Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-08-Speech-4-225"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080508.21.4-225"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Vi vänder oss mot de skrivningar i betänkandet som syftar till att omvandla EU:s valobservatörsuppdrag till politik mot tredje länder. Upptäckta oegentligheter bör behandlas genom organ med större legitimitet och bredare stöd än EU, i detta fall närmast OSSE och FN. Som valövervakare har dock EU en roll att spela tillsammans med dessa andra internationella organ. Den erfarenhet och expertis som EU har byggt upp är av stor betydelse och bör komma till användning även i fortsättningen. Vi har därför valt att stödja betänkandet."@sv22
lpv:translated text
"Jsme proti pasážím, které usilují o to, aby se mise EU pro sledování průběhu voleb proměnily v politiku namířenou proti třetím zemím. Zjištěné nesrovnalosti musí být řešeny orgány s větší legitimitou a podporou než má EU, v tomto případě především Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a OSN. EU má však i přesto důležitou roli jako pozorovatel průběhu voleb společně s těmito dalšími mezinárodními orgány. Zkušenosti a odbornost, kterých EU dosáhla, jsou velice důležité a měly by být využívány i v budoucnu. Proto jsme se rozhodli zprávu podpořit."@cs1
"Vi er modstandere af de passager i betænkningen, som vil gøre EU's valgobservatørmissioner til politik over for tredjelande. Uregelmæssigheder bør behandles af organer med større legitimitet og bredere støtte end EU, i dette tilfælde primært OSCE og FN. EU har imidlertid en rolle at spille som valgobservatør sammen med disse andre internationale organer. Den erfaring og ekspertise, som EU har opbygget, er meget vigtig og bør også bruges i fremtiden. Vi har derfor valgt at støtte betænkningen."@da2
". − Wir wenden uns gegen Formulierungen im Bericht, die darauf abzielen, die EU-Wahlbeobachtungsmissionen für das Betreiben von Politik gegenüber Drittländern zu benutzen. Aufgedeckte Unregelmäßigkeiten sollten durch Einrichtungen mit größerer Legitimität und breiterer Unterstützung als die EU behandelt werden, in diesem Fall in erster Linie durch die OSZE und die UNO. Als Wahlbeobachter spielt die EU jedoch zusammen mit anderen internationalen Organen eine wichtige Rolle. Die gesammelten Erfahrungen und die entwickelte Fachkompetenz der EU sind von großer Bedeutung und sollten auch in Zukunft genutzt werden. Wir haben daher für den Bericht gestimmt."@de9
"Είμαστε αντίθετοι στα αποσπάσματα της έκθεσης, με τα οποία επιδιώκεται να μετατραπούν οι αποστολές της ΕΕ για την παρακολούθηση των εκλογών σε πολιτική έναντι τρίτων χωρών. Οι παρατυπίες που διαπιστώνονται πρέπει να εξετάζονται μέσω οργάνων που χαίρουν μεγαλύτερης νομιμοποίησης και ευρύτερης στήριξης σε σύγκριση με την ΕΕ, εν προκειμένω πρωταρχικά ο ΟΑΣΕ και ο ΟΗΕ. Ωστόσο, η ΕΕ πρέπει πράγματι να διαδραματίσει ρόλο ως εκλογικός παρατηρητής μαζί με τους υπόλοιπους διεθνείς φορείς. Η εμπειρία και εμπειρογνωμοσύνη που έχει αποκτήσει η ΕΕ είναι μεγάλης σημασίας και πρέπει να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον. Επιλέξαμε, επομένως, να υποστηρίξουμε την έκθεση."@el10
"We are opposed to the passages in the report which seek to turn the EU’s election observation missions into policy toward third countries. Irregularities found should be dealt with through bodies with greater legitimacy and broader support than the EU, in this case primarily the OSCE and the UN. However, the EU does have a role to play as an election observer together with these other international bodies. The experience and expertise which the EU has built up is of great importance and should also be used in future. We have therefore chosen to support the report."@en4
"Nos oponemos a los pasajes del informe que pretenden convertir las misiones de observación electoral de la Unión Europea en una política para terceros países. Las irregularidades encontradas deberían ser abordadas por organismos con una mayor legitimidad y apoyo que la Unión Europea, en este caso principalmente la OSCE y las Naciones Unidas. No obstante, la Unión Europea tiene un papel que desempeñar como observador de las elecciones junto con estos otros organismos internacionales. La experiencia y los conocimientos técnicos que la Unión Europea ha acumulado son muy importantes y también se deberían aprovechar en el futuro. Por lo tanto, hemos decidido apoyar el informe."@es21
"Me ei ole nõus raporti punktidega, mille eesmärgiks on muuta ELi valimisvaatlusmissioonid kolmandaid riike käsitlevaks poliitikaks. Tuvastatud erinevustega tuleb tegeleda asutuste kaudu, mille õiguspärasus on suurem ja mis omavad laialdasemat toetust kui EL, antud juhul peamiselt OSCE ja ÜRO kaudu. Samas on ELil nende teiste rahvusvaheliste asutuste kõrval roll valimisvaatlejana. ELi kogemused ja pädevus on väga oluline ja seda tuleks kasutada ka tulevikus. Otsustasime seega raportit toetada."@et5
"− Vastustamme mietinnön kohtia, joissa EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunnat pyritään vakiinnuttamaan kolmansia maita koskevaksi toimintalinjaksi. Väärinkäytökset on käsiteltävä elimissä, joilla on vahvempi legitimiteetti ja laajempi kannatus kuin EU:lla, eli tässä tapauksessa etupäässä Etyjissä ja YK:ssa. EU:lla on kuitenkin merkitystä vaalitarkkailijana yhdessä kyseisten kansainvälisten elinten kanssa. EU:n hankkimaa merkittävää kokemusta ja asiantuntemusta pitäisi hyödyntää myös tulevaisuudessa. Näin ollen päätimme kannattaa mietintöä."@fi7
"Nous désapprouvons les passages du rapport qui cherchent à faire des missions d'observation d'élections de l'UE une politique à l'égard des pays tiers. Les irrégularités constatées devraient être traitées par des organes jouissant d'une plus grande légitimité et bénéficiant d'un plus large soutien que l'UE, soit essentiellement l'OSCE et l'ONU dans ce cas. Il n'en demeure pas moins que l'UE a un rôle d'observateur électoral à jouer aux côtés de ces autres organisations internationales. L'expérience et l'expertise que l'UE a acquises revêtent en effet une grande importance et devraient également être utilisées à l'avenir. Nous avons donc choisi de voter ce rapport."@fr8
"Ellenezzük a jelentés azon kitételeit, amelyek az EU választási megfigyelési küldetéseit harmadik országok irányában, követendő politikává alakítanák. A feltárt szabálytalanságokat az Unióénál nagyobb legitimitással és szélesebb körű támogatással rendelkező szerveknek, esetünkben az EBESZ-nek és az ENSZ-nek kellene kezelniük. Az EU-nak, mint választási megfigyelőnek szerepe – a többi nemzetközi testülettel együtt – megőrzendő. Az EU által megszerzett tapasztalat és szakértelem nagy jelentőséggel bír, és a jövőben is felhasználandó. Ennél fogva a jelentés támogatása mellett döntöttünk."@hu11
"Siamo contrari ai passaggi della relazione che cercano di trasformare le missioni di osservazione elettorale dell’Unione europea in una politica favorevole ai paesi terzi. Le irregolarità riscontrate dovrebbero essere affrontate attraverso organi con maggiore legittimità e più ampio sostegno rispetto all’Unione europea, in questo caso in primo luogo dall’OSCE e dall’ONU. Tuttavia, l’Unione europea ha un ruolo da svolgere quale osservatore elettorale assieme ad altri organismi internazionali. L’esperienza e la professionalità che l’Europa ha costruito è di grande importanza e dovrebbero in futuro essere usate. Abbiamo pertanto deciso di sostenere la relazione."@it12
"Mes prieštaraujame toms pranešimo ištraukoms, kuriose siekiama ES rinkimų stebėjimo misijas paversti trečiųjų šalių politika. Aptiktus pažeidimus turėtų ištaisyti didesnį pasitikėjimą ir paramą nei ES turinčios institucijos, šiuo atveju pirmiausia Europos Saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO) ir JT. Tačiau ES kartu su kitomis tarptautinėmis organizacijomis iš tiesų turi atlikti rinkimų stebėtojos vaidmenį. ES sukaupta patirtis ir kompetencija yra labai reikšmingos ir ateityje jas derėtų naudoti. Todėl šiam pranešimui nutarėme pritarti."@lt14
"Mēs neatbalstām šī ziņojuma tās daļas, kurās tiek mēģināts pārvērst ES vēlēšanu novērošanas misijas politikā pret trešajām valstīm. Atklātās nepilnības ir jānovērš atbildīgajām institūcijām ar lielāku likumību un atbalstu nekā ES, šādos gadījumos galvenokārt EDSO un ANO. Tomēr ES ir jāpilda vēlēšanu novērotāja loma kopā ar citām starptautiskajām organizācijām. ES pieredze un zināšanas ir ļoti svarīgas un tās jāizmanto arī nākotnē. Tāpēc mēs izlēmām atbalstīt šo ziņojumu."@lv13
"Vi vänder oss mot de skrivningar i betänkandet som syftar till att omvandla EU:s valobservatörsuppdrag till politik mot tredje länder. Upptäckta oegentligheter bör behandlas genom organ med större legitimitet och bredare stöd än EU, i detta fall närmast OSSE och FN. Som valövervakare har dock EU en roll att spela tillsammans med dessa andra internationella organ. Den erfarenhet och expertis som EU har byggt upp är av stor betydelse och bör komma till användning även i fortsättningen. Vi har därför valt att stödja betänkandet."@mt15
"Wij verzetten ons tegen die passages in het verslag waarin geprobeerd wordt de verkiezingswaarnemingsmissies van de EU om te vormen tot een beleid ten aanzien van derde landen. Als er onregelmatigheden worden vastgesteld moeten die worden gecorrigeerd door lichamen met een grotere legitimiteit en bredere steun dan de EU. In dit geval zijn dat vooral de OVSE en de VN. De EU kan echter wel een rol spelen als verkiezingswaarnemer náást andere internationale organisaties. De kennis en ervaring die de EU heeft opgebouwd zijn van groot belang en moeten ook in de toekomst zeker gebruikt worden. We hebben daarom besloten vóór dit verslag te stemmen."@nl3
"Opomo-nos às passagens do relatório que procuram transformar as missões de observação eleitoral da UE em missões de política externa. As irregularidades encontradas devem ser resolvidas através de organismos com maior legitimidade e um apoio mais vasto do que a UE, neste caso sobretudo a OSCE e a ONU. No entanto, a UE tem também um papel a desempenhar como observador eleitoral, em conjunto com esses outros organismos internacionais. A experiência e a competência que a UE desenvolveu são da maior importância e devem ser também utilizadas no futuro. Assim, optámos por votar a favor do relatório."@pt17
"Vi vänder oss mot de skrivningar i betänkandet som syftar till att omvandla EU:s valobservatörsuppdrag till politik mot tredje länder. Upptäckta oegentligheter bör behandlas genom organ med större legitimitet och bredare stöd än EU, i detta fall närmast OSSE och FN. Som valövervakare har dock EU en roll att spela tillsammans med dessa andra internationella organ. Den erfarenhet och expertis som EU har byggt upp är av stor betydelse och bör komma till användning även i fortsättningen. Vi har därför valt att stödja betänkandet."@ro18
"Nesúhlasili sme s časťami textu správy, v ktorých sa vyjadrujú snahy o transformáciu volebných pozorovateľských misií EÚ na politiky voči tretím krajinám. Nájdené nezrovnalosti by sa mali riešiť prostredníctvom orgánov s vyššou legitimitou a širšou podporou ako EÚ v tomto prípade v prvom rade prostredníctvom OBSE a OSN. Napriek tomu existuje úloha, ktorú EÚ musí zohrávať ako pozorovateľ na voľbách spolu s týmito inými medzinárodnými orgánmi. Skúsenosti a odborné znalosti, ktoré EÚ nadobudla sú veľmi dôležité a mali by sa tiež v budúcnosti využívať. Preto sme sa rozhodli túto správu podporiť."@sk19
". Nasprotujeva odlomkom poročila, katerih namen je misije EU za spremljanje volitev spremeniti v politiko do tretjih držav. Ugotovljene nepravilnosti je treba obravnavati z večjo legitimnostjo in širšo podporo, kot ju ima EU, kar v tem primeru omogočata predvsem OVSE in ZN. Kljub temu ima EU vlogo pri spremljanju volitev skupaj z drugimi mednarodnimi organi. Izkušnje in strokovno znanje, ki jih je EU pridobila, so zelo pomembni in jih je treba uporabiti tudi v prihodnosti. Zato sva se določila podpreti poročilo."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph