Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-04-24-Speech-4-190"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080424.23.4-190"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, it will shortly be a month since presidential elections took place in Zimbabwe. Surely this was ample time to count the vote and announce the result. Currently a recount continues in 23 constituencies at the request of the ruling Zanu-PF Party. There are serious concerns regarding how ballot boxes have been stored and it cannot be ruled out that ballot papers are being tampered with in the process of this recount. Exit polls suggested that a second round would be necessary in the presidential race. If Mr Mugabe now announces his victory, it must be questioned. Let us hope that a second round will indeed take place. However, the international community must keep up the pressure to ensure that this round is as free and fair as possible. Election observers and foreign journalists must be allowed into the country. In the longer term, reforms – including the creation of an independent electoral commission – will be needed to ensure that such a farce can never be called a democratic election again."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, brzy uplyne měsíc od prezidentských voleb v Zimbabwe. Rozhodně to je dostatek času na sčítání hlasů a oznámení výsledku. V současnosti pokračuje opětovné sčítání v 23 volebních obvodech na žádost vládnoucí strany Zanu-PF. Existují vážné obavy, pokud jde o způsob zacházení s volebními urnami. Nelze vyloučit ani manipulaci s hlasovacími lístky v době opětovného sčítání. Z posledního sčítání hlasů vyplývalo, že bude třeba uskutečnit druhé kolo prezidentských voleb. Současné prohlášení pana Mugabeho o jeho vítězství musíme zpochybnit. Doufejme, že druhé kolo se opravdu uskuteční. Mezinárodní společenství však musí vyvíjet neutichající tlak, aby zabezpečilo, že toto druhé kolo bude co nejsvobodnější a nejspravedlivější. Pozorovatelem voleb a novinářům musí být umožněn vstup do země. Z dlouhodobějšího hlediska bude třeba uskutečnit reformy včetně vytvoření nezávislé volební komise s cílem zabezpečit, aby tato fraška už nikdy nebyla nazvána demokratickými volbami."@cs1
". Hr. formand! Der vil inden længe være gået en måned siden præsidentvalget i Zimbabwe. Dette var vel rigelig tid til at tælle stemmerne og bekendtgøre resultatet. Der foregår i øjeblikket stadig en genoptælling i 23 valgkredse på opfordring af det regerende Zanu-PF-parti. Der er alvorlige bekymringer om, hvordan stemmeboksene er blevet opbevaret, og det kan ikke udelukkes, at der bliver pillet ved stemmesedlerne i løbet af denne genoptælling. Exit polls antydede, at det ville være nødvendigt med en anden runde i konkurrencen om præsidentposten. Hvis hr. Mugabe nu bekendtgør sin sejr, så må der stilles spørgsmålstegn ved det. Lad os håbe, at en anden runde faktisk vil finde sted. Det internationale samfund skal imidlertid holde presset oppe for at sikre, at denne runde er så fri og retfærdig som mulig. Valgobservatører og udenlandske journalister skal have adgang til landet. På lang sigt vil der være behov for reformer - herunder skabelsen af en uafhængig valgkommission - for at sikre, at en sådan farce aldrig igen kan kaldes et demokratisk valg."@da2
"Herr Präsident! In wenigen Tagen wird ein Monat seit den Präsidentschaftswahlen in Simbabwe vergangen sein. Das war wahrlich genügend Zeit, um die Stimmen auszuzählen und das Ergebnis zu verkünden. Zurzeit läuft auf Antrag der Regierungspartei Zanu-PF noch eine erneute Auszählung in 23 Wahlkreisen. Es bestehen erste Bedenken hinsichtlich der Aufbewahrung der Wahlurnen, und es ist nicht auszuschließen, dass die Stimmzettel während der erneuten Auszählung gefälscht worden sind. Wählerumfragen nach der Wahl haben nahe gelegt, dass im Rennen um die Präsidentschaft eine zweite Runde erforderlich sein würde. Wenn sich Herr Mugabe als Sieger ausruft, muss das in Frage gestellt werden. Hoffen wir, dass eine zweite Runde auch wirklich stattfindet. Die internationale Gemeinschaft muss allerdings weiterhin Druck machen, um sicherzustellen, dass die Runde möglichst frei und fair verläuft. Wahlbeobachter und ausländische Journalisten müssen in das Land gelassen werden. Langfristig werden Reformen – darunter auch die Schaffung einer unabhängigen Wahlkommission – notwendig sein, damit eine solche Farce nicht noch einmal als demokratische Wahl ausgegeben werden kann."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, σύντομα θα έχει παρέλθει ένας μήνας από τις προεδρικές εκλογές που διενεργήθηκαν στη Ζιμπάμπουε. Σίγουρα, ο χρόνος αυτός είναι αρκετός για την καταμέτρηση των ψήφων και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Επί του παρόντος, η εκ νέου καταμέτρηση συνεχίζεται σε 23 εκλογικές περιφέρειες μετά από αίτημα του κυβερνώντος κόμματος Zanu-PF. Υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τον τρόπο που αποθηκεύτηκαν οι κάλπες και δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο επέμβασης στα ψηφοδέλτια κατά τη διαδικασία της εκ νέου καταμέτρησης. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, είναι απαραίτητος ένας δεύτερος γύρος της προεδρικής αναμέτρησης. Εάν ο κ. Μουγκάμπε ανακοινώσει τώρα τη νίκη του, αυτή πρέπει να αμφισβητηθεί. Ας ελπίσουμε ότι πράγματι θα πραγματοποιηθεί και δεύτερος γύρος. Εντούτοις, η διεθνής κοινότητα πρέπει να συνεχίσει να ασκεί πιέσεις προκειμένου να εξασφαλίσει ότι αυτός ο γύρος θα είναι όσο το δυνατόν πιο ελεύθερος και δίκαιος. Πρέπει να επιτραπεί η είσοδος στη χώρα σε παρατηρητές των εκλογών και ξένους δημοσιογράφους. Μακροπρόθεσμα, θα χρειαστούν μεταρρυθμίσεις –συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας μιας ανεξάρτητης εκλογικής επιτροπής– προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι μια τέτοια φάρσα δεν θα μπορέσει ποτέ ξανά να αποκαλεστεί «δημοκρατική εκλογή»."@el10
"Señor Presidente, dentro de poco hará un mes desde que se celebraron elecciones presidenciales en Zimbabue. Seguramente, ha sido tiempo suficiente para realizar el recuento de votos y anunciar el resultado. Actualmente prosigue el recuento en veintitrés circunscripciones, a petición del partido gobernante, el Zanu-PF. Existe preocupación fundada en cuanto al número de urnas electorales que se han apartado, y no puede descartarse que se estén falsificando las papeletas electorales en el proceso de este recuento. Las encuestas a pie de urna sugerían que podría ser necesaria una segunda ronda en la carrera presidencial, por lo que si el señor Mugabe anuncia ahora su victoria, debería ponerse en duda. Esperemos que tenga lugar, efectivamente, esa segunda ronda. Sin embargo, la comunidad internacional debe mantener la presión para asegurar que esta ronda sea lo más libre y justa posible. Debe permitirse la entrada en el país a los observadores electorales y a los periodistas extranjeros. A largo plazo, serán necesarias reformas —incluida la creación de una comisión electoral independiente— para asegurar que tal farsa nunca pueda volver a recibir el nombre de elección democrática."@es21
"Hr juhataja, kohe on möödunud kuu ajast, kui presidendivalimised Zimbabwes toimusid. Kahtlemata on see piisav aeg, et lugeda hääled ja teatada tulemus. Praegu toimub Zanu-PF valitsuspartei taotlusel 23 valimisringkonnas häälte ülelugemine. Tõsiseid kahtlusi on selle kohta, kuidas hääletuskaste on hoitud, ja ei saa välistada, et selle ülelugemise käigus hääletussedeleid omavoliliselt muudetakse. Ukseküsitlused näitasid, et presidendivalimistel läheb vaja teist vooru. Kui Robert Mugabe nüüd oma võidu välja kuulutab, tuleb selles kahelda. Lootkem, et teine voor tõepoolest toimub. Rahvusvaheline kogukond peab samas jätkama surve avaldamist, et tagada, et teine voor oleks võimalikult vaba ja õiglane. Valimisvaatlejad ja välisajakirjanikud tuleb riiki lubada. Pikemas perspektiivis on vaja reforme – sealhulgas sõltumatu valimiskomisjoni moodustamist –, et sellist farssi ei saaks enam kunagi kutsuda demokraatlikeks valimisteks."@et5
"Arvoisa puhemies, Zimbabwen presidentinvaalista on kulunut pian kuukausi. Siinä on varmasti aivan riittävästi aikaa laskea äänet ja julkistaa tulos. Tällä hetkellä ääniä lasketaan uudelleen 23 vaalipiirissä hallitsevan Zanu-PF-puolueen vaatimuksesta. Vaaliuurnien varastointi on aiheuttanut suurta huolta, eikä voida sulkea pois, ettei äänestyslippuja olisi peukaloitu uudelleen laskennan yhteydessä. Ovikyselyt antoivat olettaa, että presidentinvaalissa tarvittaisiin toinen kierros. Jos Mugabe julistautuu nyt voittajaksi, tulos on kyseenalaistettava. Toivokaamme, että toinen kierros todellakin järjestetään. Kansainvälisen yhteisön täytyy joka tapauksessa jatkaa painostamista, jotta toinen äänestyskierros olisi mahdollisimman vapaa ja oikeudenmukainen. Vaalitarkkailijat ja ulkomaiset toimittajat on päästettävä maahan. Pidemmällä aikavälillä tarvitaan uudistuksia – kuten riippumattoman vaalilautakunnan perustaminen – sen varmistamiseksi, ettei vastaavaa farssia voida enää koskaan kutsua demokraattiseksi vaaliksi."@fi7
"Monsieur le Président, cela fera bientôt un mois que les élections présidentielles ont eu lieu au Zimbabwe, soit bien assez de temps pour compter les voix et annoncer le résultat. Actuellement, un recomptage des voix se poursuit dans 23 circonscriptions électorales à la demande du Zanu-PF, le parti au pouvoir. De sérieux doutes existent quant à la manière dont les urnes ont été entreposées et il ne peut être exclu que les bulletins de vote soient falsifiés au cours de ce processus de recomptage. Les sondages effectués à la sortie des bureaux de vote laissent entendre qu’un second tour sera nécessaire dans la course à la présidence. Si M. Mugabe annonce maintenant sa victoire, elle doit être contestée. Espérons qu’un second tour aura bel et bien lieu. Toutefois, la communauté internationale doit maintenir la pression pour s’assurer que ce second tour soit aussi libre et loyal que possible. Les observateurs électoraux et des journalistes étrangers doivent être autorisés à entrer dans le pays. À long terme, des réformes – dont la création d’une commission électorale indépendante – seront nécessaires pour garantir qu’une telle mascarade ne puisse plus jamais être qualifiée d’élection démocratique."@fr8
"Signor Presidente, a breve sarà trascorso un mese dallo svolgimento delle elezioni presidenziali in Zimbabwe. Di certo c’è stato tutto il tempo di contare i voti e annunciare i risultati. Al momento, il riconteggio prosegue in 23 circoscrizioni su richiesta del partito Zanu-PF al governo. Ci sono serie preoccupazioni riguardo al modo in cui sono state raccolte le urne e non può essere escluso che siano state manomesse nel corso di questo processo di riconteggio. Dalle proiezioni è emerso che sarebbe stato necessario un secondo turno nella corsa delle presidenziali. Se il Presidente Mugabe annuncia ora la sua vittoria, deve essere contestata. Speriamo quindi che abbia luogo un secondo turno. Tuttavia, la comunità internazionale deve continuare a esercitare pressione al fine di garantire che questo turno sia il più libero ed equo possibile. Deve essere consentito agli osservatori elettorali e ai giornalisti l’ingresso nel paese. Nel più lungo periodo saranno necessarie riforme, tra cui la creazione di una commissione elettorale indipendente, che garantiscano che una simile farsa non venga più chiamata elezione democratica."@it12
"Pone Pirmininke, greitai bus jau mėnuo nuo Prezidento rinkimų Zimbabvėje. Laiko suskaičiuoti balsus ir paskelbti rezultatus, žinoma, buvo pakankamai. Šiuo metu Zanu-PF valdančiosios partijos reikalavimu tęsiasi balsų perskaičiavimas 23 rinkimų apygardose. Rimtą susirūpinimą kelia tai, kaip buvo saugomos balsadėžės ir negalima atmesti galimybės, kad šio perskaičiavimo procesu metu nebus prikišta nagų prie rinkimų biuletenių. Balsavusiųjų apklausos duomenimis bus reikalingas antrasis prezidento rinkimų turas. Jei ponas Mugabe dabar paskelbs savo pergalę, ji turi būti užginčyta. Tikėkimės, kad antrasis turas iš tiesų įvyks. Tačiau tarptautinė bendruomenė privalo išlaikyti spaudimą, kad užtikrintų, kad šis turas būtų kiek įmanoma laisvesnis ir teisingesnis. Į šalį privalo būti įleisti rinkimų stebėtojai ir užsienio žurnalistai. Žvelgiant į ilgalaikę perspektyvą, reikės reformų, įskaitant nepriklausomos rinkimų komisijos sukūrimą, užtikrinsiančių, kad toks farsas daugiau niekada nebūtų vadinamas demokratiniais rinkimais."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Drīz būs pagājis mēnesis, kopš Zimbabvē notika prezidenta vēlēšanas. Šis noteikti bija pietiekami ilgs laiks, lai saskaitītu balsis un paziņotu rezultātus. Pašlaik pēc valdošās Zanu-PF partijas pieprasījuma balsu pārskaitīšana turpinās 23 vēlēšanu apgabalos. Ir nopietnas bažas par to, kā tiek uzglabātas vēlēšanu urnas, un nevar izslēgt, ka šajā balsu pārskaitīšanas procesā vēlēšanu zīmes tiek viltotas. Provizoriskās vēlētāju aptaujas liecināja, ka prezidenta vēlēšanās būs nepieciešama otrā kārta. Ja kungs tagad paziņotu par savu uzvaru, tā būtu jāapšauba. Cerēsim, ka otrā vēlēšanu kārta patiešām notiks. Tomēr starptautiskajai sabiedrībai jāturpina izdarīt spiedienu, lai nodrošinātu, ka šī vēlēšanu kārta būtu pēc iespējas brīvāka un godīgāka. Šajā valstī jāatļauj darboties vēlēšanu novērotājiem un ārzemju žurnālistiem. Reformas būs nepieciešamas ilgtermiņā, tostarp būs nepieciešama arī neatkarīgas vēlēšanu komisijas izveide, lai nodrošinātu, ka šādu farsu vairs nekad nevarētu nosaukt par demokrātiskām vēlēšanām."@lv13
"Mr President, it will shortly be a month since presidential elections took place in Zimbabwe. Surely this was ample time to count the vote and announce the result. Currently a recount continues in 23 constituencies at the request of the ruling Zanu-PF Party. There are serious concerns regarding how ballot boxes have been stored and it cannot be ruled out that ballot papers are being tampered with in the process of this recount. Exit polls suggested that a second round would be necessary in the presidential race. If Mr Mugabe now announces his victory, it must be questioned. Let us hope that a second round will indeed take place. However, the international community must keep up the pressure to ensure that this round is as free and fair as possible. Election observers and foreign journalists must be allowed into the country. In the longer term, reforms – including the creation of an independent electoral commission – will be needed to ensure that such a farce can never be called a democratic election again."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, binnenkort is het een maand geleden dat de presidentiële verkiezingen in Zimbabwe hebben plaatsgevonden. Er was ruim de tijd om de stemmen te tellen en het resultaat bekend te maken. Op dit moment vindt op verzoek van de regerende Zanu-PF-partij een hertelling in 23 districten plaats. Er zijn ernstige zorgen geuit over de wijze waarop de stembussen zijn opgeslagen en het kan niet worden uitgesloten dat er tijdens het proces van hertelling met stembiljetten wordt geknoeid. Opiniepeilingen suggereren dat in de race om het presidentschap een tweede ronde noodzakelijk zal zijn. Als de heer Mugabe nu zijn overwinning uitroept, moeten daar vraagtekens bij worden geplaatst. Laten we hopen dat er inderdaad een tweede ronde zal plaatsvinden. Maar de internationale gemeenschap moet de druk erop houden om te zorgen dat deze ronde zo vrij en eerlijk mogelijk zal verlopen. Bij de verkiezingen moeten waarnemers en buitenlandse journalisten in het land worden toegelaten. Op de langere termijn zijn hervormingen nodig om ervoor te zorgen dat een dergelijke farce nooit meer een democratisch proces kan worden genoemd. Ook de instelling van een onafhankelijke verkiezingscommissie behoort tot de hervorming."@nl3
"Panie przewodniczący! Niedługo minie miesiąc od wyborów prezydenckich w Zimbabwe. Z pewnością był to wystarczający okres na policzenie głosów i ogłoszenie rezultatów. Obecnie w 23 obwodach odbywa się ponowne liczenie głosów na wniosek rządzącej partii Zanu-PF. Są poważne obawy odnośnie do sposobu przechowywania skrzynek do głosowania i nie można wykluczyć, że dokonuje się fałszerstwa kart do głosowania w procesie ponownego liczenia. Badania opinii publicznej po głosowaniu sugerują konieczność przeprowadzenia drugiej rundy wyborów prezydenckich. Jeśli pan Mugabe teraz ogłosi zwycięstwo, należy to zakwestionować. Miejmy nadzieję, że druga runda rzeczywiście się odbędzie. Jednakże społeczność międzynarodowa musi nadal wywierać presję, aby zapewnić, że ta runda będzie wolna i sprawiedliwa, na ile to jest możliwe. Obserwatorzy wyborów i dziennikarze zagraniczni muszą uzyskać pozwolenie wjazdu do tego kraju. W dłuższym okresie reformy – w tym utworzenie niezależnej komisji wyborczej – będą konieczne dla zapewnienia, by podobna farsa nigdy już nie była nazywana wyborami demokratycznymi."@pl16
"Senhor Presidente, passou-se quase um mês desde as eleições presidenciais no Zimbabué. Já decorreu tempo mais do que suficiente para a contagem dos votos e o anúncio dos resultados. De momento, a pedido do partido no poder, o Zanu-PF, procede-se à recontagem dos votos em 23 círculos eleitorais. O armazenamento das urnas tem levantado sérias inquietações, não podendo ser posta de parte a hipótese de os boletins de voto estarem a ser alvo de manipulação no decurso da recontagem. As sondagens realizadas à boca das urnas indicam que a eleições presidenciais teriam de ir a segunda volta. Caso Mugabe anuncie a vitória já, justifica-se pô-la em causa. Esperemos que a realização de uma segunda volta seja de facto possível. Em todo o caso, a comunidade internacional deve continuar a lutar para que esta segunda volta decorra tão livre e correctamente quanto possível. Deve ser permitida a entrada no país aos observadores eleitorais e aos jornalistas estrangeiros. A longo prazo, serão necessárias reformas – entre elas a criação de uma comissão eleitoral independente – por forma a que essa pantomima não possa voltar a ser considerada como uma eleição democrática."@pt17
"Mr President, it will shortly be a month since presidential elections took place in Zimbabwe. Surely this was ample time to count the vote and announce the result. Currently a recount continues in 23 constituencies at the request of the ruling Zanu-PF Party. There are serious concerns regarding how ballot boxes have been stored and it cannot be ruled out that ballot papers are being tampered with in the process of this recount. Exit polls suggested that a second round would be necessary in the presidential race. If Mr Mugabe now announces his victory, it must be questioned. Let us hope that a second round will indeed take place. However, the international community must keep up the pressure to ensure that this round is as free and fair as possible. Election observers and foreign journalists must be allowed into the country. In the longer term, reforms – including the creation of an independent electoral commission – will be needed to ensure that such a farce can never be called a democratic election again."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, zakrátko uplynie mesiac od prezidentských volieb v Zimbabwe. Rozhodne to je dostatok času na sčítanie hlasov a oznámenie výsledku. V súčasnosti pokračuje opätovné sčítanie v 23 volebných obvodoch na žiadosť vládnucej strany Zanu-PF. Existujú vážne obavy, pokiaľ ide o spôsob zaobchádzania s volebnými urnami. Nemožno vylúčiť ani manipuláciu s hlasovacími lístkami počas opätovného sčítania. Z posledného sčítania hlasov vyplývalo, že bude potrebné uskutočniť druhé kolo prezidentských volieb. Súčasné vyhlásenie pána Mugabeho o jeho víťazstve musíme spochybňovať. Dúfajme, že druhé kolo sa naozaj uskutoční. Medzinárodné spoločenstvo však musí vyvíjať neutíchajúci tlak, aby zabezpečilo, že toto druhé kolo bude čo najslobodnejšie a najspravodlivejšie. Pozorovateľom volieb a novinárom musí byť umožnený vstup do krajiny. Z dlhodobejšieho hľadiska bude potrebné uskutočniť reformy vrátane vytvorenia nezávislej volebnej komisie s cieľom zabezpečiť, aby táto fraška už nikdy nebola nazvaná demokratickými voľbami."@sk19
"Gospod predsednik, kmalu bo minil mesec dni od predsedniških volitev v Zimbabveju. Vsekakor je bilo dovolj časa za štetje glasov in razglasitev rezultatov. Trenutno se na željo vladajoče stranke ZANU-PF nadaljuje ponovno štetje glasov v 23 volilnih enotah. Glede shranjevanja volilnih skrinjic obstaja resna skrb in ne moremo izključiti možnosti, da v postopku ponovnega štetja glasov gre za prirejanje glasovnic. Vzporedne volitve so pokazale, da bo v predsedniških volitvah potreben še drugi krog. Če bo gospod Mugabe razglasil zmago, je to treba raziskati. Upajmo, da se bo drugi krog dejansko izvedel. Vendar mora mednarodna skupnost še naprej izvajati pritisk, da tako zagotovi čim bolj svoboden in pravičen krog volitev. Opazovalcem volitev in novinarjem mora biti omogočen vstop v državo. Da taka farsa nikoli več ne bo označena kot demokratične volitve, bo dolgoročno treba zagotoviti reforme, vključno z vzpostavitvijo neodvisne volilne komisije."@sl20
". Herr talman! Snart är det en månad sedan presidentvalen ägde rum i Zimbabwe. Det borde verkligen vara tillräckligt med tid för att räkna rösterna och offentliggöra resultatet. Just nu pågår en omräkning i 23 valkretsar efter krav från det regerande Zanu-PF-partiet. Omvärlden är allvarligt oroad över hur valurnorna har förvarats och det kan inte uteslutas att valdokument har förvanskats under denna omräkning. Vallokalsundersökningar tydde på att det behövs en andra omgång av presidentvalet. Om Robert Mugabe nu utropar sig som segrare måste det ifrågasättas. Låt oss hoppas att en andra valomgång kommer att äga rum. Världssamfundet måste fortsätta trycka på för att se till att denna valomgång blir så fri och rättvis som möjligt. Valobservatörer och utländska journalister måste tillåtas resa in i landet. På längre sikt krävs reformer, t.ex. skapandet av en oberoende valkommission, för att se till att en liknande fars aldrig mer kan kallas för ett demokratiskt val."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Urszula Gacek,"18,5,15,1,19,14,16,11,13,4,21,17
"em nome do grupo PPE-DE ."17
"w imieniu Grupy PPE-DE"16

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph