluz, o no? Difendere anche e soprattutto dall'illegalità di tutti, anche dei rom, i cittadini onesti! Io personalmente mi batterò perché nel nostro paese il nostro governo faccia diventare figura di reato l'associazione a delinquere tipica delle famiglie rom, finalizzata a commettere furti e rapine, e magari anche reati più gravi. La violenza xenofoba non appartiene al nostro popolo, meno che mai ai cittadini campani e napoletani, appartiene alla camorra, che dobbiamo combattere! Il popolo chiede sicurezza, che sa benissimo non esclude provvedimenti umanitari e di solidarietà. Ma prima la sicurezza, che è un dovere altrettanto importante assicurare! Il della Commissione non ci convince: i cittadini, nel nostro paese e in Europa, chiedono sicurezza dall'immigrazione selvaggia e dalle invasioni di chi non emigra per lavorare, si tratta molto spesso di delinquenti che emigrano e non di emigranti che delinquono!"@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, zoals u weet hebben de Italiaanse burgers het recht om hun regering te vragen de golf van misdaden in hun land, onder meer gepleegd door Roma, op een realistische en harde manier aan te pakken. Het verdedigen van de mensenrechten is alleszins een goede zaak. Maar dat had in Ceuta moeten gebeuren, waar de Internationale Socialisten verdacht stil bleven. Daar bent u het toch zeker mee eens, kameraad Schulz? Het is bovenal van belang dat eerlijke burgers worden beschermd tegen wetsovertreders, waaronder de Roma! Ik zal me er persoonlijk voor inzetten dat de Italiaanse regering het lidmaatschap van criminele bendes zoals die van de Roma, die diefstallen, inbraken en zelfs nog ernstigere misdrijven plegen, strafbaar stelt. Geweld voortkomend uit vreemdelingenhaat is niet kenmerkend voor mijn volk, en zeker niet voor de bewoners van Campania of Napels. Het is kenmerkend voor de Camorra, die we moeten bestrijden. Mensen eisen veiligheid, in het besef dat meer veiligheid niet ten koste hoeft te gaan van humanitaire en solidariteitsacties. Veiligheid is echter de eerste prioriteit, en het garanderen daarvan is net zo belangrijk. We zijn niet overtuigd van de loze praatjes van de Commissie: burgers in Italië en Europa vragen om bescherming tegen ongecontroleerde immigratie en de instroom van mensen die niet emigreren op zoek naar werk maar uit criminele motieven. Vaak gaat het niet om emigranten die een misdrijf plegen, maar om misdadigers die emigreren."@nl3
"Pani przewodnicząca, panie i panowie posłowie, jak państwo wiecie, od obywateli naszego kraju zależy, czy zwrócą się do rządu, aby wypowiedział walkę alarmującym poziomom przestępczości, także wśród Romów, w sposób realistyczny, nie uszczęśliwiając nikogo na siłę. Obrona praw człowieka za wszelką cenę - tak należało postąpić w Ceucie, zamiast tego jednak mieliśmy konspiracyjne milczenie socjalistycznej międzynarodówki. Towarzyszu Schulz, czy zgodzi się pan z tym stwierdzeniem? Przede wszystkim chrońmy uczciwych obywateli przed łamaniem prawa przez innych, także Romów! Będę osobiście naciskał na rząd naszego kraju, aby uznał przynależność do gangu przestępczego za przestępstwo, co w dużej mierze dotyczy typowych gangów romskich, które dopuszczają się kradzieży, włamań, a także poważniejszych przestępstw. Nasi obywatele nie dopuszczają się zwykle przemocy podszytej ksenofobii, nie można tego powiedzieć o mieszkańcach Kampanii czy Neapolu. To cecha Camorry, z którą musimy walczyć. Ludzie wymagają bezpieczeństwa, ze świadomością, że nie wyklucza to zachowań humanitarnych i solidarnych. Bezpieczeństwo jest jednak podstawowym priorytetem, i musi zostać zagwarantowane. Jałowe przemowy Komisji nie przekonały nas: obywatele Włoch i Europy wymagają ochrony przed niekontrolowaną imigracją i napływem ludzi, którzy nie emigrują zarobkowo, ale nierzadko są przestępcami, którzy emigrują, a nie emigrantami, którzy popełniają przestępstwa."@pl16
"Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, como sabem, cabe aos cidadãos do nosso país solicitar ao governo que resolva o problema da emergência da criminalidade, incluindo dos Roms, de uma forma realista e sem adoptar uma atitude de bom samaritano. Defender os direitos humanos, está certo, mas haveria que o fazer em Ceuta – e, ao invés, assistiu-se a um silêncio cúmplice da Internacional Socialista - não concorda, senhor deputado Schulz? Sobretudo, defender os cidadãos honestos da ilegalidade dos outros, incluindo dos Roms! Pessoalmente, bater-me-ei por que o governo do nosso país passe a considerar uma infracção penal ser membro de um bando de criminosos, bem à semelhança dos típicos bandos de Roms que cometem roubos, assaltos e até crimes mais graves. A violência xenófoba não é característica do nosso povo, muito menos do povo de Campânia ou Nápoles, é característica da Camorra, que temos de combater. Os cidadãos pedem segurança, sabendo perfeitamente que isso não exclui medidas humanitárias e de solidariedade. A segurança é, no entanto, a primeira prioridade que, muito simplesmente, importa garantir. A conversa vazia da Comissão não nos convence: os cidadãos em Itália e na Europa pedem protecção da imigração descontrolada e do influxo de pessoas que não emigram para trabalhar, mas que são frequentemente criminosos que emigram e não emigrantes que cometem crimes."@pt17
"Signora Presidente, onorevoli colleghi, come anche lei ben sa, è il popolo nel nostro paese a volere che il governo affronti senza buonismi, con realismo, l'emergenza criminalità, anche dei rom. Difendere i diritti umani, certo, bisognava farlo a Ceuta, – e invece lì c'è stato il silenzio omertoso dell'Internazionale socialista, compagno Schluz, o no? Difendere anche e soprattutto dall'illegalità di tutti, anche dei rom, i cittadini onesti! Io personalmente mi batterò perché nel nostro paese il nostro governo faccia diventare figura di reato l'associazione a delinquere tipica delle famiglie rom, finalizzata a commettere furti e rapine, e magari anche reati più gravi. La violenza xenofoba non appartiene al nostro popolo, meno che mai ai cittadini campani e napoletani, appartiene alla camorra, che dobbiamo combattere! Il popolo chiede sicurezza, che sa benissimo non esclude provvedimenti umanitari e di solidarietà. Ma prima la sicurezza, che è un dovere altrettanto importante assicurare! Il della Commissione non ci convince: i cittadini, nel nostro paese e in Europa, chiedono sicurezza dall'immigrazione selvaggia e dalle invasioni di chi non emigra per lavorare, si tratta molto spesso di delinquenti che emigrano e non di emigranti che delinquono!"@ro18
"Vážená pani predsedajúca, vážené dámy, vážení páni, ako určite viete, je na občanoch našej krajiny, aby požiadali vládu o realistické, nie idealistické, riešenie kritického stavu v oblasti kriminality, vrátane rómskej kriminality. Ochrana ľudských práv všetkými dostupnými prostriedkami – presne toto bolo potrebné vykonať v Ceute, no namiesto toho sme mohli byť svedkami konšpiračného mlčania medzinárodných socialistov. Súhlasíte so mnou, súdruh Schulz? Najdôležitejšie je ochraňovať poctivých ľudí pred nezákonným chovaním iných, vrátane Rómov. Ja osobne budem viesť kampaň, aby vláda mojej krajiny vyhlásila za trestný čin členstvo v gangu – gangu, ktorý má podobu typického rómskeho gangu dopúšťajúceho sa krádeží, vlúpaní, a dokonca aj závažnejších trestných činov. Xenofobické násilie nie je charakteristickou črtou našich občanov, obzvlášť nie obyvateľov Kampánie a Neapola. Je znakom Camorry, proti ktorej musíme bojovať. Ľudia si žiadajú bezpečnosť, samozrejme bez toho, aby sa tým obmedzili humanitárne a solidárne opatrenia. Bezpečnosť je však najdôležitejšou prioritou a jej garancia je nesmierne dôležitá. Prázdne reči Komisie nás nepresvedčili: talianski občania a občania celej Európy si žiadajú ochranu pred nekontrolovaným prisťahovalectvom a pred prílivom ľudí, ktorí sa nerozhodli emigrovať preto, aby si našli lepšiu prácu, ale aby páchali zločiny – ide o emigrujúcich kriminálnikov, nie o emigrantov, ktorí páchajú trestné činy."@sk19
"Gospa predsednica, gospe in gospodje, kot veste, morajo prebivalci naše države zahtevati, naj vlada nujne razmere glede kriminala, vključno z romskim kriminalom, reši stvarno in ne kot naivni človekoljub. Zaščita človekovih pravic z vsemi sredstvi bi bila prava izbira v Ceuti, namesto tega pa je socialistična internacionala zarotniško molčala. Kolega Schulz, ali se strinjate? Najpomembnejša je zaščita poštenih državljanov pred nezakonitim ravnanjem drugih, vključno z Romi. Osebno se bom zavzemal za to, da vlada v naši državi kriminalizira članstvo v kriminalni združbi, zelo podobni običajnim romskim tolpam, ki kradejo, vlamljajo in storijo še hujša kazniva dejanja. Ksenofobično nasilje ni značilno za naš narod, še manj pa za prebivalce Kampanje ali Neaplja. Značilno je za camorro, proti kateri se moramo boriti. Ljudje zahtevajo varnost, pri čemer se zavedajo, da to ne izključuje humanitarnih in solidarnih ukrepov. Vendar ima varnost prednost, kar moramo zagotoviti. Prazne besede Komisije nas niso prepričale: prebivalci Italije in Evrope zahtevajo zaščito pred nenadzorovanim priseljevanjem in prihodom ljudi, ki se ne preselijo zaradi dela, ampak so pogosto storilci kaznivih dejanj, ki se izselijo, in ne izseljenci, ki storijo kazniva dejanja."@sl20
"Fru talman, mina damer och herrar! Som ni vet är det upp till folket i vårt land att begära att regeringen ska ta itu med brottsligheten inklusive romernas brottslighet på ett realistiskt sätt och utan att inta en välgörarattityd. Mänskliga rättigheter ska försvaras med alla medel. Det skulle man ha gjort i Ceuta. Men i stället teg Socialistinternationalen konspiratoriskt. Håller du med, kamrat Schulz? Man bör framför allt försvara ärliga medborgare från andras olagligheter, inklusive romernas. Jag kommer personligen att bedriva en kampanj för att regeringen i vårt land ska kriminalisera medlemskap i kriminella gäng, liknande de typiska romska gängen som stjäl, gör inbrott och även begår allvarligare brott. Främlingsfintligt våld är inte karakteristiskt för vårt land, om man undantar Kampanien och Neapel. Det är kopplat till Camorran, som vi måste bekämpa. Människor kräver säkerhet, och de vet att detta inte utesluter humanitära och solidariska åtgärder. Säkerhet är emellertid det som först ska prioriteras, och det är viktigt att garantera detta. Kommissionens ädla tal har inte övertygat oss. Medborgare i Italien och Europa kräver skydd från okontrollerad invandring och från inflödet av människor som inte emigrerar för att arbeta, utan ofta är brottslingar som emigrerar snarare än invandrare som begår brott."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"blabla"18,15,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph