Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-20-Speech-2-304"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080520.27.2-304"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar, liebe Kollegen! Zunächst möchte ich ganz herzlich im Namen meiner Fraktion den beiden Berichterstattern danken, einmal Frau Kollegin Ticău und zum anderen dem Kollegen Mathieu Grosch. Sie haben sehr gute Arbeit geleistet: Sie haben versucht, die verschiedenen Strömungen im Verkehrsausschuss zusammenzubringen. Unsere Fraktion unterstützt grundsätzlich die von der Kommission vorgeschlagenen Neuregelungen für die Zulassung zum Beruf des Kraftverkehrsunternehmers sowie für den Zugang zum Personen- und zum Güterkraftverkehrsmarkt. Dennoch möchten wir mit unseren Änderungsanträgen weitere Harmonisierungs- und Liberalisierungsschritte einfordern. Ich darf daran erinnern, dass wir immer noch die Idee des europäischen Binnenmarktes vor Augen haben, der eigentlich 1958 eingeführt werden sollte. Der Rat hat sich lange gesträubt, aber der Europäische Gerichtshof hat dann 1985 gesagt, wir müssen den europäischen Binnenmarkt auch im Verkehrsmarkt errichten. Insofern müssen wir etwas mutiger werden. Eine kurze Bemerkung zum Thema Berufszulassung: Die Forderung, dass die Kommission bis zum Jahre 2010 einen einheitlichen Katalog über Verstöße im Straßenverkehr entwickeln soll, ist ganz wichtig. Sie ist deshalb wichtig, damit in den Mitgliedstaaten nach einheitlichen Kriterien zum Beispiel über die Frage der Aberkennung der Zuverlässigkeit entschieden werden kann. Es geht nämlich nicht nur um die Zulassung, sondern auch um die Rücknahme der Zulassung. Wenn wir schwarze Schafe ausschalten wollen, müssen wir die Frage der Aberkennung der Zuverlässigkeit nach einheitlichen Kriterien entscheiden, und insofern hoffe ich, dass die Kommission die Zusage geben wird, bis zum Jahre 2010 einen einheitlichen Katalog vorzulegen. Hinsichtlich des Marktzugangs im Personenkraftverkehr bin ich der Auffassung, dass wir endlich den Binnenmarkt wenigstens kilometerweise verwirklichen sollten. Deshalb hoffe ich, dass die Kommission uns unterstützt, dass man bei grenzüberschreitenden Linienverkehren, die nicht mehr als 50 km über die Grenze hinausreichen, nicht auch noch die Genehmigung des anderen Mitgliedstaates braucht. Man sieht geradezu den Protektionismus um die Ecke kucken. Hinsichtlich des Marktzugangs zum Güterkraftverkehr müssen wir irgendwann mit der Kabotage aufhören, die in einem gemeinsamen Binnenmarkt keinen Sinn macht. Denn der Sinn eines gemeinsamen Binnenmarktes ist es, dass jeder Unternehmer in jedem Teil der Gemeinschaft seine Dienstleistungen anbieten können muss. Aus Umweltgründen würde ich Frau Lichtenberger jetzt sagen: Wenn ich will, dass es keine sinnlosen Rückfahrten gibt, muss es dem Unternehmer sinnvollerweise ermöglicht werden, auch in anderen Ländern Fahrten zu unternehmen. Kommen Sie mir nicht mit den Bedingungen! Wir reden von der Abschaffung der Kabotage im Jahre 2014. Das sind noch 6 Jahre. Wenn wir es nicht schaffen, die Bedingungen in sechs Jahren einigermaßen anzugleichen, dann werden wir es nie schaffen, dann werden Sie im Jahre 3000 noch für Kabotageregelungen sein. Ich kenne diese Geschichten aus Hamburg, weil wir immer gedacht haben, die Nachbarn außerhalb Hamburgs würden schon unheimlich niedrige Löhne zahlen. Wir müssen uns daranhalten, dass wir einen Binnenmarkt herstellen. Mein wichtigster Punkt ist die Frage der 12-Tage-Regelung. Hier müssen wir einfach klare Linien ziehen. Wir brauchen die 12-Tage-Regelung für den Gelegenheitsbusverkehr. Da hilft es auch nicht, wenn die Unternehmer und Gewerkschaften jetzt sagen: „Wir sind kurz davor, uns zu einigen.“ Wir müssen eine gesetzliche Regelung treffen, wir müssen die Tür zur Revision der Lenk- und Ruhezeiten öffnen. Ich bin gern bereit, später mit den Gewerkschaften und den Unternehmern über Details bei der Ausführung zu reden. Aber die Öffnung der gesetzlichen Vorschriften zu Lenk- und Ruhezeiten muss das Parlament machen. Wir haben klare Vorschläge, diese Vorschläge haben eine Mehrheit im Ausschuss gefunden, und ich bitte darum, dass wir morgen entsprechend abstimmen."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, vážený pane komisaři, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych v první řadě poblahopřál jménem svojí skupiny oběma zpravodajům: paní Ţicăuové i mému kolegovi, panu Groschovi. Udělali skutečně kus dobré práce, pokusili se o  sblížení rozdílných konfliktních stanovisek v rámci Výboru pro dopravu a cestovní ruch. Naše skupina v zásadě podporuje Komisí navrhovaná nová nařízení pro podmínky, které je třeba dodržovat při výkonu povolání provozovatele silniční dopravy a pro přístup na trh autokarové a autobusové dopravy stejně jako na trh mezinárodní silniční přepravy zboží. V našich pozměňovacích a doplňujících návrzích však vyzýváme k dalšímu kroku ve směru harmonizace a liberalizace. Dovolte mi upozornit, že se stále ještě zaměřujeme na myšlenku evropského vnitřního trhu, který měl být původně vytvořen už v roce 1958. Rada v této věci dlouhou dobu váhala, Evropský soudní dvůr však v roce 1985 rozhodl, že evropský vnitřní trh musí být vytvořen i na trhu s dopravou, a proto musíme v tomto směru projevit trochu více odvahy. Chtěl bych uvést krátkou poznámku k tématu licencí pro výkon povolání. Požadavek na Komisi, aby do roku 2010 vytvořila integrovaný registr, který bude obsahovat porušení právních předpisů v oblasti silniční dopravy, je velmi důležitý, protože členské státy musí být schopny přijímat rozhodnutí, například i odebírat licence, na základě jednotných kritérií. Musíme totiž brát v úvahu nejen udělování, ale i odebírání těchto licencí. Když chceme eliminovat černé ovce na trhu, musíme se dohodnout na jednotných kritériích v otázce odebírání licencí, a já pevně věřím, že Komise se v tomto směru odhodlá vybudovat zmiňovaný jednotný registr do roku 2010. Pokud jde o přístup na trh autokarové a autobusové dopravy, domnívám se, že už konečně nastal čas postupně přeměnit vnitřní trh v realitu krok po kroku. Z toho důvodu doufám, že nás Komise podpoří v tom, aby už nebylo potřebné získat povolení od dalšího členského státu pro pravidelné přeshraniční služby, které nepřesahují vzdálenost 50 kilometrů od hranic. V tomto případě totiž nejde o nic jiného než o protekcionistické opatření. Pokud jde o  přístup na trh mezinárodní trh silniční přepravy zboží, v tomto případě musíme kabotáž v určitém bodě zastavit. Na společném vnitřním trhu nemá kabotáž žádný smysl. Podstatou společného trhu je to, že každý podnik musí mít možnost poskytovat svoje služby ve všech zemích Společenství. Chtěl bych paní Lichtenbergerové říci, že pokud chceme z environmentálních důvodů zastavit nesmyslné zpáteční cesty, musíme najít rozumný způsob, kterým umožníme poskytovatelům silniční dopravy podnikat cesty v rámci jiných zemí. Nechoďte za mnou s podmínkami! Hovoříme tu o odstranění kabotáže v roce 2014. Do té doby zbývá šest let. Když se nám v těchto šesti letech nepodaří do určité míry harmonizovat tyto podmínky, potom se nám je nepodaří zharmonizovat už nikdy, a nařízení v oblasti kabotáže budete podporovat ještě v roce 3000. Podobné příběhy jsou mi dobře známy i z Hamburku, protože jsme si vždy mysleli, že naši sousedé mimo Hamburk budou vyplácet nesmírně nízké mzdy. Musíme se postarat o to, abychom vytvořili vnitřní trh. Nejdůležitějším bodem mého příspěvku je otázka pravidla dvanácti dní. Tuto oblast potřebujeme velmi jasně vymezit. Pravidlo dvanácti dní potřebujeme zavést pro občasnou přeshraniční autokarovou dopravu. To, že provozovatelé silniční dopravy a odbory v současnosti prohlašují, že jsou těsně před uzavřením dohody, této věci vůbec nepomáhá. Potřebujeme přijmout zákonné rozhodnutí. Musíme vydláždit cestu pro revizi času jízdy a času odpočinku. Později budu velmi ochotný diskutovat s odbory a dopravci o  podrobnostech. Vydávat právní předpisy pro oblast času jízdy a odpočinku je však úlohou Parlamentu. Předkládáme jasné návrhy, které mají podporu většiny ve výboru, a z toho důvodu bych vás chtěl požádat, abyste při zítřejším hlasování tyto návrhy též podpořili."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Allerførst vil jeg gerne på vegne af min gruppe takke de to ordførere, fru Ticău og hr. Grosch, hjerteligt. De har udført et godt stykke arbejde. De har forsøgt at samle de forskellige strømninger i Transportudvalget. Vores gruppe støtter principielt de nye bestemmelser, som Kommissionen har foreslået, for godkendelsen som udøver af landevejstransporterhvervet samt for adgangen til person- og godstrafikmarkedet. Alligevel vil vi med vores ændringsforslag udvirke yderligere harmoniserings- og liberaliseringsskridt. Jeg vil minde om, at vi stadig har idéen om det europæiske indre marked for øje, som egentlig skulle have været indført i 1958. Rådet har længe vægret sig, men Domstolen afgjorde så i 1985, at vi også skulle indføre det europæiske indre marked for transportområdet. I så henseende må vi udvise et noget større mod. En kort bemærkning om erhvervstilladelsen. Kravet om, at Kommissionen senest i 2010 skal udvikle et standardkatalog over overtrædelser i vejtrafikken, er meget vigtigt. Det er vigtigt, for at der i medlemsstaterne f.eks. kan træffes afgørelse om frakendelse af tilladelsen efter ensartede kriterier. Det drejer sig nemlig ikke kun om tilladelsen, men også om inddragelse af tilladelsen. Hvis vi vil udelukke sorte får, må vi træffe beslutning i spørgsmålet om frakendelse af tilladelsen efter ensartede kriterier. Derfor håber jeg, at Kommissionen vil give tilsagn om at fremlægge et standardkatalog senest i 2010. Med hensyn til adgangen til markedet for persontransport er jeg af den opfattelse, at vi omsider bør realisere det indre marked i det mindste kilometervist. Derfor håber jeg, at Kommissionen støtter os i, at man ved grænseoverskridende rutefart, der ikke når længere end 50 km ind over grænsen, ikke også har brug for den anden medlemsstats godkendelse. Man ser formelig protektionismen lure rundt om hjørnet. Med hensyn til adgangen til godstransportmarkedet må vi på et eller andet tidspunkt holde op med cabotage, der jo ikke giver mening på et fælles indre marked. For det er jo hensigten med et fælles indre marked, at alle virksomheder skal kunne udbyde deres tjenesteydelser i alle dele af Fællesskabet. Af miljøårsager vil jeg nu sige til fru Lichtenberger, at når jeg ønsker, at der ikke længere skal foregå meningsløse tilbageture, så skal det gøres mere hensigtsmæssigt for virksomhederne også at udføre transporter i andre lande. Og nu skal De ikke nævne betingelserne! Vi taler om at afskaffe cabotage i 2014. Der er 6 år indtil da. Hvis ikke vi kan klare at tilpasse betingelserne nogenlunde på 6 år, så vil vi aldrig kunne klare det. Så vil De i år 3000 stadig være for cabotagebestemmelser. Jeg kender godt disse historier fra Hamborg, fordi vi altid troede, at naboerne uden for Hamborg angiveligt betalte uhyggeligt lave lønninger. Vi må holde fast i at etablere et indre marked. Mit vigtigste punkt er spørgsmålet om 12-dages reglen. Her må vi lægge klare linjer. Vi har brug for 12-dages reglen til den lejlighedsvise bustransport. Her hjælper det heller ikke, hvis virksomhederne og fagforeningerne nu siger, at de er på vej til at blive enige. Vi må vedtage en lovgivning. Vi må åbne dørene for en revision af køre- og hviletiderne. Jeg vil gerne på et senere tidspunkt tale med fagforeningerne og virksomhederne om detaljerne ved udførelsen. Men det må være Parlamentet, der tager fat på lovgivningen om køre- og hviletiderne. Vi har klare forslag, som der var flertal for i udvalget, og jeg beder om, at vi i morgen stemmer tilsvarende om dem."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ και τους δύο εισηγητές εξ ονόματος της Ομάδας μου: πρώτον, την κ. Ţicău και, δεύτερον, τον συνάδελφό μου κ. Grosch. Έκαναν πολύ καλή δουλειά: προσπάθησαν να συνθέσουν τις διάφορες ετερόκλητες απόψεις που υπήρχαν στους κόλπους της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. Η Ομάδα μας υποστηρίζει καταρχήν τις νέες ρυθμίσεις που εισηγήθηκε η Επιτροπή για τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την πρόσβαση στην αγορά υπηρεσιών πούλμαν και λεωφορείου και την πρόσβαση στις διεθνείς οδικές μεταφορές. Ωστόσο, οι τροπολογίες μας απαιτούν περισσότερες ενέργειες προς τον εναρμονισμό και την ελευθέρωση. Αξίζει πάντως να αναφέρω ότι ακόμα στοχεύουμε στην ιδέα της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς, η οποία υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είχε καθιερωθεί το 1958. Το Συμβούλιο ήταν επί μακρόν απρόθυμο, αλλά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είπε το 1985 ότι πρέπει να δημιουργηθεί ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά και στον κλάδο των μεταφορών, και πρέπει έτσι να γίνουμε λίγο πιο τολμηροί στο συγκεκριμένο θέμα. Ένα σύντομο σχόλιο για το θέμα της άδειας επαγγέλματος. Το αίτημα της ανάπτυξης από την Επιτροπή ενός ολοκληρωμένου μητρώου παραβάσεων της νομοθεσίας των οδικών μεταφορών μέχρι το 2010 είναι πολύ σημαντικό επειδή τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να αποφασίσουν για την αφαίρεση των αδειών, για παράδειγμα, σύμφωνα με ενιαία κριτήρια. Πρέπει να εξετάσουμε όχι μόνο την έκδοση των αδειών αλλά και την αφαίρεσή τους. Αν θέλουμε να εξαλείψουμε το μαύρο πρόβατο, οφείλουμε να αποφασίσουμε για το θέμα της αφαίρεσης των αδειών σύμφωνα με ενιαία κριτήρια και, από αυτήν την άποψη, εύχομαι η Επιτροπή να αναλάβει τη δημιουργία ενιαίου μητρώου μέχρι το 2010. Όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά για τις υπηρεσίες πούλμαν και λεωφορείων, πιστεύω ότι πρέπει τελικά να κάνουμε σταδιακά πραγματικότητα την εσωτερική αγορά. Ως εκ τούτου, εύχομαι η Επιτροπή να μας υποστηρίξει, ώστε να μην είναι πλέον απαραίτητη η χορήγηση άδειας από άλλο κράτος μέλος για τις διασυνοριακές τακτικές υπηρεσίες που δεν υπερβαίνουν τα 50 χλμ. μετά από τη διέλευση των συνόρων. Η τελευταία περίπτωση δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια εκδήλωση μορφής προστατευτισμού. Όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά των διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών, πρέπει σε κάποιο σημείο να σταματήσουμε τις ενδομεταφορές. Δεν προσφέρουν κάτι στην κοινή εσωτερική αγορά. Σκοπός της κοινής εσωτερικής αγοράς είναι κάθε επιχείρηση να μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της σε κάθε γωνιά της Κοινότητας. Για περιβαλλοντικούς λόγους, θα έλεγα στην κ. Lichtenberger ότι αν εγώ θέλω να σταματήσουν τα περιττά δρομολόγια επιστροφής, τότε πρέπει να βρω έναν λογικό τρόπο να καταστήσω δυνατό για τους οδηγούς να διενεργούν δρομολόγια σε άλλες χώρες. Μην μου προτείνετε όρους! Μιλάμε για την κατάργηση των ενδομεταφορών το 2014. Απομένουν ακόμα έξι χρόνια. Αν δεν μπορούμε να πετύχουμε τον εναρμονισμό των όρων ως κάποιον βαθμό σε έξι χρόνια, τότε δεν θα το καταφέρουμε ποτέ, ενώ εσείς θα εξακολουθείτε να προωθείτε ρυθμίσεις για τις ενδομεταφορές το έτος 3000. Είμαι εξοικειωμένος με τις ιστορίες αυτού του είδους από το Αμβούργο, επειδή ανέκαθεν πιστεύαμε ότι οι γείτονές μας εκτός Αμβούργου πληρώνουν απίστευτα χαμηλούς μισθούς. Πρέπει να το εξετάσουμε και να δημιουργήσουμε μια εσωτερική αγορά. Το πιο σημαντικό θέμα για εμένα είναι ο κανόνας των 12 ημερών τον οποίον οφείλουμε να προσδιορίσουμε. Χρειαζόμαστε τον κανόνα των 12 ημερών για τις περιστασιακές διασυνοριακές υπηρεσίες πούλμαν. Δεν βοηθά και τόσο όταν οι οδηγοί και οι ενώσεις λένε τώρα ότι «πρόκειται να καταλήξουμε σε συμφωνία». Πρέπει να προβούμε σε μια ρύθμιση του καθεστώτος. Πρέπει να προετοιμάσουμε το έδαφος για επανεξέταση του χρόνου οδήγησης και ξεκούρασης. Είμαι περισσότερο από πρόθυμος να συζητήσω τις λεπτομέρειες εφαρμογής με τις ενώσεις και τους οδηγούς αργότερα, αλλά εναπόκειται στο Κοινοβούλιο να θεσπίσει τις διατάξεις για τον χρόνο οδήγησης και ξεκούρασης. Έχουμε καθαρές προτάσεις που υποστηρίχθηκαν από την πλειοψηφία της επιτροπής, και θα σας ζητούσα να ψηφίσετε αναλόγως αύριο."@el10
"Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, first of all I would like to congratulate both rapporteurs on behalf of my group: firstly Mrs Ţicău, and secondly my colleague Mr Grosch. They have done very good work: they have attempted to bring together the various conflicting opinions within the Committee on Transport and Tourism. Our group supports in principle the Commission’s proposed new regulations for conditions to be complied with to pursue the occupation of road transport operator and for access to the market for coach and bus services and access to the international road haulage market. However, our amendments call for further steps towards harmonisation and liberalisation. May I point out that we are still aiming towards the idea of the European internal market, which was actually supposed to be introduced in 1958. The Council has long been reluctant, but the European Court of Justice said in 1985 that we must also establish the European internal market in the transport market, so we must become a little bolder in this respect. A brief comment on the topic of licence to pursue an occupation. The demand that the Commission develop an integrated register of infringements of road transport legislation by 2010 is very important because Member States must be able to decide on the withdrawal of licences, for example, according to unified criteria. We must consider not only licensing, but also withdrawal of that licence. If we want to eliminate the black sheep, we must decide on the matter of withdrawal of licences according to unified criteria and, in this respect, I hope that the Commission will undertake to produce a unified register by 2010. With regard to access to the market for coach and bus services, I believe that we ought finally to make the internal market a reality, step by step. Therefore, I hope that the Commission will support us in making it no longer necessary to obtain authorisation from another Member State for cross-border regular services not extending more than 50 km beyond the border. This is nothing less than protectionism rearing its head. With regard to access to the international road haulage market, we must stop cabotage at some point. It makes no sense in a common internal market. The point of a common internal market is that every business must be able to offer its services in every part of the Community. For environmental reasons, I would say to Mrs Lichtenberger that if I want pointless return trips to stop, then I must find a sensible way of making it possible for providers to undertake trips within other countries. Do not come to me with conditions! We are talking about doing away with cabotage in 2014. There are still six years to go. If we cannot manage to harmonise the conditions to some extent in six years, then we will never manage it, and you will still be promoting cabotage regulations in the year 3000. I am familiar with these sorts of stories from Hamburg, because we always thought that our neighbours outside of Hamburg would pay incredibly low wages. We must see to it that we create an internal market. My most important point is the issue of the 12-day rule. Here we must simply draw clear lines. We need the 12-day rule for occasional cross-border coach services. It is not helpful when the operators and the unions now say: ‘We are about to reach an agreement.’ We must make a statutory ruling. We must pave the way for revision of driving and rest times. I am more than willing to discuss details of implementation with the unions and operators later but it is for Parliament to legislate the provisions on driving and rest times. We have clear proposals, which were supported by a majority in committee, and I would ask you to vote accordingly tomorrow."@en4
"Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, antes de nada quiero felicitar a los dos ponentes en nombre de mi Grupo: en primer lugar a la señora Ţicău, y en segundo lugar a mi colega el señor Grosch. Han realizado un excelente trabajo: han intentado reunir las diferentes opiniones en conflicto en la Comisión de Transportes y Turismo. Nuestro Grupo apoya, en principio, los nuevos reglamentos propuestos por la Comisión acerca de las condiciones que se deben cumplir para el acceso a la profesión de transportista por carretera, para acceder al mercado de los servicios de autocar y autobús, y para acceder al mercado internacional del transporte de mercancías por carretera. No obstante, nuestras enmiendas solicitan más avances hacia la harmonización y liberalización. Permítanme señalar que todavía perseguimos la idea del mercado interior europeo, que en realidad se supone que se iba a introducir en 1958. El Consejo se ha mostrado reacio durante mucho tiempo, pero el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas afirmó en 1985 que también debíamos establecer el mercado interior europeo en el mercado del transporte, por lo que debemos ser algo más firmes a este respecto. Un breve comentario con respecto a la licencia para ejercer la profesión. La petición de que la Comisión desarrolle un registro integrado de infracciones de la legislación del transporte por carretera para 2010 es muy importante, porque los Estados miembros deben ser capaces de decidir acerca de la retirada de las licencias, por ejemplo, de acuerdo con criterios unificados. No solamente debemos tener en cuenta la concesión de licencias, sino también su retirada. Si queremos eliminar a la oveja negra, debemos decidir con respecto al asunto de la retirada de las licencias de acuerdo con criterios unificados y, a este respecto, espero que la Comisión se comprometa a elaborar un registro unificado para 2010. Con respecto al acceso al mercado de los servicios de autocares y autobuses, creo que finalmente debemos hacer del mercado interior una realidad, paso a paso. Por lo tanto, espero que la Comisión nos apoye, permitiendo que deje de ser necesario obtener una autorización de otro Estado miembro para los servicios regulares transfronterizos que no vayan más de 50 km al otro lado de la frontera. Esto no es más que proteccionismo levantando la cabeza. Con respecto al acceso al mercado del transporte internacional de mercancías por carretera, debemos poner fin al cabotaje en algún punto. No tiene sentido en un mercado interior común. El sentido de un mercado interior común es que todas las empresas puedan ofrecer sus servicios en todos los rincones de la Comunidad. Por motivos medioambientales, diría a la señora Lichtenberger que si quiero poner fin a los viajes de regreso inútiles, entonces debo encontrar una forma lógica de hacer posible que los proveedores realicen viajes dentro de otros países. ¡No me venga con condiciones! Estamos hablando de poner fin al cabotaje en 2014. Todavía faltan seis años. Si no conseguimos armonizar las condiciones en cierta medida en seis años, entonces nunca lo conseguiremos, y usted seguirá fomentando reglamentos en materia de cabotaje en el año 3000. Estoy familiarizado con este tipo de historias en Hamburgo, porque siempre pensábamos que nuestros vecinos de fuera de Hamburgo pagarían unos sueldos increíblemente bajos. Debemos intentar crear un mercado interior. Mi comentario más importante se refiere a la norma de los 12 días. En este sentido simplemente debemos establecer líneas claras. Necesitamos la norma de los 12 días para los servicios de autocar transfronterizos esporádicos. No sirve de gran ayuda cuando los operadores y los sindicatos ahora dicen: «Vamos a alcanzar un acuerdo». Debemos tomar una decisión jurídica. Debemos preparar el camino para la revisión de los tiempos de conducción y descanso. Estoy más que ansioso por debatir los detalles de la aplicación con los sindicatos y los operadores más adelante, pero le corresponde al Parlamento legislar las disposiciones relativas a los tiempos de conducción y descanso. Tenemos propuestas claras, que fueron apoyadas por mayoría en la comisión, y les pediría que mañana votaran en consecuencia."@es21
"Hr juhataja, volinik, daamid ja härrad, kõigepealt sooviksin õnnitleda oma fraktsiooni nimel mõlemat raportööri: esiteks pr Ţicăud ja teiseks oma kolleegi hr Groschi. Nad on teinud väga head tööd: nad on püüdnud ühendada mitmed vastukäivad arvamused transpordi- ja turismikomisjonis. Meie fraktsioon toetab põhimõtteliselt komisjoni esitatud uusi määrusi tingimuste kohta, mida tuleb täita autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemiseks ja bussiteenuste turule juurdepääsuks ning rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsuks. Siiski nõuame oma muudatusettepanekutes täiendavaid samme ühtlustamise ja liberaliseerimise suunas. Lubage mul juhtida tähelepanu sellele, et me püüdleme ikkagi Euroopa siseturu poole, mis tegelikult kavatseti sisse viia aastal 1958. Nõukogu on kaua olnud tõrges, kuid Euroopa Kohus ütles 1985. aastal, et peame looma Euroopa siseturu ka veondusturul, seega peame selles küsimuses olema veidi jõulisemad. Lühike kommentaar tegevusalal tegutsemise litsentsi koha. Väga tähtis on nõue, et komisjon töötaks välja integreeritud registri autoveoalaste õigusaktide rikkumiste kohta aastaks 2010, sest liikmesriigid peavad saama otsustada näiteks litsentside kehtetuks tunnistamise üle ühtlustatud kriteeriumide kohaselt. Me peame arvestama mitte ainult litsentsi andmist, vaid ka selle litsentsi kehtetuks muutmist. Kui tahame vabaneda mustadest lammastest, peame otsustama litsentside kehtetuks tunnistamise küsimuse ühtlustatud kriteeriumide kohaselt ning selles suhtes loodan, et komisjon otsustab luua ühtse registri aastaks 2010. Bussiteenuste turule juurdepääsu osas arvan, et peaksime lõpuks muutma siseturu tegelikkuseks, samm-sammult. Seepärast loodan, et komisjon toetab meid, et poleks enam vaja hankida teise liikmesriigi luba piiriüleste regulaarvedude puhul, mis ei toimu kaugemale kui 50 km piirist. See pole muud kui pead tõstev protektsionism. Rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsu puhul peame ühel hetkel lõpetama kabotaaži. Ühisel siseturul puudub sellel mõte. Ühise siseturu olemus seisneb selles, et iga ettevõte peab saama pakkuda oma teenuseid igas ühenduse osas. Keskkonnaalastel põhjustel ütleksin pr Lichtenbergerile, et kui soovin mõttetute tagasisõitude lõppemist, pean leidma mõistliku viisi võimaldamaks teenuseosutajatel teha vedusid teistes riikides. Ärge hakake mulle tingimustest rääkima! Me räägime kabotaaži kaotamisest 2014. aastal. Sinna on veel kuus aastat aega. Kui me ei suuda tingimusi mingil määral ühtlustada kuue aasta jooksul, siis ei suuda me seda kunagi ja te toetate kabotaaži määrusi veel aastal 3000. Tean sedalaadi jutte Hamburgi kohta, sest arvasime alati, et meie naabrid väljaspool Hamburgi maksavad uskumatult madalat palka. Peame hoolt kandma, et looksime siseturu. Minu kõige tähtsam punkt on 12 päeva reegli küsimus. Peame siin lihtsalt tõmbama selge piiri. Vajame 12 päeva reeglit rahvusvahelisteks juhuvedudeks. Sellest pole abi, kui vedajad ja ametiühingud nüüd ütlevad: „Oleme kokkuleppele jõudmas.” Peame tegema kohustava otsuse. Peame sillutama teed sõidu- ja puhkeaegade läbivaatamiseks. Olen täiesti valmis hiljem arutama ametiühingutega ja vedajatega rakendamise üksikasju, kuid parlamendi ülesanne on seadustada sõidu- ja puhkeaega käsitlevad sätted. Meil on selged ettepanekud, mida toetas komisjoni enamus ja palun teid homme vastavalt hääletada."@et5
"Arvoisat puhemies ja komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, haluaisin aluksi onnitella molempia esittelijöitä ryhmäni puolesta: ensin Silvia-Adriana Ţicăuta ja sitten kollegaani Mathieu Groschia. He ovat tehneet oikein hyvää työtä: he ovat halunneet sisällyttää liikenne- ja matkailuvaliokunnassa esitetyt vastakkaiset näkemykset yhteen yhtenäiseen asiakirjaan. Ryhmämme tukee periaatteessa komission ehdottamia uusia asetuksia maanteiden liikenteenharjoittajan ammatin harjoittamiseksi täytettävistä edellytyksistä sekä linja-autoliikenteen ja maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsystä. Tarkistuksissamme kuitenkin kehotetaan toteuttamaan uusia toimia yhdenmukaistamista ja vapauttamista varten. Saanen huomauttaa, että pyrimme toteuttamaan edelleen EU:n sisämarkkinoita, jotka oli itse asiassa tarkoitus toteuttaa vuonna 1958. Neuvosto on jo pitkään suhtautunut asiaan vastentahtoisesti, mutta Euroopan yhteisöjen tuomioistuin sanoi vuonna 1985, että meidän on toteutettava EU:n sisämarkkinat myös liikenteen alalla, joten meidän on rohkaistuttava tässä yhteydessä. Lyhyt huomautus myös ammatin harjoittamista koskevasta oikeudesta. Pyyntö siitä, että komissio kehittäisi vuoteen 2010 mennessä yhdennetyn rekisterin tieliikenteessä tapahtuneista rikkomuksista, on erittäin tärkeä, koska jäsenvaltioiden pitää voida päättää yhtenäisten kriteerien perusteella esimerkiksi toimilupien peruuttamisesta. Meidän olisi tarkasteltava toimiluvan myöntämisen lisäksi myös toimilupien peruuttamista. Jos haluamme päästä eroon mustista lampaista, meidän on päätettävä toimilupien peruuttamisesta yhdennettyjen kriteerien perusteella. Tässä yhteydessä toivon, että komissio pyrkii luomaan yhdennetyn rekisterin vuoteen 2010 mennessä. Linja-autoliikenteen markkinoille pääsyn osalta katson, että meidän olisi lopultakin toteutettava sisämarkkinat, askel askeleelta. Tämän takia toivon, että komissio tukee meitä siinä, että enää ei tarvitsisi hankkia toiselta jäsenvaltiolta lupaa rajatylittäviin säännöllisiin palveluihin, joita tarjotaan enintään 50 kilometrin päässä rajalta. Tämä tarkoittaa vain sitä, että protektionismi nostaa päätään. Kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyn osalta meidän on jossakin vaiheessa lopetettava kabotaasi. Siinä ei ole järkeä yhtenäisillä sisämarkkinoilla. Yhtenäisten sisämarkkinoiden ideana on, että kaikki yritykset voivat tarjota palvelujaan kaikissa yhteisön osissa. Ympäristöä koskevista syistä haluan sanoa Eva Lichtenbergerille, että jos haluan turhien meno-paluumatkojen päättyvän, minun on löydettävä järkevä ratkaisu, joka antaa palveluntarjoajille mahdollisuuden tehdä matkoja muiden valtioiden alueella. Älkää esittäkö minulle ehtoja! Keskustelemme kabotaasin päättämisestä vuonna 2014. Meillä on vielä kuusi vuotta aikaa. Jos emme voi jossakin määrin yhdenmukaistaa ehtoja kuudessa vuodessa, emme onnistu siinä koskaan, ja te puhutte kabotaasisäännöistä vielä vuonna 3000. Olen kuullut tällaisia tarinoita Hampurissa, koska ajattelimme aina, että naapurimme Hampurin ulkopuolella maksaisivat uskomattoman alhaisia palkkoja. Meidän on varmistettava sisämarkkinoiden perustaminen. Tärkeimpänä aiheenani on 12 päivän sääntöä koskeva kysymys. Meidän on vedettävä selvät rajat tässä asiassa. Me tarvitsemme 12 päivän sääntöä satunnaisia rajatylittäviä linja-autopalveluja varten. Ei auta yhtään, että toimijat ja liitot sanovat nyt: ”olemme tekemässä asiasta sopimuksen”. Meidän on tehtävä lakiperusteinen päätös asiasta. Meidän on viitoitettava tietä ajo- ja lepoaikojen tarkistamiselle. Keskustelen myöhemmin mielelläni täytäntöönpanon yksityiskohdista liittojen ja toimijoiden kanssa, mutta on parlamentin tehtävänä antaa ajo- ja lepoaikoja koskevat säännökset. Ehdotuksemme ovat selkeitä, ja ne saivat enemmistön tuen valiokunnassa. Pyydän teitä äänestämään huomenna tämän mukaisesti."@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs, je souhaite féliciter les deux rapporteurs au nom de mon groupe: tout d’abord M Ţicău, puis mon collègue M. Grosch. Ils ont fait un travail remarquable: ils ont tenté de concilier les divergences d’opinion au sein de la commission des transports et du tourisme. Notre groupe soutient en principe les nouvelles propositions de règlements de la Commission concernant les conditions à respecter pour accéder à la profession de transporteur routier, pour accéder au marché des services d’autocars et d’autobus et pour accéder au marché international du transport de marchandises par route. Toutefois, nos amendements appellent des mesures supplémentaires d’harmonisation et de libéralisation. Puis-je souligner le fait que nous poursuivons toujours l’idée du marché intérieur européen, qui était censé être créé en 1958? Le Conseil se montre réticent depuis longtemps, mais la Cour de justice européenne a déclaré en 1985 que nous devions également établir le marché intérieur européen dans le secteur des transports, et nous devons donc faire preuve d’un peu plus d’audace en la matière. Un bref commentaire sur la question de la licence d’accès à une profession. La demande adressée à la Commission de développer un registre intégré des infractions à la législation sur le transport routier d’ici 2010 est très importante, car les États membres doivent être en mesure d’imposer le retrait de licences, par exemple, sur la base de critères homogènes. Nous devons envisager non seulement l’octroi, mais aussi le retrait de cette licence. Si nous voulons éliminer les moutons noirs, nous devons trancher la question du retrait des licences sur la base de critères homogènes, et c’est pourquoi j’espère que la Commission lancera le développement d’un registre unifié d’ici 2010. En ce qui concerne l’accès au marché des services d’autocars et d’autobus, je pense que nous devons enfin, pas à pas, faire du marché intérieur une réalité. J’espère donc que la Commission nous soutiendra, pour supprimer l’obligation d’obtenir l’autorisation d’un autre État membre pour les lignes transfrontalières régulières n’excédant pas 50 km au-delà de la frontière. Cette mesure n’est rien d’autre que du protectionnisme. En ce qui concerne l’accès au marché du transport international de marchandises par route, nous devrons tôt ou tard mettre fin au cabotage. Ce concept n’a aucun sens dans un marché intérieur commun. L’utilité d’un marché intérieur commun est de permettre à chaque entreprise d’offrir ses services partout dans la Communauté. Par respect pour l’environnement, je m’adresse maintenant à M Lichtenberger: si je veux mettre un terme aux trajets de retour inutiles, je dois trouver une façon raisonnable de permettre aux entreprises de faire des trajets au sein d’autres pays. Ne venez pas me parler de conditions! Nous parlons de mettre fin au cabotage en 2014. Cela implique d’attendre encore six ans. Si nous ne parvenons pas à harmoniser raisonnablement les conditions en six ans, nous n’y arriverons jamais, et vous préconiserez encore des régimes de cabotage en l’an 3000. Je connais ces histoires dans la région d’Hambourg, parce que nous avons toujours pensé que nos voisins en dehors d’Hambourg payaient des salaires incroyablement bas. Nous devons nous tenir à la création d’un marché intérieur. Ma remarque la plus importante concerne la règle des 12 jours. Nous devons ici fixer des limites claires. Nous avons besoin de la règle des 12 jours pour les services d’autocars transfrontaliers occasionnels. Il n’est pas utile que les opérateurs et les syndicats disent maintenant: «Nous sommes sur le point de parvenir à un accord.» Nous devons imposer une règle contraignante. Nous devons préparer une révision des temps de conduite et de repos. Je suis tout à fait disposé à discuter plus tard des détails de mise en œuvre avec les syndicats et les opérateurs à, mais c’est au Parlement qu’il revient de définir les dispositions relatives aux temps de conduite et de repos. Nous avons des propositions claires, soutenues par une majorité en commission, et je vous demande de voter en conséquence demain."@fr8
"Tisztelt elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! Mindenekelőtt – csoportom nevében – gratulálni szeretnék mindkét előadónak, először Ţicău asszonynak, másodszor kollégámnak, Grosch úrnak. Nagyon jó munkát végeztek: megkísérelték összeegyeztetni a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság tagjainak különféle, egymással ütköző álláspontjait. Képviselőcsoportunk elvben támogatja a Bizottság által javasolt, a közúti fuvarozói szakma gyakorlásához, az autóbuszos szolgáltatások piacra jutásához, valamint a nemzetközi közúti árufuvarozói piacra jutáshoz teljesítendő feltételekről szóló új szabályozást. Mindazonáltal, módosításaink a harmonizáció és liberalizáció felé megteendő további lépésekre irányulnak. Szeretnék rámutatni, hogy még mindig az európai belső piac elgondolását próbáljuk megvalósítani, amelyet tulajdonképpen 1958-ban kellett volna bevezetni. A Tanács hosszú ideig vonakodott, de az Európai Bíróság 1985-ban kimondta, hogy a közlekedési piacon is meg kell teremteni a belső piacot, így kissé határozottabbnak kell lennünk ezen a téren. Rövid megjegyzést fűznék a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély témájához. Az az igény, hogy a Bizottság 2010-re állítson össze egy egységes nyilvántartást a közúti fuvarozási jogszabályok megsértésének esteiről, rendkívül fontos, mivel a tagállamoknak képesnek kell lenniük arra, hogy például egységes kritériumok alapján vonják vissza a fuvarozói engedélyeket. Nemcsak egy engedély kiadására kell gondolnunk, hanem annak visszavonására is. Ha ki akarjuk zárni a fekete bárányokat, döntenünk kell arról, hogy az engedélyek visszavonása milyen egységes szempontok szerint történjen, valamint remélem, hogy e tekintetben a Bizottság képes lesz 2010-re létrehozni egy egységes nyilvántartást. A busszal történő személyszállítási szolgáltatás piacra jutása tárgyában úgy vélem, hogy végre lépésről lépésre valósággá kell tennünk a belső piacot. Ezért remélem, hogy a Bizottság támogatni fog bennünket abban, hogy elérhessük, ne kelljen többé egy másik tagállammal engedélyeztetni azokat a határt átlépő, menetrendszerű járatokat, amelyek 50km-nél nem mennek beljebb az adott országba. Ez nem más, mint a fejét felemelő protekcionizmus. A nemzetközi közúti fuvarozási piacra jutás tárgyában a kabotázst meg kell állítanunk valahol. A közös belső piacon ennek nincs értelme. A közös belső piac lényege pontosan az, hogy minden vállalkozásnak a Közösség bármely részén tudnia kell szolgáltatásait kínálnia. Környezetvédelmi okokból azt üzenem Lichtenberger asszonynak, hogy ha meg akarom állítani az értelmetlen retúrjáratokat, akkor meg kell találnom annak az értelmes módját, hogy a szolgáltatónak lehetősége legyen más országokban is fuvart vállalni. Ne jöjjön nekem feltételekkel! Arról beszélünk, hogy 2014-re meg akarjuk szüntetni a kabotázst. Még van hat évünk. Ha nem tudjuk megoldani a feltételek bizonyos mértékű harmonizációját hat év alatt, akkor ez sosem fog sikerülni, és Ön még 3000-ben is a kabotázs szabályozásával lesz elfoglalva. Én ismerem az ilyen eseteket Hamburgból, mert mi mindig azt hittük, hogy a Hamburgon kívüli szomszédaink hihetetlenül alacsony béreket fizetnek majd. Hozzá kell látnunk a belső piac megteremtéséhez. Legfontosabb hozzászólásom a 12 napos szabállyal kapcsolatos. Itt egyszerűen csak egyértelműen meg kell húznunk a határvonalakat. A 12 napos szabályra szükségünk van a különjárat formájában végzett nemzetközi buszos személyszállítás tekintetében. Nem sokra megyünk azzal, ha az üzemeltetők és a szakszervezetek azt mondják: „Közel járunk a megállapodáshoz”. Kötelező szabályozást kell elérnünk. Ki kell köveznünk az utat a vezetési és pihenőidők felülvizsgálatához. A végrehajtás részleteit – később – nagyon szívesen megvitatom a szakszervezetekkel és az üzemeltetőkkel, de az a Parlament feladata, hogy jogszabályba foglalja a vezetési és pihenőidőkre vonatkozó rendelkezéseket. Egyértelmű javaslataink vannak, amelyeket a bizottság többsége támogatott, és kérem, hogy Önök holnap ennek megfelelően szavazzanak."@hu11
"Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, innanzi tutto desidero congratularmi con entrambi i relatori a nome del mio gruppo: prima con l’onorevole Ţicău, e poi con il mio collega, l’onorevole Grosch. Hanno svolto un ottimo lavoro: hanno tentato di unire le diverse opinioni conflittuali in sede di commissione per i trasporti e il turismo. Il nostro gruppo, in linea di massima, sostiene i nuovi regolamenti proposti dalla Commissione affinché si conformino le condizioni per perseguire la professione di autotrasportatore e per accedere al mercato dei servizi di trasporto effettuati con autobus e a quello del trasporto internazionale su strada. Tuttavia, i nostri emendamenti chiedono ulteriori azioni verso l’armonizzazione e la liberalizzazione. Pongo l’accento sul fatto che miriamo tuttora all’idea di mercato interno europeo, che in realtà si presumeva fosse introdotto nel 1958. Il Consiglio è stato a lungo riluttante, ma la Corte europea di giustizia nel 1985 ha dichiarato che dobbiamo stabilire il mercato interno europeo anche in quello dei trasporti, pertanto dobbiamo essere più audaci a questo proposito. Una breve osservazione a riguardo della licenza per ottenere un’occupazione. La richiesta che la Commissione sviluppi entro il 2010 un registro integrato di infrazioni della legislazione in materia di trasporti su strada è molto importante, poiché gli Stati membri devono essere in grado di decidere in merito al ritiro delle licenze, ad esempio, secondo criteri uniformi. Dobbiamo considerare non solo le licenze, ma anche la loro revoca. Se vogliamo eliminare le pecore nere, dobbiamo definire la questione della revoca delle licenze secondo criteri uniformi e, al riguardo, spero che la Commissione s’impegnerà a elaborare un registro unificato entro il 2010. Per quanto riguarda l’accesso al mercato dei servizi di trasporto effettuati con ritengo che, alla fine, dovremmo concretizzare il mercato interno, passo dopo passo. Pertanto, mi auguro che la Commissione ci sosterrà nel far sì che non sia più necessario ottenere un’autorizzazione da un altro Stato membro per regolari servizi transfrontalieri che non si estendano oltre i 50 km al di là del confine. Non è nient’altro che protezionismo che rialza la testa. Per quanto riguarda l’accesso al mercato dei trasporti internazionali su strada, dobbiamo a un certo punto fermare il cabotaggio, che non ha senso in mercato interno comune. L’intento di un mercato interno comune è che ogni azienda sia in grado di offrire i propri servizi in ogni luogo della Comunità. Per ragioni ambientali, vorrei dire all’onorevole Lichtenberger che se vogliamo interrompere gli inutili viaggi di ritorno, dobbiamo quindi trovare un metodo ragionevole per far sì che i fornitori di servizi intraprendano viaggi in altri paesi. Non proponetemi condizioni! Stiamo parlando di eliminare il cabotaggio nel 2014. Devono ancora passare sei anni. Se in sei anni non riusciamo in qualche misura ad armonizzare le condizioni, allora non ci riusciremo mai, e starete ancora promuovendo regolamenti in materia di cabotaggio nel 3000. Conosco bene questo tipo di storie da Amburgo, poiché abbiamo sempre pensato che i nostri vicini al di fuori di Amburgo avrebbero versato retribuzioni incredibilmente contenute. Dobbiamo verificare di creare un mercato interno. Il mio principale interesse è la questione della regola dei 12 giorni. A questo proposito dobbiamo semplicemente chiarire la situazione. Abbiamo bisogno della regola dei 12 giorni per servizi transfrontalieri occasionali di trasporto in autobus. Non è utile che gli operatori e le organizzazioni sindacali ora dicano: “Siamo sul punto di raggiungere un accordo”. Dobbiamo elaborare un provvedimento stabilito dalla legge. Dobbiamo facilitare la revisione dei periodi di guida e di riposo. Sono più che disposto a discutere più avanti i dettagli dell’attuazione con i sindacati e gli operatori, ma spetta al Parlamento promulgare le disposizioni relative ai periodi di guida e riposo. Abbiamo proposte precise, che sono state approvate dalla maggioranza della commissione, e domani vi invito a votare di conseguenza."@it12
"Pone pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai, visų pirma norėčiau pasveikinti abu pranešėjus mano frakcijos vardu: pirma S. A. Ţicău ir po to mano kolegą M. Groschą. Jie padarė labai gerą darbą: pabandė suartinti įvairias prieštaringas nuomones Transporto ir turizmo komitete. Mūsų frakcija iš principo palaiko Komisijos pasiūlytą naują reglamentą dėl sąlygų, kurių reikia laikytis, norint įgyti pervežimo keliais operatoriaus profesiją ir gauti prieigą prie rinkos teikti keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais paslaugas bei prieigą prie rinkos teikti tarptautinio krovinių vežimo keliais paslaugas. Tačiau mūsų pakeitimai reikalauja atlikti tolesnius veiksmus siekiant suderinimo ir liberalizavimo. Leiskite man atkreipti dėmesį, kad mes vis dar siekiame įgyvendinti tokią Europos vidaus rinką, kokia, kaip buvo iš tikrųjų manoma, buvo įvesta 1958 m. Taryba ilgai to nenorėjo, bet Europos Teisingumo Teismas 1985 m. pareiškė, kad mes taip pat turime įkurti Europos vidaus rinką transporto rinkoje, taigi, mes šiuo atžvilgiu turime būti šiek tiek drąsesni. Trumpas komentaras dėl licencijos užsiimti profesija. Reikalavimas, kad Komisija paruoštų integruotą kelių transporto teisės aktų pažeidimų registrą iki 2010 m., yra labai svarbus todėl, kad valstybės narės turi turėti galimybę atšaukti licencijas, pavyzdžiui, pagal bendrus kriterijus. Mes turime apsvarstyti ne tik licencijavimą, bet taip pat ir tos licencijos atšaukimą. Jei mes norime pašalinti tuos, kurie nesilaiko taisyklių, turime nuspręsti dėl licencijų atšaukimo pagal bendrus kriterijus, ir šiuo atžvilgiu aš tikiuosi, kad Komisija įsipareigos parengti bendrą registrą iki 2010 m. Kalbant apie prieigą prie rinkos teikti keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais paslaugas, aš manau, kad mes turime pagaliau palaipsniui įgyvendinti vidaus rinką. Todėl tikiuosi, kad Komisija palaikys mūsų pasiūlymą atsisakyti reikalavimo gauti leidimą iš kitos valstybės narės teikti reguliarias paslaugas kertant sieną, bet nenutolstant nuo sienos daugiau kaip 50 km. Tai tėra vien besiformuojantis protekcionizmas. Kai dėl prieigos prie rinkos teikti tarptautinio krovinių vežimo keliais paslaugas, mes turime tam tikru metu panaikinti kabotažą. Jis neturi jokios prasmės bendroje vidaus rinkoje. Bendros vidaus rinkos esmė yra tai, kad kiekvienas verslas turi turėti galimybę pasiūlyti savo paslaugas kiekvienoje Bendrijos dalyje. Dėl aplinkosaugos sumetimų aš norėčiau pasakyti E. Lichtenberger, kad norėdami išvengti tuščių važiavimų atgal, turėtume rasti tinkamą būdą leisti tiekėjams atlikti pervežimus kitų šalių viduje. Neminėkite man sąlygų! Mes kalbame apie kabotažo panaikinimą 2014 m. Mums dar liko šešeri metai. Jei mums nepavyks tam tikru mastu suderinti sąlygų per šešerius metus, tai mums niekada tai nepavyks, ir jūs vis dar raginsite priimti kabotažo reglamentą 3000 m. Aš puikiai žinau tokias istorijas iš Hamburgo, nes mes visada manydavome, kad mūsų kaimynai už Hamburgo ribų moka neįtikėtinai mažą darbo užmokestį. Mes turime čia įžvelgti tai, kad kuriame vidaus rinką. Man svarbiausias dalykas yra 12 dienų taisyklės klausimas. Čia turime tiesiog nubrėžti aiškias linijas. Mums reikia 12 dienų taisyklės nereguliariai teikiamoms paslaugoms tolimojo susisiekimo autobusais. Nepadeda tai, kad operatoriai ir sąjungos dabar sako: „Mes tuoj pasieksime susitarimą.“ Mes turime įvesti įstatyminį valdymą. Mes turime pasiruošti peržiūrėti leistiną vairavimo ir poilsio trukmę. Aš labai norėčiau vėliau aptarti įgyvendinimo detales su profesinėmis sąjungomis ir operatoriais, bet Parlamentas turi teisę teisiškai įtvirtinti nuostatas dėl leistinos vairavimo ir poilsio trukmės. Mes turime aiškius pasiūlymus, kuriuos palaikė dauguma komitete, ir paprašysiu jūsų atitinkamai balsuoti rytoj."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, dāmas un kungi! Sākumā es gribētu mūsu grupas vārdā apsveikt abus referentus: pirmkārt kundzi, un otrkārt, mūsu kolēģi kungu. Viņi ir paveikuši ļoti labu darbu: viņi ir mēģinājuši apkopot Transporta un tūrisma komitejas daudzos pretrunīgos viedokļus. Mūsu grupa principā atbalsta Komisijas ierosinātās jaunās regulas, ar ko nosaka kopīgus noteikumus autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanai un par piekļuvi starptautisko kravas autopārvadājumu tirgum, kā arī attiecībā uz piekļuvi autobusu pārvadājumu pakalpojumu tirgum. Tomēr mūsu grozījumi aicina īstenot turpmākos pasākumus virzībā uz saskaņošanu un liberalizāciju. Atļaujiet norādīt, ka mūsu mērķis joprojām ir Eiropas iekšējais tirgus, ko patiesībā bija paredzēts ieviest 1958. gadā. Padome ilgi bija atturīga, taču Eiropas Kopienu tiesa 1958. gadā pateica, ka mums ir jāizveido arī Eiropas iekšējais tirgus pārvadājumu jomā, un tādēļ mums attiecībā uz to ir jākļūst nedaudz drosmīgākiem. Īss komentārs par profesionālās darbības veikšanai licences vajadzīgo licence. Prasība, lai Komisija izstrādā autotransporta tiesību aktu pārkāpumu vienoto reģistru līdz 2010. gadam ir ļoti svarīgs, jo dalībvalstīm ir jādod iespēja lemt, piemēram, par licenču anulēšanu saskaņā ar vienoties kritērijiem. Mums ir jāapsver ne tikai licenču piešķiršana, bet arī šo licenču anulēšana. Ja mēs gribam likvidēt šo kraupaino aitu, mums ir jāpieņem lēmums attiecībā uz licenču anulēšanu saskaņā ar vienotiem kritērijiem, un tāpēc es ceru, ka Komisija apņemsies sagatavot vienoto reģistru līdz 2010. gadam. Attiecībā uz piekļuvi autobusu pakalpojumu tirgum es uzskatu, ka mums beidzot pakāpeniski ir jāpadara iekšējais tirgus par realitāti. Tādēļ es ceru, ka Komisija mūs atbalstīs, nosakot, ka turpmāk nav nepieciešams saņemt citas dalībvalsts atļauju, lai sniegtu regulārus pārrobežu pakalpojumus, kas nepārsniedz 50 km attālumu aiz robežas. Tas nav nekas mazāks par protekcionismu, kas liek tai pacelt galvu. Attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam kravas autopārvadājumu tirgum, mums kādā brīdī ir jāpārtrauc kabotāža. Tai nav nozīmes kopīgā iekšēja tirgū. Kopīgā iekšējā tirgus nozīme ir tāda, ka katram uzņēmumam ir jādod iespēja sniegt pakalpojumu ikvienā Kopienas daļā. Vides apsvērumu dēļ es gribētu teikt kundzei, ka tad, ja es gribu pārtraukt bezjēdzīgus atpakaļbraucienus, man ir jāatrod saprātīgs veids, kā pakalpojumu sniedzējiem veikt reisus citās valstīs. Nenāciet pie manis ar nosacījumiem! Mēs runājam par kabotāžas pārtraukšanu 2014. gadā. Līdz tam laikam vēl ir seši gadi. Ja mēs pēc sešiem gadiem nespēsim zināmā mērā saskaņot noteikumus, tad mēs to nevarēsim nekad, un jūs atbalstīsit kabotāžas noteikumus vēl 3000. gadā. Tādi stāsti man ir zināmi no Hamburgas, jo mēs vienmēr domājām, ka mūsu kaimiņi ārpus Hamburgas maksās neticami zemas algas. Mums ir jāsaprot, ka mēs veidojam iekšējo tirgu. Mans svarīgākais punkts ir jautājums par 12 dienu noteikumu. Šeit mums vienkārši ir jānosaka skaidri noteikumi. Mums ir vajadzīgs noteikums par 12 dienām attiecībā uz neregulāriem pārrobežu autobusu pakalpojumiem. Nav līdzēts ar to, ka operatori un arodbiedrības tagad saka: ,,Mēs drīz panāksim vienošanos.” Mums ir jāizveido likuma noteikums. Mums ir jāsagatavo apstākļi braukšanas un atpūtas laiku pārskatīšanai. Es vairāk nekā labprāt vēlāk apspriedīšu īstenošanas noteikumus kopā ar arodbiedrībām un operatoriem, bet Parlamenta uzdevums ir ar likumu noteikt noteikumus attiecībā uz braukšanas un atpūtas laikiem. Mums ir skaidri priekšlikumi, kurus atbalsta komitejas vairākums, un es vēlētos lūgt jūs rīt attiecīgi balsot."@lv13
"Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar, liebe Kollegen! Zunächst möchte ich ganz herzlich im Namen meiner Fraktion den beiden Berichterstattern danken, einmal Frau Kollegin Ticău und zum anderen dem Kollegen Mathieu Grosch. Sie haben sehr gute Arbeit geleistet: Sie haben versucht, die verschiedenen Strömungen im Verkehrsausschuss zusammenzubringen. Unsere Fraktion unterstützt grundsätzlich die von der Kommission vorgeschlagenen Neuregelungen für die Zulassung zum Beruf des Kraftverkehrsunternehmers sowie für den Zugang zum Personen- und zum Güterkraftverkehrsmarkt. Dennoch möchten wir mit unseren Änderungsanträgen weitere Harmonisierungs- und Liberalisierungsschritte einfordern. Ich darf daran erinnern, dass wir immer noch die Idee des europäischen Binnenmarktes vor Augen haben, der eigentlich 1958 eingeführt werden sollte. Der Rat hat sich lange gesträubt, aber der Europäische Gerichtshof hat dann 1985 gesagt, wir müssen den europäischen Binnenmarkt auch im Verkehrsmarkt errichten. Insofern müssen wir etwas mutiger werden. Eine kurze Bemerkung zum Thema Berufszulassung: Die Forderung, dass die Kommission bis zum Jahre 2010 einen einheitlichen Katalog über Verstöße im Straßenverkehr entwickeln soll, ist ganz wichtig. Sie ist deshalb wichtig, damit in den Mitgliedstaaten nach einheitlichen Kriterien zum Beispiel über die Frage der Aberkennung der Zuverlässigkeit entschieden werden kann. Es geht nämlich nicht nur um die Zulassung, sondern auch um die Rücknahme der Zulassung. Wenn wir schwarze Schafe ausschalten wollen, müssen wir die Frage der Aberkennung der Zuverlässigkeit nach einheitlichen Kriterien entscheiden, und insofern hoffe ich, dass die Kommission die Zusage geben wird, bis zum Jahre 2010 einen einheitlichen Katalog vorzulegen. Hinsichtlich des Marktzugangs im Personenkraftverkehr bin ich der Auffassung, dass wir endlich den Binnenmarkt wenigstens kilometerweise verwirklichen sollten. Deshalb hoffe ich, dass die Kommission uns unterstützt, dass man bei grenzüberschreitenden Linienverkehren, die nicht mehr als 50 km über die Grenze hinausreichen, nicht auch noch die Genehmigung des anderen Mitgliedstaates braucht. Man sieht geradezu den Protektionismus um die Ecke kucken. Hinsichtlich des Marktzugangs zum Güterkraftverkehr müssen wir irgendwann mit der Kabotage aufhören, die in einem gemeinsamen Binnenmarkt keinen Sinn macht. Denn der Sinn eines gemeinsamen Binnenmarktes ist es, dass jeder Unternehmer in jedem Teil der Gemeinschaft seine Dienstleistungen anbieten können muss. Aus Umweltgründen würde ich Frau Lichtenberger jetzt sagen: Wenn ich will, dass es keine sinnlosen Rückfahrten gibt, muss es dem Unternehmer sinnvollerweise ermöglicht werden, auch in anderen Ländern Fahrten zu unternehmen. Kommen Sie mir nicht mit den Bedingungen! Wir reden von der Abschaffung der Kabotage im Jahre 2014. Das sind noch 6 Jahre. Wenn wir es nicht schaffen, die Bedingungen in sechs Jahren einigermaßen anzugleichen, dann werden wir es nie schaffen, dann werden Sie im Jahre 3000 noch für Kabotageregelungen sein. Ich kenne diese Geschichten aus Hamburg, weil wir immer gedacht haben, die Nachbarn außerhalb Hamburgs würden schon unheimlich niedrige Löhne zahlen. Wir müssen uns daranhalten, dass wir einen Binnenmarkt herstellen. Mein wichtigster Punkt ist die Frage der 12-Tage-Regelung. Hier müssen wir einfach klare Linien ziehen. Wir brauchen die 12-Tage-Regelung für den Gelegenheitsbusverkehr. Da hilft es auch nicht, wenn die Unternehmer und Gewerkschaften jetzt sagen: „Wir sind kurz davor, uns zu einigen.“ Wir müssen eine gesetzliche Regelung treffen, wir müssen die Tür zur Revision der Lenk- und Ruhezeiten öffnen. Ich bin gern bereit, später mit den Gewerkschaften und den Unternehmern über Details bei der Ausführung zu reden. Aber die Öffnung der gesetzlichen Vorschriften zu Lenk- und Ruhezeiten muss das Parlament machen. Wir haben klare Vorschläge, diese Vorschläge haben eine Mehrheit im Ausschuss gefunden, und ich bitte darum, dass wir morgen entsprechend abstimmen."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, commissaris, dames en heren, ik wil beide rapporteurs namens mijn fractie bedanken. Als eerste mevrouw Ţicău en als tweede mijn collega de heer Grosch. Ze hebben zeer goed werk verricht: ze hebben geprobeerd de uiteenlopende strijdige opvattingen binnen de Commissie vervoer en toerisme met elkaar te verzoenen. Onze fractie steunt in beginsel de door de Commissie voorgestelde nieuwe verordeningen over voorwaarden waaraan moet worden voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen, voor toegang tot de markt voor touringcar- en autobusdiensten, en voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg. Maar onze amendementen vragen verdere stappen voor harmonisering en liberalisering. Ik wijs erop dat we nog steeds streven naar het denkbeeld van de Europese interne markt die eigenlijk verondersteld werd in 1958 te zijn ingevoerd. De Raad is er lang afkerig van geweest, maar het Europees Hof van Justitie zei in 1985 dat we de Europese interne markt ook in de vervoersmarkt moeten vestigen, dus moeten we in dit opzicht wat doortastender worden. Een korte opmerking over het onderwerp vergunning voor toelating tot het beroep. De eis dat de Commissie tegen 2010 een geïntegreerd register van inbreuken op de wetgeving over wegvervoer ontwikkelt, is heel belangrijk omdat lidstaten bijvoorbeeld in staat moeten zijn te beslissen over intrekking van vergunningen volgens uniforme criteria. We moeten niet alleen kijken naar verlening van vergunningen, maar ook naar de intrekking van vergunningen Als we het zwarte schaap willen uitbannen, moeten we besluiten over de kwestie van de intrekking van de vergunningen overeenkomstig uniforme criteria. In dit verband hoop ik dat de Commissie zich zal inzetten voor een uniform register in 2010. Wat betreft de toegang tot de markt voor touringcar- en autobusdiensten ben ik van oordeel dat eindelijk we de interne markt moeten realiseren, stap voor stap. Daarom hoop ik dat de Commissie ons zal steunen om het verkrijgen van een machtiging van een andere lidstaat niet langer noodzakelijk te stellen voor grensoverschrijdende geregelde diensten die niet verder reiken dan vijftig kilometer vanaf de grens. Dit is niets minder dan protectionisme dat de kop opsteekt. Voor wat betreft de toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg moeten we ergens stoppen met cabotage. Dat is niet zinvol in een gemeenschappelijke interne markt. Het punt van een gemeenschappelijke interne markt is dat iedere onderneming in staat moet zijn om haar diensten in ieder deel van de Gemeenschap aan te bieden. Uit ecologisch oogpunt zeg ik tegen mevrouw Lichtenberger als ik nutteloze retourritten wil stoppen, ik een zinvolle manier moet vinden om dienstverleners in staat te stellen om ritten binnen andere landen te maken. Kom mij niet met voorwaarden aan! We praten over het afschaffen van cabotage in 2014. Dat is nog zes jaar te gaan. Slagen we er niet in de voorwaarden tot op zekere hoogte in zes jaar te harmoniseren, dan zullen we er nooit in slagen. En u zult nog in het jaar 3000 verordeningen over cabotage bevorderen. Ik ken dit soort verhalen uit Hamburg, omdat we altijd dachten dat onze buren buiten Hamburg ongelooflijk lage belastingen betaalden. We moeten ervoor zorgen dat we een interne markt creëren. Mijn belangrijkste punt is de kwestie van de 12-dagenregel. Hier moeten we duidelijke grenzen trekken. We hebben de 12-dagenregel nodig voor incidentele grensoverschrijdende touringcardiensten. Het is niet dienstig als de vervoerders en de bonden nu zeggen: “We staan op het punt een akkoord te bereiken”. We moeten een wettelijke regeling maken. We moeten de weg banen voor een herziening van de rij- en rusttijden. Ik ben meer dan bereid om later de details van de tenuitvoerlegging met de bonden en de wegvervoerders te bespreken, maar het is aan het Parlement om te voorzien in regelgeving over rij- en rusttijden. We hebben duidelijke voorstellen die door een meerderheid in de commissie worden gesteund en ik zou u willen vragen morgen dienovereenkomstig te stemmen."@nl3
"Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie, przede wszystkim chcę pogratulować obojgu sprawozdawcom w imieniu swojej grupy: po pierwsze, pani posłance Ţicău, a po drugie, mojemu koledze, panu posłowi Groschowi. Wykonali oni bardzo dobrze swoje zadanie: podjęli próbę zbliżenia sprzecznych ze sobą opinii wewnątrz Komisji Transportu i Turystyki. Nasza grupa popiera zasadniczo proponowane przez Komisję rozporządzenia w sprawie warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego oraz dostępu do rynku dla usług autokarowych i autobusowych i dostępu do międzynarodowego rynku przewozów towarów drogowych. Jednakże nasze poprawki wzywają do podjęcia dalszych kroków w kierunku harmonizacji i liberalizacji. Chciałbym zauważyć, że nadal dążymy do utworzenia europejskiego rynku wewnętrznego, który miał być wprowadzony w roku 1958. Rada od dawna jest temu niechętna, ale Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził w roku 1985, że musimy także utworzyć europejski wewnętrzny rynek transportu, dlatego powinniśmy nabrać pewnej śmiałości w działaniu. Krótka uwaga na temat licencji na wykonywanie zawodu. Wymóg, aby Komisja opracowała zintegrowany rejestr naruszeń prawodawstwa dotyczącego transportu drogowego do roku 2010 jest niezwykle istotny, ponieważ państwa członkowskie muszą mieć możliwość decydowania, na przykład, o odbieraniu licencji zgodnie z ujednoliconymi kryteriami. Musimy wziąć pod uwagę nie tylko wydawanie, ale także odbieranie licencji. Aby wyeliminować „czarne owce” musimy uregulować kwestię odbierania licencji według jednolitych kryteriów, i w związku z tym mam nadzieję, że Komisja podejmie się utworzenia wspólnego rejestru do roku 2010. Jeśli chodzi o dostęp do rynku usług autokarowych i autobusowych, wierzę, że powinniśmy wreszcie zacząć stopniowo dążyć do utworzenia rynku wewnętrznego. Dlatego też mam nadzieję, że Komisja poprze nas w zakresie zniesienia wymogu uzyskania od innego państwa członkowskiego zezwolenia na świadczenie usług transgranicznych w odległości nie większej niż 50 km od granicy. To nic innego, jak tylko protekcjonizm, który podnosi głowę. Jeśli chodzi o dostęp do międzynarodowego rynku przewozów towarów drogowych, na pewnym etapie musimy położyć kres kabotażowi. Nie ma on sensu na wspólnym rynku wewnętrznym. Zasadą wspólnego rynku wewnętrznego jest umożliwienie każdej firmie oferowania swych usług na całym obszarze Wspólnoty. Ze względów ochrony środowiska, chciałbym powiedzieć pani poseł Lichtenberger, że gdybym chciał zakończyć bezsensowne przejazdy powrotne, musiałbym znaleźć rozsądny sposób umożliwienia przewoźnikom przejazdów przez inne kraje. Proszę nie pytać mnie o warunki! Mówimy o wycofaniu kabotażu w roku 2014. Nadal mamy sześć lat. Jeśli nie zdołamy do pewnego stopnia zharmonizować warunków w ciągu sześciu lat, nigdy nam się to nie uda, i w roku 3000 będziemy nadal forsować przepisy dotyczące kabotażu. Znam te historie z Hamburga, ponieważ zawsze byliśmy zdania, że nasi sąsiedzi poza Hamburgiem wypłacają niezwykle niskie stawki wynagrodzeń. Musimy dopilnować utworzenia rynku wewnętrznego. Moja najważniejsza uwaga dotyczy zasady 12 dni. Musimy nakreślić tu jasne granice. Potrzebujemy zasady 12 dni w odniesieniu do okazjonalnie świadczonych transgranicznych usług przewozowych. Nie jest pomocny fakt, że przewoźnicy i związki mówią: „Już niebawem dojdziemy do porozumienia”. Musimy wprowadzić przepisy ustawowe. Musimy wytyczyć drogę dla korekty czasów jazdy i odpoczynku. Jestem więcej niż skłonny omówić szczegóły wdrożenia ze związkami i przewoźnikami na późniejszym etapie, ale to Parlament musi utworzyć odpowiednie prawo, dotyczące czasów jazdy i odpoczynku. Przedstawiliśmy jasne wnioski, które zostały poparte przez większość w komisji, i chciałbym poprosić państwa o odpowiednie głosowanie w dniu jutrzejszym."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, gostaria antes de mais de felicitar ambos os relatores em nome do meu grupo: primeiramente a senhora deputada Ţicău e, seguidamente, o meu colega Mathieu Grosch. Realizaram um trabalho notável: tentaram conciliar as diferentes tendências no seio da Comissão dos Transportes e do Turismo. O nosso grupo apoia basicamente as novas disposições propostas pela Comissão, relativas às condições a preencher para poder exercer a actividade de operador de transportes terrestres e para aceder ao mercado dos serviços de transporte de passageiros em autocarros de longo curso e de transporte de mercadorias. Contudo, pretendemos, com as nossas propostas de alteração, exigir a adopção de mais medidas com vista à harmonização e à liberalização. Lembro que, temos sempre presente a ideia de um mercado interno europeu, que deveria supostamente ter sido introduzido em 1958. O Conselho mostrou-se relutante durante muito tempo, mas o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias deliberou, em 1985, que deveríamos igualmente instituir o mercado interno europeu no sector dos transportes, pelo que nos deveríamos tornar um pouco mais ousados a este respeito. Uma breve observação quanto às licenças para exercer uma actividade profissional. A exigência, feita à Comissão, no sentido de desenvolver, até 2010, um registo integrado das infracções à legislação aplicável aos transportes terrestres, é muito importante, porque os Estados-Membros deverão ter a possibilidade de tomar uma decisão, por exemplo, quanto à revogação de licenças, de acordo com critérios comuns. Não nos devemos centrar exclusivamente na emissão de licenças, mas também na sua revogação. Se pretendemos eliminar as ovelhas negras, precisamos de decidir sobre a questão da retirada de licenças de acordo com critérios uniformes e, para esse efeito, espero que a Comissão se empenhe na instituição de um registo unificado até 2010. Em relação ao acesso ao mercado dos serviços de transporte de passageiros em autocarros de longo curso, creio que deveríamos finalmente tornar o mercado interno uma realidade, passo a passo. Por esse motivo, espero que a Comissão nos apoie, fazendo com que não seja mais necessário obter a autorização de um outro Estado-Membro para poder prestar serviços regulares transfronteiriços que não excedam uma distância de 50 quilómetros da fronteira. A actual situação deixa depreender um certo proteccionismo. Quanto ao acesso ao mercado dos serviços de camionagem para transporte de mercadorias, deveríamos finalmente por cobro às operações de cabotagem. Não fazem sentido num mercado interno comum. A essência de um mercado interno comum reside no facto de qualquer empresa poder oferecer os seus serviços em qualquer parte da Comunidade. Por questões ambientais, diria à senhora deputada Lichtenberger que, se eu desejar acabar com viagens de regresso inúteis, tenho de arranjar uma forma de permitir aos prestadores de serviços de transportes efectuar deslocações noutros países. Não me venha com condições! Trata-se de acabar com as operações de cabotagem até 2014. Temos ainda seis anos pela frente. Se não conseguirmos harmonizar as condições até certo ponto em seis anos, nunca o conseguiremos e continuaremos a promover as disposições relativas à cabotagem no ano 3000. Conheço bem essas histórias de Hamburgo, porque sempre pensámos que os nossos vizinhos fora de Hamburgo pagariam salários incrivelmente baixos. Temos mesmo de fazer algo para criar um mercado interno. Para mim, a questão principal prende-se com a regra dos 12 dias. A esse respeito, devemos simplesmente estabelecer a máxima clareza. Precisamos dessa regra para os serviços transfronteiriços de transporte de passageiros de carácter ocasional. De nada nos serve que os operadores e os sindicatos digam agora: “Estamos quase a chegar a um acordo”. Temos de instituir uma regra oficial. Temos de fomentar a revisão dos tempos de condução e de repouso. Estou mais do que disposto a discutir as modalidades de aplicação com os sindicatos e os operadores numa fase posterior, mas cabe ao Parlamento adoptar as disposições relativas aos tempos de condução e de descanso dos motoristas. Temos propostas claras, que foram apoiadas pela maioria dos membros da comissão parlamentar competente, pelo que pediria que, amanhã, todos votassem em conformidade."@pt17
"Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar, liebe Kollegen! Zunächst möchte ich ganz herzlich im Namen meiner Fraktion den beiden Berichterstattern danken, einmal Frau Kollegin Ticău und zum anderen dem Kollegen Mathieu Grosch. Sie haben sehr gute Arbeit geleistet: Sie haben versucht, die verschiedenen Strömungen im Verkehrsausschuss zusammenzubringen. Unsere Fraktion unterstützt grundsätzlich die von der Kommission vorgeschlagenen Neuregelungen für die Zulassung zum Beruf des Kraftverkehrsunternehmers sowie für den Zugang zum Personen- und zum Güterkraftverkehrsmarkt. Dennoch möchten wir mit unseren Änderungsanträgen weitere Harmonisierungs- und Liberalisierungsschritte einfordern. Ich darf daran erinnern, dass wir immer noch die Idee des europäischen Binnenmarktes vor Augen haben, der eigentlich 1958 eingeführt werden sollte. Der Rat hat sich lange gesträubt, aber der Europäische Gerichtshof hat dann 1985 gesagt, wir müssen den europäischen Binnenmarkt auch im Verkehrsmarkt errichten. Insofern müssen wir etwas mutiger werden. Eine kurze Bemerkung zum Thema Berufszulassung: Die Forderung, dass die Kommission bis zum Jahre 2010 einen einheitlichen Katalog über Verstöße im Straßenverkehr entwickeln soll, ist ganz wichtig. Sie ist deshalb wichtig, damit in den Mitgliedstaaten nach einheitlichen Kriterien zum Beispiel über die Frage der Aberkennung der Zuverlässigkeit entschieden werden kann. Es geht nämlich nicht nur um die Zulassung, sondern auch um die Rücknahme der Zulassung. Wenn wir schwarze Schafe ausschalten wollen, müssen wir die Frage der Aberkennung der Zuverlässigkeit nach einheitlichen Kriterien entscheiden, und insofern hoffe ich, dass die Kommission die Zusage geben wird, bis zum Jahre 2010 einen einheitlichen Katalog vorzulegen. Hinsichtlich des Marktzugangs im Personenkraftverkehr bin ich der Auffassung, dass wir endlich den Binnenmarkt wenigstens kilometerweise verwirklichen sollten. Deshalb hoffe ich, dass die Kommission uns unterstützt, dass man bei grenzüberschreitenden Linienverkehren, die nicht mehr als 50 km über die Grenze hinausreichen, nicht auch noch die Genehmigung des anderen Mitgliedstaates braucht. Man sieht geradezu den Protektionismus um die Ecke kucken. Hinsichtlich des Marktzugangs zum Güterkraftverkehr müssen wir irgendwann mit der Kabotage aufhören, die in einem gemeinsamen Binnenmarkt keinen Sinn macht. Denn der Sinn eines gemeinsamen Binnenmarktes ist es, dass jeder Unternehmer in jedem Teil der Gemeinschaft seine Dienstleistungen anbieten können muss. Aus Umweltgründen würde ich Frau Lichtenberger jetzt sagen: Wenn ich will, dass es keine sinnlosen Rückfahrten gibt, muss es dem Unternehmer sinnvollerweise ermöglicht werden, auch in anderen Ländern Fahrten zu unternehmen. Kommen Sie mir nicht mit den Bedingungen! Wir reden von der Abschaffung der Kabotage im Jahre 2014. Das sind noch 6 Jahre. Wenn wir es nicht schaffen, die Bedingungen in sechs Jahren einigermaßen anzugleichen, dann werden wir es nie schaffen, dann werden Sie im Jahre 3000 noch für Kabotageregelungen sein. Ich kenne diese Geschichten aus Hamburg, weil wir immer gedacht haben, die Nachbarn außerhalb Hamburgs würden schon unheimlich niedrige Löhne zahlen. Wir müssen uns daranhalten, dass wir einen Binnenmarkt herstellen. Mein wichtigster Punkt ist die Frage der 12-Tage-Regelung. Hier müssen wir einfach klare Linien ziehen. Wir brauchen die 12-Tage-Regelung für den Gelegenheitsbusverkehr. Da hilft es auch nicht, wenn die Unternehmer und Gewerkschaften jetzt sagen: „Wir sind kurz davor, uns zu einigen.“ Wir müssen eine gesetzliche Regelung treffen, wir müssen die Tür zur Revision der Lenk- und Ruhezeiten öffnen. Ich bin gern bereit, später mit den Gewerkschaften und den Unternehmern über Details bei der Ausführung zu reden. Aber die Öffnung der gesetzlichen Vorschriften zu Lenk- und Ruhezeiten muss das Parlament machen. Wir haben klare Vorschläge, diese Vorschläge haben eine Mehrheit im Ausschuss gefunden, und ich bitte darum, dass wir morgen entsprechend abstimmen."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som v prvom rade zablahoželal v mene svojej skupiny obom spravodajcom: pani Ţicăuovej aj môjmu kolegovi, pánovi Groschovi. Vykonali skutočne kus dobrej práce: pokúsili sa o zblíženie rozličných konfliktných stanovísk v rámci Výboru pre dopravu a cestovný ruch. Naša skupina v zásade podporuje Komisiou navrhované nové nariadenia pre podmienky, ktoré treba dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy a pre prístup na trh autokarovej a autobusovej dopravy ako aj na trh medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy. V našich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch však vyzývame na ďalší krok v smere harmonizácie a liberalizácie. Dovoľte mi upozorniť, že sa ešte stále usilujeme o dosiahnutie európskeho vnútorného trhu, ktorý mal byť pôvodne vytvorený už v roku 1958. Rada v tejto veci dlhú dobu váhala, Európsky súdny dvor však v roku 1985 rozhodol, že európsky vnútorný trh sa musí vytvoriť aj na trhu s dopravou, a z toho dôvodu musíme v tomto smere ukázať trochu viac odvahy. Chcel by som uviesť krátku poznámku k téme licencií pre výkon povolania. Požiadavka na Komisiu, aby do roku 2010 vytvorila integrovaný register, ktorý bude obsahovať porušenia právnych predpisov v oblasti cestnej dopravy, je veľmi dôležitá, pretože členské štáty musia byť schopné prijímať rozhodnutia, napríklad aj o odobratí licencií, na základe jednotných kritérií. Musíme totiž brať do úvahy nielen udeľovanie, ale aj odoberanie týchto licencií. Ak chceme eliminovať čierne ovce na trhu, musíme sa dohodnúť na jednotných kritériách v otázke odoberania licencií, a ja pevne verím, že Komisia sa v tomto smere podujme vybudovať spomínaný jednotný register do roku 2010. Pokiaľ ide o prístup na trh autokarovej a autobusovej dopravy, domnievam sa, že už konečne nastal čas postupne premeniť vnútorný trh na realitu. Z toho dôvodu dúfam, že nás Komisia podporí v tom, aby už nebolo potrebné získať povolenie od ďalšieho členského štátu pre pravidelné cezhraničné služby, ktoré nepresahujú vzdialenosť 50 kilometrov od hraníc. V tomto prípade totiž nejde o nič iné než o protekcionistické opatrenie. Pokiaľ ide o prístup na trh medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy, v tomto prípade musíme kabotáž v určitom bode zastaviť. Na spoločnom vnútornom trhu nemá kabotáž žiadny zmysel. Podstatou spoločného trhu je to, že každý podnik musí mať možnosť poskytovať svoje služby vo všetkých krajinách Spoločenstva. Chcel by som pani Lichtenbergerovej povedať, že ak chceme z environmentálnych dôvodov zastaviť nezmyselné spiatočné cesty, musíme nájsť rozumný spôsob, ktorým umožníme poskytovateľom cestnej dopravy podnikať cesty v rámci iných krajín. Neprichádzajte za mnou s podmienkami! Hovoríme tu o odstránení kabotáže v roku 2014. Dovtedy ešte stále zostáva šesť rokov. Ak sa nám počas týchto šiestich rokov nepodarí do určitej miery harmonizovať tieto podmienky, potom sa nám ich nepodarí harmonizovať už nikdy, a nariadenia v oblasti kabotáže budete podporovať ešte aj v roku 3000. Podobné príbehy sú mi dobre známe aj z Hamburgu, pretože sme si vždy mysleli, že naši susedia mimo Hamburgu budú vyplácať nesmierne nízke mzdy. Musíme sa postarať o to, aby sme vytvorili vnútorný trh. Mojím najdôležitejším bodom je otázka pravidla dvanástich dní. Túto oblasť potrebujeme veľmi jasne vymedziť. Pravidlo dvanástich dní potrebujeme zaviesť pre občasnú cezhraničnú autokarovú dopravu. To, že prevádzkovatelia cestnej dopravy a odbory v súčasnosti vyhlasujú, že sú tesne pred uzavretím dohody, tejto veci vôbec nepomáha. Potrebujeme prijať zákonné rozhodnutie. Musíme vydláždiť cestu pre revíziu času jazdy a času odpočinku. Neskôr budem viac než ochotný diskutovať s odbormi a dopravcami o podrobnostiach vykonávania. Vydávať právne predpisy pre oblasť času jazdy a odpočinku je však úlohou Parlamentu. Predkladáme jasné návrhy, ktoré majú podporu väčšiny vo výbore, a z toho dôvodu by som vás chcel požiadať, aby ste pri zajtrajšom hlasovaní tieto návrhy tiež podporili."@sk19
"Gospod predsednik, gospod komisar, gospe in gospodje, v imenu skupine se najprej zahvaljujem poročevalcem: najprej gospe Ţicău in nato še kolegu gospodu Groschu. Opravila sta zelo kakovostno delo: poskušala sta združiti različna sporna mnenja v odboru za promet in turizem. Naša skupina načeloma podpira nove predlagane uredbe Komisije glede dostopa do opravljanja dejavnosti cestnega prevoznika, dostopa do trga avtobusnih prevozov in dostopa do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga. Vendar v predlogih sprememb pozivamo k nadaljnjim korakom v zvezi z usklajenostjo in liberalizacijo. Naj poudarim, da si še vedno prizadevamo za uresničitev zamisli evropskega notranjega trga, ki naj bi ga uvedli že leta 1958. Svet temu dolgo časa ni bil naklonjen, vendar je Evropsko sodišče leta 1985 izjavilo, da moramo na prevoznem trgu prav tako ustanoviti evropski notranji trg, torej moramo v tem smislu postati nekoliko odločnejši. Naj na kratko komentiram temo v zvezi z dovoljenjem za dostop do opravljanja dejavnosti. Menim, da je zahteva, da Komisija do leta 2010 razvije celosten register glede kršitev zakonodaje na področju cestnega prevoza, pomembna, saj se morajo države članice, na primer v skladu s poenotenimi merili, odločiti glede odvzema dovoljenj. Razmisliti moramo o izdaji in odvzemu dovoljenj. Če želimo odpraviti črno ovco, se moramo v skladu s poenotenimi merili odločiti glede odvzema dovoljenj in v zvezi s tem upam, da se bo Komisija zavezala, da bo do leta 2010 predložila poenoten register. V zvezi z dostopom do trga avtobusnih prevozov menim, da je že čas, da korak za korakom uresničimo zamisel o notranjem trgu. Zato upam, da nas bo Komisija podprla v zvezi s tem, da pri rednih čezmejnih linijah, ki ne segajo več kot 50 km čez mejo, ni treba pridobiti dovoljenja druge države članice. To ni nič drugega kot protekcionizem, ki je postal viden. V zvezi z dostopom do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga moramo na določeni točki preprečiti kabotažo. Na skupnem notranjem trgu to nima smisla. Smisel skupnega notranjega trga je, da lahko vsako podjetje zagotavlja svoje ponudbe v vsakem delu Skupnosti. Glede okoljskih razlogov bi rad gospe Lichtenberger povedal, da če želim preprečiti nesmiselna povratna potovanja, moram poiskati smiseln način, da izvajalcem storitev omogočimo, da prevzamejo vožnje v drugih državah. Ne govorite mi o pogojih. Govorimo o odpravi kabotaže leta 2014. Časa imamo še šest let. Če v šestih letih ne moremo delno uskladiti pogojev, jih ne bomo nikoli in leta 3000 boste še vedno spodbujali kabotažo. Podobne zgodbe so mi poznane iz Hamburga, ko smo bili vedno prepričani, da bodo naši sosedje zunaj Hamburga imeli zelo nizke plače. Prizadevati si moramo za oblikovanje notranjega trga. Moja najpomembnejša točka je izdaja pravila dvanajstih dni. Tukaj moramo biti preprosto telo jasni. Za občasne čezmejne avtobusne prevoze potrebujemo pravilo dvanajstih dni. Ne pomaga nam, če upravljavci in zveze zdaj rečejo: „Pravkar bomo dosegli sporazum.“ Sprejeti moramo zakonito odločitev. Spremeniti moramo čas vožnje in počitka. Pozneje sem pripravljen razpravljati o podrobnostih izvajanja z zvezami in upravljavci, vendar mora Parlament pravno urediti določbe v zvezi s časom vožnje in počitka. Imamo jasne predloge, ki jih je podprla večina v odboru, zato vas prosimo, da jutri ustrezno glasujete."@sl20
". Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Först vill jag på min grupps vägnar gratulera de båda fördragande, först och främst Silvia-Adriana Ţicău men också min kollega Mathieu Grosch. De har gjort ett mycket bra arbete när de har försökt förena de många olika åsikterna inom utskottet för transport och turism. Vår grupp stöder i princip kommissionens föreslagna nya förordningar om de villkor som måste uppfyllas för att driva vägtransportföretag, för att få tillträde till marknaden för busstransporter och tillträde till den internationella vägtransportmarknaden. Genom våra ändringsförslag uppmanar vi dock till ytterligare steg mot harmonisering och liberalisering. Får jag påpeka att vi fortfarande siktar mot en inre marknad i Europa, vilken faktiskt föreslogs införas 1958. Rådet har länge varit motvilligt, men EG-domstolen yttrade 1985 att vi även måste etablera en europeisk inre marknad för transportmarknaden, så vi måste bli lite djärvare i den här frågan. Jag vill ge en kort kommentar om att ha tillstånd för att inneha ett yrke. Kravet att kommissionen ska ta fram ett samordnat register över överträdelser av vägtransportlagstiftningen senast 2010 är mycket viktigt eftersom medlemsstaterna måste kunna besluta om t.ex. återkallande av tillstånd enligt gemensamma kriterier. Vi måste överväga inte bara hur man ger tillstånd utan också hur återkallandet av ett sådant tillstånd kan ske. Om vi vill få bort det svarta fåret måste vi ha gemensamma villkor när vi beslutar om återkallande av tillstånd, och i detta hänseende hoppas jag att kommissionen kommer att arbeta med att senast 2010 ha tagit fram ett samordnat register. När det gäller tillträde till marknaden för busstransporter menar jag att vi äntligen bör förverkliga den inre marknaden, steg för steg. Jag hoppas därför att kommissionen kommer att stödja oss i att avskaffa kravet på tillstånd från en annan medlemsstat för gränsöverskridande tjänster som inte sträcker sig mer än 50 km förbi gränsen. Det här är inget annat än protektionismen som sticker fram huvudet. När det gäller tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg, måste vi stoppa cabotaget vid någon punkt. Det fyller ingen vettig funktion på en gemensam inre marknad. Meningen med en gemensam inre marknad är att alla företag ska kunna erbjuda sina tjänster överallt inom gemenskapen. Av miljöskäl vill jag säga till Eva Lichtenberger att om jag vill få stopp på meningslösa returresor måste jag hitta ett vettigt sätt att göra det möjligt för aktörerna att utföra transporter inom andra länder. Kom inte till mig med några villkor! Vi talar om att avskaffa cabotage 2014. Det är fortfarande sex år dit. Om vi inte klarar att harmonisera villkoren i någon mån på sex år så kommer vi aldrig att klara det, och ni kommer fortfarande att arbeta för en cabotageförordning år 3000. Jag känner till sådana här historier från Hamburg. Vi trodde alltid att våra grannar utanför Hamburg skulle betala otroligt låga löner. Vi måste se till att skapa en inre marknad. Min viktigaste punkt är frågan om 12-dagarsregeln. Här måste vi dra upp klara riktlinjer. Vi behöver 12-dagarsregeln för enstaka gränsöverskridande busstransporter. Det underlättar inte att aktörer och fackföreningar nu säger: ”Vi kommer snart att nå en överenskommelse.” Vi måste få ett lagstiftningsbeslut. Vi måste bana väg för granskning av kör- och vilotider. Jag är mer än villig att diskutera detaljer om införandet med fackföreningar och aktörer senare, men det är upp till parlamentet att lagstifta om villkoren för kör- och vilotider. Vi har tydliga förslag som stöds av en majoritet i utskottet och jag ber er att rösta i enlighet med dessa i morgon."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph