Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-08-Speech-4-249"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080508.21.4-249"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"J'ai voté en faveur de ce rapport qui apporte davantage de transparence. Les lobbyistes sont des acteurs importants qui peuvent fournir une expertise utile. Il est cependant essentiel de pouvoir identifier les organisations représentées par les groupes de pression. Un registre public obligatoire pour les lobbyistes, commun au Conseil, à la Commission et au Parlement, et comprenant la totalité de leurs sources financières, est une bonne initiative qui permettra d'aller vers une plus grande clarté. L'ouverture d'un "guichet unique" où les lobbyistes devraient s'enregistrer seulement une seule fois pour avoir accès au Parlement, à la Commission et au Conseil apportera aussi plus de simplification Il est aussi normal que des sanctions soient prévues à l'encontre des lobbyistes qui ne respectent pas le code de conduite."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hlasoval jsem pro zprávu, protože je zárukou větší transparentnosti. Činnost lobbistů je důležitá, protože poskytují důležité odborné informace. Je však nutné rozpoznat organizace zastoupené nátlakovými skupinami. Existence veřejného rejstříku lobbistů, který by byl společný pro Radu, Komisi i Parlament a který by obsahoval i všechny zdroje financování, je dobrým podnětem a zajistí větší průhlednost. Zřízení jednotných kontaktních míst, kde by se lobbisté registrovali pouze jednou, aby získali přístup do Parlamentu, Komise a Rady, by rovněž celou situaci usnadnilo. Je také zcela běžné, že lobbisté musí počítat s uvalením sankcí v případě, že se neřídí smluvenými pravidly."@cs1
"Jeg stemte for denne betænkning, som sikrer større gennemsigtighed. Lobbyister er vigtige aktører, som kan komme med nyttig viden. Det er imidlertid afgørende at kunne identificere de organisationer, som er repræsenteret af pressionsgrupperne. Et tvunget, offentligt lobbyregister, som deles af Rådet, Kommissionen og Parlamentet, og hvori alle deres finansieringskilder registreres, er et godt initiativ, som vil give større klarhed. Oprettelsen af en one-stop shop, hvor lobbyister kan registrere sig en gang for alle for at få adgang til Parlamentet, Kommissionen og Rådet, vil også gøre situationen nemmere. Det er også normalt, at der må påregnes sanktioner over for lobbyister, som ikke overholder adfærdskodeks."@da2
"Ich habe für diesen Bericht gestimmt, der für mehr Transparenz sorgt. Die Lobbyisten sind wichtige Akteure, die nützliches Fachwissen liefern können. Es ist jedoch von wesentlicher Bedeutung, die Organisationen identifizieren zu können, die durch die Interessengruppen vertreten werden. Ein obligatorisches öffentliches Register für Lobbyisten, das vom Rat, der Kommission und dem Parlament gemeinsam geführt wird und in dem sämtliche Finanzquellen angegeben sind, ist eine gute Initiative, die es ermöglichen wird, zu mehr Klarheit zu gelangen. Die Einrichtung einer „einheitlichen Anlaufstelle“, bei der die Lobbyisten sich nur einmal registrieren lassen müssten, um Zugang zum Parlament, zur Kommission und zum Rat zu haben, würde ebenfalls die Dinge vereinfachen. Normal ist auch, dass Sanktionen gegen Lobbyisten vorgesehen werden, die den Verhaltenskodex nicht einhalten."@de9
"Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, που διασφαλίζει μεγαλύτερη διαφάνεια. Οι εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων είναι σημαντικοί παράγοντες, που μπορούν να παράσχουν χρήσιμη εμπειρογνωμοσύνη. Είναι, ωστόσο, βασικό να μπορούμε να προσδιορίσουμε τις οργανώσεις που εκπροσωπούνται από τις ομάδες πίεσης. Ένα υποχρεωτικό δημόσιο μητρώο των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων, που θα είναι κοινό για το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο και στο οποίο θα καταγράφονται όλοι οι χρηματοδοτικοί τους πόροι είναι μια καλή πρωτοβουλία, που θα παράσχει μεγαλύτερη ευκρίνεια. Η δημιουργία ενιαίου σημείου εγγραφής, όπου θα μπορούν να εγγράφονται οι εκπρόσωποι ομάδων ειδικών συμφερόντων μόνον άπαξ, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στο Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και το Συμβούλιο, επίσης θα απλοποιήσει την κατάσταση. Είναι, επίσης, φυσικό να προβλέπονται κυρώσεις για εκπροσώπους ομάδων ειδικών συμφερόντων, που δεν συμμορφώνονται με τον κώδικα συμπεριφοράς."@el10
"I voted in favour of this report, which ensures greater transparency. Lobbyists are important actors who can provide useful expertise. It is, however, essential to be able to identify the organisations represented by the pressure groups. A compulsory public register for lobbyists, shared by the Council, the Commission and Parliament and listing all of their sources of funding, is a good initiative that will provide greater clarity. The establishment of a ‘one-stop shop’ where lobbyists could register only once in order to have access to Parliament, the Commission and the Council will also simplify the situation. It is normal, too, that sanctions should be envisaged for lobbyists who do not comply with the code of conduct."@en4
"He votado a favor de este informe, que garantiza una mayor transparencia. Los grupos de interés son actores importantes que pueden facilitar conocimientos técnicos útiles. No obstante, es fundamental poder identificar las organizaciones representadas por los grupos de presión. Un registro público obligatorio para los grupos de interés, compartido por el Consejo, la Comisión y el Parlamento, en el que se recojan todas sus fuentes de financiación, es una buena iniciativa que permitirá una mayor claridad. El establecimiento de una «ventanilla única» en la que los grupos de interés se puedan registrar una sola vez para tener acceso al Parlamento, a la Comisión y al Consejo también simplificará la situación. También es normal que se prevean sanciones para los grupos de interés que incumplen el código de conducta."@es21
"Hääletasin selle suuremat läbipaistvust pooldava raporti poolt. Lobistid on olulised tegurid, kes võivad anda kasulikke kogemusi. Siiski on ülioluline suuta tuvastada survegruppide esindatavad organisatsioonid. Kohustuslik lobistide avalik register, mida jagavad nõukogu, komisjon ja parlament ning mis reastab kõik nende rahastamisallikad, on hea algatus, mis toob kaasa suurema selguse. Koondmenetluse rakendamine, kus lobistid registreerivad vaid korra, et saada ligipääs parlamendile, komisjonile ja nõukogule lihtsustab samuti olukorda. Ka on normaalne, et lobistide jaoks, kes ei pea kinni tegevusjuhendist, tuleks ette näha sanktsioonid."@et5
"Äänestin tämän avoimuutta edistävän mietinnön puolesta. Lobbaajat ovat tärkeitä toimijoita, jotka voivat tarjota hyödyllistä asiantuntemusta. On kuitenkin oleellista tunnistaa painostusryhmien edustamat organisaatiot. Neuvoston, komission ja parlamentin yhteinen lobbaajien rekisteri, joka on pakollinen ja julkinen ja jossa luetellaan lobbaajien rahoituslähteet, on hyvä aloite, joka selkeyttää asioita. Olisi myös yksinkertaisempaa perustaa ”yhden luukun” järjestelmä, jossa edunvalvojilla olisi kerran rekisteröityään pääsy parlamenttiin, komissioon ja neuvostoon. On myös hyväksyttävää määrätä seuraamuksia niille edunvalvojille, jotka eivät noudata menettelysääntöjä."@fi7
"Emellett, a nagyobb átláthatóságot biztosító jelentés mellett szavaztam. A lobbisták fontos szereplők, akik hasznos tapasztalatokat közvetíthetnek. Ugyanakkor alapvető, hogy képesek legyünk a nyomásgyakorló csoportok mögött álló szervezeteket beazonosítani. A Tanács, a Bizottság és a Parlament által együtt használt kötelező és nyilvános lobbista nyilvántartás, továbbá a finanszírozás valamennyi forrásának összeállítása, jó kezdeményezés, amely nagyobb fokú tisztánlátást biztosít. Az „egyablakos ügyintézés” megvalósítása, miáltal a lobbistáknak elegendő egyszer regisztráltatniuk magukat, hogy bejussanak a Parlamentbe, a Bizottságba és a Tanácsba, ugyancsak egyszerűsíti a helyzetet. Az is elfogadottnak tekinthető, hogy szankciókat helyezzünk kilátásba azon lobbisták ellen, akik nem tartják be a magatartási kódexben foglaltakat."@hu11
"Ho votato a favore della presente relazione, che garantisce una maggiore trasparenza. I lobbisti sono attori importanti che possono fornire esperienza utile. Tuttavia, è essenziale essere in grado di individuare le organizzazioni rappresentate dai gruppi di influenza. Un registro pubblico obbligatorio per i lobbisti comune al Consiglio, alla Commissione e al Parlamento e che elenchi tutte le loro fonti di finanziamento, è un’iniziativa positiva che offrirà maggiore chiarezza. L’istituzione di uno “sportello unico” in cui i lobbisti possano registrarsi solo una volta al fine di avere accesso al Parlamento, alla Commissione e al Consiglio, semplificherà inoltre la situazione. È normale che vengano previste anche le sanzioni per quei lobbisti che non rispettano il codice di condotta."@it12
"Aš balsavau už šį didesnį skaidrumą užtikrinantį pranešimą. Lobistai – tai svarbūs dalyviai, galintys suteikti naudingų žinių. Vis dėlto būtina turėti galimybę nustatyti šių spaudimą darančių grupių atstovaujamas organizacijas. Privalomas bendras Tarybos, Komisijos ir Parlamento viešasis lobistų registras ir visų jų finansavimo šaltinių sąrašas – tai gera daugiau aiškumo suteiksianti iniciatyva. Padėtį supaprastintų vieno langelio principas, pagal kurį norintys savo veiklą vykdyti Parlamente, Komisijoje ir Taryboje lobistai registruotųsi tik kartą. Normalu ir tai, kad Elgesio kodekso taisyklių nesilaikantiems lobistams turėtų būti nustatytos poveikio priemonės."@lt14
"Es balsoju par šo ziņojumu, kas nodrošina lielāku pārredzamību. Lobisti ir svarīgi dalībnieki, kas sniedz lietderīgu informāciju. Tomēr ir būtiski spēt noteikt organizācijas, ko pārstāv aktīvistu grupas. Obligāts publisks lobistu reģistrs Padomē, Komisijā un Parlamentā, kā arī finansēšanas avotu uzskaitīšana, ir lietderīga rīcība, kas sniedz lielāku skaidrību. Situāciju vienkāršotu arī „vienas reģistrēšanās vieta”, kur lobisti varētu reģistrēties tikai vienu reizi, lai iekļūtu Parlamentā, Komisijā un Padomē. Normāli ir arī tas, ka ir jāparedz sankcijas attiecībā pret lobistiem, kuri pārkāpj rīcības kodeksu."@lv13
"J'ai voté en faveur de ce rapport qui apporte davantage de transparence. Les lobbyistes sont des acteurs importants qui peuvent fournir une expertise utile. Il est cependant essentiel de pouvoir identifier les organisations représentées par les groupes de pression. Un registre public obligatoire pour les lobbyistes, commun au Conseil, à la Commission et au Parlement, et comprenant la totalité de leurs sources financières, est une bonne initiative qui permettra d'aller vers une plus grande clarté. L'ouverture d'un "guichet unique" où les lobbyistes devraient s'enregistrer seulement une seule fois pour avoir accès au Parlement, à la Commission et au Conseil apportera aussi plus de simplification. Il est aussi normal que des sanctions soient prévues à l'encontre des lobbyistes qui ne respectent pas le code de conduite."@mt15
"Ik heb voor dit verslag gestemd, omdat het een grotere mate van transparantie garandeert. Lobbyisten vervullen een belangrijke rol en kunnen nuttige kennis bijdragen. Het is echter wel van belang dat we de organisaties die door deze pressiegroepen worden vertegenwoordigd kunnen identificeren. Een verplicht openbaar register voor lobbyisten, dat door de Raad, de Commissie en het Parlement wordt gedeeld, is een heel goed initiatief dat meer duidelijkheid zal verschaffen. Het opzetten van een “one-stop shop”, waar lobbyisten zich maar eenmaal hoeven te laten registeren om toegang te krijgen tot het Parlement, de Commissie of de Raad, zou de toestand ook vereenvoudigen. En het is verder normaal dat er sancties worden voorzien voor lobbyisten die zich niet aan de gedragscode houden."@nl3
"Głosowałam za przyjęciem sprawozdania, które zapewnia większą przejrzystość. Lobbyści są użytecznymi aktorami, którzy dostarczają cennego doświadczenia. Jest jednak konieczne, aby można było zidentyfikować organizacje reprezentowane przez grupy nacisku. Obowiązkowy rejestr publiczny dla lobbystów, wspólny dla Rady, Komisji oraz Parlamentu i wykazujący ich wszystkie źródła finansowania, jest dobrą inicjatywą, która przyczyni się do większej przejrzystości. Utworzenie systemu, w którym lobbyści w celu uzyskania dostępu do Parlamentu, Komisji i Rady będą rejestrować się tylko raz, „przy jednym okienku”, także uprości całą sytuację. To normalne, że należy przewidzieć sankcje dla lobbystów, którzy nie stosują się do kodeksu postępowania."@pl16
"Votei a favor deste relatório, que garante mais transparência. Os representantes de grupos de interesses são actores importantes, que podem disponibilizar conhecimentos técnicos úteis. Porém, é essencial identificar as organizações representadas pelos grupos de pressão. Um registo público obrigatório para os representantes de grupos de interesses, comum ao Conselho, à Comissão e ao Parlamento e enumerando todas as suas fontes de financiamento, é uma boa iniciativa, que permitirá que haja mais clareza. A criação de um "balcão único" onde os representantes de grupos de interesses se inscreverão uma única vez para terem acesso ao Parlamento, à Comissão e ao Conselho simplificará também a situação. É também normal que sejam previstas sanções para os representantes de grupos de interesses que não respeitem o código de conduta."@pt17
"J'ai voté en faveur de ce rapport qui apporte davantage de transparence. Les lobbyistes sont des acteurs importants qui peuvent fournir une expertise utile. Il est cependant essentiel de pouvoir identifier les organisations représentées par les groupes de pression. Un registre public obligatoire pour les lobbyistes, commun au Conseil, à la Commission et au Parlement, et comprenant la totalité de leurs sources financières, est une bonne initiative qui permettra d'aller vers une plus grande clarté. L'ouverture d'un "guichet unique" où les lobbyistes devraient s'enregistrer seulement une seule fois pour avoir accès au Parlement, à la Commission et au Conseil apportera aussi plus de simplification. Il est aussi normal que des sanctions soient prévues à l'encontre des lobbyistes qui ne respectent pas le code de conduite."@ro18
"Hlasovala som v prospech tejto správy, ktorou sa zabezpečuje väčšia transparentnosť. Predstavitelia záujmových skupín sú dôležitými subjektmi, ktoré môžu poskytnúť užitočné odborné stanoviská. Avšak je nevyhnutnou potreba identifikácie organizácií, ktoré sú nátlakovými skupinami zastúpené. Povinný verejný register predstaviteľov záujmových skupín, spoločný pre Radu, Komisiu a Parlament a uvádzanie zdrojov ich financovania sú dobrou iniciatívou, ktorá poskytne viac jasnosti. Zavedenie jednotného kontaktného miesta, kde by sa predstavitelia záujmových skupín mohli zaregistrovať len jedenkrát, s cieľom získať prístup do Parlamentu, Komisie a Rady tiež situáciu zjednoduší. Rovnako je prirodzenou skutočnosť, že by mali byť stanovené sankcie pre predstaviteľov záujmových skupín, ktorí nedodržujú kódex správania."@sk19
"Glasovala sem za to poročilo, ki zagotavlja večjo preglednost. Lobisti so pomembni subjekti, ki lahko zagotovijo uporabno strokovno znanje. Vendar je bistveno, da lahko opredelimo organizacije, ki jih zastopajo interesne skupine. Obvezni javni register za lobiste, ki je skupen Svetu, Komisiji in Parlamentu ter navaja vse njihove vire financiranja, je dobra pobuda, ki bo zagotovila večjo jasnost. Položaj bo poenostavila tudi uvedba načela „vse na enem mestu“, v skladu s katerim se lahko lobisti registrirajo samo enkrat ter imajo s tem dostop do Parlamenta, Komisije in Sveta. Seveda je treba določiti tudi sankcije za lobiste, ki ne upoštevajo kodeksa ravnanja."@sl20
"Jag röstade för detta betänkande som kommer att skapa en större öppenhet. Lobbyister är viktiga aktörer som kan bidra med användbara expertkunskaper. Det är dock oerhört viktigt att kunna identifiera vilka organisationer som de olika påtryckningsgrupperna företräder. Ett bra initiativ som kommer att ge bättre insyn är ett obligatoriskt offentligt register över lobbyister som visar alla deras finansieringskällor och som hålls gemensamt av rådet, kommissionen och parlamentet. Inrättandet av ett gemensamt register där lobbyisterna bara behöver registrera sig en gång för att sedan få tillträde till parlamentet, kommissionen och rådet kommer också att förenkla situationen. Det vore också rimligt att överväga påföljder för lobbyister som inte följer uppförandekoden."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph