Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-04-24-Speech-4-198"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080424.23.4-198"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the people of Zimbabwe deserve justice and the rule of law. Last month’s elections indicate the possible end of tyranny. I think the very fact that Mugabe’s government has delayed acknowledging the result and is trying to recount the votes indicates – and is proof – that they feel themselves defeated. I am especially worried about the widespread violence in the meantime, directed against supposed supporters of the opposition – people having been beaten up and killed just for differing in their views from the government positions. I would also like to mention the fact that this regime cannot survive without outside support, so the Chinese factor is very symbolic – the ships with armaments landing in African ports."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, lid Zimbabwe si zaslouží spravedlnost a právní stát. Volby z minulého měsíce naznačují možný konec týrání. Domnívám se, že samotná skutečnost týkající se zpoždění uznání výsledků voleb ze strany Mugabeho vlády a snahy o opětovné sčítání hlasů naznačuje a dokazuje, že se cítí být poražena. Zejména se obávám rozšíření násilí v tomto období nasměrovaného proti údajným stoupencům opozice, lidem, kteří byli zbiti a zabiti jen pro názorovou odlišnost od postojů vlády. Rád bych také uvedl, že tento režim nemůže přežít bez podpory zvenčí, takže čínský prvek je velmi symbolický, lodě s výzbrojí, které přistávají v afrických přístavech."@cs1
"Hr. formand! Det zimbabweanske folk fortjener retfærdighed og retsstatsprincippet. Sidste måneds valg indikerer en mulig afslutning på tyranni. Jeg tror, at det faktum, at Mugabes regering nøler med at erkende resultatet og forsøger at tælle stemmerne igen, indikerer - og er bevis for - at de selv føler sig slået. Jeg er specielt bekymret over den udbredte vold i mellemtiden, som er rettet mod formodede oppositionsstøtter - folk er blevet banket og dræbt, alene fordi deres holdninger adskiller sig fra regeringens. Jeg vil også gerne nævne, at dette regime ikke kan overleve uden støtte udefra. Den kinesiske faktor er derfor meget symbolsk - skibene med våben, der ligger til i afrikanske havne."@da2
"Herr Präsident! Das Volk von Simbabwe hat Gerechtigkeit und Rechtsstaatlichkeit verdient. Die Wahlen im vergangenen Monat deuten auf das mögliche Ende der Tyrannei hin. Ich denke, gerade die Tatsache, dass die Regierung Mugabe die Anerkennung der Ergebnisse hinausgezögert hat und versucht, die Stimmen neu auszuzählen, ist ein Zeichen – und der Beweis –, dass sie sich geschlagen fühlt. Besonders besorgt bin ich über die mittlerweile verbreitete Gewalttätigkeit, die sich gegen vermeintliche Anhänger der Opposition richtet – Menschen, die zusammengeschlagen und umgebracht worden sind, nur weil sie von regierungsamtlichen Positionen abweichende Anschauungen hatten. Erwähnen möchte ich auch, dass dieses Regime ohne Unterstützung von außen nicht überleben kann; der Faktor China ist da sehr symbolhaft – ich meine die mit Waffen beladenen Schiffe, die in afrikanische Häfen einlaufen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, ο λαός της Ζιμπάμπουε αξίζει δικαιοσύνη και κράτος δικαίου. Οι εκλογές του περασμένου μήνα δηλώνουν το πιθανό τέλος της τυραννίας. Φρονώ ότι το γεγονός πως η κυβέρνηση του Μουγκάμπε έχει καθυστερήσει να αναγνωρίσει τα αποτελέσματα και προσπαθεί να καταμετρήσει εκ νέου τις ψήφους δηλώνει –και αποδεικνύει– ότι αισθάνεται ηττημένη. Ανησυχώ ιδιαίτερα για τη διαδεδομένη χρήση βίας εν τω μεταξύ, η οποία στρέφεται ενάντια στους υποτιθέμενους υποστηρικτές της αντιπολίτευσης – άνθρωποι έχουν δαρθεί και δολοφονηθεί απλά και μόνο διότι οι απόψεις τους διέφεραν από τις θέσεις της κυβέρνησης. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω το γεγονός ότι αυτό το καθεστώς δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς υποστήριξη από το εξωτερικό, και έτσι ο κινεζικός παράγοντας είναι πολύ συμβολικός – τα πλοία με όπλα που καταφθάνουν στα λιμάνια της Αφρικής."@el10
"Señor Presidente, el pueblo de Zimbabue merece justicia y un Estado de Derecho. Las elecciones del mes pasado indican el posible fin de una tiranía. Creo que el propio hecho de que el Gobierno de Mugabe haya retrasado la aceptación del resultado y que esté intentando realizar un nuevo recuento de votos indica —y demuestra— que se sabe derrotado. Me preocupa especialmente la violencia generalizada que se practica mientras tanto, dirigida contra los supuestos seguidores de la oposición —se ha apaleado y matado a gente sólo por mantener puntos de vista diferentes a los de la posición del Gobierno—. Quisiera también llamar su atención sobre el hecho de que este régimen no puede sobrevivir sin apoyo exterior, por lo que el factor chino es muy simbólico —los buques con armamento que atracan en los puertos africanos—."@es21
"Hr juhataja, Zimbabwe inimesed väärivad õigust ja õigusriiki. Viimase kuu sündmused viitavad türannia võimalikule lõpule. Arvan, et juba iseenesest fakt, et Mugabe valitsus on viivitanud tulemustega ja püüab hääli üle lugeda, näitab – ja tõestab –, et nad tunnevad ennast alistatutena. Ma olen eriti mures vahepeal laialt levinud vägivalla pärast, mis on suunatud väidetavate opositsiooni toetajate vastu – inimesi on läbi pekstud ja tapetud ainuüksi selle pärast, et nende vaated on erinevad valitsuse seisukohtadest. Tahaksin mainida ka asjaolu, et see režiim ei suuda elus püsida ilma välise abita, nii et Hiina tegur on väga sümboolne – relvalaevad randumas Aafrika sadamates."@et5
"Arvoisa puhemies, Zimbabwen kansa ansaitsee oikeutta ja oikeusvaltion. Viime kuussa pidetyt vaalit antoivat viitteitä hirmuvallan mahdollisesta lopusta. Mielestäni se, että Mugaben hallinto on viivytellyt tuloksen tunnustamista ja pyrkii laskemaan äänet uudelleen, on osoitus – ja todiste – siitä, että se kokee hävinneensä. Olen erityisen huolissani laajalle levinneistä väkivaltaisuuksista epäiltyjä opposition kannattajia kohtaan – ihmisiä on hakattu ja tapettu vain sen takia, että heidän näkemyksensä eroavat hallituksen kannasta. Haluaisin myös tuoda esiin, ettei tällainen hallinto pärjää ilman ulkopuolista tukea. Kiina-tekijällä on siten hyvin symbolinen merkitys – aseilla lastatut alukset rantautumassa Afrikan satamiin."@fi7
"Monsieur le Président, les citoyens du Zimbabwe méritent la justice et l’état de droit. Les élections du mois dernier montrent les signes d’une fin possible de la tyrannie. Je pense que le simple fait que le gouvernement de Mugabe ait retardé l’acceptation des résultats et tente de recompter les voix indique et prouve qu’il se sent vaincu. Je suis particulièrement inquiet de la violence généralisée qui s’est développée entre temps et qui est dirigée contre les partisans supposés de l’opposition, certains ayant été battus et tués pour avoir simplement eu un avis différent de celui du gouvernement. Je voudrais également mentionner le fait que ce régime ne peut survivre sans soutien extérieur, donc que le soutien chinois est très symbolique – les navires transportant des armes qui arrivent dans les ports africains."@fr8
"Tisztelt elnök úr! A zimbabweiek megérdemlik az igazságszolgáltatást és a jogállamiság érvényesülését. A múlt hónapban lezajlott választások az önkényuralom végének lehetőségét jelzik. Úgy gondolom, hogy maga az a tény, hogy Mugabe kormánya késlekedett az eredmények elismerésével és a szavazatok újraszámlálásával próbálkozik, jelzi – és bizonyítja –, hogy érzik, hogy vereséget szenvedtek. Különösen aggaszt, hogy időközben általánosan elterjedt az erőszak, amely az ellenzék állítólagos támogatói ellen irányul – embereket vernek meg és gyilkolnak meg csupán azért, mert a kormányétól eltérő nézetet vallanak. Szeretném még azt is megemlíteni, hogy ez a rezsim nem tud külső támogatás nélkül fennmaradni, így a kínai tényező – az afrikai partoknál kikötő, fegyverekkel megrakott hajók – rendkívül szimbolikus."@hu11
"Signor Presidente, il popolo dello Zimbabwe merita giustizia e lo Stato di diritto. Le elezioni del mese scorso indicano la possibile fine della tirannia. Ritengo che il fatto stesso che il governo di Mugabe abbia ritardato a riconoscere il risultato e stia cercando di ricontare i voti dimostri, e sia la prova, che si sentono sconfitti. Al contempo sono particolarmente preoccupato della violenza diffusa rivolta contro i presunti sostenitori dell’opposizione, persone che sono state picchiate e uccise solo perché le loro opinioni erano differenti da quelle del governo. Desidero inoltre citare il fatto che questo regime non può sopravvivere in mancanza di supporto esterno, pertanto l’elemento Cina è molto simbolico, navi cariche di armi che attraccano nei porti africani."@it12
"Pone Pirmininke, Zimbabvės gyventojai nusipelnė teisingumo ir įstatymo viršenybės. Praėjusio mėnesio rinkimai rodo galimą tironijos pabaigą. Manau, kad pats faktas, kad Mugabe vyriausybė delsia pranešti rezultatus ir bando perskaičiuoti balsus, yra įrodymas, kad jie jaučiasi pralaimėtojais. Esu ypač susirūpinęs dėl išplitusio smurto, nukreipto prieš spėjamus opozicijos rėmėjus; žmonės mušami ir žudomi vien dėl skirtingų nuo vyriausybės pažiūrų. Taip pat turiu paminėti faktą, kad šis režimas negalėtų egzistuoti be išorės paramos, taigi Kinijos veiksnys yra labai simboliškas, Afrikos uostuose prisišvartuojantys laivai su ginklais."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Zimbabves iedzīvotāji ir pelnījuši taisnīgumu un tiesiskumu. Pagājušā mēneša vēlēšanas norādīja uz tirānijas iespējamajām beigām. Es domāju, ka fakts, ka valdība ir novilcinājusi rezultāta atzīšanu un cenšas pārskaitīt nodotās balsis, ir pierādījums, ka viņi jūtas sakauti. Es esmu īpaši noraizējies par šobrīd plaši izplatīto vardarbību, kas ir vērsta pret šķietamajiem opozīcijas atbalstītājiem – cilvēki tiek piekauti un nogalināti tikai tāpēc, ka viņu uzskati atšķiras no valdības pozīcijas. Es gribētu minēt arī faktu, ka šis režīms nevar izdzīvot bez atbalsta no ārpuses, tādēļ Ķīnas faktors ir ļoti simbolisks – kuģi ar ieročiem, kas piestāj Āfrikas ostās."@lv13
"Mr President, the people of Zimbabwe deserve justice and the rule of law. Last month’s elections indicate the possible end of tyranny. I think the very fact that Mugabe’s government has delayed acknowledging the result and is trying to recount the votes indicates – and is proof – that they feel themselves defeated. I am especially worried about the widespread violence in the meantime, directed against supposed supporters of the opposition – people having been beaten up and killed just for differing in their views from the government positions. I would also like to mention the fact that this regime cannot survive without outside support, so the Chinese factor is very symbolic – the ships with armaments landing in African ports."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de bevolking van Zimbabwe verdient rechtvaardigheid en een rechtsstaat. De verkiezingen afgelopen maand duiden op een mogelijk einde van de tirannie. Uit het feit dat Mugabe’s regering de uitslag heeft opgeschort en probeert de stemmen te hertellen, valt naar mijn idee af te leiden – het is ook een blijk ervan – dat ze zichzelf verslagen weten. Ik ben vooral bezorgd over het wijdverspreide geweld in de tussentijd dat gericht is tegen veronderstelde aanhangers van de oppositie. Mensen worden geslagen en gedood alleen omdat hun opvattingen verschillen van de standpunten van de regering. Ook wil ik wijzen op het feit dat dit regime niet kan overleven zonder steun van buitenaf. Dus de Chinese factor is heel symbolisch: de schepen met oorlogstuig doen Afrikaanse havens aan."@nl3
"Panie przewodniczący! Ludność Zimbabwe zasługuje na sprawiedliwość i państwo prawa. Wybory z ubiegłego miesiąca wskazują na szansę zakończenia się okresu tyranii. Myślę, że rząd Mugabe opóźnił uznanie wyniku i stara się ponownie przeliczyć głosy jako dowód na to, że czuje się przegrany. Szczególnie martwię się o przemoc, która się tam panoszy, skierowana przeciwko rzekomym poplecznikom opozycji – ludzie są bici i zabijani za poglądy inne niż te, które podziela rząd. Chciałbym także zwrócić uwagę na fakt, że ten reżim nie może przetrwać bez wsparcia z zewnątrz, więc czynnik chiński jest tu bardzo symboliczny – statki z bronią rozładowywane w portach afrykańskich."@pl16
"Senhor Presidente, o povo do Zimbabué merece justiça e um Estado de direito. As eleições do mês passado apontam para o possível fim da tirania. Eu penso que a simples demora do Governo de Mugabe em reconhecer os resultados e a sua tentativa de proceder à recontagem dos votos indica – e comprova – que eles próprios se sentem derrotados. Preocupa-me, particularmente, a violência entretanto generalizada, dirigida contra supostos apoiantes da oposição – o espancamento e assassinato de pessoas apenas porque as suas opiniões divergem das posições do Governo. Gostaria também de referir o facto de este regime não poder sobreviver sem o apoio do exterior, pelo que o factor chinês é bastante simbólico – os navios carregados com armas que atracam nos portos de África."@pt17
"Mr President, the people of Zimbabwe deserve justice and the rule of law. Last month’s elections indicate the possible end of tyranny. I think the very fact that Mugabe’s government has delayed acknowledging the result and is trying to recount the votes indicates – and is proof – that they feel themselves defeated. I am especially worried about the widespread violence in the meantime, directed against supposed supporters of the opposition – people having been beaten up and killed just for differing in their views from the government positions. I would also like to mention the fact that this regime cannot survive without outside support, so the Chinese factor is very symbolic – the ships with armaments landing in African ports."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, ľud Zimbabwe si zaslúži spravodlivosť a právny štát. Voľby z minulého mesiaca naznačujú možný koniec tyranie. Domnievam sa, že samotná skutočnosť týkajúca sa oneskorenia uznania výsledkov volieb zo strany Mugabeho vlády a snahy o opätovné sčítanie hlasov naznačuje a dokazuje, že sa cíti byť porazená. Osobitne sa obávam rozšírenia násilia v tomto období nasmerovaného proti údajným stúpencom opozície, ľuďom, ktorí boli zbití a zabití iba pre názorovú odlišnosť od postojov vlády. Rád by som tiež uviedol, že tento režim nemôže prežiť bez podpory zvonka, takže čínsky prvok je veľmi symbolický, lode s výzbrojou, ktoré pristávajú v afrických prístavoch."@sk19
"− Gospod predsednik, ljudje iz Zimbabveja si zaslužijo pravičnost in pravno državo. Volitve prejšnji mesec so nakazale mogoč konec tiranije. Menim, da samo dejstvo, da je Mugabejeva vlada odlašala z objavo rezultatov in poskusila ponovno prešteti glasove označuje in je dokaz, da se jim zdi, da so poraženi. Medtem sem zlasti zaskrbljen zaradi zelo razširjenega nasilja, ki je usmerjeno na domnevne nasprotnike opozicije − ljudi, ki so jih pretepli in ubili samo zato, ker se je njihovo mnenje razlikoval od stališč vlade. Omenil bi dejstvo, da ta režim ne more preživeti brez zunanje podpore, zato je vpletenost Kitajske zelo simbolična − ladje z orožjem, ki plujejo v afriška pristanišča."@sl20
"Herr talman! Zimbabwes folk förtjänar rättvisa och rättsstatliga principer. De senaste valen tyder på en möjlighet att få slut på tyrannin. Jag tror att själva det faktum att Mugabes regering har fördröjt offentliggörandet av resultatet och försöker räkna om rösterna visar och är bevis för att de känner sig besegrade. Jag är särskilt oroad över det utbredda våldet som pågår under tiden, direkt riktat mot dem som antas stödja oppositionen. Människor har blivit misshandlade och dödade bara på grund av att de har avvikande åsikter gentemot regeringen. Jag vill också nämna att denna regering inte kan överleva utan stöd från utlandet, så Kinafaktorn är väldigt symbolisk – fartyget med vapen som lade till i de afrikanska hamnarna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Tunne Kelam (PPE-DE ). –"18,5,15,1,19,16,11,17,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph