Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-19-Speech-1-975"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Tahaksin tänada raportöör Lehtineni tema panuse eest selle rapordi koostamisel. Komisjoni esitatud tarbijakaitse poliitika strateegia üks olulisemaid eesmärke on viia tarbijakaitse euroliidu siseturu küsimustiku kesksele kohale. Tahaksin rõhutada, et just läbi selle, et suudame luua parimad võimalikud tingimused oma tarbijatele, astume olulise sammu lähemale Euroopa Liidu eesmärkidele. Kuidas seda saavutada? Tarbijatele peab olema juurdepääs täpsele informatsioonile, mille põhjal oma otsuseid vastu võtta. Teadlik tarbija on ka aktiivsem tarbija! Hästi toimiv siseturg peab tagama EL kodanikele head valikuvõimalused, mõistlikud hinnad ning võimaluse osta kõrgekvaliteetseid kaupu nagu ka teenused. Teine tähtis küsimus on kollektiivhagid, mida pole Eestis, erinevalt osast naabermaadest, võimalik esitada. Ma ei taha kuidagi uskuda, et see on kuidagi meie tarbija olukorda paremaks teinud. Pigem vastupidi. Oluline on õppida teiste kogemusest - kahjunõue peab olema seotud tegelikult kantud kahjuga. Samas on oluline, et tarbija saaks oma õiguste eest seista, mitte ei peaks loobuma seetõttu, et tal ei ole piisavaid ressursse, et käia kohut tihti teisest riigist pärit teenuse või kauba pakkujaga. Meie selge sõnastus kaitseb siin tarbija huve ja ma arvan, et võtmeküsimuseks on kollektiivhagide vajalikkus piiriülestes küsimustes."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Tahaksin tänada raportöör Lehtineni tema panuse eest selle rapordi koostamisel. Komisjoni esitatud tarbijakaitse poliitika strateegia üks olulisemaid eesmärke on viia tarbijakaitse euroliidu siseturu küsimustiku kesksele kohale. Tahaksin rõhutada, et just läbi selle, et suudame luua parimad võimalikud tingimused oma tarbijatele, astume olulise sammu lähemale Euroopa Liidu eesmärkidele. Kuidas seda saavutada? Tarbijatele peab olema juurdepääs täpsele informatsioonile, mille põhjal oma otsuseid vastu võtta. Teadlik tarbija on ka aktiivsem tarbija! Hästi toimiv siseturg peab tagama EL kodanikele head valikuvõimalused, mõistlikud hinnad ning võimaluse osta kõrgekvaliteetseid kaupu nagu ka teenused. Teine tähtis küsimus on kollektiivhagid, mida pole Eestis, erinevalt osast naabermaadest, võimalik esitada. Ma ei taha kuidagi uskuda, et see on kuidagi meie tarbija olukorda paremaks teinud. Pigem vastupidi. Oluline on õppida teiste kogemusest - kahjunõue peab olema seotud tegelikult kantud kahjuga. Samas on oluline, et tarbija saaks oma õiguste eest seista, mitte ei peaks loobuma seetõttu, et tal ei ole piisavaid ressursse, et käia kohut tihti teisest riigist pärit teenuse või kauba pakkujaga. Meie selge sõnastus kaitseb siin tarbija huve ja ma arvan, et võtmeküsimuseks on kollektiivhagide vajalikkus piiriülestes küsimustes."@et5
lpv:translated text
"Zahvaljujem se poročevalcu gospodu Lehtinenu za njegov prispevek pri pripravi tega poročila. Eden od najpomembnejših ciljev strategije potrošniške politike, ki jih je predlagala Komisija, je, da bi bil cilj notranjega trga EU varstvo potrošnikov. Poudarjam, da je to način, na katerega bomo lahko vzpostavili najboljše pogoje za naše potrošnike, in naredili pomemben korak na poti k izpolnjevanju ciljev Evropske unije. Kako lahko to dosežemo? Potrošniki morajo imeti dostop do točnih informacij, na podlagi katerih bodo lahko sprejemali svoje odločitve. Obveščeni potrošniki so tudi dejavnejši potrošniki. Notranji trg, ki dobro deluje, mora državljanom EU zagotoviti dobre možnosti in primerne cene ter možnost nakupa visokokakovostnega blaga in storitev. Drugo pomembno vprašanje so skupinske tožbe, ki jih ni mogoče vložiti v Estoniji, za razliko od nekaterih držav, ki so naše sosede. Vseeno menim, da to ne koristi našim potrošnikom. Ravno nasprotno. Pomembno je, da se učimo iz izkušenj drugih: odškodninski zahtevki morajo biti povezani z dejansko povzročeno škodo. Podobno je pomembno, da se lahko potrošniki zanesejo na svoje pravice; ne smejo se jim odreči, ker nimajo sredstev, da bi vložili tožbo zoper ponudnike blaga ali storitev v drugih državah. Naše jasno besedilo ščiti interese potrošnikov v zvezi s tem in menim, da je potreba po skupinskih tožbah postala ključno čezmejno vprašaje."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Tahaksin tänada raportöör Lehtineni tema panuse eest selle rapordi koostamisel. Komisjoni esitatud tarbijakaitse poliitika strateegia üks olulisemaid eesmärke on viia tarbijakaitse euroliidu siseturu küsimustiku kesksele kohale. Tahaksin rõhutada, et just läbi selle, et suudame luua parimad võimalikud tingimused oma tarbijatele, astume olulise sammu lähemale Euroopa Liidu eesmärkidele. Kuidas seda saavutada? Tarbijatele peab olema juurdepääs täpsele informatsioonile, mille põhjal oma otsuseid vastu võtta. Teadlik tarbija on ka aktiivsem tarbija! Hästi toimiv siseturg peab tagama EL kodanikele head valikuvõimalused, mõistlikud hinnad ning võimaluse osta kõrgekvaliteetseid kaupu nagu ka teenused. Teine tähtis küsimus on kollektiivhagid, mida pole Eestis, erinevalt osast naabermaadest, võimalik esitada. Ma ei taha kuidagi uskuda, et see on kuidagi meie tarbija olukorda paremaks teinud. Pigem vastupidi. Oluline on õppida teiste kogemusest - kahjunõue peab olema seotud tegelikult kantud kahjuga. Samas on oluline, et tarbija saaks oma õiguste eest seista, mitte ei peaks loobuma seetõttu, et tal ei ole piisavaid ressursse, et käia kohut tihti teisest riigist pärit teenuse või kauba pakkujaga. Meie selge sõnastus kaitseb siin tarbija huve ja ma arvan, et võtmeküsimuseks on kollektiivhagide vajalikkus piiriülestes küsimustes."@mt15
lpv:translated text
". Ráda bych poděkovala zpravodaji Lehtinenovi za práci, kterou při sestavování této zprávy odvedl. Jedním z nejdůležitějších cílů Komisí navrhované strategie spotřebitelské politiky je položit ochranu spotřebitele do centra pozornosti vnitřního trhu EU. Ráda bych zdůraznila, že právě tímto prostředkem budeme schopni vytvořit našim spotřebitelům ty nejlepší možné podmínky, a učinit tak významný krok k dosažení cílů Evropské unie. Jak toho můžeme dosáhnout? Spotřebitelé musí mít přístup k přesným informacím, na jejichž základě by se mohli rozhodovat. Informovaný spotřebitel je také spotřebitel aktivnější! Vnitřní trh, který dobře funguje, musí občanům EU poskytovat dobré možnosti volby a rozumné ceny a musí jim umožňovat nakoupit si kvalitní zboží a služby. Další důležitou otázkou jsou skupinové žaloby, které v Estonsku, na rozdíl od některých zemí, jež jsou našimi sousedy, nemohou být podávány. Nevěřím však, že to je ku prospěchu našich spotřebitelů. Právě naopak. Je důležité poučit se ze zkušeností druhých. Požadovaná náhrada škody musí souviset se skutečně vzniklou škodou. Podobně důležité je, aby se spotřebitelé mohli o svá práva opírat. Neměly by nastávat situace, kdy se svých práv vzdají, protože na soudní spor s dodavateli zboží nebo služeb v jiných zemích nemají prostředky. V tomto ohledu budou zájmy spotřebitelů chráněny, když se budeme vyjadřovat jasně, a já věřím, že potřeba skupinových žalob se stala klíčovou přeshraniční otázkou."@cs1
lpv:translated text
". Rada by som sa poďakovala spravodajcovi, pánovi Lehtinenovi za prácu, ktorú pri zostavovaní tejto správy odviedol. Jedným z najdôležitejších cieľov Komisiou navrhovanej stratégie spotrebiteľskej politiky je položiť ochranu spotrebiteľa do centra pozornosti vnútorného trhu EÚ. Rada by som zdôraznila, že práve týmto prostriedkom budeme schopní vytvoriť našim spotrebiteľom tie najlepšie možné podmienky, a učiniť tak významný krok k dosiahnutiu cieľov Európskej únie. Ako toho môžeme dosiahnuť? Spotrebitelia musia mať prístup k presným informáciám, na ktorých základe by sa mohli rozhodovať. Informovaný spotrebiteľ je tiež spotrebiteľ aktívnejší! Vnútorný trh, ktorý dobre funguje, musí občanom EU poskytovať dobré možnosti voľby a rozumné ceny a musí im umožňovať nakúpiť si kvalitný tovar a služby. Ďalšou dôležitou otázkou sú skupinové žaloby, ktoré v Estónsku, na rozdiel od niektorých zemí, ktoré sú našimi susedmi, nemôžu byť podávané. Neverím však, že to je na prospech našich spotrebiteľov. Práve naopak. Je dôležité poučiť sa zo skúseností druhých. Požadovaná náhrada škody musí súvisieť so skutočne vzniknutou škodou. Podobne dôležité je, aby sa spotrebitelia mohli o svoje práva opierať. Nemali by nastávať situácie, kedy sa svojich práv vzdajú, pretože na súdny spor s dodávateľmi tovaru alebo služieb v iných krajinách nemajú prostriedky. V tomto ohľade budú záujmy spotrebiteľov chránené, keď sa budeme vyjadrovať jasne, a ja verím, že potreba skupinových žalôb sa stala kľúčovou cezhraničnou otázkou."@sk19
lpv:translated text
"Norėčiau padėkoti pranešėjui L. Lehtinenui už darbą, kurį jis atliko rengdamas šį pranešimą. Vienas iš svarbiausių Komisijos pasiūlytos vartotojų politikos strategijos tikslų yra laikyti vartotojų apsaugą pagrindiniu Europos Sąjungos vidaus rinkos elementu. Norėčiau pabrėžti, kad tai yra tinkama priemonė, su kuria sugebėsime sukurti geriausias sąlygas mūsų vartotojams ir žengti svarbų žingsnį link Europos Sąjungos tikslų. Kaip mes galime tai pasiekti? Vartotojai turi turėti prieigą prie tikslios informacijos, kuri padėtų jiems priimti sprendimus. Informuotas vartotojas taip pat yra aktyvesnis vartotojas! Gerai veikianti vidaus rinka turi suteikti Europos Sąjungos gyventojams platų pasirinkimą bei realias kainas ir galimybę nusipirkti aukštos kokybės prekių ir paslaugų. Kitas svarbus klausimas yra grupiniai ieškiniai, kurių Estijoje negalima pateikti, skirtingai nuo kai kurių šalių, tame tarpe ir kaimyninių. Tačiau nemanau, kad tai išėjo mūsų vartotojams į naudą. Visiškai priešingai. Svarbu pasimokyti iš kitų patirties: ieškiniai dėl nuostolių turi būti susieti su tikrai patirta žala. Taip pat svarbu, kad vartotojai galėtų pasitikėti savo teisėmis; jie neturėtų jų atsisakyti todėl, kad jie neturi lėšų patraukti į teismą prekių ar paslaugų tiekėjus kitose šalyse. Mūsų aiški formuluotė saugo vartotojų interesus šiuo atžvilgiu, ir manau, kad grupinių ieškinių poreikis tapo pagrindine tarpvalstybinio pobūdžio problema."@lt14
lpv:translated text
"Chciałabym podziękować sprawozdawcy, posłowi Lehtinenowi, za pracę, którą włożył w to sprawozdanie. Jednym z najważniejszych celów strategii dotyczącej polityki ochrony praw konsumenta proponowanej przez Komisję jest uczynienie z ochrony praw konsumenta centralnego czynnika rozwoju rynku wewnętrznego UE. Chciałabym podkreślić, że jest to jedyny środek, który umożliwi nam zapewnienie możliwie jak najlepszej sytuacji dla konsumentów oraz przybliżenie się do podstawowych celów Unii Europejskiej. Jak możemy to osiągnąć? Konsumenci muszą mieć dostęp do dokładnych informacji, na których będą mogli opierać swoje decyzje. Poinformowany konsument to bardziej aktywny konsument! Dobrze funkcjonujący rynek wewnętrzny musi zapewnić obywatelom duże możliwości wyboru oraz rozsądne ceny i możliwość zakupu wysokiej jakości towarów i usług. Kolejną ważną sprawą są zbiorowe pozwy, których nie można wysuwać w Estonii i niektórych krajach sąsiednich. Nie wierzę jednak, że jest to korzystne dla naszych konsumentów. Jest raczej odwrotnie. Ważne abyśmy wyciągnęli wnioski z doświadczeń innych: roszczenia zadośćuczynienia szkód muszą być adekwatne do rzeczywistych strat. Podobnie, ważne jest by konsumenci mogli polegać na przysługujących im prawach; nie powinni być zmuszani do zrzekania się ich z powodu braku środków finansowych niezbędnych do wkroczenia na drogę sądową. Jasne formułowanie praw chroni interes konsumenta w tym przypadku, a ja uważam, że sprawa zbiorowych pozwów stała się ważnym punktem polityki transgranicznej."@pl16
lpv:translated text
"Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, Lehtinen úrnak, a jelentés összeállításában végzett munkájáért. A Bizottság által javasolt fogyasztóügyi politikai stratégia egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a fogyasztóvédelem központi helyet kapjon az EU belső piacán. Szeretném hangsúlyozni, éppen ez az a módszer, amellyel meg tudjuk teremteni a lehető legjobb feltételeket a fogyasztóink számára, egyúttal megtehetünk egy fontos lépést az Európai Unió célkitűzéseinek elérése felé. Hogyan tudjuk ezt megvalósítani? A fogyasztóknak pontos információkhoz kell hozzáférniük, hogy legyen mire alapozniuk a döntéseiket. A tájékozott fogyasztó egyben aktívabb fogyasztó is. A jól működő belső piacnak jó választási lehetőségeket, ésszerű árakat és a magas színvonalú termékek és szolgáltatások megvásárlásának lehetőségét kell kínálnia az uniós polgárok számára. A másik fontos kérdés a csoportos keresetek ügye, amire Észtországban nincs mód, ellentétben néhány másik, szomszédos országgal. Nem hiszem azonban, hogy ez a mi fogyasztóinknak előnyös lenne, épp ellenkezőleg. Fontos, hogy tanuljunk mások tapasztalataiból: a kártérítési igényeknek mindig a ténylegesen elszenvedett kárra kell vonatkoznia. Hasonlóan fontos, hogy a fogyasztók támaszkodhassanak a jogaikra, ne kelljen lemondaniuk ezekről amiatt, hogy nincsenek meg a kellő forrásaik ahhoz, hogy az áruk vagy szolgáltatások szolgáltatói ellen más országban indítsanak keresetet. Világos megfogalmazásunk védi a fogyasztók érdekeit az említett szempontból; és úgy vélem, a csoportos keresetek iránti igény a legfontosabb, határokon átnyúló kérdések közé lépett elő."@hu11
lpv:translated text
"Jag vill tacka föredraganden Lasse Lehtinen för hans arbete med att sammanställa detta betänkande. Ett av de viktigaste målen för kommissionens föreslagna EU-strategi för en konsumentpolitik är att sätta konsumentskyddet i centrum för EU:s inre marknad. Jag vill betona att det är just på detta sätt som vi kommer att kunna skapa bästa möjliga villkor för våra konsumenter och ta ett viktigt steg mot att nå EU:s mål. Hur kan vi åstadkomma detta? Konsumenterna måste ha tillgång till korrekt information som de kan grunda sina beslut på. En informerad konsument är också en aktivare konsument! En välfungerande inre marknad måste erbjuda EU-medborgarna bra alternativ till rimliga priser och möjligheten att köpa högkvalitativa varor och tjänster. En annan viktig fråga är kollektiv talan, som det inte är möjligt att väcka i Estland till skillnad från några av våra grannländer. Jag anser emellertid inte att detta har varit till fördel för våra konsumenter, snarare tvärtom. Det är viktigt att lära av andras erfarenheter och en reklamation ska alltid vara kopplad till den faktiska skada som konsumenten har lidit. Det är likaså viktigt att konsumenterna kan lita på att de verkligen kan utnyttja sina rättigheter, de ska inte behöva avstå från att göra detta för att de inte har tillräckliga resurser för att väcka åtal mot leverantörer av varor eller tjänster. Med vår tydliga formulering skyddar vi konsumenternas intresse i detta avseende, och jag anser att kollektiv prövning har blivit en gränsöverskridande fråga."@sv22
lpv:translated text
". Ik zou de rapporteur, de heer Lehtinen, graag willen bedanken voor het werk dat hij heeft gedaan bij de samenstelling van dit verslag. Een van belangrijkste doelstellingen van de strategie voor het consumentenbeleid, voorgesteld door de Commissie, is de bescherming van de consument tot speerpunt van de Europese interne markt te maken. Ik wil er met klem op wijzen dat dit nou net het middel is waarmee we in staat zullen zijn de best mogelijke voorwaarden voor onze consumenten te scheppen, en een belangrijke stap voorwaarts te zetten om de doelstellingen van de Europese Unie te realiseren. Hoe kunnen we dat bereiken? Consumenten dienen toegang te hebben tot correcte informatie om hun beslissingen op te baseren. Een geïnformeerde consument is tevens een actievere consument! Een interne markt die goed werkt, dient de burgers van de EU te voorzien van goede opties alsmede redelijke prijzen en hen in de gelegenheid te stellen hoogwaardige goederen en diensten te kopen. Nog een belangrijk onderwerp vormen de groepsacties, waar je in Estland niet mee kunt komen aanzetten, maar dat ligt anders in enkele van de landen die onze buren zijn. Ik geloof echter niet dat dit in het voordeel van onze consumenten is geweest. Integendeel. Het is belangrijk dat we leren van de ervaringen van anderen: een claim voor schadevergoedingen dient te zijn gerelateerd aan het feitelijke leed dat werd geleden. Net zo belangrijk is het voor consumenten dat ze op hun rechten kunnen vertrouwen; het moet niet zo zijn dat ze hiervan af moeten zien omdat ze niet de middelen hebben de leveranciers van goederen of diensten in andere landen voor het gerecht te brengen. Duidelijke taal van onze kant beschermt de consumentenbelangen in dat opzicht en ik denk dat de behoefte aan groepsacties een belangrijk grensoverschrijdende kwestie is geworden."@nl3
lpv:translated text
". Jeg vil gerne takke ordføreren, Lasse Lehtinen, for det arbejde, han har udført i forbindelse med udformningen af denne betænkning. En af de vigtigste målsætninger for den strategi for forbrugerpolitik, som Kommissionen har foreslået, er at sætte forbrugerbeskyttelse i fokus på EU's indre marked. Jeg vil understrege, at det er netop på den måde, vi kan skabe de bedst mulige betingelser for vores forbrugere, og det vil være et væsentligt skridt imod opfyldelsen af EU's målsætninger. Hvordan kan vi opnå dette? Forbrugerne skal have adgang til nøjagtige oplysninger, som de kan basere deres beslutninger på. En informeret forbruger er også en mere aktiv forbruger! Et indre marked, der fungerer godt, kan også give EU-borgerne gode muligheder og rimelige priser samt mulighed for at købe varer og tjenester af høj kvalitet. Et andet vigtigt spørgsmål er kollektive søgsmål, som ikke kan anlægges i Estland i modsætning til visse af vores nabolande. Jeg mener dog ikke, at dette er til fordel for vores forbrugere. Tværtimod. Det er vigtigt at lære af andres erfaringer. Krav om erstatning skal relateres til den skade, der faktisk er lidt. På samme måde er det vigtigt for forbrugerne, at de kan stole på deres rettigheder. De skal ikke tvinges til at give afkald på dem, fordi de ikke har ressourcer til at sagsøge leverandører af varer eller tjenester i andre lande. Vores klare ordlyd beskytter forbrugernes interesser i den henseende, og jeg mener, at behovet for kollektive søgsmål er et centralt grænseoverskridende spørgsmål."@da2
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ. Lehtinen, για το έργο του στη σύνταξη της παρούσας έκθεσης. Ένας από τους σημαντικότερους στόχους της στρατηγικής για την πολιτική καταναλωτών, την οποία πρότεινε η Επιτροπή, είναι να καταστεί η προστασία των καταναλωτών το επίκεντρο της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ. Θα ήθελα να τονίσω ότι αυτά είναι ακριβώς τα μέσα με τα οποία θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τους καταναλωτές μας, και να προβούμε σε ένα σημαντικό βήμα προσέγγισης της πραγμάτωσης των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς μπορούμε να το επιτύχουμε; Οι καταναλωτές πρέπει να έχουν πρόσβαση σε σαφείς πληροφορίες, επάνω στις οποίες θα βασίσουν τις αποφάσεις τους. Ένας ενημερωμένος καταναλωτής είναι και πιο ενεργός καταναλωτής! Μία εύρυθμη εσωτερική αγορά πρέπει να εξασφαλίζει στους πολίτες της ΕΕ καλές δυνατότητες επιλογής, καθώς και λογικές τιμές και τη δυνατότητα να αγοράζουν υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι οι συλλογικές προσφυγές, οι οποίες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στην Εσθονία, σε αντίθεση με ορισμένες γείτονες χώρες. Δεν πιστεύω, εντούτοις, ότι αυτό ωφελεί τους καταναλωτές μας. Μάλλον το αντίθετο! Είναι σημαντικό να διδαχθούμε από τις εμπειρίες των άλλων: οι αξιώσεις αποζημίωσης πρέπει να είναι ανάλογες της πραγματικής προκληθείσας βλάβης. Είναι εξίσου σημαντικό για τους καταναλωτές να μπορούν να βασίζονται στα δικαιώματά τους· δεν θα πρέπει να αναγκάζονται να παραιτηθούν από αυτά, επειδή δεν διαθέτουν τους πόρους για να προσαγάγουν τους παρόχους προϊόντων και υπηρεσιών στα δικαστήρια άλλων χωρών. Η σαφής μας φρασεολογία προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών εν προκειμένω, και πιστεύω ότι η αναγκαιότητα συλλογικών προσφυγών έχει αποτελέσει βασικό διασυνοριακό ζήτημα."@el10
lpv:translated text
"Vēlos pateikties referentam par darbu, ko viņš paveicis šī ziņojuma apkopošanā. . Viens no vissvarīgākajiem Kopienas ierosinātās patērētāju politikas stratēģijas mērķiem ir novietot patērētāju aizsardzību ES iekšējā tirgus centrā. Es vēlos uzsvērt, ka šis ir tas pats līdzeklis, ar kuru mēs varēsim izveidot vislabākos iespējamos noteikumus mūsu patērētājiem, un spert svarīgu soli Eiropas Savienības mērķu sasniegšanas virzienā. Kā mēs to varam panākt? Patērētājiem ir jābūt iespējai piekļūt atbilstošai informācijai, uz kuru pamatot savus lēmumus. Informēts patērētājs ir arī daudz aktīvāks patērētājs! Iekšējam tirgum, kas darbojas labi, ir jānodrošina ES pilsoņiem labas izvēles, kā arī saprātīgas cenas, un iespēja pirkt augstas kvalitātes preces un pakalpojumus. Vēl viens svarīgs jautājums ir kolektīvās darbības, kuras nevar veikt Igaunijā, atšķirībā no dažām mūsu kaimiņvalstīm. Tomēr es neuzskatu, ka no tā mūsu patērētāji gūs labumu. Gluži otrādi. Svarīgi ir mācīties no citu pieredzes — prasības par zaudējumiem ir jāsaista ar patiesajiem radītajiem zaudējumiem. Vienlīdz svarīgi patērētājiem ir uzticēties savām tiesībām; viņiem nav no tām jāatsakās, jo viņiem nav līdzekļu, lai iesūdzētu tiesā preču vai pakalpojumu sniedzējus citā valstī. Mūsu skaidrais formulējums aizsargā patērētāju intereses šajā ziņā un es uzskatu, ka nepieciešamība pēc kolektīvas rīcības ir kļuvusi par svarīgu pārrobežu jautājumu."@lv13
lpv:spoken text
"Haluan kiittää esittelijää Lasse Lehtistä työstä, jota hän on tehnyt laatiessaan tätä mietintöä. Yksi komission ehdottaman kuluttajapoliittisen strategian tärkeimmistä tavoitteista on tehdä kuluttajansuojasta keskeinen osa EU:n sisämarkkinoita. Haluan korostaa, että juuri tämä on se keino, jolla me voimme luoda kuluttajillemme parhaat mahdolliset olosuhteet ja ottaa merkittävän askeleen kohti EU:n tavoitteiden saavuttamista. Kuinka tässä onnistutaan? Kuluttajien on saatava täsmällisiä tietoja, joiden pohjalta he voivat tehdä päätöksiä. Asioista perillä oleva kuluttaja on myös aktiivinen kuluttaja! Hyvin toimivien sisämarkkinoiden on tarjottava EU:n kansalaisille hyviä vaihtoehtoja, kohtuullisia hintoja ja tilaisuus ostaa laadukkaita tuotteita ja palveluja. Toinen tärkeä asia koskee ryhmäkanteita, joita ei voi nostaa Virossa, toisin kuin muutamissa naapurimaissamme. En kuitenkaan katso tämän hyödyttäneen kuluttajiamme – päinvastoin. On tärkeää, että otamme opiksemme muiden kokemuksista: vahingonkorvausvaateet on suhteutettava tosiasialliseen vahinkoon. Vastaavasti on tärkeää, että kuluttajat voivat laskea oikeuksiensa varaan. Heidän ei pitäisi joutua luopumaan oikeuksistaan siksi, ettei heillä ole varaa haastaa toisessa maassa toimivaa palveluntarjoajaa tai kauppiasta oikeuteen. Selvä sanamuotomme suojelee kuluttajien etuja tältä osin, ja katson, että ryhmäkanteita koskevasta tarpeesta on tullut tärkeä rajat ylittävä asia."@fi7
lpv:translated text
"I would like to thank the rapporteur, Mr Lehtinen, for the work he has done in compiling this report. One of the most important objectives of the consumer policy strategy proposed by the Commission is to make consumer protection the focus of the EU internal market. I would like to stress that this is the very means by which we will be able to establish the best possible conditions for our consumers, and take an important step closer to attaining the objectives of the European Union. How can we achieve this? Consumers must have access to accurate information on which to base their decisions. An informed consumer is also a more active consumer! An internal market which is working well must provide the EU’s citizens with good options as well as reasonable prices and the opportunity to purchase high-quality goods and services. Another important issue is class actions, which cannot be brought in Estonia, unlike some of the countries which are our neighbours. I do not believe, however, that this has been to the benefit of our consumers. Quite the reverse. It is important to learn from the experiences of others: claims for damages must be related to the actual harm suffered. Similarly it is important for consumers to be able to rely on their rights; they should not have to waive them because they do not have the resources to take the providers of goods or services in other countries to court. Our clear wording protects the consumers’ interests in that regard and I believe that the need for class actions has become a key cross-border issue."@en4
lpv:translated text
"Quiero dar las gracias al ponente, el señor Lehtinen, por el trabajo que ha realizado para la elaboración de este informe. Uno de los objetivos más importantes de la estrategia en materia de política de los consumidores propuesta por la Comisión consiste en poner la protección del consumidor en el centro del mercado interior de la Unión Europea. Me gustaría señalar que este es precisamente el medio con el que podremos establecer las mejores condiciones posibles para nuestros consumidores y dar un paso importante para la consecución de los objetivos de la Unión Europea. ¿Cómo podemos conseguirlo? Los consumidores deben tener acceso a información precisa en la que basar sus decisiones. ¡Un consumidor informado es también un consumidor más activo! Un mercado interior que funciona bien debe ofrecer a los ciudadanos de la Unión Europea buenas opciones, además de precios razonables y la oportunidad de adquirir bienes y servicios de alta calidad. Otra cuestión importante son las reclamaciones de grupo, que no se pueden realizar en Estonia, a diferencia de algunos de sus países vecinos. No obstante, no creo que esto haya beneficiado a nuestros consumidores. Más bien, al contrario. Es importante aprender de las experiencias de los demás: las demandas por daños y perjuicios deben estar relacionadas con el daño real sufrido. Del mismo modo, es importante que los consumidores puedan confiar en sus derechos; no deberían tener que renunciar a ellos por no disponer de recursos para llevar ante los tribunales a los proveedores de bienes o servicios en otros países. Nuestro claro texto protege los intereses de los consumidores en este sentido y creo que la necesidad de reclamaciones de grupo se ha convertido en una cuestión transfronteriza fundamental."@es21
lpv:translated text
". Ich möchte dem Berichterstatter, Herrn Lehtinen, für die Arbeit danken, die er bei der Erstellung des Berichts geleistet hat. Eines der wichtigsten Ziele der von der Kommission vorgeschlagenen verbraucherpolitischen Strategie besteht darin, den Verbraucherschutz zum Dreh- und Angelpunkt des europäischen Binnenmarktes zu entwickeln. Ich möchte betonen, dass es sich dabei um genau das Mittel handelt, mit dem wir in der Lage sein werden, die bestmöglichen Bedingungen für unsere Verbraucher zu schaffen und den Zielen der Europäischen Union einen bedeutenden Schritt näher zu kommen. Wie können wir das erreichen? Die Verbraucher müssen Zugang zu genauen Informationen haben, auf deren Grundlage sie ihre Entscheidungen treffen können. Ein informierter Verbraucher ist auch ein aktiverer Verbraucher! Ein gut funktionierender Binnenmarkt muss den Bürgern gute Optionen und angemessene Preise sowie die Möglichkeit bieten, qualitativ hochwertige Waren und Dienstleistungen zu kaufen. Ein weiteres wichtiges Problem sind Sammelklagen, die in Estland im Gegensatz zu einigen unserer Nachbarländer nicht eingebracht werden können. Ich glaube allerdings nicht, dass dies für unsere Verbraucher von Vorteil ist. Ganz im Gegenteil. Wichtig ist, von den Erfahrungen anderer zu lernen: Schadenersatzklagen müssen im Verhältnis zum tatsächlich erlittenen Schaden stehen. Gleichzeitig müssen die Verbraucher in der Lage sein, sich auf ihre Rechte zu berufen; sie sollten nicht gezwungen sein, auf sie zu verzichten, weil sie nicht über die Ressourcen verfügen, um die Anbieter von Waren und Dienstleistungen in anderen Ländern gerichtlich zu belangen. Unsere klaren Formulierungen schützen die Interessen der Verbraucher in dieser Hinsicht, und ich glaube, dass sich Sammelklagen zu einem ganz wichtigen grenzüberschreitenden Erfordernis entwickelt haben."@de9
lpv:translated text
"Gostaria de agradecer ao relator, o senhor deputado Lehtinen, o trabalho que realizou na compilação deste relatório. Um dos objectivos mais importantes da estratégia para a política dos consumidores proposta pela Comissão é fazer da protecção dos consumidores o centro do mercado interno da UE. Gostaria de realçar que é precisamente dessa forma que estaremos aptos a estabelecer as melhores condições possíveis para os nossos consumidores e a dar um importante passo na via da consecução dos objectivos da União Europeia. Como consegui-lo? Os consumidores têm de ter acesso a informação rigorosa em que possam basear as suas decisões. Um consumidor informado é também um consumidor mais activo! Um mercado interno que funciona bem deve proporcionar aos cidadãos da UE boas opções, bem como preços razoáveis e a oportunidade de adquirirem bens e serviços de alta qualidade. Uma outra importante questão é a das acções colectivas, que não podem ser instauradas na Estónia, ao contrário de outros países nossos vizinhos. Não acredito, no entanto, que isto traga benefícios aos nossos consumidores. Muito pelo contrário. É importante aprender com as experiências de outros: a reclamação por danos tem de estar relacionada com o verdadeiro prejuízo sofrido. É igualmente importante para os consumidores poderem contar com os seus direitos; não deveriam ter de prescindir deles por não possuírem os recursos para levar a tribunal fornecedores de bens e serviços de outros países. A clara formulação da nossa proposta protege os interesses dos consumidores neste aspecto, e creio que a necessidade de acções colectivas se tornou uma questão transfronteiriça crucial."@pt17
lpv:translated text
"Ringrazio il relatore, onorevole Lehtinen, per il lavoro svolto con la stesura del presente testo. Uno dei principali obiettivi della strategia per una politica dei consumatori proposta dalla Commissione è fare della protezione dei consumatori un fulcro del mercato interno europeo. Voglio sottolineare che questo è lo strumento che può permetterci di creare le migliori condizioni possibili per i nostri consumatori, e di fare un passo concreto verso il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea. Come possiamo realizzare questo obiettivo? I consumatori devono poter accedere a informazioni accurate e, su questa base, fare le loro scelte. Un consumatore informato è un consumatore più attivo! Un mercato interno funzionante deve offrire ai cittadini dell’UE opzioni valide, nonché prezzi ragionevoli e l’opportunità di acquistare prodotti e servizi di alta qualità. Un’altra questione importante è la che non può essere intentata in Estonia, a differenza di alcuni dei paesi nostri vicini. Non credo, tuttavia, che questo sia andato a vantaggio dei nostri consumatori, al contrario. E’ fondamentale imparare dall’esperienza altrui: i reclami devono essere commisurati all’effettivo danno subito. Allo stesso modo, è importante che i consumatori possano appellarsi ai propri diritti; non devono essere costretti a rinunciare perché non hanno le risorse per portare dianzi a un giudice i fornitori di beni e servizi di altri paesi. Una definizione chiara, da parte nostra, è la protezione degli interessi dei consumatori in questo senso, e ritengo che la necessità della sia divenuta una questione transnazionale."@it12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". Madame la Présidente, je voudrais remercier le rapporteur, M. Lehtinen pour le travail effectué dans ce rapport. L’un des principaux objectifs de la stratégie en matière de politique des consommateurs proposée par la Commission est de placer la protection des consommateurs au centre du marché intérieur de l’Union européenne. J’aimerais souligner qu’il s’agit là exactement du moyen par lequel nous seront capables de créer les meilleures conditions possibles pour nos consommateurs, et de faire un grand pas en avant dans la réalisation des objectifs de l’Union européenne. Comment y parvenir? Les consommateurs doivent avoir accès à des informations précises sur lesquelles ils pourront baser leurs décisions. Un consommateur bien informé est aussi un consommateur plus efficace! Un marché intérieur efficace doit proposer à tous les citoyens de l’Union européenne des options de qualité, des prix raisonnables et la possibilité d’acheter des produits et services de qualité. Une autre question importante est celle des actions collectives, qui n’existent pas en Estonie contrairement à certains des pays voisins. Je ne pense toutefois pas que cette interdiction ait profité à nos consommateurs, bien au contraire. C’est tout le contraire. Il est important de tirer les leçons de l’expérience des autres: les dommages-intérêts réclamés doivent être proportionnels au préjudice réellement subi. De même, il est important que les consommateurs puissent se fier à leurs droits: il ne faut pas qu’ils y renoncent parce qu’ils n’ont pas les moyen d’attaquer au tribunal les fournisseurs de produits ou de services basés dans d’autres pays . Notre formulation claire protège les intérêts des consommateurs dans ce domaine, et je pense que la nécessité de permettre des actions collectives est devenue une question transfrontalière cruciale."@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080519.27.1-975"6
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph