Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-20-Speech-2-273"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080520.23.2-273"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Vi delar fullt ut några av de synpunkter som framförs i detta betänkande, till exempel att det är angeläget att bekämpa svavel- och kväveoxidutsläpp från fartyg och att den gemensamma fiskeripolitiken är alltför byråkratiserad och centraliserad. De flesta av de förslag som läggs fram är dock negativa. Vi har svårt att se mervärdet av att EU inrättar en årlig dag för havet. Vi ifrågasätter likaså värdet av att EU ska finansiera sjöfartsforskning, att en handlingsplan på EU-nivå för att kartlägga fartygsvrak och arkeologiska platser under vatten ska upprättas och vi är kritiska till att EU-institutionerna ska ha synpunkter på fysisk planering i kustområden. Betänkandet utgör således ytterligare ett exempel på hur EU-parlamentet försöker få inflytande inom allt fler politikområden. Respekten för den ofta hyllade, men sällan tillämpade, subsidiaritetsprincipen lyser fullständigt med sin frånvaro. Det kan vi inte acceptera. Vi har således röstat nej vid slutomröstningen."@sv22
lpv:translated text
". Zcela souhlasíme s některými názory uvedenými v této zprávě, které se týkají například naléhavé potřeby bojovat proti emisím síry a oxidu dusíku z lodí, nebo s těmi, které tvrdí, že společná politika rybolovu je příliš byrokratická a centralizovaná. Většina předkládaných návrhů je však negativní. Nedovedeme si například příliš dobře představit, jakým přínosem by mohlo být prohlášení „Evropského námořního dne“ v Evropské unii. Pochybnosti máme také v souvislosti s financováním námořního výzkumu ze zdrojů Evropské unie a v souvislosti s plánem týkajícím se vyhledání a zmapování potopených lodí a podmořských archeologických nalezišť. Nelíbí se nám ani myšlenka, že by měly orgány EU řešit otázku námořního územního plánování. Tato zpráva je jen dalším příkladem toho, jak se Evropský parlament snaží získat vliv ve stále větším počtu politických oblastí. Velmi podezřelá je i skutečnost, že ve zprávě chybí zmínka o dodržování zásady subsidiarity, o níž se sice velmi často hovoří, ale v praxi se jen málokdy skutečně uplatňuje. To je z našeho pohledu nepřípustné. Proto jsme při konečném hlasování hlasovali proti této zprávě."@cs1
"Vi er helt enige i nogle af de synspunkter, der fremlægges i denne betænkning, f.eks. at det haster med at bekæmpe svovl- og kvælstofoxidemissioner fra skibe, og at den fælles fiskeripolitik er for bureaukratisk og centraliseret. De fleste af forslagene er imidlertid negative. Vi har svært ved at se, hvad der skulle kunne vindes, ved at EU indfører en "europæisk havdag". Vi betvivler også værdien af, at EU finansierer havforskning og en plan for overvågning og kortlægning af skibsvrag og undersøiske arkæologiske fundsteder, og stiller os kritiske over for idéen om, at EU-institutioner skal tage sig af fysisk planlægning på det maritime område. Betænkningen er endnu et eksempel på, hvordan Parlamentet søger at få indflydelse på stadig flere politiske områder. Respekten for subsidiaritetsprincippet, som der ofte tales hyklerisk om, men som sjældent anvendes, glimrer ved sit fravær. Det kan vi ikke acceptere. Derfor har vi stemt imod betænkningen ved den endelige afstemning."@da2
". − Wir stimmen einigen im Bericht dargestellten Ansichten voll und ganz zu, beispielsweise der Dringlichkeit der Bekämpfung der Schwefel- und Stickoxid-Emissionen von Schiffen auf sowie der Feststellung einer zu starken Bürokratisierung und Zentralisierung der Gemeinsamen Fischereipolitik. Die meisten der eingebrachten Vorschläge sind jedoch negativ. Es fällt uns schwer, einen Mehrwert in der Einführung eines „Europäischen Tages der Meere“ durch die EU zu sehen. Ebenso zweifeln wir am Wert der Finanzierung von meerestechnischer Forschung durch die EU sowie der Erstellung eines kartierten Bestandsplan der Wracks und archäologischen Stätten am Meeresboden auf Gemeinschaftsebene und stehen einer Beschäftigung der EU-Institutionen mit der Küstenraumplanung kritisch gegenüber. Der Bericht ist somit ein weiteres Beispiel für die Versuche des Europäischen Parlaments, in immer mehr Politikbereichen Einfluss zu gewinnen. Die Achtung des oft beschworenen, aber nur selten angewandten Subsidiaritätsprinzips glänzt völlig durch Abwesenheit. Das können wir nicht akzeptieren. Aus diesen Gründen haben wir in der Schlussabstimmung gegen diesen Bericht gestimmt."@de9
"Συμφωνούμε απολύτως με ορισμένες από τις απόψεις που εκφράζονται σε αυτήν την έκθεση, όπως για παράδειγμα ότι είναι επιτακτική ανάγκη να καταπολεμηθούν οι εκπομπές οξειδίων του θείου και του αζώτου από τα πλοία και ότι η κοινή αλιευτική πολιτική είναι υπερβολικά γραφειοκρατική και συγκεντρωτική. Ωστόσο, οι περισσότερες προτάσεις που υποβλήθηκαν είναι αρνητικές. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ποιο θα είναι το όφελος από την καθιέρωση από την ΕΕ μιας «Ευρωπαϊκής Ημέρας για τη Θάλασσα». Αμφιβάλλουμε επίσης για την αξία της κοινοτικής χρηματοδότησης για θαλάσσιες έρευνες και ένα σχέδιο μελέτης και χαρτογράφησης των ναυαγίων πλοίων και των βυθισμένων αρχαιολογικών χώρων, και διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας σχετικά με την άποψη ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της θαλάσσιας χωροταξίας. Η έκθεση συνιστά ένα ακόμη παράδειγμα του πώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθεί να ασκήσει επιρροή σε ακόμη περισσότερους τομείς πολιτικής. Ο σεβασμός της αρχής της επικουρικότητας, που αποτελεί συχνά μια κενή υπόσχεση που σπάνια εφαρμόζεται, ξεχωρίζει διά της απουσίας του. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Ως εκ τούτου, καταψηφίσαμε την έκθεση στην τελική ψηφοφορία."@el10
". We entirely agree with some of the views presented in this report, for example that it is urgent to combat sulphur and nitrogen oxide emissions from ships and that the common fisheries policy is too bureaucratic and centralised. However, most of the proposals put forward are negative. We have trouble seeing what could be gained from the introduction by the EU of a ‘European Maritime Day’. We also question the value of EU financing for maritime research and a plan to survey and map wrecked ships and submerged archaeological sites, and we are critical of the idea that EU institutions should address the subject of maritime spatial planning. The report constitutes a further example of how the European Parliament seeks to gain influence in ever more areas of policy. Respect for the subsidiarity principle, which is often paid lip service but seldom applied, is conspicuous by its absence. We cannot accept that. We have therefore voted against the report in the final vote."@en4
". Estamos totalmente de acuerdo con algunas de las opiniones presentadas en este informe, por ejemplo que es urgente combatir las emisiones de óxido de azufre y óxido de nitrógeno de los buques, y que la política de pesca común es demasiado burocrática y centralizada. No obstante, la mayoría de las propuestas presentadas son negativas. No logramos comprender qué se podría ganar con la introducción de un Día Marítimo Europeo de la Unión Europea. También ponemos en duda el valor de la financiación europea para la investigación marítima y un plan para estudiar y ubicar los yacimientos arqueológicos sumergidos y los buques naufragados, y somos críticos con la idea de que las instituciones de la Unión Europea deberían abordar el tema de la planificación espacial marítima. El informe constituye un ejemplo más de cómo el Parlamento Europeo intenta ganar influencia cada vez en más ámbitos de la política. El respeto del principio de subsidiariedad, del que se habla mucho pero se aplica poco, brilla por su ausencia. No podemos aceptar esto. Por lo tanto, hemos votado en contra del informe en la votación final."@es21
". Nõustume täielikult mõnede selles raportis esitatud seisukohtadega, näiteks sellega, et on kiiresti tarvis võidelda laevadelt lähtuva väävli ja lämmastiku oksiidide heite vastu ja et ühine kalanduspoliitika on liiga bürokraatlik ja tsentraliseeritud. Siiski on enamik esitatud ettepanekutest negatiivsed. Meil on raske mõista, mida võiks saavutada „Euroopa merenduspäeva” kehtestamisega ELi poolt. Samuti peame küsitavaks merealaste teadusuuringute ELi-poolse rahastamise väärtust ja kava laevavrakkide ja veealuste arheoloogiliste paikade uurimiseks ja kaardistamiseks, ning oleme kriitilised mõtte suhtes, et ELi institutsioonid peaksid tegelema merealade ruumilise planeerimisega. Raport on järjekordne näide sellest, kuidas Euroopa Parlament püüab saavutada mõju üha rohkemates poliitikavaldkondades. Subsidiaarsuse põhimõtte järgimine, mis jääb sageli vaid sõnakõlksuks ja mida harva kohaldatakse, on silmatorkavalt puudu. Me ei saa sellega nõustuda. Seetõttu hääletasime lõpphääletusel raporti vastu."@et5
". Olemme osaksi täysin samaa mieltä tässä mietinnössä esitetyistä näkemyksistä, kuten esimerkiksi siitä, että alusten rikkidioksidipäästöjä ja typpioksidipäästöjä on torjuttava kiireesti, ja että yhteinen kalastuspolitiikka on liian byrokraattinen ja keskitetty. Kuitenkin suurin osa esitetyistä ehdotuksista on kielteisiä. Meistä on vaikeaa havaita, mitä hyötyä olisi siitä, että EU perustaisi ”eurooppalaisen meripäivän”. Kyseenalaistamme myös EU:n rahoituksen merentutkimukselle ja suunnitelman, joka koskee hylkyjen ja vedenalaisten arkeologisten paikkojen kartoittamista, ja suhtaudumme kriittisesti ajatukseen siitä, että EU:n toimielinten olisi käsiteltävä merten aluesuunnittelua koskevaa kysymystä. Mietintö on jälleen uusi esimerkki siitä, kuinka Euroopan parlamentti pyrkii saamaan vaikutusvaltaa yhä useammilla politiikan aloilla. Toissijaisuusperiaatteesta lausutaan usein kauniita sanoja, mutta sitä sovelletaan harvoin, ja tässäkin tapauksessa periaatteen noudattaminen loistaa poissaolollaan. Emme voi hyväksyä tätä. Äänestimme näin ollen mietintöä vastaan lopullisessa äänestyksessä."@fi7
". Nous sommes entièrement d’accord avec les opinions présentées dans ce rapport, en ce qui concerne par exemple la nécessité urgente de lutter contre les émissions d’oxydes de souffre et d’azote par les navires, ou encore la centralisation et la bureaucratie excessive de la politique commune en matière de pêche. Cependant, la plupart des propositions avancées sont négatives. Nous avons du mal à voir quel effet bénéfique pourrait avoir l’instauration par l’UE d’une «Journée européenne de la mer». Nous doutons également de l’utilité du financement par l’UE de la recherche maritime et d’un projet visant à localiser toutes les épaves de navires et tous les sites archéologiques engloutis, et nous ne pensons pas que les institutions européennes doivent s’attaquer au sujet de l’aménagement de l’espace maritime. Ce rapport démontre une fois de plus comment le Parlement européen s’efforce d’influencer de plus en plus de domaines politiques. Le respect accordé au principe de subsidiarité, souvent invoqué pour la forme mais rarement appliqué, brille par son absence. Nous ne pouvons l’accepter. Nous avons donc voté contre ce rapport lors du vote final."@fr8
". Teljes egészében egyetértünk az ebben a jelentésben ismertetett nézetek némelyikével, például azzal, hogy sürgősen fel kell lépni a hajókból származó kén- és nitrogénoxid-kibocsátások ellen, valamint hogy a közös halászati politika túlságosan bürokratikus és centralizált. A legtöbb előterjesztett javaslat azonban rossz. Nem látjuk tisztán, hogy milyen előnyökkel járna, ha az EU bevezetne egy „európai tengerészeti napot”. Hasonlóképpen megkérdőjelezzük azt is, hogy milyen haszna lehetne a tengeri kutatásra, valamint egy, az elsüllyedt hajók és víz alá került régészeti helyszínek tanulmányozására és feltérképezésére vonatkozó tervre szóló uniós finanszírozásnak, továbbá bíráljuk azt az elképzelést is, hogy az uniós intézményeknek foglalkozniuk kellene a tengeri területrendezés kérdésével. A jelentés egy újabb példája annak, hogy az Európai Parlament hogyan próbál egyre több politikai területen befolyást szerezni. A szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása – amit oly sokat emlegetnek, de ritkán alkalmazzák – éppen a hiánya miatt szembetűnő. Ezt nem fogadhatjuk el. Ezért a végső szavazáson a jelentés ellen szavaztunk."@hu11
". Condividiamo pienamente alcune opinioni presentate in questa relazione, ad esempio che è urgente contrastare le emissioni ossidi di zolfo e di azoto delle navi e che la politica comune della pesca è troppo burocratica e centralizzata. Tuttavia, la maggior parte delle proposte presentate è negativa. Ci risulta difficile considerare il lato positivo dell’introduzione di una “Giornata europea dei mari” da parte dell’UE. Inoltre, mettiamo in discussione il significato relativo ai finanziamenti europei alla ricerca marittima e a un progetto per valutare e rilevare imbarcazioni naufragate e siti archeologici sommersi, e critichiamo la concezione che le Istituzioni europee debbano occuparsi della pianificazione spaziale marittima. La relazione rappresenta un ulteriore esempio di come il Parlamento europeo cerchi di ottenere un’influenza in sempre maggiori ambiti della politica. Il rispetto del principio di sussidiarietà, spesso sostenuto, ma raramente applicato, è evidente per la sua assenza. Non possiamo accettare questa condizione. Quindi, nella votazione finale, abbiamo respinto la relazione."@it12
". Mes visiškai sutinkame su kai kuriais šiame pranešime išdėstytais teiginiais, pavyzdžiui, dėl to, kad reikia skubiai kovoti su sieros ir azoto oksido emisijomis iš laivų ir kad bendroji žuvininkystės politika yra pernelyg biurokratinė ir centralizuota. Tačiau dauguma iškeltų pasiūlymų sukeltų neigiamas pasekmes. Mums sunku įžvelgti kokią nors naudą iš to, kad ES paskelbtų „Europos jūros dieną“. Taip pat abejojame, ar verta Europos Sąjungai finansuoti jūrų tyrimus ir ar reikalingas planas išžvalgyti ir pažymėti žemėlapyje sudužusius laivus bei povandenines archeologines vietas, taip pat mes kritiškai vertiname mintį, kad ES institucijos turi spręsti jūrų erdvinio planavimo klausimą. Pranešimas yra dar vienas pavyzdys, kaip Europos Parlamentas siekia įgyti įtakos vis daugiau politikos sričių. Aiškiai matyti, kad nesilaikoma subsidiarumo principo, kuriam dažnai veidmainiškai pritariama, bet iš tiesų jo retai laikomasi. Mes negalime su tuo sutikti. Todėl per paskutinį balsavimą mes balsavome prieš šį pranešimą."@lt14
". Mēs pilnīgi piekrītam dažiem šajā ziņojumā paustajiem viedokļiem, piemēram, ka nekavējoties ir jāapkaro sēra un slāpekļa emisija no kuģiem un ka kopējā zivsaimniecības politika ir pārāk birokrātiska un centralizēta. Taču lielākā daļa no izvirzītajiem priekšlikumiem ir negatīva. Mums ir grūtības saskatīt, kāds varētu būt ieguvums no tā, ka ES ievieš ,,Eiropas jūrniecības dienu”. Mēs apšaubām arī ES finansējuma vērtību jūras izpētē un plānu pārskatīt un kartēt avarējušos kuģus un nogrimušās arheoloģiskās vietas, un mēs kritiski izturamies pret domu, ka ES institūcijām vajadzētu risināt jūras telpas plānošanas jautājumu. Šis ziņojums ir vēl viens piemērs tam, kā Eiropas Parlaments cenšas panākt ietekmi arvien vairākās politikas jomās. Subsidiaritātes principa, par ko bieži runā, bet reti piemēro, neievērošana ir vienkārši uzkrītoša. Mēs to nevaram pieņemt. Tādēļ mēs galīgajā balsojumā balsojām pret šo ziņojumu."@lv13
"Vi delar fullt ut några av de synpunkter som framförs i detta betänkande, till exempel att det är angeläget att bekämpa svavel- och kväveoxidutsläpp från fartyg och att den gemensamma fiskeripolitiken är alltför byråkratiserad och centraliserad. De flesta av de förslag som läggs fram är dock negativa. Vi har svårt att se mervärdet av att EU inrättar en årlig dag för havet. Vi ifrågasätter likaså värdet av att EU ska finansiera sjöfartsforskning, att en handlingsplan på EU-nivå för att kartlägga fartygsvrak och arkeologiska platser under vatten ska upprättas och vi är kritiska till att EU-institutionerna ska ha synpunkter på fysisk planering i kustområden. Betänkandet utgör således ytterligare ett exempel på hur EU-parlamentet försöker få inflytande inom allt fler politikområden. Respekten för den ofta hyllade, men sällan tillämpade, subsidiaritetsprincipen lyser fullständigt med sin frånvaro. Det kan vi inte acceptera. Vi har således röstat nej vid slutomröstningen."@mt15
"We zijn het geheel eens met sommige standpunten in dit verslag, bijvoorbeeld dat de bestrijding van zwavel- en NO emissies door schepen dringend geboden is en dat het gemeenschappelijk visserijbeleid te bureaucratisch en te gecentraliseerd is. Maar de meeste voorstellen zijn negatief. We zien niet in wat er gewonnen wordt met de invoering van een “Europese dag van de zee” door de EU. We vragen ons ook af wat de waarde is van financiering door de EU van maritiem onderzoek en van een plan om gezonken schepen en verzonken archeologische vindplaatsen te onderzoeken en in kaart te brengen en we staan kritisch tegenover de gedachte dat EU-instellingen het onderwerp maritiem ruimtelijk ordeningsbeleid moeten behandelen. Het verslag bevat een ander voorbeeld van hoe het Europees Parlement probeert invloed te verkrijgen op steeds meer beleidsterreinen. Eerbiediging van het subsidiariteitsbeginsel, waaraan vaak lippendienst wordt bewezen maar dat zelden wordt toegepast, schittert door afwezigheid. We accepteren dat niet Daarom hebben we bij de laatste stemming tegen het verslag gestemd."@nl3
". Całkowicie się zgadzamy z niektórymi poglądami przedstawionymi w sprawozdaniu, na przykład, że istnieje pilna potrzeba wyeliminowania emisji siarki i tlenku azotu ze statków oraz że wspólna polityka rybołówstwa jest zbyt biurokratyczna i zcentralizowana. Jednakże większość przedstawionych propozycji jest negatywnych. Trudno nam zrozumieć korzyści płynące z ustanowienia przez UE „Europejskiego Dnia Morza”. Podważamy również wartość finansowania przez UE badań morskich oraz planu badania i odnajdywania wraków statków oraz zanurzonych terenów archeologicznych, jesteśmy też krytyczni wobec pomysłu, iż instytucje UE powinny zająć się kwestią morskiego planowania przestrzennego. Sprawozdanie stanowi kolejny przykład tego, w jaki sposób Parlament Europejski chce zdobyć wpływ na coraz większe obszary polityki. Aż nadto widoczne jest poszanowanie zasady pomocniczości, które przekłada się tylko na słowa, ale rzadko na realizację wyżej wspomnianej zasady. Nie możemy tego tolerować. Dlatego w głosowaniu końcowym głosowaliśmy przeciwko przyjęciu przedmiotowego sprawozdania."@pl16
". Concordamos inteiramente com alguns dos pontos de vista apresentados neste relatório, por exemplo, o de que é urgente combater as emissões de enxofre e de óxidos de azoto de navios e o de que a política comum das pescas é demasiado burocrática e centralizada. Contudo, as propostas apresentadas são negativas na sua maioria. Temos dificuldade em ver o que se poderia ganhar com a instituição, pela UE, de um “Dia Europeu do Mar”. Questionamos também o valor de financiar pela UE a investigação marítima e um plano de fazer um levantamento e um mapa de navios naufragados e sítios arqueológicos submersos, e temos reservas quanto à ideia de que as instituições da UE se devam ocupar do ordenamento do espaço marítimo. O relatório constitui um exemplo mais de como o Parlamento Europeu procura ganhar influência em cada vez mais áreas da política. O respeito pelo princípio da subsidiariedade, muito falado mas pouco aplicado, prima pela ausência. Não podemos aceitar isso. Votámos, portanto, contra o relatório na votação final."@pt17
"Vi delar fullt ut några av de synpunkter som framförs i detta betänkande, till exempel att det är angeläget att bekämpa svavel- och kväveoxidutsläpp från fartyg och att den gemensamma fiskeripolitiken är alltför byråkratiserad och centraliserad. De flesta av de förslag som läggs fram är dock negativa. Vi har svårt att se mervärdet av att EU inrättar en årlig dag för havet. Vi ifrågasätter likaså värdet av att EU ska finansiera sjöfartsforskning, att en handlingsplan på EU-nivå för att kartlägga fartygsvrak och arkeologiska platser under vatten ska upprättas och vi är kritiska till att EU-institutionerna ska ha synpunkter på fysisk planering i kustområden. Betänkandet utgör således ytterligare ett exempel på hur EU-parlamentet försöker få inflytande inom allt fler politikområden. Respekten för den ofta hyllade, men sällan tillämpade, subsidiaritetsprincipen lyser fullständigt med sin frånvaro. Det kan vi inte acceptera. Vi har således röstat nej vid slutomröstningen."@ro18
". Úplne súhlasíme s niektorými názormi uvedenými v tejto správe, ktoré sa týkajú napríklad naliehavej potreby bojovať s emisiami síry a oxidu dusíka z lodí, alebo že spoločná politika rybného hospodárstva je príliš byrokratická a centralizovaná. Väčšina predkladaných návrhov je však negatívna. Nevieme si napríklad veľmi dobre predstaviť, aký prínos by mohlo mať vyhlásenie „Európskeho námorného dňa“ v Európskej únii. Máme tiež pochybnosti v súvislosti s financovaním námorného výskumu zo strany Európskej únie a plánom na vyhľadanie a zmapovanie potopených lodí a ponorených archeologických nálezísk. Zároveň sa nám nepáči myšlienka, že by inštitúcie EÚ mali riešiť otázku námorného územného plánovania. Táto správa je len ďalším príkladom toho, ako sa Európsky parlament pokúša získať vplyv v čoraz väčšom počte politických oblastí. Veľmi podozrivý je aj fakt, že v správe chýba zmienka o dodržiavaní zásady subsidiarity, o ktorej sa síce veľmi často hovorí, v praxi sa však len zriedkakedy skutočne uplatňuje. To je z nášho pohľadu neprípustné. Z toho dôvodu sme pri konečnom hlasovaní hlasovali proti tejto správe."@sk19
". V celoti se strinjamo z nekaterimi vidiki, predstavljenimi v tem poročilu, na primer, da je nujen boj proti emisijam žvepla in dušikovega oksida iz ladij ter da je skupna ribiška politika preveč upravna in centralizirana. Vendar je večina predloženih predlogov negativnih. Ne razumemo, kakšne koristi bi lahko imela uvedba evropskega dne pomorstva v EU. Dvomimo tudi o vrednosti financiranja EU za pomorske raziskave ter načrta za spremljanje in kartografiranje razbitih ladij in potopljenih arheoloških najdišč ter smo kritični do ideje, da morajo institucije EU obravnavati pomorsko prostorsko načrtovanje. Poročilo vsebuje nadaljnji primer o tem, kako poskuša Evropski parlament pridobiti vpliv na vse več področjih politike. Spoštovanje do načela subsidiarnosti, ki je pogosto navidezno, vendar redko uporabljeno, vzbuja pozornost ravno zato, ker je odsotno. Tega ne moremo sprejeti. Zato smo pri končnem glasovanju glasovali proti poročilu."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,15,22

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph