Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-07-Speech-3-222"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080507.17.3-222"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, let me begin by congratulating my colleague, Mr Ford, rapporteur of this report. The proposed trade agreement with ASEAN forms part of a wider strategy of bilateral and interregional negotiations with EU trading partners. If considered as a single entity, ASEAN would be the EU’s fifth-largest trading partner, ahead of Japan. ASEAN is an extremely diverse region with three of its members being LDCs, while others have a higher income per head than many EU Member States. I and my colleagues in INTA strongly support the Commission’s first option: to negotiate with the region as a whole, to strengthen regional economic integration between the ASEAN countries. The report stresses the importance of interregional trade agreements, which can usually supplement the multicultural system – provided they are wide-ranging and ambitious, going well beyond tariff reductions – and implement social and environmental standards. The report urges the parties to progressively reduce or dismantle all barriers to trade in goods and services, while fully respecting the differing economic positions within the ASEAN region. It also urges the Commission to ensure transparency and effective rules for public procurement – IPRs, state aid and other subsidies. In conclusion, let me also thank the rapporteur for his positive collaboration, reflected in some compromise amendments which put the report’s main emphasis on trade and trade related issues, alongside topics of human rights and sustainable development. Adoption of these and other amendments made the report more balanced."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, nejdříve bych rád blahopřál svému kolegovi, panu Fordovi a zpravodaji této zprávy. Navrhovaná obchodní dohoda s ASEAN je součástí širší strategie dvoustranných a meziregionálních jednání s obchodními partnery EU. Kdybychom považovali ASEAN za jednu entitu, bylo by pátým největším obchodním partnerem EU, před Japonskem. ASEAN je velice rozmanitý region, jehož tři členové jsou méně rozvinuté země a zároveň jeho ostatní členové mají vyšší příjem na osobu než řada členských států EU. Já a mí kolegové z výboru INTA velmi podporujeme první možnost Komise: jednat s tímto regionem jako celkem, prohloubit regionální hospodářskou integraci zemí ASEAN. Ve zprávě se zdůrazňuje význam meziregionálních obchodních dohod, jež mohou obvykle nahrazovat multikulturní systém – v případě, že jsou dalekosáhlé, ambiciózní a do velké míry přesahují celní omezení – a mohou se jimi zavádět standardy spojené se sociální oblastí a životním prostředím. Ve zprávě se naléhá na strany, aby postupně omezovaly nebo rušily všechny překážky obchodu zbožím a službami a dodržovaly přitom odchylné hospodářské postoje v rámci regionu ASEAN. Zprávou se rovněž vybízí Komise, aby zajistila průhlednost a účinné předpisy spojené s veřejnými zakázkami – práva duševního vlastnictví, státní podpora a jiné dotace. Na závěr bych rád poděkoval zpravodaji za jeho konstruktivní spolupráci, což se odráží v některých kompromisních pozměňovacích návrzích, jimiž se ve zprávě klade hlavní důraz na obchod a otázky s obchodem spojené, společně s problémy lidských práv a udržitelného rozvoje. Díky přijetí těchto pozměňovacích návrhů a jiných pozměňovacích návrhů je tato zpráva vyvážená."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne starte med at takke min kollega, hr. Ford, som er ordfører for denne betænkning. Den foreslåede handelsaftale med ASEAN er en del af en bredere strategi for bilaterale og interregionale forhandlinger med EU's handelspartnere. Betragtet som en enhed ville ASEAN være EU's femtestørste handelspartner, foran Japan. ASEAN er en meget forskelligartet region. Tre af dets medlemmer tilhører de mindst udviklede lande, mens andre har en højere indkomst pr. indbygger end mange EU-medlemslande. Jeg og mine kolleger i Udvalget om International Handel støtter Kommissionen i dens ønske om først og fremmest at forhandle med hele regionen for at styrke den regionale økonomiske integration mellem ASEAN-landene. Betænkningen understreger betydningen af interregionale aftaler, som normalt kan være et supplement til det multikulturelle system, forudsat at de er vidtrækkende og ambitiøse og går langt videre end toldnedsættelser, og at de gennemfører sociale og miljømæssige standarder. Betænkningen opfordrer parterne til gradvist at nedbringe eller afvikle alle handelshindringer for varer og tjenesteydelser, samtidig med at man respekterer de forskellige økonomiske situationer i ASEAN-regionen. Den opfordrer også Kommissionen til at sikre gennemsigtighed og effektive regler for offentlige indkøb, intellektuelle ejendomsrettigheder, statsstøtte og andre tilskud. Jeg vil ligeledes til slut takke ordføreren for hans positive samarbejde, som kom til udtryk i visse kompromisændringsforslag, hvorved betænkningens hovedvægt kom til at ligge på handel og handelsrelaterede spørgsmål samt menneskerettighedsspørgsmål og bæredygtig udvikling. Betænkningen blev mere afbalanceret med vedtagelsen af disse og andre ændringsforslag."@da2
". Herr Präsident! Eingangs möchte ich meinem Kollegen, Herrn Ford, dem Berichterstatter dieses Berichts, meinen Glückwunsch aussprechen. Das vorgeschlagene Handelsabkommen mit der ASEAN ist Bestandteil einer umfassenderen Strategie von bilateralen und interregionalen Verhandlungen mit Handelspartnern der EU. Insgesamt betrachtet, ist die ASEAN der fünftgrößte Handelspartner der EU und kommt noch vor Japan. Im ASEAN-Raum bestehen sehr große Unterschiede und drei ASEAN-Staaten zählen zu den am wenigsten entwickelten Ländern, während andere Staaten ein höheres Pro-Kopf-Einkommen haben als viele EU-Mitgliedstaaten. Gemeinsam mit meinen Kollegen im Ausschuss für internationalen Handel befürworte ich nachdrücklich die erste Option der Kommission: mit der Region als Ganzes Verhandlungen zu führen, um die regionale wirtschaftliche Integration zwischen den ASEAN-Staaten zu festigen. Im Bericht wird die Bedeutung interregionaler Handelsabkommen hervorgehoben, die in der Regel das multilaterale System ergänzen können – sofern sie umfassend und anspruchsvoll sind und weit über Zollsenkungen hinausgehen – und soziale und ökologische Standards einführen. Der Bericht fordert die Vertragsparteien mit Nachdruck auf, sämtliche Hemmnisse für den Handel mit Waren und Dienstleistungen schrittweise abzubauen oder zu beseitigen und gleichzeitig die unterschiedlichen wirtschaftlichen Lagen innerhalb des ASEAN-Raumes vollständig zu berücksichtigen. Ferner fordert er die Kommission nachdrücklich auf, für Transparenz und wirksame Vorschriften über die öffentliche Auftragsvergabe – die Rechte am geistigen Eigentum, die staatlichen Beihilfen und andere Subventionen – zu sorgen. Abschließend möchte ich dem Berichterstatter für seine ausgezeichnete Zusammenarbeit danken, die in einigen Kompromissänderungsanträgen zum Ausdruck kommt, so dass der Schwerpunkt des Berichts neben Aspekten der Menschenrechte und der nachhaltigen Entwicklung auf dem Handel und mit dem Handel in Verbindung stehenden Fragen liegt. Durch die Annahme dieser und weiterer Änderungsanträge wurde der Bericht ausgewogener."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου καταρχάς να συγχαρώ τον συνάδελφό μου, κ. Ford, τον εισηγητή αυτής της έκθεσης. Η προτεινόμενη εμπορική συμφωνία με τον ASEAN αποτελεί τμήμα μιας ευρύτερης στρατηγικής διμερών και διαπεριφερειακών διαπραγματεύσεων με εμπορικούς εταίρους της ΕΕ. Εάν αντιμετωπιστεί ως ενιαία οντότητα, ο ASEAN θα ήταν ο πέμπτος κατά σειρά μεγέθους εμπορικός εταίρος της ΕΕ, ξεπερνώντας την Ιαπωνία. Ο ASEAN είναι μια περιοχή εξαιρετικής ποικιλομορφίας, τρεις από τις χώρες της οποίας συγκαταλέγονται μεταξύ των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών, ενώ άλλες χώρες έχουν υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα από πολλά κράτη μέλη της ΕΕ. Εγώ και οι συνάδελφοί μου στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου στηρίζουμε σθεναρά την πρώτη επιλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: να διαπραγματευτεί με την περιοχή συνολικά, με σκοπό την ενίσχυση της περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης μεταξύ των χωρών του ASEAN. Στην έκθεση υπογραμμίζεται η σημασία των διαπεριφερειακών εμπορικών συμφωνιών, οι οποίες μπορούν συνήθως να συμπληρώνουν το πολυμερές σύστημα –εφόσον είναι φιλόδοξες και καλύπτουν ευρύ φάσμα θεμάτων, υπερβαίνοντας κατά πολύ τις απλές μειώσεις των δασμών– και να επιβάλλουν στην πράξη κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα. Στο κείμενο της έκθεσης απευθύνεται έκκληση σε όλα τα μέρη να μειώσουν ή να εξαλείψουν προοδευτικά όλα τα εμπόδια στο εμπόριο προϊόντων και υπηρεσιών, με πλήρη σεβασμό των διαφορετικών οικονομικών συνθηκών εντός της περιοχής που καλύπτει ο ASEAN. Καλείται επίσης η Επιτροπή να διασφαλίσει τη διαφάνεια και την εφαρμογή αποτελεσματικών κανόνων όσον αφορά τις δημόσιες προμήθειες – τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και τις κρατικές και άλλες ενισχύσεις. Εν κατακλείδι, επιτρέψτε μου επίσης να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη θετική του συνεργασία, την οποία αντικατοπτρίζουν ορισμένες συμβιβαστικές τροπολογίες βάσει των οποίων η έκθεση εστιάζεται κυρίως σε θέματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα το εμπόριο, παράλληλα με θέματα που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της βιώσιμης ανάπτυξης. Η έγκριση αυτών και άλλων τροπολογιών έκαναν την έκθεση πιο ισορροπημένη."@el10
"Señor Presidente, permítame comenzar felicitando a mi compañero, señor Ford, ponente de este informe. El acuerdo comercial propuesto con la ASEAN forma parte de una estrategia más amplia de negociaciones bilaterales e interregionales con socios comerciales de la UE. Considerada como una sola entidad, la ASEAN sería el quinto socio comercial más grande de la UE, por delante de Japón. La ASEAN es una región muy variada, siendo tres de sus miembros PMD, en tanto que otros poseen una renta per cápita superior a la de muchos Estados miembros de la UE. Mis compañeros en la Comisión INTA y yo apoyamos decididamente la primera opción de la Comisión: negociar con la región en conjunto, fortalecer la integración económica regional entre los países miembros de la ASEAN. El informe subraya la importancia de los acuerdos comerciales interregionales, capaces de complementar convenientemente el sistema multilateral, siempre que sean amplios y ambiciosos y vayan más allá de las reducciones arancelarias, y aplicar normas sociales y ecológicas. El informe insta a las partes a reducir o eliminar de forma progresiva todos los obstáculos a la circulación de bienes y servicios, respetando plenamente las diferentes situaciones económicas dentro de la región de la ASEAN. Insta asimismo a la Comisión a que garantice la transparencia y la eficacia de las normas en materia de contratación pública, derechos de propiedad intelectual, ayudas estatales y otras subvenciones. Para terminar, permítame dar las gracias asimismo al ponente por su positiva colaboración, reflejada en algunas enmiendas de transacción que ponen el énfasis principal del informe en el comercio y en asuntos relacionados con el mismo, junto a temas relativos a los derechos humanos y el desarrollo sostenible. La aprobación de estas y otras enmiendas ha conferido un mayor equilibrio al informe."@es21
"Härra juhataja, lubage mul alustada oma kolleegi härra Fordi, käesoleva raporti raportööri õnnitlemisega. Esitatud ettepanekud kaubanduskokkuleppe osas ASEANiga moodustavad osa laiemast kahepoolsete ja regionaalsete läbirääkimiste strateegiast ELi kaubanduspartneritega. Kui vaadelda ASEANi ühtse tervikuna, oleks see ELi suuruselt viies kaubanduspartner Jaapani ees. ASEAN on äärmiselt mitmekesine piirkond, kusjuures kolm selle liiget on vähim arenenud riigid, samas kui teistes on sissetulek inimese kohta kõrgem kui paljudes ELi liikmesriikides. Mina ja minu kolleegid INTAs toetame kindlalt komisjoni esimest valikut: pidada läbirääkimisi regiooniga tervikuna, tugevdada piirkondlikku majanduslikku integratsiooni ASEANi riikide vahel. Raport rõhutab piirkondadevahelise kaubanduskokkuleppe tähtsust, mis tavaliselt täiendab multikultuurilist süsteemi – eeldusel, et nad on laiahaardelised ja ambitsioonikad, minnes kaugemale tariifide vähendamisest – ja rakendavad sotsiaalseid ja keskkonnastandardeid. Raport innustab pooli progressiivselt kahandama või eemaldama kõiki kaubavahetuse ja teenuste osutamise tõkkeid, samal ajal täielikult austades ASEANi piirkonna erinevaid majanduslikke positsioone. Raport õhutab ka komisjoni tagama riigihanke läbipaistvust ja tõhusaid reegleid – intellektuaalomandiõigus, riigiabi ja muud toetused. Kokkuvõtteks lubage mul tänada ka raportööri positiivse koostöö eest, mis peegeldub teatud kompromissmuudatusettepanekutes, mis asetasid raporti pearõhu kaubandusele ja kaubandusega seotud teemadele, koos inimõiguste ja säästva arengu küsimustega. Nende ja teiste muudatusettepanekute vastuvõtmine muutis raporti tasakaalustatumaks."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan aluksi kiittää tämän mietinnön esittelijää, Glyn Fordia. Ehdotus kauppasopimuksen tekemisestä ASEANin kanssa on osa laajempaa strategiaa, joka koskee kahdenvälisiä ja alueidenvälisiä neuvotteluja EU:n kauppakumppaneiden kanssa. Jos ASEANia tarkastellaan yhtenä, yhtenäisenä kokonaisuutena, se on EU:n viidenneksi suurin kauppakumppani ja nousee näin siis Japanin edelle. ASEAN on äärimmäisen monimuotoinen alue: sen jäsenvaltioista kolme kuuluu maailman vähiten kehittyneiden maiden joukkoon, kun taas joissakin jäsenvaltioissa asukasta kohden lasketut tulot ovat korkeammat kuin monissa EU:n jäsenvaltioissa. Kansainvälisen kaupan valiokuntaan kuuluvat kollegani ja minä kannatamme voimakkaasti komission ensimmäistä vaihtoehtoa: sitä, että neuvottelemme koko alueen kanssa ja vahvistamme ASEAN-maiden alueellista taloudellista yhdentymiskehitystä. Mietinnössä korostetaan alueiden välisten kauppasopimusten merkitystä, sillä niillä voidaan yleensä täydentää monikulttuurista järjestelmää – mikäli ne ovat laaja-alaisia ja kunnianhimoisia ja kattavat paljon muitakin asioita kuin tullien vähentämisen – ja niiden avulla voidaan panna täytäntöön sosiaalisia ja ympäristöä koskevia sääntöjä. Mietinnössä osapuolia kehotetaan vähentämään tai poistamaan asteittain kaikki tavaroiden ja palvelujen kauppaa koskevat esteet, mutta kunnioittamaan samalla täysimääräisesti ASEAN-maiden erilaisia taloudellisia oloja. Lisäksi siinä kehotetaan komissiota varmistamaan avoimuus sekä julkisia hankintoja, teollis- ja tekijänoikeuksia, valtion tukea ja muita tukia koskevat tehokkaat säännöt. Haluan lopuksi kiittää esittelijää hyvästä yhteistyöhengestä, joka näkyi muutamissa kompromissitarkistuksissa, joilla mietinnön pääpaino asetettiin kauppaa ja siihen liittyviä asioita koskeviin kysymyksiin sekä ihmisoikeuksia ja kestävää kehitystä koskeviin kysymyksiin. Näiden ja muiden tarkistuksen hyväksyminen tasapainotti mietintöä."@fi7
"Monsieur le Président, permettez-moi tout d’abord de féliciter mon collègue, M. Ford, rapporteur pour ce rapport. L’accord commercial proposé avec l’ANASE s’inscrit dans une stratégie plus large de négociations bilatérales et interrégionales avec les partenaires commerciaux de l’UE. Si on la considère comme une seule entité, l’ANASE est le cinquième partenaire commercial de l’UE, devant le Japon. L’ANASE est une région extrêmement diversifiée dont trois de ses membres sont des PMA, alors que d’autres ont un revenu par habitant plus élevé que de nombreux États membres de l’UE. Mes collègues de la commission INTA et moi-même soutenons vivement la première option de la Commission, à savoir négocier avec la région dans son ensemble et renforcer l’intégration économique régionale entre les pays de l’ANASE. Le rapport souligne l’importance des accords commerciaux interrégionaux, qui peuvent habituellement remplacer le système multiculturel – à condition qu’ils soient de grande envergure et ambitieux et qu’ils aillent bien au-delà de simples réductions tarifaires – et mettre en œuvre les normes sociales et environnementales. Le rapport invite les parties à réduire progressivement ou à supprimer toutes les barrières au commerce des biens et services, en respectant totalement les différentes positions économiques au sein de la région de l’ANASE. Il exhorte également la Commission à assurer la transparence et l’efficacité des règles en matière de marchés publics – DPI, aides d’État et autres subventions. Pour conclure, permettez-moi également de remercier le rapporteur pour sa collaboration positive, reflétée dans certains amendements de compromis, qui insistent particulièrement sur le commerce et les questions commerciales, ainsi que sur les droits de l’homme et le développement durable. L’adoption de ces amendements et d’autres permettrait d’équilibrer davantage le rapport."@fr8
"Elnök úr! Hadd kezdjem azzal, hogy gratulálok Ford úrnak, e jelentés előadójának. Az ASEAN-nal kötendő, javasolt kereskedelmi megállapodás az EU kereskedelmi partnereivel folytatott kétoldalú és régióközi tárgyalássorozat szélesebb stratégiájának részét képezi. Ha egységes jogalanynak tekintenénk, akkor az ASEAN lenne EU ötödik legnagyobb kereskedelmi partner, Japán előtt. Az ASEAN rendkívül sokszínű régió, amelynek három tagja legfejletlenebb ország, míg másutt az egy főre jutó jövedelem magasabb, mint sok uniós tagállamban. Jómagam és sok kollégám a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságban erőteljesen támogatjuk a Bizottság első variációját: a régió egészével tárgyalni, megerősíteni az ASEAN-országok közötti regionális gazdasági integrációt. A jelentés hangsúlyozza a régióközi kereskedelmi megállapodások fontosságát, amelyek általában a multikulturális rendszert egészítik ki, feltéve, hogy széles körűek és célra törőek, jóval túlmennek a tarifális csökkentéseken és végrehajtják a társadalmi és környezetvédelmi normákat. A jelentés sürgeti a feleket, hogy fokozatosan csökkentsék, illetve szüntessék meg az árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos valamennyi kereskedelmi akadályt, az ASEAN-régión belüli eltérő gazdasági álláspontok teljes mértékű figyelembe vétele mellett. Arra is sürgeti a Bizottságot, hogy biztosítson átláthatóságot és hatékony szabályokat a közbeszerzés – a szellemi tulajdonjogok, az állami és egyéb támogatások – vonatkozásában. Befejezésül hadd köszönjem meg az előadónak pozitív együttműködését is, amely néhány megegyezéses módosításban tükröződik, amelyek a jelentés fő hangsúlyát a kereskedelemre és kereskedelemmel kapcsolatos kérdésekre helyezték, az emberi jogok és a fenntartható fejlődés témakörei mellett. Ezek és más módosítások elfogadása kiegyensúlyozottabbá tette a jelentést."@hu11
". Signor Presidente, innanzi tutto desidero congratularmi con il mio collega, l’onorevole Ford, autore della presente relazione. La proposta di accordo commerciale con l’ASEAN è parte di una più ampia strategia di negoziati bilaterali e interregionali con commerciali dell’UE. Se considerata come un’unica entità, l’ASEAN sarebbe il quinto maggiore commerciale dell’UE, davanti al Giappone. L’ASEAN è una regione che presenta un’estrema diversità, con tre dei suoi membri che figurano fra i “paesi meno sviluppati” (PMS), mentre altri presentano un reddito superiore a quello di molti Stati membri dell’UE. Io e i miei colleghi in seno alla commissione INTA siano fortemente a favore della prima opzione della Commissione; negoziare con la regione come se fosse un’unica entità, onde rafforzare l’integrazione economica regionale tra i paesi dell’ASEAN. La relazione sottolinea l’importanza degli accordi commerciali interregionali, che possono completare il sistema multilaterale – a condizione che siano di più ampia portata e più ambiziosi, spingendosi oltre alle riduzioni tariffarie – e attuare norme sociali e ambientali. La relazione esorta le parti a ridurre o a smantellare progressivamente tutte le barriere agli scambi di merci e servizi, pur nel rispetto delle posizioni economiche diverse all’interno della regione dell’ASEAN. Sollecita inoltre la Commissione a garantire trasparenza e norme efficaci in materia di appalti pubblici – diritti di proprietà intellettuale, aiuti di Stato e altre sovvenzioni. Infine, desidero ringraziare anche il relatore per la sua positiva collaborazione, riflessa in alcuni emendamenti di compromesso che pongono l’accento principale della relazione su questioni commerciali e legate agli scambi, insieme a problemi nel campo dei diritti umani e dello sviluppo sostenibile. L’adozione di questi e di altri emendamenti hanno reso la relazione più equilibrata."@it12
". Pone Pirmininke, leiskite man pasveikinti kolegą G. Fordą, šio pranešimo autorių. Siūlomas prekybos susitarimas su ASEAN sudaro dalį platesnės dvišalių ir tarpregioninių derybų su ES prekybos partneriais strategijos. Jeigu į ASEAN žvelgsime kaip į vieną subjektą, ji bus penktasis didžiausias ES prekybos partneris, lenkiantis Japoniją. ASEAN yra nepaprastai kontrastiškas regionas: trys jo narės yra MIŠ, kitų pajamos vienam gyventojui didesnės negu daugumos ES narių. Mano kolegos INTA palaiko Komisijos pirmąjį pasirinkimą: derėtis su regionu kaip visuma, stiprinti regioninį ekonomikos integravimą tarp ASEAN šalių. Pranešime pabrėžiama prekybos sutarčių tarp regionų svarba, nes tai gali papildyti sistemą, susidedančią iš daug kultūrų – su sąlyga, kad sutartys būtų visapusiškos ir ambicingos, neapsiribotų tarifų mažinimu, diegtų socialinius ir gamtosauginius standartus. Pranešime šalys primygtinai raginamos laipsniškai mažinti tarifus arba panaikinti visus prekių ir paslaugų prekybos barjerus, bet atsižvelgiant į skirtingą ekonominę padėtį ASEAN regiono viduje. Komisija taip pat primygtinai raginama užtikrinti, kad viešųjų pirkimų – IPR, valstybės paramos ir kitų subsidijų teikimo taisyklės būtų skaidrios ir veiksmingos. Baigiant leiskite padėkoti pranešėjui už gerą bendradarbiavimą, kurio metu buvo parengti keli kompromisiniai pakeitimai, kad pranešimo pagrindiniu akcentu būtų prekyba ir su ja susiję klausimai, o žmogaus teisės ir tvari plėtra nebūtų taip pabrėžiamos. Šių ir kitų pakeitimų įtraukimas padarė pranešimą labiau subalansuotą."@lt14
". – Priekšsēdētāja kungs, ļaujiet man iesākumā sveikt kolēģi kungu, šī ziņojuma referentu. Ierosinātais tirdzniecības nolīgums ar veido daļu no plašākas stratēģijas divpusējām un starpreģionu sarunām ar ES tirdzniecības partneriem. Kā vienota organizācija būtu piektais ES lielākais tirdzniecības partneris pirms Japānas. ir ārkārtīgi neviendabīgs reģions, kurā trīs valstis pieder pie vismazāk attīstītajām (VAV), kamēr citu valstu ienākumi uz vienu iedzīvotāju ir augstāki nekā daudzās ES dalībvalstīs. Es un mani kolēģi no stingri atbalstām Komisijas pirmo izvēli – risināt sarunas ar reģionu kā ar vienotu veselumu, lai nostiprinātu reģionāli ekonomisko integrāciju valstu starpā. Ziņojumā uzsvērta starpreģionu nolīgumu nozīme, kas parasti var būt papildinājums daudzkultūru sistēmai – ar nosacījumu, ka šie nolīgumi ir plaši un tālejoši un neaprobežojas tikai ar tarifu samazinājumiem, un ka tie ievieš sociālos un vides standartus. Ziņojumā puses mudinātas pakāpeniski samazināt vai likvidēt visus ierobežojumus preču un pakalpojumu tirdzniecībā, pilnībā ievērojot atšķirīgo ekonomisko stāvokli reģionā. Tajā arī mudināta Komisija nodrošināt pārredzamību un efektīvus noteikumus attiecībā uz publisko iepirkumu, intelektuālā īpašuma tiesībām, valsts palīdzību un citām subsīdijām. Nobeigumā atļaujiet arī man pateikties referentam par konstruktīvo sadarbību, kas atspoguļojas atsevišķos kompromisa grozījumos, lielāko uzsvaru liekot uz jautājumiem, kas saistīti ar tirdzniecību, līdztekus cilvēktiesību un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem. Šo un citu grozījumu pieņemšana ziņojumu padarīja līdzsvarotāku."@lv13
"Mr President, let me begin by congratulating my colleague, Mr Ford, rapporteur of this report. The proposed trade agreement with ASEAN forms part of a wider strategy of bilateral and interregional negotiations with EU trading partners. If considered as a single entity, ASEAN would be the EU’s fifth-largest trading partner, ahead of Japan. ASEAN is an extremely diverse region with three of its members being LDCs, while others have a higher income per head than many EU Member States. I and my colleagues in INTA strongly support the Commission’s first option: to negotiate with the region as a whole, to strengthen regional economic integration between the ASEAN countries. The report stresses the importance of interregional trade agreements, which can usually supplement the multicultural system – provided they are wide-ranging and ambitious, going well beyond tariff reductions – and implement social and environmental standards. The report urges the parties to progressively reduce or dismantle all barriers to trade in goods and services, while fully respecting the differing economic positions within the ASEAN region. It also urges the Commission to ensure transparency and effective rules for public procurement – IPRs, state aid and other subsidies. In conclusion, let me also thank the rapporteur for his positive collaboration, reflected in some compromise amendments which put the report’s main emphasis on trade and trade related issues, alongside topics of human rights and sustainable development. Adoption of these and other amendments made the report more balanced."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, laat ik beginnen met felicitaties aan het adres van mijn collega de heer Ford, de rapporteur van dit verslag. De voorgestelde handelsovereenkomst met de ASEAN maakt deel uit van een bredere strategie van bilaterale en interregionale onderhandelingen met handelspartners van de EU. Als we de ASEAN als geheel beschouwen, zou ze de vijfde plaats innemen onder de grootste handelspartners van de EU, nog vóór Japan. In de ASEAN-regio bevinden zich zeer uiteenlopende landen: drie van haar leden zijn minst ontwikkelde landen, terwijl andere leden een hoger inkomen per inwoner hebben dan veel EU-lidstaten. Mijn collega’s van de Commissie INTA en ik zijn voorstanders van de eerste optie die de Commissie heeft beschreven: onderhandelen met de regio als geheel, om op regionaal niveau de economische integratie tussen de ASEAN-landen te versterken. Het verslag benadrukt het belang van interregionale handelsovereenkomsten, die een zinvolle aanvulling kunnen zijn op het multilaterale stelsel – op voorwaarde dat ze breed opgezet en ambitieus zijn en zich niet tot tariefverlagingen beperken – en die sociale en ecologische normen tenuitvoer kunnen leggen. Het verslag dringt er bij de partijen op aan om geleidelijk alle barrières ten aanzien van goederen en diensten af te bouwen of weg te nemen, zonder dat daarbij de verschillende economische standpunten binnen de ASEAN-regio in het geding komen. Het dringt er ook bij de Commissie op aan om te zorgen voor transparantie en effectieve regels voor overheidsopdrachten, intellectuele-eigendomsrechten, staatssteun en overige subsidies. Tot slot wil ik de rapporteur ook bedanken voor de positieve samenwerking, die tot uiting komt in een aantal compromisamendementen die ervoor zorgen dat de grootste nadruk in het verslag, naast mensenrechten en duurzame ontwikkeling, wordt gelegd op handel en aan handel gerelateerde onderwerpen. Het verslag is evenwichtiger geworden door de aanname van deze en andere amendementen."@nl3
". Panie przewodniczący! Proszę mi pozwolić rozpocząć swoje wystąpienie gratulacjami dla posła sprawozdawcy, pana Forda. Proponowana umowa o handlu z ASEAN składa się na szerszą strategię dwustronnych i międzyregionalnych negocjacji z partnerami handlowymi UE. ASEAN, traktowane jako całość, jest piątym największym partnerem handlowym UE, przed Japonią. ASEAN stanowi region wyjątkowo zróżnicowany, w którym trzy państwa należą do grupy państw najsłabiej rozwiniętych, a inne mają dochód per capita większy niż niektóre państwa członkowskie UE. Ja i moi koledzy z Komisji Handlu Międzynarodowego opowiadamy się zdecydowanie za pierwszą opcją Komisji: za negocjacjami z regionem jako całością w celu wzmocnienia regionalnej integracji gospodarczej pomiędzy krajami ASEAN. Sprawozdanie podkreśla wagę umów handlowych pomiędzy regionami, które normalnie uzupełniają system wielokulturowy, przy założeniu, że są wszechstronne i ambitne, wykraczające poza obniżki ceł i wdrażające normy dotyczące ochrony środowiska i normy społeczne. Sprawozdanie wzywa strony do stopniowego ograniczania lub zniesienia wszystkich barier w handlu towarami i usługami przy jednoczesnym poszanowaniu odmiennych stanowisk w regionie ASEAN. Ponadto wzywa on Komisję do zapewnienia przejrzystości i stosowania efektywnych reguł do zamówień publicznych w ramach praw własności intelektualnej, pomocy państwa i innych subsydiów. Na zakończenie, chciałbym podziękować posłowi sprawozdawcy za tą pozytywną współpracę, która wyraziła się w kompromisowych poprawkach, które sprawiły, że sprawozdanie koncentruje się na handlu i kwestiach związanych z handlem, obok tematyki praw człowieka i zrównoważonego rozwoju. Przyjęcie tych poprawek sprawiło, że sprawozdanie stało się bardziej wyważone."@pl16
"Senhor Presidente, permita-me que comece por congratular o relator, o senhor deputado Ford, por este seu relatório. O acordo comercial proposto com a ASEAN forma parte de uma estratégia mais vasta de negociações bilaterais e inter-regionais com os parceiros comerciais da UE. Se a considerássemos como uma única entidade, a ASEAN seria o quinto maior parceiro comercial da UE e ultrapassaria o Japão. A ASEAN cobre uma região extremamente diversificada e três dos seus Estados-Membros são países menos desenvolvidos, ao passo que outros têm um rendimento superior ao de muitos Estados-Membros da UE. Tanto eu como os meus colegas da Comissão do Comércio Internacional apoiamos energicamente a primeira opção da Comissão: negociar com a região na sua globalidade e reforçar a integração económica regional entre os países da ASEAN. O relatório salienta a importância dos acordos comerciais inter-regionais, que podem normalmente complementar o sistema multicultural - desde que se revelem ambiciosos e com um vasto alcance, capazes de irem muito além das reduções pautais - e permitir pôr em prática normas sociais e ambientais. O relatório exorta as partes a reduzirem progressivamente ou desmantelarem todas as barreiras ao comércio de mercadorias e serviços, embora respeitando plenamente as diferentes posições económicas na região da ASEAN. Exorta também a Comissão a garantir a transparência e a eficácia das regras para os concursos públicos em matéria de direitos de propriedade intelectual, subvenções estatais e outros subsídios. Para concluir, permitam-me que agradeça também ao relator a sua positiva colaboração, reflectida em algumas alterações de compromisso que colocam a principal ênfase do relatório no comércio e questões afins, assim como em tópicos relacionados com os direitos humanos e o desenvolvimento sustentável. A aprovação destas e de outras alterações tornou o relatório mais equilibrado."@pt17
"Mr President, let me begin by congratulating my colleague, Mr Ford, rapporteur of this report. The proposed trade agreement with ASEAN forms part of a wider strategy of bilateral and interregional negotiations with EU trading partners. If considered as a single entity, ASEAN would be the EU’s fifth-largest trading partner, ahead of Japan. ASEAN is an extremely diverse region with three of its members being LDCs, while others have a higher income per head than many EU Member States. I and my colleagues in INTA strongly support the Commission’s first option: to negotiate with the region as a whole, to strengthen regional economic integration between the ASEAN countries. The report stresses the importance of interregional trade agreements, which can usually supplement the multicultural system – provided they are wide-ranging and ambitious, going well beyond tariff reductions – and implement social and environmental standards. The report urges the parties to progressively reduce or dismantle all barriers to trade in goods and services, while fully respecting the differing economic positions within the ASEAN region. It also urges the Commission to ensure transparency and effective rules for public procurement – IPRs, state aid and other subsidies. In conclusion, let me also thank the rapporteur for his positive collaboration, reflected in some compromise amendments which put the report’s main emphasis on trade and trade related issues, alongside topics of human rights and sustainable development. Adoption of these and other amendments made the report more balanced."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som na začiatok poďakoval svojmu kolegovi, pánovi Fordovi, spravodajcovi pre túto správu. Navrhovaná obchodná dohoda s krajinami ASEAN tvorí súčasť širšej stratégie dvojstranných a medziregionálnych rokovaní s obchodnými partnermi EÚ. Ak by sa združenie ASEAN posudzovalo ako jeden celok, bolo by piatym najväčším obchodným partnerom EÚ pred Japonskom. ASEAN predstavuje nanajvýš rôznorodý región s tromi členmi, ktorí patria do skupiny najmenej rozvinutých krajín (LDC), kým iné majú vyšší príjem na obyvateľa ako mnohé členské štáty EÚ. Spolu so svojimi kolegami vo Výbore INTA rozhodne podporujeme prvé stanovisko Komisie: rokovať s regiónom ako celkom a posilňovať regionálnu hospodársku integráciu medzi krajinami ASEAN. Správa zdôrazňuje dôležitosť medziregionálnych obchodných dohôd, ktoré zvyčajne dokážu dopĺňať multikulturálny systém, ak je ich rozsah široký a sú ambiciózne a siahajú ďalej, ako len po znižovanie colných sadzieb a zavádzanie sociálnych noriem a noriem pre životné prostredie. Správa vyzýva zainteresované strany, aby progresívne znižovali alebo odstraňovali všetky prekážky obchodu s tovarmi a službami, a to pri plnom rešpektovaní rozdielneho ekonomického postavenia v rámci regiónu ASEAN. Tiež vyzýva Komisiu, aby zaručila transparentnosť a efektívne pravidlá verejného obstarávania – IPR, štátnej pomoci a iných dotácií. Na záver mi ešte dovoľte poďakovať spravodajcovi za jeho pozitívnu spoluprácu, ktorá sa odrazila v niektorých kompromisných zmenách, ktoré v správe zdôrazňujú obchod a oblasti súvisiace s obchodnými činnosťami, spolu s témami ľudských práv a dlhodobo udržateľného rozvoja. Prijatím týchto a iných pozmeňujúcich návrhov je správa vyváženejšia."@sk19
"Gospod predsednik, najprej za poročilo čestitam kolegu poročevalcu, gospodu Fordu. Predlagani trgovinski sporazum z združenjem ASEAN je del širše strategije dvostranskih in medregionalnih pogajanj s trgovinskimi partnerji EU. Če se obravnava kot en sam subjekt, je združenje ASEAN peti največji trgovinski partner EU pred Japonsko. Združenje ASEAN je izjemno raznolika regija, v katerem so tri članice najmanj razvite države, pri čemer imajo ostale večji prihodek na državljana kot številne države članice EU. Skupaj s kolegi iz odbora INTA zelo podpiramo prvo možnost Komisije: za pogajanja z regijo kot celoto in krepitev regionalnega gospodarskega vključevanja med državami ASEAN. Poročilo poudarja pomembnost sporazumov o medregionalni trgovini, ki lahko ponavadi dopolnjujejo večkulturni sistem ob upoštevanju, da so ti širši in ambiciozni ter ne vključujejo le tarifnih znižanj, ter izvajajo socialne in okoljske standarde. Poročilo poziva stranke k postopnem zmanjšanju ali odpravi vseh ovir za trgovino z blagom in storitvam, pri čemer se popolnoma spoštujejo različni gospodarski položaji znotraj regije ASEAN. Prav tako poziva Komisijo, da zagotovi preglednost in učinkovita pravila javnih naročil – pravice intelektualne lastnine, državna pomoč in druge subvencije. Za konec se zahvaljujem poročevalcu za njegovo pozitivno sodelovanje, ki se kaže v nekaterih sporazumnih predlogih sprememb, s katerimi se glavni poudarek poročila poleg človekovih pravic ter trajnostnega razvoja usmerja na trgovino in z njo povezanimi vprašanji. Sprejetje teh in ostalih predlogov sprememb je poročilu dalo več ravnovesja."@sl20
"Herr talman! Först vill jag gratulera min kollega Glyn Ford som är föredragande för betänkandet. Förslaget till handelsavtal med Asean ingår i en bred strategi för bilaterala och interregionala förhandlingar med EU:s handelspartner. Om vi ser Asean som en enhet skulle det vara EU:s femte största handelspartner, före Japan. Asean är en oerhört differentierad region där tre länder är låginkomstländer, medan en del andra har högre inkomst per capita än många EU-medlemsstater. Jag och mina kolleger i utskottet för internationell handel ger kommissionens första alternativ vårt fulla stöd, det vill säga att förhandla med regionen som helhet och stärka den regionala ekonomiska integrationen mellan Asean-länderna. I betänkandet betonas vikten av interregionala handelsavtal som vanligtvis kan komplettera det multilaterala systemet – under förutsättning att de har bredd, är ambitiösa och går en bra bit längre än enbart sänkta tullavgifter – och av att införa sociala och miljömässiga standarder. I betänkandet uppmanas parterna att gradvis minska eller undanröja alla hinder för varor och tjänster samtidigt som de fullt ut beaktar de olika ekonomiska förhållandena inom Asean-regionen. Kommissionen uppmanas också att att garantera insyn i bestämmelserna om offentlig upphandling – immateriella rättigheter, statliga stöd och annat stöd. Jag vill sammanfattningsvis också tacka föredraganden för hans positiva samarbete, vilket återspeglas i ett antal kompromissändringsförslag som lägger betänkandets huvudsakliga tyngdpunkt på handel och handelsrelaterade frågor, parallellt med frågor som mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. När dessa och andra ändringar antogs blev betänkandet mer nyanserat."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Peter Št’astny"14
"Peter Šťastný,"18,5,20,15,1,11,16,13,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph