Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-19-Speech-1-081"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080519.21.1-081"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hr. formand! Parlamentets budget vedtages først i oktober, men med hr. Lewandowskis betænkning bakker vi principielt op om det forslag til budget 2009, som Præsidiet vedtog i april, og ikke mindst om den dialog om detaljerne i forslaget, som gennemføres som et pilotprojekt i år. Jeg synes, at de første erfaringer viser, at det er nyttigt med sådan en dialog. Det betyder, at budgettet gennemgås i detaljer af de politisk ansvarlige, og at Budgetudvalget inddrages seriøst. Det er godt. Dialogen har meget fokuseret på personalebehovet i forbindelse med Lissabontraktatens nye opgaver for Parlamentet og ikke mindst spørgsmålet om at sikre, at behovene dækkes gennem mulige omrokeringer, førend vi begynder at tale om at udvide medarbejderstaben. Vi har jo set store stigninger i medarbejderstaben med udvidelsen af EU, og nu må vi have en konsolideringsperiode, hvor vi gennemgår personalebehovene nøje. Vi er også blevet enige om at få en langsigtet strategiplan for bygninger og deres vedligeholdelse inden udgangen af denne måned. Også her er det nødvendigt at overveje den fremtidige politik. At detaljer er interessante, viser asbestsagen. Vi er overraskede over, at der er afsat udgifter til bortskaffelse af asbest i SDM-bygningen, for da Parlamentet købte bygningen, fik vi at vide, at der ikke var noget asbest! ALDE-Gruppen støtter således socialisternes forslag om at lægge pengene i reserve. Sidst, men ikke mindst vil også jeg understrege behovet for, at vi nu får vedtaget en ordning for assistenterne, sådan som det har været drøftet med Parlamentets generalsekretær Harald Rømer. Det må ikke slå fejl denne gang. Vi er nødt til at få ordnet denne sag."@da2
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, rozpočet Parlamentu se přijímá až v říjnu, ale se zprávou pana Lewandowského v zásadě vyjadřujeme podporu i návrhu rozpočtu přijatému v dubnu předsednictvem, a zejména dialogu o podrobnostech návrhu, který je letos prováděn jako pilotní projekt. Myslím, že počáteční zkušenosti ukazují užitečnost takového dialogu. Znamená to, že rozpočet bude podrobně přezkoumán těmi, kdo nesou politickou odpovědnost, a že je do toho řádně zapojen Rozpočtový výbor. To je dobře. Dialog se velmi silně zaměřil na požadavky, které nové úkoly Parlamentu v rámci Lisabonské smlouvy vloží na bedra zaměstnanců, a v neposlední řadě na to, aby předtím, než začneme hovořit o zvyšování počtu zaměstnanců, bylo uspokojování potřeb zajištěno jejich případnými převody mezi pozicemi. Samozřejmě jsme zaznamenali rozsáhlý nárůst počtu zaměstnanců při rozšíření EU, ale nyní se musíme po nějakou dobu konsolidovat a potřebu zaměstnanců bedlivě zkoumat. Rovněž jsme se dohodli, že do konce tohoto měsíce bude vypracován dlouhodobý strategický plán pro budovy a jejich údržbu. Opět je důležité brát v úvahu budoucí politiku v této oblasti. Případ azbestu odhaluje důležitost detailů. Vyčleněním finančních prostředků na odstranění azbestu z budovy SDM jsme překvapeni, neboť když Parlament tuto budovu pořizoval, bylo nám řečeno, že v ní žádný azbest není! Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu proto podporuje návrh předložený skupinou socialistů v Evropském parlamentu uložit prostředky do rezervy. V neposlední řadě bych rád zdůraznil, že potřebujeme přijmout režim pro asistenty, jak o něm hovořil generální tajemník Parlamentu pan Harald Rømer. Tentokrát se to nesmí pokazit. Musíme tuto věc vyřešit."@cs1
". Herr Präsident! Der Haushalt des Parlaments wird erst im Oktober verabschiedet, aber mit Herrn Lewandowskis Bericht unterstützen wir im Prinzip den vom Präsidium im April angenommenen Haushaltsentwurf für 2009, und insbesondere den Dialog über die Details des Entwurfs, der dieses Jahr als Pilotprojekt durchgeführt wird. Ich denke, die ersten Erfahrungen zeigen, dass ein solcher Dialog nutzbringend ist. Er bedeutet, dass der Haushalt im Detail von denen geprüft wird, die politisch verantwortlich sind, und dass der Haushaltsausschuss angemessen beteiligt wird. Das ist eine gute Sache. Der Dialog hat sich sehr stark auf den Personalbedarf im Zusammenhang mit den neuen Aufgaben des Parlaments, die sich aus dem Vertrag von Lissabon ergeben, konzentriert, nicht zuletzt darauf sicherzustellen, dass der Bedarf durch mögliche Wiederbesetzungen gedeckt wird, bevor wir über die Schaffung neuer Stellen reden. Mit der Erweiterung der EU wurde die Zahl der Beschäftigten natürlich erheblich erhöht, und jetzt muss eine Phase der Konsolidierung kommen, während der wir den Personalbedarf sorgfältig prüfen. Ferner haben wir vereinbart, bis Ende dieses Monats einen langfristigen Strategieplan für die Gebäude und deren Instandhaltung vorzulegen. Auch hier ist es erforderlich, die künftige Politik in diesem Bereich zu prüfen. Der Asbest-Fall zeigt, dass Details von Bedeutung sind. Wir sind überrascht, dass für die Entfernung von Asbest aus dem SDM-Gebäude Mittel vorgesehen wurden, da dem Parlament beim Erwerb des Gebäudes gesagt wurde, es gebe dort kein Asbest! Die Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa unterstützt daher den Vorschlag der Sozialdemokratischen Fraktion im Europäischen Parlament, die Mittel in die Reserve zu stellen. Nicht zuletzt möchte ich auch die Notwendigkeit betonen, dass wir eine Regelung für die Assistenten annehmen, wie es mit dem Generalsekretär des Parlaments, Harald Rømer besprochen wurde. Dieses Mal darf es nicht schiefgehen. Wir müssen diese Angelegenheit in Ordnung bringen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, ο προϋπολογισμός του Κοινοβουλίου δεν πρόκειται να εγκριθεί πριν από τον Οκτώβριο, αλλά με την έκθεση του κ. Lewandowski στηρίζουμε κατά βάση τον προτεινόμενο προϋπολογισμό για το 2009 που ενέκρινε το Προεδρείο τον Απρίλιο, και συγκεκριμένα τον διάλογο για τις λεπτομέρειες της πρότασης, η οποία υλοποιείται ως πιλοτικό έργο κατά το τρέχον έτος. Πιστεύω ότι οι αρχικές εμπειρίες δείχνουν ότι είναι ωφέλιμο να υπάρχει αυτός ο διάλογος. Σημαίνει ότι ο προϋπολογισμός θα αναθεωρηθεί εκτενώς από όσους είναι πολιτικά αρμόδιοι, και ότι η Επιτροπή Προϋπολογισμών συμμετέχει δεόντως στη διαδικασία. Αυτό είναι καλό. Ο διάλογος έχει επικεντρωθεί σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό στις απαιτήσεις των υπαλλήλων σε σχέση με τα νέα καθήκοντα του Κοινοβουλίου που προκύπτουν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, κυρίως το ζήτημα της διασφάλισης της ικανοποίηση των αναγκών μέσω πιθανών ανακατατάξεων, πριν ξεκινήσουμε να συζητούμε για την αύξηση του αριθμού των υπαλλήλων. Φυσικά έχουμε παρατηρήσει μεγάλες αυξήσεις στον αριθμό των υπαλλήλων με τη διεύρυνση της ΕΕ, και τώρα πρέπει να ακολουθήσει μία περίοδος εδραίωσης, ενώ αναθεωρούμε προσεκτικά τις απαιτήσεις των υπαλλήλων. Συμφωνήσαμε επίσης να ετοιμάσουμε ένα μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο για τα κτίρια και τη συντήρησή τους πριν το τέλος αυτού του μήνα. Για άλλη μία φορά, κρίνεται απαραίτητη η χάραξη μελλοντικής πολιτικής στον τομέα αυτό. Η περίπτωση του αμιάντου δείχνει ότι οι λεπτομέρειες είναι ενδιαφέρουσες. Μας εκπλήσσει το γεγονός ότι προβλέφθηκε χρηματοδότηση για την απομάκρυνση του αμιάντου από το κτίριο SDM, ενώ όταν το Κοινοβούλιο αγόρασε το κτίριο, μας είπαν ότι δεν υπήρχε αμίαντος. Η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη επομένως υποστηρίζει την πρόταση που υπέβαλε η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την τοποθέτηση των χρημάτων σε αποθεματικό. Εν κατακλείδι, αλλά με εξίσου μεγάλη σημασία, θα ήθελα να επισημάνω την ανάγκη να θεσπίσουμε ένα καθεστώς για τους βοηθούς, όπως συζητήσαμε με τον Γενικό Γραμματέα του Κοινοβουλίου, Harald Rømer. Όλα πρέπει να πάνε καλά αυτή τη φορά. Πρέπει να το λύσουμε αυτό το θέμα."@el10
"Mr President, the Parliament’s budget is not adopted until October, but with Mr Lewandowski’s report we are in principle supporting the proposed budget for 2009 adopted by the Bureau in April, and in particular the dialogue on the details of the proposal, which is being carried out as a pilot project this year. I think that the initial experiences show that it is useful to have such a dialogue. It means that the budget will be reviewed in detail by those who are politically responsible, and that the Committee on Budgets is properly involved. This is good. The dialogue has focused very strongly on the staff requirements in connection with Parliament’s new tasks arising from the Treaty of Lisbon, not least the matter of ensuring that needs are met through possible reshuffles before we start talking about increasing the number of staff. We have of course seen large increases in staff numbers with the expansion of the EU, and we must now have a period of consolidation while we review the staff requirements carefully. We have also agreed to prepare a long-term strategic plan for buildings and their maintenance before the end of this month. Again, it is necessary to consider future policy in this area. The asbestos case shows that details are of interest. We are surprised that funding has been set aside for the removal of asbestos from the SDM building, as when Parliament purchased the building, we were told that there was no asbestos! The Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe thus supports the proposal put forward by the Socialist Group in the European Parliament to put the money in reserve. Last, but not least, I would also like to underline the need for us to adopt a regime for the assistants, as discussed with Parliament’s Secretary-General, Harald Rømer. It must not go wrong this time. We must sort this matter out."@en4
"Señor Presidente, el presupuesto del Parlamento no se adoptará hasta octubre, pero con el informe del señor Lewandowski estamos apoyando, en principio, el presupuesto propuesto para 2009, adoptado por la Mesa en abril y, en particular, el diálogo sobre los pormenores de la propuesta, que se está llevando a cabo este año como proyecto piloto. Creo que las experiencias iniciales muestran que es útil mantener dicho diálogo, pues significa que el presupuesto será revisado en detalle por los correspondientes responsables políticos, y que la Comisión de Presupuestos participa adecuadamente en el proceso. Es lo correcto. El diálogo se ha centrado muy concretamente en las necesidades de personal en relación con las nuevas tareas del Parlamento que emanan del Tratado de Lisboa, y no menos en la cuestión de asegurar que dichas necesidades se cubran mediante posibles reorganizaciones, antes que comenzar a hablar de incrementar el personal. Ciertamente, con la expansión de la UE hemos asistido a grandes incrementos de personal, y ahora debemos pasar un período de consolidación mientras revisamos cuidadosamente dichas necesidades. También hemos acordado preparar un plan estratégico a largo plazo para los edificios y su mantenimiento, antes de finales de este mes. De nuevo, es necesario considerar la política futura en este ámbito, y el caso del amianto muestra que los pormenores son de interés. Nos sorprende que se hayan asignado fondos para la eliminación del amianto del edificio SDM, pues cuando el Parlamento lo adquirió, ¡se nos afirmó que no había amianto! Así pues, el Grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa apoya la propuesta presentada por el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo para destinar el dinero a la reserva. Por último, pero no por ello menos importante, quisiera también destacar la necesidad de que adoptemos un régimen para los asistentes, como se ha debatido con el Secretario General del Parlamento, Harald Rømer. Esta vez, no se puede fallar: debemos solucionar esa cuestión."@es21
"Härra juhataja, parlamendi eelarvet ei võeta vastu enne oktoobrit, aga härra Lewandowski raportiga oleme me põhimõtteliselt toetamas 2009. aastaks juhatuse poolt aprillis vastu võetud eelarvestust ning eriti dialoogi eelarvestuse üksikasjade osas, mis viiakse sel aastal pilootprojektina läbi. Arvan, et esimesed kogemused näitavad, et dialoog on kasulik. See tähendab, et eelarve vaadatakse üksikasjalikult uuesti läbi nende poolt, kes poliitiliselt vastutavad ning et asjasse on nõuetekohaselt kaasatud eelarvekomisjon. See on hea. Dialoog on keskendunud väga tugevalt personalivajadustele, mis tulenevad parlamendi uute ülesannetega Lissaboni lepingu alusel. Mitte vähem tähtis on tagada, et vajadused rahuldatakse läbi võimalike ümberpaigutuste enne, kui me hakkama personali arvu kasvatama. Oleme näinud väga suurt personali hulga kasvu pärast Euroopa Liidu laienemist ning meil on nüüdseks vaja hingamisaega, enne kui vaatame hoolikalt läbi personalivajadused. Oleme lisaks nõustunud koostama enne selle kuu lõppu pikaajalise strateegiakava hoonete ning nende hooldamise kohta. Taaskord, on vajalik kaaluda valdkondlikku tulevikupoliitikat. Asbestiküsimus näitab, et asi on kinni üksikasjades. Me oleme väga üllatunud, et kõrvale on pandud vahendeid SDMi puhastamiseks asbestist, kuna kui parlament hoone ostis, öeldi meile, et selles ei ole asbesti! Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon toetab seepärast ettepanekut, mille esitas Euroopa Parlamendi sotsialistide fraktsioon, panna raha reservi. Viimaks sooviksin rõhutada vajadust võtta assistentide jaoks vastu režiim, nagu sai arutatud parlamendi peasekretäri Harald Rømeriga. Seekord see ei saa valesti minna, me peame selles küsimuses selgusele jõudma."@et5
"Arvoisa puhemies, parlamentin talousarvio hyväksytään vasta lokakuussa, mutta tuemme Janusz Lewandowskin mietinnössä periaatteessa puhemiehistön huhtikuussa hyväksymää budjettiehdotusta vuodelle 2009 ja erityisesti ehdotuksen yksityiskohdista käytävää vuoropuhelua, joka toteutetaan tänä vuonna pilottihankkeena. Katson alustavien kokemusten osoittavan, että tällaisen vuoropuhelun käyminen on hyödyllistä. Se tarkoittaa sitä, että ne, jotka ovat poliittisessa vastuussa talousarviosta, tarkastelevat sitä yksityiskohtaisesti ja että budjettivaliokunta osallistuu asiaan kunnolla. Tämä on hyvä asia. Vuoropuhelussa on keskitytty varsin voimakkaasti henkilöstötarpeisiin, jotka liittyvät uusiin tehtäviin, joita parlamentti saa Lissabonin sopimuksen myötä, ja ennen kaikkea sen varmistamiseen, että tarpeet täytetään mahdollisin henkilöstöuudistuksin, ennen kuin henkilökunnan määrää ryhdytään nostamaan. Parlamentin henkilöstömäärä on luonnollisesti kasvanut voimakkaasti EU:n laajentumisen myötä. Meidän on nyt pidettävä vakautusjakso ja tarkasteltava samalla henkilöstötarpeita huolella. Olemme myös sopineet laativamme ennen tämän kuun loppua pitkän aikavälin strategisen suunnitelman kiinteistöistä ja niiden kunnossapidosta. Meidän on jälleen tarkasteltava tämän alan tulevaa politiikkaa. Asbestitapaus osoittaa, että yksityiskohdat ovat kiinnostavia. Olemme yllättyneitä siitä, että SDM-rakennuksen asbestinpoistoon on varattu määrärahoja, sillä kun parlamentti osti rakennuksen, meille sanottiin, ettei rakennuksessa ollut asbestia! Siispä Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä kannattaa Euroopan parlamentin sosialistiryhmän ehdotusta määrärahojen laittamisesta varantoon. Viimeisimpänä muttei vähäisimpänä haluan myös korostaa, että meidän on hyväksyttävä avustajia koskeva järjestelmä, mistä olemme keskustelleet parlamentin pääsihteerin Rømerin kanssa. Emme saa epäonnistua tällä kertaa, vaan meidän on järjestettävä asia."@fi7
"Monsieur le Président, l’adoption du budget du Parlement n'a pas lieu avant octobre, mais avec le rapport de M. Lewandowski, nous soutenons en principe le budget proposé pour 2009 et adopté par le Bureau en avril, et en particulier le dialogue sur les détails de la proposition mené cette année sous la forme d’un projet pilote. Je pense que les premières expériences montrent l'utilité d'un tel dialogue. Il implique l’analyse approfondie du budget par ceux qui en sont politiquement responsables, et garantit l’implication de la commission des budgets. C’est une bonne chose. Le dialogue s’est largement focalisé sur les besoins en effectifs du Parlement dans la perspective des nouvelles tâches qui lui ont été attribuées par le traité de Lisbonne et en particulier sur les façons de veiller à répondre à ces besoins par des réorganisations avant d'envisager d'augmenter la taille des effectifs proprement dite. Nous avons bien sûr connu une augmentation importante des effectifs suite à l'élargissement de l'Union européenne, et nous devons maintenant passer par une période de consolidation pendant laquelle nous examinons minutieusement les besoins en personnel. Nous avons également convenu de préparer un plan stratégique à long terme consacré aux immeubles et à leur entretien d'ici la fin du mois. De nouveau, il est nécessaire d'envisager la politique future dans ce domaine. Les dossiers de l’amiante montrent que les détails ont leur importance. Nous sommes surpris de constater que des fonds ont été réservés pour l’élimination de l’amiante du bâtiment SDM, dans la mesure où on nous a dit, lorsque le Parlement a acheté cet immeuble, qu’il ne contenait pas d’amiante! Le groupe de l’Alliance des Démocrates et Libéraux pour l’Europe soutient donc la proposition avancée par le groupe socialiste du Parlement européen visant à mettre ces fonds en réserve. Dernier point, mains non des moindres, j’aimerais également souligner la nécessité d’adopter un régime applicable aux assistants, comme cela a été discuté par le secrétaire général Harald Rømer. Nous ne pouvons échouer cette fois, nous devons régler cette question."@fr8
"Elnök úr, a Parlament költségvetése egészen októberig nem lesz elfogadva, Lewandowski úr jelentésével viszont elvben az elnökség által áprilisban elfogadott, 2009-re javasolt költségvetést támogatjuk, és különösen a javaslat részleteiről szóló párbeszédet, amely az idén kísérleti projektként zajlik. Úgy vélem, a kezdeti tapasztalatok azt mutatják, hogy hasznos ez a fajta párbeszéd. Azt jelenti, hogy a politikai felelősök részletesen felül fogják vizsgálni a költségvetést, és hogy a Költségvetési Bizottság ebbe megfelelően be lesz vonva. Ez helyes. A párbeszéd nagymértékben a Parlament Lisszaboni Szerződésből eredő új feladataival összefüggő személyzeti követelményekről szól, nem utolsósorban annak biztosításáról, hogy a szükségleteket megpróbáljuk a potenciális átszervezések útján kielégíteni, mielőtt a személyzeti létszám növeléséről kezdenénk tárgyalni. Az EU bővülésével természetesen már szemtanúi lehettünk a személyzeti létszám ugrásszerű megnövekedésének, ezért most kénytelenek vagyunk egyfajta konszolidációs időszakot tartani, miközben nagyon gondosan felülvizsgáljuk a személyzeti követelményeket. Abban is megállapodtunk, hogy e hónap végéig hosszú távú stratégiai tervet készítünk az épületekről és karbantartásukról. Ezen a téren újfent át kell gondolni a jövőre szóló politikát. Az azbeszt esete azt mutatja, hogy a részletek is érdekesek lehetnek. Meglepődve tapasztaltuk az SDM épület azbesztmentesítésére szóló összeg elkülönítését, mivel amikor a Parlament megvásárolta az épületet, azt mondták, hogy nincs benne azbeszt! A Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport ezért támogatja az Európai Parlament Szocialista képviselőcsoportja által előterjesztett javaslatot, hogy tartalékoljuk ezt a pénzt. Végül, de nem utolsósorban szeretném hangsúlyozni, hogy szükségünk van az asszisztensekre vonatkozó rendszer elfogadására, amint azt a Parlament főtitkárával, Harald Rømerrel tárgyaltuk. Ezúttal nem hibázhatunk, rendbe kell raknunk ezt a dolgot."@hu11
"Signor Presidente, il bilancio del Parlamento non sarà approvato prima del prossimo mese di ottobre, ma nella relazione dell’onorevole Lewandowski sosteniamo la proposta di bilancio per il 2009 approvata dall’Ufficio di presidenza ad aprile e in particolare il dialogo sui dettagli della proposta, previsto quest’anno nell’ambito del progetto pilota. Ritengo che i primi risultati rivelino l’utilità di un tale dialogo. Ciò significa che il bilancio sarà esaminato nel dettaglio dai responsabili politici e che la commissione per i bilanci sarà opportunamente chiamata in causa. Questo è un fatto positivo. Il dialogo si è incentrato soprattutto sulle richieste di personale in relazione alle nuove responsabilità riconosciute al Parlamento dal Trattato di Lisbona, non in ultimo la questione di garantire che le richieste siano soddisfatte anche attraverso possibili rimaneggiamenti, prima di iniziare a parlare di un incremento del personale. Abbiamo assistito a un considerevole potenziamento del personale a seguito dell’allargamento dell’UE, e ora occorre un periodo di consolidamento, durante il quale le richieste di personale occorre che siano essere esaminate con attenzione. Siamo inoltre concordi nello stilare un piano strategico a lungo termine per gli edifici e la loro manutenzione entro la fine di questo mese. D’altra parte è necessario considerare una politica futura in questo ambito. Il caso dell’amianto rivela particolari interessanti. Siamo sorpresi del fatto che sia stato iscritto nella riserva uno stanziamento per l’eliminazione dell’amianto dall’edificio SDM, dato che quando il Parlamento ha acquistato l’edificio non siamo stati informati della presenza dell’amianto. Il gruppo dell’Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l’Europa dunque sostiene la proposta avanzata dal gruppo socialista al Parlamento europeo di iscrivere l’importo in riserva. Ultimo punto, ma non per questo meno importante, desidero sottolineare la necessità di approvare un regime per gli assistenti parlamentari, come discusso con il Segretario generale del Parlamento, Harald Rømer. Questa volta non bisogna sbagliare. Occorre risolvere la questione."@it12
"Gerb. pirmininke, Parlamento biudžetas nepriimtas iki spalio mėn., bet kartu su J. Lewandowskio pranešimu mes iš esmės palaikome 2009 m. siūlomą biudžetą, Biuro priimtą balandžio mėn., o ypač dialogą dėl pasiūlymo, šiais metais pateikto kaip bandomasis projektas, detalių. Aš manau, kad pradinė patirtis rodo, jog toks dialogas yra naudingas. Tai reiškia, kad biudžetą detaliai apžvelgs tie, kas yra politiškai atsakingi, ir kad Biudžeto komitetas yra tinkamai įtrauktas. Tai gerai. Dialogas labai rimtai susitelkė ties darbuotojų reikalavimais dėl naujų Parlamento užduočių, kylančių iš Lisabonos sutarties, ir svarbiausia – dėl užtikrinimo, kad poreikiai patenkinami galimu perskirstymu dar prieš mums pradedant kalbėti apie darbuotojų skaičiaus didinimą. Žinoma, mes matėme, kad dėl Europos Sąjungos plėtimosi gerokai padidėjo darbuotojų skaičius, ir šiuo metu turime išgyventi konsolidacijos periodą, rūpestingai vertindami reikalavimus darbuotojams. Be to, prieš pasibaigiant šiam mėnesiui susitarėme parengti ilgalaikį strateginį planą dėl pastatų ir jų išlaikymo. Taip pat reikia svarstyti būsimąją politiką šioje srityje. Asbesto atvejis rodo, kad domimasi detalėmis. Buvome nustebinti, kad finansavimas asbesto pašalinimui nuo SDM pastato buvo atidėtas, nors Parlamentui įsigijus pastatą mums buvo teigiama, kad ten nėra asbesto! Taigi Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija palaiko Socialistų frakcijos Europos Parlamente siūlymą atidėti pinigus į rezervą. Galiausiai, nors tai gana svarbu, taip pat norėčiau pabrėžti, jog turime priimti padėjėjų režimą, kaip buvo aptarta su Parlamento Generaliniu Sekretoriumi Haraldu Rømeriu. Šį kartą to negalima praleisti. Turime sureguliuoti šią problemą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, Parlamenta budžets netiks pieņemts līdz oktobrim, bet ar ziņojumu mēs principā atbalstām ierosināto 2009. gada budžetu, ko Prezidijs pieņēma aprīlī, un īpaši dialogu par tāda priekšlikuma kontekstu, kas šogad tiek īstenots kā izmēģinājuma projekts. Manuprāt, sākotnējā pieredze parāda, ka ir lietderīgi risināt šādu dialogu. Tas nozīmē, ka budžetu detalizēti pārskatīs tie, kas ir politiski atbildīgi, un ka Budžeta komiteja ir pienācīgi iesaistīta. Tas ir pozitīvi. Dialogs galvenokārt ir koncentrēts uz personāla prasībām saistībā ar Parlamenta jaunajiem uzdevumiem, kas izriet no Lisabonas līguma, ne tikai nodrošinot, ka vajadzības tiek apmierinātas ar iespējamiem pārkārtojumiem pirms sarunu uzsākšanas par personāla skaita palielinājumu. Paplašinoties ES, mēs, protams, esam pieredzējuši lielu personāla skaita palielinājumu, un tagad mums ir vajadzīgs konsolidācijas periods, kamēr mēs uzmanīgi pārskatām personāla prasības. Tāpat mēs esam vienojušies līdz šī mēneša beigām sagatavot ēku un to uzturēšanas ilgtermiņa stratēģisko plānu. Turklāt ir jāizskata turpmākā politika šajā jomā. Azbesta lieta parāda, ka mūs interesē detalizēta informācija. Mēs esam pārsteigti, ka ir paredzēts finansējums ēkas attīrīšanai no azbesta, jo, kad Parlaments iegādājās šo ēku, mums tika apgalvots, ka tajā nav azbesta! Tādējādi Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa atbalsta Eiropas Parlamenta Sociāldemokrātu grupas izvirzīto ierosinājumu iekļaut naudu rezervē. Pēdējais, bet ne mazāk svarīgais punkts, ko es arī vēlētos uzsvērt, ir vajadzība pieņemt režīmu palīgu jautājumā, kā tas tika pārrunāts ar Parlamenta ģenerālsekretāru . Šoreiz tas nedrīkst neizdoties. Mums ir jāatrisina šis jautājums."@lv13
"Hr. formand! Parlamentets budget vedtages først i oktober, men med hr. Lewandowskis betænkning bakker vi principielt op om det forslag til budget 2009, som Præsidiet vedtog i april, og ikke mindst om den dialog om detaljerne i forslaget, som gennemføres som et pilotprojekt i år. Jeg synes, at de første erfaringer viser, at det er nyttigt med sådan en dialog. Det betyder, at budgettet gennemgås i detaljer af de politisk ansvarlige, og at Budgetudvalget inddrages seriøst. Det er godt. Dialogen har meget fokuseret på personalebehovet i forbindelse med Lissabontraktatens nye opgaver for Parlamentet og ikke mindst spørgsmålet om at sikre, at behovene dækkes gennem mulige omrokeringer, førend vi begynder at tale om at udvide medarbejderstaben. Vi har jo set store stigninger i medarbejderstaben med udvidelsen af EU, og nu må vi have en konsolideringsperiode, hvor vi gennemgår personalebehovene nøje. Vi er også blevet enige om at få en langsigtet strategiplan for bygninger og deres vedligeholdelse inden udgangen af denne måned. Også her er det nødvendigt at overveje den fremtidige politik. At detaljer er interessante, viser asbestsagen. Vi er overraskede over, at der er afsat udgifter til bortskaffelse af asbest i SDM-bygningen, for da Parlamentet købte bygningen, fik vi at vide, at der ikke var noget asbest! ALDE-Gruppen støtter således socialisternes forslag om at lægge pengene i reserve. Sidst, men ikke mindst vil også jeg understrege behovet for, at vi nu får vedtaget en ordning for assistenterne, sådan som det har været drøftet med Parlamentets generalsekretær Harald Rømer. Det må ikke slå fejl denne gang. Vi er nødt til at få ordnet denne sag."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de begroting van het Parlement wordt pas in oktober goedgekeurd, maar met het verslag van de heer Lewandowski steunen we in principe de voorgestelde begroting voor 2009 zoals het Bureau deze in april heeft vastgesteld, en met name de dialoog over de details van het voorstel, die dit jaar in het kader van een proefproject plaatsvindt. Ik denk dat de eerste ervaringen laten zien dat een dergelijke dialoog zinvol is. Dit houdt in dat de begroting grondig wordt geëvalueerd door degenen die politieke verantwoordelijkheid dragen en dat de Begrotingscommissie – zoals het hoort – betrokken wordt. Dat is een goede zaak. Tijdens de dialoog is zeer veel aandacht besteed aan de personeelsbehoeften in verband met de nieuwe taken van het Parlement die voortvloeien uit het Verdrag van Lissabon, waarbij vooral gekeken is naar de mogelijkheid om in die behoeften te voorzien door middel van herschikking, alvorens te gaan praten over uitbreiding van het aantal personeelsleden. We hebben natuurlijk bij de uitbreiding van de EU te maken gehad met een sterke uitbreiding van de bezetting, maar nu is het zaak te consolideren en zorgvuldig naar de behoeften te kijken. We hebben ook afgesproken om vóór het einde van de maand een strategisch plan voor de lange termijn op te stellen voor de gebouwen en het onderhoud daarvan. Ik benadruk nogmaals de noodzaak te kijken naar het toekomstig beleid op dit gebied. Uit het geval met het asbest blijkt dat details van belang zijn. Het verbaast ons dat er middelen opzij zijn gezet voor het verwijderen van asbest uit het SDM-gebouw, terwijl ons verteld is dat er geen asbest in het gebouw zat toen het Parlement het kocht! De Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa fractie steunt daarom het voorstel van de sociaal-democratische fractie in het Europees Parlement om het geld in de reserve te plaatsen. Last but not least: ik zou tevens willen benadrukken dat het noodzakelijk is dat we een regeling voor de assistenten aannemen zoals besproken met de secretaris-generaal van het Parlement, de heer Harald Rømer. Dat moet deze keer niet misgaan. We moeten deze kwestie oplossen."@nl3
"Panie przewodniczący! Budżet Parlamentu Europejskiego nie zostanie przyjęty aż do października, ale w sprawozdaniu pana posła Lewandowskiego popieramy co do zasady budżet na rok 2009 przyjęty przez prezydium w kwietniu, a przede wszystkim zawarty w nim dialog dotyczący szczegółów projektu realizowanego w tym roku jako projekt pilotażowy. Moim zdaniem początkowe doświadczenia wykazały, że warto jest prowadzić taki dialog. Oznacza to, że budżet zostanie poddany szczegółowemu przeglądowi ze strony podmiotów ponoszących odpowiedzialność polityczną w tym względzie i że Komisja Budżetowa jest odpowiednio zaangażowana. Jest to pozytywne. Dialog jest bardzo skoncentrowany na potrzebach z zakresu spraw personalnych w związku z nowymi zadaniami dla Parlamentu wynikającymi z traktatu lizbońskiego; niemniej jednak przed rozpoczęciem dyskusji na temat zwiększenia etatów, należy zapewnić, aby potrzeby te zostały w miarę możliwości zaspokojone w drodze możliwych przesunięć personalnych. Mamy już oczywiście za sobą znaczne zwiększenie etatów przy okazji rozszerzenia UE i teraz, kiedy dokonujemy dokładnego przeglądu potrzeb personalnych powinniśmy przechodzić okres stabilności. Zgodziliśmy się także co do przygotowania przed końcem tego miesiąca długofalowego planu strategicznego dotyczącego budynków i ich utrzymania. Tutaj też jest konieczne rozważenie przyszłej polityki w tej dziedzinie. Przypadek azbestów pokazuje, jak ważne są szczegóły. Jesteśmy zdziwieni, że zostały odłożone środki na usunięcie azbestu z budynku SDM, ponieważ kiedy Parlament kupował ten budynek, powiedziano nam przecież, że nie ma azbestu! Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy popiera zatem projekt odłożenia środków do rezerwy przedstawiony przez Grupę Socjalistyczną w Parlamencie Europejskim. Na końcu, ale jest to równie istotne, chciałabym podkreślić potrzebę przyjęcia zasad dotyczących asystentów, o czym dyskutowaliśmy z Sekretarzem Generalnym Parlamentu panem Haraldem Rømerem. Tym razem nie może się nie udać. Musimy rozwiązać ten problem."@pl16
"Senhor Presidente, o orçamento do Parlamento apenas será aprovado em Outubro, mas através do relatório do senhor deputado Lewandowski estaremos, em princípio, a apoiar o projecto de orçamento para 2009 adoptado pela Mesa do Parlamento Europeu em Abril e, em particular, o diálogo sobre os detalhes da proposta que está a ser implementada este ano a título de projecto-piloto. Penso que as experiências iniciais demonstram a utilidade de tal diálogo. Significa que o orçamento será objecto de revisão detalhada por aqueles que detêm a responsabilidade política bem como o envolvimento adequado da Comissão dos Orçamentos. É um aspecto positivo. O diálogo tem-se centrado muito nas necessidades de pessoal, no âmbito das novas tarefas do Parlamento e que decorrem do Tratado de Lisboa, principalmente em assegurar que as necessidades são supridas através de possíveis recolocações de pessoal antes de se pensar em aumentar o número de colaboradores. Registou-se, obviamente, um forte aumento no número de colaboradores em consequência do alargamento da UE, sendo agora necessário um período de consolidação durante o qual as necessidades de pessoal devem ser cuidadosamente analisadas. Concordámos igualmente com a preparação, antes do final do mês em curso, de um plano estratégico a longo prazo relativo aos edifícios e à manutenção dos mesmos. Também aqui será necessário tomar em consideração a futura política neste domínio. O caso relativo ao amianto demonstra que os pormenores são relevantes. Ficámos surpreendidos ao constatar que foi constituída uma reserva destinada à eliminação do amianto do edifício SDM, pois quando o Parlamento adquiriu o edifício foi-nos dito que o mesmo não continha amianto! O Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa apoia, assim, a proposta apresentada pelo Grupo Socialista no Parlamento Europeu relativamente à constituição da reserva em causa. Por último, mas não menos relevante, gostaria igualmente de sublinhar a necessidade de adoptar um regime aplicável aos assistentes, conforme discutido com o Secretário-Geral do Parlamento, o senhor Harald Rømer. Desta vez não podemos permitir que algo corra mal. Esta questão tem mesmo de ser resolvida."@pt17
"Hr. formand! Parlamentets budget vedtages først i oktober, men med hr. Lewandowskis betænkning bakker vi principielt op om det forslag til budget 2009, som Præsidiet vedtog i april, og ikke mindst om den dialog om detaljerne i forslaget, som gennemføres som et pilotprojekt i år. Jeg synes, at de første erfaringer viser, at det er nyttigt med sådan en dialog. Det betyder, at budgettet gennemgås i detaljer af de politisk ansvarlige, og at Budgetudvalget inddrages seriøst. Det er godt. Dialogen har meget fokuseret på personalebehovet i forbindelse med Lissabontraktatens nye opgaver for Parlamentet og ikke mindst spørgsmålet om at sikre, at behovene dækkes gennem mulige omrokeringer, førend vi begynder at tale om at udvide medarbejderstaben. Vi har jo set store stigninger i medarbejderstaben med udvidelsen af EU, og nu må vi have en konsolideringsperiode, hvor vi gennemgår personalebehovene nøje. Vi er også blevet enige om at få en langsigtet strategiplan for bygninger og deres vedligeholdelse inden udgangen af denne måned. Også her er det nødvendigt at overveje den fremtidige politik. At detaljer er interessante, viser asbestsagen. Vi er overraskede over, at der er afsat udgifter til bortskaffelse af asbest i SDM-bygningen, for da Parlamentet købte bygningen, fik vi at vide, at der ikke var noget asbest! ALDE-Gruppen støtter således socialisternes forslag om at lægge pengene i reserve. Sidst, men ikke mindst vil også jeg understrege behovet for, at vi nu får vedtaget en ordning for assistenterne, sådan som det har været drøftet med Parlamentets generalsekretær Harald Rømer. Det må ikke slå fejl denne gang. Vi er nødt til at få ordnet denne sag."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, rozpočet Parlamentu sa prijíma až v októbri, ale so správou pána Lewandowského v zásade vyjadrujeme podporu aj návrhu rozpočtu prijatému v apríli predsedníctvom, a najmä dialógu o podrobnostiach návrhu, ktorý sa v tomto roku realizuje ako pilotný projekt. Myslím si, že počiatočné skúsenosti ukazujú užitočnosť takého dialógu. Znamená to, že rozpočet bude podrobne preskúmaný tými, kto nesú politickú zodpovednosť, a že je do toho riadne zapojený Výbor pre rozpočet. To je dobre. Dialóg sa veľmi silne zameral na požiadavky, ktoré nové úlohy Parlamentu v rámci Lisabonskej zmluvy vložia na bedrá zamestnancov a v neposlednom rade na to, aby predtým, než začneme hovoriť o zvyšovaní počtu zamestnancov, bolo uspokojovanie potrieb zaistené ich prípadnými prevodmi medzi pozíciami. Samozrejme sme zaznamenali rozsiahly nárast počtu zamestnancov pri rozšírení EÚ, ale teraz sa musíme počas nejakej doby konsolidovať a potrebu zamestnancov pozorne skúmať. Rovnako sme sa dohodli, že do konca tohto mesiaca bude vypracovaný dlhodobý strategický plán pre budovy a ich údržbu. Opäť je dôležité brať do úvahy budúcu politiku v tejto oblasti. Prípad azbestu odhaľuje dôležitosť detailov. Vyčlenením finančných prostriedkov na odstránenie azbestu z budovy SDM sme prekvapení, pretože keď Parlament túto budovu zadovážil, bolo nám povedané, že v nej žiadny azbest nie je! Skupina Aliancia liberálov a demokratov pre Európu preto podporuje návrh predložený skupinou socialistov v Európskom parlamente uložiť prostriedky do rezervy. V neposlednom rade by som rád zdôraznil, že potrebujeme prijať režim pre asistentov, ako o ňom hovoril generálny tajomník Parlamentu, pán Harald Rømer. Tentoraz sa to nesmie pokaziť. Musíme túto vec vyriešiť."@sk19
". Gospod predsednik, proračun Parlamenta ne bo sprejet do oktobra, vendar s poročilom gospoda Lewandowskega načeloma podpiramo predlagani proračun za leto 2009, ki ga je predsedstvo sprejelo aprila, zlasti dialog o podrobnostih predloga, ki se letos izvaja kot pilotni projekt. Menim, da začetne izkušnje kažejo, da je tak dialog koristen. Pomeni, da bodo proračun podrobno pregledali tisti, ki so politično odgovorni, in da je odbor za proračun primerno vključen. To je dobro. Dialog se je izrazito osredotočil na potrebe po osebju v povezavi z novimi nalogami Parlamenta, ki izhajajo iz lizbonske pogodbe, zlasti na vprašanje zagotavljanja izpolnitve potreb z mogočimi prerazporeditvami, preden se začnemo pogovarjati o povečevanju števila osebja. Z razširitvijo EU se je bistveno povečalo tudi število uslužbencev in zdaj potrebujemo obdobje utrjevanja, medtem ko natančno pregledujemo potrebe po osebju. Strinjali smo se tudi, da pripravimo dolgoročen strateški načrt za stavbe in njihovo vzdrževanje pred koncem tega meseca. Spet je treba upoštevati prihodnjo politiko na tem področju. Primer azbesta kaže, da so podrobnosti zanimive. Presenečeni smo, da so predvidena sredstva za odstranitev azbesta in stavbe SDM, saj so nam, ko je Parlament stavbo kupil, povedali, da na njej ni azbesta. Skupina zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo tako podpira predlog za razporeditev sredstev v rezervo, ki ga je skupina socialdemokratov predložila Evropskemu parlamentu. Ne nazadnje izpostavljam potrebo po sprejetju ureditve za pomočnike, kot smo razpravljali z generalnim sekretarjem Parlamenta Haraldom Rømerjem. Tokrat nam ne sme spodleteti. To vprašanje moramo urediti."@sl20
"Herr talman! Parlamentets budget antas inte förrän i oktober, men i och med Lewandowskis betänkande stöder vi i princip det budgetförslag för 2009 som antogs av presidiet i april, och särskilt dialogen om detaljerna i förslaget, som genomförs som ett pilotförfarande i år. Jag tycker att de första erfarenheterna visar att en sådan dialog är till nytta. Det innebär att budgeten kommer att vara granskad i detalj av dem som har det politiska ansvaret och att budgetutskottet deltar som sig bör. Det är bra. Dialogen har varit mycket tydligt inriktad på behovet av personal i samband med parlamentets nya uppgifter i samband med Lissabonfördraget, inte minst frågan om att se till att tillgodose behoven genom de ommöbleringar som är möjliga, innan vi börjar tala om att utöka antalet i personalen. Vi har naturligtvis fått se personalen utökas avsevärt i och med EU:s utvidgning, och vi måste nu ha en period av konsolidering medan vi går igenom behovet av personal noggrant. Vi har också kommit överens om att utarbeta en långsiktig strategisk plan för fastigheter och underhåll av dessa före denna månads utgång. Återigen är det nödvändigt att överväga en policy för framtiden på detta område. Fallet med asbest visar att detaljer är viktiga. Det är förvånande att man har avsatt resurser för asbestsanering i SDM-byggnaden, eftersom vi fick veta att det inte fanns någon asbest i byggnaden när parlamentet köpte den! Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa stöder således förslaget från Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet om att placera pengarna i en reserv. Sist men inte minst vill jag också understryka att vi måste anta en ordning för assistenterna, vilket diskuterats med parlamentets generalsekreterare Harald Rømer. Det får inte gå fel den här gången. Vi måste lösa det här problemet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph