Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-07-Speech-3-160"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080507.15.3-160"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, congratulations to an excellent rapporteur, Marco Cappato, on the annual human rights report. To explain two of our Socialist amendments: firstly, I do respect his and your position about Gandhi and non-violence and I think it is a very important tradition that you draw our attention to in Parliament. But we seek to delete that paragraph simply because it cannot be the only guiding principle of Europe’s CFSP. Peace-making and peace-keeping sometimes involve military means and are still an honourable and noble part of what we can and must do as Europe to create a more peaceful and successful world. Secondly, with regard to our amendment about the UN Human Rights Council, as someone who with subcommittee colleagues regularly goes to Geneva, I share your concerns. It has been disappointing to see the polarisation that still exists about the occupied Palestinian territories, the bloc mentality, particularly in the African group, though we have to beware of that ourselves in Europe, too. Nevertheless, I think it is very important this year that we continue to support the spirit of UN reform, that we recognise the positive role played by EU Member States in the Human Rights Council and recognise too that the process of peer review is only just beginning and that to do it openly, comprehensively and effectively is the best way we can support that institution. Finally, in recital P and paragraph 4 we ask the Commission, together with the Council, to endorse the proposal of a consensus on democracy promotion in the neighbourhood policy, in the Copenhagen Criteria, in our regional strategies in the world. We talk about democracy promotion but there is no single European definition of it. The idea, in the same way as we had a consensus on development, that we get the Commission, the Member States and Parliament to jointly define and commit ourselves to democracy promotion in the world is a powerful one. Mr Solana has supported it and I hope both Council and particularly the Commission go on record as supporting the idea this evening."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, blahopřeji panu Cappatovi k výroční zprávě o lidských právech. Chtěl bych vysvětlit naše dva socialistické pozměňovací návrhy: zaprvé, respektuji jeho i váš postoj ke Ghándímu a nenásilí a domnívám se, že tato tradice, na kterou zde v Parlamentu obracíte pozornost, je velice důležitá. Přesto bychom tento odstavec ze zprávy chtěli vypustit, protože nenásilí nemůže být jedinou rozhodující zásadou evropské společné zahraniční a bezpečnostní politiky. K nastolení a udržení míru jsou někdy potřeba vojenské prostředky, tyto cíle jsou přesto úctyhodnou a důstojnou součástí toho, co můžeme a musíme jako Evropa učinit, aby byl svět míruplnější a úspěšnější. Zadruhé, pokud jde o náš pozměňovací návrh k Radě OSN pro lidská práva, jako někdo, kdo s kolegy z podvýboru pravidelně cestuje do Ženevy, sdílím vaše obavy. Je zklamáním sledovat, jak jsou názory na okupovaná palestinská území stále polarizované, jak převládá bloková mentalita, zejména v africké skupině, a na tuto mentalitu bychom si měli dávat pozor i my v Evropě. Domnívám se nicméně, že je velice důležité, abychom letos nadále podporovali duch reformy OSN, abychom uznali pozitivní úlohu členských států EU v Radě pro lidská práva a také to, že proces vzájemného hodnocení teprve začíná a že tuto instituci nejlépe podpoříme, budeme-li je provádět otevřeně, srozumitelně a účinně. Na závěr, v bodu odůvodnění P a odstavci 4 žádáme Komisi, aby společně s Radou podpořily návrh konsensu o prosazování demokracie v rámci politiky sousedství, v rámci kodaňských kritérií a v našich regionálních strategiích po celém světě. Hovoříme o podpoře demokracie, ale Evropa dosud tuto podporu jednotně nedefinovala. Myšlenka, aby Komise, členské státy a Parlament stejně jako při konsensu o rozvoji definovaly podporu demokracie společně a společně se k jejímu prosazování zavázaly, je myšlenka velmi silná. Pan Solana ji podpořil a doufám, že se dnes večer k podpoře této myšlenky přihlásí Rada, ale především Komise."@cs1
"Hr. formand! Tillykke til en fremragende ordfører, Marco Cappato, med den årlige menneskerettighedsbetænkning. For at forklare to af vores ændringsforslag fra PSE vil jeg for det første sige, at jeg respekterer hans og Deres holdning til Gandhi og ikkevold, og jeg mener, det er en meget vigtig tradition, De gør Parlamentet opmærksom på. Men vi ønsker at fjerne dette afsnit, for det kan ikke være det eneste ledende princip i Europas FUSP. Fredsskabelse og fredsbevarelse kræver nogle gange militære midler og er stadig en retskaffen og nobel del af det, vi kan og må gøre som Europa for at skabe en fredeligere og vellykket verden. For det andet med hensyn til vores ændringsforslag om FN's Menneskerettighedsråd, så kan jeg, som én, der sammen med underudvalgskolleger jævnligt tager til Genève, sige, at jeg er enig i Deres bekymringer. Det har været skuffende at se den polarisering, der stadig findes med hensyn til de besatte palæstinensiske områder, den blokmentalitet, især i den afrikanske gruppe, men vi må også selv være bevidste herom i Europa. Alligevel mener jeg, at det er meget vigtigt i år, at vi forsætter med at støtte ånden i FN-reformen, at vi anerkender den positive rolle, som EU's medlemsstater spiller i Menneskerettighedsrådet og anerkender, at peer review-systemet kun er ved at komme i gang, og at gøre det åbent, omfattende og effektivt vil være den bedste måde, hvorpå vi kan støtte denne institution. Endelig i betragtning P og i afsnit 4 beder vi Kommissionen sammen med Rådet at støtte forslaget om konsensus vedrørende demokratisering i naboskabspolitikken, i Københavnskriterierne, i vores regionale strategier i verden. Vi taler om demokratisering, men der findes ikke nogen fælleseuropæisk definition herpå. Lige som vi havde enstemmighed på udviklingsområdet, var det en kraftfuld idé, at Kommissionen, medlemsstaterne og Parlamentet i fællesskab skulle definere demokratisering og forpligte os selv til det. Hr. Solana har støttet det, og jeg håber, at både Rådet og især Kommissionen vil give deres støtte her i aften."@da2
"Herr Präsident! Meinen Glückwunsch an einen hervorragenden Berichterstatter, Marco Cappato, für den jährlichen Menschenrechtsbericht. Ich möchte auf zwei unserer sozialdemokratischen Änderungsanträge eingehen. Erstens: Ich respektiere seine und Ihre Meinung zu Gandhi und zur Gewaltlosigkeit und ich denke, dass dies eine sehr wichtige Tradition ist, auf die Sie uns im Parlament hinweisen. Wir möchten dennoch diese Ziffer streichen, einfach weil es nicht das einzige Grundprinzip der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik Europas sein kann. Friedensschaffende und friedenserhaltende Maßnahmen beinhalten manchmal auch militärische Schritte und bleiben ein ehrenvoller und nobler Bestandteil dessen, was wir als Europa tun können und müssen, um eine friedlichere und erfolgreichere Welt zu schaffen. Zweitens, im Hinblick auf unseren Änderungsantrag zum UN-Menschenrechtsrat: Als jemand, der zusammen mit anderen Kollegen des Unterausschusses regelmäßig in Genf ist teile ich Ihre Sorgen. Es war schon enttäuschend, die nach wie vor bestehende Polarisierung bezüglich der besetzten palästinensischen Gebiete zu sehen, die Blockmentalität, die besonders in der afrikanischen Gruppe auffällt, vor der wir uns aber auch hier in Europa in Acht nehmen müssen. Trotzdem denke ich, dass es in diesem Jahr sehr wichtig ist, den Geist der UN-Reform weiterhin zu unterstützen, die positive Rolle der EU-Mitgliedstaaten im Menschenrechtsrat anzuerkennen und auch anzuerkennen, dass der Peer-Review-Prozess gerade erst begonnen hat, und dass dessen offene, umfassende und effektive Durchführung die beste Unterstützung dieser Institution ist. Schließlich bitten wir in Erwägung P und Ziffer 4 die Kommission, zusammen mit dem Rat dem Vorschlag eines Konzepts zur Demokratieförderung in der Nachbarschaftspolitik, in den Kopenhagener Kriterien, in unseren weltweiten regionalen Strategien zuzustimmen. Wir sprechen von Demokratieförderung, aber es gibt keine einheitliche europäische Definition dafür. Die Idee, dass die Kommission, die Mitgliedstaaten und das Parlament gemeinsam die Demokratieförderung in der Welt definieren und sich zu ihr verpflichten, auf die gleiche Weise wie wir einen Konsens zum Thema Entwicklung hatten, ist schon recht überzeugend. Herr Solana hat dies unterstützt, und ich hoffe, dass sowohl der Rat als auch insbesondere die Kommission die Idee heute Abend ebenfalls unterstützen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, συγχαρητήρια στον εξαίρετο εισηγητή Marco Cappato για την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επιτρέψτε μου να εξηγήσω δύο από τις τροπολογίες της Σοσιαλιστικής Ομάδας: πρώτον, σέβομαι τη θέση του και τη θέση σας σχετικά με τον Γκάντι και τη μη βία, και θεωρώ ότι αυτή η παράδοση στην οποία μας εφιστάτε την προσοχή εδώ στο Κοινοβούλιο είναι πολύ σημαντική. Επιδιώκουμε όμως τη διαγραφή αυτής της παραγράφου για τον απλό λόγο ότι δεν μπορεί να είναι η μόνη κατευθυντήρια γραμμή της ευρωπαϊκής ΚΕΠΠΑ. Η ειρήνευση και η διατήρηση της ειρήνης απαιτούν ενίοτε στρατιωτικά μέσα και δεν παύουν έτσι να είναι αξιόλογο και ευγενές τμήμα των όσων πράττουμε και οφείλουμε να πράττουμε ως Ευρώπη για τη δημιουργία ενός πιο ειρηνικού και επιτυχημένου κόσμου. Δεύτερον, όσον αφορά την τροπολογία μας σχετικά με το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, δεδομένου ότι και εγώ επισκέπτομαι τακτικά τη Γενεύη μαζί με τους συναδέλφους της υποεπιτροπής, συμμερίζομαι τις ανησυχίες σας. Είναι ανησυχητική η πόλωση που βλέπουμε να εξακολουθεί να υπάρχει όσον αφορά τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, τη νοοτροπία των συμμαχιών, ιδίως στο εσωτερικό της αφρικανικής ομάδας, αν και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αποφεύγουμε και εμείς στην Ευρώπη. Εντούτοις, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το τρέχον έτος να συνεχίσουμε να στηρίζουμε το πνεύμα της μεταρρύθμισης του ΟΗΕ, να αναγνωρίσουμε τον θετικό ρόλο των κρατών μελών της ΕΕ στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να αναγνωρίσουμε επίσης ότι η διαδικασία της αξιολόγησης από ομοτίμους μόλις τώρα αρχίζει να λειτουργεί και ότι η ανοικτή, εμπεριστατωμένη και αποτελεσματική εφαρμογή της είναι η καλύτερη μέθοδος για να στηρίξουμε αυτόν τον θεσμό. Τέλος, στην αιτιολογική σκέψη ΙΣΤ και στην παράγραφο 4 καλούμε την Επιτροπή, μαζί με το Συμβούλιο, να υιοθετήσουν την πρόταση για επίτευξη συναίνεσης ως προς την προαγωγή της δημοκρατίας στην πολιτική γειτονίας, στα κριτήρια της Κοπεγχάγης, στις περιφερειακές μας στρατηγικές ανά τον κόσμο. Μιλάμε για προαγωγή της δημοκρατίας, ενώ δεν υπάρχει ενιαίος ευρωπαϊκός ορισμός της. Η ιδέα, όπως επιτύχαμε συναίνεση όσον αφορά την ανάπτυξη, να κάνουμε την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και το Κοινοβούλιο να ορίσουμε από κοινού και να δεσμευτούμε υπέρ της προαγωγής της δημοκρατίας στον κόσμο είναι πολύ σημαντική. Ο κ. Σολάνα την έχει υποστηρίξει και ευελπιστώ ότι το Συμβούλιο και, ιδίως, η Επιτροπή θα εκφράσουν επίσης στην αποψινή συζήτηση τη στήριξή τους γι’ αυτή την ιδέα."@el10
"Señor Presidente, mi felicitación a un ponente excelente, Marco Cappato, por el informe anual sobre derechos humanos. Para explicar dos de nuestras enmiendas como Grupo Socialista: en primer lugar, respeto su posición y la de ustedes sobre Gandhi y la no violencia, y creo que han atraído la atención del Parlamento sobre una tradición muy importante. Pero tratamos de suprimir este apartado porque no puede ser el único principio rector de la PESC europea. La pacificación y el mantenimiento de la paz requieren a veces medios militares, a pesar de los cual son una parte honorable y noble de lo que podemos y debemos hacer para crear un mundo más pacífico y próspero. En segundo lugar, en relación con nuestra enmienda sobre el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, comparto su preocupación porque viajo regularmente a Ginebra junto con mis colegas de la Subcomisión. Ha sido decepcionante comprobar la polarización que sigue existiendo en relación con los territorios palestinos ocupados, la mentalidad de bloques, especialmente en el grupo africano, aunque también nosotros en Europa tenemos que evitarla. No obstante, considero muy importante que sigamos apoyando este año el espíritu de la reforma de la ONU, que reconozcamos el papel positivo desempeñado por los Estados miembros de la UE en el Consejo de Derechos Humanos y también que el proceso de revisión por homólogos acaba de empezar y que llevarlo a cabo de forma abierta, completa y eficaz es lo mejor que podemos hacer para apoyar esta institución. Por último, en el considerando P y en el apartado 4 pedimos a la Comisión y al Consejo que refrenden la propuesta de consenso sobre la promoción de la democracia dentro de la política de vecindad, de los criterios de Copenhague y de nuestras estrategias regionales en todo el mundo. Aunque hablamos de promover la democracia, no existe una única definición europea de este concepto. Del mismo modo que alcanzamos un consenso sobre desarrollo, la idea de que la Comisión, los Estados miembros y el Parlamento definan conjuntamente la democracia y nos comprometamos a promoverla en el mundo es sumamente poderosa. El señor Solana la ha apoyado y confío en que quedará constancia de que tanto el Consejo como especialmente la Comisión también la han apoyado hoy."@es21
"Härra juhataja, õnnitlused suurepärasele raportöörile Marco Cappatole iga-aastase inimõiguste olukorda käsitleva raporti puhul. Meie sotsiaaldemokraatide kahe muudatusettepaneku selgitamiseks: esiteks, ma austan tema ja teie seisukohta Gandhi ja vägivallatuse osas ja arvan, et see, et te juhite sellele parlamendis meie tähelepanu, on väga oluline traditsioon. Kuid me tahame seda lõiku välja jätta lihtsal põhjusel, et see ei saa olla Euroopa ÜVJP ainus juhtpõhimõte. Rahu sobitamine ja rahu hoidmine nõuavad mõnikord sõjaliste vahendite kasutamist ja on ikka veel austusväärne ja õilis osa sellest, mida meie kui Euroopa suudame ja peame tegema rahulikuma ja edukama maailma loomiseks. Teiseks, inimesena, kes käib koos allkomisjoni kolleegidega regulaarselt Genfis, jagan ma teie muresid selles osas, mis puudutab meie muudatusettepanekut ÜRO inimõiguste nõukogu kohta. Näha seda polarisatsiooni, mis ikka veel eksisteerib okupeeritud Palestiina territooriumidel, blokimentaliteeti, eriti Aafrika rühmas, on valmistanud pettumust, ehkki me peame selle suhtes valvsad olema ka Euroopas. Arvan siiski, et sellel aastal on väga tähtis, et me jätkaksime ÜRO reformivaimu toetamist, et me tunnustaksime positiivset rolli, mida ELi liikmesriigid täidavad inimõiguste nõukogus ja tunnustaksime ka seda, et haldusreidide protsess on üksnes algus ja selle avalik, üldine ja tõhus läbiviimine on parim viis, kuidas me saame seda institutsiooni toetada. Lõpuks, põhjendusega P ja lõikega 4 palume komisjoni, koos nõukoguga, toetada konsensust ettepaneku osas demokraatia edendamise kohta naabruspoliitika raames, Kopenhaageni kriteeriumide kaudu, meie piirkondlikes strateegiates maailma osas. Me räägime demokraatia edendamisest, kuid ühtset Euroopa mõistet selle kohta ei ole. Mõte, et me saime komisjoni, liikmesriigid ja parlamendi ühiselt määratlema demokraatia edendamist maailmas ja ennast sellele pühendama, samal viisil nagu meil oli konsensus arengu osas, on võimas. Härra Solana on seda toetanud ja ma loodan, et nõukogu ja eriti komisjon annavad täna õhtul teada selle põhimõtte toetamisest."@et5
"Arvoisa puhemies, kiitän erinomaista esittelijäämme, Marco Cappatoa, vuosittaista ihmisoikeusraporttia koskevasta mietinnöstä. Haluan perustella kaksi sosialistien esittämää tarkistusta. Ensinnäkin kunnioitan kyllä kantaanne Gandhin oppien mukaisesta väkivallattomuudesta, ja olette mielestäni kiinnittänyt parlamentin huomion hyvin tärkeään traditioon. Haluamme kuitenkin, että kyseinen kohta poistetaan siksi, että se ei voi olla ainut EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ohjaava periaate. Rauhan solmiminen ja turvaaminen edellyttää joskus sotilaallisia keinoja, ja silti se on arvokas ja jalo osa sitä, mitä me eurooppalaiset voimme tehdä ja mitä meidän on tehtävä tuodaksemme maailmaan rauhaa ja menestystä. Toiseksi totean YK:n turvallisuusneuvostoa koskevasta tarkistuksestamme, että käyn säännöllisesti Genevessä alivaliokunnan jäsenten kanssa ja olen samalla tavoin huolissani. On ollut masentavaa huomata kahtiajako, joka vallitsee yhä miehitetyillä palestiinalaisalueilla, ja ryhmittymäajattelu erityisesti Afrikan-ryhmässä, vaikka meidän on varottava sitä itsekin Euroopassa. Mielestäni on silti hyvin tärkeää, että jatkamme tänä vuonna YK:n uudistushengen tukemista, että tunnustamme EU:n jäsenvaltioilla olevan myönteinen tehtävä ihmisoikeusneuvostossa ja että lisäksi tunnustamme, että vertaisarviointiprosessi on vasta alussa ja että paras tapa tukea kyseistä elintä on toteuttaa se avoimesti, kattavasti ja tehokkaasti. Kehotamme johdanto-osan P kappaleessa ja 4 kohdassa komissiota ja neuvostoa kannattamaan ehdotusta yhteisymmärryksestä, joka koskee demokratian edistämistä osana naapuruuspolitiikkaa, Kööpenhaminan kriteerejä ja maailman eri alueita koskevia strategioitamme. Puhumme demokratian edistämisestä, mutta sitä ei ole määritetty EU:ssa yhtenäisellä tavalla. Ajatus siitä, että saisimme komission, jäsenvaltiot ja parlamentin määrittelemään yhdessä demokratian edistämisen käsitteen ja sitoutumaan siihen – samaan tapaan kuin pääsimme kehityspolitiikkaa koskevaan yhteisymmärrykseen – on voimakas ajatus. Javier Solana on kannattanut siitä, ja toivon, että neuvosto ja erityisesti komissio kannattavat ajatusta tänä iltana."@fi7
"Monsieur le Président, félicitations à l’excellent rapporteur, Marco Cappato, pour son rapport annuel sur les droits de l’homme. Je tiens à expliquer deux amendements socialistes: premièrement, je respecte sa position, ainsi que la vôtre, concernant Gandhi et la non-violence et je pense que c’est une tradition importante à laquelle vous faites référence au Parlement. Mais nous demandons la suppression de ce paragraphe simplement parce qu’il ne peut s’agir du seul principe directeur de la PESC. L’instauration et le maintien de la paix impliquent parfois le recours aux moyens militaires et sont toujours une partie honorable et noble de ce que nous pouvons et devons faire en tant qu’Europe pour créer un monde plus pacifique et plus réussi. Ensuite, concernant notre amendement sur le Conseil des droits de l’homme de l’ONU, en tant que personne qui se rend régulièrement à Genève avec les collègues de la sous-commission, je partage vos inquiétudes. Il a été décevant de constater la polarisation qui existe encore concernant les territoires palestiniens occupés, la mentalité de bloc, particulièrement dans le groupe africain, même si nous devons nous garder d’agir de la même manière en Europe. Toutefois, je pense qu’il est très important que cette année, nous continuions à soutenir l’esprit de la réforme de l’ONU, que nous reconnaissions le rôle positif joué par les États membres de l’UE au sein du Conseil des droits de l’homme et que nous reconnaissions que le processus de révision par les pairs ne fait que commencer. Le meilleur moyen de soutenir cette institution est d’agir de manière ouverte, exhaustive et efficace. Enfin, concernant le considérant P et le paragraphe 4, nous demandons à la Commission, ainsi qu’au Conseil, d’adopter la proposition de consensus sur la promotion de la démocratie dans la politique de voisinage, les critères de Copenhague et nos stratégies régionales dans le monde. Nous parlons de la promotion de la démocratie, mais aucune définition européenne n’existe. L’idée est la suivante: de la même manière que nous avons trouvé un consensus sur le développement, nous devons pousser la Commission, les États membres et le Parlement à définir conjointement la promotion de la démocratie et à s’y engager dans le monde. M. Solana a appuyé cette idée et j’espère que le Conseil, et surtout la Commission, soutiendront eux aussi cette idée ce soir."@fr8
"Elnök úr! Gratulálok egy kitűnő előadónak, Marco Cappatónak az éves emberi jogi jelentésért. Hadd magyarázzam meg két szocialista módosításunkat: először is tisztelem az előadó és az Ön álláspontját Gandhiról és az erőszakmentességről, és úgy vélem, hogy igen fontos hagyomány az, amire felhívja a figyelmünket a Parlamentben. Egyszerűen azért szeretnénk törölni ezt a bekezdést, mert az nem lehet Európa KKBP-jének egyetlen vezérelve. A béketeremtés és a békefenntartás olykor katonai eszközök bevetésével jár, és ezek még mindig tiszteletre méltó és nemes részét képezik annak, amelyet Európaként tehetünk és kell tennünk annak érdekében, hogy egy békésebb és sikeresebb világot teremtsünk. Másodsorban az ENSZ Emberi Jogi Tanácsára vonatkozó módosításunk tekintetében – olyasvalakiként, aki az Albizottságban helyet foglaló kollégákkal rendszeresen jár Genfbe –, osztom aggályaikat. Csalódás volt látni azt a polarizálódást, ami még mindig létezik az elfoglalt palesztin területekkel, a blokkmentalitással kapcsolatban, különösen az afrikai csoportban, noha Európában is ügyelnünk kell. Mindazonáltal azt gondolom, hogy nagyon fontos az idén az, hogy továbbra is támogassuk az ENSZ reform szellemiségét, hogy elismerjük az uniós tagállamok által az Emberi Jogi Tanácsban játszott pozitív szerepet és elismerjük azt is, hogy a szakértői felülvizsgálat folyamata még csak a kezdet és hogy annak nyílt, átfogó és hatékony elvégzése a legjobb módja az említett intézmény támogatásának. Végül a P. preambulumbekezdésben és a 4. bekezdésben arra kérjük a Bizottságot, a Tanáccsal egyetemben, hogy hagyja jóvá a szomszédsági politikában a demokrácia előmozdítására vonatkozó konszenzussal kapcsolatos javaslatot a koppenhágai kritériumokban, a világra vonatkozóan folytatott regionális stratégiáinkban. Beszélünk ugyan a demokrácia előmozdításáról, de erre nézve nincs egységes európai fogalommeghatározás. Erőteljes elgondolás az, hogy – ugyanúgy, ahogy konszenzusra jutottunk a fejlesztésről – rávegyük a Bizottságot, a tagállamokat és a Parlamentet arra, hogy közösen határozzák meg a világban a demokrácia előmozdítását és kötelezzék el magukat az iránt. Solana úr támogatta ezt és remélem, hogy mind a Tanács, mind pedig – különösen – a Bizottság úgy kerül be a jegyzőkönyvbe ma este, mint amelyek támogatják ezt az elgondolást."@hu11
"Signor Presidente, complimenti a un eccellente relatore, l’onorevole Marco Cappato, per la relazione annuale sui diritti umani. Vorrei spiegare due dei nostri emendamenti socialisti: innanzi tutto, rispetto la sua e la vostra posizione riguardo a Gandhi e alla non violenza e ritengo che sia una tradizione molto importante su cui cerchiate di attirare la nostra attenzione in Parlamento. Ma il nostro tentativo di cancellare il paragrafo in questione è solo dovuto al fatto che non può essere l’unico principio di orientamento della PESC. Il ripristino e il mantenimento della pace talvolta implicano l’uso di mezzi militari e sono comunque una parte nobile e onorevole di quanto possiamo e dobbiamo fare come Europa al fine di creare un mondo più pacifico e di successo. In secondo luogo, per quanto riguarda il nostro emendamento sul Consiglio per i diritti dell’uomo delle Nazioni Unite, essendo io qualcuno che si reca regolarmente a Ginevra con i colleghi della sottocommissione, posso condividere le sue preoccupazioni. E’ deludente constatare la polarizzazione ancora esistente riguardo ai territori occupati palestinesi, la mentalità del blocco, soprattutto nel gruppo africano, anche se noi stessi dobbiamo esserne consapevoli in Europa. Tuttavia, ritengo essenziale che quest’anno continuiamo ad appoggiare lo spirito della riforma ONU, che riconosciamo il ruolo positivo svolto dagli Stati membri dell’UE in seno al Consiglio per i diritti dell’uomo e che il processo di revisione tra pari è appena agli inizi e che per noi lavorare in modo aperto, globale ed efficace è il modo migliore per sostenere tale istituzione. Infine, nel considerando P e nel paragrafo 4 chiediamo alla Commissione, insieme al Consiglio, di appoggiare la proposta di un consenso sulla promozione della democrazia nella politica di vicinato, nei criteri di Copenaghen, nelle nostre strategie regionali nel mondo. Parliamo di promozione della democrazia ma non esiste una definizione europea univoca al riguardo. L’idea che, come abbiamo raggiunto un’intesa sullo sviluppo, la Commissione, gli Stati membri e il Parlamento definiscano di concerto e si impegnino a promuovere la democrazia nel mondo è molto forte. Javier Solana l’ha appoggiata e mi auguro che il Consiglio e, in particolare, la Commissione sostengano ufficialmente l’idea questa sera."@it12
"Pone Pirmininke, noriu padėkoti Marco Cappato už puikią metinę ataskaitą dėl žmogaus teisių. Norėčiau paaiškinti du Socialistų frakcijos pateiktus dalinius pakeitimus. Pirma, aš gerbiu jūsų nuomonę dėl M. Gandhi ir neprievartinės politikos. Manau, kad tai svarbi tradicija, į kurią Parlamente atkreipėte mūsų dėmesį. Vis dėlto siekiame, kad ši dalis būtų išbraukta vien dėl to, kad tai negali būti vienintelis Europos BUSP politikos principas. Taikinamosioms ir taikos užtikrinimo misijoms kartais reikalingos karinės priemonės. Šios misijos vis dar yra svarbi Europos duoklė pasauliui kuriant taikingesnę ir šviesesnę ateitį. Antra, kalbant apie dalinį pakeitimą, susijusį su JT žmogaus teisių taryba, aš, remdamasis savo patirtimi (kadangi su kolegomis iš pakomitečio dažnai vykstu į Ženevą), pritariu jūsų abejonėms. Nuvylė, kad vis dar vyrauja prieštaringos nuomonės okupuotų Palestinos teritorijų atžvilgiu, išlikęs politinių blokų mentalitetas (ypač Afrikos grupėje), nors ir mes patys turėtume būti daug atidesni. Vis dėlto manau, kad labai svarbu šiais metais toliau tęsti JT reformą, pripažinti teigiamą valstybių narių vaidmenį JT žmogaus teisių taryboje ir patvirtinti, kad tarpusavio peržiūros priemonė – tik pirmas žingsnis reikiama kryptimi. Mes turėtume užtikrinti, kad ši priemonė būtų taikoma atvirai, visapusiškai ir veiksmingai. Be to, raginame Komisiją ir Tarybą siekti, kad konstatuojamoje dalyje ir 4 dalyje nurodytas Europos masto susitarimas dėl demokratijos skatinimo būtų įtrauktas į kaimynystės politiką, Kopenhagos kriterijus, mūsų regionines programas. Kalbame apie demokratijos skatinimą, tačiau neturime vieningo europinio šio dalyko apibrėžimo. Norime, kad šis klausimas būtų apibrėžtas tokiu pat būdu kaip plėtros sritis, t.y. Komisija, valstybės narės ir Parlamentas priima bendrą demokratijos skatinimo apibrėžimą ir bendrai įsipareigoja naudoti šią priemonę kaip veiksmingą pasaulinės demokratijos variklį. J. Solana parėmė šią idėją, todėl aš tikiuosi, kad šį vakarą posėdžio protokole atsiras įrašas, kad Komisija ir Taryba taip pat remia šią idėją."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, apsveicu teicamo referentu par gada ziņojumu par cilvēktiesībām. Paskaidrošu divus no mūsu sociālistu grozījumiem: pirmkārt, es patiešām respektēju viņa un jūsu nostāju par Gandhi sludināto nevardarbību, un uzskatu, ka tā ir ļoti svarīga tradīcija, kam jūs pievēršat mūsu uzmanību Parlamentā. Bet mēs vēlamies dzēst šo punktu tikai tāpēc, ka tas nevar būt vienīgais Eiropas KĀDP vadošais princips. Miera nodibināšana un miera uzturēšana dažreiz ietver militārus līdzekļus, un tie tomēr ir atzīstama un godājama daļa no tā, ko mēs kā Eiropa varam darīt un kas mums jādara, lai veidotu mierīgāku un veiksmīgāku pasauli. Otrkārt, attiecībā uz mūsu grozījumu par ANO Cilvēktiesību padomi, tā kā es ar apakškomitejas kolēģiem regulāri brauc uz Ženēvu, es saprotu jūsu bažas. Vilšanos sagādā vērot polarizāciju, kas joprojām pastāv jautājumā par okupētajām Palestīnas teritorijām, bloka mentalitāti, īpaši Āfrikas grupā, lai gan mums jāpiesargās no tā arī Eiropā. Tomēr es domāju, ka šogad ir ļoti svarīgi, ka mēs turpinām atbalstīt ANO reformu garu, ka mēs atzīstam ES dalībvalstu pozitīvo lomu Cilvēktiesību padomē un atzīstam arī to, ka salīdzinošās izvērtēšanas process ir tikai sākums un, lai to darītu atklāti, visaptveroši un efektīvi, labākais, ko mēs varam, ir atbalstīt šo institūciju. Visbeidzot, P apsvērumā un 4. punktā mēs lūdzam Komisiju kopā ar Padomi atbalstīt priekšlikumu par vienprātību demokrātijas veicināšanā kaimiņu politikā, Kopenhāgenas kritērijos un mūsu reģionālajās stratēģijās pasaulē. Mēs runājam par demokrātijas veicināšanu, bet tai nav vienotas Eiropas definīcijas. Spēcīga ir ideja tādā pašā veidā, kādā mēs panācām vienprātību par attīstību, panākt, lai Komisija, dalībvalstis un Parlaments kopā definē un apņemas veicināt demokrātiju pasaulē. to ir atbalstījis, un es ceru, ka gan Padome, gan, jo īpaši, Komisija, apliecinās savu atbalstu šovakar."@lv13
"Mr President, congratulations to an excellent rapporteur, Marco Cappato, on the annual human rights report. To explain two of our Socialist amendments: firstly, I do respect his and your position about Gandhi and non-violence and I think it is a very important tradition that you draw our attention to in Parliament. But we seek to delete that paragraph simply because it cannot be the only guiding principle of Europe’s CFSP. Peace-making and peace-keeping sometimes involve military means and are still an honourable and noble part of what we can and must do as Europe to create a more peaceful and successful world. Secondly, with regard to our amendment about the UN Human Rights Council, as someone who with subcommittee colleagues regularly goes to Geneva, I share your concerns. It has been disappointing to see the polarisation that still exists about the occupied Palestinian territories, the bloc mentality, particularly in the African group, though we have to beware of that ourselves in Europe, too. Nevertheless, I think it is very important this year that we continue to support the spirit of UN reform, that we recognise the positive role played by EU Member States in the Human Rights Council and recognise too that the process of peer review is only just beginning and that to do it openly, comprehensively and effectively is the best way we can support that institution. Finally, in recital P and paragraph 4 we ask the Commission, together with the Council, to endorse the proposal of a consensus on democracy promotion in the neighbourhood policy, in the Copenhagen Criteria, in our regional strategies in the world. We talk about democracy promotion but there is no single European definition of it. The idea, in the same way as we had a consensus on development, that we get the Commission, the Member States and Parliament to jointly define and commit ourselves to democracy promotion in the world is a powerful one. Mr Solana has supported it and I hope both Council and particularly the Commission go on record as supporting the idea this evening."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, onze felicitaties gaan uit naar de uitmuntende rapporteur Marco Cappato voor het jaarlijkse verslag over de mensenrechten. Ik wil graag twee van de door de socialisten voorgestelde amendementen nader toelichten: Om te beginnen heb ik alle respect voor zijn en uw standpunt inzake Ghandi en geweldloosheid, en volgens mij is het een buitengewoon belangrijke traditie waar u ons in het parlement op hebt gewezen. Maar wij zijn slechts voorstander van het verwijderen van deze paragraaf omdat het eenvoudig niet het enige leidende beginsel kan zijn van het GBVB van Europa. Soms komen er militaire middelen kijken bij het stichten en handhaven van vrede, en dat neemt niet weg dat dit een eervol en nobel facet is van wat wij als Europa kunnen en moeten doen om een vreedzamere, betere wereld te scheppen. Ten tweede, met betrekking tot ons amendement over de mensenrechtenraad van de Verenigde Naties: als iemand die regelmatig met collega’s van de subcomité naar Genève gaat, deel ik uw zorgen. Het is uitermate teleurstellend geweest om te zien hoe verdeeld men nog is over de bezette Palestijnse gebieden, de hokjesgeest, met name bij de Afrikaanse groep, al moeten we er in Europa zeker ook voor oppassen. Dat neemt niet weg dat het dit jaar naar mijn mening heel belangrijk is om het streven naar verandering bij de VN te blijven steunen, de positieve rol van de lidstaten van de EU binnen de mensenrechtenraad te erkennen en tevens te erkennen dat het proces van intercollegiale evaluatie nog maar net op gang is gekomen en dat we dat instituut het beste kunnen steunen door het openlijk, alomvattend en zo effectief mogelijk te doen. Ten slotte vragen wij de Commissie en de Raad in overweging P en paragraaf 4 het voorstel te steunen voor een consensus voor het bevorderen van de democratie in ons nabuurschapsbeleid, in de criteria van Kopenhagen, en onze regionale strategieën op de wereld. We hebben het wel over het bevorderen van de democratie, maar daar bestaat geen gemeenschappelijke Europese definitie van. Het is een aantrekkelijke gedachte dat wij ervoor zorgen dat de Commissie, de lidstaten en het Parlement gezamenlijk definiëren wat wij onder het bevorderen van de democratie verstaan en ons daar vervolgens ook voor inzetten. De heer Solana steunt dit idee en ik hoop dat de Raad en met name de Commissie vanavond publiekelijk zullen verklaren dat zij dit idee ook steunen."@nl3
"Panie przewodniczący! Składam wyrazy uznania na ręce sprawozdawcy Marco Cappato za jego roczne sprawozdanie na temat ochrony praw człowieka. Chciałbym na koniec wyjaśnić dwie poprawki proponowane przez partię socjalistów: po pierwsze szanuję państwa stanowisko w sprawie polityki nieagresji według Gandhiego - bardzo dobrze, że sprawozdawca postanowił zwrócić na to uwagę na forum Parlamentu. Chcemy jednak wykreślić ten akapit, ponieważ nie może to być jedyną zasadą, którą mamy się kierować we wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa. Ustanawianie i utrzymywanie pokojowych stosunków wymaga czasem zastosowania środków militarnych i nadal stanowi część godnych pochwały i szlachetnych działań, które możemy i musimy podejmować w Europie w celu szerzenia pokoju i rozwoju na świecie. Druga poprawka dotyczy Rady Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych. Jako jeden z członków podkomisji regularnie bywam w Genewie i podzielam państwa obawy. Martwi mnie polaryzacja, z jaką mamy nadal do czynienia w sprawie Palestyny i szablonowy sposób traktowania sprawy terytoriów palestyńskich, zwłaszcza przez państwa z grupy afrykańskiej, choć powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że dotyczy to również i Europy. Niemniej jednak uważam, że w tym roku niezmiernie ważne są działania w duchu reform ONZ oraz zrozumienie pozytywnej roli, jaką odgrywają państwa członkowskie w Radzie Praw Człowieka. Musimy również zrozumieć, że procedury wzajemnego przeglądu są rzeczą nową, powinny być przeprowadzane w sposób otwarty, całościowy i skuteczny, tak abyśmy mogli jak najlepiej wspierać tę instytucję. W motywie P ust. 4 prosimy Komisję, a także Radę, o zatwierdzenie propozycji konsensusu w sprawie szerzenia demokracji w ramach polityki dotyczącej państw sąsiadujących, kryteriów kopenhaskich i strategii regionalnych na całym świecie. Mówimy o szerzeniu demokracji, jednak nie istnieje wspólna europejska definicja demokracji. Propozycja, podobnie jak w przypadku konsensusu w sprawie rozwoju, wspólnego określenia polityki związanej z szerzeniem demokracji na świecie i wspólnego zaangażowania się w działania z nią związane przez Komisję, państwa członkowskie i Parlament ma duże znaczenie. Pan Solana wyraził swoje poparcie dla tej propozycji i mam nadzieję, że tak Rada, jak i Komisja wypowiedzą się na ten temat pozytywnie podczas dzisiejszego wieczoru."@pl16
"Senhor Presidente, felicitações a um excelente relator, Marco Cappato, pelo relatório anual sobre os direitos humanos. Para explicar duas das alterações socialistas: em primeiro lugar, respeito a posição do senhor deputado Marco Cappato, bem como a sua Senhor Presidente, acerca de Gandhi e da não-violência, e penso que é uma tradição muito importante para a qual o chamou a atenção do Parlamento. Porém, solicitamos a supressão desse parágrafo simplesmente porque não pode ser o único princípio orientador da PESC. A imposição e a manutenção da paz envolvem por vezes meios militares e são ainda uma honrosa e nobre parte do que podemos e temos de fazer, como Europa, para criar um mundo mais pacífico e próspero. Em segundo lugar, em relação à nossa alteração acerca do Conselho dos Direitos do Homem das Nações Unidas, na qualidade de alguém que vai com regularidade a Genebra com colegas da subcomissão, partilho das suas preocupações. Tem sido uma decepção ver a polarização que ainda existe no que respeita aos territórios palestinianos ocupados, a mentalidade de blocos, particularmente no grupo africano, embora também nós, na Europa, devamos estar cientes disso. Ainda assim, penso ser muito importante que este ano continuemos a apoiar o espírito de reforma das Nações Unidas, que reconheçamos o papel positivo desempenhado pelos Estados-Membros da UE no Conselho do Direitos do Homem e reconheçamos também que o processo de supervisão entre pares está apenas a começar e que a sua concretização de forma aberta, abrangente e eficaz é a melhor forma de apoiarmos essa instituição. Finalmente, no considerando P e no nº 4, pedimos à Comissão, bem como ao Conselho, que defendam a proposta de um consenso sobre promoção da democracia na política de vizinhança, nos Critérios de Copenhaga e nas nossas estratégias regionais no mundo. Falamos de promoção da democracia, mas não existe uma definição europeia única para esta expressão. À semelhança da forma como alcançámos um consenso sobre desenvolvimento, é poderosa a ideia de envolvermos a Comissão, os Estados-Membros e o Parlamento para, em conjunto, definirmos e nos empenharmos na promoção da democracia no mundo. Javier Solana apoiou-a, e espero que o Conselho e, particularmente, a Comissão a apoiem publicamente esta tarde."@pt17
"Mr President, congratulations to an excellent rapporteur, Marco Cappato, on the annual human rights report. To explain two of our Socialist amendments: firstly, I do respect his and your position about Gandhi and non-violence and I think it is a very important tradition that you draw our attention to in Parliament. But we seek to delete that paragraph simply because it cannot be the only guiding principle of Europe’s CFSP. Peace-making and peace-keeping sometimes involve military means and are still an honourable and noble part of what we can and must do as Europe to create a more peaceful and successful world. Secondly, with regard to our amendment about the UN Human Rights Council, as someone who with subcommittee colleagues regularly goes to Geneva, I share your concerns. It has been disappointing to see the polarisation that still exists about the occupied Palestinian territories, the bloc mentality, particularly in the African group, though we have to beware of that ourselves in Europe, too. Nevertheless, I think it is very important this year that we continue to support the spirit of UN reform, that we recognise the positive role played by EU Member States in the Human Rights Council and recognise too that the process of peer review is only just beginning and that to do it openly, comprehensively and effectively is the best way we can support that institution. Finally, in recital P and paragraph 4 we ask the Commission, together with the Council, to endorse the proposal of a consensus on democracy promotion in the neighbourhood policy, in the Copenhagen Criteria, in our regional strategies in the world. We talk about democracy promotion but there is no single European definition of it. The idea, in the same way as we had a consensus on development, that we get the Commission, the Member States and Parliament to jointly define and commit ourselves to democracy promotion in the world is a powerful one. Mr Solana has supported it and I hope both Council and particularly the Commission go on record as supporting the idea this evening."@ro18
"Pán predsedajúci, gratulujem vynikajúcemu spravodajcovi Marcovi Cappatovi k jeho výročnej správe o ľudských právach. Aby som objasnil dva naše socialistické návrhy: po prvé, rešpektujem jeho aj váš názor na Gándhího a nenásilie a myslím, že je to veľmi dôležitá tradícia na ktorú ste v Parlamente poukázali. Ale žiadame o vyčiarknutie tohto odseku, pretože nemôže byť jediným smerodajným princípom spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Európy. Vytváranie mieru a udržiavanie mieru si niekedy vyžadujú vojenské opatrenia a sú stále poctivým a šľachetným spôsobom, ktorý môže a musí Európa využiť na vytvorenie pokojného a prosperujúceho sveta. Po druhé, v súvislosti s našim návrhom týkajúcim sa Rady OSN pre ľudské práva, ako osoba, ktorá s kolegami z podvýboru pravidelne chodí do Ženevy, zdieľam vaše obavy. Je sklamaním vidieť polarizáciu, ktorá stále existuje vo vzťahu k okupovaným palestínskym územiam, blokovú mentalitu, najmä v afrických skupinách,, hoci toho by sme sa mali vyvarovať aj my v Európe. Napriek tomu si myslím, že je aj tento rok dôležité, aby sme naďalej podporovali ducha reforiem OSN, uznali pozitívnu úlohu, ktorú hrajú členské štáty EÚ v Rade pre ľudské práva a uznali aj, že proces vzájomných hodnotení je len na začiatku a že otvorené, komplexné a účinné hodnotenie je najlepším spôsobom, ako môžeme túto inštitúciu podporiť. A nakoniec, v úvode časti P a v odseku 4 žiadame Komisiu a Radu, aby podporili návrh konsenzu o podpore demokracie v politike susedstva, v kodanských kritériách a našich regionálnych stratégiách vo svete. Hovoríme o podpore demokracie ale neexistuje jej jednotná európska definícia. Myšlienka, že Komisia, členské štáty a Parlament spoločne definujú a zaviažu sa na podporu demokracie vo svete, tak ako v prípade konsenzus o rozvoji, je veľmi silná. Pán Solana ju podporil a dúfam, že aj Rada a najmä Komisia dnes večer túto myšlienku oficiálne podporia."@sk19
"Gospod predsednik, čestitam odličnemu poročevalcu Marcu Cappatu za letno poročilo o človekovih pravicah. Razložil bi rad dva predloga sprememb socialistov: prvič, spoštujem njegovo in vaše stališče glede Gandija ter nenasilja in menim, da Parlament opozarja na zelo pomembno tradicijo. Vendar si prizadevamo za črtanje tega odstavka zgolj zato, ker ne sme biti edino vodilno načelo evropske skupne zunanje in varnostne politike. Ustvarjanje in ohranjanje miru včasih vključujeta vojaška sredstva, vendar sta še vedno časten in plemenit del tega, kar Evropa lahko in mora narediti za oblikovanje mirnejšega in uspešnejšega sveta. Drugič, v zvezi z našim predlogom spremembe o Svetu Združenih narodov za človekove pravice sem, ker s kolegi iz pododbora redno obiskujem Ženevo, kot vi tudi sam zaskrbljen. Polarizacija, ki še vedno obstaja glede zasedenih palestinskih ozemelj, je obžalovanja vredna, prav tako skupna mentaliteta, zlasti v afriški skupini, čeprav moramo biti na to pozorni tudi v Evropi. Vendar menim, da je letos zelo pomembno, da nadaljujemo s podporo duhu reforme ZN, priznamo pozitivno vlogo, ki jo imajo države članice EU v Svetu za človekove pravice, ter priznamo, da se postopek medsebojnega pregleda šele začenja in da je njegovo odprto, skladno in učinkovito izvajanje najboljši način za podporo tej instituciji. Končno, v uvodni izjavi P in odstavku 4 Komisijo in Svet pozivamo, da podpreta predlog soglasja o spodbujanju demokracije v sosedski politiki, v københavnskih merilih, v naših regionalnih strategijah v svetu. Govorimo o spodbujanju demokracije, vendar za to nimamo evropske definicije. Zamisel, podobno kot smo dosegli soglasje o razvoju, da Komisija, države članice in Parlament skupno oblikujejo in se zavežejo k spodbujanju demokracije v svetu, je zelo pomembna. Gospod Solana jo je podprl in upam, da jo bosta nocoj uradno podprla tudi Svet in zlasti Komisija."@sl20
"Herr talman! Jag gratulerar Marco Cappato, som har varit en utmärkt föredragande, till hans betänkande om årsrapporten om de mänskliga rättigheterna. Låt mig förklara två av den socialdemokratiska gruppens ändringsförslag. För det första respekterar jag hans och er ståndpunkt när det gäller Gandhi och ickevåld och jag anser att detta är en mycket viktig tradition och att det är bra att den uppmärksammas i parlamentet. Men vi vill stryka det stycket, helt enkelt eftersom det inte kan vara den enda styrande principen för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Skapande och bevarande av fred innebär ibland att man måste tillgripa militära medel, men våra fredsinsatser är ändå hedervärda och detta är vad vi kan och måste göra för att skapa en fredligare och mer framgångsrik värld. För det andra vill jag ta upp vårt ändringsförslag om FN:s människorättsråd. Eftersom jag tillsammans med mina kolleger i underutskottet regelbundet reser till Genève, så delar jag er oro. Det har varit nedslående att se den polarisering som fortfarande existerar när det gäller de ockuperade palestinska territorierna, den låsta mentaliteten, framför allt i den afrikanska gruppen, även om vi i Europa också måste akta oss för det. Ändå tycker jag att det är viktigt i år att vi fortsätter stödja andan i FN:s reformsträvanden, att vi inser den viktiga roll som EU:s medlemsstater spelar i människorättsrådet och att vi även inser att den inbördes utvärderingen bara har börjat och att det bästa sättet att stödja människorättsrådet är att göra det öppet, fullständigt och effektivt. I skäl P och punkt 4 ber vi slutligen kommissionen och rådet att stödja förslaget om ett samförstånd när det gäller främjandet av demokratin i grannskapspolitiken, i Köpenhamnskriterierna, i våra regionala strategier i världen. Vi talar om att främja demokrati, men det finns ingen gemensam europeisk definition av det begreppet. Att vi skulle få kommissionen, medlemsstaterna och parlamentet att gemensamt definiera och engagera sig i att främja demokrati i världen på samma sätt som vi fick en gemensam uppslutning kring utvecklingsfrågorna, är en kraftfull tanke. Javier Solana stöder den, och jag hoppas att både rådet och framför allt kommissionen offentligt ska stödja den tanken här i kväll."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Richard Howitt (PSE ). –"18,5,20,15,1,16,11,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph