Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-07-Speech-3-111"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080507.14.3-111"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I take the floor in various capacities, not just as a coordinator for the largest political group here in Parliament, but also as someone who played a leading role in discussing this dossier during the previous mandate and, above all, as somebody who, in a previous business career, actually introduced works councils into several different businesses: somebody who fundamentally believes in developing information and consultation and who does know something about what works and what does not work – certainly a true champion of the philosophy. Commissioner, it is surely a supreme irony that such an issue – which is all about social dialogue and two sides of industry getting together – should actually fall at the first fence because the ETUC refuses to sit down and discuss it. I do commend you for having tried, and for still trying, to kick-start the dialogue. But if you say that if there is no dialogue then you will introduce legislation anyway, where is the incentive for both sides to sit down? Where is the penalty on one side for not having been prepared to sit down? I suggest to you – and I say this with a heavy heart – that the solution surely for you, Commissioner, is, when you are ‘reviewing your options’, for any proposal from you to reflect the fact that one party was prepared to talk and one party was not. Finally, in a world of increasing globalisation and the need, of course, to restructure companies in order to keep pace, the issues of information and consultation of workers are of critical importance. Yet what do we see? A failure of social dialogue, a failure of the social partnership, and a failure by the very people who should be giving a lead. By refusing to negotiate, the European trade unions have not just failed themselves; they have failed the workers they claim to represent. When the issue finally does come before the Parliament, we as MEPs must make sure that we do not fail."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, mám mnoho funkcí, nejsem pouze koordinátorem největší politické skupiny v Parlamentu, ale také někdo, kdo měl během minulého volebního období hlavní roli při diskusích o tomto souboru zákonů, a především někdo, kdo během předchozí podnikatelské kariéry rady zaměstnanců v mnoha různých podnicích skutečně zavedl: někdo, kdo zásadně věří v rozvoj informací a konzultace a kdo ví, které věci fungují, a které nikoli – zcela jistě skutečný znalec této filozofie. Pane komisaři, je vskutku vrcholnou ironií, že by tato otázka, v níž jde především o sociální dialog a o to, aby se dvě strany výrobního odvětví spojily, měla klopýtnout na prvním schodě jenom proto, že se o ní Evropská konfederace odborových svazů odmítá bavit. Chválím vás za to, že jste se snažil a stále snažíte zahájit dialog. Ale pokud tvrdíte, že právní předpisy zavedete i tehdy, nedojde-li k dialogu, jak to má obě strany k dialogu přimět? Jak bude potrestána strana, která nebyla ochotná diskutovat? Navrhuji vám – a říkám to s těžkým srdcem – že pro vás je, pane komisaři, řešením, abyste při „zkoumání možností“ ve všech návrzích vzal v úvahu fakt, že jedna strana byla k diskusím připravena, a druhá nikoli. Na závěr chci podotknout, že ve světě, který je čím dál více globalizován, a vzhledem k samozřejmé potřebě restrukturalizovat společnosti, aby udržely krok, mají otázky informací a konzultací se zaměstnanci kritický význam. K čemu však dochází? K selhání sociálního dialogu, k selhání sociálního partnerství a k selhání právě těch, kteří by měli jít příkladem. Tím, že odmítají vyjednávat, evropské odbory nejenže nedostály svému poslání, ale nenaplnily očekávání zaměstnanců, které údajně zastupují. Až se tato problematika nakonec dostane do Parlamentu, musíme jako poslanci zaručit, abychom neselhali i my."@cs1
"Hr. formand! Jeg tager ordet i flere egenskaber, ikke kun som ordfører for den største politiske gruppe her i Parlamentet, men også som en person, der spillede en væsentlig rolle under drøftelserne af dette spørgsmål under det tidligere mandat, og mest af alt som en person, der i kraft af tidligere erhvervskarriere faktisk har indført samarbejdsudvalg i flere virksomheder: en person, der i bund og grund tror på udvikling af information og høring, og som ved noget om, hvad der virker og ikke virker - bestemt en ægte fortaler for grundtanken. Hr. kommissær! Det er særdeles ironisk, at et spørgsmål - som udelukkende handler om social dialog og om at samle industriens to parter - falder ved første forhindring, fordi EFS nægter at komme til forhandlingsbordet og drøfte det. Jeg finder det prisværdigt, at De har forsøgt og stadig forsøger at kickstarte dialogen. Men hvis De siger, at De vil introducere lovgivning, selv om der ikke er nogen dialog, hvor er så incitamentet for parterne til at komme til forhandlingsbordet? Hvilken straf får den ene part for ikke at ville forhandle? Jeg mener - og dette siges med tungt hjerte - at Kommissionen, når den overvejer mulighederne, bør komme frem til et forslag, som afspejler, at den ene part var parat til at forhandle, mens den anden ikke var det. Endelig er spørgsmålene om information og høring af arbejdstagerne af afgørende betydning i en verden præget af stigende globalisering og selvfølgelig nødvendigheden af, at virksomheder omstrukturerer for at følge med. Og hvad ser vi? En fejlslagen dialog mellem arbejdsmarkedets parter, et fejlslagent samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter og en fejlslagen indsats fra de personer, der burde føre an. Ved at nægte at forhandle har de europæiske fagforeninger ikke kun svigtet sig selv, de har også svigtet de lønmodtagere, som de hævder at repræsentere. Når spørgsmålet endeligt fremlægges for Parlamentet, skal vi som parlamentsmedlemmer sikre, at vi ikke svigter."@da2
"Herr Präsident! Ich ergreife das Wort in mehreren Eigenschaften – nicht nur als Koordinator für die größte politische Fraktion hier im Parlament, sondern auch als jemand, der bei der Aussprache über dieses Dossier in der vorherigen Amtszeit eine führende Rolle gespielt hat, und vor allem als jemand, der in seinem früheren Geschäftsleben in der Tat Betriebsräte in mehreren verschiedenen Unternehmen eingeführt hat, also jemand, der ganz fest an Information und Konsultation glaubt und der Bescheid weiß, was funktioniert und was nicht – also ein echter Verfechter dieses Gedankens. Herr Kommissar, es ist zweifellos reinste Ironie, dass ein solches Thema, bei dem es um den sozialen Dialog und darum geht, dass sich beide Seiten der Wirtschaft zusammensetzen, bereits am ersten Hindernis scheitert, weil sich die ETUC weigert, sich zusammenzusetzen und über die Frage zu diskutieren. Ich kann Sie nur loben, dass Sie versucht haben – und noch immer versuchen, den Dialog in Gang zu bringen. Wenn Sie jedoch sagen, dass Sie, wenn es keinen Dialog gibt, ohnehin Rechtsvorschriften einführen werden, wo ist dann der Anreiz für beide Seiten, sich zusammenzusetzen? Worin besteht die Strafe, wenn eine Seite zur Aussprache nicht bereit ist? Ich schlage vor – und ich sage das schweren Herzens –, dass die Lösung für Sie, Herr Kommissar, zweifellos darin besteht, wenn Sie „Ihre Optionen noch einmal überprüfen“, bei jedem Vorschlag zu berücksichtigen, dass eine Partei bereit ist zu verhandeln und die andere nicht. Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass in einer Welt der zunehmenden Globalisierung und angesichts der Notwendigkeit, die Unternehmen umzustrukturieren, um mit der Entwicklung Schritt halten zu können, die Fragen der Information und Konsultation der Arbeitnehmer von maßgeblicher Bedeutung sind. Doch was müssen wir sehen? Der soziale Dialog schlägt fehl, die soziale Partnerschaft zerbricht und die Menschen, die die Führung übernehmen sollten, versagen. Mit ihrer Weigerung zu verhandeln haben die europäischen Gewerkschaften nicht nur selbst versagt, sie haben auch die Arbeitnehmer im Stich gelassen, die sie angeblich vertreten. Wenn dieses Thema letztendlich im Parlament behandelt wird, müssen wir als Mitglieder dafür sorgen, dass wir nicht auch noch scheitern."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, λαμβάνω τον λόγο με διάφορες ιδιότητες, όχι μόνο ως συντονιστής εξ ονόματος της μεγαλύτερης πολιτικής ομάδας στο Κοινοβούλιο, αλλά και ως άτομο που διαδραμάτισε ηγετικό ρόλο στη συζήτηση αυτού του θέματος κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου και, πάνω από όλα, ως άτομο που, σε μια προηγούμενη επιχειρηματική σταδιοδρομία, δημιούργησε στην πράξη επιτροπές επιχείρησης σε αρκετές διαφορετικές επιχειρήσεις: ως άνθρωπος που πιστεύει πραγματικά στην προαγωγή της ενημέρωσης και της διαβούλευσης και που γνωρίζει μερικά πράγματα για το τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί – οπωσδήποτε όμως ως γνήσιος υπέρμαχος αυτής της φιλοσοφίας. Κύριε Επίτροπε, είναι σίγουρα μεγάλη ειρωνεία το γεγονός ότι ένα τέτοιο θέμα –το οποίο αφορά πάνω από όλα τον κοινωνικό διάλογο και τη συνεργασία των δύο συνιστωσών της βιομηχανίας– προσέκρουσε στο πρώτο κιόλας εμπόδιο επειδή η ΕΣΣ αρνείται να το συζητήσει. Σας συγχαίρω μεν που προσπαθήσατε, και που συνεχίζετε να προσπαθείτε, να ξεκινήσετε αυτόν τον διάλογο. Αν όμως πείτε ότι, αν δεν διεξαχθεί διάλογος, θα καταρτίσετε ούτως η άλλως τη συναφή νομοθεσία, ποιο είναι το κίνητρο για να προσέλθουν σε αυτόν οι δύο πλευρές; Ποια είναι η ποινή εις βάρος της πλευράς η οποία δεν είναι διατεθειμένη να συζητήσει; Σας προτείνω –και το λέω με βαριά καρδιά– ως την πιο πρόσφορη λύση, κύριε Επίτροπε, όταν θα «εξετάζετε τις επιλογές σας», οι όποιες προτάσεις σας να αντικατοπτρίζουν το γεγονός ότι η μία πλευρά ήταν διατεθειμένη να συζητήσει και η άλλη όχι. Τέλος, σε έναν κόσμο ενίσχυσης της παγκοσμιοποίησης και της ανάγκης, ασφαλώς, για αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων προκειμένου να παρακολουθούν τις εξελίξεις, τα θέματα αναδιάρθρωσης και διαβούλευσης με τους εργαζομένους έχουν κρίσιμη σημασία. Τι διαπιστώνουμε όμως; Την άρνηση του κοινωνικού διαλόγου, την άρνηση μιας κοινωνικής εταιρικής σχέσης, και την αρνητική στάση των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι έπρεπε να ηγούνται της προσπάθειας. Με την άρνησή τους να διαπραγματευτούν, τα ευρωπαϊκά συνδικάτα δεν αρνούνται απλώς να εκπληρώσουν τον ρόλο τους· απογοητεύουν τους εργαζόμενους τους οποίους ισχυρίζονται ότι εκπροσωπούν. Όταν το θέμα παρουσιαστεί εν τέλει στο Κοινοβούλιο, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι εμείς οι βουλευτές τουλάχιστον δεν θα απογοητεύσουμε όσους εκπροσωπούμε."@el10
"Señor Presidente, intervengo aquí por distintos conceptos, no sólo como coordinador del mayor grupo político del Parlamento, sino también como diputado que representó un papel destacado en el debate sobre este expediente durante el mandato precedente y, sobre todo, como una persona que en su anterior carrera profesional organizó comités de empresa en distintas empresas: soy una persona que cree firmemente en el proceso de información y consulta y que cree saber algo sobre lo que funciona y lo que no funciona, un auténtico defensor de esta filosofía. Señor Comisario, desde luego es sumamente irónico que una cuestión como ésta – que se refiere exclusivamente al diálogo social y a la concertación entre ambos agentes sociales – no haya superado ni el primer obstáculo porque la CES se niega a sentarse a discutirlo. Le aplaudo por haberlo intentado, y por seguir intentando que arranque el diálogo. Pero si dice usted que como no hay diálogo va a introducir una legislación de todas formas, ¿qué incentivo tienen ambas partes para sentarse a la mesa? ¿Dónde está la sanción para la parte que no ha querido colaborar? Le sugiero, señor Comisario, y lo digo con mucho pesar, que la solución consiste en que, cuando esté ‘pasando revista a las opciones’, su propuesta refleje el hecho de que una de las partes estaba dispuesta al diálogo y la otra no. Finalmente, en un mundo donde crece la globalización y naturalmente la necesidad de reestructurar empresas para mantener este ritmo, los temas de información y consulta a los trabajadores tienen una importancia crítica. Y sin embargo, ¿qué es lo que estamos viendo? Un fracaso del diálogo social, un fracaso de la colaboración social, un fracaso de los mismos que debieran dar ejemplo. Al negarse a negociar, los sindicatos europeos no solamente han fallado ellos mismos, sino que han fallado a los trabajadores a los que dicen representar. Cuanto la cuestión sea sometida finalmente al Parlamento, nosotros como diputados no podemos fallar."@es21
"Härra juhataja, ma võtan sõna erinevates rollides, mitte ainult parlamendi suurima poliitilise fraktsiooni koordinaatorina, vaid ka inimesena, kes täitis selle toimiku arutamise ajal juhtrolli eelmise mandaadi kehtivusajal, ja eelkõige inimesena, kes oma eelmises ametis tegelikult juurutas töönõukogud mitmes erinevas ettevõttes: inimesena, kes põhimõtteliselt usub teavitamise ja konsulteerimise arendamisse ja kes teab, mis toimib ja mis mitte – kindlasti tõelise filosoofia eestvõitlejana. Volinik, on tõesti ülimalt irooniline, et selline teema – mis käsitleb sotsiaalset dialoogi ja tööstuse kahe poole kokkusaamist – kukub tegelikult esimesel takistusel, sest ETUC keeldub maha istumast ja seda arutamast. Ma tunnustan teid üritamise eest ja püüete eest ikka veel dialoogi elustada. Aga kui te väidate, et kui dialoogi ei toimu, võtate õigusaktid sellele vaatamata ikkagi vastu, siis mis motiveerib mõlemat poolt läbirääkimiste laua taha istuma? Kus on karistus poolele, kes ei olnud valmis laua taha istuma? Minu arvates – ja ma ütlen seda raske südamega – on teie jaoks, volinik, lahendus see, et kui te „vaatate läbi oma valikuid“ õigusloome ettepaneku tegemiseks, peaks see kajastama ka asjaolu, et üks pool oli valmis rääkima ja teine pool mitte. Lõpuks, arvestades, et maailm globaliseerub üha rohkem ja sellega sammu pidamiseks suureneb ettevõtete ümberkorraldamise vajadus, on töötajate teavitamine ja nendega konsulteerimine otsustava tähtsusega. Aga mida me näeme? Sotsiaalse dialoogi läbikukkumist, tõrkeid sotsiaalse partnerluse toimimises, ja just nende inimeste ebaõnnestumisi, kes peaksid olema eestvedajad. Euroopa ametiühingud on läbirääkimisest keeldudes mitte ainult ise läbi kukkunud; nad on alt vedanud töötajaid, keda nad väidetavalt esindavad. Kui see küsimus lõpuks parlamenti jõuab, peame Euroopa Parlamendi liikmetena tagama, et meie ei ebaõnnestuks."@et5
"Arvoisa puhemies, käytän puheenvuoron monesta eri syystä, paitsi Euroopan parlamentin suurimman poliittisen ryhmän koordinaattorina myös henkilönä, joka toimi keskeisessä tehtävässä, kun tätä asiaa käsiteltiin edellisellä toimikaudella, ja ennen kaikkea henkilönä, joka on perustanut aiemman uransa aikana yritysneuvostoja moniin eri yrityksiin. Uskon vakaasti tiedotuksen ja kuulemisen kehittämiseen ja tiedän, mikä toimii ja mikä ei – olen siis tämän ajattelutavan todellinen puolustaja. Arvoisa komission jäsen, olisi äärimmäisen ironista, että tällaisessa asiassa, jossa on ennen kaikkea kyse sosiaalisesta vuoropuhelusta ja kahden eri osapuolen kokoontumisesta yhteen, ajauduttaisiin umpikujaan heti alkuvaiheessa siksi, että EAY kieltäytyy istumasta neuvottelupöytään. Kiitän teitä siitä, että olette yrittänyt ja että yritätte edelleen käynnistää neuvottelut. Jos kuitenkin toteatte, että lainsäädäntö otetaan käyttöön joka tapauksessa, vaikkei vuoropuhelua käytäisi, miten tällöin kannustatte kumpaakin osapuolta istumaan neuvottelupöytään? Miten tällöin toista osapuolta rangaistaan siitä, ettei se ole suostunut neuvottelemaan? Arvoisa komission jäsen, kun tarkastelette vaihtoehtojanne, mielestäni oikea ratkaisu olisi se – ja ehdotan tätä raskain mielin – että kaikissa ehdotuksissanne näkyisi, että toinen osapuoli oli valmis keskustelemaan ja toinen taas ei. Totean lopuksi, että kun globalisaatio kiihtyy ja yritysten on toteutettava rakenneuudistuksia pysyäkseen menossa mukana, tiedottamista ja kuulemista koskevat kysymykset ovat ratkaisevan tärkeitä. Olemme kuitenkin saaneet huomata, kuinka sosiaalinen vuoropuhelu epäonnistuu, kuinka sosiaalinen kumppanuus epäonnistuu ja kuinka juuri ne, joiden pitäisi näyttää tietä, epäonnistuvat. Kieltäytyessään neuvottelemasta eurooppalaiset ammattiliitot paitsi epäonnistuivat itse myös pettivät työntekijät, joita ne väittävät edustavansa. Kun tämä asia tulee viimein Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, meidän Euroopan parlamentin jäsenten on pidettävä huolta siitä, ettemme epäonnistu."@fi7
"Monsieur le Président, je m’exprime ici en plusieurs qualités, non seulement en tant que coordinateur pour le plus grand groupe politique ici, au Parlement, mais aussi en tant que personne qui a joué un rôle essentiel dans la discussion de ce dossier au cours de la législature précédente, et avant tout en tant que personne qui, au cours de sa carrière professionnelle précédente, a introduit des comités d’entreprise dans différentes entreprises: une personne qui croit fondamentalement dans le développement de l’information et de la consultation et qui sait ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas – certainement un véritable partisan de cette philosophie. Monsieur le Commissaire, ironie du sort, cette question – qui concerne le dialogue social et le rassemblement des deux parties de l’industrie – devrait en réalité se heurter au premier obstacle puisque la CES refuse de s’asseoir autour de la table et d’entamer des discussions. Je vous félicite d’avoir essayé, et d’essayer encore, de lancer le dialogue. Mais si vous dites que même sans dialogue, vous introduirez de toute manière une législation, qu’est-ce qui pourrait inciter les deux parties à s’asseoir à la table des négociations? Quelle sera la sanction pour une partie si elle ne s’est pas préparée à négocier? Je vous suggère – et j’en ai gros sur le cœur – la solution suivante, Monsieur le Commissaire: lorsque vous «examinerez vos options», toute proposition de votre part devrait refléter le fait qu’une partie est disposée à discuter et l’autre pas. Enfin, à l’ère d’une mondialisation croissante et à l’heure où il est nécessaire de restructurer les entreprises pour maintenir le cap, les questions de l’information et de la consultation des travailleurs revêtent une importance capitale. Et pourtant, que constatons-nous? Une absence de dialogue social, de partenariat social et de personnes qui devraient montrer la voie à suivre. En refusant de négocier, les syndicats européens n’ont pas simplement failli, ils ont trahi les travailleurs qu’ils prétendaient représenter. Lorsque cette question parviendra enfin au Parlement, en tant que députés européens, nous devrons nous assurer que nous ferons notre devoir."@fr8
"Elnök úr! Többféle minőségben veszem át a szót, nemcsak az itt, a Parlamentben helyet foglaló legnagyobb politikai képviselőcsoport koordinátoraként, hanem olyasvalakiként is, aki vezető szerepet játszott ezen anyag megvitatásakor az előző hivatali időszak során, és mindenekelőtt olyasvalakiként, aki korábbi vállalkozási karrierje során jó néhány különféle vállalkozásba vezetett be üzemi tanácsokat: valaki, aki alapvetően hisz a tájékoztatás és a konzultáció fejlesztésében, és valaki, aki tud valamit arról, hogy mi működik és mi nem – tehát minden bizonnyal az elgondolás igazi bajnoka vagyok. Biztos úr! Minden bizonnyal rettentően ironikus, hogy egy ilyen kérdés – amely teljes egészében a szociális párbeszédről és az ipar két oldalának összehozásáról szól – azért bukjon el az első akadálynál, mert az Európai Szakszervezeti Szövetség elutasítja, hogy leüljön és tárgyaljon arról. Gratulálok Önöknek, hogy megpróbálták, és hogy még mindig próbálkoznak a párbeszéd beindításával. De ha Önök azt mondják, hogy ha nincs párbeszéd, akkor így is, úgy is jogszabályokat fognak bevezetni – akkor hol van az ösztönző mindkét oldal számára arra, hogy tárgyalóasztalhoz üljön? Azt javaslom – és ezt nehéz szívvel teszem –, hogy a megoldás az Ön számára, biztos úr, minden bizonnyal az, amikor „áttekinti” az Öntől származó javaslatokra vonatkozó „lehetőségeit”, hogy elgondolkodjon azon, hogy az egyik fél kész volt beszélni, a másik nem. Végül az egyre fokozódó globalizáció és természetesen a haladás érdekében a társaságok szerkezeti átalakításának szükségessége világában a munkavállalók tájékoztatásának és a velük folytatott konzultációnak a kérdése döntő fontosságú. Mégis mit látunk? A szociális párbeszéd kudarcát, a szociális partnerség kudarcát, és épp azon emberek kudarcát, akiknek vezetniük kellene. A tárgyalás elutasításával az európai szakszervezetek nemcsak magukat csapták be; hanem becsapták azokat a munkavállalókat is, akiket állítólag képviselnek. Amikor a kérdés végül a Parlament elé kerül, nekünk, európai parlamenti képviselőknek biztosítanunk kell, hogy ne valljunk kudarcot."@hu11
". Signor Presidente, intervengo a vari titoli, non solo come coordinatore del maggiore gruppo politico di quest’Assemblea, ma anche come chi ha svolto un ruolo importante nell’ambito della discussione del presente fascicolo nel corso del precedente mandato e, soprattutto, come qualcuno che, nell’ambito di una precedente carriera nel mondo imprenditoriale, ha in effetti introdotto i comitati aziendali in varie società diverse: qualcuno che crede sostanzialmente nello sviluppo dell’informazione e della consultazione e che sa qualcosa riguardo a cosa funziona e a cosa no – senz’altro un vero campione della filosofia. Signor Commissario, è di certo un’estrema ironia che la questione in oggetto – tutta incentrata sul dialogo sociale e sull’unione di due parti dell’industria – si areni in realtà alla prima difficoltà perché la CES si rifiuta di sedere al tavolo e discutere. A lei il mio elogio per aver tentato, e per continuare a provare ad avviare il dialogo. Ma se lei sostiene che in mancanza del dialogo la normativa verrà introdotta in ogni caso, dov’è l’incentivo per entrambe le parti di sedersi? Dov’è la sanzione a carico di una parte per non essere stata disposta a sedersi? Secondo me – e lo dico con il cuore gonfio – la soluzione appropriata per lei, signor Commissario, quando “riesamina le sue opzioni”, per qualsiasi proposta presenti, è riflettere il fatto che una parte era disposta al confronto e l’altra no. Infine, in un modo caratterizzato da una crescente globalizzazione e dalla necessità, ovviamente, di ristrutturare le società onde mantenere il passo, le questioni relative all’informazione e alla consultazione dei lavoratori rivestono un’importanza cruciale. Tuttavia che cosa osserviamo? Un fallimento del dialogo sociale, un fallimento del partenariato sociale e un fallimento proprio da parte di coloro che dovrebbero dare una guida. Rifiutando di negoziare, i sindacati europei non solo hanno tradito se stessi; hanno tradito i lavoratori che sostengono di rappresentare. Quando alla fine la questione arriva dinanzi a quest’Assemblea, noi, in quanto deputati al Parlamento europeo, dobbiamo assicurarci di non mancare l’obiettivo."@it12
". – Pone Pirmininke, aš kalbu kaip asmuo, turintis kompetencijos. Ne tik kaip Parlamento didžiausios politinės frakcijos koordinatorius, bet ir kaip asmuo, atlikęs pagrindinį vaidmenį svarstant šiuos dokumentus ankstesnių įgaliojimų metu, o svarbiausia, kaip asmuo, kuris savo ankstesnėje verslo veikloje iš tikrųjų kūrė darbo tarybas keliose skirtingose įmonėse: kaip asmuo, kuris iš esmės tiki informacija ir konsultacijomis ir kuris šį tą išmano, kas veiksminga, ir kas ne. Esu tikras šios koncepcijos šalininkas. Pone Komisijos nary, be abejo, būtų labai ironiška, jei šio klausimo – susijusio su socialiniu dialogu ir dviejų pramonės pusių bendradarbiavimu – sprendimas iš tikrųjų žlugtų atsiradus pirmai kliūčiai, t.y. dėl Europos profesinių sąjungų konfederacijos atsisakymo susėsti ir kartu jį aptarti. Aš įvertinu jūsų įdėtas ir dedamas pastangas paspartinti šį dialogą. Bet jeigu jūs sakote, kad net jei dialogas nevyksta, jūs norite bet kokiu atveju pateikti teisės akto pasiūlymą, tai koks motyvas abiem pusėms susėsti kartu? Aš jums patariu – ir sakau tai sunkia širdimi – kad jūs, ponia Komisijos nare, atlikdami atitinkamų nuostatų pakartotinį svarstymą, priimamą sprendimą tikriausiai turėtumėte susieti su informacija apie tai, kad viena pusė buvo pasiruošusi derėtis, o kita – ne. Pasaulyje, kuriame, vis labiau reiškiasi globalizacijos tendencijos ir, žinoma, siekiant eiti koja kojon, įmonių pertvarkymo poreikis, darbuotojų informavimo ir konsultavimo klausimai yra labai svarbūs. Tačiau ką matome? Socialinio dialogo nesėkmę, socialinės partnerystės nesėkmę, žmonių, kuriems turėtų būti patikėtas vadovavimas, nesėkmę. Atsisakydamos derybų Europos profesinės sąjungos ne tik susikompromitavo pačios, joms nepavyko ginti ir darbuotojų teisių. Kai klausimas galų gale bus pateiktas svarstyti Parlamentui, mes, Europos Parlamento nariai, turėsime užtikrinti, kad pasisektų."@lt14
". - Priekšsēdētāja kungs, es uzstājos no dažādām pozīcijām, ne tikai kā lielākās Parlamenta grupas koordinators, bet arī kā viens no tiem, kam bija vadošā lomai šā jautājuma apspriešanā iepriekšējo pilnvaru laikā, un visbeidzot, kā cilvēks, kas iepriekšējās karjeras laikā ieviesa uzņēmumu padomes dažādās nozarēs. Kāds, kurš patiešām tic informācijas un konsultāciju attīstībai un kurš zina kaut ko par to, kas darbojas un kas nē, - patiesi, filozofijas čempions. Komisāri, tā tiešām ir augstākā mērā ironija, ka šāds jautājums, kas vispirms ir par sociālo dialogu un abu rūpniecības pušu apvienošanu, apstājas pie pirmā šķēršļa, jo EAK (Eiropas Arodbiedrību konfederācija) atsakās apsēsties un pārrunāt šo jautājumu. Es atbalstu jūsu mēģinājumu rīkoties un to, ka jūs vēl joprojām mēģiniet uzsākt dialogu. Bet, ja nebūs dialogs, jūs, vienalga, ieviesīsiet tiesību aktus, un kur tad paliek abu pušu iniciatīva uzsākt sarunas? Kur ir sods vienai pusei par sarunu nesākšanu? Es jums iesaku, un saku to ar smagu sirdi, ka risinājums jums, komisār, ir, kad jūs pārskatiet savas iespējas par priekšlikumiem, atspoguļot faktu, ka viena puse ir gatava sarunām, bet otra ne. Visbeidzot, pasaulē, kurā pieaug globalizācija un, protams, vajadzība restrukturizēt uzņēmumus, lai uzturētu ritmu, strādājošo informēšana un konsultāciju process ir ārkārtīgi svarīgi. Tomēr, ko mēs redzam? Sociālā dialoga par sociālo partnerību neveiksmi un to cilvēku, kam vajadzētu būt līderiem, neveiksmi. Atsakoties iesaistīties sarunās, Eiropas arodbiedrības ir ne tikai pašas cietušas neveiksmi, bet arī iegāzušas strādniekus, kurus tās pārstāv. Kad šie jautājumi beidzot nonāk Parlamentā, mums, deputātiem, ir jābūt pārliecinātiem, ka mēs nepievilsim."@lv13
"Mr President, I take the floor in various capacities, not just as a coordinator for the largest political group here in Parliament, but also as someone who played a leading role in discussing this dossier during the previous mandate and, above all, as somebody who, in a previous business career, actually introduced works councils into several different businesses: somebody who fundamentally believes in developing information and consultation and who does know something about what works and what does not work – certainly a true champion of the philosophy. Commissioner, it is surely a supreme irony that such an issue – which is all about social dialogue and two sides of industry getting together – should actually fall at the first fence because the ETUC refuses to sit down and discuss it. I do commend you for having tried, and for still trying, to kick-start the dialogue. But if you say that if there is no dialogue then you will introduce legislation anyway, where is the incentive for both sides to sit down? Where is the penalty on one side for not having been prepared to sit down? I suggest to you – and I say this with a heavy heart – that the solution surely for you, Commissioner, is, when you are ‘reviewing your options’, for any proposal from you to reflect the fact that one party was prepared to talk and one party was not. Finally, in a world of increasing globalisation and the need, of course, to restructure companies in order to keep pace, the issues of information and consultation of workers are of critical importance. Yet what do we see? A failure of social dialogue, a failure of the social partnership, and a failure by the very people who should be giving a lead. By refusing to negotiate, the European trade unions have not just failed themselves; they have failed the workers they claim to represent. When the issue finally does come before the Parliament, we as MEPs must make sure that we do not fail."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik neem het woord in verschillende hoedanigheden, niet alleen als coördinator van de grootste politieke fractie hier in het Parlement, maar ook als iemand die een toonaangevende rol heeft gespeeld in de discussie over dit dossier tijdens het vorige mandaat en bovenal als iemand die in een vorige carrière daadwerkelijk ondernemingsraden heeft ingevoerd in verschillende bedrijven: iemand die sterk gelooft in de ontwikkeling van informatie en raadpleging en die wel iets weet over wat werkt en wat niet werkt – beslist een echte voorstander van deze filosofie. Commissaris, het is toch het toppunt van ironie dat een dergelijke kwestie – die geheel draait om sociale dialoog en twee partijen in het bedrijfsleven die bijeenkomen – in feite al sneuvelt bij de eerste hindernis, omdat het EVV weigert aan tafel plaats te nemen en dit onderwerp te bespreken. Ik prijs u omdat u heeft geprobeerd en nog steeds probeert om de dialoog op gang te brengen. Maar wanneer u zegt dat u wetgeving zult invoeren ook als er geen dialoog is, wat is dan de stimulans voor beide partijen om rond de tafel te gaan zitten? Wat is de straf voor de partij die niet bereid was om aan tafel plaats te nemen? Ik geef u in overweging – en ik zeg dit met een bezwaard hart – dat wanneer u “uw mogelijkheden bekijkt”, de oplossing voor u, commissaris, ongetwijfeld gelegen is in een voorstel van uw kant, waarin tot uitdrukking komt dat de ene partij bereid was om te praten en de andere partij niet. Ten slotte zijn de thema’s informatie en raadpleging van werknemers van essentieel belang in een wereld van toenemende mondialisering die uiteraard de herstructurering van bedrijven vergt om daarmee gelijke tred te houden. Maar wat zien we? Het falen van de sociale dialoog, het falen van het sociale partnerschap en het falen van de mensen die het goede voorbeeld zouden moeten geven. Door hun weigering om te onderhandelen zijn de Europese vakverenigingen niet alleen zelf tekortgeschoten, zij hebben ook de werknemers tekortgedaan die zij beweren te vertegenwoordigen. Wanneer de kwestie ten slotte wordt voorgelegd aan het Parlement, moeten wij als Parlementsleden ervoor zorgen dat wij niet falen."@nl3
"Panie przewodniczący! Przemawiam tutaj w różnym charakterze, nie tylko jako koordynator największej grupy politycznej w Parlamencie Europejskim, lecz również jako osoba, która odgrywała główną rolę w omawianiu tej sprawy podczas trwania poprzedniego mandatu, a także jako osoba, która w ramach swojej poprzedniej działalności wprowadziła rady zakładowe do kilku różnych branż - osoba, która wierzy w rozwój procedur informowania i konsultowania, osoba, która wie, co działa, a co nie - i z pewnością mistrz tej filozofii. Panie komisarzu! Czyż nie jest szczytem ironii, że sprawa, która opiera się na dialogu społecznym i spotkaniu dwóch stron jednej branży w celu wspólnego omówienia problemów, kończy się niepowodzeniem już przy pierwszym podejściu, ponieważ Europejska Konfederacja Związków Zawodowych nie zgadza się na wspólne spotkanie? Naprawdę gratuluję panu wytrwałości w usilnych próbach doprowadzenia do planowanych rozmów. Jeżeli jednak pan twierdzi, że w przypadku braku chęci do rozmów po obu stronach pan i tak wprowadzi nową ustawę, to rzeczywiście trudno szukać zachęty do rozpoczęcia dialogu. Jeżeli brak chęci jednej ze stron nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami, to jak zmusić ją do współpracy? Myślę - choć przychodzi mi to z ciężkim sercem -, że rozwiązaniem dla pana, panie komisarzu, jest, w ramach ponownej oceny sytuacji, podkreślanie w każdej wysuwanej propozycji, że jedna strona była gotowa prowadzić negocjacje, podczas gdy druga nie. Ponadto w świecie rosnącej globalizacji i w obliczu konieczności restrukturyzacji przedsiębiorstw, tak aby mogły dotrzymać jej kroku, sprawa informowania i konsultowania pracowników jest niezwykle istotna. W zamian za to widzimy: brak dialogu i partnerstwa społecznego i brak skuteczności pod tym względem osób, które powinny prowadzić w tej sprawie prymat. Odmawiając negocjacji, europejskie związki zawodowe nie tylko zawiodły same siebie, lecz również rzesze pracowników, których rzekomo reprezentują. Kiedy ta sprawa trafi do Parlamentu, musimy, jako posłowie do Parlamentu Europejskiego, zrobić wszystko, aby nie zawieść."@pl16
"Senhor Presidente, tomo a palavra na condição não apenas de coordenador do maior grupo político deste Parlamento, mas também de alguém que desempenhou um papel de liderança na discussão deste durante o anterior mandato e, acima de tudo, de alguém que, numa anterior carreira empresarial, fez de facto parte de concelhos de empresas em várias empresas diferentes: alguém que fundamentalmente acredita em desenvolvimento da informação e consulta e alguém que deve saber alguma coisa sobre o que funciona ou não funciona – certamente um verdadeiro campeão da filosofia. Senhor Comissário, é seguramente uma suprema ironia que uma tal questão – que tem tudo a ver com diálogo social e a junção de dois lados da indústria – deva cair realmente ao primeiro obstáculo porque a CES se recusa a sentar-se e discuti-lo. Louvo-o por ter tentado, e por continuar a tentar, estimular o diálogo. Mas se disser que se não houver diálogo irá introduzir de qualquer forma legislação, onde está o incentivo para ambos os lados se sentarem à mesa das negociações? Onde está a penalização para o lado que não estiver disposto a negociar? Sugiro-lhe – e digo-o com pesar – que, seguramente, a solução para si, Senhor Comissário, é que, quando estiver a rever as suas opções, qualquer proposta sua reflicta o facto de uma parte estar disposta a conversar e a outra não. Finalmente, num mundo em crescente globalização e, claro, com a necessidade de reestruturar empresas com vista a manter o ritmo, as questões da informação e consulta dos trabalhadores são de importância fundamental. Contudo, o que vemos? Um fracasso do diálogo social, um fracasso dos parceiros sociais e um fracasso das próprias pessoas que deveriam ter um papel proeminente. Recusando-se a negociar, os sindicatos europeus, não só eles próprios fracassaram como decepcionaram os trabalhadores que dizem representar. Quando finalmente a questão é apresentada ao Parlamento, nós, como DPE, temos de nos assegurar que não fracassamos."@pt17
"Mr President, I take the floor in various capacities, not just as a coordinator for the largest political group here in Parliament, but also as someone who played a leading role in discussing this dossier during the previous mandate and, above all, as somebody who, in a previous business career, actually introduced works councils into several different businesses: somebody who fundamentally believes in developing information and consultation and who does know something about what works and what does not work – certainly a true champion of the philosophy. Commissioner, it is surely a supreme irony that such an issue – which is all about social dialogue and two sides of industry getting together – should actually fall at the first fence because the ETUC refuses to sit down and discuss it. I do commend you for having tried, and for still trying, to kick-start the dialogue. But if you say that if there is no dialogue then you will introduce legislation anyway, where is the incentive for both sides to sit down? Where is the penalty on one side for not having been prepared to sit down? I suggest to you – and I say this with a heavy heart – that the solution surely for you, Commissioner, is, when you are ‘reviewing your options’, for any proposal from you to reflect the fact that one party was prepared to talk and one party was not. Finally, in a world of increasing globalisation and the need, of course, to restructure companies in order to keep pace, the issues of information and consultation of workers are of critical importance. Yet what do we see? A failure of social dialogue, a failure of the social partnership, and a failure by the very people who should be giving a lead. By refusing to negotiate, the European trade unions have not just failed themselves; they have failed the workers they claim to represent. When the issue finally does come before the Parliament, we as MEPs must make sure that we do not fail."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, mám slovo v rôznych funkciách, nielen ako koordinátor najväčšej politickej skupiny tu v Parlamente, ale tiež ako niekto, kto hral vedúcu úlohu pri prediskutovávaní tohto problému počas predchádzajúceho volebného obdobia, a predovšetkým ako niekto, kto v predchádzajúcej podnikateľskej kariére naozaj zaviedol zamestnanecké rady do rôznych rozdielnych odvetví: niekto, kto zásadne verí v  rozvoj informovanosti a konzultácií a kto vie niečo o tom, čo funguje a čo nefunguje – celkom iste teda skutočný zástanca tejto filozofie. Pán komisár, je to nepochybne vrcholná irónia, že takýto problém – ktorý je celý o sociálnom dialógu a o dvoch stranách spájajúceho sa odvetvia – by mal naozaj padnúť na prvej prekážke len preto, že si Konfederácia európskych odborových zväzov odmieta spolu sadnúť a prediskutovať ho. Chválim vás za to, že ste sa o to pokúsili, že to stále skúšate rozbehnúť – začať dialóg. Ale pokiaľ poviete, že ak tu nie je dialóg, tak aj tak predložíte zákon, čo potom môže byť podnetom pre obidve strany sadnúť si spolu? Kde je tu penalizácia jednej strany za to, že nebola pripravená sadnúť si k tomu? Navrhujem vám – a hovorím to s ťažkým srdcom – že riešenie pre vás, pán komisár, určite existuje, keď preskúmate svoje možnosti, pretože každý váš návrh odráža fakt, že jedna strana bola pripravená diskutovať a druhá nie. Napokon, vo svete rastúcej globalizácie a samozrejme aj potreby reštrukturalizovať spoločnosti v záujme udržania kroku, sú problémy informácií a konzultácií pracovníkov kriticky dôležité. Čo však zatiaľ vidíme? Zlyhávanie sociálneho dialógu, zlyhávanie sociálneho partnerstva a zlyhávanie mnohých ľudí, ktorým mohlo byť zverené vedenie. Pri odmietaní rokovať nezlyhali Európske odborové zväzy len samy osebe; zlyhali a nesplnili tiež očakávania zamestnancov, o ktorých prehlasujú, že sú ich zástupcami. Keď sa tento problém konečne dostal do parlamentu, my ako členovia Európskeho parlamentu ich musíme uistiť, že nezlyháme."@sk19
"Gospod predsednik, govorim v več vlogah, ne le kot koordinator največje politične skupine v tem parlamentu, ampak tudi kot človek, ki je pri razpravi o dokumentu v prejšnjem mandatu imel glavno vlogo, ter zlasti kot človek, ki je v prejšnji poslovni karieri pravzaprav uvedel svete delavcev v več različnih podjetij: človek, ki popolnoma verjame v razvoj informacij in posvetovanje ter nekaj ve o tem, kaj deluje in kaj ne – gotovo resnični prvak tega mišljenja. Gospod komisar, zagotovo je nadvse ironično, da taka zadeva, ki govori zlasti o socialnem dialogu in dveh straneh industrije, ki se združujeta, ne uspe že na začetku, ker evropska zveza sindikatov o njej noče razpravljati. Čestitam vam za to, da ste poskusili in da še vedno poskušate vzpostaviti dialog. Ampak kje je spodbuda za obe strani, da o zadevi razpravljata, če pravite, da boste zakonodajo uvedli, tudi če dialoga ne bo? Kje je kazen za eno stran, ker ni bila pripravljena razpravljati o tem? Gospod komisar, predlagam vam, in to pravim s težkim srcem, da je za vas zagotovo rešitev taka, da „pregledate možnosti“, in nato vsak vaš predlog izraža dejstvo, da je bila ena stran pripravljena na razpravo, druga pa ne. Na koncu, v svetu naraščajoče globalizacije in seveda potrebe po prestrukturiranju podjetij, zato da se prilagodijo razmeram, so zadeve v zvezi z informacijami in posvetovanjem z delavci zelo pomembne. Ampak kaj vidimo? Neuspešnost socialnega dialoga, neuspešnost socialnega partnerstva in neuspešnost prav tistih ljudi, ki bi morali biti vodilni. S tem, da se nočejo pogajati, evropski sindikati ne škodijo le sebi, ampak tudi delavcem, za katere pravijo, da jih predstavljajo. Ko bo zadeva končno prišla v Parlament, moramo mi, evropski poslanci, poskrbeti, da bomo uspešni."@sl20
"Herr talman! Jag har begärt ordet av flera skäl, inte bara som samordnare för den största politiska gruppen här i parlamentet, utan även för att jag har haft en ledande roll för att diskutera detta dokument under föregående mandatperiod och, framför allt, för att jag under en tidigare företagarverksamhet, faktiskt har infört företagsråd i flera olika verksamheter, vilket innebär att jag verkligen tror på att utveckla information och samråd och vet något om vad som fungerar och vad som inte fungerar – jag är faktiskt en verklig förkämpe för det här tänkesättet. Herr kommissionsledamot, det är med all säkerhet en oerhörd ironi att denna fråga – som handlar om social dialog och att arbetsmarknadens parter ska träffas – faktiskt skulle snubbla på första hindret på grund av att Europeiska fackliga samorganisationen vägrar att sitta ner och diskutera frågan. Jag uppskattar mycket att ni har försökt och fortfarande försöker få igång dialogen. Men om ni säger att det inte förekommer någon dialog, kommer ni att införa lagstiftningen i alla fall, var finns då incitamentet för båda sidor att förhandla? Vad får den för straff som inte är beredd att göra det? Jag vill föreslå – och jag säger detta med tungt hjärta – att lösningen för er när ni granskar alternativen till något av era förslag, är att ni funderar över det faktum att den ena parten varit beredd till samtal och att den andra parten inte varit det. Slutligen, i en värld med ökande globalisering, vilket innebär att företagen måste omstruktureras för att hålla jämna steg, är frågorna om information och samråd med arbetstagarna av avgörande betydelse. Och vad blir vi då vittnen till? Bristande social dialog, en brist på socialt partnerskap, och ett misslyckande från just de personers sida som borde visa vägen. Genom att vägra förhandla har de europeiska fackföreningarna inte bara svikit sig själva, de har svikit de arbetstagare som de säger sig företräda. När frågan slutligen läggs fram inför parlamentet måste vi som parlamentsledamöter se till att vi inte sviker."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Philip Bushill-Matthews,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph