Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-19-Speech-1-153"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080519.25.1-153"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, first of all I want to congratulate the rapporteur, Bairbre de Brún, on her excellent report, which highlights the significant contribution of the PEACE programme to fostering peace and reconciliation in Northern Ireland and the border counties. It also outlines how lessons learned and best practice achieved should be shared with those who are engaged in other international peace-building work. I am pleased that the rapporteur accepted my amendment, which states that it is vital that peace-building programmes, in particular those involving community and voluntary groups, continue to be financially supported when the PEACE funds come to an end. Indeed, the report makes it clear that government departments on both sides of the border should ensure mainstream funding continues for this very important work, once EU funding finishes. It is crucial that we do not pull the plug on community and voluntary groups that are engaged in this valuable work. That would break trust with communities and would diminish much of the good work under way. Community and voluntary organisations need to be able to work to a strategic plan and not on a short-term basis where they cannot plan for the future. In this context, it is also important that those groups are not caught out in the funding gap between PEACE II and PEACE III. I have written to the Commission and received a response on this issue. Before I came down to the Chamber tonight, I once again had a look at the long list of community groups on both sides of the border who have received PEACE funds and who have been actively involved in peace-building, in reconciliation and in regeneration projects. The EU can be assured that PEACE money was well spent and that the added value of volunteer time and volunteer work has made the PEACE programme a model for value for money. We often speak in this House of bringing Europe closer to the citizens. The PEACE programme was, and is, a tangible mechanism to connect Europe with the citizens. As Commissioner Hübner has said here this evening, it shows the value of the bottom-up approach and also highlights the important role of women in peace-building. This is an example of the EU reaching out to its citizens, acting as a catalyst for change and, in this case, citizens responding fully and wholeheartedly."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, nejprve chci poblahopřát zpravodajce Bairbre de Brún k skvělé zprávě, která vrhá světlo na významný příspěvek programu PEACE k posilování míru a usmíření v Severním Irsku a sousedících okresech. Zpráva rovněž naznačuje, jak bychom měli sdílet získaná ponaučení a osvědčené postupy s těmi, kteří se angažují v jiných mezinárodních iniciativách na budování míru. Těší mne, že zpravodajka přijala můj pozměňovací návrh, podle kterého je velmi důležité, aby programy pro budování míru, a zejména ty, které zapojují místní a dobrovolné skupiny, byly nadále finančně podporovány, a to i poté, co financování z programu PEACE bude ukončeno. Zpráva tak jasně říká, že ministerstva vlád na obou stranách hranice by měla zajistit, aby hlavní proud finančních prostředků pro tuto velmi důležitou práci pokračoval i po ukončení financování EU. Je klíčové, abychom místním a dobrovolným skupinám, které se v této hodnotné práci angažují, neutáhli kohoutky. To by narušilo důvěru s komunitami a omezilo značnou část probíhající práce. Místní a dobrovolné organizace musí být schopny pracovat podle strategického plánu, a nikoli na krátkodobém základě bez možnosti plánování do budoucna. V této souvislosti je rovněž důležité, aby tyto skupiny neutrpěly výpadek financování mezi programy PEACE II a PEACE III. Napsala jsem na toto téma dopis Komisi obdržela od ní odpověď. Předtím, než jsem se dnes večer odebrala do této sněmovny, jsem se ještě jednou podívala na seznam místních skupin na obou stranách hranice, které obdržely finanční prostředky PEACE nebo které se aktivně zapojily do projektů na budování míru, usmíření a obnovy. Mohu EU ujistit, že prostředky PEACE jsou dobře vynaloženy a že přidaná hodnota dobrovolného času a dobrovolné práce dělá z programu PEACE vzor toho, jakou hodnotu můžeme za naše peníze získat. Často v této sněmovně hovoříme o tom, jak Evropu přiblížit občanům. Program PEACE byl a je hmatatelným mechanismem, který Evropu s občany propojuje. Jak tady dnes řekla paní komisařka Hübnerová, tento program ukazuje hodnotu přístupu „zdola nahoru“ a vrhá světlo na důležitou úlohu žen při budování míru. Jedná se o příklad, jak může EU podat ruku svým občanům a působit jako katalyzátor změny, v tomto případě s úplnou a oddanou odezvou občanů."@cs1
". Hr. formand! For det første vil jeg gerne lykønske ordføreren, Bairbre de Brún, med hendes fremragende betænkning, som fremhæver Peace-programmets vigtige bidrag til at fremme fred og forsoning i Nordirland og de tilstødende lande. Betænkningen opridser også, hvordan det, der er lært i situationen, samt den bedste praksis bør deles med dem, som er involveret i andet internationalt arbejde for opnåelse af fred. Det glæder mig, at ordføreren har accepteret mit ændringsforslag, som anfører, at det er afgørende, at programmer til opnåelse af fred, særligt de, som inddrager grupper i lokalsamfundet og frivillige grupper, fortsat bliver støttet økonomisk, når Peace-fondene udløber. Betænkningen gør det klart, at statslige myndigheder på begge sider af grænsen bør sikre, at den traditionelle støtte til dette vigtige arbejde fortsætter, når EU-støtten forsvinder. Det er altafgørende, at man ikke trækker tæppet væk under grupper i lokalsamfundet og frivillige grupper, som er optaget af dette værdifulde arbejde. Det ville ødelægge tilliden for grupperne og formindske meget af det gode arbejde, der er i gang. Grupper i lokalsamfundet og frivillige organisationer har brug for at kunne arbejde ud fra en strategisk plan og ikke på et kortsigtet grundlag, hvor de ikke kan planlægge fremtiden. I denne sammenhæng er det også vigtigt, at disse grupper ikke bliver fanget i finansieringshullet mellem Peace II og Peace III. Jeg har skrevet til Kommissionen og modtaget et svar på denne problemstilling. Før jeg kom her til Parlamentet i aften, så jeg igen på den lange liste af grupper i lokalsamfundet på begge sider af grænsen, som har modtaget Peace-støtte, og som aktivt har været involveret i opnåelsen af fred, i forsoningsprocessen og i genopbygningsprojekter. EU kan være sikker på, at pengene fra Peace var godt givet ud, og at merværdien fra frivilligt arbejde har gjort Peace-programmet til en model for begrebet værdi for pengene. Vi taler i Parlamentet ofte om at bringe Europa tættere på borgerne. Peace-programmet var og er en håndgribelig mekanisme til at forbinde Europa med dets borgere. Som kommissær Hübner sagde her i aften, viser det værdien af bottom-up-metoden og opridser kvinders vigtige rolle i opnåelsen af fred. Dette er et eksempel på EU, der rækker ud til sine borgere og optræder som en katalysator for forandring, og borgerne reagerer i dette tilfælde fuldt ud og med liv og sjæl."@da2
". Herr Präsident! Zunächst möchte ich der Berichterstatterin, Frau de Brún, zu ihrem ausgezeichneten Bericht gratulieren, der den enormen Beitrag würdigt, den das Programm PEACE zur Förderung von Frieden und Versöhnung in Nordirland und den Grenzbezirken geleistet hat. Er zeigt ferner auf, wie die dabei gewonnenen Schlussfolgerungen und bewährten Erfahrungen an jene weitergegeben werden sollten, die in anderen Regionen friedensbildende Arbeit leisten. Ich freue mich, dass die Berichterstatterin meinen Änderungsantrag akzeptiert hat, in dem es heißt, dass Programme zur Konsolidierung des Friedens, insbesondere Programme, an denen sich Bürger- und Freiwilligengruppen beteiligen, unbedingt weiter finanziell unterstützt werden müssen, wenn die PEACE-Programme auslaufen. Dazu stellt der Bericht klar, dass die Regierungsstellen auf beiden Seiten der Grenze die Fortsetzung der allgemeinen Finanzierung für diese unschätzbare Arbeit nach Auslaufen der EU-Finanzierung sicherstellen sollten. Wir dürfen den Bürger- und Freiwilligengruppen, die sich an dieser wertvollen Arbeit beteiligen, keinesfalls die Unterstützung entziehen. Das käme einem Vertrauensbruch gegenüber den Gemeinschaften gleich und würde einen beträchtlichen Teil der derzeit laufenden guten Arbeit zunichte machen. Bürger- und Freiwilligenorganisationen müssen die Möglichkeit haben, nach einem strategischen Plan zu arbeiten, da sie bei kurzfristigen Aktionen keine Pläne für die Zukunft aufstellen können. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, dass diese Gruppen nicht in die Finanzierungslücke zwischen PEACE II und PEACE III geraten. Ich habe mich diesbezüglich an die Kommission gewandt und eine Antwort erhalten. Bevor ich heute Abend in den Saal kam, habe ich noch einmal einen Blick auf die lange Liste der Bürgergruppen auf beiden Seiten der Grenze geworfen, die im Rahmen von PEACE finanziert werden und die aktiv an der Friedensbildung, der Versöhnung und an Erneuerungsprojekten beteiligt sind. Die EU kann sicher sein, dass die Mittel aus dem PEACE-Programm sinnvoll ausgegeben wurden und dass der durch die Freiwilligentätigkeit erzeugte Mehrwert PEACE zu einem Paradebeispiel für ein günstiges Verhältnis von Aufwand und Nutzen gemacht hat. Wir sprechen in diesem Haus oft darüber, dass wir den Bürgern Europa näher bringen müssen. Das Programm PEACE war und ist ein greifbarer Mechanismus dafür. Wie Kommissarin Hübner heute Abend sagte, zeigt sich hier der Wert des Bottom-up-Ansatzes wie auch die wichtige Rolle, die Frauen in der Friedensbildung spielen. Das ist ein Beispiel für Bürgernähe, dafür, dass die EU den Anstoß zu Veränderungen gibt und in diesem Fall dafür, dass sich die Bürger angesprochen fühlen und sich aufrichtig engagieren."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια, Bairbre de Brún, για την εξαιρετική της έκθεση, η οποία επισημαίνει τη σημαντική συμβολή του προγράμματος PEACE για την προαγωγή της ειρήνης και της συμφιλίωσης στη Βόρειο Ιρλανδία και τις όμορες κομητείες. Περιγράφει επίσης τον τρόπο με τον οποίο τα διδάγματα που αποκομίσθηκαν και η βέλτιστη πρακτική που εφαρμόσθηκε θα πρέπει να μοιράζονται με όσους εμπλέκονται σε άλλες διεθνείς προσπάθειες οικοδόμησης την ειρήνης. Χαίρομαι που η εισηγήτρια απεδέχθη την τροπολογία μου, η οποία αναφέρει ότι είναι ζωτικής σημασίας να συνεχιστεί η οικονομική στήριξη των προγραμμάτων για την οικοδόμηση της ειρήνης, ιδίως εκείνων στα οποία συμμετέχουν κοινοτικές και εθελοντικές ομάδες, όταν θα τελειώσουν τα κονδύλια του PEACE. Πράγματι, η έκθεση διευκρινίζει ότι κυβερνητικές υπηρεσίες και από τις δύο πλευρές των συνόρων θα πρέπει να διασφαλίσουν τη συνέχιση του βασικού προγράμματος χρηματοδότησης για αυτό το ιδιαίτερα σημαντικό έργο, όταν τελειώσει η χρηματοδότηση της ΕΕ. Είναι πολύ σημαντικό να μην δοθεί τέλος στις κοινοτικές και τις εθελοντικές ομάδες, οι οποίες συμμετέχουν σε αυτό το πολύτιμο έργο. Αυτό θα έφθειρε την εμπιστοσύνη μεταξύ των κοινοτήτων και θα υποβάθμιζε μεγάλο μέρος του καλού έργου το οποίο επιτελείται επί του παρόντος. Κοινοτικές και εθελοντικές οργανώσεις πρέπει να είναι σε θέση να εργασθούν βάσει ενός στρατηγικού σχεδίου και όχι σε βραχυπρόθεσμη βάση, όπου είναι αδύνατον να κάνουν σχέδια για το μέλλον. Στο πλαίσιο αυτό, είναι επίσης σημαντικό οι ομάδες αυτές να μην εγκλωβισθούν στο κενό της χρηματοδότησης μεταξύ των προγραμμάτων PEACE II και PEACE III. Έχω επικοινωνήσει γραπτώς με την Επιτροπή και έλαβα απάντηση για το εν λόγω ζήτημα. Πριν κατέβω στην αίθουσα συνεδριάσεων απόψε, έριξα ακόμη μία ματιά στον μεγάλο κατάλογο των κοινοτικών ομάδων και στις δύο πλευρές των συνόρων, οι οποίες έλαβαν κονδύλια του PEACE και συμμετείχαν ενεργά σε έργα οικοδόμησης της ειρήνης, συμφιλίωσης και αναγέννησης. Η ΕΕ μπορεί να είναι βέβαιη ότι τα χρήματα του PEACE δαπανήθηκαν ορθά και ότι η προστιθέμενη αξία του χρόνου που διατέθηκε εθελοντικά και της εθελοντικής εργασίας κατέστησε το πρόγραμμα PEACE πρότυπο για την ορθή χρήση των χρημάτων. Συχνά στο Κοινοβούλιο κάνουμε λόγο για την προσέγγιση Ευρώπης και πολιτών. Το πρόγραμμα PEACE ήταν, και είναι, ένας απτός μηχανισμός για τη σύνδεση της Ευρώπης με τους πολίτες. Όπως ανέφερε απόψε η Επίτροπος Hübner, δείχνει την αξία της προσέγγισης «από τη βάση στην κορυφή» και επίσης επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο των γυναικών στην οικοδόμηση της ειρήνης. Πρόκειται για ένα παράδειγμα της προσέγγισης ΕΕ και πολιτών, η οποία λειτουργεί με καταλυτικό τρόπο στην επίτευξη αλλαγών και, στην προκειμένη περίπτωση, στην απόλυτη και ολόψυχη ανταπόκριση των πολιτών."@el10
"Señor Presidente, en primer lugar, deseo felicitar a la ponente, Bairbre de Brún, por su excelente informe, que destaca la considerable contribución del Programa PEACE al fomento de la paz y la reconciliación en Irlanda del Norte y en los condados fronterizos, así como la posibilidad de compartir las mejores prácticas adquiridas y las lecciones aprendidas con quienes participan en otros trabajos de consolidación de la paz en el ámbito internacional. Me complace que la ponente haya aceptado mi enmienda, en la que se manifiesta que es fundamental que los programas de consolidación de la paz, y en particular los que implican a la comunidad y a los grupos de voluntarios, continúen recibiendo apoyo financiero cuando los fondos del Programa PEACE lleguen a su fin. De hecho, el informe establece muy claramente que los departamentos gubernamentales de ambos lados de la frontera deberían garantizar la continuidad de la fuente de financiación para esta labor inestimable una vez que finalice la financiación de la UE. Es decisivo que mantengamos el flujo de la ayuda para la comunidad y los grupos de voluntarios que participan en esta valiosa labor, pues de lo contrario la confianza con las comunidades se vería afectada y se reduciría gran parte del trabajo que se está realizando. Las organizaciones comunitarias y de voluntarios tienen que ser capaces de trabajar según un plan estratégico, y no con vistas a corto plazo, en el que no pueden hacer proyectos para el futuro. En ese contexto, también es importante que dichos grupos no se vean atrapados por la falta de financiación en el intervalo transcurrido entre la finalización del Programa PEACE II y el comienzo del Programa PEACE III. He escrito a la Comisión, y he recibido una respuesta al respecto. Antes de reunirme con ustedes en la Cámara esta noche, he vuelto a revisar la larga lista de grupos de la comunidad a ambos lados de la frontera que han recibido fondos del Programa PEACE y que han participado activamente en la consolidación de la paz, en la reconciliación y en los proyectos de regeneración. La UE puede tener la seguridad de que el dinero procedente del Programa PEACE se ha utilizado óptimamente, y que el valor añadido del trabajo y el tiempo voluntarios han hecho del mismo un modelo de optimización de costes. A menudo hablamos en esta Cámara de aproximar Europa a los ciudadanos. El Programa PEACE ha sido, y sigue siendo, un mecanismo tangible para conectar a Europa con los ciudadanos. Como ha manifestado la Comisaria Hübner esta noche, muestra el valor del enfoque ascendente y destaca el importante papel de la mujer en la consolidación de la paz; se trata de un ejemplo del alcance de la UE a sus ciudadanos, actuando como catalizador para el cambio y, en este caso, recibiendo una respuesta ciudadana total e incondicional."@es21
"Hr juhataja, kõigepealt soovin õnnitleda raportöör Bairbre de Brúni suurepärase raporti puhul, milles rõhutatakse programmi PEACE märkimisväärset panust rahu ja lepituse edendamisel Põhja-Iirimaal ja piiriäärsetes maakondades. Samuti kirjeldatakse, kuidas saadud õppetunde ja saavutatud parimaid tavasid tuleks jagada muus rahvusvahelises rahuloometöös osalejatega. Mul on hea meel, et raportöör kiitis heaks minu esitatud muudatusettepaneku, milles on öeldud, et on eluliselt tähtis jätkata rahuloome programmide – eriti nende, mis hõlmavad kogukonna ja vabatahtlike rühmi – rahalist toetamist, kui PEACE’i rahastamine lõppeb. Tõepoolest, raportis tehakse selgeks, et valitsusasutused mõlemal pool piiri peaksid tagama, et kõnealuse väga olulise töö üldine rahastamine jätkub, kui ELi rahastamine lõppeb. On äärmiselt oluline, et me ei tõmbaks vaipa kogukonna ja vabatahtlike rühmade jalge alt, kes kõnealuses väärtuslikus töös osalevad. See murraks kogukondade usaldust ja kahandaks suurt hulka head tööd, mis on käimas. Kogukonna ja vabatahtlike organisatsioonid peavad saama töötada strateegilise kava alusel ja mitte lühiajaliselt, kus nad ei saa tulevikku planeerida. Selles kontekstis on samuti oluline, et need rühmad ei jää rahastamise lünka programmide PEACE II ja PEACE III vahel. Kirjutasin komisjonile ja sain vastuse kõnealusele küsimusele. Enne, kui ma täna parlamendikotta tulin, vaatasin veel kord pikka kogukonna rühmade nimekirja mõlemal pool piiri, kes on saanud PEACEi rahastust ja kes on olnud aktiivselt kaasatud rahuloomes, lepituses ja regeneratsiooni projektides. EL võib olla kindel, et PEACE’i raha kasutati hästi ning vabatahtlike aja ja vabatahtlike töö lisandväärtus on muutnud programmi PEACE hinna ja kvaliteedi suhte mudeliks. Sageli räägime siin täiskogus, kuidas tuua Euroopa kodanikele lähemale. Programm PEACE oli ja on käegakatsutav mehhanism Euroopa ühendamiseks kodanikega. Nagu volinik Hübner täna siin ütles, näitab see alt-üles lähenemisviisi väärtust ja rõhutab ka naiste olulist rolli rahuloomes. See on näide ELi suhtlemisest oma kodanikega, muutuste katalüsaatoriks olemisest ja kõnealusel juhul kodanike reageerimisest täielikult ja kogu südamest."@et5
". Arvoisa puhemies, haluan aivan ensin kiittää esittelijää Bairbre de Brúnia erinomaisesta mietinnöstä, jossa tuodaan esiin, kuinka merkittävällä tavalla Peace-ohjelma on myötävaikuttanut rauhaan ja sovintoon Pohjois-Irlannissa ja sen naapurimaakunnissa. Mietinnössä tuodaan myös esiin, kuinka opittuja asioita ja parhaita käytäntöjä voitaisiin jakaa muihin kansainvälisiin rauhanrakentamishankkeisiin osallistuvien kanssa. Olen iloinen siitä, että esittelijä hyväksyi tarkistukseni, jossa todetaan olevan äärimmäisen tärkeää, että rauhanrakentamisohjelmille, erityisesti sellaisille, joihin osallistuu kansalais- ja vapaaehtoisryhmiä, myönnetään edelleen taloudellista tukea, kun Peace-rahoitus päättyy. Mietinnössä tehdäänkin selväksi, että hallituksen osastojen pitäisi rajan kummallakin puolella varmistaa rahoituksen jatkuminen tälle erittäin tärkeälle työlle, kun EU:n rahoitus loppuu. On äärimmäisen tärkeää, ettemme keskeytä tähän arvokkaaseen työhön ryhtyneiden kansalais- ja vapaaehtoisryhmien toimintaa. Tämä saisi yhteisöt menettämään luottamuksensa ja vahingoittaisi meneillään olevaa hyvää työtä. Kansalais- ja vapaaehtoisjärjestöjen täytyy voida työskennellä strategisen suunnitelman mukaisesti eikä lyhytaikaiselta pohjalta, jolloin ne eivät voi suunnitella tulevaisuutta. Tältä osin on myös tärkeää, etteivät kyseiset ryhmät jää Peace II -ohjelman ja Peace III -ohjelman väliseen rahoituskuiluun. Olen kirjoittanut asiasta komissiolle ja saanut vastauksen. Ennen kuin tulin tänään tänne istuntosaliin, tutkin jälleen pitkää luetteloa rajan kummallakin puolella toimivista kansalaisryhmistä, jotka ovat saaneet rahoitusta Peace-ohjelmasta ja osallistuneet aktiivisesti rauhanrakentamiseen, sovitteluun tai elvyttämistyöhön. EU voi olla varma siitä, että Peace-ohjelman määrärahat on käytetty hyvin ja että vapaaehtoisten tekemän työn ja käyttämän ajan tuoma lisäarvo on tehnyt Peace-ohjelmasta malliesimerkin siitä, kuinka rahalle on saatu vastinetta. Euroopan parlamentissa puhutaan usein siitä, kuinka EU on tuotava lähemmäksi kansalaisia. Peace-ohjelma oli ja on konkreettinen mekanismi, jolla EU on saanut yhteyden kansalaisiin. Kuten komission jäsen Hübner jo totesi, ohjelma osoittaa alhaalta ylöspäin -lähestymistavan arvon ja korostaa naisten merkittävää asemaa rauhan rakentamisessa. Tämä on esimerkki siitä, kuinka EU tavoittaa kansalaisensa ja toimii muutoksen alullepanijana – ja tässä tapauksessa kansalaiset ovat vastanneet äänekkäästi ja varauksetta."@fi7
"Monsieur le Président, je tiens avant tout à féliciter le rapporteur, Bairbre de Brún, pour son excellent rapport, qui souligne la contribution importante du programme PEACE au processus de paix et de réconciliation en Irlande du Nord et dans les comtés limitrophes. Il montre également comment partager les leçons tirées de cette expérience et les bonnes pratiques mises en place avec d’autres missions internationales de rétablissement de la paix. Je suis heureuse que le rapporteur ait accepté mon amendement, qui souligne l’importance de continuer à soutenir financièrement les programmes de maintien de la paix après l’expiration des fonds PEACE, en particulier les programmes impliquant les communautés et les groupements bénévoles. En effet, ce rapport montre clairement que les autorités gouvernementales des deux côtés de la frontière devraient assurer la continuation du financement principal de ce travail essentiel au terme du financement par l’Union européenne. Il est essentiel de ne pas couper les vivres aux groupes bénévoles et communautaires qui participent à ce travail précieux. Cela briserait la confiance de ces communautés et diminuerait considérablement le travail en cours. Les organisations communautaires et bénévoles doivent pouvoir travailler selon une stratégie, et pas à court terme sans pouvoir planifier l'avenir. Dans ce contexte, il faut également empêcher que ces groupes ne se trouvent privés de financement entre PEACE II et PEACE III. J’ai écrit à la Commission et j’ai reçu une réponse à ce sujet. Avant de rejoindre le Parlement ce soir, j’ai à nouveau jeté un coup d'œil à la longue liste de groupes communautaires des deux côtés de la frontière qui ont reçu un financement PEACE et qui ont participé activement à des projets de rétablissement de la paix, de réconciliation et de régénération. L’Union européenne peut être rassurée: les fonds PEACE ont été dépensés à bon escient, et la valeur ajoutée du temps et des efforts consentis par les bénévoles a fait du programme PEACE un modèle d’utilisation efficace de fonds. Dans cette assemblée, nous parlons souvent du besoin de rapprocher l’Europe de ses citoyens. Le programme PEACE était et reste un mécanisme concret permettant de relier l’Europe à ses citoyens. Comme Mme la Commissaire Hübner l’a rappelé ici ce soir, il montre l’avantage d’une approche par le bas et souligne le rôle important des femmes dans le maintien de la paix. Ceci est un exemple d’une Europe proche des citoyens et agissant comme catalyseur de changement, et dans ce cas précis, de citoyens qui répondent avec enthousiasme à cet appel."@fr8
"Elnök úr, mindenekelőtt szeretnék gratulálni az előadónak, Bairbre de Brúnnak ehhez a kitűnő jelentéshez, amely felhívja a figyelmet a PEACE program hozzájárulására a béke és a megbékélés megerősítéséhez Észak-Írországban és a határ menti megyékben. Azt is felvázolja, hogy az ebből származó tanulságokat és bevált gyakorlatokat hogyan kellene megosztani a más helyszíneken nemzetközi béketeremtési munkában részt vevőkkel. Örülök, hogy az előadó elfogadta módosításomat, amely kimondja, hogy létfontosságú, hogy a béketeremtési programok – különösen a közösségi és önkéntes csoportok bevonásával zajló programok – továbbra is pénzügyi támogatásban részesüljenek azt követően, hogy a PEACE-támogatások véget érnek. A jelentés azt is világossá teszi, hogy a kormányzati minisztériumoknak a határ mindkét oldalán biztosítaniuk kell, hogy ez a nagyon fontos munka továbbra is általános finanszírozásban részesüljön, amikor az EU-támogatás befejeződik. Kritikus fontosságú, hogy ne szálljunk ki azokból a közösségi és önkéntes csoportokból, amelyek részt vesznek ebben az értékes munkában. Ez ugyanis törést jelentene a közösségek bizalmában és nagyban visszavetné a folyamatban lévő jó munkát. A közösségi és önkéntes szervezeteknek képesnek kell lenniük arra, hogy egy stratégiai terv szerint dolgozzanak, nem rövid távlatokban gondolkodva, mert így nem tudnak tervezni a jövőre. Ezzel összefüggésben az is fontos, hogy az említett csoportokat ne érje váratlanul a PEACE II és a PEACE III közötti rés a támogatásban. Írtam a Bizottságnak ez ügyben, és választ is kaptam rá. Mielőtt ma idejöttem a Házba, még egyszer megnéztem a PEACE-támogatásban részesülő, a béketeremtési, megbékélési és helyreállítási projektekben részt vevő közösségi csoportok hosszú listáját a határ mindkét oldaláról. Az EU meggyőződhet róla, hogy a PEACE-pénzek jó helyre kerültek, és az önkéntes idő és önkéntes munka hozzáadott értéke folytán a PEACE program a jó ár-érték arány mintája lett. Ebben a Házban gyakran beszélünk arról, hogy Európát közelebb kell hozni a polgárokhoz. A PEACE program kézzelfogható mechanizmus volt arra, hogy Európa és a polgárai között kapcsolatot létesítsen, és ma is az. Amint Hübner biztos asszony mondta ma este, a program megmutatta a lentről felfelé építkező módszer hasznosságát és felhívta a figyelmet a nők fontos szerepére a béketeremtésben. Ez példa arra, ahogyan az EU a polgáraihoz fordul, katalizátor szerepet vállal a változásban, a polgárok pedig – ebben az esetben – lelkesen, szívből válaszolnak."@hu11
"Signor Presidente, innanzi tutto voglio congratularmi con la relatrice, onorevole Bairbre de Brún, per l’ottima relazione, che mette in evidenza il contributo significativo del programma PEACE nella promozione della pace e della riconciliazione in Irlanda del Nord e nelle vicine contee. Sottolinea altresì che le lezioni apprese e la buona prassi raggiunta devono essere condivise con coloro che sono coinvolti in altre attività internazionali di costruzione della pace. Sono lieta che la relatrice abbia accolto il mio emendamento, che afferma che è fondamentale che i programmi di costruzione della pace, soprattutto quelli che coinvolgono i gruppi comunitari e volontari, continuino a essere finanziati anche una volta terminati i fondi PEACE. Infatti, la relazione chiarisce che i dipartimenti governativi, da entrambi i lati del confine, devono assicurare la continuazione del finanziamento convenzionale per quest’attività così importante, anche una volta che verrà a mancare il finanziamento UE. E’ fondamentale che non stacchiamo la spina a quei gruppi comunitari e volontari coinvolti in quest’importantissima opera. Altrimenti, deluderemmo la fiducia delle comunità e sminuiremmo gran parte dell’ottimo lavoro in corso. Le organizzazioni comunitarie e volontarie devono poter elaborare un piano strategico, anziché limitarsi a piani a breve termine senza pianificazione del futuro. Date queste premesse, è altresì importante che quei gruppi non finiscano nel vuoto finanziario compreso tra i programmi PEACE II e PEACE III. Ho scritto alla Commissione e ho ricevuto una risposta in merito. Stasera, prima di recarmi in quest’Emiciclo, ho dato un’altra occhiata al lungo elenco di gruppi comunitari che operano su entrambi i lati del confine, che hanno ricevuto fondi PEACE e che sono stati attivamente coinvolti in progetti volti alla costruzione della pace, alla riconciliazione e alla rigenerazione. L’UE può stare certa che il denaro è stato speso bene e che il valore aggiunto derivante dal tempo e dal lavoro che i volontari vi hanno investito hanno reso il programma PEACE un ottimo esempio di impresa riuscita. Parliamo spesso in quest’Aula di avvicinare l’Europa ai cittadini. Il programma PEACE era, ed è, un meccanismo concreto per mettere in collegamento l’Europa con i cittadini. Come il Commissario Hübner ha sottolineato questa sera, il programma dimostra il valore dell’approccio dal basso verso l’alto e mette altresì in evidenza l’importante ruolo delle donne nei processi di costruzione della pace. E’ un esempio di come l’UE può arrivare ai suoi cittadini, agendo come catalizzatore di cambiamenti e, in questo caso, di come i cittadini possano rispondere in maniera accorata e senza riserve."@it12
"Gerb. pirmininke, visų pirma noriu pasveikinti pranešėją Bairbre de Brún už jos puikų pranešimą, kuriame pabrėžiamas reikšmingas programos PEACE įnašas skatinant taiką ir susitaikymą Šiaurės Airijoje bei pasienio grafystėse. Jame taip pat aptariama, kaip būtų galima pasidalyti išmoktomis pamokomis ir pasiektais geriausiais metodais su tais, kurie užsiima kita tarptautine taikos kūrimo veikla. Man malonu, kad pranešėja priėmė mano pakeitimą, kuriame teigiama, kad taikos kūrimo programoms, ypač įtraukiančioms bendruomenę ir savanoriškas grupes, gyvybiškai svarbu ir toliau gauti finansinę paramą, kai PEACE lėšos pasibaigia. Iš tikrųjų pranešime aiškiai pareiškiama, kad vyriausybių departamentai iš abiejų sienos pusių turi garantuoti, kad, pasibaigus Europos Sąjungos finansavimui, būtų ir toliau išlaikytas pagrindinis finansavimas šiam labai svarbiam darbui. Svarbu, kad nenutrauktume bendruomenių ir savanoriškų grupių, užsiėmusių šiuo vertingu darbu, gyvybingumo palaikymo. Tai palaužtų pasitikėjimą bendruomenėmis ir sumažintų didžiąją dalį vykdomų gerų darbų. Bendruomenių ir savanoriškos organizacijos turi turėti galimybes dirbti pagal strateginį planą, o ne trumpalaikiu pagrindu, kai jos negali planuoti ateities. Šiame kontekste taip pat svarbu, kad tos grupės nepatektų į finansavimo pertrauką tarp PEACE II ir PEACE III. Aš parašiau Komisijai ir gavau atsakymą dėl šios problemos. Prieš ateidama į Rūmus šįvakar, dar kartą peržvelgiau ilgą bendruomenių grupių iš abiejų sienos pusių sąrašą, kuriame nurodyta, kas gavo PEACE lėšų ir kas buvo aktyviai įsitraukę į taikos kūrimo, susitaikymo ir atstatymo projektus. Europos Sąjunga gali būti tikra, kad PEACE pinigai buvo gerai išleisti ir kad savanorių laiko ir savanorių darbo pridėtinė vertė pavertė programą PEACE pavyzdiniu pinigų taupymo modeliu. Mes dažnai šiuose Rūmuose kalbame, kad reikia priartinti Europą prie jos gyventojų. Programa PEACE buvo ir yra apčiuopiamas mechanizmas, sujungiantis Europą su jos gyventojais. Kaip šį vakarą čia sakė Komisijos narė Hübner, ji parodo metodo „apačia viršuje“ vertę ir taip pat pabrėžia moterų vaidmens svarbą taikos kūrime. Ši programa yra pavyzdys, kai Europos Sąjunga užmezga ryšius su savo gyventojais, veikdama kaip kaitos katalizatorius, ir šiuo atveju gyventojai jai visiškai ir širdingai atsiliepia."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, vispirms es vēlos apsveikt referenti par viņas izcilo ziņojumu, kurā uzsvērts programmas nozīmīgais ieguldījums miera stiprināšanā un samierināšanā Ziemeļīrijā un kaimiņvalstīs. Tajā arī raksturots, kā iegūto pieredzi un labāko praksi ir jādala ar tiem, kas ir iesaistīti citos starptautiskos miera nostiprināšanas darbos. Es priecājos, ka referente apstiprināja manu grozījumu, kurā ir minēts, ka ir būtiski, lai miera nostiprināšanas programmas, jo īpaši tās, kurās piedalās kopienas un brīvprātīgās grupas, tiktu finansiāli atbalstītas arī turpmāk, kad beigsies finansējums. Patiešām, ziņojumā ir paskaidrots, ka valdības departamentiem abpus robežai ir jānodrošina galvenā finansējuma turpināšana šim ārkārtīgi svarīgajam darbam, kad ES finansējums izbeigsies. Ir būtiski neizjaukt kopienas un brīvprātīgās grupas, kas ir iesaistītas šajā vērtīgajā darbā. Tas mazinātu uzticēšanos starp kopienām un lielā mērā mazinātu pašreizējo lielisko darbu. Kopienas un brīvprātīgajām organizācijām ir jāspēj strādāt pie stratēģiska nevis īstermiņa plāna, kad tās nevar plānot turpmākos pasākumus. Šajā kontekstā ir arī svarīgi, lai šīs grupas neietekmētu finansējuma atšķirības starp un . Es nosūtīju vēstuli Komisijai un saņēmu atbildi uz šo jautājumu. Pirms es šovakar ierados palātā, es vēlreiz paskatījos uz to kopienu grupu garo sarakstu abās robežas pusēs, kas saņēmušas finansējumu un kas ir bijušas aktīvi iesaistītas miera nostiprināšanas, samierināšanas un atjaunošanas projektos. ES var būt droša, ka nauda tika iztērēta godam un ka brīvprātīgo dalībnieku ieguldītā laika un darba pievienotā vērtība ir padarījusi programmu par izmaksu lietderības modeli. Mēs bieži Parlamentā runājam par Eiropas tuvināšanu iedzīvotājiem. bija un ir reāls mehānisms, lai tuvinātu Eiropu iedzīvotājiem. Kā komisāre šovakar šeit teica, tas parāda augšupvērstas pieejas vērtību un arī uzsver sieviešu būtisko lomu miera nostiprināšanā. Tas ir piemērs tam, kā ES vēršas pie saviem iedzīvotājiem, darbojoties kā pārmaiņu katalizators, un šajā gadījumā iedzīvotāji reaģē pilnībā un ar pilnu atdevi."@lv13
"Mr President, first of all I want to congratulate the rapporteur, Bairbre de Brún, on her excellent report, which highlights the significant contribution of the PEACE programme to fostering peace and reconciliation in Northern Ireland and the border counties. It also outlines how lessons learned and best practice achieved should be shared with those who are engaged in other international peace-building work. I am pleased that the rapporteur accepted my amendment, which states that it is vital that peace-building programmes, in particular those involving community and voluntary groups, continue to be financially supported when the PEACE funds come to an end. Indeed, the report makes it clear that government departments on both sides of the border should ensure mainstream funding continues for this very important work, once EU funding finishes. It is crucial that we do not pull the plug on community and voluntary groups that are engaged in this valuable work. That would break trust with communities and would diminish much of the good work under way. Community and voluntary organisations need to be able to work to a strategic plan and not on a short-term basis where they cannot plan for the future. In this context, it is also important that those groups are not caught out in the funding gap between PEACE II and PEACE III. I have written to the Commission and received a response on this issue. Before I came down to the Chamber tonight, I once again had a look at the long list of community groups on both sides of the border who have received PEACE funds and who have been actively involved in peace-building, in reconciliation and in regeneration projects. The EU can be assured that PEACE money was well spent and that the added value of volunteer time and volunteer work has made the PEACE programme a model for value for money. We often speak in this House of bringing Europe closer to the citizens. The PEACE programme was, and is, a tangible mechanism to connect Europe with the citizens. As Commissioner Hübner has said here this evening, it shows the value of the bottom-up approach and also highlights the important role of women in peace-building. This is an example of the EU reaching out to its citizens, acting as a catalyst for change and, in this case, citizens responding fully and wholeheartedly."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, allereerst wil ik de rapporteur, Bairbre de Brún, feliciteren met haar uitstekende verslag, dat de belangrijke bijdrage van het PEACE-programma aan de bevordering van vrede en verzoening in Noord-Ierland en de aangrenzende graafschappen naar voren haalt. Het verslag beschrijft ook hoe de geleerde lessen en de vastgestelde beste praktijken zouden moeten worden gedeeld met degenen die betrokken zijn bij ander internationaal vredesopbouwwerk. Het doet mij genoegen dat de rapporteur mijn amendement heeft goedgekeurd. Dit stelt dat het van primair belang is dat de vredesopbouwprogramma’s, in het bijzonder de programma’s waarbij gemeenschaps- en vrijwilligersgroepen betrokken zijn, financiële steun blijven ontvangen wanneer er een einde komt aan de PEACE-middelen. Het verslag maakt in feite duidelijk dat overheidsinstanties aan beide zijden van de grens moeten waarborgen dat dit uiterst belangrijke werk regulier gefinancierd wordt wanneer er een einde komt aan de financiering door de EU. Het is cruciaal dat we niet de stekker halen uit de gemeenschaps- en vrijwilligergroepen die zich bezighouden met dit waardevolle werk. Dat zou het vertrouwen van de gemeenschappen aantasten en zou veel van het goede werk dat nu plaatsvindt, schaden. Gemeenschaps- en vrijwilligergroepen moeten kunnen werken volgens een strategisch plan. Ze moeten niet op kortetermijnbasis hoeven werken, waarbij ze geen plannen voor de toekomst kunnen maken. In dit verband is het ook belangrijk dat deze groepen niet vast komen te zitten in het financieringsgat tussen PEACE II en PEACE III. Ik heb de Commissie hierover geschreven en ook een antwoord ontvangen. Voordat ik vanavond naar dit Huis kwam, heb ik opnieuw de lange lijst van gemeenschapsgroepen aan beide zijden van de grens bekeken die geld uit de PEACE-fondsen hebben gekregen en die actief betrokken zijn geweest bij de vredesopbouw, verzoening en regeneratieprojecten. De EU kan er gerust op zijn dat het PEACE-geld goed wordt besteed en dat de toegevoegde waarde van vrijwilligerstijd en -werk het PEACE-programma heeft gemaakt tot een voorbeeld van een programma dat zijn geld waard is. We hebben het er in dit Huis vaak over dat Europa dichter bij de burgers moet worden gebracht. Het PEACE-programma was, en is, een tastbaar mechanisme om Europa met de burgers te verbinden. Zoals commissaris Hübner hier vanavond heeft gezegd, laat het de waarde van de benadering van onderop zien en haalt het ook de belangrijke rol van vrouwen in de vredesopbouw naar voren. Dit is een voorbeeld van de EU die in contact probeert te komen met haar burgers, die functioneert als een katalysator voor verandering en, in dit geval, van burgers die volledig en van ganser harte reageren."@nl3
"Panie przewodniczący! Po pierwsze chciałam pogratulować sprawozdawczyni, posłance Bairbre de Brún, doskonałego sprawozdania, które unaocznia, jak duży był wkład programu PEACE w zapewnianie pokoju i pojednania w Irlandii Północnej i sąsiednich hrabstwach. Nakreśla ono również wnioski, które można wysnuć z podjętych inicjatyw oraz najlepsze praktyki, którymi należy się podzielić z tymi, którzy angażują się w międzynarodowe procesy pokojowe. Cieszę się, że sprawozdawczyni zaakceptowała moją poprawkę, która mówi o tym, że programy pokojowe, szczególnie te angażujące społeczność lokalną i wolontariuszy, powinny być nadal wspierane finansowo, nawet kiedy fundusze w ramach PEACE się skończą. Sprawozdanie jasno mówi, że departamenty rządów obu stron powinny zapewnić kontynuację wsparcia finansowego dla tych jakże ważnych przedsięwzięć po tym, jak wsparcie UE zostanie zakończone. Ważne byśmy nie zaburzyli nagle pracy społeczności lokalnych i grup wolontariuszy zaangażowanych w procesy pokojowe poprzez odcięcie wszystkich środków. Zaburzyłoby to zaufanie społeczności i mogłoby zniszczyć część rezultatów osiągniętych dzięki tym inicjatywom. Wolontariaty i organizacje lokalne muszą mieć możliwość opracowania i realizacji długoterminowych strategii, a więc powinniśmy im zapewnić środki niezbędne do planowania na przyszłość. W tym kontekście równie ważne jest, by zaangażowane grupy nie wpadły w lukę w finansowaniu między programami PEACE II i PEACE III. Napisałam w tej sprawie do Komisji i otrzymałam oczekiwaną odpowiedź. Przed przyjściem tutaj po raz kolejny spojrzałam na długą listę grup lokalnych po obu stronach granicy, które otrzymały środki w ramach programu PEACE i aktywnie angażują się w działania pokojowe, pojednawcze i projekty na rzecz odbudowania społeczeństwa. UE może być pewna, że pieniądze z PEACE zostały dobrze wydane a wartość dodana czasu o wysiłków włożonych przez wolontariuszy sprawiły, że program PEACE stał się modelem postępowania wartym wydanych pieniędzy. Często mówi się na tej sali o zbliżeniu Europy do jej obywateli. Program PEACE był i jest namacalnym mechanizmem zacieśniania relacji między Europą a jej mieszkańcami. Jak mówiła pani komisarz Hübner, program ten pokazuje, jak ważne jest działanie od podstaw oraz rola kobiet w zaprowadzaniu pokoju. Jest to przykład wyciągania ręki do obywateli, przybierania formy pewnego rodzaju katalizatora zmian, a także szczerego zaangażowania obywateli w odpowiedzi na te działania UE."@pl16
"Senhor Presidente, em primeiro lugar quero felicitar a relatora, Bairbre de Brún, pelo seu excelente relatório, que realça a contribuição significativa do programa PEACE para a promoção da paz e da reconciliação na Irlanda do Norte e nos condados limítrofes. Propõe ainda formas de partilhar as lições extraídas e as melhores práticas que foi possível desenvolver com aqueles que estão empenhados em acções de construção da paz noutras paragens. Estou agradada com o facto de a relatora ter aceitado a minha alteração, que propugna que é vital que os programas de construção da paz, em particular os que envolvem comunidades e grupos de voluntariado, continuem a beneficiar de apoio financeiro depois de os fundos do PEACE deixarem de estar disponíveis. Com efeito, o relatório deixa claro que os departamentos governamentais, dos dois lados da fronteira, devem assegurar que este trabalho tão relevante continue a receber financiamento público quando o financiamento da UE chegar ao fim. É essencial não cortar as pernas às comunidades locais e aos grupos de voluntariado que estão empenhados neste precioso trabalho. Isso quebraria os laços de confiança estabelecidos com as comunidades e coarctaria muito o bom trabalho que está em curso. As organizações de voluntariado e de carácter comunitário precisam de se dotar de planos estratégicos, não podem trabalhar numa óptica de curto prazo, que não lhes permite planear o futuro. Neste contexto, é importante também que esses grupos não sejam excluídos na transição entre os programas PEACE II e PEACE III. Eu escrevi à Comissão sobre esta questão e recebi uma resposta. Esta noite, antes de vir para esta Câmara, voltei a passar os olhos pelo longo rol de organizações comunitárias de ambos os lados que receberam fundos do PEACE e que têm trabalhado activamente em projectos de construção da paz, de reconciliação e de regeneração. A UE pode estar certa de que o dinheiro do PEACE foi bem gasto e que o valor acrescentado do tempo e do trabalho prestados em regime de voluntariado fez do programa PEACE um modelo de economia. Nesta Câmara falamos amiúde em aproximar a Europa dos cidadãos. O programa PEACE foi, e é, um exemplo tangível de um mecanismo capaz de ligar a Europa aos cidadãos. Como a Senhora Comissária Hübner observou aqui esta noite, ele demonstra o valor da abordagem "da base para o topo" e põe também em evidência a relevância do papel das mulheres na construção da paz. O caso da Irlanda do Norte é um exemplo de uma situação em que a UE soube chegar até aos seus cidadãos e actuar como elemento catalisador de uma mudança, tendo os cidadãos correspondido de alma e coração e em toda a linha."@pt17
"Mr President, first of all I want to congratulate the rapporteur, Bairbre de Brún, on her excellent report, which highlights the significant contribution of the PEACE programme to fostering peace and reconciliation in Northern Ireland and the border counties. It also outlines how lessons learned and best practice achieved should be shared with those who are engaged in other international peace-building work. I am pleased that the rapporteur accepted my amendment, which states that it is vital that peace-building programmes, in particular those involving community and voluntary groups, continue to be financially supported when the PEACE funds come to an end. Indeed, the report makes it clear that government departments on both sides of the border should ensure mainstream funding continues for this very important work, once EU funding finishes. It is crucial that we do not pull the plug on community and voluntary groups that are engaged in this valuable work. That would break trust with communities and would diminish much of the good work under way. Community and voluntary organisations need to be able to work to a strategic plan and not on a short-term basis where they cannot plan for the future. In this context, it is also important that those groups are not caught out in the funding gap between PEACE II and PEACE III. I have written to the Commission and received a response on this issue. Before I came down to the Chamber tonight, I once again had a look at the long list of community groups on both sides of the border who have received PEACE funds and who have been actively involved in peace-building, in reconciliation and in regeneration projects. The EU can be assured that PEACE money was well spent and that the added value of volunteer time and volunteer work has made the PEACE programme a model for value for money. We often speak in this House of bringing Europe closer to the citizens. The PEACE programme was, and is, a tangible mechanism to connect Europe with the citizens. As Commissioner Hübner has said here this evening, it shows the value of the bottom-up approach and also highlights the important role of women in peace-building. This is an example of the EU reaching out to its citizens, acting as a catalyst for change and, in this case, citizens responding fully and wholeheartedly."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, najprv chcem poblahoželať spravodajkyni, pani Bairbre de Brún, ku skvelej správe, ktorá vrhá svetlo na významný príspevok programu PEACE k posilňovaniu mieru a zmiereniu v Severnom Írsku a susediacich okresoch. Správa tiež naznačuje, ako by sme sa mali podeliť o získané ponaučenia a osvedčené postupy s tými, ktorí sa angažujú v iných medzinárodných iniciatívach na budovanie mieru. Teší ma, že pani spravodajkyňa prijala môj pozmeňujúci a doplňujúci návrh, podľa ktorého je veľmi dôležité, aby programy pre budovanie mieru, a najmä tie, ktoré zapájajú miestne a dobrovoľné skupiny, boli naďalej finančne podporované, a to aj po tom, čo financovanie z programu PEACE bude ukončené. Správa tak jasne hovorí, že ministerstvá vlád na oboch stranách hranice by mali zaistiť, aby hlavný prúd finančných prostriedkov pre túto veľmi dôležitú prácu pokračoval aj po ukončení financovania EÚ. Je kľúčové, aby sme miestnym a dobrovoľným skupinám, ktoré sa v tejto hodnotnej práci angažujú, neutiahli kohútiky. To by narušilo dôveru s komunitami a obmedzilo značnú časť prebiehajúcej práce. Miestne a dobrovoľné organizácie musia byť schopné pracovať podľa strategického plánu, a nie na krátkodobom základe bez možnosti plánovania do budúcnosti. V tejto súvislosti je rovnako dôležité, aby tieto skupiny neutrpeli výpadok financovania medzi programami PEACE II a PEACE III. Napísala som na túto tému list Komisii a dostala od nej odpoveď. Pred tým, než som sa dnes večer odobrala do tejto snemovne, ešte raz som sa pozrela na zoznam miestnych skupín na oboch stranách hranice, ktoré dostali finančné prostriedky PEACE alebo ktoré sa aktívne zapojili do projektov na budovanie mieru, zmierenie a obnovu. Môžem EÚ uistiť, že prostriedky PEACE sú dobre vynaložené a že pridaná hodnota dobrovoľného času a dobrovoľnej práce robí z programu PEACE vzor toho, akú hodnotu môžeme za svoje peniaze získať. Často v tejto snemovni hovoríme o tom, ako Európu priblížiť občanom. Program PEACE bol a je hmatateľným mechanizmom, ktorý Európu s občanmi prepája. Ako tu dnes povedala pani komisárka Hübnerová, tento program ukazuje hodnotu prístupu „zdola nahor“ a vrhá svetlo na dôležitú úlohu žien pri budovaní mieru. Ide o príklad, ako môže EÚ podať ruku svojim občanom a pôsobiť ako katalyzátor zmeny, v tomto prípade s úplnou a oddanou odozvou občanov."@sk19
"Gospod predsednik, najprej čestitam poročevalki Bairbre de Brún za odlično poročilo, ki poudarja pomemben prispevek programa PEACE k spodbujanju miru in sprave na Severnem Irskem ter obmejnih okrajih Irske. Prav tako določa, na kakšen način bi bilo treba deliti pridobljene izkušnje in doseženo najboljšo prakso s sodelujočimi pri drugih mednarodnih projektih na področju vzpostavljanja miru. Veseli me, da je poročevalka sprejela moj predlog spremembe, ki določa, da je bistvenega pomena, da programi za vzpostavljanje miru, zlasti tisti, v katere so vključene skupine iz obeh skupnosti in prostovoljne skupine, sredstva prejemajo tudi potem, ko se bo program financiranja PEACE končal. Seveda poročilo jasno navaja, da morajo vladni oddelki na obeh straneh meje zagotoviti, da se redno financiranje tega pomembnega dela nadaljuje, ko se prekine financiranje EU. Bistveno je, da ne prekinemo financiranja skupin iz obeh skupnosti in prostovoljnih skupin, ki opravljajo to pomembno nalogo. Na ta način bi izgubili zaupanje skupnosti in onemogočili dokončanje številnih dobrih nalog. Organizacije iz skupnosti in prostovoljne organizacije morajo biti sposobne delati po akcijskem načrtu in ne kratkoročno, saj na ta način ne morejo načrtovati dela v prihodnosti. V tem smislu je pomembno tudi, da te skupine ne ostanejo brez sredstev med PEACE II in PEACE III. S tem v zvezi sem pisala Komisiji in prejela odgovor. Preden sem nocoj prišla v sejno dvorano, sem ponovno pregledala dolg seznam skupin iz skupnosti na obeh straneh meje, ki so prejele sredstva PEACE ter dejavno sodelovale pri projektih za vzpostavljanje miru, spravo in obnovo. EU je lahko prepričana, da so bila sredstva programa PEACE koristno porabljena ter da so prostovoljci s svojim prizadevanjem prispevali k temu, da program PEACE velja za vzor za stroškovno učinkovitost. V Parlamentu pogosto govorimo o približevanju Evrope državljanom. Program PEACE je bil in je še vedno mehanizem, s katerim se Evropa lahko poveže z državljani. Kot je nocoj povedala komisarka Hübner, opozarja na vrednost pristopa od spodaj navzgor in tudi poudarja pomembno vlogo žensk pri vzpostavljanju miru. To je primer vzpostavitve stika EU s svojimi državljani, ki spodbuja spremembe in v tem primeru se državljani dobro odzivajo."@sl20
"Herr talman! Först av allt vill jag gratulera föredraganden Bairbre de Brún till hennes utmärkta betänkande, som understryker vilken stor betydelse Peace-programmens har haft som stöd för fred och försoning på Nordirland och de närliggande grevskapen. I betänkandet påpekar man även att de lärdomar som dragits och den bästa praxis som uppnåtts bör delas med dem som är aktiva inom annat internationellt fredsskapande arbete. Det gläder mig att föredraganden godtog mitt ändringsförslag om att det är ytterst viktigt att fredsskapande program, i synnerhet de som omfattar samhälls- och frivilliggrupper, fortsätter att få ekonomiskt stöd även när Peace-finansieringen upphör. I betänkandet uppmanas regeringsdepartementen på båda sidor av gränsen att se till att detta viktiga arbete får en fortsatt bred finansiering när EU-finansieringen upphör. Det är avgörande att vi inte sätter stopp för de samhälls- och frivilliggrupper som deltar i detta värdefulla arbete. De deltagande grupperna skulle tappa förtroendet och det goda arbete som pågår skulle raseras. Samhälls- och frivilliggrupper ska inte arbeta kortsiktigt, utan måste arbeta efter en strategisk plan, så att de kan planera för framtiden. I detta sammanhang är det också viktigt att dessa grupper inte hamnar i en finansiell lucka mellan Peace II och Peace III. Jag har skrivit till kommissionen och fått svar i frågan. Innan jag kom ned till kammaren i kväll tog jag ännu en titt på den långa listan över samhällsgrupper på båda sidor av gränsen som har varit aktiva inom fredsskapande, försoning och förnyelseprojekt. EU kan lita på att Peace-pengarna använts på ett bra sätt, och att det mervärde som frivilligtid och frivilligarbete skapat har gjort Peace-programmen till en förebild när det gäller att skapa valuta för pengarna. I parlamentet talar vi ofta om att föra Europa närmare medborgarna. Peace-programmet var, och är, ett handgripligt sätt att göra just detta. Som kommissionsledamot Danuta Hübner sa tidigare i kväll, visar det tydligt hur värdefull nedifrån och upp-strategin är och understryker även kvinnornas viktiga roll i fredsskapande insatser. Det är ett exempel på hur EU försöker nå ut till sina medborgare, blir en katalysator för förändring, och, i detta fall, hur medborgarna svarar helhjärtat."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marian Harkin,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph