Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-07-Speech-3-184"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080507.15.3-184"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Monsieur le Président, je voudrais remercier tous mes collègues qui ont pris la parole et dire à quel point les mots chaleureux de Mme Isler Béguin, par exemple, traduisent bien l'enthousiasme de ceux qui ont participé à des missions électorales, même si ce rapport peut apparaître aujourd'hui comme très consensuel et, finalement, comme on l'a dit dans certains rapports que j'ai lus, non médiatique, faible en intérêt médiatique, faible en conflit interne, faible en conflit externe, faible en tout, mais représentant certainement beaucoup de choses pour les pays qui sont de jeunes démocraties qui doivent voter. Je voudrais répondre en particulier à deux collègues. Je voudrais répondre d'abord à M. Onyszkiewicz, qui nous pose une question tout à fait sérieuse, celle de la minorité. Je voudrais lui dire qu'en dépit de ce que je comprends - et je comprends très bien que l'observation électorale, ce n'est pas encore la démocratie -, je ne peux pas le suivre dans cette philosophie finalement du despotisme éclairé ou de l'avant-garde révolutionnaire, où même Condorcet parle des minorités. Nous ne pouvons pas le suivre dans cette direction. Bien entendu, la démocratie n'est pas parfaite. Ce serait trop beau si elle était parfaite. C'est cette même démocratie qui permet à M. Van Hecke aujourd'hui de tenir un discours infâme, de tenir un discours islamophobe, de tenir un discours raciste. M. Van Hecke représente dans mon pays, et dans la partie de la Flandre, 30 % des votants. Nous ne pouvons pas biffer, hélas, le parti de M. Van Hecke et 30 % de la Flandre. Nous ne pouvons pas biffer, Monsieur Onyszkiewicz - il n'est peut-être plus là -, 50 % des Palestiniens qui ont voté pour le Hamas. La démocratie nous pose des questions et c'est à ces questions-là que nous devons répondre. Et quand on parle du politique, des interrogations que posent les observations électorales et des défis, ce sont ceux-là, et c'est ceux-là qu'il nous faut relever."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Pane předsedající, chci poděkovat všem kolegům, kteří se této rozpravy zúčastnili, a podotknout, v jak velké míře laskavá slova například paní Isler Béguinové odrážejí nadšení těch, kdo se zúčastnili volebních misí. Ačkoli se může zdát, že tato zpráva až příliš vychází z konsensu a, jak jsem se dočetla v některých zprávách, přitahuje jen malý zájem sdělovacích prostředků a že se jen málo zabývá vnitřním konfliktem, vnějším konfliktem a vůbec vším, zcela jistě je velmi přínosná pro země, v nichž je demokracie mladá a které musejí uspořádat volby. Ráda bych zejména odpověděla dvěma kolegům: Nejprve panu Onyszkiewiczovi, který se zmínil o velice důležité otázce: o otázce menšin. Ráda bych mu sdělila, že i když mu rozumím a velice dobře chápu i to, že pozorování voleb ještě není demokracie, nemohu se s touto jeho filosofií ztotožnit, neboť jde v podstatě o osvícený despotismus nebo revolucionářskou avantgardu, kdy o menšinách může hovořit i Condorcet. V tom s ním nemůžeme souhlasit. Demokracie samozřejmě není dokonalá. Bylo by fantastické, kdyby byla. Právě díky demokracii mohl dnes pan Vanhecke přednést vulgární, islamofobní rasistický projev. Pan Vanhecke zastupuje v mé zemi ve Flandrech 30 % voličů. Stranu pana Vanheckeho ani 30 % Flander bohužel vymazat nemůžeme. Pane Onyszkiewiczi – možná tu již není – nemůžeme vymazat 50 % Palestinců, kteří volili hnutí Hamás. Demokracie klade otázky a na tyto otázky musíme hledat odpovědi. Právě na tyto věci se musíme soustředit, když hovoříme o politických navazujících krocích, o otázkách, které vyplývají z pozorování voleb, a o různých výzvách."@cs1
". Hr. formand! Jeg vil gerne takke alle medlemmer, der har talt, og sige, hvor meget det varme ord, der f.eks. blev udtalt af fru Isler Béguin, gengiver den entusiasme blandt dem, der har deltaget i valgmissionerne. Selv om denne betænkning måske synes at være ret meget baseret på enstemmighed, og som det er blevet sagt i nogle betænkninger, jeg har læst, kun lidt har mediernes interesse, kun lidt gav intern konflikt, lidt ekstern konflikt og lidt af hvad som helst, så repræsenterer den sandelig en hel del for lande, der har unge demokratier, og som skal afholde valget. Jeg vil gerne især henvende mig til to af medlemmerne. Først vil jeg gerne sige noget til hr. Onyszkiewicz, som tog et meget alvorligt emne op, nemlig minoriteter. Jeg vil gerne sige til ham, at på trods af min forståelse, og jeg forstår meget vel, at valgobservation ikke allerede betyder demokrati, så kan jeg ikke følge ham i hans filosofiske sti, der virkelig er oplyst despotisme eller revolutionær avantgardisme, hvor selv Condorcet taler om minoriteter. Vi kan ikke følge ham ad denne sti. Demokrati er naturligvis ikke perfekt. Det ville være fantastisk, om det var. Det er demokrati, der tillod hr. Vanhecke at komme med en modbydelig, islamofobisk og racistisk tale i dag. Hr. Vanhecke repræsenterer 30 % af vælgerne i mit land i den flamske del. Det er sørgeligt, at vi ikke kan udradere hr. Vanheckes parti og 30 % af Flandern. Hr. Onyszkiewicz, som måske ikke er her mere, vi kan ikke udradere de 50 % af palæstinenserne, der stemte for Hamas. Demokrati stiller spørgsmål, og det er disse spørgsmål, vi bliver nødt til at besvare. Når vi taler om politisk opfølgning, om de spørgsmål, som valgobservatørerne stiller og om udfordringerne, så er det disse ting, vi må gribe fat i."@da2
". Herr Präsident! Ich möchte allen meinen Kolleginnen und Kollegen danken, die das Wort ergriffen haben, und betonen, wie sehr beispielsweise die herzlichen Worte von Frau Isler Béguin die Begeisterung jener widerspiegeln, die an Wahlmissionen teilgenommen haben, auch wenn der vorliegende Bericht heute als sehr konsensorientiert erscheinen mag, der letztlich, wie es in einigen Berichten hieß, die ich gelesen habe, nur von geringem medialen Interesse ist, die internen wie die externen Konflikte nur wenig beleuchtet und insgesamt als mäßig angesehen wird, so verkörpert er dennoch sicherlich eine ganze Menge für die Länder mit jungen Demokratien, die Wahlen abzuhalten haben. Ich möchte insbesondere auf die Ausführungen von zwei Kollegen antworten. Zunächst wende ich mich an Herrn Onyszkiewicz, der eine ernste Frage, nämlich die Frage der Minderheit aufwirft. Ich muss ihm sagen, dass ich ihm bei allem Verständnis, und ich verstehe sehr wohl, dass Wahlbeobachtung noch nicht Demokratie bedeutet, hinsichtlich dieser Philosophie, die letztlich den aufgeklärten Despotismus oder die revolutionäre Avantgarde verkörpert, wo selbst Condorcet von Minderheiten spricht, nicht folgen kann. Wir können ihm auf diesem Weg nicht folgen. Natürlich ist Demokratie nicht perfekt. Es wäre zu schön, wenn sie perfekt wäre. Und es ist gerade diese Demokratie, die es Herrn Vanhecke heute erlaubt, eine üble islamfeindliche und rassistische Rede zu halten. Herr Van Hecke vertritt in meinem Land, im Landesteil Flandern, 30 % der Wähler. Wir können leider die Partei von Herrn Vanhecke und die 30 % Flanderns nicht einfach wegwischen. Wir können nicht, Herr Onyszkiewicz – vielleicht ist er auch gar nicht mehr anwesend –, 50 % der Palästinenser negieren, die für die Hamas gestimmt haben. Die Demokratie wirft Fragen für uns auf, und wir haben auf diese Fragen zu antworten. Und wenn die Rede von politischem Follow-up ist, von den Fragestellungen und Herausforderungen, die sich aus den Wahlbeobachtungen ergeben, so müssen wir uns ihnen stellen."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους τους συναδέλφους μου που έλαβαν τον λόγο, και να υπογραμμίσω ότι τα θερμά λόγια που ακούσαμε, από την κ. Isler Béguin για παράδειγμα, αντικατοπτρίζουν τον ενθουσιασμό όσων έχουν λάβει μέρος σε αποστολές παρακολούθησης εκλογών. Παρά το γεγονός ότι η έκθεση αυτή μοιάζει ίσως να έχει στηριχθεί εν πολλοίς σε μια συναινετική προσέγγιση και, όπως έχει αναφερθεί σε ορισμένες εκθέσεις που διάβασα, παρουσιάζει ελάχιστο ενδιαφέρον για τα μέσα ενημέρωσης, περιείχε λίγες εσωτερικές συγκρούσεις, λίγες εξωτερικές συγκρούσεις, και λίγο από όλα, είναι σίγουρα αντιπροσωπευτική μεγάλου αριθμού χωρών στις οποίες η δημοκρατία βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο και πρέπει να διεξαχθούν εκλογές. Επιτρέψτε μου να απαντήσω συγκεκριμένα σε δύο συναδέλφους μου. Πρώτον, θέλω να απαντήσω στον κ. Onyszkiewicz, ο οποίος έθιξε ένα πολύ σοβαρό θέμα: το θέμα της μειονότητας. Θα του έλεγα ότι παρά την προσωπική μου αντίληψη –και αντιλαμβάνομαι πολύ καλά ότι η παρακολούθηση εκλογών δεν είναι ακόμη δημοκρατία– δεν μπορώ να τον παρακολουθήσω σε αυτή τη φιλοσοφία η οποία αποτελεί στην πραγματικότητα πεφωτισμένη δεσποτεία ή επαναστατικό αβανγκαρντισμό, όπου ακόμα και ο Condorcet μιλά για μειονότητες. Δεν μπορούμε να τον ακολουθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Προφανώς η δημοκρατία δεν είναι τέλεια. Θα ήταν θαυμάσιο να ήταν τέλεια. Η δημοκρατία επέτρεψε στον κ. Vanhecke να εκφωνήσει μια άθλια, ισλαμοφοβική και ρατσιστική ομιλία σήμερα. Ο κ. Vanhecke εκπροσωπεί το 30% των ψηφοφόρων στη χώρα μου, στην περιοχή της Φλάνδρας. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να εξαλείψουμε το κόμμα του κ. Vanhecke και το 30% της Φλάνδρας. Κύριε Onyszkiewicz –μάλλον δεν βρίσκεται πια στην αίθουσα– δεν μπορούμε να εξαλείψουμε το 50% των Παλαιστινίων που ψήφισαν υπέρ της Χαμάς. Η δημοκρατία δημιουργεί ερωτήματα, και σε αυτά τα ερωτήματα πρέπει να δώσουμε απαντήσεις. Όταν μιλάμε για πολιτική παρακολούθηση, για τα ζητήματα που θίγουν οι αποστολές παρακολούθησης εκλογών και για τις σχετικές προκλήσεις, αυτά ακριβώς τα θέματα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε."@el10
". Mr President, I would like to thank all my fellow Members who have spoken, and say how much the warm words spoken, by Mrs Isler Béguin for example, reflect the enthusiasm of those who have taken part in electoral missions. Even though this report may appear to be very much based on consensus, and as has been said in some reports I have read, is of little media interest, involved little internal conflict, little external conflict, and little of anything, it certainly represents a great deal for countries that have young democracies and must hold elections. I would like to respond to two of my fellow Members in particular. First I would like to give an answer to Mr Onyszkiewicz, who raised a very serious issue: that of the minority. I would like to say to him that despite my understanding – and I understand very well that election observation is not yet democracy – I cannot follow him on the path of this philosophy that is really enlightened despotism or revolutionary avant-gardism, where even Condorcet talks about minorities. We cannot follow him along that path. Obviously democracy is not perfect. It would be fantastic if it was. It is democracy that allowed Mr Vanhecke to make a vile, islamophobic and racist speech today. Mr Vanhecke represents 30% of voters in my country, in the Flanders part. Sadly we cannot erase Mr Vanhecke’s party and 30% of Flanders. Mr Onyszkiewicz – perhaps he is not here any more – we cannot erase the 50% of Palestinians who voted for Hamas. Democracy raises questions, and it is these questions that we need to answer. When we talk about political follow-up, about the questions that the election observations raise and about the challenges, it is these things we need to tackle."@en4
". Señor Presidente, quisiera dar las gracias a todos mis colegas diputados que han intervenido, y decir que las cálidas palabras pronunciadas, por ejemplo, por la señora Isler Béguin, reflejan el entusiasmo de cuantos han participado en misiones electorales. Aunque este informe puede parecer que se basa demasiado en el consenso y que, según algunas informaciones que he leído, tiene escaso interés mediático porque suscita poco conflicto interno, poco conflicto externo, y poco de todo, representa no obstante mucho para los países que tienen democracias jóvenes y que deben celebrar elecciones. Quisiera responder en particular a dos de mis colegas diputados. Primeramente al señor Onyszkiewicz, que planteó una cuestión muy grave, la de las minorías. Quisiera decirle que a pesar de mi comprensión – y sé perfectamente que la observación de las elecciones todavía no es la democracia – no puedo acompañarle por el camino de esa filosofía, que en realidad es despotismo ilustrado y vanguardismo revolucionario, donde hasta el mismo Condorcet habla de las minorías. No puedo acompañarle por ese camino. Es evidente que la democracia no es perfecta. Sería fantástico que lo fuera. Es la democracia la que permite que el señor Vanhecke pronuncie hoy su discurso ruin, islamofóbico y racista. El señor Vanhecke representa al 30 % de los votantes de mi país, en la parte de Flandes. Pero no podemos borrar del mapa al partido del señor Vanhecke y al 30 % de Flandes. Señor Onyszkiewicz, – quizás ya no está aquí –, no podemos borrar del mapa al 50 % de los palestinos que votaron por Hamás. La democracia plantea problemas, y tenemos que responder a ellos. Cuando hablamos de seguimiento político, de las cuestiones planteadas por las misiones de observación electoral y de sus desafíos, son éstos los problemas que tenemos que abordar."@es21
". Härra juhataja, tahaksin tänada kõiki oma parlamendiliikmetest kolleege, kes sõna võtsid, ja öelda, kui suurel määral peegeldavad öeldud soojad sõnad, näiteks proua Isler Béguini poolt, nende entusiasmi, kes on osalenud valimismissioonidel. Isegi kui see raport näib väga paljus toetuvat konsensusele, ja nagu on öeldud mõnes raportis, mida ma olen lugenud, huvitab meediat vähe, sisaldab teatud sisemist konflikti, teatud välist konflikti, natuke kõike, tähendab see kindlasti väga palju riikide jaoks, kelle demokraatia on noor ja kes peavad läbi viima valimisi. Tahaksin vastata eelkõige kahele oma parlamendiliikmest kolleegile. Esiteks tahaksin vastata härra Onyszkiewiczile, kes tõstatas väga tõsise teema: vähemuste küsimuse. Ma tahaksin talle öelda, et olenemata sellest, et ma mõistan – ja ma mõistan väga hästi, et valimiste vaatlemine ei ole veel demokraatia – ma ei suuda järgneda talle tema filosoofiarajale, mis on tegelikult valgustatud despotism või revolutsiooniline avangardism, kus isegi Condorcet räägib vähemustest. Me ei saa talle seda rada mööda järgneda. On ilmne, et demokraatia ei ole täiuslik. Oleks võrratu, kui see oleks nii. See on demokraatia, mis lubas härra Vanheckel pidada täna õela, islamivaenuliku ja rassistliku kõne. Härra Vanhecke esindab 30% minu riigi hääletajatest Flandria osas. Paraku me ei saa kustutada härra Vanhecke parteid ja 30% flaamidest. Härra Onyszkiewicz – võib-olla ta ei ole enam siin –, me ei saa kustutada 50% palestiinlastest, kes hääletasid Hamasi poolt. Demokraatia tekitab küsimusi, ja me peame vastama just nendele küsimustele. Kui me räägime poliitilistest jätkutegevustest, küsimustest mida valimisvaatlused tõstatavad ja väljakutsetest, siis need ongi asjad, millega me peame tegelema."@et5
". Arvoisa puhemies, haluan kiittää kaikkia puheenvuoron käyttäneitä kollegoitani ja kertoa, että esimerkiksi Marie Anne Isler Béguinin lämpimät sanat heijastavat hyvin sitä intoa, jolla jäsenet ovat osallistuneet vaalitarkkailuvaltuuskuntien työhön. Tämä mietintö saattaa vaikuttaa siltä, että se perustuu pitkälti yhteisymmärrykseen, ja olen lukenut muutamista selonteoista, että se on tiedotusvälineiden kannalta mielenkiinnoton, koska se ei ole juuri aiheuttanut sisäisiä tai ulkoisia konflikteja eikä mitään muutakaan. Se merkitsee kuitenkin paljon maille, joiden demokratia on nuorta ja joiden on järjestettävä vaaleja. Haluan vastata erityisesti kahdelle parlamentin jäsenelle. Vastaan ensin Janusz Onyszkiewiczille, joka otti esiin hyvin vakavan asian, vähemmistökysymykset. Vastaan hänelle, että vaikka ymmärrän varsin hyvin, ettei vaalitarkkailu ole vielä demokratiaa, en voi yhtyä hänen ajattelutapaansa, joka on todella valistunutta despotismia tai vallankumouksellista avantgardismia, koska jopa Condorcet puhuu vähemmistöistä. Emme voi yhtyä hänen ajattelutapaansa. Demokratia ei tietenkään ole täydellistä. Olisi upeaa, jos se olisi. Juuri demokratian ansiosta Franck Vanhecke saattoi kuitenkin pitää tänään häpeällisen, islaminvastaisen ja rasistisen puheen. Franck Vanhecke edustaa 30 prosenttia maani äänestäjistä Flanderin puolelta. Valitettavasti emme voi saada Franck Vanhecken puoluetta ja 30 prosenttia Flanderista katoamaan. Janusz Onyszkiewicz ei ilmeisesti ole enää täällä läsnä, mutta vastaan hänelle, ettemme voi myöskään saada 50 prosenttia palestiinalaisista, Hamasin kannattajia, katomaan. Demokratia herättää kysymyksiä, ja meidän on vastattava näihin kysymyksiin. Puhuessamme poliittisesta seurannasta, vaalitarkkailun herättämistä kysymyksistä sekä haasteista meidän on puututtava juuri näihin asioihin."@fi7
". Elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani valamennyi itt felszólaló képviselőtársamnak és elmondani, hogy mennyire tükrözik a választási missziókban résztvevők lelkesedését azok a meleg szavak, amelyek itt – például Isler Béguin asszony szájából – elhangzottak. Jóllehet úgy tűnhet, hogy ez a jelentés javarészt konszenzuson alapul és amint az az általam olvasott néhány jelentésben szerepel, csak csekély érdeklődés övezi a média részéről, kevés belső konfliktussal, kevés külső konfliktussal, és kevés bármivel is járt, minden bizonnyal rengeteget jelent az olyan országok számára, amelyek fiatal demokráciával rendelkeznek és amelyeknek választásokat kell tartaniuk. Különösen két képviselőtársamnak szeretnék válaszolni. Először is szeretnék választ adni Onyszkiewicz úr számára, aki egy igen komoly kérdést vetett fel: a kisebbségek kérdését. Szeretném elmondani neki, hogy felfogásom ellenére – és én igen jól tudom, hogy a választási megfigyelés még nem demokrácia – nemigen tudom követni azt a filozófiát, hogy az igen felvilágosult despotizmus vagy forradalmi avantgardizmus, amikor még Condorcet is a kisebbségekről beszél. Nem érthetünk ebben vele egyet. Természetesen a demokrácia nem tökéletes. Fantasztikus volna, ha az volna. A demokrácia tette lehetővé Vanhecke úr számára, hogy gonosz, iszlámgyűlölő és rasszista beszédet mondjon ma. Vanhecke úr képviseli országom szavazóinak 30%-át a flamand részen. Sajnos nem törölhetjük Vanhecke úr pártját és a flamandok 30%-át. Onyszkiewicz úr – talán már nincs is itt – nem törölhetjük el a palesztinok 50%-át, akik a Hamászra szavaztak. A demokrácia kérdéseket vet fel és ezeket a kérdéseket kell megválaszolnunk. Amikor a politikai nyomon követésről beszélünk, azokról a kérdésekről beszélünk, amelyeket a választási megfigyelések vetnek fel és amikor a kihívásokról beszélünk, akkor ezekkel a dolgokkal kell foglalkoznunk."@hu11
". − Signor Presidente, desidero ringraziare tutti i colleghi che sono intervenuti e dire quanto le parole calorose, dell’onorevole Isler Béguin ad esempio, traducano l’entusiasmo di coloro che hanno partecipato a missioni elettorali. Anche se può sembrare che la presente relazione si basi su un ampio consenso, e come è stato affermato in alcune relazioni che ho letto, sia di scarso interesse per i mezzi d’informazione, debole in termini di conflitto interno, debole in termini di conflitto esterno e debole da qualsiasi prospettiva, rappresenta senza dubbio molte cose per i paesi che hanno democrazie giovani e devono indire elezioni. Desidero rispondere a due miei colleghi in particolare. Innanzi tutto, vorrei rispondere all’onorevole Onyszkiewicz che ha sollevato una questione molto seria, quella della minoranza. Voglio dirgli che benché lo comprenda – e comprendo molto bene che l’osservazione elettorale non sia ancora democrazia – non posso seguirlo in questo percorso filosofico secondo cui si tratta di vero dispotismo illuminato e avanguardia rivoluzionaria, anche se Condorcet parla di minoranze. Non possiamo seguirlo su questo percorso. Ovviamente la democrazia non è perfetta. Sarebbe fantastico se lo fosse. E’ la democrazia che ha consentito all’onorevole Vanhecke di intervenire oggi con un discorso infame, islamofobico e razzista. L’onorevole Vanhecke rappresenta il 30 per cento degli elettori del mio paese, nella parte fiamminga. Purtroppo non possiamo cancellare il suo partito e il 30 per cento di fiamminghi. Onorevole Onyszkiewicz – forse non è più in Aula –, non possiamo cancellare il 50 per cento di palestinesi che hanno votato per . La democrazia solleva una serie di interrogativi ed è proprio a questi interrogativi che dobbiamo rispondere. Quando parliamo di seguito politico, delle domande poste dalle osservazioni elettorali e delle sfide, sono queste le problematiche che dobbiamo affrontare."@it12
"Pone Pirmininke, norėčiau padėkoti kalbėjusiems kolegoms ir pasakyti, kad šilti Isler Béguin žodžiai puikiai atspindi rinkimų stebėjimo misijų dalyvių entuziazmą. Nors gali atrodyti, kad ši ataskaita, parengta konsensuso pagrindu ir, kaip buvo rašyta keliuose mano skaitytuose pranešimuose, tesulaukė mažai žiniasklaidos dėmesio, nesukėlė didelių vidinių ginčų, nesukėlė didelių išorinių ginčų, apskritai nieko daug nesukėlė, tačiau yra labai svarbi daugeliui šalių, kurios kuria demokratiją ir turės rengti rinkimus. Visų pirma norėčiau atsakyti į du kolegų klausimus. Pirma į J. Onyszkiewicziaus iškeltą labai svarbų klausimą dėl mažumų. Norėčiau pasakyti, kad nepaisant išlavintos mano vaizduotės ir supratimo, kad rinkimų stebėjimas dar nėra demokratija, negaliu suvokti jo minčių eigos ir esmės apie apsišvietusį despotizmą arba revoliucinį avangardizmą, kai net ir Kondorsetas kalba apie mažumas. Mes negalime sekti paskui jį. Akivaizdu, kad demokratija nėra tobula. Kaip tik dėl demokratijos F. Vanhecke turėjo galimybę šiandien pasakyti šlykščią islamofobišką ir rasistinę kalbą. F. Vanhecke atstovauja 30 proc. rinkėjų mano šalies Flandrijos regione. Deja, mes negalime sunaikinti F. Vanhecke partijos ir 30 proc. Flandrijos gyventojų. Pone J. Onyszkiewicziau (galbūt jo jau nėra posėdyje), mes negalime sunaikinti 50 proc. palestiniečių, kurie balsavo už „Hamas“. Demokratija kelia klausimų. Į šiuos klausimus ir turime atsakyti. Turime išspręsti problemas, susijusias su paskesnėmis politinėmis priemonėmis, taip pat rinkimų stebėjimo misijų metu iškilusius klausimus ir iššūkius."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es vēlos pateikties visiem kolēģiem deputātiem, kas runāja, un pateikt, cik ļoti labie vārdi, kurus teica, piemēram atspoguļo to cilvēku entuziasmu, kas ir piedalījušies vēlēšanu misijās. Lai gan var šķist, ka šis ziņojums lielākoties balstās uz vienprātību, un, kā teikts dažos ziņojumos, ko es esmu lasījusi, tas maz interesējot plašsaziņas līdzekļus, skar nedaudz iekšējos konfliktus, nedaudz ārējos konfliktus un pa druskai no visa, tas noteikti nozīmē daudz valstīm, kurās ir jaunas demokrātijas un jāorganizē vēlēšanas. Es vēlos īpaši atbildēt uz diviem manu kolēģu deputātu jautājumiem. Vispirms es atbildēšu kurš skāra ļoti nopietnu jautājumu - par minoritātēm. Es vēlos teikt viņam, ka, par spīti manai izpratnei, un es ļoti labi saprotu, ka vēlēšanu novērošana vēl nav demokrātija, es nevaru sekot viņa filozofijai, kas ir patiešām izglītots despotisms vai revolucionārs avangardisms, kur pat runā par minoritātēm. Mēs nevaram viņam sekot. Acīmredzot demokrātija nav perfekta. Fantastiski, ja tā būtu. Tieši demokrātija atļāva šodien teikt zemisku, islamofobisku un rasistisku runu. pārstāv 30 % manas valsts balsotāju Flandrijas daļā. Skumji, bet mēs nevaram uzskatīt par neesošu partiju un 30 % flandriešu. varbūt viņa vairs nav šeit – mēs nevaram uzskatīt par neesošiem 50 % palestīniešu, kas balsoja par . Demokrātija uzdod jautājumus un uz šiem jautājumiem mums ir jāatbild. Runājot par politisko turpinājumu, par jautājumiem, ko uzdod vēlēšanu novērošana, un par problēmām, šīs lietas mums jārisina."@lv13
"Monsieur le Président, je voudrais remercier tous mes collègues qui ont pris la parole et dire à quel point les mots chaleureux de Mme Isler Béguin, par exemple, traduisent bien l'enthousiasme de ceux qui ont participé à des missions électorales, même si ce rapport peut apparaître aujourd'hui comme très consensuel et, finalement, comme on l'a dit dans certains rapports que j'ai lus, non médiatique, faible en intérêt médiatique, faible en conflit interne, faible en conflit externe, faible en tout, mais représentant certainement beaucoup de choses pour les pays qui sont de jeunes démocraties qui doivent voter. Je voudrais répondre en particulier à deux collègues. Je voudrais répondre d'abord à M. Onyszkiewicz, qui nous pose une question tout à fait sérieuse, celle de la minorité. Je voudrais lui dire qu'en dépit de ce que je comprends - et je comprends très bien que l'observation électorale, ce n'est pas encore la démocratie -, je ne peux pas le suivre dans cette philosophie finalement du despotisme éclairé ou de l'avant-garde révolutionnaire, où même Condorcet parle des minorités. Nous ne pouvons pas le suivre dans cette direction. Bien entendu, la démocratie n'est pas parfaite. Ce serait trop beau si elle était parfaite. C'est cette même démocratie qui permet à M. Van Hecke aujourd'hui de tenir un discours infâme, de tenir un discours islamophobe, de tenir un discours raciste. M. Van Hecke représente dans mon pays, et dans la partie de la Flandre, 30 % des votants. Nous ne pouvons pas biffer, hélas, le parti de M. Van Hecke et 30 % de la Flandre. Nous ne pouvons pas biffer, Monsieur Onyszkiewicz - il n'est peut-être plus là -, 50 % des Palestiniens qui ont voté pour le Hamas. La démocratie nous pose des questions et c'est à ces questions-là que nous devons répondre. Et quand on parle du politique, des interrogations que posent les observations électorales et des défis, ce sont ceux-là, et c'est ceux-là qu'il nous faut relever."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, graag wil ik mijn collega’s die het woord hebben gevoerd bedanken en erop wijzen dat de vriendelijke woorden van bijvoorbeeld mevrouw Isler Béguin een weerspiegeling zijn van het enthousiasme van al diegenen die hebben deelgenomen aan verkiezingswaarnemingsmissies. Dit verslag mag dan de indruk wekken dat het grotendeels op consensus is gebaseerd, en misschien is het, zoals ik in sommige verslagen heb gelezen, van weinig belang voor de media en heeft het intern en extern weinig conflicten opgeroepen, overeind blijft dat het van groot belang is voor landen met een jonge democratie waar verkiezingen moeten worden gehouden. Ik wil graag reageren op twee van mijn collega’s in het bijzonder. Om te beginnen wil ik antwoord geven op de uiterst ernstige kwestie die de heer Onyszkiewicz aan de orde heeft gesteld: namelijk die van de minderheid. Tegen hem wil ik zeggen dat ik hem weliswaar begrijp – en ik begrijp ook heel goed dat het waarnemen van verkiezingen nog geen democratie is – maar dat ik hem niet wens te volgen op een pad dat in feite tot een soort verlicht despotisme of een revolutionair avantgardisme leidt, terwijl zelfs Condorcet nog rekening houdt met de minderheid. Wij kunnen hem onmogelijk op dit pad volgen. Het is overduidelijk dat democratie geen volmaakt systeem is. Het zou geweldig zijn als dat wel zo was. Dankzij de democratie was de heer Vanhecke in de gelegenheid om vandaag een verachtelijke, islamofobe, racistische toespraak te houden. De heer Vanhecke vertegenwoordigt dertig procent van de kiezers in het Vlaamse deel van mijn land. Helaas kunnen wij de heer Vanhecke en dertig procent van de Vlamingen niet uitvlakken. Net zo min, mijnheer Onyszkiewicz – die hier misschien inmiddels al niet meer is – als wij de vijftig procent van de Palestijnen kunnen uitvlakken die op Hamas hebben gestemd. De democratie werpt vragen op die wij moeten beantwoorden. Wanneer we het over een politieke follow-up hebben, over de vragen die de verkiezingswaarnemingen opwerpen en over de uitdagingen waarvoor we komen te staan, zijn dat de kwesties waar wij ons over moeten buigen."@nl3
". Panie przewodniczący! Chciałabym podziękować wszystkim posłom za komentarze. Ciepłe słowa ze strony na przykład pani Isler Béguin świadczą o tym, jak entuzjastycznie podchodzą do misji obserwacji wyborów osoby, które brały w nich udział. Choć sprawozdanie to może się wydawać w dużej mierze oparte na konsensusie i, jak zauważyłam, czytając niektóre ze sprawozdań, nie cieszy się dużym zainteresowaniem mediów, nie zawiera wielu informacji na temat konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych, i w ogóle niewiele, to myślę że ma ono duże znaczenie dla krajów, w których demokracja dopiero się rozwija i które potrzebują wsparcia wyborczego. Chciałabym się odnieść w szczególności do komentarzy dwóch osób. Po pierwsze pragnę poruszyć bardzo ważną kwestię poruszoną przez posła Onyszkiewicza: kwestię mniejszości. Muszę przyznać, że mimo zrozumienia problemu - rozumiem, że obserwacja wyborów to jeszcze nie demokracja - nie mogę się zgodzić z panem Onyszkiewiczem, który proponuje filozofię będącą dla mnie jedynie oświeconym despotyzmem lub też awangardą rewolucyjną, kiedy nawet Condorcet mówi o mniejszościach. Nie możemy podążać tą drogą. Jasne jest, że demokracja nie jest idealna. Byłoby fantastycznie, gdyby było inaczej. To demokracja umożliwiła panu Vanhecke wygłoszenie dzisiejszej podłej, rasistowskiej, uprzedzonej do muzułmanów mowy. Pan poseł Vanhecke reprezentuje 30% głosujących w moim kraju po stronie Flandrii. Niestety nie możemy usunąć partii pana Vanhecke i 30% Flandryjczyków. Panie Onyszkiewicz - być może nie ma go już z nami - nie możemy też nic zrobić z 50% Palestyńczyków, którzy głosowali na Hamas. Demokracja powoduje, że zadajemy sobie pytania, na które później musimy znaleźć odpowiedź. Kiedy mówimy o kontynuacji działań politycznych, o kwestiach poruszanych przez misje obserwacji wyborów i o wyzwaniach, jakie stoją przed nimi, są to problemy, które należy rozwiązać."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de agradecer a todos os colegas que tomaram a palavra, e de frisar a que ponto as calorosas palavras da deputada Isler Béguin, por exemplo, traduzem o entusiasmo de todos aqueles que participaram em missões eleitorais. Embora este relatório possa parecer hoje muito consensual e, no final de contas, como já foi dito noutros relatórios que li, seja pouco ou nada mediático, tenha provocado poucos conflitos internos ou externos, seja afinal fraco em tudo, representa seguramente muito para alguns países com democracias jovens e que têm de realizar eleições. Gostaria de responder especialmente a dois colegas. Gostaria de responder em primeiro lugar ao senhor deputado Janusz Onyszkiewicz, que nos coloca uma questão muito séria: a questão da minoria. Gostaria de lhe dizer que, apesar do meu entendimento - e entendo muito bem que uma observação eleitoral ainda não é democracia -, não posso acompanhá-lo na sua filosofia, que acaba por representar um despotismo esclarecido ou um vanguardismo revolucionário, em que até mesmo Condorcet fala de minorias. Não podemos segui-lo por esse caminho. Evidentemente que a democracia não é perfeita. Seria fantástico se fosse perfeita. É essa democracia que permitiu ao senhor deputado Johan Van Hecke proferir hoje um discurso infame, um discurso anti-islâmico, um discurso racista. O senhor deputado Van Hecke representa 30% dos eleitores do meu país, da parte da Flandres. Infelizmente, não podemos eliminar o partido do senhor deputado Van Hecke e 30% da Flandres. Não podemos eliminar, Senhor Deputado Onyszkiewicz - penso que já não está presente -, 50% dos Palestinianos que votaram a favor do Hamas. A democracia coloca-nos perguntas, às quais devemos responder. E quando se fala em seguimento político, nas interrogações que colocam as observações eleitorais e nos desafios, eis o que temos de enfrentar."@pt17
"Monsieur le Président, je voudrais remercier tous mes collègues qui ont pris la parole et dire à quel point les mots chaleureux de Mme Isler Béguin, par exemple, traduisent bien l'enthousiasme de ceux qui ont participé à des missions électorales, même si ce rapport peut apparaître aujourd'hui comme très consensuel et, finalement, comme on l'a dit dans certains rapports que j'ai lus, non médiatique, faible en intérêt médiatique, faible en conflit interne, faible en conflit externe, faible en tout, mais représentant certainement beaucoup de choses pour les pays qui sont de jeunes démocraties qui doivent voter. Je voudrais répondre en particulier à deux collègues. Je voudrais répondre d'abord à M. Onyszkiewicz, qui nous pose une question tout à fait sérieuse, celle de la minorité. Je voudrais lui dire qu'en dépit de ce que je comprends - et je comprends très bien que l'observation électorale, ce n'est pas encore la démocratie -, je ne peux pas le suivre dans cette philosophie finalement du despotisme éclairé ou de l'avant-garde révolutionnaire, où même Condorcet parle des minorités. Nous ne pouvons pas le suivre dans cette direction. Bien entendu, la démocratie n'est pas parfaite. Ce serait trop beau si elle était parfaite. C'est cette même démocratie qui permet à M. Van Hecke aujourd'hui de tenir un discours infâme, de tenir un discours islamophobe, de tenir un discours raciste. M. Van Hecke représente dans mon pays, et dans la partie de la Flandre, 30 % des votants. Nous ne pouvons pas biffer, hélas, le parti de M. Van Hecke et 30 % de la Flandre. Nous ne pouvons pas biffer, Monsieur Onyszkiewicz - il n'est peut-être plus là -, 50 % des Palestiniens qui ont voté pour le Hamas. La démocratie nous pose des questions et c'est à ces questions-là que nous devons répondre. Et quand on parle du politique, des interrogations que posent les observations électorales et des défis, ce sont ceux-là, et c'est ceux-là qu'il nous faut relever."@ro18
". Vážený pán predsedajúci, chcela by som poďakovať všetkým kolegom za ich príspevky do diskusie a povedať, ako veľmi vrúcne slová, napríklad pani Isler Béguin, odzrkadľujú entuziazmus všetkých tých, ktorí sa zúčastnili volebných misií. A hoci sa môže zdať, že táto správa je založená na úplnom konsenze, a ako bolo spomenuté v niektorých správach, ktoré som čítala, nie je zaujímavá pre médiá, nezapríčinila vnútorný ani vonkajší konflikt, určite znamená veľa pre krajiny s rozvíjajúcou sa demokraciou, v ktorých sa majú konať voľby. Chcela by som teraz reagovať na príspevky dvoch mojich kolegov. Najskôr by som chcela odpovedať pánovi Onyszkiewiczovi, ktorý spomenul veľmi dôležitú tému: menšiny. Chcela by som mu povedať, že aj keď si veľmi dobre uvedomujem, že pozorovanie volieb ešte neznamená demokraciu, nemôžem sa pripojiť k tejto filozofii, ktorá je v skutočnosti osvietený despotizmus alebo revolučný avantgardizmus, pričom dokonca aj Condorcet hovorí o menšinách. Nemôžeme ho nasledovať týmto smerom. Demokracia samozrejme nie je dokonalá. Bolo by skvelé, keby bola. Práve demokracia dnes umožnila pánovi Vanheckemu vystúpiť s vulgárnym, islamofóbnym a rasistickým prejavom. Pán Vanhecke zastupuje 30 % voličov v mojej krajine, v jej flámskej časti. Bohužiaľ nemôžeme vyškrtnúť stranu pána Vanheckeho a 30 % Flámov. Pán Onyszkiewicz – možno tu už nie je – nemôžeme vymazať 50 % Palestínčanov, ktorí hlasovali za Hamas. Demokracia prináša otázky, a na tieto otázky musíme odpovedať. Keď hovoríme o politických dôsledkoch, o otázkach, ktoré prinášajú pozorovania volieb a o výzvach, toto sú problémy, ktoré musíme riešiť."@sk19
". Gospod predsednik, zahvaljujem se vsem kolegom poslancem, ki so danes tu govorili, njihove tople besede, na primer tiste gospe Isler Béguin, pa izražajo navdušenje tistih, ki so se udeležili misij za spremljanje volitev. Čeprav se zdi, da to poročilo temelji zlasti na soglasju, in kot je bilo navedeno v nekaterih ostalih poročilih, ki sem jih prebrala, za medije ni zelo zanimivo, vsebuje le malo notranjih in zunanjih sporov ter poleg tega še nekaj ostalih stvari, zagotovo predstavlja številne države, ki imajo mlade demokracije in morajo izvesti volitve. Zlasti želim odgovoriti na izjave dveh kolegov poslancev. Prvič, odgovarjam gospodu Onyszkiewiczu, ki je izpostavil zelo resno vprašanje: vprašanje manjšin. Kljub mojemu razumevanju – in zelo dobro razumem, da spremljanje volitev še ne pomeni demokracije – mu ne morem slediti na poti te filozofije, ki je dejansko razsvetljeni despotizem ali revolucionarni avantgardizem, v katerem celo Condorcet govori o manjšinah. Na tej poti mu ne moremo slediti. Jasno je, da demokracija ni popolna. Bilo bi čudovito, če bi bila. Demokracija je gospodu Vanheckeju omogočila, da je danes imel hudoben, islamofobičen in rasističen govor. Gospod Vanhecke predstavlja 30 % volivcev v moji državi, v predelu Flandrije. Na žalost stranke gospoda Vanheckeja in s tem 30 % Flandrije ne moremo izbrisati. Gospod Onyszkiewicz, morda je že odšel, ne moremo izbrisati 50 % Palestincev, ki so volili za Hamas. Demokracija spodbuja vprašanja in prav na ta vprašanja moramo odgovoriti. Ko govorimo o nadaljnjem političnem ukrepanju, o vprašanjih, ki jih sprožajo misije za spremljanje volitev, in o izzivih, se moramo soočiti s temi zadevami."@sl20
". Herr talman! Jag vill tacka alla mina kolleger som har talat och säga hur mycket de varma ord som yttrades av till exempel Marie Anne Isler Béguin, återspeglar entusiasmen hos dem som deltar i valobservatörsuppdrag. Även om det kan verka som om detta betänkande i hög grad bygger på överenskommelser och, som det har sagts i vissa rapporter som jag har läst, inte är särskilt intressant för medierna, inte väckte mycket intern konflikt, inte mycket extern konflikt, inte särskilt mycket av någonting, så är det sannerligen viktigt för länder med unga demokratier som ska hålla val. Jag skulle vilja svara två av mina kolleger i första hand. För det första vill jag svara Janusz Onyszkiewicz, som tog upp en mycket allvarlig fråga, nämligen minoriteter. Jag vill säga till honom att trots min uppfattning – och jag förstår mycket väl att valövervakning inte automatiskt innebär demokrati – så kan jag inte instämma i hans filosofi, som egentligen innebär en upplyst despotism eller revolutionär avantgardism, där till och med Condorcet talar om minoriteter. Vi kan inte följa honom längs den vägen. Självklart är inte demokratin perfekt. Det skulle vara underbart om den vore det. Det är demokratin som gjorde det möjligt för Frank Vanhecke att hålla ett ondskefullt, islamofobiskt och rasistiskt anförande i dag. Frank Vanhecke företräder 30 procent av väljarna i mitt land, i Flandern. Tyvärr kan vi inte radera ut Frank Vanheckes parti och 30 procent av Flandern. Herr Onyszkiewicz – han kanske inte är kvar längre– vi kan inte radera ut 50 procent av palestinierna som röstade för Hamas. Demokratin ställer frågor och det är de frågorna vi måste besvara. När vi talar om en politisk uppföljning, om de frågor som valobservatörerna tar upp och om utmaningarna, så är det de här sakerna vi måste ta itu med."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"F. Vanhecke"13
"Hamas"13,12
"Nicolas de Caritat, marquis de Condorcet"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph