Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-20-Speech-2-337"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080520.28.2-337"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I congratulate the Commissioner on his very fine speech on this subject. I would like to express myself in response to the anti-Romany pogroms which took place in Naples on 13 May this year and the subsequent developments in Italy. I decided to visit Rome and Naples last weekend as a kind of field research and spoke personally to people living there. I also demanded urgent intervention by the Italian authorities to ensure fundamental rights and protect Roma in the country from further acts of violent, racist aggression and to defuse the climate of anti-Romany hostility prevailing in Italy. I had written a letter to Silvio Berlusconi on 23 February. Together with 88 other NGOs, we were seriously concerned that the political campaign which had been carried out associated Roma with negative stereotypes and used the whole Romany nation as electoral scapegoats, which is totally in opposition to European values. Now we can see the impact of that campaign. The Roma emergency was declared when the media reported that a 16 year-old Romany girl had attempted to kidnap a 6 month-old baby from her mother in Naples. According to my fact-finding mission, this story is false: the police have no record of this; there is no investigation concerning this case. On 13 May a mob of approximately 60 people used Molotov cocktails to set fire to five Romany camps in Naples. Similar violent outbursts have also occurred in other Italian cities, such as Milan. What is really worrying is that, according to the information I have received from the police officers in Naples, there is no police investigation concerning this case either. I have to tell you that the Italian Government appears to be strong with those who are weak and weak with those who are strong. Whenever they raise the security issue, they should first raise the organised crimes committed by the Camorra. They intend to talk about the immigration and Roma issue in order to divert the focus from Italy’s real problems. I hope that the Italian authorities will ensure adequate and effective investigation of the events which took place in Naples and Milan and prosecute to the fullest extent of the law all responsible persons, including public officials making hostile statements about Roma which incite racial hatred. I call on the Italian authorities to cooperate fully with intergovernmental institutions, international organisations and domestic civil society to swiftly and effectively end the human rights emergency of the Roma in Italy. I also call on the European Commission to come up with an EU Roma strategy with the aim of making Roma inclusion an urgent priority and to provide leadership and coordination for Member States in their responsibility to ensure respect for the rights of their Roma citizens."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, blahopřeji panu komisaři k výbornému projevu k tomuto tématu. Chtěla bych reagovat na protiromské pogromy v Neapoli z 13. května tohoto roku a na následné události v Itálii. Minulý víkend jsem se rozhodla vykonat určitý výzkum v terénu a navštívila jsem Řím a Neapol, kde jsem osobně pohovořila s místními obyvateli. Zároveň jsem požádala o bezodkladný zásah ze strany italských orgánů s cílem zabezpečit dodržování základních práv, ochránit Romy žijící v zemi před dalšími násilnostmi a rasistickou agresí a zmírnit protiromskou náladu a nenávist, která v Itálii převládá. Dne 23. února jsem napsala dopis Silviu Berlusconimu. Společně s dalšími 88 nevládními organizacemi jsme v něm vyjádřili své hluboké znepokojení nad skutečností, že v politické kampani, která se v Itálii konala, byli Romové vykreslováni v negativním světle a celá romská menšina byla ve volební kampani zneužita jako obětní beránek, což je v naprostém protikladu s evropskými hodnotami. Nyní se můžeme na vlastní oči přesvědčit o následcích této kampaně. Romský výjimečný stav byl vyhlášen, když média informovala o případu šestnáctiletého děvčete romského původu, které se v Neapoli pokusilo unést šestiměsíční miminko jeho matce. Na základě mé vyšetřovací mise je však tento příběh nepravdivý: policie nemá o tomto případu žádné záznamy a neprobíhá v něm ani žádné vyšetřování. Dne 13. května použil gang přibližně 60 lidí Molotovovy koktejly, aby založil požár v pěti romských osadách v Neapoli. Podobné projevy násilí se objevily i v jiných italských městech, například v Miláně. Skutečně znepokojující je však to, že na základě informací, které jsem získala od policejních úředníků v Neapoli, neprobíhá v souvislosti s tímto případem žádné policejní vyšetřování. Musím říci, že se zdá, že italská vláda projevuje svou sílu vůči slabým a svou slabost vůči silným. Kdykoli je řeč o bezpečnostní otázce, jako první by se měly dostat na stůl organizované zločiny páchané zločineckou organizací Camorra. Místo toho však vláda chce mluvit o přistěhovalectví a romské otázce s cílem odvrátit pozornost od skutečných problémů v Itálii. Doufám, že italské orgány zabezpečí přiměřené a účinné vyšetření uvedených událostí z Neapole a Milána a odsoudí osoby zodpovědné za tyto činy – včetně veřejných funkcionářů, kteří vydávali nepřátelská prohlášení o Romech podněcující rasovou nenávist – k nejvyšším možným trestům povoleným zákonem. Vyzývám italské orgány, aby v plném rozsahu spolupracovaly s mezinárodními organizacemi a domácí občanskou společností s cílem dosáhnout rychle a účinně ukončení nouzového stavu v oblasti lidských práv Romů v Itálii. Zároveň vyzývám Evropskou komisi, aby vypracovala evropskou romskou strategii s cílem udělat z integrace Romů naléhavý a prioritní cíl a poskytovat usměrnění a koordinaci členským státům při jejich zodpovědnosti zabezpečovat dodržování práv svých občanů romského původu."@cs1
"Fru formand! Jeg vil gerne lykønske kommissæren med hans meget fine tale om dette emne. Jeg vil gerne give udtryk for min mening som reaktion på de forfølgelser af romaerne, som fandt sted i Napoli den 13. maj i år, og den efterfølgende udvikling i Italien. Jeg besluttede at besøge Rom og Napoli sidste weekend som en slags feltundersøgelse og talte personligt med folk, der bor der. Jeg krævede også, at de italienske myndigheder straks greb ind for at sikre grundlæggende rettigheder og beskytte romaerne i landet mod yderligere voldshandlinger og racistiske aggressioner samt dæmme op for den romafjendtlige atmosfære i Italien. Jeg skrev et brev til Silvio Berlusconi den 23. februar. Sammen med 88 andre ngo'er var vi alvorligt bekymrede for, at den politiske kampagne, som var blevet ført, associerede romaer med negative stereotyper og brugte hele romanationen som syndebukke i valgkampen, hvilket står i fuldstændig kontrast til europæiske værdier. Nu kan vi se følgerne af den kampagne. Roma-alarmklokken lød, da medierne rapporterede, at en 16-årig romapige havde forsøgt at kidnappe en seks måneder gammel baby fra hendes mor i Napoli. Ifølge min undersøgelsesmission er den historie falsk, politiet har ingen oplysninger om det, og der er ingen efterforskning af denne sag. Den 13. maj brugte en flok på ca. 60 personer molotovcocktails til at sætte ild til fem romalejre i Napoli. Lignende voldelige udbrud har også fundet sted i andre italienske byer, som f.eks. Milano. Det virkelig skræmmende er, at der ifølge de oplysninger, jeg har modtaget fra politiet i Napoli, heller ikke er nogen politiefterforskning af denne sag. Jeg må sige, at den italienske regering lader til at være stærk over for dem, som er svage, og svag over for dem, som er stærke. Når de tager sikkerhedsspørgsmålet op, burde de først beskæftige sig med den organiserede kriminalitet, som Camorraen står for. De har til hensigt at tale om indvandring og romaspørgsmålet for at flytte fokus fra Italiens egentlige problemer. Jeg håber, at de italienske myndigheder vil sørge for rimelig og effektiv efterforskning af de begivenheder, som fandt sted i Napoli og i Milano, og i lovens videste omfang rejse tiltale mod alle ansvarlige personer, herunder offentlige embedsmænd, som kommer med fjendtlige udtalelser om romaer, og således ansporer til racehad. Jeg opfordrer de italienske myndigheder til fuldt at samarbejde med mellemstatslige institutioner, internationale organisationer og det nationale civilsamfund for hurtigt og effektivt at sætte en stopper for undtagelsestilstanden for romaernes menneskerettigheder i Italien. Jeg opfordrer også Kommissionen til at finde frem til en EU-roma-strategi med det mål at gøre integrationen af romaerne til en hastesag og til at forestå ledelsen og koordineringen for medlemsstaterne af deres ansvar for at sikre, at deres romaborgeres rettigheder respekteres."@da2
". Frau Präsidentin! Ich beglückwünsche Kommissar Špidla zu seiner hervorragenden Rede über dieses Thema. Ich möchte mich zu den Pogromen gegen die Roma am 13. Mai dieses Jahres in Neapel und den darauf folgenden Entwicklungen in Italien äußern. Ich habe mich entschieden, für eine Art Feldstudie am vergangenen Wochenende nach Rom und Neapel zu reisen, und habe mich mit den Menschen vor Ort unterhalten. Zudem habe ich ein dringendes Einschreiten der italienischen Behörden gefordert, um die Grundrechte zu sichern und die Roma des Landes vor weiteren Gewalttaten und rassistischen Übergriffen zu schützen sowie das romafeindliche Klima, das in Italien herrscht, zu entschärfen. Am 23. Februar hatte ich Silvio Berlusconi angeschrieben, gemeinsam mit 88 NRO. Wir waren zutiefst besorgt, dass die politische Kampagne, die er geführt hatte, die Roma mit negativen Vorurteilen in Verbindung brachte und das gesamte Volk der Roma zu Wahlzwecken als Sündenbock missbrauchte, was gänzlich den europäischen Wertvorstellungen widerspricht. Jetzt erleben wir, welche Folgen diese Kampagne hatte. Der Roma-Notstand wurde ausgerufen, als die Medien von einem 16-jährigen Roma-Mädchen berichteten, das versucht habe, in Neapel ein sechs Monate altes Baby zu entführen. Den Ergebnissen meiner Informationsreise zufolge ist diese Geschichte nicht wahr: Der Polizei liegt dazu nichts vor; es gibt keine Ermittlungen in diesem Fall. Am 13. Mai setzte eine Gruppe von etwa 60 Personen fünf Roma-Siedlungen in Neapel mit Molotow-Cocktails in Brand. Ähnliche gewaltsame Übergriffe haben auch in anderen italienischen Städten stattgefunden, zum Beispiel Mailand. Beunruhigend daran ist, dass es den Auskünften zufolge, die ich von den Polizeibeamten in Neapel erhalten habe, auch zu diesem Fall keine Ermittlungen gibt. Ich muss leider feststellen, dass die italienische Regierung Stärke gegenüber den Schwachen zu zeigen scheint und Schwäche gegenüber den Starken. Wenn sie sich mit der Sicherheitsfrage befasst, sollte sie sich zunächst immer mit den durch die Camorra verübten organisierten Verbrechen auseinandersetzen. Sie bezweckt, durch das Gerede über die Einwanderungs- und Roma-Frage von Italiens wirklichen Problemen abzulenken. Ich hoffe, die italienischen Behörden werden eine angemessene und wirkungsvolle Untersuchung der Ereignisse in Neapel und Mailand gewährleisten und alle beteiligten Personen in vollem Umfang strafrechtlich verfolgen, darunter auch die Amtspersonen, die feindliche Bemerkungen über die Roma gemacht und so den Rassenhass geschürt haben. Ich fordere die italienischen Behörden auf, mit zwischenstaatlichen Einrichtungen, internationalen Organisationen und der eigenen Zivilgesellschaft in vollem Umfang zusammenzuarbeiten und die Menschenrechtsverletzungen im Hinblick auf die Roma in Italien umgehend und wirksam zu beenden. Ich fordere zudem die Europäische Kommission auf, eine EU-Romastrategie zu erarbeiten mit dem Ziel, der Eingliederung der Roma oberste Priorität einzuräumen, und die Federführung und Koordinierung zu übernehmen, damit die Mitgliedstaaten ihrer Verantwortung nachkommen können, die Rechte der in ihrem Land ansässigen Roma-Bevölkerung zu wahren."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, συγχαίρω τον Επίτροπο για την άψογη ομιλία του όσον αφορά αυτό το ζήτημα. Θα ήθελα να μιλήσω για τα πογκρόμ κατά των Ρομά, τα οποία έλαβαν χώρα στη Νάπολη στις 13 Μαΐου φέτος και τις συνεπαγόμενες εξελίξεις στην Ιταλία. Αποφάσισα να επισκεφθώ τη Ρώμη και τη Νάπολη το προηγούμενο σαββατοκύριακο λόγω μιας τομεακής έρευνας και μίλησα προσωπικά με ανθρώπους που ζουν εκεί. Επίσης, ζήτησα να πραγματοποιηθεί επείγουσα επέμβαση από τις ιταλικές αρχές προκειμένου να διασφαλιστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα και να προστατευτούν οι Ρομά στη χώρα από περαιτέρω πράξεις βίας, ρατσιστικών επιθέσεων και να εκτονωθεί το κλίμα έχθρας εναντίον των Ρομά που επικρατεί στην Ιταλία. Συνέταξα μια επιστολή προς τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι στις 23 Φεβρουαρίου. Μαζί με 88 άλλες ΜΚΟ, ανησυχούμε σοβαρά ότι η πολιτική εκστρατεία η οποία πραγματοποιήθηκε συνέδεσε τους Ρομά με αρνητικά στερεότυπα και χρησιμοποίησε όλο το έθνος των Ρομά ως εκλογικό εξιλαστήριο θύμα, γεγονός που αντιτίθεται πλήρως στις ευρωπαϊκές αξίες. Τώρα μπορούμε να δούμε τον αντίκτυπο αυτής της εκστρατείας. Η επείγουσα κατάσταση των Ρομά δηλώθηκε όταν τα ΜΜΕ ανέφεραν ότι ένα δεκαεξάχρονο κορίτσι τσιγγάνικης καταγωγής προσπάθησε να απαγάγει ένα μωρό έξι μηνών από τη μητέρα της, στη Νάπολη. Σύμφωνα με τη διερευνητική αποστολή μου, αυτή η ιστορία είναι ψεύτικη: στην αστυνομία δεν υπάρχει κανένα σχετικό αρχείο· δεν υπάρχει καμία έρευνα σχετικά με αυτήν την υπόθεση. Στις 13 Μαΐου, ένας όχλος περίπου 60 ανθρώπων χρησιμοποίησε βόμβες μολότοφ για να βάλει φωτιά σε πέντε καταυλισμούς Ρομά στη Νάπολη. Παρόμοια βίαια ξεσπάσματα συνέβησαν επίσης και σε άλλες ιταλικές πόλεις, όπως το Μιλάνο. Αυτό που είναι πραγματικά ανησυχητικό είναι ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω λάβει από τους αστυνομικούς στη Νάπολη, δεν υπάρχει καμία αστυνομική έρευνα σχετικά με αυτήν την υπόθεση. Πρέπει να σας πω ότι η ιταλική κυβέρνηση εμφανίζεται να είναι ισχυρή με εκείνους που είναι αδύναμοι και αδύναμη με εκείνους που είναι ισχυροί. Όποτε προκύπτει θέμα ασφάλειας, πρέπει πρώτα να θίξουν τα οργανωμένα εγκλήματα που διαπράττονται από την Καμόρα. Σκοπεύουν να μιλήσουν για τη μετανάστευση και το ζήτημα των Ρομά, προκειμένου να αποσπάσουν την προσοχή από τα πραγματικά προβλήματα της Ιταλίας. Ελπίζω ότι οι ιταλικές αρχές θα εξασφαλίσουν την επαρκή και αποτελεσματική έρευνα για τα γεγονότα που συνέβησαν στη Νάπολη και το Μιλάνο και θα προχωρήσουν σε ποινικές διώξεις, εξαντλώντας κάθε περιθώριο του νόμου, έναντι όλων των υπεύθυνων ατόμων, συμπεριλαμβανόμενων των δημόσιων φορέων που διατυπώνουν εχθρικές δηλώσεις για τους Ρομά, οι οποίες υποκινούν το φυλετικό μίσος. Ζητώ από τις ιταλικές αρχές να συνεργαστούν πλήρως με τα διακυβερνητικά όργανα, τους διεθνείς οργανισμούς και την εγχώρια κοινωνία των πολιτών, προκειμένου να λήξει γρήγορα και αποτελεσματικά ο επείγων χαρακτήρας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ρομά στην Ιταλία. Ζητώ επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναζητήσει μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τους Ρομά, με στόχο να καταστεί η ένταξη των Ρομά μια επείγουσα προτεραιότητα και να παρασχεθεί ηγεσία και συντονισμός για τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της ευθύνης τους να εξασφαλίσουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών Ρομά."@el10
"Señora Presidenta, felicito al señor Comisario por su excelente intervención sobre este tema. Quiero manifestarme en respuesta a los pogromos contra la población romaní, que se produjeron en Nápoles el 13 de mayo de este año, y los posteriores acontecimientos en Italia. Decidí visitar Roma y Nápoles el fin de semana pasado a fin de investigar sobre el terreno y hablé personalmente con la gente que vive allí. También he exigido la intervención urgente por parte de las autoridades italianas para garantizar los derechos fundamentales y proteger a la población romaní en el país frente a nuevos actos de violencia, agresiones racistas y para apaciguar el clima de hostilidad antiromaní existente en Italia. Yo le escribí una carta a Silvio Berlusconi el 23 de febrero. Junto con otras 88 ONG, expresábamos nuestra grave preocupación por la campaña política que se había desarrollado, que asociaba la población romaní a clichés negativos y utilizaba toda la nación romaní como chivo expiatorio electoral, lo cual es antagónico con los valores europeos. Ahora podemos constatar el impacto de esa campaña. La emergencia romaní se declaró cuando los medios de comunicación publicaron que una chica romaní de 16 años había intentado secuestrarle a una madre su bebé de 6 meses en Nápoles. Según mi periplo de investigación, esta historia es falsa: la policía no tiene ningún registro de tal hecho; no existe ninguna investigación sobre el caso. El 13 de mayo, una muchedumbre compuesta por unas 60 personas utilizó cócteles Molotov para incendiar cinco campamentos romaní en Nápoles. También se han producido actos violentos similares en otras ciudades italianas, como Milán. Lo realmente preocupante es que, de acuerdo con la información que he recibido de los funcionarios de policía en Nápoles, tampoco existe ninguna investigación policial relativa a este caso. He de decirles que el Gobierno italiano parece comportarse con firmeza frente a quienes son débiles, y con debilidad frente a quienes son fuertes. Siempre que suscite el tema de la seguridad, debería plantear antes los crímenes organizados cometidos por la Camorra. Pretenden hablar del asunto de la inmigración y de la población romaní a fin de desviar el foco de atención de los problemas reales de Italia. Espero que las autoridades italianas garanticen la investigación apropiada y eficaz sobre los sucesos ocurridos en Nápoles y Milán y que apliquen todo el peso de la ley a todas las personas responsables, incluidos los funcionarios públicos que efectúen declaraciones hostiles sobre la población romaní que incitan al odio racial. Hago un llamamiento a las autoridades italianas para que cooperen plenamente con las instituciones intergubernamentales, las organizaciones internacionales y la sociedad civil nacional para poner fin, de manera rápida y eficaz, a la situación de emergencia en materia de derechos humanos de la población romaní en Italia. Asimismo, hago un llamamiento a la Comisión Europea para que elabore una estrategia de la UE sobre la población romaní con el propósito de convertir la inclusión romaní en una prioridad urgente y proporcionar liderazgo y coordinación para los Estados miembros en su responsabilidad de garantizar respeto por los derechos de sus ciudadanos romaní."@es21
"Proua juhataja, ma õnnitlen volinikku väga hea kõne eest sel teemal. Sooviksin avaldada oma arvamust vastusena mustlasvastastele pogrommidele, mis toimusid Napolis selle aastal 13. mail, ja järgnenud sündmustele Itaalias. Otsustasin eelmisel nädalalõpul külastada Roomat ja Napolit, et asja kohapeal uurida, ja rääkisin isiklikult seal elavate inimestega. Samuti nõuan Itaalia ametivõimude kiiret sekkumist, et tagada põhiõigused ja kaitsta riigis olevaid mustlasi edasiste vägivallategude ja rassistlike rünnakute eest ning hajutada Itaalias valitsev mustlastevastase vaenu õhkkond. Kirjutasin Silvio Berlusconile 23. veebruaril kirja. Olime koos 88 VVOga tõsiselt mures, et teostatud poliitiline kampaania seostas mustlasi negatiivsete stereotüüpidega ja et selles kasutati kogu mustlasrahvust valimistel patuoinastena, mis on täielikult vastuolus Euroopa väärtushinnangutega. Nüüd näeme selle kampaania mõju. Mustlaste eriolukord kuulutati välja, kui meedia teatas, et 16-aastane mustlastüdruk oli Napolis üritanud röövida emalt 6-kuust last. Minu tõeotsingute tulemuste kohaselt ei ole see jutt tõene: politseil ei ole mingeid andmeid selle kohta; selles asjas ei ole uurimist algatatud. 13. mail süütas umbes 60-pealine inimrühm Molotovi kokteilide abil Napolis viis mustlaslaagrit. Samalaadseid vägivallapuhanguid on esinenud ka muudes Itaalia linnades, näiteks Milanos. Mis aga tõsiselt muret teeb, on see, et Napoli politseiametnikelt saadud teabe kohaselt ei ole ka politsei ka selle asja suhtes algatanud uurimist. Pean teile ütlema, et Itaalia valitsus tundub rõhuvat nõrku ja toetavat tugevaid. Alati, kui nad tõstatavad julgeoleku küsimuse, peaksid nad esmalt tõstatama Camorra toimepandud organiseeritud kuriteod. Nad kavatsevad rääkida sisserände ja mustlaste küsimusest, et juhtida tähelepanu kürvale Itaalia tegelikest probleemidest. Ma loodan, et Itaalia ametivõimud tagavad Napolis ja Milanos aset leidnud sündmuste asjakohase ja tõhusa uurimise ja võtavad seadusega lubatud maksimaalses ulatuses vastutusele kõik vastutavad isikud, sealhulgas avalikud teenistujad, kes teevad mustlaste kohta vaenulikke avaldusi, mis kallutavad rassilise vihkamisele. Ma kutsun Itaalia ametivõime üles tegema täielikku koostööd valitsusvaheliste institutsioonide, rahvusvaheliste organisatsioonide ja oma kodanikuühiskonnaga, et kiirelt ja tulemuslikult lõpetada mustlaste inimõigustega seotud eriolukord Itaalias. Samuti kutsun Euroopa Komisjoni üles esitama ELi mustlasstrateegia, eesmärgiga muuta mustlaste kaasamine ühiskonda esmatähtsaks küsimuseks ning juhendada ja koordineerida liikmesriikide tegevust oma mustlastest kodanike õiguste austamise tagamisel."@et5
"Arvoisa puhemies, onnittelen komission jäsentä hänen erittäin hienosta puheestaan tästä asiasta. Haluaisin esittää huomautukseni romanien vastaisista joukkovainoista, jotka tapahtuivat Napolissa tämän vuoden toukokuun 13. päivänä, sekä myöhemmästä kehityksestä Napolissa. Päätin vierailla viime viikonloppuna Roomassa ja Napolissa ja tehdä eräänlaista kenttätutkimusta ja keskustella henkilökohtaisesti kyseisissä kaupungeissa asuvien ihmisten kanssa. Pyysin myös, että Italian viranomaiset toteuttaisivat kiireellisesti toimia perusoikeuksien takaamiseksi, valtiossa elävien romanien suojelemiseksi uusilta väkivaltaisuuksilta ja rasistisilta hyökkäyksiltä ja romanienvastaisen vihamielisen ilmapiirin lieventämiseksi Italiassa. Kirjoitin Silvio Berlusconille kirjeen 23. helmikuuta. Olimme yhdessä 88 kansalaisjärjestön kanssa erittäin huolestuneita siitä, että toteutetuissa poliittisissa kampanjoissa romanit yhdistettiin kielteisiin stereotypioihin ja että romanikansaa käytettiin niissä vaalien syntipukkeina, mikä on täysin vastoin eurooppalaisia arvoja. Voimme nyt nähdä kyseisen kampanjan vaikutuksen. Romaneja koskeva hätätila julistettiin sen jälkeen, kun tiedotusvälineissä raportoitiin, että 16-vuotias romanityttö oli yrittänyt siepata Napolissa kuuden kuukauden ikäisen vauvan hänen äidiltään. Tiedonkeruumatkani perusteella vaikuttaa siltä, että tämä on keksitty tarina: tällaista tapahtumaa ei ole ilmoitettu poliisille; asiaa ei tutkita. Noin 60 ihmisen joukkio käytti 13. toukokuuta polttopulloja sytyttääkseen tuleen viisi Napolissa sijaitsevaa romanileiriä. Samanlaisia väkivaltaisia vihanpurkauksia on tapahtunut myös muissa italialaisissa kaupungeissa, esimerkiksi Milanossa. Todella huolestuttavaa on se, että Napolin poliisiviranomaisilta saamieni tietojen mukaan tätäkään tapausta ei tutkita. Minusta vaikuttaa siltä, että Italian hallitus toimii ankarasti heikkojen osalta ja heikosti ankarien osalta. Jos ne ottavat esille turvallisuuskysymyksen, niiden olisi ensin otettava esille järjestäytynyt rikollisuus, johon Camorra on syyllistynyt. Ne aikovat keskustella maahanmuutosta ja romaneja koskevasta kysymyksestä siirtääkseen huomion Italian todellisista ongelmista. Toivon, että Italian viranomaiset varmistavat Napolin ja Milanon tapahtumien asianmukaisen ja tehokkaan tutkimisen ja syyttävät lain kovimmin perustein kaikkia syyllisiä, myös julkisia virkamiehiä, jotka esittävät romaneista vihamielisiä, rotuvihaa lietsovia lausuntoja. Kehotan Italian viranomaisia tekemään täysimääräistä yhteistyötä hallitustenvälisten instituutioiden, kansainvälisten järjestöjen ja kansallisten kansalaisjärjestöjen kanssa, jotta Italian romanien ihmisoikeuksiin liittyvä hätätila saadaan päätökseen ripeästi ja tehokkaasti. Kehotan myös Euroopan komissiota ehdottamaan romaneja koskevaa EU:n strategiaa, jotta romanien osallistamisesta tehdään kiireellinen painopisteala ja jotta jäsenvaltioille tarjotaan ohjastusta ja koordinointia sen velvollisuuden osalta, joka koskee romanien oikeuksien kunnioittamisen varmistamista."@fi7
"Madame la Présidente, je félicite Monsieur le Commissaire pour son excellente allocution sur ce sujet. Je souhaite m’exprimer en réaction aux pogroms anti-Roms qui ont eu lieu à Naples le 13 mai dernier, et à l’évolution de la situation en Italie. J’ai décidé de me rendre à Rome et à Naples le week-end dernier afin de me faire une idée sur le terrain, et j’ai parlé personnellement avec des gens qui y habitent. Je demande d’urgence l’intervention des autorités italiennes pour garantir le respect des droits fondamentaux, pour protéger les Roms du pays contre d’autres agressions racistes et violentes et pour mettre fin au climat d’hostilité anti-Rom qui règne en Italie. J’avis écrit une lettre à Silvio Berlusconi le 23 février. Avec 88 autres ONG, nous étions gravement préoccupés par le fait que la campagne politique qui venait d’être menée associait les Roms à des stéréotypes négatifs et qu’elle faisait de l’ensemble de la nation Rom une espèce de bouc émissaire, ce qui est parfaitement contraire aux valeurs européennes. Nous voyons aujourd’hui les conséquences de cette campagne. L’état d’urgence anti-Rom a été déclaré lorsque les médias ont raconté l’histoire d’une jeune fille Rom de 16 ans qui, à Naples, aurait tenté d’enlever à sa mère un bébé de six mois. D’après mes recherches, cette histoire est fausse: la police n’en a aucune trace; aucune enquête n’est en cours concernant cette affaire. Le 13 mai, une foule d’environ 60 personnes s’est servie de cocktails Molotov pour mettre le feu à cinq camps Roms de Naples. Des scènes de violence semblables se sont également produites dans d’autres villes italiennes, par exemple Milan. Ce qui est réellement préoccupant c’est que, d’après les informations que je reçois des policiers napolitains, aucune enquête n’a été ouverte concernant cette affaire non plus. Je dois dire que le gouvernement semble se montrer fort envers les faibles, et faible envers les forts. Chaque fois que le gouvernement soulève la question sécuritaire, il devrait parler avant tout du crime organisé de la Camorra. Il souhaite parler de l’immigration et de la question Rom afin de détourner l’attention des vrais problèmes de l’Italie. J’espère que les autorités italiennes lanceront une enquête adéquate et efficace sur les événements qui ont eu lieu à Naples et à Milan, et qu’elles poursuivront jusqu’au bout toute les personnes responsables, y compris les responsables publics qui se livrent à des déclarations hostiles envers les Roms et qui incitent à la haine raciale. J’invite les autorités italiennes à coopérer pleinement avec les institutions intergouvernementales, les organisations internationales et la société civile du pays pour mettre fin rapidement à la crise des droits de l’homme à laquelle sont confrontés les Roms d’Italie. J’invite également la Commission européenne à élaborer une stratégie européenne vis-à-vis des Roms, afin de faire de l’intégration des Roms une priorité urgente et de guider et de coordonner les États membres pour que ceux-ci prennent la responsabilité de garantir les droits de leurs citoyens Roms."@fr8
"Tisztelt elnök asszony! Gratulálok biztos úrnak a tárgyban elhangzott kiváló beszédéhez. A Nápolyban május 13-án történt cigányellenes pogromokra és az azt követő olaszországi fejleményekre szeretnék reagálni. Múlt hétvégén ellátogattam Rómába és Nápolyba, hogy egyfajta helyszíni kutatómunkát végezzek, és személyesen beszélgettem az ott élő emberekkel. Sürgős beavatkozást kértem ezenkívül az olasz kormánytól az országban az alapvető jogok biztosítása és a romáknak a további erőszakos cselekményektől, rasszista agressziótól való megvédése érdekben, valamint azt, hogy hárítsa el az Olaszországban uralkodó ellenséges hangulatot. Február 23-án levelet írtam Silvio Berlusconinak. 88 más nem kormányzati szervezettel együtt komolyan aggódunk amiatt, hogy a véghezvitt politikai kampány negatív sztereotípiákkal azonosította a romákat, és az egész roma nemzetséget választási bűnbakként használta fel, ami teljességgel ellentétes az európai értékrenddel. Most láthatjuk a kampány hatását. A roma vészhelyzetet akkor nyilvánították ki, amikor a média azt jelentette, hogy egy 16 éves roma lány Nápolyban megpróbált elrabolni egy hathónapos csecsemőt az édesanyjától. Tényfeltáró küldetésem eredménye szerint ez a történet nem igaz, a rendőrség soha nem kapott ilyen bejelentést, nem történt ilyen esetben nyomozás. Május 13-án egy nagyjából hatvanfős tömeg Molotov-koktélokkal felgyújtott öt roma tábort Nápolyban. Hasonló erőszakos kitörések történtek más olasz nagyvárosokban is, például Milánóban. Ami igazán aggasztó, az az, hogy a nápolyi rendőröktől kapott információim szerint egyik esetben sem folytattak nyomozást. Meg kell mondanom, hogy az olasz kormány azokkal szemben tűnik erősnek, akik gyengék, és gyenge azokkal szemben, akik erősek. Amikor felhozzák a biztonság kérdését, először a Camorra által elkövetett szervezett bűnözéssel kellene foglalkozniuk. A bevándorlásról és a roma kérdésről akarnak beszélni, hogy eltereljék a figyelmet Olaszország igazi problémáiról. Remélem, hogy az olasz hatóságok biztosítani fogják a nápolyi és milánói események megfelelő szintű és hatékony kivizsgálását, és teljesen jogszerűen emelnek vádat minden felelős személy ellen, azokat a közhivatalnokokat is beleértve, akik fajgyűlöletet szító, ellenséges nyilatkozatokat tettek a romákról. Felhívom az olasz hatóságokat, hogy teljes mértékben működjenek együtt a kormányközi intézményekkel, nemzetközi szervezetekkel és hazai civil társadalommal annak érdekben, hogy gyorsan és hatékonyan véget vethessenek a romák emberi jogi vészhelyzetének Olaszországban. Felhívom továbbá az Európai Bizottságot, hogy álljon elő egy európai roma stratégiával, amelynek célja, hogy a roma integráció elsődleges fontosságú legyen, valamint hogy vezesse és koordinálja a tagállamokat a roma polgárok jogainak tiszteletben tartása iránti felelősségük tekintetében."@hu11
". Signora Presidente, mi congratulo con il Commissario per il suo eccellente discorso in merito. Vorrei esprimere il mio parere in risposta ai pogrom contro gli zingari avvenuti a Napoli il 13 maggio di quest’anno e i successivi sviluppi in Italia. Ho deciso di visitare Roma e Napoli lo scorso fine settimana come una sorta di ricerca e ho parlato personalmente con i cittadini. Ho inoltre chiesto un urgente intervento delle autorità italiane per garantire i diritti fondamentali e proteggere i rom nel paese da ulteriori atti di violenza e di aggressione razzista e smorzare il clima di ostilità nei confronti degli zingari che prevale in Italia. Il 23 febbraio ho scritto una lettera a Silvio Berlusconi. Insieme ad altre 88 ONG, eravamo seriamente preoccupati dato che la campagna politica che è stata condotta associava i rom a stereotipi negativi e l’intera nazione rom è stata usata come capro espiatorio elettorale, cosa che è del tutto contraria ai valori europei. Ora possiamo osservare le conseguenze di quella campagna. E’ stata dichiarata l’emergenza rom quando i mezzi di comunicazione hanno riferito che a Napoli una sedicenne rom aveva tentato di sottrarre un bambino di 6 mesi alla madre. Secondo la mia missione per verificare i fatti, questa storia è falsa: la polizia non ne ha testimonianze e non si sta indagando in merito. Il 13 maggio un gruppo di circa 60 persone ha utilizzato bombe Molotov per appiccare il fuoco a cinque campi rom di Napoli. Simili scoppi di violenza sono avvenuti anche in altre città italiane, come Milano. L’aspetto veramente preoccupante è che, secondo le informazioni ricevute dalla polizia di Napoli, non esiste alcuna indagine in merito a questo caso. Devo dirvi che il governo italiano sembra forte con i deboli e debole con i forti. Ogni volta che sollevano la questione della sicurezza, devono prima affrontare i crimini organizzati commessi dalla camorra. Hanno intenzione di parlare di immigrazione e della questione rom al fine di distogliere l’attenzione dai reali problemi dell’Italia. Mi auguro che le autorità italiane garantiscano indagini adeguate ed efficaci in merito agli eventi verificatisi a Napoli e a Milano, e che perseguano con qualsiasi strumento legale tutti i responsabili, compresi i funzionari pubblici che hanno compiuto dichiarazioni ostili rispetto ai rom che incitano all’odio razziale. Invito le autorità italiane a cooperare pienamente con le istituzioni intergovernative, le organizzazioni internazionali e la società civile per porre fine in maniera rapida ed efficace all’emergenza dei diritti umani dei rom in Italia. Chiedo inoltre alla Commissione europea di elaborare una strategia UE relativa ai rom allo scopo di rendere la loro integrazione un’urgente priorità e di offrire direzione e coordinamento per gli Stati membri nella loro responsabilità di garantire il rispetto dei diritti dei cittadini rom."@it12
"Ponia pirmininke, sveikinu Komisijos narį su labai puikia kalba šia tema. Norėčiau pakalbėti apie prieš romus nukreiptus pogromus Neapolyje šių metų gegužės 13 d. ir tolesnius pokyčius Italijoje. Nusprendžiau apsilankyti Romoje ir Neapolyje praėjusią savaitę praktiniam tyrimui atlikti ir asmeniškai kalbėjausi su ten gyvenančiais žmonėmis. Taip pat pareikalavau Italijos valdžios institucijų nedelsiant įsikišti, užtikrinti pagrindines teises ir apsaugoti romus šioje šalyje nuo tolesnių prievartos ir rasinės agresijos veiksmų bei išsklaidyti vyraujantį priešiškumą romams Italijoje. Vasario 23 d. parašiau raštą S. Berlusconi. Man, kaip ir kitoms 88 NVO kėlė rimtą susirūpinimą tai vykdytos politinės kampanijos metu romai buvo siejami su neigiamais stereotipais, o visa romų tauta paversta atpirkimo ožiu, o tai visiškai priešinga Europos vertybėms. Dabar prieš akis – šios kampanijos įtaka. Romų kritinė padėtis paskelbta žiniasklaidai pranešus apie tai, kaip 16 metų amžiaus romų tautybės mergaitė mėgino pagrobti 6 mėnesių amžiaus kūdikį iš jos motinos Neapolyje. Kaip išsiaiškinau vietoje, ši istorija melaginga: policija apie tai duomenų neturi, šis atvejis nebuvo tirtas. Gegužės 13 d. maždaug 60 žmonių minia, apsiginklavusi Molotovo kokteiliais, mėgino padegti 5 romų stovyklas Neapolyje. Panašūs prievartos proveržiai pasitaikė ir kai kuriuose kituose Italijos miestuose, pvz., Milane. Labiausiai nerimą kelia tai, kad sprendžiant iš informacijos, kurią man pavyko gauti iš Neapolio policijos pareigūnų, šis įvykis taip pat nebuvo tirtas. Privalau pasakyti, kad atrodo, jog Italijos vyriausybė griežtai elgiasi su silpnaisiais ir atlaidžiai – su stipriaisiais. Jei jau kalbama apie saugumą, pirmiausia kalbėtina apie organizuotus Kamoros vykdomus nusikaltimus. Jie ketina kalbėti apie migracijos ir romų problemą, norint nukreipti dėmesį nuo tikrųjų Italijos problemų. Tikiuosi, kad Italijos valdžios institucijos užtikrins tinkamą ir efektyvų įvykių Neapolyje ir Milane tyrimą ir patrauks atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka visus kaltininkus, taip pat ir pareigūnus už priešiškus pareiškimus romų adresu, nes šie skatina rasinę neapykantą. Kreipiuosi į Italijos valdžios institucijas ir raginu jas visapusiškai bendradarbiauti su tarpvyriausybinėmis institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis ir šalies pilietine visuomene, norint sklandžiai ir efektyviai nutraukti kritinę romų teisių padėtį Italijoje. Taip pat raginu Europos Komisiją parengti ES romų strategiją, įvardinti romų įtraukimą skubiu prioritetu ir vadovauti bei koordinuoti valstybių narių pastangas užtikrinant jose gyvenančių romų tautybės piliečių teisių apsaugą."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Apsveicu komisāru ar ļoti labo runu par šo tematu. Es gribētu izteikt savas domas par čigānu grautiņiem, kas šāgada 13. maijā notika Neapolē, un turpmākajiem notikumiem Itālijā. Pagājušās nedēļas nogalē es nolēmu apmeklēt Romu un Neapoli, lai veiktu sava veida pētījumus uz vietas un personīgi parunātu ar tur dzīvojošajiem cilvēkiem. Es pieprasīju arī Itālijas varas iestāžu tūlītēju iejaukšanos, lai nodrošinātu pamattiesības un aizsargātu šīs valsts romus pret turpmākajiem vardarbības aktiem, kā arī lai mazinātu spriedzi naidīgajā noskaņojumā pret romiem, kāds valda Itālijā. 23. februārī es uzrakstīju vēstuli . Kopā ar 88 citām NVO mēs bijām nopietni nobažījušies par to, ka īstenotā politiskā kampaņa asociēja romus ar nelabvēlīgiem stereotipiem un izmantoja romus kā vēlēšanu grēkāžus, kas ir pilnīgā pretrunā ar Eiropas vērtībām. Tagad mēs varam redzēt šīs kampaņas sekas. Romu trauksme tika izsludināta, kad plašsaziņas līdzekļi paziņoja, ka Neapolē 16 gadus veca romu meitene ir mēģinājusi nolaupīt mātei 6 mēnešu vecu bērnu. Manis noskaidrotie apstākļi liecina, ka šis stāsts nav patiess – policija nav to reģistrējusi; šajā lietā nav izmeklēšanas. 13. maijā aptuveni 60 cilvēku pūlis izmantoja pudeles ar degšķidrumu, lai aizdedzinātu romu apmetnes Neapolē. Līdzīga vardarbība uzliesmoja arī citās Itālijas pilsētās, piemēram, Milānā. Patiesi satrauc tas, ka saskaņā ar informāciju, kuru es saņēmu no Neapoles policistiem, arī šajā gadījumā nav ierosināta policijas izmeklēšana. Jāsaka, ka Itālijas valdība šķiet stipra pret vājajiem un vāja pret spēcīgajiem. Ik reizi, kad tā runā par drošības problēmu, tai vispirms vajadzētu runāt par Kamorras vadīto organizēto noziedzību. Tā tiecas runāt par imigrācijas un romu jautājumu, lai novērstu uzmanību no Itālijas patiesajām problēmām. Es ceru, ka Itālijas varas iestādes nodrošinās Neapoles un Milānas notikumu atbilstīgu un efektīvu izmeklēšanu un ar visu likuma bardzību sodīs par tiem atbildīgās personas, ieskaitot arī valsts ierēdņus, kuru naidīgie izteikumi pret romiem radīja rasu nemierus. Es aicinu Itālijas varas iestādes pilnā mērā sadarboties ar starpvaldību institūcijām, starptautiskām organizācijām un vietējo pilsonisko sabiedrību, lai ātri un efektīvi darītu galu cilvēktiesību katastrofai Itālijā. Es aicinu Eiropas Komisiju nākt klajā ar ES romu stratēģiju, lai padarītu romu iekļaušanu par steidzamu prioritāti un nodrošinātu dalībvalstīm vadību un koordināciju, tām uzņemoties atbildību par romu pilsoņu cilvēktiesībām."@lv13
"Madam President, I congratulate the Commissioner on his very fine speech on this subject. I would like to express myself in response to the anti-Romany pogroms which took place in Naples on 13 May this year and the subsequent developments in Italy. I decided to visit Rome and Naples last weekend as a kind of field research and spoke personally to people living there. I also demanded urgent intervention by the Italian authorities to ensure fundamental rights and protect Roma in the country from further acts of violent, racist aggression and to defuse the climate of anti-Romany hostility prevailing in Italy. I had written a letter to Silvio Berlusconi on 23 February. Together with 88 other NGOs, we were seriously concerned that the political campaign which had been carried out associated Roma with negative stereotypes and used the whole Romany nation as electoral scapegoats, which is totally in opposition to European values. Now we can see the impact of that campaign. The Roma emergency was declared when the media reported that a 16 year-old Romany girl had attempted to kidnap a 6 month-old baby from her mother in Naples. According to my fact-finding mission, this story is false: the police have no record of this; there is no investigation concerning this case. On 13 May a mob of approximately 60 people used Molotov cocktails to set fire to five Romany camps in Naples. Similar violent outbursts have also occurred in other Italian cities, such as Milan. What is really worrying is that, according to the information I have received from the police officers in Naples, there is no police investigation concerning this case either. I have to tell you that the Italian Government appears to be strong with those who are weak and weak with those who are strong. Whenever they raise the security issue, they should first raise the organised crimes committed by the Camorra. They intend to talk about the immigration and Roma issue in order to divert the focus from Italy’s real problems. I hope that the Italian authorities will ensure adequate and effective investigation of the events which took place in Naples and Milan and prosecute to the fullest extent of the law all responsible persons, including public officials making hostile statements about Roma which incite racial hatred. I call on the Italian authorities to cooperate fully with intergovernmental institutions, international organisations and domestic civil society to swiftly and effectively end the human rights emergency of the Roma in Italy. I also call on the European Commission to come up with an EU Roma strategy with the aim of making Roma inclusion an urgent priority and to provide leadership and coordination for Member States in their responsibility to ensure respect for the rights of their Roma citizens."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik feliciteer de commissaris met zijn bijzonder fraaie toespraak over dit onderwerp. Ik wil graag mij uiten over de pogroms tegen de Roma die op 13 mei van dit jaar in Napels plaatsvonden en over de daaropvolgende ontwikkelingen in Italië. Ik besloot vorig weekend naar Rome en Napels te reizen bij wijze van een soort veldonderzoek en ik sprak met mensen die daar wonen. Ik vroeg ook om dringende tussenkomst van de Italiaanse autoriteiten om de fundamentele rechten te waarborgen en de Roma in het land te beschermen tegen gewelddadige, racistische agressie en om het vijandige klimaat tegen de Roma dat in Italië de kop opsteekt, te bezweren. Ik heb op 23 februari een brief aan Silvio Berlusconi geschreven. Samen met 88 andere NGO’s waren we ernstig bezorgd over de gevoerde politieke campagne waarin de Roma met negatieve stereotypen in verband werden gebracht en de hele Roma-natie als electorale zondebokken werd gebruikt, hetgeen volkomen haaks staat op de Europese normen en waarden. Nu kunnen we het effect van die campagne zien. De noodtoestand met betrekking tot de Roma werd uitgeroepen toen de media verslag deden dat een zestienjarig Roma-meisje had geprobeerd een moeder in Napels van haar zes maanden oude baby te beroven. Volgens mijn onderzoek naar de feiten was dit verhaal onwaar: de politie heeft er geen proces-verbaal van opgemaakt; er vindt geen onderzoek in deze zaak plaats. Op 13 mei heeft een meute van ongeveer zestig personen Molotov-cocktails gebruikt om vijf Roma-kampen in Napels in brand te steken. Soortgelijke gewelddadige uitbarstingen vonden ook plaats in andere Italiaanse steden zoals Milaan. Wat werkelijk zorgelijk is volgens de informatie die ik van politiemensen in Napels kreeg, is dat er geen politieonderzoek over deze zaak loopt. Ik moet u zeggen dat de Italiaanse regering sterk lijkt te zijn tegen degenen die zwak zijn en zwak tegen degenen die sterk zijn. Wanneer ze het veiligheidsvraagstuk aan de orde stellen, zouden ze eerst moeten beginnen over de georganiseerde misdaad die door de Camorra wordt begaan. Ze zijn geneigd over kwesties als immigratie en Roma te praten om de aandacht van de werkelijke problemen in Italië af te leiden. Ik hoop dat de Italiaanse autoriteiten zullen zorgen voor een adequaat en effectief onderzoek naar de gebeurtenissen die in Napels in Milaan plaatsvonden en alle verantwoordelijke personen zullen vervolgen met gebruikmaking van alle rechtsmiddelen. Daaronder vallen ook overheidsfunctionarissen die over de Roma vijandige verklaringen afleggen welke aanzetten tot rassenhaat. Ik doe een beroep op de Italiaanse autoriteiten om volledig samen te werken met intergouvernementele instellingen, internationale organisaties en het eigen maatschappelijk middenveld om snel en effectief een einde te maken aan de noodtoestand voor wat betreft de mensenrechten van de Roma in Italië. Ik doe ook een beroep op de Europese Commissie om te komen met een EU-strategie voor de Roma om de integratie van de Roma een hoge prioriteit te geven en om te voorzien in leiding en coördinatie van de lidstaten op het punt van hun verantwoordelijkheid bij het waarborgen van de rechten van hun Roma-burgers."@nl3
"Pani przewodnicząca, gratuluję komisarzowi doskonałej przemowy w tej sprawie. Chciałabym wypowiedzieć się w kwestii pogromów skierowanych przeciwko Romom, które miały miejsce 13 maja bieżącego roku w Neapolu, oraz działań podjętych następnie we Włoszech. Postanowiłam odwiedzić Rzym i Neapol w ostatni weekend, aby przeprowadzić swego rodzaju badania terenowe i porozmawiać z mieszkańcami tych miast. Zażądałam także bezzwłocznej interwencji władz włoskich w celu zabezpieczenia podstawowych praw i ochrony Romów w kraju przed dalszymi aktami przemocy, rasistowskiej agresji oraz przed propagowaniem klimatu wrogości wobec Romów we Włoszech. 23 lutego napisałam list do Silvio Berlusconiego. Wspólnie z 88 innymi organizacjami pozarządowymi żywiliśmy poważne obawy, że kampania polityczna, jaką przeprowadzono, doprowadziła do skojarzenia Romów z negatywnymi stereotypami i wykorzystała cały naród romski w charakterze wyborczego kozła ofiarnego, co stoi w absolutnej sprzeczności z wartościami europejskimi. Widzimy teraz skutki tej kampanii. Alarmującą sytuację Romów nagłośniono, gdy media podały, że w Neapolu 16-letnia dziewczynka romska próbowała porwać 6-miesięczne dziecko, zabierając je matce. Zgodnie z moimi ustaleniami, historia ta jest fałszywa: policja nie posiada w kartotece takiego przypadku; w sprawie tej nie toczy się postępowanie. Dnia 13 maja, tłum złożony z około 60 osób podpalił pięć obozowisk romskich w Neapolu przy pomocy koktajli Mołotowa. Podobne wybuchy przemocy miały miejsce w innych włoskich miastach, na przykład w Mediolanie. Naprawdę niepokojący jest fakt, że zgodnie z informacjami, jakie otrzymałam od oficerów policji w Neapolu, w tej sprawie również nie toczy się postępowanie. Muszę państwu powiedzieć, że rząd włoski wydaje się surowy w stosunku do słabych i pobłażliwy w stosunku do mocnych. Zawsze, gdy poruszana jest kwestia bezpieczeństwa, mówi się najpierw o przestępczości zorganizowanej, jakiej dopuszcza się Camorra. Mówi się o imigracji i kwestii romskiej, aby odwrócić uwagę od prawdziwych problemów Włoch. Mam nadzieję, że władze włoskie przeprowadzą odpowiednie i skuteczne dochodzenie w sprawie wydarzeń w Neapolu i Mediolanie oraz ukarzą w najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo wszystkie osoby odpowiedzialne, w tym urzędników publicznych, wygłaszających wrogie komentarze pod adresem Romów, podżegając do nienawiści rasowej. Wzywam władze włoskie do pełnej współpracy z instytucjami międzyrządowymi, organizacjami międzynarodowymi i lokalnym społeczeństwem obywatelskim, aby sprawnie i skutecznie położyć kres naruszaniu praw człowieka Romów we Włoszech. Wzywam też Komisję Europejską do opracowania strategii unijnej w sprawie Romów, aby ich integracja stała się pilnym priorytetem, a także do przewodnictwa i koordynowania prac państw członkowskich w wypełnianiu ich obowiązków w zakresie ochrony praw ich romskich obywateli."@pl16
"Senhora Presidente, as minhas felicitações ao Senhor Comissário pela sua excelente intervenção sobre esta matéria. Gostaria de manifestar o meu ponto de vista relativamente aos anti-rom que tiveram lugar em Nápoles, a 13 de Maio deste ano, e aos subsequentes desenvolvimentos em Itália. No fim-de-semana passado, decidi visitar Roma e Nápoles, fazendo assim uma espécie de investigação de campo, e falei pessoalmente com pessoas que lá vivem. Também intervenção urgente às autoridades italianas, de modo a assegurar os direitos fundamentais e a proteger os Roms, que se encontram no país, de mais actos de agressão violenta e racista e de modo a distender o clima de hostilidade anti-Rom que reina em Itália. Entretanto, em 23 de Fevereiro, eu havia escrito uma carta a Silvio Berlusconi. Juntamente com mais 88 ONG, nós estávamos seriamente preocupados com a campanha política que havia sido realizada, associando os Roms a estereótipos negativos e usando toda a nação romena como bode expiatório, algo que está em oposição aos valores europeus. Podemos ver, agora, o impacto desta campanha. O estado de emergência em relação ao Roms foi declarado quando os órgãos de comunicação social relataram que uma rapariga rom de 16 anos havia tentado raptar um bebé de seis meses à mãe deste, em Nápoles. De acordo com a minha missão de apuramento dos factos, a história é falsa, pois a polícia não tem qualquer registo desta ocorrência, não havendo qualquer investigação relativamente a este caso. Em 13 de Maio, um grupo hostil de cerca de 60 pessoas, usou para incendiar cinco campos de refugiados rom em Nápoles. Violentos ataques semelhantes ocorreram também em outras cidades italianas, como Milão. O que é verdadeiramente preocupante é o facto de, segundo informações que recebi da polícia de Nápoles, também no existe qualquer investigação policial em relação a este caso. Tenho de referir o seguinte: o Governo italiano parece ser forte com os que são fracos, e fraco com os que são fortes. Sempre que levantem o tema da segurança, deviam levantar o tema da criminalidade organizada da Camorra. “Eles” querem falar sobre imigração e sobre a questão rom de modo a desviar a atenção dos verdadeiros problemas que a Itália enfrenta. Espero que as autoridades italianas assegurem uma adequada e efectiva investigação dos acontecimentos ocorridos em Nápoles e Milão, processando com a máxima severidade permitida pela lei todos os responsáveis, incluindo entidades públicas que produziram declarações hostis contra os Roms, incitando ao ódio racial. Lanço o meu apelo às autoridades no sentido de cooperarem plenamente com as instituições intergovernamentais, com as organizações internacionais e com a sua própria sociedade civil no sentido de pôr termo, com rapidez e eficácia, a esta emergência de direitos humanos em relação aos Roms que se encontram na Itália. Também apelo à Comissão Europeia no sentido de elaborar uma estratégia tendente a tornar a inclusão dos Roms uma prioridade máxima, e proporcionando orientação e coordenação aos Estados-Membros, de modo que estes assumam as suas responsabilidades relativamente a assegurar o respeito pelos direitos dos seus cidadãos rom."@pt17
"Madam President, I congratulate the Commissioner on his very fine speech on this subject. I would like to express myself in response to the anti-Romany pogroms which took place in Naples on 13 May this year and the subsequent developments in Italy. I decided to visit Rome and Naples last weekend as a kind of field research and spoke personally to people living there. I also demanded urgent intervention by the Italian authorities to ensure fundamental rights and protect Roma in the country from further acts of violent, racist aggression and to defuse the climate of anti-Romany hostility prevailing in Italy. I had written a letter to Silvio Berlusconi on 23 February. Together with 88 other NGOs, we were seriously concerned that the political campaign which had been carried out associated Roma with negative stereotypes and used the whole Romany nation as electoral scapegoats, which is totally in opposition to European values. Now we can see the impact of that campaign. The Roma emergency was declared when the media reported that a 16 year-old Romany girl had attempted to kidnap a 6 month-old baby from her mother in Naples. According to my fact-finding mission, this story is false: the police have no record of this; there is no investigation concerning this case. On 13 May a mob of approximately 60 people used Molotov cocktails to set fire to five Romany camps in Naples. Similar violent outbursts have also occurred in other Italian cities, such as Milan. What is really worrying is that, according to the information I have received from the police officers in Naples, there is no police investigation concerning this case either. I have to tell you that the Italian Government appears to be strong with those who are weak and weak with those who are strong. Whenever they raise the security issue, they should first raise the organised crimes committed by the Camorra. They intend to talk about the immigration and Roma issue in order to divert the focus from Italy’s real problems. I hope that the Italian authorities will ensure adequate and effective investigation of the events which took place in Naples and Milan and prosecute to the fullest extent of the law all responsible persons, including public officials making hostile statements about Roma which incite racial hatred. I call on the Italian authorities to cooperate fully with intergovernmental institutions, international organisations and domestic civil society to swiftly and effectively end the human rights emergency of the Roma in Italy. I also call on the European Commission to come up with an EU Roma strategy with the aim of making Roma inclusion an urgent priority and to provide leadership and coordination for Member States in their responsibility to ensure respect for the rights of their Roma citizens."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, blahoželám pánovi komisárovi k výbornému prejavu o tejto téme. Chcela by som reagovať na protirómske pogromy v Neapole z 13. mája tohto roku a na následné udalosti v Taliansku. Minulý víkend som sa rozhodla vykonať určitý výskum v teréne a navštívila som Rím a Neapol, kde som sa osobne porozprávala s miestnymi obyvateľmi. Zároveň som požiadala o bezodkladný zásah zo strany talianskych orgánov s cieľom zabezpečiť dodržiavanie základných práv, ochrániť Rómov žijúcich v krajine pred ďalšími násilnosťami a rasistickou agresiou a zmierniť protirómsku náladu a nenávisť, ktorá v Taliansku prevláda. Dňa 23. februára som napísala list Silviovi Berlusconimu. Spoločne s ďalšími 88 mimovládnymi organizáciami sme v ňom vyjadrili svoje hlboké znepokojenie nad skutočnosťou, že v politickej kampani, ktorá sa v Taliansku konala, boli Rómovia vykresľovaní v negatívnom svetle a celá rómska menšina bola vo volebnej kampani zneužitá ako obetný baránok, čo je v úplnom protiklade s európskymi hodnotami. Teraz sa môžeme na vlastné oči presvedčiť o následkoch tejto kampane. Rómsky výnimočný stav bol vyhlásený, keď médiá informovali o prípade šestnásťročného dievčaťa rómskeho pôvodu, ktoré sa v Neapole pokúsilo uniesť šesťmesačné bábätko jeho matke. Na základe mojej vyšetrovacej misie je však tento príbeh nepravdivý: polícia nemá o tomto prípade žiadne záznamy a neprebieha v ňom ani žiadne vyšetrovanie. Dňa 13. mája použil gang približne 60 ľudí Molotovove koktaily, aby založil požiar v piatich rómskych osadách v Neapole. Podobné prejavy násilia sa objavili aj v iných talianskych mestách, napríklad v Miláne. Skutočne znepokojujúce je však to, že na základe informácií, ktoré som získala od policajných úradníkov v Neapole, neprebieha v súvislosti s týmto prípadom žiadne policajné vyšetrovanie. Musím povedať, že sa zdá, že talianska vláda prejavuje svoju silu voči slabým a svoju slabosť voči silným. Kedykoľvek je reč o bezpečnostnej otázke, ako prvé by sa mali dostať na stôl organizované zločiny páchané zločineckou organizáciou Camorra. Namiesto toho však vláda zamýšľa hovoriť o prisťahovalectve a rómskej otázke s cieľom odvrátiť pozornosť od skutočných problémov v Taliansku. Dúfam, že talianske orgány zabezpečia primerané a účinné vyšetrenie spomínaných udalostí z Neapolu a Milána a odsúdia osoby zodpovedné za tieto činy – vrátane verejných funkcionárov, ktorí vydávali nepriateľské vyhlásenia o Rómoch podnecujúce rasovú nenávisť – na najvyšší možný trest povolený zákonom. Vyzývam talianske orgány, aby v plnom rozsahu spolupracovali s medzinárodnými organizáciami a domácou občianskou spoločnosťou s cieľom dosiahnuť rýchle a účinne ukončenie núdzového stavu v oblasti ľudských práv Rómov v Taliansku. Zároveň vyzývam Európsku komisiu, aby vypracovala európsku rómsku stratégiu s cieľom urobiť z integrácie Rómov naliehavý a prioritný cieľ a poskytovať usmernenia a koordináciu členským štátom pri ich zodpovednosti zabezpečovať dodržiavanie práv svojich občanov rómskeho pôvodu."@sk19
"Gospa predsednica, čestitam komisarju za njegov zelo dober govor o tej temi. Rada bi izrazila svoj odziv na protiromske pogrome, ki so se zgodili v Neaplju 13. maja letos in dogodke, ki so sledili v Italiji. Odločila sem se obiskati Rim in Neapelj prejšnji konec tedna, da bi izvedla terensko raziskavo, ter osebno govorila s tamkajšnjimi prebivalci. Prav tako sem zahtevala nujno posredovanje italijanskih oblasti za zagotovitev temeljnih pravic in zaščito Romov v državi pred nadaljnjimi nasilnimi dejanji, rasno agresijo, ter ublažitev protiromskega ozračja, ki prevladuje v Italiji. Silviu Berlusconiju sem 23. februarja napisala pismo. Skupaj z 88 drugimi nevladnimi organizacijami smo bili resno zaskrbljeni, da je izvedena politična kampanja Rome povezovala z negativnimi stereotipi in celoten romski narod uporabila kot volilne grešne kozle, kar je popolnoma v nasprotju z evropskimi vrednotami. Zdaj lahko vidimo vpliv tiste kampanje. Izredne razmere v zvezi z Romi so bile razglašene, ko so mediji poročali o 16 letni romski deklici, ki je skušala materi v Neaplju ugrabiti 6 mesečnega dojenčka. Glede na mojo misijo ugotavljanja dejstev, je ta zgodba napačna: policija o tem nima zapisov, v zvezi s primerom ne poteka preiskava. Tolpa približno 60 ljudi je 13. maja z molotovkami zažgala romske tabore v Neaplju. Podobni nasilni izpadi so se zgodili tudi v drugih italijanskih mestih, na primer v Milanu. Skrb vzbujajoče je, da glede na podatke, ki sem jih dobila od policistov v Neaplju, o tem primeru ne poteka policijska preiskava. Povedati vam moram, da se zdi, da je italijanska vlada odločna s šibkimi in šibka z odločnimi. Kadarkoli opozarjajo na varnostna vprašanja, bi morali najprej opozoriti na organiziran kriminal, ki ga izvaja camorra. Poskušajo govoriti o imigraciji in vprašanju Romov, da bi pozornost usmerili stran od dejanskih težav Italije. Upam, da bodo italijanske oblasti zagotovile ustrezne in učinkovite preiskave dogodkov, ki so se zgodili v Neaplju in Milanu, in z vsemi pravnimi sredstvi preganjala vse odgovorne osebe, vključno z javnimi uradniki, ki so podajali sovražne izjave o Romih in s tem sprožili rasno sovraštvo. Italijanske oblasti pozivam k celostnemu sodelovanju z medvladnimi institucijami, mednarodnimi organizacijami in domačo civilno družbo pri hitrem in učinkovitem reševanju težavnega položaja človekovih pravic Romov v Italiji. Prav tako pozivam Evropsko komisijo, da predlaga EU strategijo za Romsko vprašanje s ciljem, prednostno obravnavati vključitev Romov in zagotoviti vodstvo in koordinacijo za države članice, da bodo zagotovile spoštovanje pravic njihovih romskih državljanov."@sl20
"Fru talman! Jag gratulerar kommissionsledamot Schulz för ett mycket bra anförande om detta ämne. Jag skulle vilja uttala mig om de antiromska förföljelser som ägde rum i Neapel den 13 maj i år och den utveckling som därefter följde i Italien. Jag bestämde mig för att besöka Rom och Neapel förra helgen som ett slags fältstudie och jag pratade personligen med människor som bor där. Jag begärde också att de italienska myndigheterna skulle göra ett akut ingripande för att säkerställa grundläggande rättigheter och skydda romerna i landet från ytterligare våldshandlingar, rasistisk aggression och för att få bukt med det anti-romska klimatet som råder i Italien. Jag hade skrivit ett brev till Silvio Berlusconi den 23 februari. Tillsammans med 88 andra frivilligorganisationer var vi allvarligt oroade över att man, i den politiska kampanj som hade bedrivits, hade associerat till negativa stereotyper i sin beskrivning av romer, och att hela det romska samfundet användes som syndabockar i valet, något som helt går emot europeiska värderingar. Nu kan vi se resultatet av denna kampanj. Undantagstillståndet med avseende på romerna utlystes när en 16-årig romsk flicka hade försökt kidnappa en 6-månaders baby från sin mor i Neapel. Jag har, genom mitt uppdrag att ta reda på fakta i saken, kommit fram till att denna historia är falsk. Det finns inte något polisprotokoll om detta och det förekommer inte någon utredning av fallet. Den 13 maj använde en folkhop på ungefär 60 personer molotovcocktails för att sätta eld på fem romska läger i Neapel. Liknande våldsutbrott har även förekommit i andra italienska städer, exempelvis i Milano. Vad som verkligen är oroande är att det inte, enligt den information som jag har fått från polistjänstemän i Neapel, finns någon polisutredning om detta fall heller. Jag måste konstatera följande: Den italienska regeringen verkar vara stark mot dem som är svaga och svag mot dem som är starka. När de väl aktualiserar frågan om säkerhet borde de väl först utreda de organiserade brott som begåtts av Camorran. Regeringen verkar prata om invandringen och ”den romska frågan” för att avleda uppmärksamheten från Italiens verkliga problem. Jag hoppas att de italienska myndigheterna säkerställer en adekvat och effektiv undersökning av de händelser som ägde rum i Neapel och Milano och att man med alla lagliga medel åtalar alla ansvariga personer, inklusive offentliga tjänstemän som uttalar sig fientligt om romerna, något som underblåser det rasistiska hatet. Jag uppmanar de italienska myndigheterna att samarbeta fullt ut med mellanstatliga institutioner, internationella organisationer och det inhemska civila samhället för att snabbt och effektivt få ett slut på detta brott mot mänskliga rättigheter i Italien. Jag uppmanar också kommissionen att utarbeta en strategi i syfte att prioritera integreringen av romer och att leda och samordna medlemsstaterna i deras uppgift att säkerställa respekten för de romska medborgarnas rättigheter."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Viktória Mohácsi,"18,5,20,15,1,19,14,11,16,13,4,21,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph